فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا دبیر، محمد بستاکی*، اسماعیل ذبیحی، علی جمشیدی صفحات 9-24

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد محیطی و خدماتی موثر در بروز خشونت تماشاگران تیم های پرطرفدار لیگ برتر ایران نگاشته شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است که ابتدا مطالعات کتابخانه ای به منظور تهیه فهرستی از عوامل موثر بر بروز خشونت صورت گرفت و سپس از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان انجام پذیرفت. همچنین روش نمونه گیری از نوع نظری هدفمند بوده است. پس از انجام مصاحبه ها و تحلیل نظرهای خبرگان، شاخص های محیطی-خدماتی موثر بر بروز خشونت تماشاگران تیم های پرطرفدار ایران شناسایی شد که این عوامل در قالب دو عامل اصلی (عوامل محیطی و خدماتی) بود و هشت عامل زیرمجموعه از عوامل اصلی به دست آمد.با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که عوامل هشت گانه محیطی و خدماتی اهمیت زیادی دارد که می تواند در رضایت یا نارضایتی و در نتیجه بروز خشونت و پرخاشگری تاثیر بسزایی داشته باشد و نیز توجه به هر کدام از مولفه های یادشده می تواند به بهبود وضعیت تماشاگران و ایجاد محیطی آرام برای حضور تمامی اقشار به خصوص خانواده ها کمک شایانی کند.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، تماشاگران، خشونت، فوتبال، لیگ برتر
 • حمید قاسمی، لقمان کشاورز، اردشیر براتی* صفحات 25-37

  هدف این پژوهش تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه ورزش همگانی مبتنی بر رویکردهای جهانی بود. با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق از نوع آمیخته است. مرحله کیفی پژوهش بر مبنای نظریه داده بنیاد و مرحله کمی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری شامل خبرگان این حوزه با سابقه شغلی بیش از 10 سال بود و نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به اشباع نظری انجام گرفت. در بخش کیفی با 12 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه شد و از طریق نظریه داده بنیاد شاخص های توسعه ورزش همگانی شناسایی شد و سپس مدلسازی با استفاده از تحلیل ساختاری تفسیری انجام گرفت. یافته ها نشان داد 45 کد در قالب 15 مفهوم و 7 مقوله (شاخص) بر توسعه ورزش همگانی موثرند. همچنین، ماتریس ISM نشان داد که مدل ساختاری تفسیری توسعه ورزش همگانی با رویکرد جهانی متشکل از شش سطح به ترتیب شامل شاخص های محیط حقوقی، عوامل اقتصادی و زیرساختی، عوامل رسانه ای، عوامل مرتبط با سبک زندگی، عوامل اجتماعی و مشارکت در ورزش همگانی بود. بنابراین پیشنهاد می شود شاخص های شناسایی شده براساس مدل تحقیق مورد توجه مسیولان ورزش کشور قرار گیرد تا بتوان شاهد توسعه ورزش همگانی در کشور بود.

  کلیدواژگان: داده بنیاد، رویکردهای جهانی، مدل ساختاری تفسیری، ورزش همگانی
 • محمد علیمرادیان، همایون عباسی* صفحات 39-57

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل رفتار نوآورانه در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی  پیمایشی و از نظر هدف در حیطه مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی ایران بود که تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته رفتار نوآورانه بود که داده ها توسط آن جمع آوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و استادان این حوزه و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آزمون کایزر، مایر و الکین، کرویت بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، و تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزارهای 23 SPSS و 8.70 LISREL انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان را می توان در هفت مولفه طبقه بندی کرد که عبارت اند از: ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه، راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان، محدودیت های رفتار نوآورانه، مشارکت در نوآوری سازمانی، نیازهای فردی در رفتار نوآورانه، ایده پردازی برای رفتار نوآورانه، مزایا و کارکردهای رفتار نوآورانه. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد، علاوه بر ابعاد دیگر رفتار نوآورانه مانند نیازهای فردی، ایده پردازی و مزایا و کارکردهای رفتار نوآورانه، می توان انتظار داشت که با تمرکز بر عامل ظرفیت سازمانی، رفتار نوآورانه یکی از زیربناها و پایه های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی در فدراسیون های ورزشی باشد.

  کلیدواژگان: ایران، رفتار نوآورانه، فدراسیون های ورزشی، نوآوری
 • ارسلان چولکی*، شهاب بهرامی، حبیب هنری، رضا شجیع صفحات 59-72

  انتخاب مدیران شایسته در سازمان ها همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، چراکه شایستگی مدیران می تواند در توسعه جوامع نقش مهمی ایفا کند. یکی از عرصه هایی که برای انتخاب مدیران شایسته نیازمند پیروی از مدلی علمی است، فدراسیون های ورزشی در ایران است. بنابراین، این پژوهش کیفی با هدف طراحی مدلی بومی برای انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی در کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد به انجام رسیده است. 23 مصاحبه با خبرگان در این زمینه انجام گرفت. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای انتخاب روسای فدراسیون ورزشی در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم شد. در این پژوهش شرایط علی اثرگذار بر انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی به دو دسته کلی مهارت های ارتباطی و تخصص لازم ورزشی متناسب با فدراسیون تقسیم شده است. برای عامل مداخله گر مهارت مدیریت سرمایه های فکری و برای بستر حاکم نیز محبوبیت و مقبولیت اجتماعی تعیین شد. ویژگی های شخصیتی، ویژگی های مدیریتی، مهارت برنامه ریزی و مهارت فنون مذاکره و حل مسیله نیز به عنوان مقوله محوری آورده شد. همچنین رزومه مدیریتی در فدراسیون ورزشی و مهارت مدیریت مالی به عنوان راهبردها و رفتار سیاسی اثربخش، مهارت منابع انسانی و تعامل با رسانه نیز در پیامدهای این مدل قرار گرفت.

  کلیدواژگان: انتخاب، شایسته سالاری، فدراسیون های ورزشی، مدیران شایسته، ورزش
 • آرمین امانتی*، سید نصرالله سجادی، حسین رجبی نوش آبادی، مهرزاد حمیدی صفحات 73-86

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی ورزشی رسانه های اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع گراندد تیوری با رویکرد استراوس و کوربین بود. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان و مدیران ورزشی آگاه به بازاریابی رسانه های اجتماعی بودند. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با 13 نفر از خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. در اثر تجزیه وتحلیل داده ها 5 مقوله اصلی، 25 مقوله فرعی و 317 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. در نهایت مدل پارادایمی بازاریابی ورزشی رسانه های اجتماعی ارایه شد. بر این اساس منابع انسانی، نیروی متخصص، آموزش و داوطلب به عنوان مهم ترین عوامل علی مدل شناسایی شدند. عوامل قدرت رسانه های اجتماعی، تفاوت رسانه های سنتی و نوین، گرایش به سیستم های دیجیتال، دسترسی آسان، دسته بندی مخاطب، قیمت، جست وجو، رسانه های کاغذی و ناکارامدی رسانه های سنتی به عنوان مهم ترین عوامل زمینه ای شناسایی شدند. عوامل مداخله گر مدل نیز شامل محدودیت، زیرساخت و ناآگاهی مدیران می شدند. در نهایت راهبردها شامل ترویج، ارتباطات، وفاداری، تولید محتوا، برندسازی، اعتمادسازی و روابط عمومی پیشنهاد شدند.  به نظر می رسد مدیران با اجرای مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی ورزشی می تواند از دستاوردهای آن در سازمان های ورزشی بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی رسانه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی
 • پریسا نیازی، رسول نظری*، مرتضی عظیم زاده صفحات 87-103

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد بود. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی، کارآفرینی بودند. روش نمونه گیری پژوهش، روش نظری بود؛ نمونه گیری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛ و بعد از 17 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تعیین شد. پیاده سازی مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی، مکس کیودا انجام شد. فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی، مقوله های مرکزی، راهبردها، عوامل موثر، عوامل مداخله گر و پیامدها شناسایی شدند. به طور کلی برای رسیدن به توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی باید علاوه بر ایجاد قوانین برای تسهیل شرایط حضور کارآفرینان دولت باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند و عرصه را برای بخش خصوصی باز کند و خود نقش حمایت گر را ایفا کند؛ علاوه بر این با ایجاد تغییرات در روندهای آموزشی فارغ التحصیلان به سمت کارآفرینی و خود اشتغالی باید سوق داده شوند.

  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، توسعه پایدار، صنعت ورزش، کارآفرینی ورزشی، نظریه داده بنیاد
 • پریسا قبادی، رضا صابونچی*، حمید فروغی پور صفحات 105-116

  از بین رویکردهای متفاوت ارایه شده برای تقابل سازمان با محیط متلاطم، چابکی استراتژیک به عنوان پارادایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه برای بقا مورد توجه بیشتر سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجی سرمایه انسانی در تاثیر چابکی استراتژیک بر خلاقیت کارکنان فدراسیون ژیمناستیک کشور است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادله ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است، که به شکل پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان ژیمناستیک کشور بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای از بین 9096 نفر 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سرمایه انسانی امیری (1391) با 28 گویه، چابکی استراتژیک مانگور (2013) با 30 گویه و خلاقیت سازمانی رندسیب (1979) با50 گویه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS  و AMOS بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد چابکی استراتژیک با خلاقیت 48/0 و با سرمایه انسانی 71/0 رابطه مثبت و معنی داری دارد. از طرفی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی، اثر چابکی استراتژیک بر خلاقیت به میزان 38% رسیده است. چابکی استراتژیک موجب توانایی پویا در تغییر موثر با شرایط نامطمین بازار برای سود بردن از فرصت های در حال تغییر سریع بازار شده و با اطمینان از رویه صحیح در حل مسیله خاص، لذت بردن از ایده های جدید و تغییر در منافع شخصی برای تعقیب اهداف شغلی یا مسیر ترقی و تلاش و فداکاری برای رشد سازمان توسط کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: چابکی استراتژیک، خلاقیت، ژیمناستیک، سرمایه انسانی
 • حسین زارع، وحید شجاعی*، محمد حامی، بهاره سلیمانی تپه سری صفحات 117-131

  تلویزیون از عناصر مهم صنعت ارتباطات جهانی محسوب می شود، به گونه ای که سبک زندگی بیشتر افراد به شدت تحت الشعاع ظهور این ابررسانه که خود متشکل از شبکه ها و برنامه های مختلف است، قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر برندسازی برنامه های تلویزیونی ورزش محور در ایران بوده است. در این تحقیق همبستگی که به صورت کاربردی و با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت، 164 نفر مشتمل بر کارشناسان رسانه و نیز مدیریت ورزشی که دانش کافی در مورد رسانه های دیداری و شنیداری داشتند، به عنوان نمونه تحقیق به پرسشنامه محقق ساخته 39 سوالی مرتبط با موضوع که با مطالعه کتاب ها و مقالات مرتبط حاصل شده و روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی آن به تایید رسیده بود، به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل به عنوان عوامل موثر بر برندسازی برنامه های تلویزیونی ورزش محور در ایران شناسایی شده اند که عبارت اند از: رویکرد برنامه، عوامل زمینه ای، کیفیت اجرا و محتوای برنامه. این چهار عامل در کنار هم بیش از 70 درصد واریانس را در برندسازی برنامه های ورزشی تلویزیونی در کشور تبیین می کنند. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که عمده متغیرهای موثر در برندسازی برنامه های ورزشی تلویزیونی تحت کنترل مدیران سیما قرار دارند که می توان با برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه، بستر لازم برای توسعه و بهره وری از برنامه های تلویزیونی برندشده را هموار ساخت.

  کلیدواژگان: ایران، برندسازی، برنامه تلویزیونی ورزش محور، تحلیل عاملی
 • علی حلاجیان، مینا مستحفظیان*، حمیدرضا میرصفیان، حمید زاهدی صفحات 133-148

  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی بهبود کیفیت عملکرد مدیریت ورزش شهروندی در شهر اصفهان براساس الگوی سیپ بود. ماهیت پژوهش توصیفی و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود، که به صورت کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و کارشناسان حوزه مدیریت ورزشی و مدیران اجرایی در حوزه ورزش شهروندی در شهر اصفهان بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته به روش در دسترس بود. به منظور اصلاح و ارتقای پرسش های مصاحبه از روش دلفی در چهار مرحله استفاده شد. بعد از انجام مصاحبه و کامل شدن نکات و عوامل مورد نیاز، مضامین فراگیر الگوی سیپ ایجاد شدند و برای هر کدام از این چهار مضمون نیز مضامین سازمان دهنده (ملاک ها) و مضامین پایه (نشانگرها) تدوین شد. براساس نتایج به دست آمده وزن های رگرسیونی عوامل برونداد 66/0، فرایند 59/0، درونداد 54/0 و زمینه 49/0 به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مدیریت ورزش شهروندی بود. در این زمینه بهبود نظام ارزیابی عملکرد در مدیریت ورزش شهروندی، تغییر برنامه ریزی براساس نیازهای ورزشی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی، فرصت اصلاح و بازنگری برنامه های ورزش شهروندی و بررسی منظم نیازهای ورزشی به صورت علمی توسط متخصصان می تواند در بهبود عملکرد مدیریت ورزش شهروندی اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: الگوی سیپ، بهبود کیفیت عملکرد، شهر اصفهان، مدیریت ورزش شهروندی
 • محبوبه نقوی*، سید عماد حسینی، رحیم رمضانی نژاد، سارا کشکر صفحات 149-165

  هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی شکل دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. روش پژوهش، با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. در مرحله کیفی ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان، مدیران بازاریابی ورزشی، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شد. در مرحله کیفی داده ها، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل و یافته ها شامل 91 نشان در کدگذاری باز، و در کدگذاری محوری در قالب 31 مفهوم طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به الگوسازی عوامل موثر بر شکل دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران پرداخته شده است. در مرحله کمی، نمونه آماری پژوهش شامل 220 نفر بود که به صورت تصادفی، طبقه بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تایید الگوی شکل دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر طبق نتایج آزمون t بارهای عاملی تمامی مولفه ها در سطح اطمینان 99% معنا دارند و در شکل دهی الگوی برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران نقش معنا داری دارند.

  کلیدواژگان: الگو، بازاریابی ورزشی، برند، تحقیقات آمیخته، ورزشکاران
|
 • Alireza Dabir, Mohammad Bostaki*, Ismail Zabihi, Ali Jamshidi Pages 9-24

  The aim of this study was to identify the environmental and service dimensions affecting violence in spectators of Iran popular premier league teams. The methodology of this study was qualitative and exploratory type. Firstly, library documents were studied to prepare a list of factors that affected violence and then in-depth and semi-structured interviews were conducted with 17 experts. The sampling method was theoretical and purposive. After interviews were conducted and the expertschr('39') viewpoints were analyzed, environmental-service indices affecting the violence of spectators of Iran popular teams were identified. These indices were in the form of two main dimensions: environmental and service and there were 8 sub-dimensions. According to the results of the present study, it can be said that the 8 environmental and service dimensions were of great importance which could play a significant role in the satisfaction or dissatisfaction and consequently the incidence of violence and aggression. Paying attention to each of these dimensions can improve spectators’ attendance and create a relaxed environment for all classes, especially families.

  Keywords: aggression, football, premier league, spectators, violence
 • Hamid Ghasemi, Loghman Keshavarz, Ardeshir Barati* Pages 25-37

  The aim of this study was to develop an interpretive structural model for the development of sport for all based on global approaches. Due to the nature of the study, the mixed methodology was used. The qualitative phase of the study was based on the grounded theory and the quantitative phase was performed using interpretive structural modeling. The statistical population included experts in this field with more than 10 years of work experience and the sampling was performed by purposive sampling method and according to theoretical saturation. In the qualitative section, 12 experts were interviewed, and sport for all indicators were identified by the grounded theory and the modeling was performed using interpretive structural analysis. The results showed that 45 codes in the form of 15 concepts and 7 categories (indices) influenced the development of sport for all. Also, the ISM matrix showed that the interpretive structural model of sport for all development with a global approach consisted of six levels: legal environment, economic and infrastructure, media, lifestyle, social, and participation in sport for all. Therefore, it is suggested that the identified indicators based on the research model should receive the sport authorities’ attention so that sport for all in Iran can be developed.

  Keywords: global approaches, grounded, interpretive structural model, sport for all
 • Mohammad Alimoradian, Homayoun Abbasi* Pages 39-57

  The aim of this study was to explain the model of innovative behavior in the employees of Iran sport federations. The study was a descriptive survey and applied in terms of objectives. The statistical population included all employees in Iran sport federations and 250 subjects were selected as the sample by stratified random sampling method. A researcher-made innovative behavior questionnaire was used to collect data. Face validity of this questionnaire was confirmed by experts and professors’ viewpoints and construct validity was confirmed by first order confirmatory factor analysis. Data were analyzed by Kaiser-Mayer-Olkin test, Bartlettchr('39')s test of sphericity, explanatory factor analysis test, VARIMAX rotation technique and confirmatory factor analysis using SPSS23 and LISREL8.70. The results showed that the status of innovative behavior of employees could be categorized in seven components: organizational capacity of innovative behavior, strategy of innovative behavior in organization, innovative behavior limitations, participation in organizational innovation, individual needs in innovative behavior, making new ideas for innovative behavior and advantages and functions of innovative behavior. Based on these findings, it seems that innovative behavior can be expected to be one of the functional and administrative infrastructures and bases for success and effectiveness in sport federations if we focus on the factor of organizational capacity in addition to other dimensions of innovative behavior like individual needs, making new ideas and advantages and functions of innovative behavior.

  Keywords: innovation, innovative behavior, Iran, sport federations
 • Arsalan Choulaki*, Shahab Bahrami, Habib Honari, Reza Shaji Pages 59-72

  It has always been of great importance to select competent managers in organizations. The reason is that the competency of managers can play an important role in the development of societies. One of the arenas where requires following a scientific model to select competent managers is sport federations in Iran. Therefore, this qualitative study aimed at developing a native model to select heads of sport federations in Iran using grounded theory. 23 interviews were conducted with experts. The outcome of these interviews was a set of basic themes that were collected through the open coding process and some items were extracted from them; then, in the axial coding step, the connection among these items was determined under the following titles: causal conditions, phenomenology, strategies, contextual factors, interventions and the consequences of selecting the heads of sport federations. Then, in the selective coding stage, the story process was plotted. In this study, the causal conditions affecting the selection of the heads of sport federations were divided into two general categories: communication skills and required sport expertise in accordance with the federation. Intellectual capital management skill was determined for the intrusive factor and social popularity and acceptability were determined for the dominant platform. Personality traits, managerial features, planning skills, and negotiating and problem solving techniques were also considered as the core item. Moreover, managerial resume in the sport federations and financial management skills were identified as strategies and effective political behaviors, human resource skills and interaction with media were also included in the outcomes of this model.

  Keywords: competent managers, meritocracy, selection, sport, sport federations
 • Armin Amanati*, Seyed Nasrollah Sajjadi, Hosein Rajabi Noosh Abadi, Mehrzad Hamidi Pages 73-86

  This study aimed at designing social media sport marketing model. This qualitative study was conducted using grounded theory with the Strauss and Corbin approach. To collect data, documents and semi-structured interviews with experts were used. The statistical population consisted of sport professors and managers who were experts on the social media marketing. Sampling method was purposive and non-random and 13 experts were interviewed until reaching theoretical saturation. For data analysis, open, axial and selective coding method was used. Data analysis identified 5 main components, 25 subcomponents and 317 open codes or concepts. Finally, paradigm model of social media sport marketing was developed. Human resources, specialists, education and volunteer were identified as the most important causal factors in the model. Social media power, the difference between traditional and modern media, tendency to digital systems, easy access, audience category, price, search, paper media and inefficiency of traditional media were the most important contextual factors. Intervening factors included restrictions, infrastructure and managers ignorance. Finally, strategies including promotion, communications, loyalty, content production, branding, trust building and public relations were suggested. It seems that managers can benefit from the achievements of social media sport marketing model if they implement the model in sport organizations.

  Keywords: marketing, social media, social media marketing
 • Parisa Niazy, Rasool Nazari*, Morteza Azimzade Pages 87-103

  The purpose of this study was to develop a model of sustainable development of sport entrepreneurship in Iran from the point of view of strategic thinking using a systematic design of data theory. The participants in this study were experts and experts in the fields of sport management, entrepreneurship. The sampling method was theoretical; sampling was continued until theoretical saturation was reached; and after 17 theoretical saturation interviews. The research tool was in-depth and exploratory interviews. The validity of the findings was determined by member matching methods, peer review, and pilot interviews. Open, axial and selective coding was used to analyze the data. Interviews were conducted in Quality Data Analysis Software, MAXQDA. The open, axial and selective coding process was identified in the six dimensions of paradigm model including: causal causality, central categories, strategies, influencing factors, confounding factors and outcomes. In general, in order to achieve the sustainable development of sport entrepreneurship, in addition to creating rules to facilitate the conditions for the presence of government entrepreneurs, it must move towards privatization, open the field to the private sector and play a supporting role itself; Graduateschr('39') educational processes towards entrepreneurship and self-employment should be encouraged.

  Keywords: sport industry, sport entrepreneurship, strategic reflection, sustainable development
 • Parisa Ghobadi, Reza Saboonchi*, Hamid Foroghipour Pages 105-116

  Among the different approaches presented for the interaction between the organization and the turbulent environment, strategic agility has been considered as the dominant paradigm of business in the third millennium and as the best option for survival of most productive and service organizations. The aim of this study was to determine the mediating role of human capital in the effect of strategic agility on creativity of employees in Gymnastics Federation of I.R.I. The methodology was correlation with a structural equation approach; the study was applied which was carried out as a survey. The population consisted of gymnastic elites of Iran. 368 subjects were selected from 9096 subjects as the sample of the study by stratified sampling method and Cochran formula. Three questionnaires were used to collect data: Amiri Human Capital (2012) with 28 items, Mangrove Strategic Agility (2013) with 30 items and Randsip Organizational Creativity (1979) with 50 items. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS and AMOS software. The results showed a positive and significant relationship between strategic agility and creativity (0.48) and human capital (0.71). On the other hand, considering the mediating role of human capital, the effect of strategic agility on creativity reached 38%. Strategic agility will cause a dynamic ability to effectively change with uncertain conditions of market in order to take advantage of upcoming opportunities and will ensure the correct way to solve exceptional problems and enjoy new ideas and change in personal interests in order to pursue career goals or promotion and effort and devotion to the growth of organization by the employees.

  Keywords: creativity, gymnastics, human capital, strategic agility
 • Hossein Zare, Vahid Shojaei*, Mohammad Hami, Bahare Soleymani Tapesari Pages 117-131

  Television is one of the important elements of the global communication industry, that is to say this mega-media which consists of various channels and programs has severely affected the lifestyle of most people. The aim of this study was to identify those factors affecting the branding of sport-based television programs in Iran. In this correlational study, which was conducted with an applied method using an exploratory factor analysis approach, 164 media and sport management experts who had sufficient knowledge of visual and auditory media participated in the study as the research sample. They responded voluntarily to a researcher-made questionnaire consisting of 39 items. This questionnaire was designed by the study of related books and articles, and its face and content validity as well as its reliability were confirmed. Findings from exploratory factor analysis showed that 4 factors were identified as those affecting the branding of sport-based television programs in Iran:  program approach, contextual factors, performance quality and program content. These 4 factors explained more than 70% of variance in the branding of sport-based television programs in Iran. The overall result of the study showed that most of the effective variables in the branding of television sport programs are under the control of broadcasting managers so a strategic planning in this area can pave the way for the development and productivity of the branded television programs.

  Keywords: branding, factor analysis, Iran, sport-based television program
 • Ali Halajiyan, Mina Mostahfeziyan*, HamidReza Mirsafiyan, Hamid Zahedi Pages 133-148

  The aim of this study was to develop a model to improve the quality of citizenship sport management performance in Isfahan city based on the CIPP model. This study was of a descriptive nature, an applied in terms of objectives which was conducted with qualitative and quantitative methods. The statistical population included specialists and experts in the field of sport management and executive managers in the field of citizenship sport in Isfahan city. The sampling method in the qualitative part was purposive using semi-structured interviews and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire using convenience sampling method. In order to correct and improve the interview questions, the Delphi method was used in four stages. After the interviews were conducted and the required points and factors were completed, comprehensive themes of the CIPP model were created and organizing themes (criteria) and basic themes (markers) were developed for each of these four themes. The results indicated that the output with regression weight of 0.66, process with regression weight of 0.59, input with regression weight of 0.54 and context with regression weight of 0.49 had the most effect on the performance of citizenship sport management. In this regard, improving the performance evaluation system in citizenship sport management, changing the planning based on the sport needs of participants in sport for all, the opportunity to modify and review citizenship sport programs and regularly reviewing sport needs scientifically by experts can improve the performance of citizenship sport management.

  Keywords: CIPP model, citizenship sport management, Isfahan city, performance quality improvement
 • Mahboubeh Naghavi*, Syed Emade Hosseyni, Rahim Ramzani Nezhad, Sara Keshkar Pages 149-165

  The aim of this study was to develop a personal brand shaping model for Iran professional athletes. The research methodology was a mixed exploratory sequence based on the method of collecting data. In the qualitative stage, data were collected by semi-structured interviews with 23 professional athletes, coaches, sport marketing managers, psychologists and sport sociologists. The research sample was selected using purposive and snowball sampling methods. In the qualitative stage, the data were analyzed by coding method in three stages: open, axial and selective and the findings included 91 concepts in open coding, and were categorized in the form of 31 concepts in axial coding. In the selective coding stage, those factors influencing the personal brand shaping of professional athletes in Iran were modeled.  In the quantitative phase, the sample consisted of 220 participants who were selected by stratified random sampling method. In the quantitative stage, the research instrument was a researcher-made questionnaire. Smart PLS software was used to validate personal brand shaping model for Iran professional athletes. According to the results of t test, the factor loads of all components were significant at 99% of confidence level and played a significant role in shaping the personal brand model of professional athletes in Iran.

  Keywords: athletes, brand, mixed research, model, sport marketing