فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صادق رحیمی کیا* صفحات 1-14

  با مرگ یزید بن معاویه در سال 64 هجری حکومت امویان دچار پریشانی و نابسامانیها شد. این اوضاع نابسامان خالفت ادامه داشت تا حکومت به عبدالملک بن مروان رسید. عبدالملک مردی بسیار مقتدر، باهوش و زیرک بود. این شخصیت او باعث شد که قلمرو امویان از این پریشانی و نابسامانیها خارج شود و بسط و گسترش پیدا کند. یکی از بازوهای قدرتمند عبدالملک که در تثبیت مطلق حاکمیت خاندان اموی نقش خیلی بسزایی داشت حجاج بن یوسف ثقفی بود. که ابتدا توانست خطرناک ترین رقیب امویان، ابن زبیر را از سر راه بردارد و بعد حجاز و شهرهای تابع را مطیع خالفت نماید. آنگاه توانست با تکیه زدن بر ریاست عراق به مدت 20 سال آرامش و امنیت را در این مناطق برقرار نماید. که این آرامش و امنیت جز در سایه ریختن خونهای بسیاری از افراد و زندانی کردن آنها حاصل نمی شد. تمام آنچه حجاج در مدت حکومت خود انجام داد یک هدف و نتیجه بیشتر نداشت آن هم تثبیت و تحکیم بنای خالفت امویان بود تا از این طریق بتواند جایگاه و قدرت خود را در منطقه عراق تثبیت نماید.

  کلیدواژگان: حجاج بن یوسف، امویان، عبدالملک، زبیریان، ابن اشعث
 • مجتبی دهدار*، سماعیل ارباب صفحات 15-30

  خاورمیانه از یک دهه قبل به ویژه در پی تهاجم نظامی آمریکا به عراق، با افزایش جریان های افراطی مواجه شده است. افراط گرایی که از دل بنیادگرایی اسالمی بیرون آمده از لحاظ ایدیولوژیک، با شکل اسالمی ایدیولوژی محافظهکاری سنتی افراطی در جوامع اسالمی است. به همین دلیل، افراط گرایان به سادگی براساس ظاهر آیات قرآن و بدون تفسیر عالمان دینی حکم جهاد می دهند و مسلمانانی را که مانند آن ها نمی اندیشند کافر یا مشرک قلمداد می کنند. آثار هولناک تندروی ها، خشونت ها و جنایات روزافزون گروه های تکفیری، لزوم مبارزه صحیح و سریع با این پدیده شوم و ریشه کن نمودن این آفتی را که ابعاد و دامنه آن رو به گسترش است، دوچندان می کند.گرچه افراد مختلف در جامعه هریک به نسبت های متفاوت می توانند در مهار این بحران اثرگذار باشند، اما نقش نخبگان دانشگاهی در این میان بسیار پررنگتر از سایر اقشار جامعه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی نقش نخبگان و دانشگاهیان در مقابله با افراطگرایی پرداخته است. گرایش افراد به خشونت و افراط را بیان می دارد و با نظر به تالش دشمنان برای ایجاد اسالم هراسی و ترسیم چهره ای غیرواقعی از مسلمانان در اذهان عمومی، برخی از مسوولیت های علمای دین همچون: تبیین مواضع اسالم در خصوص تکفیر دیگران و تعدی به حقوق آن ها، بازگو نمودن حقیقت اسالم و تسامح و عطوفت اسالمی، نهادینه کردن آموزه های دینی در افکار جامعه، اصالح مناهج تعلیم و تربیت اسالمی مطابق با نیاز روز ،آموزش دانش آموختگانی آگاه و... را در مواجهه با این بحران ها برمی شمرد.

  کلیدواژگان: مقابله با افراط گرایی، خشونت و افراط گرایی، نخبگان، دانشگاهیان
 • محمدجواد صدیقیان، حمیدرضا مصلحتی فر، ابوالفضل بهرامی، مهدی سموری سخویدی صفحات 31-46

  طی سالیان دراز فعالیت های متعدد شرکت ها و موسسات سبب شده است تا تخریب های محیط زیستی گسترده ای صورت گیرد. در گزارش های مالی سنتی شرکت ها عموما مباحث زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته و یا از آن غافل شده اند .در دهه های گذشته پژوهشگران و صاحبنظران رشته های مربوطه، مبحثی تحت عنوان » حسابداری زیست محیطی« یا به عبارت دیگر » حسابداری سبز« را مطرح نموده اند؛ این سیستم می تواند اطالعات الزم را در خصوص هزینه ها و تبعات زیست محیطی شرکت ها در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان قرار دهد. با توجه به اهمیت موضوع، با استفاده از ادبیات پژوهش، مقاله حاضر به مروری بر مفاهیم حسابداری سبز پرداخته است؛ به همین منظور در ابتدا مقدمه ای ذکر شده و پس از آن به بیان مفهوم حسابداری سبز پرداخته شده است؛ پس از آن تاریخچه این حسابداری بیان شده و در بخش بعدی اهداف و مزایای آن ذکر گردیده است. در بخش بعدی پس از تبیین رابطه بین حسابداری و محیط زیست، هزینه های زیست محیطی و کاربرد آن در سیستم های هزینه یابی به تفصیل بیان شده است .در بخش نهایی به مبحث مالیات سبز اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی ارایه شده است .

  کلیدواژگان: مالیات سبز، تئوری مشروعیت، کارایی، اثربخشی، گزارش گری زیست محیطی
 • رضا میری* صفحات 47-62

  منظور از جرایم دارویی، کلیه جرایمی است که در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. نقض قوانین و مقررات حاکم بر امور دارویی، جرم و تخلف محسوب شده و ممکن است به مسیولیت مدنی، کیفری و یا انتظامی متصدیان امور دارویی بیانجامد. پژوهش حاضر، با تحقیق و مطالعه پیرامون قوانین و مقررات حاکم بر نظام دارو و درمان کشور (با محوریت جرایم دارویی) و کاوشی پیرامون حدود و ثغور این قوانین و مقررات همراه با مجازات و کیفرهای تعیین شده در آنها، این موضوع را از زوایای گوناگون، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. با توجه به نتایج این تحقیق راهحل اساسی و منطقی آن است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرایم درمانی و دارویی، با حذف صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صالحیت شعبه ویژه دادگاه های عمومی قرار گیرد. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه های دادگستری است، جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که دارای ماهیت کامال جزایی و کیفری هستند نیز باید در دادگاه های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دارو، جرائم دارویی، مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری
 • مسعودرضا یوحنایی* صفحات 63-80

  افراد بسیاری در باب مسیلهی عشق و نفرت سخن گفتهاند. اشخاصی چون فروید و سارتر نگاهشان در این باره با پیشینیانشان متفاوت است. فروید معنای عشق را در میل جنسی محصور میداند و از آن سمت برآورده نشدن اهداف جنسی را نفرت تلقی میدارد. از نظر او عشق همراه با لذت است و این لذت یعنی رفع تنش است که به معنای برتری یافتن نسبت به دیگری است. سارتر نیز معتقد است عشق تنها زمانی شکل میگیرد که شخص توانسته باشد بر دیگری برتری یابد و در واقع او را چونان شیء تصاحب کند. امری که در مسیلهی برتری یافتن خللی ایجاد کند نفرت نام دارد. ما در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که گفتار سارتر و فروید یقینا تا حد زیادی مطابق با واقع است اما حرف آنها تنها تعریف این اصطالحات است در صورتی که شرح آنها نه هادی انسان است و نه جامعه را اخالقی میکند.

  کلیدواژگان: سارتر، فروید، عشق، نفرت، تنش
 • زهرا خیاط بهبهان* صفحات 82-101

  هدف از ارایه این پژوهش، بررسی یکی از رویکردهای پژوهش کیفی به نام نظریه مفهومسازی بنیادی میباشد. هنگامی به سراغ استفاده از نظریهپردازی دادهبنیاد میروید که نیازمند یک نظریه یا تبیین کلی)اجمالی(از یک فرآیند هستید. از آنجا که این نظریه، در داده ها بنیان دارد، نسبت به نظریهای که از مجموعه نظریه های موجود اقتباس شده و تطبیق داده میشود، تبیین بهتری ارایه میدهد. مطالعات متعددی برای توسعه نظریه های علوم ورزشی از مطالعات موردی وجود دارد. تیوری مبتنیبر گرنددتیوری مجموعهای از روش های متمایز برای توسعه چنین نظریه هایی را فراهم می کند و هنگام مطالعه علوم ورزشی بسیار مناسب است. در حقیقت، در بسیاری از گرایشهای رشته های تربیت بدنی، روش تحقیق کیفی مرسوم شده است. بااینحال، محققان علوم ورزشی توجه نسبتا کمی داشتهاند. بهنظر میرسد که گرنددتیوری همچنین یک سوءتفاهم بزرگ را ایجاد کرده است که این موضوع محقق جدید را به سمت گرنددتیوری منتهی میکند.

  کلیدواژگان: روش تحقیق کیفی، مطالعات علوم ورزشی، تئوری سازی داده بنیاد