فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی قمی اویلی*، اکبر نجفی، ابوطالب قاسمی، کوروش احمدی صفحات 1-12

  شناخت توان طبیعی و انسانی هر ناحیه، امکانی فراهم می سازد تا برنامه ریزی توسعه براساس وضع موجود و توان آن ناحیه صورت گیرد. مناطق نمونه گردشگری در کشور، یکی از محورهای مهم و اساسی در حوزه سیاست گذاری و توسعه گردشگری است تا با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، زمینه های توسعه یافتگی پایدار منطقه ای فراهم آید. هدف از انجام این پژوهش، انتخاب یک منطقه نمونه گردشگری بین سه منطقه خرانق، سریزد و نارین قلعه با اولویت هرکدام از این مناطق در استان یزد است. روش بررسی در این تحقیق از نوع اسنادی و میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده است. در این تحقیق برای انتخاب و اولویت بندی منطقه نمونه گردشگری از روش ANP) Analytic Network Process)  استفاده شد که یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است. نتایج تحلیل ANP نشان داد منطقه سریزد مهریز با در نظر گرفتن معیارهای شرایط محیطی، پتانسیل های گردشگری، توانمندی های بالقوه اقتصادی و نقش و تاثیر مدیریت، وزن بالاتری نسبت به دو منطقه دیگر دارد و با شرایط مناسب تر نسبت به دو منطقه دیگر، اولویت اول سرمایه گذاری در استان یزد است. نارین قلعه نیز با اختلاف کمی در رده دوم قرار دارد. همچنین با توجه به شیوه به کاررفته در اولویت بندی و نتایج به دست آمده، مشخص شد این شیوه، الگوی مناسبی برای برنامه ریزی در مناطق نمونه استان های دیگر نیز هست.

  کلیدواژگان: منطقه نمونه گردشگری، توسعه گردشگری، تحلیل شبکه، استان یزد
 • محمدرضا رضوانی*، ذبیح الله ترابی، امیررضا خاوریان گرمسیر، سید محمد زارع اشکذری صفحات 13-27

  امروزه صنعت گردشگری به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره از این صنعت بهره می گیرند. در این صنعت، جاذبه ها و جلوه های طبیعی ارزش دوچندانی دارد و یکی از مهم ترین اشکال آن «اکوتوریسم» یا گردشگری طبیعی است. نه تنها سازمان های دولتی، بلکه سازمان خصوصی نیز فقط برداشتی سطحی از فعالیت های اکوتوریستی دارند و هنوز آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه اکوتوریسم در ایران به علت در آغاز راه بودن شناسایی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و معرفی جاذبه های اکوتوریستی، به تصویر روشنی از وضعیت اکوتوریستی استان یزد ارایه می دهد، تاثیر این توانمندی های طبیعی را بر توسعه گردشگری بررسی می کند و در انتها راهکارهایی اجرایی برای توسعه اکوتوریسم در استان یزد طرح می کند. پژوهش انجام شده توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات لازم به صورت اسنادی، پیمایشی و میدانی فراهم شده است. برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج قابل اندازه گیری از تکنیک تحلیلی SOAR استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، با توجه به نقاط قوت شناسایی شده از قبیل وجود زمینه های مشارکت مردم در بخش فعالیت های گردشگری و قرارگیری استان یزد در ایران مرکزی و غیره، فرصت هایی از قبیل افزایش اشتغال و توسعه استان فراهم شده است که درنهایت با توجه به این نقاط قوت و فرصت، آرمان هایی از قبیل دست یافتن به محیط زیست پایدار، رسیدن به بالاترین سطح رفاه و آسایش در استان، رسیدن به اشتغال کامل و غیره در نظر گرفته شده است و انتظار می رود به نتایجی از قبیل افزایش دوبرابری بودجه، ایجاد کمپ و هتل تفریحی در منطقه شیرکوه و احداث باغ رستوران های سنتی در مناطق ییلاقی مثل ده بالا و سانیج منجر شود.

  کلیدواژگان: توسعه اکوتوریسم منطقه ای، چهارچوب SOAR، استان یزد
 • بهار بیشمی*، شیما اکبری صفحات 28-45

  بوم گردشگری، سفری مسیولانه به مناطق دارای جاذبه های طبیعی است که در آن محیط زیست حفظ، و بر رفاه مردم محلی تاکید می شود. درآمد کشورهایی که اقتصاد آنها تک محصولی است، تحت تاثیر کمترین نوسانات قیمتی قرار می گیرد. لذا متنوع کردن منابع درآمدی کشور و تکیه بر صادرات غیرنفتی از راهکارهای برون رفت از این معضل است. یکی از راهکارهای برنامه ریزی به منظور استفاده مطلوب از جاذبه های متنوع، توسعه گردشگری در کشور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی خانوارهای مناطق روستایی شهرستان دماوند (25655 خانوار) بوده اند که از میان آنها 383 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته ای است که با استفاده از مطالعات پیشین و نیز چهارچوب نظری تحقیق تنظیم شده و مشتمل بر شاخص های اقتصادی بوده است. برای اطمینان از روایی، پرسش نامه در اختیار کارشناسان قرار داده شد و برای بررسی پایایی، نتایج ضریب آلفای کرونباخ برابر با 903/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها، آزمون های تی تک نمونه ای و فریدمن به کار رفته است. بررسی نتایج نشان داد اجرای تورهای طبیعت گردی در شهرستان دماوند، اثرات مثبتی برای جامعه محلی دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، تورهای طبیعت گردی، شهرستان دماوند، اکوتوریسم، صنعت گردشگری
 • کیومرث ملکی*، اسماعیل علی اکبری، محمدرئوف حیدری فر، طلا روان بخش صفحات 46-63

  امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد، اشتغال و ایجاد زیرساخت برای رسیدن به توسعه  پایدار است. رویکرد زیربنایی که هم اکنون در برنامه ریزی صنعت گردشگری و در دیگر انواع توسعه به کار می رود، رویکرد رسیدن به توسعه پایدار است. با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرایند توسعه ملی و منطقه ای پی برد. هدف این پژوهش توسعه استان مرزی کرمانشاه، در راستای توسعه پایدار گردشگری است. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و جمع آوری داده های آن از طریق بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام شده و به شناخت توان ها، قابلیت ها، محدودیت ها و نارسایی های گردشگری پایدار در استان کرمانشاه می پردازد که در تجزیه وتحلیل داده های آن از مدل SWOT و در ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد استان کرمانشاه به رغم برخورداری از ظرفیت های بالای گردشگری و موقعیت استراتژیک در منطقه، با کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات و مسایل مدیریتی مواجه است.

  کلیدواژگان: گردشگری، استان کرمانشاه، مدل SWOT، توسعه پایدار
 • ناصر رضایی*، الناز غناء صفحات 64-75

  خط مشی ها و سیاست های مدیریت گردشگری شهری، می بایست به گونه ای باشد که مانع برخورد منافع گردشگری و دیگر کارکردهای شهری شود تا پیامدهای منفی ناشی از پیچیدگی های جریان گردشگری کنترل شود و پیامدهای مثبت آن در ابعاد مختلف گسترش یابد. مدیریت گردشگری شهری تهران طی دهه های اخیر با چالش های مختلفی روبه رو بوده است. این در حالی است که این کلان شهر هم از موقعیت خاص (مرکزیت سیاسی اداری و اقتصادی) برخوردار است و هم پیشینه تاریخی آن، توان بالای جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. هدف پژوهش حاضر، ضمن معرفی اجمالی طرح های گردشگری شهری تهران، شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری برای کلان شهر تهران است؛ چراکه توان های بالقوه، بستر مناسبی را فراهم کرده تا از گردشگری به عنوان یکی از مزیت های برتر در توسعه شهر تهران بهره گیری شود. در این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای تلاش شده است با بررسی ساختار مدیریت گردشگری شهری و طرح های اجراشده در این زمینه، عملکرد حال حاضر مدیریت گردشگری شهری تهران بررسی شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده به کارنگرفتن کامل توان های گردشگری تهران از سوی مدیریت گردشگری شهری است که سبب شده تهران علی رغم داشتن توان های بالقوه فراوان، جایگاه مطلوبی در گردشگری نداشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت، برنامه ریزی، گردشگری شهری، تهران
 • سعدی یوسفی*، محمد رئوف حیدری فر، ادریس خدامرادی، بهروز سلمان زاده صفحات 77-94

  یکی از عوامل موثر بر زندگی، سلامتی و آسایش انسان، به ویژه عواملی که باید در بحث گردشگری مدنظر قرار گیرد، شرایط اقلیمی است. اقلیم و گردشگری وابستگی زیادی به یکدیگر دارند؛ به گونه ای که داشتن شرایط مطلوب اقلیمی، جزو مزیت ها و توان های بالقوه گردشگری به شمار می رود و اغلب مسافران در انتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آب و هوایی توجه می کنند. بیان شرایط اقلیم آسایشی معمولا با شاخص هایی بیان می شود که در آن مجموعه ای از عناصر هواشناختی، انسانی و محیطی دخالت داده می شود. این شاخص ها داده های اقلیمی را به شکلی ارایه می کنند که نشان دهنده واکنش افراد به شرایط آب وهوایی است و در طبقه بندی عددی، درجاتی را، از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب، در بر می گیرند. این شاخص ها، تفسیر تاثیرات پیچیده عناصر جوی را از آسایش انسان ساده تر می کنند و امکان مقایسه مکان های مختلف را از دیدگاه اقلیم آسایشی فراهم می آورند. در این مقاله با بهره گیری از آمارهای ایستگاه های سینوپتیک استان آذربایجان غربی، شرایط آسایش انسانی براساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی (فشار عصبی، دمای موثر، بیکر شاخص آسایش استیدمن- تام (THI)) تجزیه وتحلیل شده و نتایجی بدین شرح به دست آمده است: ماه های اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور آسایش اقلیمی کاملا مطلوب دارند و وضعیت آسایش اقلیمی ماه های تیر و مهر، برای برنامه ریزی و بهره برداری توریستی در استان نسبتا مطلوب است. درمجموع مناسب ترین زمان برای سفر به استان، فصل های بهار و تابستان و نیز نامناسب ترین زمان، ماه های آذر، دی و بهمن است. بدیهی است توجه لازم به این موضوع بر کارآمدی و موقعیت برنامه های توریسم در این استان موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: آسایش زیست اقلیمی، اکوتوریسم، فشار عصبی، دمای موثر، بیکر شاخص آسایش استیدمن تام (THI)، استان آذربایجان
 • ابوطالب قاسمی وسمه جانی*، بهرام کریمی، علی قمی اویلی صفحات 95-108

  تاثیرگذاری گردشگری بر ساختارها و فضاهای شهری سبب شده است گردشگری از دید مدیریت شهری حایز اهمیتی خاص باشد و به مدیران شهری القا کند که ارتقای کیفی این فضاها و ایجاد تاسیسات مناسب برای گردشگران مانند مراکز اقامتی، اماکن تفریحی و نیز فراهم ساختن تجهیزات و مبلمان شهری نوین، باعث جلب رضایت بازدیدکنندگان به فضاهای عمومی شهری و درنهایت جذب گردشگر می شود. فضاهای همگانی شهری و کیفیت این گونه فضاها یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار گردشگری شهری است که توسعه آن نیازمند توجه بیشتر است، به ویژه آنکه اثرگذاری خاصی بر اقتصاد شهری دارد و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان را هدف قرار می دهد. منطقه 4 تهران، که محدوده مطالعه این پژوهش است، با گستره دید دامنه های رشته کوه البرز و مناطق سرسبزی همچون دره های سد لار و لتیان و دره های سرسبز فشم، اوشان و میگون و مناطق ورزشی تفریحی دربندسر، شمشک و آبعلی در شرق کلان شهر تهران واقع شده است. این منطقه یکی از پرجمعیت ترین، وسیع ترین، مهاجرپذیرترین و پرساخت وسازترین مناطق است که با داشتن پارک جنگلی لویزان بزرگ ترین حریم را دارد و از دیگر مناطق تهران متمایز می شود. توسعه اقتصادی پایدار گردشگری شهری یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود فضایی محیطی این منطقه کاربردی است که به تاسیسات گردشگری مناسب برای گذران اوقات فراغت و توسعه گردشگری نیاز دارد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است که برای جمع آوری داده از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده کرده است. داده ها با آزمون T تک نمونه ای، آزمون ANOVA و توکی و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد منطقه مدنظر مطالعه در زمینه گردشگری از پایداری اقتصادی نسبی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون توکی نشان می دهد قیمت، مهم ترین مولفه اثرگذار بر توسعه اقتصادی پایدار گردشگری است.

  کلیدواژگان: گردشگری کلان شهرها، اقتصاد گردشگری، توسعه اقتصادی پایدار شهری، تاسیسات گردشگری
|
 • Ali Ghomi Avili*, Akbar Najafi, Aboutaleb Ghasemi, Kourosh Ahmadi Pages 1-12

  Knowing natural and human potentials of each area makes it possible for the development planning to be done based on the current situation and its potential. Typical tourism areas of the country are one of the key issues in policy making and tourism development, where attracting private sector investment, will provide sustainable regional development. The aim of this study is choosing a touristic area between the three regions Khranq, Saryazd and Narin Castle in Yazd province. The data was collected using documentaries and field research and data collection tool is a questionnaire with simple random sampling. In this study, to select and prioritize the tourism area, ANP (Analytic Network Process) of multi-criteria decision making techniques were used. Results obtained from AHP analysis showed that, taking into account the environmental criteria, tourism potential, economic potential and the role and impact of weight management, Mehriz Saryazd area is more adequate than the other two regions for investments in Yazd province. Narin Castle is second by a small margin. Also according to the technique used in the prioritization and the results, the pattern can be used for planning for the areas of other provinces.

  Keywords: The specific areas of tourism, Tourism development, Network analysis, Yazd
 • Mohammad Reza Rezvani, Zabih Allah Torabi*, Amir Reza Khavariyan Garmsir, Seyyed Mohammad Zare Ashkezari Pages 13-27

  Today, the tourism industry has been recognized as an important and influential factor in the global economy, and the various countries of the world are taking advantage of this industry to achieve sustainable economic, social, cultural development, and so on. In this industry, natural attractions have a dual value; one of the most important forms is ecotourism or natural tourism. Not only governmental organizations, but private organizations also have only a superficial understanding of ecotourism activities; as it is still at the beginning point, the economic, social and cultural effects of ecotourism’s development in Iran have not yet been identified. With the aim of identifying and introducing ecotourism attractions, this research presents a clear picture of the ecotourism conditions of Yazd province and the effects of these natural capacities on tourism development. Finally, there are some practical solutions for the development of ecotourism in Yazd province. This is a descriptive-analytical research and data was collected using documentary, surveying and field studies methods. The SOAR analytical technique has been used to elaborate a development strategy and to describe the strengths, opportunities, aspirations and measurable results. Based on the results obtained, with regard to the identified strengths such as the existence of areas of people’s participation in the tourism activities and Yazd province being located in Central Iran, etc., opportunities have been provided such as increasing employment and development of the province, which ultimately, will lead to opportunities, such as achieving a sustainable environment, reaching the highest levels of prosperity and comfort in the province, achieving full employment, etc. It is also expected to achieve results such as doubling of funding, the creation of a camp and a recreational hotel in Shirkouh area and the construction of a traditional restaurants with garden in the countryside of Deh-bala and Sunnij.

  Keywords: Regional, Ecotourism Development, SOAR Framework
 • Bahar Bishemi*, Shima Akbari Pages 28-45

  Canvas tourism is a responsive journey to natural attractions where the environment is preserved and the well-being of local people is taken care of. The economy of countries that rely on a single source of income are affected by the least fluctuations in prices. Therefore, diversifying the sources of income of the country and relying on non-oil exports is one of the solutions. One of the strategies for the optimal use of diverse attractions is the development of tourism in the country. The present study is descriptive. The statistical population of the study was all households in rural areas of Damavand (25,655 households), of which 383 were selected by simple random sampling method. The research tool is a researcher-made questionnaire that has been constructed using previous studies as well as theoretical framework of research and includes economic indicators. In order to ensure validity, the questionnaire was put at the disposal of the experts. To assess the reliability, the results of Cronbach’s alpha coefficient were equal to 0.903. Data analysis was performed using SPSS19. To analyze the hypotheses, one-sample-t-test and Friedman test have been used. The results showed that the implementation of ecotourism tours in Damavand has positive effects for local community.

  Keywords: Spatial analysis, Ecotourism tours, Damavand, Ecotourism, Tourism
 • Kiomars Maleki*, Esmaeel Aliakbari, Mohammad Raoof Heidarifar, Tala Ravanbakhsh Pages 46-63

  Today, the tourism industry is one of the key sources to income, employment and infrastructure to achieve sustainable development. The infrastructural approach currently used in planning the tourism industry and in other types of development is to achieve sustainable development. With an overview, we can see the weak position of the border regions in comparison with the central regions of the country in the process of national and regional development. The purpose of this study is to develop the province of Kermanshah in order to develop sustainable tourism. This is a descriptive-analytical research and data collection has been done through documentary and library and field studies and has been used to identify the capabilities, potentials, constraints and deficiencies of sustainable tourism in Kermanshah province. Analyzing the data, the SWOT model and map drawing from GIS have been used. The findings indicate that Kermanshah province, despite its high tourist capacity and strategic location in the region, faces a lack of infrastructure, welfare facilities, and advertising and also management issues.

  Keywords: Tourism, Economic, Kermanshah Province, SWOT Model, Sustainable Development
 • Nasser Rezaee*, Elnaz Ghana Pages 64-75

  Urban tourism management policies should be in a way that impedes conflicts between the interests of tourism and other urban functions in order to control the negative consequences of the complexity of the flow of tourism and its positive consequences in various dimensions. Tehran’s urban tourism has faced many challenges in recent decades. While the metropolis has a special status (administrative and economic political centrality), its historical background has the potential to attract domestic and foreign tourists. The purpose of this study, while introducing a brief overview of Tehran’s urban tourism plans, is to identify tourism development strategies for Tehran as a metropolis, since potential capabilities have provided a suitable basis for tourism to be used as one of the major advantages in the development of Tehran. In this research, the documentary and library method has been tried. By reviewing the structure of urban tourism management and plans implemented in this field, the current performance of Tehran’s urban tourism management should be investigated. The results of the research indicate that Tehran’s tourism abilities are not fully utilized by the management of urban tourism, which has caused Tehran not to have a desirable position in tourism despite its potent abundance.

  Keywords: Management, Planning, Urban Tourism, Tehran
 • Sadi Yousefi*, Mohammad Raouf Haidarifar, Edris Khodamoradi, Behrouz Salmanzade Pages 77-94

  One of the factors influencing human life, health and well-being, especially the factors that should be considered in tourism, is climate. Climate and tourism have a great deal to do with each other, so that having favorable climate conditions is considered as a potential advantage for tourism, and most travelers are mindful of the location and time of travel to the climatic conditions. The expression of the climate of comfort is usually expressed by indicators in which a set of meteorological, human and environmental elements are involved. These indicators present climate data in a way that reflects the response of individuals to climatic conditions, and in numerical categorization, range from very appropriate to very inappropriate. These indicators facilitate the interpretation of the complex effects of atmospheric elements on human comfort and make it possible to compare different places from an ecological point of view. In this paper, using the statistics of synoptic stations in Kurdistan province, human health conditions have been analyzed based on bioclimatic indexes (stress, effective temperature, CPI index and THI index), and the results are as follows: Months May, June, August and September have a very favorable climate, and the months of July and October have relatively favorable conditions for tourist planning and utilization in the province. In general, the best time to travel to West Azerbaijan is spring and summer, as well as the most unfavorable the tourism programs in this province.

  Keywords: Bioclimatic Comfort, Ecotourism, Nervous pressure, Effective temperature, CPI index, THI index, West Azerbaijan province
 • Aboutaleb Ghasemi Vasmejani*, Bahram Karimi, Bahram Bahram Pages 95-108

  The impact of tourism on urban structures and spaces has led tourism to be of particular importance to urban management, and suggests to city managers that improving the quality of these spaces and creating suitable facilities for tourists such as residential centers, recreation areas, and the provision of equipment and modern furniture may urban attract visitors to urban public spaces and ultimately attracts tourists. Urban public spaces and the quality of these spaces are one of the most important indicators of sustainable development of urban tourism, the development of which requires more attention, especially that it has a particular impact on the urban economy and targets the improvement of the economic situation of citizens. The 4th district of Tehran, which is the subject of this study, consists of the view of the Alborz mountain range and green areas such as the valleys of the Lar and Latian dam and the green valleys of Fasham, Oshan and Meigoon, and the recreational sports areas of Darband, Shemshak and Abalei in the east of the Tehran metropolitan area. This area is one of the most populous, most migratory and most resource-intensive areas that because of the largest protected area (Lavizan Forest Park) is distinguished from other parts of Tehran. Sustainable economic development of urban tourism is one of the tools for improving the quality of life of citizens and improving the environmental space of this applied area, which requires appropriate tourism facilities for leisure time and developing tourism. This research is a descriptive-analytic study used to collect data using field and documentary methods. Data were analyzed by T-test, ANOVA and Tukey tests using SPSS software. The results of the research show that the studied area has a relatively stable economic sustainability. Also, the results of one-way ANOVA and Tukey's test show that the price is the most important factor affecting the sustainable economic development of tourism.

  Keywords: Metropolitan tourism, Tourism economics, Sustainable urban economic development, Tourism facilities