فهرست مطالب

مطالعات تفسیری - پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ادریس عظیما*، حامد پوررستمی صفحات 7-26

  خدای متعال در آیه 52 سوره فرقان می فرماید: «فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا». چیستی معنای عبارت «جهاد کبیر» مورد اختلاف مفسران است. با تحلیل واژگان و محتوای آیه یادشده، می توان پاسخ هایی برای آن به دست آورد؛ بر پایه نظر لغت شناسان پیرامون مفردات «جهاد کبیر» و با تحلیل دیدگاه مفسران و شواهد قرآنی روایی چنین به دست می آید که مراد از جهاد کبیر «به کار بستن نهایت توان در برابر دشمن ظاهری و غیرظاهری به هر وسیله ممکن در جهت الهی با تاکید بر عظمت این تلاش» است؛ آنگاه با تحلیل درون متنی سیاق و محتوای سوره فرقان در گام نخست و تحلیل معانی عبارت های آیه 52 سوره فرقان و چینش مویدهای مرجع ضمیر «به»، مشخص می شود که معنای این عبارت «جهاد فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و... با ابزار عدم اطاعت از کفار در برابر هرگونه پیشنهاد» است.

  کلیدواژگان: آیه 52 فرقان، تفسیر اجتماعی، جهاد کبیر، سیاست خارجی
 • فرج الله میرعرب* صفحات 27-46

  قرآن کریم ربا را زیاده طلبی جنون آمیز دانسته است. این فعل اقتصادی در جامعه رواج دارد و عده ای در پی یافتن راه حل های تجویز آن هستند. مفسران اجتماعی، ممنوعیت مطلق این فعل اقتصادی را استنباط کرده اند که مسئله پژوهش حاضر است. مطالعه توصیفی تحلیلی با گرایش اجتماعی در تفسیر آیات ربا نشان می دهد که ترویج نفرت و تشدید فاصله طبقاتی، تخریب نظام اقتصادی، به خطر افتادن سلامت مادی و معنوی جامعه، نابودی سرمایه های انسانی، ناهنجاری های اخلاقی، کوتاهی عمر جامعه، تضعیف دین داری و... از پیامدهای ممنوعیت ربا است که سبب می شود، احساسات نیروهای تولیدی و نیازمندان جریحه دار و میل انتقام جویی از رباخوار در آنان بروز کند و جامعه در حال جنگ و نزاع قرار گیرد. به همین دلیل خدای متعال اصرار بر ربا و رباخواری را جنگ با خود و رسولش خوانده است.

  کلیدواژگان: آیات ربا، تفسیر اجتماعی، تحریم مطلق ربا
 • محمد شریفی*، اکرم حسین زاده صفحات 47-64

  بررسی آیات متشابه، یکی از مباحث مهم در تفسیر قرآن است که همواره مورد توجه مفسران بوده است. آیه 172 سوره اعراف از جمله آیات متشابه و مشکل قرآن می باشد. نخستین تفسیرها پیرامون آیه، به استناد روایات عالم ذر بازمی گردد که بعدها توسط معتزله و مفسران عقلگرا، مورد تردید یا انکار قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن پذیرش عالم عهدسپاری، به بررسی نظریات عارفان و فیلسوفان پرداخته که نتیجه حاصل از پژوهش گویای آن است که دلایل مفسران عقلگرا، در خصوص انکار عالم ذر کافی نبوده و به دلیل عدم شناخت از نفس و مراتب نفسانی است. فرازمانی و فرامکانی بودن نفس انسان، وجود جمعی یا عقلی انسان ها، اطوار مختلف نفس که دارای احکام و شرایط متفاوت است؛ موضوعی است که به حل مشکل فهم آیه فوق کمک می کند.

  کلیدواژگان: آیه ذر، آیه الست، تفسیر عرفانی، معرفت نفس، اطوار وجود، زمان انفسی
 • مجید زارعی، حامد دژآباد* صفحات 65-84

  یکی از وجوه اعجاز قرآن، إخبار از غیب و پیشگویی نسبت به آینده است. از این رو برخی از مفسران، شادی مومنان در آیات ابتدایی سوره روم را تحت سیطره این فضای فکری تحلیل نموده اند. نظر به اهمیت کشف مراد الهی از این فراز سوره روم، پژوهش حاضر با عرضه یک طبقه بندی مناسب از اختلاف قرایات در آیات یادشده، سعی در بازخوانی شادی مومنان دارد. پس از نقد آراء مختلف در این زمینه، نتایج تحقیق حاکی از آن است که شادی مومنان در پرتو قرایت مشهور و از «نصر الله» نشات یافته که این نصرت، همان وعده قطعی الهی بر پیروزی دین حق در همه ابعاد آن خواهد بود. در این میان، تحقق غلبه روم بر ایران، به مثابه نشانه صدقی است که در ظرف وقوع آن، مومنان را با اطمینان به إنجاز وعده دیگر الهی؛ یعنی نصرت اهل ایمان، شادمان خواهد ساخت.

  کلیدواژگان: سوره روم، شادی مومنان، اختلاف قرائات، نصرالله، وعده الهی
 • سید حسین کریم پور*، سید محسن موسوی صفحات 85-102

  موضوع «هفت آسمان و زمین» از مسایل بحث انگیز میان مفسران است. برخی با رویکرد علمی، به ذکر اقوال مختلف پیرامون آیه 12 سوره طلاق پرداخته و آن را بر عوالم مادی و کرات آسمانی تطبیق نموده اند، اما به نظر می رسد چنین تفسیر و تطبیقی، نه تنها به رفع ابهام آیات یادشده کمک نکرده، بلکه بر مشکل افزوده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با گرایش انتقادی بر آن است تا ضمن بررسی معناشناسانه مفردات و ترکیب های آیه، به استناد روایات معصومان^ و نظریه‎های اندیشمندان، این نتیجه را مستدل نماید که مراد از آسمان ها و زمین های هفت گانه، تنها جهان مادی نیست؛ بلکه مقصود، مجموعه عوالم و مراتب هستی است که تحت اراده و تدبیر الهی اداره می شوند، بنابراین تحمیل یافته های علمی بر «سبع سماوات‏» تلاشی نافرجام و پایه ابهام های متعددی است که این نوشتار به تبیین آنها پرداخته است.

  کلیدواژگان: آیه 12 طلاق، تفسیر علمی، هفت آسمان، هفت زمین، مراتب هستی
 • عبدالرحمن باقرزاده*، مهران رضایی صفحات 103-124

  یکی از مسایل مطرح در دین پژوهی، انتساب کفر و شرک انبیا، پیش از بعثت آنان است. واژه «عود» در آیات 88 و 89 اعراف و 13 ابراهیم ازجمله دستاویزهای قایلان به جواز کفر، مانند ابن تیمیه است. مسئله پژوهش آن است که براساس تبیین معناشناختی واژه «عود» و کاربست آن در آیات قرآن کریم چگونه مدعای انتساب کفر و شرک به انبیا، قابل تحلیل است؟ تفاسیر اهل سنت برای واژه «عود» هفت کاربست را بیان کرده اند: عود به معنای صیرورت، استعمال از باب تغلیب، استعمال مجازی، استعمال دروغین، خطای شناختی، درخواست بازگشت به شریعت پیشین و درخواست بازگشت به وطن. بر پایه یافته های پژوهش، ادعای انتساب کفر از یک سو مخالف با اجماع است و از سوی دیگر بر پایه کاربست های استعمال این واژه، نمی تواند مبنای انتساب کفر و شرک به انبیا قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آیات 88 و 89 اعراف، 13 ابراهیم، تفسیر کلامی، کفر انبیاء پیش از بعثت، ابن تیمیه
 • فاطمه رضایی، ولی الله نقی پورفر* صفحات 125-148

  یکی از شناخت های لازم برای سعادت انسان و جامعه، دشمن شناسی است. این موضوع در اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از جمله نگرانی های پیامبرخدا| برای امتش، شناخت منافقان از مومنان واقعی بوده است. موضوع شناخت مومنان واقعی از منافقان از تفسیر آیه شریفه «حتی یمیز الخبیث من الطیب‏» قابل اصطیاد است. در مقاله حاضر برای مشخص کردن معیارهای تمیز، دیدگاه های مفسران فریقین بررسی گردیده و از مجموع نظرات مفسران به دست می آید که خدای متعال برای تشخیص مومن از منافق، مومنان را با امتحان خاصی می آزماید تا درجه اخلاص آنها مشخص گردد. هریک از مفسران، دیدگاهی را برای این امتحان خاص الهی مطرح نموده اند. ازجمله دستاوردهای این مقاله که مفسران بدان نپرداخته اند، آن است که پذیرش جانشینی امیرمومنان× و ولایت ایمه اطهار^ از نشانه های مهم تشخیص مومن از منافق است. این نتیجه موافق با ظاهر آیه است و روایات بسیاری آن را تایید می نمایند.

  کلیدواژگان: آیه 179 آل عمران، نشانه مومن و منافق، معیار شناخت خبیث از طیب، ولایت امام علی×
 • علی کربلایی پازوکی*، قدسیه علی اوسط صفحات 149-162

  آیات 5 تا 7 سوره طارق به بیان کیفیت خلقت انسان پرداخته است. اختلاف در معنای لغوی و حقیقت «صلب» و «ترایب» سبب اختلاف آراء مفسران در تفسیر این آیات شده تا بدانجا که برخی گمان برده اند آیات دارای ابهام و تشابه مفهومی است. پژوهش حاضر به دنبال دریافت مراد و معنای حقیقی صلب و ترایب، بیان نقش زن و مرد در شکل گیری جنین و رابطه علم و قرآن در این باره است. بیشتر مفسران و مترجمان «صلب» را به پشت مردان و «ترایب» را به استخوان سینه زنان معنا کرده اند و «ماء دافق» را به مردان اختصاص داده اند. این مسئله سبب ایجاد شبهه تعارض علم و قرآن در شکل گیری جنین در انسان شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مراد از «صلب» پشت و استخوان های پشت و منظور از «ترایب» سینه و استخوان های جلو سینه و در نتیجه مراد از «من بین الصلب و الترایب » کل بدن است و زنان و مردان در شکل گیری جنین، دارای نقش فاعلی و قابلی هستند که این مسئله از نظر مفهومی با یافته های علم پزشکی جدید سازگاری دارد.

  کلیدواژگان: آیات 5 تا 7 طارق، تفسیر علمی، صلب و ترائب، خلقت انسان، جنین
 • سید رضا مودب، محمد فخر* صفحات 163-178

  آیات بیانگر «وجه الله» از آیات متشابه قرآن است که باید به وسیله آیات محکم و روش های معتبر فهم آیات، تفسیر شود. متشابه بودن آیات یادشده باعث برداشت های مختلف از سوی مفسران فریقین شده است تا بدانجا که برخی از گروه های کلامی معتقد به تجسیم خدای سبحان شده اند. گرهارد باورینگ از محققان آلمانی تبار معاصر در مقاله دایره المعارف قرآن با عنوان «خدا و صفات او» به تفسیر آیات ناظر به وجه خدا پرداخته است. وی در تفسیر این آیات از منابع و روش های معتبر فهم آیات برخوردار نبوده است؛ در حالی که با توجه به قواعد زبان عربی و اصول محاوره عقلایی تبیین معانی آیات قرآن از جمله مراد از «وجه خدا» بیان می شود. دیدگاه باورینگ در باره وجه خدا با تکیه بر تفسیر المیزان و با رویکرد توصیفی تحلیلی نقد و بیان شده که: صفات خدا عین ذات خداست و مقصود از وجه خدا ، صفات برتر و اسماء حسنای اوست.

  کلیدواژگان: آیات وجه الله، تفسیر کلامی، گرهارد باورینگ، تفسیر المیزان
 • معصومه میرزاجانی بیجارپسی*، رقیه صادقی نیری صفحات 179-200

  پژوهش حاضر به شیوه اسنادی و روش توصیفی تحلیلی به بررسی مراحل گفتمان سازی قرآن در باب مبارزه با مفسده اقتصادی کم فروشی پرداخته است. قرآن کریم کم فروشی را یکی از مهم ترین مفاسد برای اقتصاد جوامع معرفی نموده و نسبت به شیوع و ترویج آن در جوامع هشدار داده است. کم فروشی زمینه تجاوز به حقوق دیگران، برهم زدن مقیاس های اجتماعی و عیب گذاشتن بر اموال را فراهم می کند. گفتمان سازی، طراحی مطلوبیت های اقتصادی تشخیص داده شده بنابر آموزه های قرآن است که تلاش می کند این مطلوبیت ها را به یک نظام معرفتی غالب و همه گیر در جامعه تبدیل کند تا هنجارهای قرآنی در جامعه حفظ شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم، گام به گام، با برنامه ریزی و به فراخور شرایط زمانی و فکری موجود در جامعه، به طی مراحل سه گانه «توصیف»، «تفسیر و توضیح» و «مواجهه و مبارزه» می پردازد.

  کلیدواژگان: آیات تطفیف، تفسیر اجتماعی، گفتمان سازی، کم فروشی
 • سید محمدکاظم رجائی رامشه* صفحات 201-224

  از یک الگوی مطلوب انتظار می رود بتواند پدیده های پیچیده را در مقیاسی کوچک ساده سازی کند. الگوی توزیع درآمد و ثروت از منظر قرآن کریم به مجموعه نظام مندی از مبانی و زیرساخت ها مانند: مالکیت حقیقی خدای متعال بر هستی، جانشینی انسان و امانت بودن مال در دست او؛ اهداف معنویت، عدالت و رشد؛ فروض و راهبردهایی چون عبادت بودن کار، ممنوعیت کنز و اسراف؛ و ساختارها و نهادهایی چون خانواده، دولت و عموم مسلمین گفته می شود که در ساختاری منطقی، بر پایه مبانی، اصول و در چارچوب حقوق و اخلاق قرآنی، نقشه جامعی را از مبانی تا تقسیم درآمد و ثروت از مجراهای مختلف در پیکره جامعه از منظر تبیین آیات قرآن کریم ارایه می کند. مقاله حاضر با روش استنباط نظریه، در مقام ترسیم این الگو است و مسیر کسب درآمد اولیه، ثانویه و سپس توزیع آن را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آیات اقتصادی، تفسیر اجتماعی، تکافل اجتماعی، الگوی توزیع درآمد و ثروت
 • محمدرضا ستوده نیا*، سید ثمرالدین صمداف صفحات 225-242

  ابوالبرکات نسفی از مفسران قرن هشتم در تفسیر خود؛ مدارک التنزیل و حقایق التاویل، ضمن تکیه به قراء سبعه، از قراء عشره، مانند: یعقوب و خلف و از قاریان شاذ، مانند: حسن و اعمش نقل نموده و در این میان بعضی از قرایت های منسوب به ابوحنیفه مانند قرایت موضوع را ذکر می کند، همانطور که به قرایت های صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس نیز استناد جسته است. نسفی در بین قرایات متواتر مطابق دیدگاه اهل سنت قرایت عاصم را بر قرایت مکی، بصری و نافع ترجیح می دهد. نسفی سه نوع ترجیح را در تفسیر مدارک التنزیل به کار گرفته است و بر ترجیحات خود بر قواعد و معیارهای عربی، بلاغی و سیاقی اعتماد کرده و برای اختیار و ترجیح قرایات، به هفت معیار تکیه نموده است. او ضمن نادیده گرفتن صحت قرایت که نقل و تواتر آن است، بعضا قرایات شاذ را بر متواتر ترجیح داده است.

  کلیدواژگان: قرائات، ابوالبرکات نسفی، تفسیر مدارک التنزیل
|
 • Idris Azima Azima*, Hamed Pourrestami Pages 7-26

  In verse 52 of chapter al-Forqan, Allah, the Almighty says: “So, do not obey the faithless, but wage against them a great Jihad with it”. Though, the commentators have disagreed on the exact meaning of "Great Jihad", but by analyzing the vocabulary and content of the above-mentioned verse, we can get to answers. Given the lexicologists’ views of the concepts of "Great Jihad", the commentators’ viewpoints and the Qur'anic-narrative evidence, the meaning of "Great Jihad" can be clearly defined as ‘to use the utmost power against the apparent and non-apparent enemy by any means possible in the divine direction with emphasis on the greatness of such efforts’. This concept can be deduced through analyzing the context and content of chapter al-Forqan on the one hand, examining the meaning of the phrases of verse 52 of Forqan on the other. Moreover, the pronoun [to it], and its reference imply that great Jihad includes all "cultural, political, moral and ... efforts against enemy and the only means to wage such a war is to disobey enemy and refuse every offer he puts forward.

  Keywords: Verse 52 of Forqan, Social Interpretation, Great Jihad, Foreign Policy
 • Farajullah MirArab* Pages 27-46

  The Holy Qur'an considers usury as unlawful way of acquisition of wealth that stems from excessive demand [for worldly pleasures]. This economic practice is common in the society and some people are looking for ways to legalize and justify it. Social commentators have deduced the absolute prohibition of this economic act, which is the subject matter of the present study. The descriptive-analytical study of the problem, with a social orientation in the interpretation of the verses of usury, shows that usury has many dire consequences such as: promoting hatred and intensifying class distance, destroying the economic system, endangering the material and spiritual health of society, destroying human capital, moral anomalies, shortening the life of society, weakening religiosity, and etc. To get rid of such awful consequences, usury has been prohibited. For those consequences would in turn cause productive forces to be discouraged and the victims to take revenge from the usurer. It will result in the unbroken cycle of conflict in the society. For this reason, God Almighty has termed getting involved on usury and as declaration of war against Himself and His Messenger.

  Keywords: Verses of usury, Social Interpretation, Absolute Prohibition of Usury
 • Mohammad Sharifi*, Akram Hosseinzadeh Pages 47-64

  The study of similar or ambiguous verses which has always won the attention of commentators is one of the important topics in the interpretation of the Qur'an. The Verse 172 of chapter A'raf is one of the similar and difficult verses of the Qur'an. According to the first interpretations which have heavily relied on narrations, this verse addresses the world of Zar.  This interpretation, however was later suspected or denied by the Mu'tazilites and rationalist commentators. The present study while accepting the covenant world, examines the theories of mystics and philosophers, and the result of the research shows that the reasons presented by rationalist commentators on the denial of the world of Zar are not enough and are due to lack of knowledge of the self and its various levels. The transcendence of human soul, the collective or intellectual existence of human beings, the different levels of the soul that have different rules and conditions; can contribute in understanding the above-mentioned verse.

  Keywords: The verse of Zar, the verse of [am I not your Lord], the mystical interpretation, the knowledge of the soul, the forms of existence
 • Majid Zarei, Hamed Dejabad* Pages 65-84

  One of the miraculous aspects the Qur'an is its news of the unseen and its prediction about the future. Thus, some commentators have analyzed the joy of the believers in the first verses of chapter al-Rom under the effect of such an intellectual circumstance. Given the importance of discovering the divine intention from this verse of chapter al-Rom, the present study attempts to highlight the happiness and delight of believers via offering a suitable classification of the differences in the readings of the mentioned verses. After criticizing various opinions in this regard, the results of the research indicate that based on the famous reading the believers’ joy derives from "Allah’s help". This help is the very definite divine promise that the true religion with its all dimensions will prevail over the world. In the meantime, the Quranic prediction that the Roman will conquer Iran was a clear sign of the fulfilment of other divine predictions. This event on its due time made the believers delighted and confident that Allah’s another promise, that Allah helps believers, will be fulfilled.

  Keywords: chapter al-Rom, the Joy of the Believers, the Differences in the readings, help from Allah, Divine Promise
 • Seyed Hossein Karimpour* Pages 85-102

  One of the many controversial issues among commentators is the subject matter of "Seven Heavens and the Earth". Some commentators while having a scientific approach quoted various sayings about Verse 12 of chapter al-Talaq and applied it to the material worlds and celestial spheres, but such an interpretation does not seem to have helped to dispel the ambiguity of the verses, but only added to the problem. The present study is conducted in a descriptive-analytical way and have a critical approach to the issue. The author examines the vocabularies and structure of the verse semantically, and based on the narrations of the Infallibles (AS) and the thinkers' theories, draws the conclusion that what can be meant of "Seven Heavens and the Earth" are not the material world only; rather, the entire worlds and the different levels of existence, which run by divine will and prudence, are meant. So, to impose scientific findings on "Seven Heavens" is a futile attempt and the basis for many other ambiguities. This article has explained them.

  Keywords: Verse 12 of chapter al-Talaq, Scientific Interpretation, Seven Heavens, Seven Earths, different levels of existence
 • Abdul Rahman Bagherzadeh*, Mehran Rezaei Pages 103-124

  One of the arguable issues in the religion is the attribution of disbelief and polytheism to the prophets before their prophetic mission. The word "revert" in verses 88 and 89 of A'raf and 13 of Ibrahim is one of the pretexts for people such as Ibn Taymiyyah to ascribe disbelief to the prophets. The research question is that based on the semantic explanation of the word "revert" and its application in the verses of the Holy Quran, how can the claim of attributing disbelief and polytheism to the prophets be analyzed? Sunnite commentators have counted seven applications for the word "revert": revert in the sense of becoming, metaphorical use, false use, cognitive error, requesting a return to the former divine laws, and requesting a return to the homeland. According to the research findings, the attribution of infidelity [to the prophets] is contrary to the consensus [of Muslim scholars], and on the other hand, based on the use of this word, it cannot be the basis for attributing infidelity and polytheism to the prophets.

  Keywords: Verses 88, 89 of A’raf, 13 Ibrahim, Theological Interpretation, the Infidelity of the Prophets Before their prophetic mission, Ibn Taymiyyah
 • Fatemeh Rezaei, Waliyullah Naqipurfar* Pages 125-148

  One of the necessary branches of knowledge for the happiness of human and society is knowing about one’s enemy. This issue is of great importance in Islam, and one of the concerns of the Prophet of God (PBUH and his family) for his ummah has been the knowledge of the hypocrites from the true believers. The issue of recognizing the true believers from the hypocrites can be deduced from the interpretation of the holy verse "until He has separated the bad ones from the good". In the present article, in order to determine the criteria of distinguishing good from bad, the views of the Shiite and Sunnite commentators are examined. Taking the total opinions of commentators into account, it can be said that, in order to separate the believer from the hypocrite and to determine their sincerity, God Almighty tests the believers with a special test. Each commentator has put forward a point of view for this particular divine test. One of the achievements of this article, which the commentators did not address, is that accepting the succession of Amir al-Mu'minin (AS) and the guardianship of the Imams (AS) is one of the important signs of distinguishing the believer from the hypocrite. This conclusion agrees with the appearance of the verse and many narrations confirm it.

  Keywords: Verse 179 of Al-Imran, the sign of the believer, the hypocrite, the criterion of distinguishing good from bad, the guardianship of Imam Ali (as)
 • Ali Karbalaei Pazouki*, Qudsiya Ali Awsat Pages 149-162

  The verses 5 to 7 of chapter al-Tariq state the quality of human creation. Differences on the literal meaning and reality of "loins" and "breast-bones" have led to the differences of opinion among commentators on how to interpret these verses. Thus, some have speculated that these verses have ambiguity and conceptual similarity. The present study seeks to understand the true meaning of "loins" and "breast-bones, the role of men and women in the formation of the fetus and the relationship between science and the Qur'an in this regard. Most commentators and translators have attributed " loins" to the backs of men and "breast-bones" to women's chest bones, and the "effusing fluid" to men. This has raised doubts about the conflict between science and the Qur'an in the formation of the fetus in humans. The results of this study indicate that the meaning of "الصلب" is back and the bones of the back and the meaning of "الترائب" is chest and front bones of the breast. In conclusion, the phrase "between the loins and the breast-bones" implies the whole body and both man and women contribute in the formation of the fetus. They have an active and accepting role, which is conceptually compatible with the findings of modern medical sciences.

  Keywords: Verses 5 to 7 of Tariq, Scientific interpretation, loins, breast-bones, human creation, fetus
 • Seyed Reza Moadab, Mohammad Fakhr* Pages 163-178

  The verses which express the "face of God" are of similar [Mutashabih] verses of the Qur'an that must be interpreted by strong [Muhkam] verses on the one hand and the valid methods of understanding the verses on the other. The similarity of these verses has led to various interpretations by the Shiite and Sunnite exegetes, to the extent that some theological groups have believed in the incarnation of God, the Almighty. In an article in the Encyclopedia of the Qur'an entitled "God and His Attributes", Gerhard Bowering, a contemporary German scholar, discusses verses that deal with the face of God. In interpreting these verses, he did not have valid sources and methods of understanding the verses. However, according to the rules of Arabic language and the principles of rational dialogue, the meanings of the verses of the Qur'an, including the meaning of "God's face", should have been explained. Gerhard Bowering’s view of the face of God has been criticized, relying on the interpretation of Al-Mizan and with a descriptive-analytical approach. God's attributes are the same as God's essence, and what is meant by God's face is His superior attributes and beautiful names.

  Keywords: Verses of the face of God, theological interpretation, Gerhard Bowering, Al-Mizan
 • Masoumeh Mirzajani Bijarpasi*, Roghayeh Sadeghi Nairi Pages 179-200

  The present study, in a referential and descriptive-analytical manner, examines the Qur'anic discourse-building stages on combating the economic corruption of using short measures. The Holy Quran introduces using short measures as one of the most important corruptions for the economy of societies and warns against its spread and raise in societies. Using short measures provides grounds for violating the rights of others, disrupting social scales, and damaging property. What writer means of Discourse-building is a design of recognized economic desirability according to the teachings of the Qur'an, which seeks to turn this desirability into a dominant and all-encompassing epistemological system in society in order to maintain Qur'anic norms in society. The results of the research show that the Holy Quran, step by step, with planning and in accordance with the time and intellectual conditions in the society, deals with the three stages of "description", "interpretation and explanation" and "confrontation and struggle".

  Keywords: Verses on using short measures in business, social interpretation, discourse-building, using short measures
 • Seyed MohammadKazem Rajaei* Pages 201-224

  A desirable pattern is expected to simplify complex phenomena on a small scale. From the perspective of the Holy Quran, a desirable pattern of distributing income and wealth should enjoy the following systematic set of principles and infrastructures: the true ownership of the Almighty God over the universe, the succession of man [on the earth] and that man is a trustee of his wealth only. This pattern defines spirituality, justice and growth as its main objectives to be met. The strategies this pattern follows are that one should look at his/her work as a worshipping act, avoid accumulating wealth and extravagant spending. And finally, this pattern espouses structures and institutions such as family, government and the general Muslim population. This pattern being based on a logical structure, on [universally recognized] principles and within the framework of Quranic laws and ethics, draws a comprehensive map from Quran to rightly distribute the income and wealth through various channels in society. The present article, following the method of deducting a theory, is to draw a pattern that shows way of earning primary, secondary income and then shows its right ways of distribution.

  Keywords: Economic verses, Social Interpretation, Communal Responsibility, Income, Wealth Distribution Pattern
 • MohammadReza Sotoudehnia*, Samaruddin Samadaf Pages 225-242

  Abu al-Barakat al-Nasafi, one of the commentators of the eighth century in his commentary ‘Madarik Al-Tanzil and Haqa’iq Al-Ta'wil’, while relying on the seven out of ten famous readers, quotes from Ya'qub and Khalaf. As such he quotes from unknown readers such as Hassan and A’mash. He has referred to the readings of the Companions such as Ibn Mas'ud and Ibn Abbas. From among the most frequently narrated readings, according to the Sunni view, Nasafi prefers Asim's reading to Makki's, Basari and Nafi’s readings. Nasafi has used three types of preferences in his commentary ‘Madarik Al-Tanzil and Haqa’iq Al-Ta'wil’ and has relied on his preferences over Arabic, rhetorical and contextual rules and criteria. He has relied on seven criteria to choose and prefer any reading. In the meantime, he ignores the common standard for accuracy of a reading which is its frequency. Thus, he has sometimes preferred the unknown reading to the most frequently narrated reading.

  Keywords: Readings, Abu al-Barakat Nasafi, commentary of ‘Madarik Al-Tanzil’