فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 80 (تابستان 1399)

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 80 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/05/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منصوره نیکوگفتار*، علیرضا سنگانی صفحات 1-12

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ساری 40 نفر به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی گمارش شدند و به مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (2004)، پرسشنامه سلامت عمومی (1972)؛ مقیاس نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو (1991) در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایشی بر اساس پروتکل طرح واره درمانی یانگ، کلسکو و ویشیر (2003) طی ده جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. نتایج یافته ها با استفاده از تجزیه وتحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که طرح واره درمانی به طور معنی داری باعث ارتقای سلامت عمومی و کاهش نشخوارفکری و احساس تنهایی زنان مطلقه می شود و اضطراب (02/0=P)، اختلال در کارکردهای اجتماعی (001/0=P)، افسردگی (039/0=P)، پاسخ های نشخواری (000/0=P)، پاسخ های منحرف کننده حواس (000/0=P)، تنهایی رمانتیک (000/0)، تنهایی خانوادگی (035/0=P) و تنهایی اجتماعی (007/0=P) در گروه آزمایش که مداخله را دریافت کرده بودند متفاوت از گروه کنترل متفاوت بود. پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران برای بازتوانی زنان پس از طلاق در جهت افزایش سلامت عمومی، کاهش نشخوار فکری و روابط اجتماعی تسهیل یافته تر از قواعد طرح واره درمانی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، سلامت عمومی، نشخوار فکری، احساس تنهایی، زنان مطلقه
 • حدیث مریدی، محمدباقر کجباف*، آرمین محمودی صفحات 13-21

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی ایرانی اسلامی بر رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت ارتباطی زوجین انجام شد. جامعه آماری پژوهش را همه زوجینی که به مرکز مشاوره بهار شهر شیراز مراجعه داشته اند تشکیل می دادند. 30 زوج به شیوه در دسترس انتخاب شدند و برحسب تصادف در یکی از دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند که حجم هر گروه 15 زوج بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون- پس آزمون بود. به منظور آموزش واقعیت درمانی ایرانی اسلامی از بسته آموزش واقعیت درمانی ایرانی اسلامی محقق ساخته استفاده گردید که شامل 10 جلسه آموزشی یک ساعته است و برای جمع آوری داده ها نیز از مقیاس های رضایت زناشویی (ulsoon-1998) رضایت از زندگی (Diener-1958) و مهارت های ارتباطی (Nouran-1968) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد، واقعیت درمانی ایرانی اسلامی بر هر سه متغیر پژوهش تاثیر معناداری (P≤0/0001) داشته است و میزان میانگین این متغیرها در پس آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است. با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که واقعیت درمانی ایرانی اسلامی روشی مناسب برای افزایش سازگاری و رضایت زناشویی زوجین است.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی ایرانی اسلامی، رضایت زناشویی، رضایت از زندگی، مهارت های ارتباط زوجین
 • میترا محمدی نژاد، فرزانه نیک نژادی* صفحات 22-31
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای دختر ناشنوا در شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه مادران دارای دختر ناشنوای مشغول به تحصیل در مدارس دختران ناشنوا و مشغول به تحصیل به صورت تلفیقی در مدارس عادی شهر اصفهان در سال 1396 بودند. برای بهزیستی روان‌شناختی از پرسشنامه (Ryff, 1989) و برای تاب‌آوری از پرسشنامه (Conner & Davidson, 2003) استفاده گردید. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر انتخاب شدند و 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که توسط (Vowles & Sorrell, 2007) تدوین شده است در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای دختر ناشنوا شده است. (05/0>p).
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری، مادران دارای دختر ناشنوا
 • خدامراد مومنی*، فرناز رادمهر صفحات 32-42

  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر سندرم شناختی/توجهی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های اضطراب اجتماعی (Connor et al., 2000)، افسردگی بک ویرایش دوم (Beck et al., 1996) و سندرم شناختی/توجهی (Wells et al., 2009) بود. گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعته به صورت گروهی تحت مداخله درمان فراشناختی قرار گرفت ولی گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. در پایان مداخله، پس آزمون و سه ماه بعد از مداخله، پیگیری بر روی دو گروه آزمایش و گواه انجام شد. تحلیل داده های خام با استفاده از نرم افزار SPSS21 و اجرای آزمون های توصیفی و استنباطی، تحلیل کوواریانس تک متغیره صورت گرفت. یافته ها نشان داد در گروه آزمایش کاهش معنی داری در سندرم شناختی/توجهی بعد از مداخله مشاهده شد (001/0>P). این نتایج در مرحله پیگیری حفظ شد (01/0>P). با توجه به نتایج حاصله و تداوم اثر آن، به کارگیری درمان فراشناختی برای کاهش میزان سندرم شناختی/ توجهی در مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، سندرم شناختی، توجهی، دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی
 • عطیه جعفری شالکوهی، سامره اسدی مجره*، بهمن اکبری صفحات 43-53

  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان زنان باردار بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت در پاییز 1395 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها، اعضای هر دو گروه با فاصله زمانی 2 ماه به مقیاس تاب آوری (Connor & Davidson, 2003) و مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (Garnefsky et al, 2001) پاسخ دادند. برنامه 8 جلسه ای درمان ذهن آگاهی در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس بررسی شدند. نتایج حاکی از تاثیر معنادار آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار بود (01/0>P) و میزان تاب آوری و استفاده از راهبردهای سازش یافته در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (01/0>P). بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر تاب آوری و راهبردهای تنظیم هیجان زنان باردار موثر است.

  کلیدواژگان: بارداری، تاب آوری، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی
 • نیلوفر میکائیلی، سعیده هدایت* صفحات 54-63
  هدف این پژوهش، تعیین نقش دلسوزی به خود و خردمندی در پیش‌بینی افسردگی سالمندان بود. جامعه آماری پژوهش را همه سالمندان بالای 60 سال شهر کرمانشاه در سال 1397 تشکیل دادند که از این بین 200 سالمند عضو کانون بازنشستگان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس دلسوزی به خود (Neff, 2003)، مدل سه‌بعدی خردمندی (Ardelt, 2003) و مقیاس افسردگی پیری (Yesavage, 1982) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام و توسط نرم افزار SPSS25 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که 25درصد از واریانس افسردگی به‌وسیله دلسوزی به خود و 19درصد از واریانس آن به‌وسیله خردمندی پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین بالا بودن میزان دلسوزی به خود و خردمندی به‌عنوان عامل‌های مهمی در پیش‌بینی سلامت روان، احتمال بروز افسردگی را در سالمندان کاهش می‌دهد.
  کلیدواژگان: دلسوزی به خود، خردمندی، افسردگی، سالمندان
 • علیرضا سوادکوهی، مسعود شریفی*، امید شکری صفحات 64-74
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سازگاری عاطفی و اجتماعی بر رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 222 نفر برای گروه نمونه انتخاب گردید و به پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان (Sinha & Sing, 1993) و مقیاس غربالگری استفاده پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت (Jelenchick et al, 2014) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد ابعاد سازگاری نقش مثبت و معناداری بر رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) دارد (368/0=r)، (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 6/13درصد از تغییرات رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) به وسیله سازگاری عاطفی قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین مولفه سازگاری عاطفی به تنهایی قادر به پیش‌بینی رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) است (01/0p<) و (83/5=t). توانایی سازگاری در پیش‌بینی رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین)، نشان می‌دهد می‌توان آن را زمینه‌ساز آسیب‌پذیری دانش‌آموزان در رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) دانست. به عبارتی با تقویت آن در مدارس می‌توان آسیب‌های مربوط به رفتارهای برخط (آنلاین) دانش‌آموزان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: انطباق، سازگاری، کنارآمدن، روابط برخط (آنلاین)، دانش‌آموزان متوسطه اول
 • فاطمه امینی، حسین زارع*، علی رضا آقا یوسفی، سید اسماعیل هاشمی صفحات 75-83
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه خودتاملی انجام گرفت. مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان تشکیل دادند که از میان آنها 178 نفر به‌عنوان نمونه از میان واحدهای مختلف پالایشگاه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بهوشیاری (ذهن آگاهی)، خودتاملی و بینش و سبک‌های تصمیم‌گیری بود. تحلیل داده‌ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS21 انجام گرفت. شاخص‌های برازش مدل یابی معادلات ساختاری الگوی پیشنهادی را تایید کردند. نتایج نشان دادند که بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر خودتاملی (01/0 p<)، خودتاملی بر سبک تصمیم‌گیری (05/0 p<) و بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری تاثیر مستقیم معنادار (01/0 p<) دارد. همچنین بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری از طریق خودتاملی دارای تاثیر غیرمستقیم معنادار (01/0 p<) است. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) هم به صورت مستقیم و هم از طریق خودتاملی، می‌تواند بر سبک تصمیم‌گیری کارآمد تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: بهوشیاری (ذهن‌آگاهی)، سبک تصمیم‌گیری، شرکت پالایش گاز، خودتأملی
 • رضا سپهوند، محسن عارف نژاد*، فریبرز فتحی چگنی، مسعود سپه وند صفحات 84-92
  هدف این پژوهش بررسی رابطه قلدری سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان با نقش میانجی نقض قرارداد روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 1317 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم‌آباد بودند، از این میان نمونه‌ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه قلدری سازمانی (Einarsen, Hoel & Notelaers',2009)، پرسشنامه نقض قرارداد روان‌شناختی (Morrison and Robinson’s,2000) و پرسشنامه سکوت سازمانی (Brinsfield’s,2013) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که قلدری سازمانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق نقض قرارداد روان‌شناختی موجب افزایش سکوت سازمانی کارکنان در سازمان‌های دولتی استان لرستان می‌گردد (P<0/05).
  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، سکوت سازمانی، نقض قرارداد روان‌شناختی
 • فاطمه فرهادیان*، اعظم مرادی صفحات 93-104
  هدف این پژوهش، تعیین سهم هر یک از متغیرهای سلامت معنوی، خوش‌بینی و بخشش در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز دولت‌آباد بود. جامعه آماری پژوهش، همه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز دولت‌آباد در سال تحصیلی 94-95 بودند. نمونه پژوهش 120 نفر دانشجویان از بین 1477 دانشجوی رشته‌های مختلف این دانشگاه بود که به شیوه تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق همبستگی از نوع پیش‌بین بوده است. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه‌های (Rif,1980)، پرسشنامه سلامت معنوی از دیدگاه اسلام (Mousavi Moghaddam,2012)، پرسشنامه جهت‌گیری به زندگی (LOT) (Carver & Shire,1985) و پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI) (Ehteshamzadeh,2010) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که میانگین بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان 51/66 است. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که سلامت معنوی به‌طور معناداری بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند (0001/0= P)، اما افزودن هریک از متغیرهای خوش‌بینی و بخشش به متغیر سلامت معنوی باعث افزایش معناداری قدرت پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان نمی‌شود. نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی نیز نشان داد که نمرات بهزیستی روان‌شناختی با سلامت معنوی، خوش‌بینی و بخشش دانشجویان رابطه دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان‌شناختی، سلامت معنوی، خوش‌بینی، بخشش، دانشگاه
 • پیمان دوستی*، نرگس حسینی نیا، گلناز قدرتی، محمداسماعیل ابراهیمی صفحات 105-114

  هدف از این پژوهش، مقایسه نشخوار ذهنی، احساس درماندگی و بزرگنمایی در سنین مختلف و رابطه آنها با سبک های مقابله با استرس در بازدیدکنندگان یک وب سایت سنجش وضعیت روانی طی هفته اول شیوع کرونا ویروس بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه بازدیدکنندگان از یک وب سایت سنجش وضعیت روانی در بازه زمانی 2 تا 10 اسفند 1398 بود. نمونه این پژوهش 933 نفر از بازدیدکنندگان بود که به صورت هدفمند به پرسشنامه های فاجعه پنداری (Sullivan, 2009) و سبک های مقابله ای (Endler & Parker, 1990) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها نشان داد بین نشخوار ذهنی، احساس درماندگی و بزرگنمایی در سنین مختلف جامعه به هنگام شیوع کرونا ویروس تفاوت وجود دارد (05/0<P). نشخوار ذهنی در سنین مختلف متفاوت بود، احساس درماندگی با افزایش سن کمتر دیده شد و بزرگنمایی در افراد بالای 45 سال با روند افزایش سن کمتر مشاهده شد. در خصوص همبستگی بین متغیرها یافته ها نشان داد سبک مسئله مدار با احساس درماندگی، بزرگنمایی و نشخوار ذهنی، رابطه منفی داشت (05/0<P). سبک هیجان مدار با هر سه متغیر (05/0<P) و سبک اجتنابی با بزرگنمایی و نشخوار ذهنی رابطه مثبت داشت (05/0<P).

  کلیدواژگان: فاجعه پنداری، سبک های مقابله ای، سنجش روانی اینترنتی، کرونا ویروس
 • پریسا مرادی کلارده*، وحید صادقی فیروزآبادی، محسن دهقانی، محمود حیدری صفحات 115-123
  هدف این پژوهش، بررسی تفاوت مهارت‌های فرزندپروری در مادران مبتلا به درد مزمن و مادران فاقد درد مزمن بود. این پژوهش یک مطالعه علی- مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری آن تمامی زنان مراجعه‌کننده به کلینیک درد بیمارستان امام حسین(ع) شهر تهران بودند. تعداد 62 مادر مبتلا به درد مزمن و 58 مادر فاقد درد مزمن از طریق روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (Frick, 1999)، پرسشنامه شدت درد ون‌کورف (Von Korff, 1990) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش به‌وسیله آزمون آماری تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تحلیل آماری نشان داد که بین مادران مبتلا به درد مزمن و مادران فاقد درد مزمن در ابعاد مشارکت، فرزندپروری مثبت، فقر نظارت و انضباط متناقض تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P)؛ اما درزمینه تنبیه جسمانی تفاوتی یافت نشد (05/0>P).
  کلیدواژگان: مهارت‌های فرزندپروری، مادران مبتلا به درد مزمن، درد مزمن
|
 • Mansooreh Nikoogoftar *, Alireza Sangani Pages 1-12

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of schema therapy on general health, rumination, and loneliness of divorced women. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. Twelve volunteers who were referred to counseling centers in Sari, were selected by volunteering method. They were randomly assigned to two experimental and control groups and assigned to the social and emotional loneliness scale of adults (2004), the general health questionnaire (1972), the scale Nullen Hoeksma and Marrow (1991) rumbled in pre-test and post-test. The experimental group was trained in ten sessions based on the Young Schematic Protocol, Calcesko and Washir (2003). The results of the findings, using multivariate covariance analysis, showed that schema therapy significantly increased general health and reduced rumination and loneliness of divorced women. Anxiety (P=0.02), disruption in social function (P=0.001), depression (P=0.039), rumination responses (P=0/000), distracting responses (P=0/000), romantic loneliness (P=0,000), family loneliness (P=0,035) and social loneliness (P=0.007) in the experimental group receiving the intervention were different from that of the control group. It is recommended that Advisers and therapist’s use of schema therapy rules to rehabilitate women after divorce in order to increase general health, reduce rumination and facilitate social relationships.

  Keywords: Schema Therapy, Health Promotion, rumination, loneliness, divorced women
 • Hadis Moridi, Mohammad Bagher Kajbaf *, Armin Mahmoodi Pages 13-21

  This purpose of the research was to study the effect of Islamic-Iraian reality therapy on couples’ marital satisfaction, life satisfaction, and communication skills. Population included couples who referred to the counseling and psychiatric services Bahar of Shiraz who had marital conflicts. 30 couples were selected by convenience sampling. Then, they were randomly assigned to two control and experimental groups, of which size was 15 couples per group. The research method was semi-experimental with control group, pre-test, post- test. Islamic-Iraian reality therapy training package was used for training Islamic-Iraian reality therapy, which included 10 sessions per hour. Marital satisfaction( Ulsoon ,1998),Life satisfaction (Diner,1985) and Communication skills (Nooran,1967) scales were used to collect data. Data were analyzed by descriptive indices and analysis of covariance. findings showed that Islamic-Ianian reality therapy significantly affect all three variables including Marital Satisfaction, Life Satisfaction, and Communication skills (p≤0/0001), so that the mean of the variable in post-test of the experimental group was more than the control group.Therefore, it can be generally concluded that Islamic-Iraianreality therapy is a suitable method for increasing couples’ compatibility and marital satisfaction.It can be generally concluded that Islamic-Iraian realit.

  Keywords: : islamic-iraian reality therapy, maritalsatisfaction, life satisfaction, communication skillscouples
 • Mitra Mohammadinejad, Farzaneh Niknejadi * Pages 22-31
  The present research aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on psychological well-being and resilience of mothers having a deaf daughter in the city of Isfahan. The research method was semi-empirical in the type of pretest–posttest with a control group. Statistical population included all mothers having a deaf daughter who was studying in a deaf girls’ school and a normal school in Isfahan city at the same time in the year 2017. The research instruments comprised of Ryff’s Psychological Well-being Scales (1989) and Connor-Davidson (2003) Resilience Scale. Using purposive sampling method, 30 people were chosen, and 15 mothers were randomly assigned to the experimental group and 15 mothers to the control group. Then, for the experimental group the acceptance and commitment therapy which by Wells and Sorrel (2007) has been developed in 10 sessions of 90 minutes was implemented. For data analysis, covariance analysis was used. The results indicated that acceptance and commitment therapy led to an increase in psychological well-being and resilience of mothers who had a deaf daughter (p < 0.05).
  Keywords: acceptance, commitment therapy, psychological well-being, resilience, mothers with a deaf daughter
 • Khodamorad Momeni *, Farnaz Radmehr Pages 32-42

  The aim of this study assessment the effectiveness of meta-cognitive therapy on cognitive attention syndrome in female students with social anxiety disorder. The statistical population of this study was all female students with social anxiety disorder at Kermanshah University of Medical Sciences 2018-19. The method of this research was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up with the control group design. The research sample consisted of 30 individuals that were randomly assigned into two groups of 15 experimental and control groups. The tools used were the Social Anxiety (Connor et al., 2000), Back Depression-II (Beck et al., 1996) and Cognitive Attention Syndrome (Wells et al., 2009) questionnaires. The experimentation group was for 8 sessions, an hour, as a group, underwent meta-cognitive therapy intervention but the control group receive no any intervention. The crude data analysis using SPSS-21 software and descriptive and inferential tests, Univariate covariance analysis were performed. The findings showed that in the experimental group, a significant decrease in cognitive/ attention syndrome was observed after the intervention (P<0.001). These results were maintained during the follow-up stage (P<0.01). According to the results obtained, and the continuation of its effect, the use of meta-cognitive therapy is recommended to reduce the rate of cognitive / attention syndrome in patients with social anxiety disorder.Results showed in the experimental group a significant decrease in cognitive / attentional syndrome after intervention (P <0.001). These results were also maintained at follow-up (P <0.01). Based on the results, and the continuing effect, the use of meta-cognitive therapy to reduce the rate of cognitive / attention syndrome in patients with social anxiety disorder is recommended.

  Keywords: Meta-cognitive therapy, cognitive attention syndrome, female students, Social anxiety
 • Atiyeh Jafari Shalkoohi, Samereh Asadi Majreh *, Bahman Akbari Pages 43-53

  The aim of this research was to investigate the effectiveness of mindfulness training on resiliency andcognitive emotion regulation strategies in pregnant women. The research method is semi-experimental and the pretest- posttest design with control group was used. 30 pregnant women referring to the health centers of Rasht city in autumn 2016, were selected using available sampling were assigned using random sampling method in two experimental and control groups (each 15 patients). The survey on Connor and Davidson Resiliency Scale (2003) and Garnefsky et al (1999) Cognitive Emotion Regulation Strategies Scale was conducted for both groups separated by two months interval. Next, eight-session mindfulness group therapy was conducted for the experimental group. The control group did not receive any intervention. Data were examined with statistical test of analysis of covariance. Findings of the study showed significant effects of mindfulness therapy on resiliency and emotion regulation strategies in pregnant women (P<0/01), and level of resilience and the use of adaptive emotion regulation strategies in the experimental group increased compared to the control group (P<0/01).Mindfulness group therapy is effective on resilience and emotion regulation strategies in pregnant women.

  Keywords: pregnancy, resilience, emotion regulation, mindfulness
 • Niloofar Mikaeili, Saeede Hedayat * Pages 54-63
  The purpose of this study was to determine the role of self-compassion and wisdom in anticipating depression in the elderly. The statistical population of the study consisted of all elderly people over 60 years of age in Kermanshah in 2019. A total of 200 elderly members of the Association of retired persons were selected through accessible sampling. In this research the Self-Compassion Scale (Neff, 2003), The 3D Wisdom Model (Ardelt, 2003) and Geriatric Depression Scale (Yesavage, 1982) were used to collect information.Data were analyzed by Pearson correlation and multiple stepwise regressionanalysis and via SPSS25 software. Findings show that self-compassion and wisdom are correlated with depression. Also, the results of regression coefficients showed that%25 of variance of depression was predicted by self-compassion and%19 of variance by wisdom. Therefore, the high level of self-compassion and wisdom as important factors in improving mental health reduces the risk of depression in the elderly.
  Keywords: self-Compassion, wisdom, Depression, elderly
 • Alireza Savadkouhi, Masoud Sharifi *, Omid Shokri Pages 64-74
  the purpose of this study was to investigate the effect of emotional and social adjustment on students' high-risk online behaviors. The research method was descriptive-correlational. The statistical population was the first high school students of Isfahan city in the academic year of 1398-99. 222 students were selected randomly as the sample group using Cochran formula. They responded to the Student Adjustment Questionnaire (Sinha & Sing, 1993) and The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS) (Jelenchick et al, 2014). The collected data were analyzed using regression analysis. The results showed that adaptation dimensions had a positive and significant role on online high risk behaviors (r = 0.368), (p <0.01). The results of regression analysis showed that 13.6% of the changes in online high risk behaviors can be predicted by emotional adjustment. Therefore the emotional adjustment alone was able to predict online high risk behaviors (p <0.01) and (t= 5.83). The ability of adaptation to predict online high-risk behaviors suggests that it can be a prerequisite for students' vulnerability to online high-risk behaviors. In other words, by reinforcing it in schools, it can reduce the harm associated with students' online behaviors.
  Keywords: Adaptation, adjustment, coping, online relationships, first secondary students
 • Fatemeh Amini, Hossein Zare *, Ali Reza Agha Yosefi, Seyed Esmaeil Hashemi Pages 75-83
  The main purpose of this research was to study the effect of mindfulness on decision-making styles with considering the mediating role of self-reflection. The study was correlational and the population included all employees of Parsian Gas Refining Company (working there, in winter 1396). 178 people were selected through Stratified random sampling method. Research instruments consisted of Mindfulness Questionnaire, Self-reflection Scale and Decision Making Styles Questionnaire. Data were analyzed with the use of Structural Equation Model (SEM) through AMOS-16 software packages. Analysis of structural equation modeling indicated that default model fit the data. The results also showed that there is significant direct effects of mindfulness on self-reflection (p< 0.01), self-reflection on styles of decision-making (p< 0.05) and mindfulness on styles of decision-making (p< 0.01) and Moreower, there are significant indirect effects of mindfulness on styles of decision-making through self-reflection (p< 0.01). According to the study it can be concluded that mindfulness both directly and through self-reflection, can affect efficient decision-making style.
  Keywords: mindfulness, style of decision-making, employees of gas refining company, self-reflection
 • Reza Sepahvand, Mohsen Arefnezhad *, Fariborz Fathi Chgni, Masood Sepahvand Pages 84-92
  The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational bullying and employees' organizational silence with the mediating role of psychological contract violation in governmental organizations in Lorestan province. The study was practical in terms of purpose, relational in terms of research type, and structural formula in terms of modeling type. The statistical population of the study was 1317 employees of general offices of Lorestan province organizations based in the city of Khorramabad. Based on Morgan table, a sample size of 297 was selected by stratified random sampling. In order to measure the variables of the research, (Einarsen, Hoel & Notelaers',2009) Organizational Bullying Questionnaire, (Morrison and Robinson’s,2000) Psychological Contract Violation Questionnaire and (Brinsfield’s,2013) Organizational Silence Questionnaire were used. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. For data analysis, structural equations modeling and PLS software have been used. The results indicate that organizational bullying both directly or through psychological contract violation increases the organizational silence of employees in governmental organizations of Lorestan province (P<0/05).
  Keywords: organizational bullying, Organizational silence, psychological contract violation, Employees of Governmental Organizations
 • Fatemeh Farhadyan *, Azam Moradi Pages 93-104
  The purpose of this study was to determination the contribution of each of the variables of spiritual health, optimism and forgiveness to predict the psychological well-being of the students of Payam-e-Noor University of Dolatabad Center. The research sample consisted of 120 students from among 1477 students of different faculties of this university who were selected randomly and in a cluster sampling. The research method was correlation of the predicted type.The instruments were, the Rif questionnaire (1980), the Spiritual health questionnaire from the viewpoint of Islam Mousavi Moghaddam (1392), Carver & Shire (LO), Life Inventory (LOT) questionnaire (1985) and ehteshamzadeh (2010) Interpersonal Forgiveness Inventory (IFI) (2010) used.Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise regression analysis.The findings showed that the average psychological well-being of students was 62.61%. The results of stepwise regression analysis also showed that spiritual well-being significantly predicted the psychological well-being of students (P = 0.0001). But the addition of each of the variables of optimism and forgiveness to the spiritual health variable does not significantly increase the predictive power of psychological well-being of the students. The results of the hypothesis test showed that psychological well-being had a significant relationship with spiritual well-being, optimism and forgiveness of students.
  Keywords: psychological well-being, spiritual wellbeing, Optimism, forgiveness, University
 • Peyman Dousti *, Narges Hosseininia, Golnaz Ghodrati, Mohammad Esmaeil Ebrahimi Pages 105-114

  The aim of this study was Comparison of rumination, sense of helplessness, and magnification at different ages and their relation to stress coping styles in visitors of a mental health monitoring website during the first week of coronavirus outbreaks. This research was descriptive and correlational. The statistical population of the study was consisted of all visitors to a mental health assessment website during the period of February 21st to 29th, 2020. The sample of this study consisted of 933 visitors who purposefully answered Catastrophizing Scale (Sullivan, 2009), and Coping Styles Questionnaire (Endler & Parker, 1990). Data were analyzed using analysis of variance and Pearson’s correlation coefficient. The result showed that there was a significant difference between subjective rumination, Sense of helplessness, and magnification at different ages of society at the time of the outbreak of coronavirus (P <0.05). Rumination was different at different ages. The sense of helplessness was less with age. Magnification was less common in people over 45 years old. Correlation between variables showed that problem solving coping strategy was negatively related to feelings of helplessness, magnification, and rumination (P>0.05). Emotionalism was positive relation with all three variables (P>0.05). Avoidance was positive relation with magnification and rumination (P>0.05).

  Keywords: catastrophizing, stress coping styles, online assessment of mental status, COVID-19
 • Parisa Moradikelardeh *, Vahid Sadeghi Firoozabadi, Mohsen Dehghani, Mahmood Heidari Pages 115-123
  The aim of this study was to investigate the differences parenting skills in mothers with chronic pain and healthy mothers. This study was causal-comparative and its statistical population was included all women referred to the Pain Clinic of Imam Hossein Hospital, Tehran. Sixty-two mothers with chronic pain and Fifty-eight healthy mothers were evaluated by convenience sampling method and using Alabama Parenting Questionnaire (Frick, 1999) and Von Korff Questionnaire (Von Korff, 1990). The data were analyzed by analysis of variance. Statistical analysis showed that there is significant difference between mothers with chronic pain and healthy mothers in involvement, positive parenting, Inconsistent discipline and poor supervision (P<. /05), but there was no difference in punishment (P>./05).
  Keywords: parenting skills, mothers with chronic pain, chronic pain