فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 1, Spring and Summer 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/06/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محبوبه مرشدیان *، مریم مشکوه صفحات 9-26

  هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا راهبردهای شناختی و فراشناختی خودنظم بخشی می تواند توانایی بازیابی نوشتاری واژگان را در زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پیش بینی کند یا خیر. شرکت کنندگان در این پژوهش،93 زبان آموز ایرانی با سطح زبانی متوسط بودند و این مطالعه برمبنای مدل یادگیری خودنظم یافته پینتریچ انجام شد. در این مدل، خودنظم بخشی شامل عوامل شناختی، فراشناختی، انگیزشی، عاطفی، محیطی و اجتماعی است. داده ها از طریق تمرین ترجمه تولیدی-نوشتاری واژگان (WPTT) و پرسش نامه خودنظم بخشی (MSLQ) جمع آوری شد. با این حال، صرفا داده های حاصل از مقیاس کاربرد راهبرد یادگیری (شناختی و فراشناختی) آن مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر دو راهبرد شناختی و فراشناختی خودنظم بخشی می توانند به طور معناداری توانایی شرکت کنندگان را در بازیابی نوشتاری واژگان انگلیسی پیش بینی کنند، هرچند نقش راهبرد های فراشناختی بیشتر بود. این یافته ها می تواند به مدرسان زبان انگلیسی به‎عنوان زبان خارجی کمک کند از طریق آموزش صریح راهبردهای شناختی و به ویژه فراشناختی به زبان آموزان خود، یادگیری، حفظ و بازیابی واژگان را در آنها تقویت کنند.

  کلیدواژگان: خود نظم بخشی، مدل یادگیری خود نظم یافته، بازیابی نوشتاری واژگان زبان انگلیسی به‎ عنوان زبان خارجی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی
 • پویا درود، مسعود ذوقی*، هانیه دواتگری اصل صفحات 27-58

  از آنجا که اطلاعات کمی در مورد تجربه و درک فراگیران از کلاس های موثر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی وجود دارد، این مطالعه با هدف آگاهی از تجربه زبان آموزان ایرانی از کلاس زبان موثر در سطح دانشگاهی انجام شد. پژوهش حاضر به شکل یک مطالعه پدیدار شناختی طراحی گردید و در آن تجربه زیسته فراگیران زبان انگلیسی در ارتباط با کلاس زبان موثر مورد بررسی قرار گرفت. داده های اولیه از طریق مصاحبه عمیق با هفت شرکت کننده (دو زن و پنج مرد) که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. هر هفت نفر دانشجوی مقطع دکتری با تجربه چندین ساله یادگیری زبان انگلیسی بودند. داده ها با استفاده از راهبرد کدگذاری هفت مرحله ای کولایتسی کدگذاری گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. سه موضوع اصلی به دست آمده عبارت بودند از: الف) ویژگی های مدرس، ب) تعامل در کلاس، و ج) عملکرد در کلاس. علاوه بر این، یافته های کلیدی این تحقیق نشان داد که از دیدگاه زبان آموزان ایرانی، تجربه و باورهای شخصی فراگیران، دو عنصر تشکیل دهنده یک کلاس زبان موثر است. در پایان، براساس یافته های این پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهشگران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کلاس زبان، دیدگاه‎ ها، باورها، تجربه، فراگیران
 • نغمه نظری، زهره نفیسی*، معصومه استاجی صفحات 59-86

  دانش محتوایی آموزشی فناورانه (TPACK) نظریه ای است در باب دانش مدرسان برای تدریس موثر و خلاق که فرصت هایی برای پژوهش در زمینه توسعه حرفه ای مدرسان پدید آورده است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی توصیفی متوالی و بهره گیری از نظریه مورد اشاره، با هدف بررسی تاثیر یک دوره توسعه حرفه ای برخط (آنلاین) با محوریت دانش محتوایی آموزشی فناورانه مدرسان زبان انگلیسی انجام شد و در آن نظر شرکت کنندگان درمورد تجربه شرکت در این دوره مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله کمی پژوهش، 30 مدرس زبان انگلیسی (15 نفر تازه کار و 15 نفر باتجربه) از طریق نمونه گیری داوطلبی انتخاب و در دوره شرکت کردند. شرکت کنندگان پیش از شروع دوره و پس از پایان آن پرسش نامه دانش محتوایی آموزشی فناورانه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. در مرحله کیفی پژوهش، 12 نفر از شرکت کنندگان به طور داوطلبانه در مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. نتایج آزمون ویلکاکسون و تی زوجی نشان داد دوره برخط، به جز دانش محتوایی آموزشی (PCK) گروه تازه کار و دانش محتوایی (PK) هر دو گروه تازه کار و باتجربه، تاثیر قابل توجهی بر دانش محتوایی آموزشی فناورانه مدرسان زبان انگلیسی دارد. از نظر دانش محتوایی آموزشی فناورانه و دانش محتوایی آموزشی، مدرسان باتجربه توانستند بیش از سایر مدرسان از این دوره بهره مند شوند. باتوجه به نتایج کیفی مشخص شد کلیه مصاحبه شوندگان نسبت به دوره نگرش مثبت داشتند. همچنین این افراد در پاسخ های خود به مواردی ازجمله، ویژگی های متمایزکننده این دوره، چالش هایی که با آن روبه رو بودند و جنبه هایی از دانش محتوایی آموزشی فناورانه شان که طی این دوره ارتقا یافت اشاره کردند. نتایج این مطالعه برای مربیان دوره های تربیت مدرس، طراحان دوره های آموزشی، مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، مدیران، سرپرستان، سیاست گذاران و ذینفعان پیامدهای ارزشمند آموزشی دربردارد.

  کلیدواژگان: دانش محتوایی آموزشی فناورانه، توسعه حرفه ای برخط مدرس، ادغام فناوری، فناوری آموزشی، مهندسی آموزش
 • شکوه رشوند سمیاری*، ساره جهانی صفحات 87-104

  گرچه تمام انسان ها ویژگی های زیستی و روان شناختی یکسانی در فرایند یادگیری دارند، الویت های آنها در معنادادن به اشیا و کسب اطلاعات به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است. هرچقدر بیشتر این تفاوت ها را بشناسیم، بهتر می توانیم فرایند یادگیری را تحلیل کنیم. به منظور تعیین این امر که آیا افرادی که به لحاظ دانشگاهی موفق تر هستند، از سبک یادگیری ویژه ای بهره برده و یا خودکارآمدی بالایی داشته اند یا خیر، از بین تمام ویژگی های فردی، سبک یادگیری و خودکارآمدی در این پژوهش به بررسی گذاشته شد. تعداد 110 زبان آموز سطح پیشرفته که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی در یک موسسه زبان انگلیسی در شهر تهران فرامی گرفتند در این تحقیق شرکت کردند. شرکت کنندگان براساس نتایج آزمون تعیین سطح آکسفورد انتخاب شدند. سپس از آنها خواسته شد پرسش نامه سبک یادگیری کلب (1984) و خودکارآمدی شوارزر و جروسلم (1995) را تکمیل و سپس در آزمون پیشرفت تحصیلی شرکت کنند. نتایج تحقیق نشان داد همبستگی معناداری بین خودکارآمدی و نمره آزمون پیشرفت فراگیران وجود دارد. با این وجود، هیچ ارتباط معناداری بین نمره واژگان و خودکارآمدی زبان آموزان به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 15درصد خطا در نمرات خواندن و درک مطلب و 27 درصد خطا در نمرات گرامر توسط خودکارآمدی زبان آموزان قابل پیش بینی بود. نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) نشان داد هیچ ارتباطی بین سبک یادگیری و نمره آزمون پیشرفت زبان آموزان وجود ندارد. در پایان، کاربرد این پژوهش و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده نیز ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: سبک یادگیری، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، تفاوت های فردی
 • محمود هاشمیان*، مریم فرهنگ جو صفحات 105-126

  ادب نقش بسزایی در درخواست های الکترونیکی ارسالی ازسوی دانشجویان به دانشگاه ایفا می کند. یکی از ویژگی های درخواست ها که بر ادب تاثیرگذار است، درجه تحمیل است که از متغیرهای مهم در تولید کنش گفتاری است. اگرچه پژوهش های مربوط به درخواست فراوان است، به طورکلی، مطالعات کمی در رابطه با درخواست های با درجه تحمیل کم و زیاد و به ویژه، درمورد درخواست های فراگیران ایرانی زبان دوم با درجه تحمیل متفاوت انجام شده است. در این مطالعه با تحلیل درخواست های زبان آموزان تلاش شده تا توزیع ابزارهای کاربرد شناختی زبان در نوشتار درخواست های الکترونیکی انگلیسی با درجه تحمیل کم و زیاد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، 208 درخواست الکترونیکی برای تحلیل دقیق کیفی جمع آوری شد. این درخواست ها به چهار دسته اطلاع، تایید، بازخورد و انجام کار طبقه بندی و سپس کدگذاری و تحلیل شدند. به نظر می رسد اگرچه درخواست ها از بسیاری جهات مشابه بودند، توزیع نوع درخواست، بخش اول، راهبرد های کنش اصلی و تعدیل کننده های داخلی و خارجی رابطه نسبتا مستقیمی با درجه تحمیل داشته باشند. یافته های این مطالعه می تواند منبع ارزشمندی برای مطالعات کاربردشناختی بین زبانی آینده باشد که عملکرد و توانش فراگیران انگلیسی به عنوان زبان دوم را مدنظر دارند.

  کلیدواژگان: درجه تحمیل، درخواست های الکترونیکی، تعدیل کننده های داخلی و خارجی، کاربردشناسی زبان، کنش های گفتاری
 • مجتبی مقصودی*، مریم قندی صفحات 127-147

  یادگیری واژگان همواره یکی از مهم ترین دغدغه های آموزش و یادگیری زبان خارجی بوده است. در بین جنبه های مختلف یادگیری و آموزش واژگان، روابط معنایی نقش مهمی ایفا می کنند. این روابط را می توان در دو بعد یافت، چنان که محور افقی نمایانگر روابط هم نشینی است، مانند کلمات همایند، عبارت ها و اصطلاحات و محور عمودی نشانگر روابط جانشینی است، مانند هم معنایی، تضاد و شمول معنایی. پژوهش حاضر نتیجه تلاشی است که برای مشخص کردن تاثیر محورهای افقی و عمودی بر یادگیری واژه در میان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی با در نظر گرفتن سطوح حوزه شناختی صورت گرفت. به این منظور، 84 زبان آموز سال دوم دبیرستان از طریق آزمون توانش زبانی (PET) انتخاب شدند و با پیش آزمون واژگان که توسط پژوهشگر تدوین شده بود، به سه گروه همگن به نام های محور افقی (HAG)، عمودی (VAG) و کنترل تقسیم شدند. سپس، مراحل آموزش و پس آزمون یکی پس از دیگری به اجرا درآمد. نتیجه تحلیل آماری (تحلیل واریانس چند طرفه و آزمون تی مستقل) نشان داد که گروه افقی به طور چشمگیری، در مرحله پس آزمون واژگان از گروه عمودی و هر دو گروه از گروه کنترل پیشی گرفتند. همچنین مشخص شد سطوح مختلف شناختی ازقبیل، سطوح درک، کاربرد، تحلیل و ارزیابی به طور قابل توجهی از شیوه آموزش افقی تاثیر می پذیرند، بنابراین، محور همنشینی یا افقی را می توان در کمک به بهبود دانش واژگانی زبان آموزان موفق دانست. یافته های این پژوهش می تواند همچون چراغی فراروی مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و طراحان برنامه های آموزشی به منظور تدوین روال های کارآمد برای آموزش واژگان قرارگیرد.

  کلیدواژگان: حوزه شناختی، زبان آموزان، محور افقی، محور عمودی، یادگیری واژگان
 • سپیده برنجی، مهناز سعیدی*، ناصر غفوری صفحات 149-174

  یادگیری مبتنی بر حل مساله اخیرا به‎دلیل توانایی درگیر کردن فراگیران در فرایند یادگیری و ترغیب به یادگیری عمیق و معنادار اهمیت فراوانی یافته است. این تحقیق شبه آزمایشی، با هدف به کارگیری روش حل مساله در یک کلاس آموزش زبان انگلیسی عمومی انجام شد تا تاثیر این روش را بر میزان درگیری تحصیلی و توانایی خواندن و درک مطلب فراگیران بررسی کند. یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل، هرکدام متشکل از 40 نفر که دانش زبانی آنها با توجه به آزمون کت (KET) در سطح ابتدایی تعیین شده بود در این تحقیق شرکت کردند. در گروه آزمایش، روش حل مساله و در گروه کنترل، روش سخنرانی به کار گرفته شد. برای پیش و پس آزمون، از هر دو گروه، آزمون درگیری پتالز (PETALS) و خواندن و درک مطلب به عمل آمد. نتایج تحلیل چند متغیره و نیز یک طرفه کوواریانس نشان داد که میزان درگیری و توانایی خواندن و درک مطلب در گروه آزمایش بالاتر از گروه کنترل بود. برای داشتن فراگیرانی فعال و موفق در کلاس های خواندن و درک مطلب،  فعالان حوزه آموزش زبان باید به شیوه های تدریس دانش آموز-محور، مانند روش حل مساله توجه خاصی داشته باشند.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، یادگیری به روش حل مساله، خواندن و درک مطلب، یادگیری خود-محور، همکاری
 • ساسان بالغی زاده*، لیلی امیری شایسته صفحات 175-199

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی، ویژگی های شخصیتی و پریشانی روان شناختی در میان مدرسان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی انجام گرفت. علاوه بر آن، سعی بر این بود تا اثرگذاری پنج عامل شخصیتی معلم در پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی مدرسان زبان انگلیسی بررسی گردد. برای رسیدن به این منظور، از روش پژوهش ترکیبی متوالی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسش نامه های فرسودگی شغلی ماسلاک، مقیاس ویژگی های شخصیتی و مقیاس پریشانی روان شناختی بود که در اختیار 110 مدرس در آموزشگاه های خصوصی زبان انگلیسی در شهر تهران قرار گرفت. علاوه بر آن، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای نیز با تعدادی از مدرسان انجام شد تا نظر آنان در مورد دلایل و پیامدهای فرسودگی معلم مشخص شود. یافته های پژوهش نشان داد ابعاد مختلف فرسودگی معلم با پریشانی روان شناختی و ویژگی های شخصیتی معلم همبسته است. نتایج همچنین حاکی از آن بود که میان خستگی عاطفی و مسخ شخصیت از عوامل فرسودگی و چهار ویژگی شخصیتی شامل پذیرش تجربیات جدید، برون گرایی، وظیفه شناسی و توافق پذیری رابطه همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد افزایش روان رنجوری موجب افزایش دو بعد از فرسودگی، یعنی خستگی عاطفی و مسخ شخصیت می گردد. نتایج آزمون تی نمونه های مستقل نیز نشان داد که میزان تجربه تدریس موجب کاهش فرسودگی معلم می شود. نتایج این پژوهش می تواند از این نظر برای مدرسان آگاهی بخش باشد که پریشانی روان شناختی و ویژگی های شخصیتی معلم تا چه اندازه می تواند میزان فرسودگی معلم را پیش بینی کند و از این رهگذار می توان برنامه های تربیت معلم را به سوی توجه بیشتر به سلامت ذهن و آمادگی کارورزان تدریس سوق داد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، ویژگی های شخصیتی، پریشانی روان شناختی، تجربه تدریس، مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • سیده فهیمه پارسائیان*، سوسن قهرمانی قاجار، مهسا سهرابی صفحات 201-225

  پژوهش کیفی پیش رو به نقل چالش ها و تغییرات هویتی یک مدرس ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخته که نخستین گام های خود را در تهیه و تدوین متون خواندن زبان دوم ازطریق بازآفرینی داستان های یک شاعر کلاسیک فارسی برداشته است.  یادداشت های توصیفی و تحلیلی در مراحل طراحی متون درسی، بازخوردهای دریافتی از دو مشاور و شش معلم زبان انگلیسی و پیش نویس های متعدد مواد آموزشی دردست تهیه، اسنادی بودند که داده های این خودپژوهی را تشکیل دادند. بررسی موشکافانه داده ها نشان داد که مدرس همگام با کسب نگاهی نو به تهیه و تدوین مطالب درسی همچون یک هنر و تمرین خودکفایی، خلاقیت، احترام و مالکیت، به بازنگری برخی از مفروضات ذهنی نهادینه شده خود پرداخت. نظر به کمبود پژوهش های روایی با محور ساخت و بازساخت هویت تهیه کنندگان مطالب درسی، امید می رود پژوهش کنونی به درک عمیق تر فرایند خلق مواد آموزشی یاری رساند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، (باز) ساخت هویت، تدوین مطالب درسی، پژوهش روایی، خودپژوهی
 • مرضیه سوزنده فر*، سید محمدعلی سوزنده فر صفحات 227-245

  این پژوهش با هدف بررسی چگونگی انتقال معنا توسط کودکان ازطریق توانش سواد دیداری با رویکرد قوم نگاری انجام شد. به این منظور 32 کودک پسر ایرانی 6 و 7 ساله، طی شش جلسه کلاسی و حین فعالیت های یادگیری شان که شامل نقاشی بود، مورد مشاهده قرارگرفتند. نقاشی های کودکان براساس چارچوب نظری دستور دیداری کرس و ون لیوون (1996) مورد بررسی قرارگرفت. به منظور توصیف تجربیات و مشاهدات پژوهشگر هنگام شرکت در کلاس ها، یادداشت های میدانی او مورد استفاده قرارگرفت. علاوه بر آن، از توصیف کودکان از نقاشی های خودشان به عنوان مدارک تکمیلی در تحلیل استفاده شد. نتیجه بررسی ها نشان داد کودکان با استفاده از انواع منابع دیداری مانند گفتگو، متون نوشتاری، ژست ها و اشیا، به خلق معنی اندیشگانی، بینافردی و متنی پرداختند. علاوه بر این، هرچند هر نقاشی به گونه ای منحصر به فرد و براساس علایق گوناگون خلق شده بود و بافت خاصی را برای ساختارها و فرم های دیداری فراهم آورده بود، برخی ویژگی ها ازجمله استفاده از فضا و قاب بندی خطی، خط های مورب، شکل های منحنی، فرم نمایه و وضعیت مایل بدن، در معناسازی اکثر کودکان قابل مشاهده بود. یافته های این پژوهش ضمن آنکه کاربرد آموزشی و عملی دارد، می تواند معلمان و کارورزان را در جهت ارتقای سواد دیداری کودکان یاری کند.

  کلیدواژگان: سواد دیداری، نقاشی، معناسازی، دستور دیداری، معنای بافتی
 • فرهاد گل پور، توران آهور *، سعیده آهنگری صفحات 247-271

  این پژوهش با هدف پی بردن به باور مدرسان ایرانی زبان انگلیسی با تجربه کم و زیاد در تصحیح خطاهای نوشتاری زبان آموزان، انواع بازخورد اصلاحی نوشتاری ترجیحی شان، مفیدترین نوع بازخورد اصلاحی خطاهای نوشتاری و نیز تفاوت بین آنچه که بدان باور دارند و آنچه که عملا انجام می دهند به اجرا درآمد. صدوبیست مدرس زبان انگلیسی در دسترس، متشکل از 53 نفر با تجربه کمتر و 67 نفر با تجربه بیشتر که در دانشگاه های مختلف ایران درس نگارش تدریس می کردند، در این پژوهش شرکت نمودند. در این مطالعه توصیفی از روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کمی (سوال های بسته و بررسی نوشتار) وکیفی (سوال های باز) در پرسش نامه بازخورد نوشتاری استفاده گردید. برای تحلیل اطلاعات کمی، از آمار توصیفی، شامل فراوانی و درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که مدرسان باتجربه وکم تجربه در اصلاح خطاها و یافتن مفیدترین نوع اصلاح خطا و همچنین برای اشاره به اشتباهات، الویت ها و نظرات متفاوتی دارند. درمورد داده های کیفی، در بررسی سوال های باز هیچ تفاوتی در باور معلمان در پاسخ گویی به سوال های باز و بسته پرسش نامه مشاهده نشد. با وجود این، بررسی تصحیح نوشتار واقعی زبان آموزان توسط مدرسان نشان داد که باور هر دو گروه باتجربه و کم تجربه با شیوه واقعی که در تصحیح به کار می گیرند متفاوت است. این پژوهش کاربردهای آموزشی برای معلمان، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان آموزشی دارد.

  کلیدواژگان: باورها، بازخورد اصلاحی نوشتاری، تجربه، شیوه، مدرسان
 • شیوا کیوان پناه*، سید محمد علوی، مصطفی تقی زاده لنگری صفحات 273-297

  نحوه بیان کنش های گفتاری در فرهنگ های مختلف متفاوت است. در هر فرهنگ، افراد ممکن است درک و برداشت متفاوتی از مولفه های اجتماعی یکسان داشته باشند. چنین تفاوت هایی می تواند هنگام بیان کنش های گفتاری مانند درخواست، باعث سوء برداشت های بین فرهنگی شود. پژوهش حاضر با استفاده از طبقه بندی تحلیل درخواست بلوم-کالکا و همکاران (1989ب) و شاور (2009)، به بررسی میزان انحراف زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی از هنجارهای انگلیسی زبانان در استفاده از تعدیل های (درونی و بیرونی) کنش گفتاری درخواست و تاثیر آموزش مبتنی بر طبقه بندی بلوم بر فراگیری این تعدیل های درونی و بیرونی پرداخته است. در این راستا، برای جمع آوری داده ها از آزمون نوشتاری تکمیل گفتمان (WDCT) که پژوهشگران طراحی کرده بودند، استفاده شد. شصت و یک شرکت کننده در این پژوهش شرکت کردند: گروه کنترل (23 نفر)، گروه آزمایشی (20 نفر) و گروه انگلیسی زبان (18 نفر). تمامی داده ها براساس چهارچوب اقتباسی از بلوم-کالکا و همکاران (1989ب) و شیوه کدگذاری تعدیل های درونی و بیرونی شاور (2009) طبقه بندی شدند. نتایج پیش آزمون نشان داد بین استفاده زبان آموزان از راهبردهای تعدیل کنش گفتاری درخواست با هنجارهای انگلیسی زبانان، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد پس از آموزش مبتنی بر طبقه بندی بلوم، گروه آزمایشی در به کارگیری بسیاری از راهبردهای تعدیل درونی و بیرونی به سمت هنجارهای انگلیسی زبانان پیشرفت کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد استفاده از طبقه بندی بلوم با تمرکز ویژه بر مهارت های فکری سطح بالا در طراحی فعالیت های کاربردشناختی می تواند به زبان آموزان در فراگیری هنجارهای انگلیسی زبانان کمک کند.

  کلیدواژگان: طبقه بندی بلوم، تعدیل های بیرونی، کاربردشناسی بین زبانی، تعدیل های درونی، کنش گفتاری درخواست
|
 • Mahboobeh Morshedian *, Maryam Meshkat Pages 9-26

  This study examined whether metacognitive and cognitive strategies of self-regulation capability in English as a foreign language (EFL) learners can predict their written lexical retrieval ability in English. The participants were 93 intermediate Iranian EFL learners. Pintrich’s self-regulated learning (SRL) model was adopted as a basis in this research. There are cognitive, metacognitive, affective, motivational, social, and environmental factors at play in this model. The data were collected through Written Productive Translation Task (WPTT) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ); however, only its learning (metacognitive and cognitive) strategy use scale was analyzed. The results of multiple regression analyses showed that both metacognitive and cognitive strategies of self-regulation could significantly predict the participants’ ability to retrieve English written words, but the role of metacognitive strategies was larger. This can guide EFL teachers on how to promote lexical learning, retention and retrieval ability of their students through explicitly teaching them cognitive and particularly metacognitive strategies.

  Keywords: self-regulation, Self-regulated Learning Model (SRL), EFL Written Lexical Retrieval, Cognitive Strategies, Metacognitive Strategies
 • Pooya Drood, Masoud Zoghi *, Hanieh Davatghari Asl Pages 27-58

  Since little is known about how EFL learners experience and understand effective English language classroom, this study was an attempt to find out about the Iranian EFL learners’ experiences of an effective English language classroom at the tertiary level. The design of the current research drew on a phenomenological study in which the lived experiences of EFL learners concerning the effective English language classroom were explored. The primary data collection method was in-depth interviewing with seven Ph.D. candidates (two males and five females) who had been studying English for years and were selected through purposive sampling. The data were coded and explicitated using Colaizzi’s seven-step coding strategy. The three major resulting themes were a) Teacher characteristics, b) Classroom interaction, and c) Class performance. In addition, key findings from the study suggest that two elements of personal experiences and personal beliefs constitute effective English language classroom from the Iranian EFL learners’ perspectives. Recommendations are provided for EFL researchers as the current study reveals.

  Keywords: Language Classroom, Perspectives, Beliefs, Experience, Learners
 • Naghmeh Nazari, Zohreh Nafissi *, Masoomeh Estaji Pages 59-86

  Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) is a theory for teacher knowledge for effective and creative teaching which has created opportunities for research on teachers’ professional development. This sequential explanatory mixed methods study sought to investigate the impact of a TPACK-focused online professional development course on EFL teachers’ TPACK through employing TPACK theory and explored their views on their experiences of attending the course. Regarding  the quantitative stage, 30 EFL teachers (15 novice and 15 experienced) attended the course through volunteer sampling. Prior to course initiation and after its completion, the TPACK-EFL survey was administered and re-administered as pre-test and post-tests, respectively. Concerning the qualitative phase, 12 EFL teacher participants voluntarily attended a semi-structured interview. The Wilcoxon Signed Ranks Test and paired sample t-test results suggested that the online course had significantly affected EFL teachers concerning their TPACK except in PCK (Pedagogical Content Knowledge) of the novice group and CK (Content Knowledge) of both groups. Experienced teachers could benefit more from the course in terms of TPACK and PCK (Pedagogical Content Knowledge). Regarding the qualitative results, it was revealed that all interviewees expressed positive attitudes toward the course. Also, themes related to distinctive features of the course, challenges they encountered and aspects of TPACK they had improved emerged in their responses. The results of the study offer precious educational implications for TTC educators, education course developers, EFL teachers, administrators, supervisors, policy makers, and stakeholders.

  Keywords: TPACK, Online Teacher Professional Development, Technology Integration, educational technology, Engineering Education
 • Shokouh Rashvand Semiyari *, Sareh Jahani Pages 87-104

  Although all human beings share the same bio-psychological features in the learning process, their preferences concerning the ways of giving meaning and acquiring information may vary considerably. In fact, these are the individual-specific differences which play key roles in learning process. The more we know about these differences, the better we can analyze the learning process. To determine whether those who are academically more successful, favor a particular learning style and/or have necessarily high degree of self-efficacy, among the various individual-specific differences, the learning styles and self-efficacy have been addressed in this study. A number of 110 advanced Iranian EFL learners studying English at a Language Institute in Tehran took part in this study. The homogenized sample of the study was selected with respect to their scores on the Oxford placement test (OPT). Then, the Kolb’s (1984) learning styles inventory, the general self-efficacy scale designed by Schwarzer and Jerusalem (1995), and the achievement test were administered to the participants. The results of the study showed that there was a significant relationship between learners' self-efficacy and their achievement test scores. There was not a significant relationship between learners’ vocabulary scores and their self-efficacy though. The results of the regression analyses showed that 15% of variability in reading comprehension score and 27% of variability in grammar score were predicted by Iranian EFL learners' self-efficacy. The results of ANOVA omnibus test of different groups of learning style revealed that there was no statistically significant correlation between Iranian EFL learners' learning styles and their achievement test scores. In the end, implications and suggestions for further research were proposed.

  Keywords: Learning styles, self-efficacy, Learners' achievement, EFL learners, Individual differences
 • Mahmood Hashemian *, Maryam Farhang-Ju Pages 105-126

  Politeness plays an important role in ini tiated e-mail requests sent from students to faculty. One such feature of requests susceptible to politeness is the degree of imposition, which is one of the important variables in speech act production. Although the literature on requests is abundant, there are few studies on low- and high-imposition requests, in general, and on Iranian L2 learners’ low- and high-imposition requests, in particular. Through analyzing L2 learners’ requests, this study was an attempt to explore the distribution of pragmalinguistic means when writing English e-mail requests with low- and high degrees of imposition. For the purpose of this study, a corpus of 208 e-mail requests was collected for a rigorous qualitative analysis. The e-requests were classified into 4 categories: information, validation, feedback, and action. They were, then, coded and analyzed. It appeared that, though similar in many ways, the distribution of request type, openings, head act strategies, and internal and external modifiers were relatively conditioned by the degree of imposition. The findings can have valuable resources for future studies of potential interlanguage pragmatics studies, which are concerned with L2 learners’ performance and pragmatic competence in L2 learning.

  Keywords: Degree of Imposition, E-requests, Internal, External Modifiers, Pragmalinguistics, Speech Acts
 • Mojtaba Maghsoudi *, Maryam Ghandi Pages 127-147

  Vocabulary learning is and indeed has always been one of the major concerns in foreign language teaching and learning. Among different aspects related to vocabulary learning and teaching, the sense relations play an important role. These relations can be found in two dimensions as the horizontal axis represents syntagmatic relations-like collocations, fixed expressions and idioms, while the vertical axis represents paradigmatic relations-such as synonyms, antonyms and hyponyms. The present study was an attempt to investigate the effects of horizontal and vertical axes on Iranian EFL learners' vocabulary learning regarding the cognitive domain levels. To this aim, 84 Iranian high school students (second grade) were chosen through a PET as the homogeneity test. These participants were also pretested through a researchers-made vocabulary test and were divided into three homogeneous groups to represent the horizontal axis group (HAG), vertical axis group (VAG), and control group. The participants went through the processes of pretesting, treatment, and post-testing. The results of data analysis (MANOVA and Independent T-test) indicated that the horizontal group significantly outperformed the vertical group on the posttest of vocabulary, while both VAG and HAG outperformed the control group. It was also revealed that the components of cognitive domain; i.e. comprehension, application, synthesis, and evaluation, except knowledge, were significantly impacted by the horizontal training method. Therefore, syntagmatic relations or horizontal axis can be considered successful in helping EFL learners improve their vocabulary. The findings are fruitful for EFL teachers and syllabus designers to develop efficient vocabulary teaching procedures.

  Keywords: Cognitive Domain, EFL learners, Horizontal Axis, Vertical Axis, Vocabulary Learning
 • Sepideh Berenji, Mahnaz Saeidi *, Nasser Ghafoori Pages 149-174

  Problem-based learning (PBL) has recently gained prominence because of its potential to engage learners in learning process and to encourage deep meaningful knowledge construction. This quasi-experimental research, hence, aimed at implementing PBL in an EFL context to investigate its impact on participants’ engagement and reading comprehension. Two groups of elementary level students, one as experimental group (N = 40) and one as control group (N = 40) whose homogeneity in language proficiency was examined by Key English Test (KET) were selected. The experimental group received PBL and the control group received lecture-based method. The two groups completed pre- and posttests of PETALS engagement instrument (PEI) and reading comprehension. The results, based on multivariate analysis of covariance and one-way analysis of covariance, indicated that the PBL group had higher engagement and more enhanced reading comprehension ability. To have highly engaged successful learners in reading comprehension classes, practitioners in EFL context should pay special attention to student-centered methods like PBL.

  Keywords: Engagement, Problem-based Learning, Reading comprehension, self-directed learning, collaboration
 • Sasan Baleghizadeh *, Leyli Amiri Shayesteh Pages 175-199

  This study was carried out to investigate the relationship between burnout, personality traits, and psychological distress among Iranian EFL teachers. Moreover, it was an attempt to examine the effectiveness of five personality factors in predicting burnout aspects among EFL teachers. To this end, a sequential mixed-methods design was utilized. Maslach Burnout Inventory, Personality Traits Scale, and Psychological Distress Scale were the instruments administered to 110 Iranian EFL teachers working in private English language institutes in Tehran. Additionally, a semi-structured interview was conducted to delve into the teachers’ opinions regarding the reasons and repercussions of teachers’ burnout. The results of the study revealed that teachers’ burnout aspects were associated with both psychological distress and personality traits. The results also found a significant negative correlation between the emotional exhaustion and depersonalization aspects of burnout and the four personality traits involving openness to experience, extraversion, conscientiousness, and agreeableness. Finally, the results of the study indicated that the rise in neuroticism led to an increase in emotional exhaustion and depersonalization aspects of burnout. The results of independent-samples t-test revealed that teaching experience contributed to teachers experiencing less burnout. The results of the study can enlighten teachers as to what extent teachers’ burn out can be predicted by psychological distress, and personality traits, which, in turn can encourage teacher training programs to concern themselves with the mental health and preparedness of trainees to teach.

  Keywords: Burnout, Personality Traits, Psychological Distress, Teaching Experience, EFL Teachers
 • Seyyedeh Fahimeh Parsaiyan *, Sue-San Ghahremani Ghajar, Mahsa Sohrabi Pages 201-225

  The present qualitative study narrates the challenges and identity changes experienced by an Iranian English as a Foreign Language (EFL) teacher taking her initial steps in developing second language reading materials through recreating the anecdotes of a Persian classic poet. Her descriptive and analytic field notes while designing the materials, feedbacks received from two advisors and six language teachers, and various drafts of the developed materials as documents formed the data for this self-study. Meticulous analysis of the data revealed the ways by which the practicing materials developer revisited a number of normative assumptions which had permeated her cognition; started to see materials development as art; and practiced self-reliance, creativity, respect, and ownership. Given the paucity of narrative enquiries focusing on materials developers’ identity (re)-construction, the present study is hoped to provide a richer understanding of the processes involved in generating classroom materials.

  Keywords: English language teaching, Identity (Re)-construction, Materials development, Narrative Enquiry, Self-study
 • Marzieh Souzandehfar *, Seyyed Mohammad Ali Soozandehfar Pages 227-245

  Following an ethnographic approach, this study was intended to investigate how children transfer meaning in their drawings, as a manifestation of their visual literacy competence. To this end, 32 six- and seven-year-old Iranian male children were observed for six class sessions as they engaged in learning activities that involved drawing. Building upon Kress and Van Leeuwen’s (1996) theoretical framework of Visual Grammar, children’s drawings were analyzed. Field notes were also used to describe experiences and observations the researcher made while participating in the class. Furthermore, children’s descriptions of their own drawings were used as complementary evidence to the analysis. The results of the analyses revealed that drawing upon a variety of visual resources, such as talks, written texts, gestures, and objects, children made ideational, interpersonal and textual meanings in their drawings. Furthermore, although each drawing was uniquely created by different types of interests and provided the specific context for the visual structures and forms, some features such as use of space and line framings, diagonal lines, curved/bent figures, profile form, and tilted body position were shared by most children in their meaning-making act. The findings can help educators and practitioners promote children’s visual literacy, and propose pedagogical and practical implications.

  Keywords: Visual Literacy, Drawing, Meaning-making, Visual Grammar, Textual Meaning
 • Farhad Golpour, Touran Ahour *, Saeideh Ahangari Pages 247-271

  The purpose of this study was to find the Iranian less and more experienced EFL teachers' beliefs in marking students' errors in writing, their preferred types of written corrective feedback, the most useful kind of teachers' written error correction feedback, and the differences between what they believe and what they actually do in giving feedback. The study was done by the cooperation of 120 available university teachers (53 less experienced and 67 more experienced) teaching writing to EFL learners at different universities in Iran. A written feedback questionnaire was employed in this descriptive survey in which both quantitative (closed-ended questions and paper investigation) and qualitative (open-ended questions) ways of data collection were used. Descriptive statistics including frequency and percentage were estimated in the quantitative data analysis. The results revealed that in error marking and in finding the most useful kind of error correction, less and more experienced teachers had different preferences; and for pointing out the errors, they also had different ideas. The reviewing of the open-ended questions for the qualitative data showed no belief discrepancies in teachers’ responses to the closed-ended items and open-ended questions of the questionnaire. However, the investigation of teachers’ error correction on learners’ actual papers indicated that both groups’ beliefs were different from their actual paper correction. The implications of the study are for teachers, policymakers, and decision-makers in educational settings.

  Keywords: Belief, Written Corrective Feedback, Experience, practice, teachers
 • Shiva Kaivanpanah *, Seyyed Mohammad Alavi, Mostafa Taghizadeh Langari Pages 273-297

  The way people perform a speech act differs across cultures. People from different cultures may have different perceptions of similar social factors and interpret them differentially. These differences can lead to cross-cultural miscommunications when language users perform a given speech act such as request. Based on the request analysis categories introduced by Blum-Kulka et al. (1989b) and Schauer (2009), the present study examined Iranian EFL learners' deviations in utilizing internal and external modifications from native speakers' norms and explored how Bloom-based instruction can contribute to the acquisition of internal and external modifications. To this end, a researcher-developed Written Discourse Completion Task (WDCT) was utilized to collect data from 61 participants: a. treatment group (20), b. control group (23), and c. native speakers (18). The data were categorized based on a framework adapted from Blum-Kulka et al. (1989b) and Schauer's (2009) coding schemes for internal and external modifications. The results suggested that, in the pretest, Iranian EFL learners’ use of request modification strategies differed significantly from native speakers’ norms. It was found that that after the Bloom-based ILP instruction, the treatment group progressed towards native speakers' norms in the application of several modification strategies. These findings imply that the employment of Bloom’s Taxonomy, with specific focus on high order thinking skills in the development of pragmatics tasks and activities can help EFL learners approach native speakers’ norms.

  Keywords: Bloom’s Taxonomy, External Modification Strategies, Interlanguage Pragmatics, Internal Modification Strategies, Speech Act of Request