فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 34 (تابستان 1399)
 • پیاپی 34 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • داریوش فروغی*، امید جهان بخش صفحات 5-20
  امروزه حاکمیت شرکتی مناسب، عاملی بسیار مهم در افزایش ارزش شرکت می باشد. میزان تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت های مختلف متفاوت است، که دلیل تفاوت را می توان به ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی و سیاست تقسیم سود نسبت داد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به هدف فوق، اقدام به انتخاب 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری طی بازه زمانی 1388 لغایت 1395 گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که اهرم مالی، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را افزایش می دهد. علاوه بر این مشخص شد که سیاست تقسیم سود، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی، اهرم مالی، سیاست تقسیم سود
 • غلامرضا کرمی*، اکرم افسای صفحات 21-34
  گزارشگری مالی و افشاء از جمله مباحث حایز اهمیت در حسابداری به شمار می رود که علاوه بر تاثیر مستقیم بر کارایی بازار سرمایه، بر عملکرد هر شرکت نیز تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله برخی پیشرفت های اخیر در تیوری گزارشگری مالی و افشاء در حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. ادبیات افشای اطلاعات در شرایطی که بین خریداران و فروشندگان ناهمسویی انگیزه ها و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد بررسی شده و در خصوص اینکه چگونه عوامل مختلف، پیش بینی های اقتصادی را پیچیده می کند بحث می شود. مقاله با موضوع کاربرد افشاء در بازار سرمایه آغاز می شود و با بررسی برخی یافته ها و تحقیقات ادامه پیدا کرده و در نهایت روند مطالعات افشاء در حسابداری مورد تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: افشاء، گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی
 • محمدرضا پورعلی*، علی اکبر رجبی صفحات 35-50
  هدف این تحقیق مروری نظری بر نقش مسیولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران می باشد که ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده را کاهش دهد، بسط می دهد. اولا، با توجه به نظریه های نمایندگی و ذینفعان که انگیزه مدیریت برای انجام فعالیت های مسیولیت اجتماعی شرکت ها را توضیح می دهند، اهداف شرکت ها برای ارایه فعالیت های مسیولیت اجتماعی به طور معمول متنوع می باشد؛ بنابراین مشخص نمودن شاخص های سرمایه گذاران برای پیش بینی میزان بازده مورد نیاز براساس منابع اختصاص یافته به فعالیت های مسیولیت اجتماعی، دشوار است. ثانیا، منابع اختصاص یافته به فعالیت های مسیولیت اجتماعی شرکت ها غیرقابل مشاهده هستند، زیرا هزینه های این فعالیت ها معمولا با فروش، هزینه های عمومی و اداری جمع می شود؛ همچنین اطلاعات کافی برای سرمایه گذاران به منظور اندازه گیری منابع صرف شده در فعالیت های مسیولیت اجتماعی وجود ندارد. با توجه به این که ارایه اطلاعات در رابطه با سودهای پیش بینی شده شرکت، بر تصمیم گیری ذینفعان تاثیرگذار است انتظار می رود شرکت هایی که نسبت به رعایت شاخص های مسیولیت اجتماعی اقدام می کنند، در راستای توجه به پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان، در پیش بینی سود دقت لازم و کافی را در جهت حفظ حقوق ذینفعان داشته باشند و جانب داری و قضاوت های شخصی خود را در پیش بینی سود به حداقل برسانند. در نهایت، شدت فعالیت های مسیولیت اجتماعی شرکت، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آتی را کاهش می دهد و تعیین هزینه های مسیولیت اجتماعی شرکت توسط هزینه های فروش، عمومی و اداری، باعث کاهش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آتی می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق، مسئولیت اجتماعی، پیش بینی سود، اخلاق فراسازمانی
 • محمد مرفوع، محمدمهدی مومن زاده *، محمدهادی مومن زاده صفحات 51-66

  در روش تجدید ارزیابی پس از شناخت دارایی ثابت، چنانچه ارزش منصفانه به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارایه کرد.در مقاله حاضر پس از نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی دارایی ها، رویه حسابداری و نحوه عمل در زمینه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در استانداردهای بین المللی حسابداری، استانداردهای حسابداری ایران و اصول پذیرفته شده حسابداری برخی از کشورها، به صورت تطبیقی بررسی می شود. در پایان نیز به مقررات تجدید ارزیابی دارایی ها در ایران و ابعاد حسابداری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها پرداخته می شود. بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف نشان می دهد در برخی از کشورها مدل بهای تمام شده به عنوان رویه حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد و تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز نمی باشد. در ایران، طی سال های گذشته با تصویب برخی قوانین، مازاد تجدید ارزیابی از معافیت مالیاتی برخوردار شده و در نتیجه شرکت ها نسبت به انجام این رویه تمایل بیشتری پیدا کرده اند.

  کلیدواژگان: تجدید ارزیابی، دارایی ثابت، مازاد تجدید ارزیابی، ارزش منصفانه
 • سینا خردیار*، مصطفی ملکی، عسکر پوررضا صفحات 67-82
  برخلاف کشورهای توسعه یافته در دنیا، اقتصاد ایران بانک محور است و حدود هشتاد درصد از منابع را بانک ها تامین می کنند و تنها 20 درصد از طریق بازار سرمایه تامین می شود. یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی اسناد خزانه است. نظر به ممنوعیت ربا در اسلام، اسناد خزانه سنتی قابلیت کاربرد در نظام مالی اسلامی را ندارد و به همین علت نیاز بازارهای مالی اسلامی به داشتن ابزار مالی کوتاه مدت با ریسک پایین بوده که بتواند خلاء اسناد خزانه سنتی را پر کند که این ابزار اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبکاران غیر دولتی از طرف دولت معرفی شده است. هدف اصلی این ابزار تامین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. با اینکه اصولا استفاده از این ابزارها توسط دولت بیشتر به منظور تامین بخشی از کسری بودجه، تسویه بدهی ها به پیمانکاران و بانک ها و رسیدن به انضباط مالی بیشتر صورت می گیرد، اما در توسعه و تعمیق بازار سرمایه و پول نیز کاربرد دارند.
  کلیدواژگان: اسناد خزانه، اسنادخزانه اسلامی، ابزار نوین تامین مالی
 • بابک جمشیدی نوید، قدرت الله حیدری نژاد* صفحات 83-98

  در طول دو دهه گذشته گزارشگری مسیولیت اجتماعی شرکت بخش قابل توجهی از تحقیقات حسابداری را به خود اختصاص داده است. استانداردهای گزارشگری مسیولیت اجتماعی شرکت و ارایه خدمات اطمینان بخش به عنوان یک موضوع نوین در ارتباط با این گزارش ها به عنوان موضوعات چالش برانگیز برای متخصصان و پژوهش گران این حوزه دارای اهمیت بسیارمی باشد. درمقاله حاضر با استفاده از پژوهش های پیشین وبه صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوعات پرداخته شده است. نتایج حاکی ازآن است که باتوجه به ذینفعان متنوع ودلایل مختلفی که برای درخواست اطلاعات متفاوت می توانند داشته باشند، متقاعد ساختن آنها در راستای تدوین واستفاده از یک استاندارد واحدگزارشگری مسیولیت اجتماعی مشکل خواهد بود. در ارتباط با خدمات اطمینان بخش توسط شرکت های ارایه دهنده این خدمات باید عنوان نمود که انتظار می رود ماهیت رقابتی بازار در این زمینه، انگیزه ها را برای توسعه وارایه خدمات دریک مسیر مقرون به صرفه واثربخش فرآهم کند. هرچند این نوع از بازار در ابتدی راه است ومی تواند یک حوزه غنی برای پژوهش های آتی باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، استانداردهای گزارشگری، خدمات اطمینان بخش
 • مجید واحدی*، آزیتا جهانشاد صفحات 99-120

  رشد تجارت بین المللی و جریان های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری را پذیرفته اند. استانداردهای مذکور با افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت اطلاعات مالی موجب شفافیت اطلاعاتی می شود. بانکها که بعنوان سردمداران اقتصادی جامعه بخصوص در امر جذب و تخصیص سرمایه به ارکان اقتصادی مملکت از جایگاه حساسی برخوردارند، همواره از طرف فعالان بازار مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته اند، در این تحقیق تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود بانکها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای سال 1394 الزامی شده است ، لذا اثرات بکارگیری دستورالعمل فوق از سال 1392 تا پایان 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است.جهت آزمون فرضیه ها از روش آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و من- ویتنیاستفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداریبرمدیریت سود تاثیر منفی معناداری دارد با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.

  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی حسابداری، نسبتهای مالی، مدیریت سود
|
 • Daruosh Foroughi *, Omid Jahanbakhsh Pages 5-20
  Corporate Governance is a very important factor in increasing the value of the company. The impact of corporate governance on the company's value varies from firm to company, which can be attributed to the company's features, including financial leverage and dividend policy. Corporate governance and financial leverage play an important role in increasing the value of the company and the shareholders' wealth, so that in general terms one can point out that when corporate governance increases the value of the company, the use of leverage is inappropriate Fiscal declines in stock prices and even risk of bankruptcy. The purpose of this study was to investigate the moderator role of financial leverage and dividend policy in the effect of corporate governance on the value of companies in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, a systematic deletion method has been used to determine the statistical sample and finally a sample of 104 companies listed in Tehran Stock Exchange was investigated in the period from 2009 to 2016. To test the research hypotheses, multiple regression has been used in combination data. The results of this study showed that corporate governance has a positive impact on the value of the company. The results also showed that financial leverage increases the severity of corporate governance impact on company value. In addition, it was found that dividend policies reduce the effectiveness of corporate governance on corporate value.
  Keywords: Financial Leverage, Dividend Policy, Corporate Governance, Firm Value
 • Gholamreza Karami *, Akram Afsay Pages 21-34
  Financial reporting and disclosure are important issues in accounting, which in addition to having a direct impact on the efficiency of the capital market, have a significant impact on the performance of each company. This article reviews some recent advances in the theory of financial reporting and disclosure in accounting. The literature on information disclosure has been examined when there is Inequality of motivation and information asymmetry between buyers and sellers and It discusses how different factors complicate economic forecasts. The article begins with the application of disclosure in the capital market and it goes on with the investigation some findings and research and Finally, the process of disclosure studies in accounting is analyzed.
  Keywords: Disclosure, Financial Reporting, Information Asymmetry
 • Mohammad Reza Pourali *, Ali Akbar Rajabi Pages 35-50
  The purpose of this study is to review on the role of corporate social responsibility (Cross-organizational ethics) in earning forecasting by investors؛ that expands the literature by examining two reasons which may reduce the ability of investors to forecasting future earnings. Firstly, according to the agency and stakeholder theory that explain the management's motivation for performing corporate social responsibility activities, corporate goals for providing social responsibility activities are typically diverse. Therefore, it is difficult to identify investors' indices to predict the required returns based on the resources allocated to social responsibility activities. Secondly, resources devoted to corporate social responsibility activities are invisible, because the costs of these activities are usually compounded by sales, public and administrative costs. There is also not enough information for investors to measure resources spent on social responsibility activities. As respects to providing information about the expected earnings of a company has an impact on stakeholder decision-making it is expected that companies that are committed to social responsibility indicators In order to respond to shareholders and other stakeholders, in anticipation of earnings, they have the necessary and sufficient accuracy in order to protect the rights of stakeholders and minimize their bias and personal judgments in predicting profit. Finally, the Intensity of corporate social responsibility activities reduces the ability of investors to predict future earnings and determining the company's corporate social responsibility costs by selling, public and administrative costs reduces the ability of investors to predict future earnings.
  Keywords: ethics, social responsibility, Earning Forecasting, Cross-Organizational Ethics
 • Mohammad Marfou, Mohammad Mehdi Momenzdaeh*, Mohammad Hadi Momenzdaeh Pages 51-66

  In revaluation of fixed assets metod after recognition, if the fair value can be measured reliably, it should make to the fair value at the date of revaluation amount that after deduction of accumulated depreciation and accumulated reduction after revaluation. In this paper, we review the history of asset revaluation, accounting procedures and practice of revaluation in international accounting standards, Iranian accounting standards and the accepted principles of accounting and will be the comparative study. Accepted accounting principles in the various countries show that in the some countries, the cost model is used as the accounting procedures and revaluation is not allowed. In Iran, in contrast to previous years, according to the law, a revaluation surplus of assets is not taxable and therefore companies were willing to do it more.

  Keywords: Revaluation, Fixed Asset, Asset Revaluation Surplus, Fair Value
 • Sina Kheradyar *, Mostafa Maleki, Askar Pourreza Pages 67-82
  Unlike the developed countries in the world, the Iranian economy is bank-oriented, and about 80% of the supply is provided by banks, and only 20% is provided by the capital market. One of the important tools in the financial market is treasury bills. Due to the ban of Riba in Islam, traditional treasury bills can not be used in the Islamic financial system. Therefore, the Islamic capital markets require low-risk short-term financial instruments that can fill the vacuum of traditional treasury bills. This instrument is Islamic treasury bills which are a new financial tool introduced by the government since 2013 to settle claims of non-government creditors. The main purpose of this tool is to finance the government deficit in the short term. Although the government applies these tools mainly to finance part of the budget deficit, settle debts to contractors and banks and achieve further financial discipline, they are also used to expand and improve the capital and money market.
  Keywords: Treasury Bills, Islamic treasury bills, Modern Financing Tools
 • Babak Jamshidi Navid, Ghodratollah Haidari Nezhad * Pages 83-98

  During the past two decades, Corporate social responsibility reporting has devoted a significant part of accounting research. The Corporate social responsibility reporting standards and providing assurance services as a new subject in relation to these reports are critical issues for specialists and researchers in this area. In this article, we have studied the mentioned subjects by using previous studies and library research method.The results show that with regards to the diverse stakeholders and the different reasons, which may request for different information, it would be difficult to persuade them to formulate and use a standard CSR standard. In association with assuring services by service providers, it should be noted that the competitive nature of the market is expected to provide incentives for the development and delivery of services in an economically viable way. Although this type of market is at the beginning of the way, it can be a rich area for future research.

  Keywords: corporate social responsibility, reporting standards, assurance services
 • Majid Vahedi *, Azita Jahanshad Pages 99-120

  Growth of international trade and capital flows the increasing economic conjunction over the past two decades has led to the desire to harmonize accounting standards among countries has been as a result, many countries have accepted the use of international accounting standards. By increasing the comparability and quality of financial information, the standards provide information transparency which, on the one hand, empowers investors and other stakeholders to make informed economic decisions and on the other hand, by reducing the information gap between information holders and investors, it strengthens accountability. In addition, with the investors' familiarity with the opportunities and threats of investment in the world, the optimal allocation of capital and increase the efficiency of the economy is provided and banks, which as the economic leaders of the society, especially in attracting and allocating capital to the economic pillar of the country are of critical importance. In this research, the impact of the application of international accounting standards according to the Central Bank Regulation on financial indicators and earnings management of banks has been investigated and since the central bank instructions from the beginning of 1394 are obligatory Therefore, the effects of applying the above guidelines have been evaluated from 1392 to the end of 1395. To test the hypotheses, the means of comparison between the two societies and Mann-Whitney have been used. The findings of the research show that the application of international accounting standards has a significant negative effect on earnings management, given the importance international financial reporting standards require banks to move towards implementation of these standards, since this financially leads to clearing of financial statements, increasing international credit, lowering the cost of attending financial markets, and facilitating international communications.

  Keywords: International accounting standards, Financial Ratios, Profit Management