فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 6 (بهار 1399)
 • پیاپی 6 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا آل بویه*، ناصر نورمحمد صفحات 5-26
  اصلاح ‌نژاد و بهبود نسل بشر از موضوعات چالشی در میان فیلسوفان اخلاق است‌‌، موضوعی که ذهن آدمی را به سیاست‌های غیراخلاقی و نژادپرستانه هیتلر و عقیم‌سازی‌های اجباری و روش‌های قدیمی اصلاح ‌نژاد معطوف می‌کند. مداخلات ژنتیکی امروزه به سبب پیشرفت‌های ژنتیکی‌‌، عمدتا به روش اجباری پیشین انجام نمی‌شوند و والدین در انتخاب نوع و ویژگی‌های فرزند خود آزادی عمل بیشتری دارند. برخی با استناد به بسترهای فراهم آمده از فناوری‌های حوزه ژنتیک و نیز تثبیت ارزش‌های فردگرایانه در جوامع لیبرال، مدعی‌اند که بخش عمده‌ای از مسایل اخلاقی اصلاح ‌نژاد قدیم به ‌ویژه در حوزه آزادی رفع شده است و اکنون اصلاح ‌نژاد جدیدی با نام «اصلاح ‌نژاد لیبرال» پدیده آمده که مسایل اخلاقی اصلاح ‌نژاد قدیم را ندارد. در مقابل‌‌، برخی با استناد به نمونه‌هایی مانند تقابل اصل آزادی والدین با هنجارهای غیراخلاقی تثبیت‌شده در جوامع و نیز تقابل آن با آزادی کودکان، بر این باورند که اصلاح ‌نژاد لیبرال همچنان با چالش‌های اخلاقی مواجه است و آزادی باروری والدین را همچنان با روش‌های جدیدی محدود می‌کند که باید به لحاظ اخلاقی بررسی شود. در مقاله حاضر، سعی می‌شود تا برخی چالش‌های انطباق اصل آزادی در اصلاح ‌نژاد لیبرال ‌‌مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و راه‌کارهایی در تامین انطباق این اصل اخلاقی بر موضوع اصلاح ‌نژاد لیبرال ارایه شود.
  کلیدواژگان: اخلاق‌‌، اصلاح‌نژاد، اصلاحِ ‌نژاد لیبرال‌‌، اصلاحِ ‌نژاد قدیم‌‌، آزادی باروری
 • محمد حیدرپور*، محسن جوادی، زهرا خزاعی صفحات 27-50
  «نظریه هیومی انگیزش»، به سبب قوت آن در تبیین اعمال قصدی، جذابیتی قابل ‌توجه دارد‌‌‌‌. این نظریه، اعمال قصدی فاعل را بر اساس یک میل سابق او و یک باور درباره چگونگی برآورده کردن آن میل تبیین می‌کند و می‌‌توان محتوای آن را در قالب این جمله بیان کرد: «فاعل A برانگیخته می‌‌شود که عمل Φ را انجام دهد، تنها اگر‌‌ و تنها چون‌‌‌‌، A یک میل پیشین به Ψ و یک باور داشته باشد (دارد) که با انجام Φ میل پیشین او به Ψ برآورده می‌شود»‌‌‌‌. این جمله بیان می‌‌کند که نه‌تنها شرط ضروری برانگیخته شدن‌‌، بلکه همچنین منشا ایجاد انگیزش، داشتن یک جفت میل و باور با اوصاف پیش‌گفته است‌‌‌‌. «استدلال بر اساس جهت مطابقت» از مهم‌ترین استدلال‌هایی است که به سود «نظریه هیومی انگیزش» ارایه شده و بر پایه آن، ویژگی بنیادین متمایز کننده باور و میل جهت مطابقت آنها با جهان است؛ اگر عدم تطابقی میان جهان و باور واقع شد، باور است که باید تغییر کند و مطابق جهان شود و اگر عدم تطابقی میان جهان و میل واقع شد‌‌‌‌، جهان است که باید مطابق میل تغییر کند‌‌‌‌. در این مقاله، در صدد بوده‌ایم تا ضمن طرح و تبیین تقریر مایکل اسمیت از استدلال بر اساس جهت مطابقت به سود «نظریه هیومی انگیزش»، نگرانی‌ها و انتقادات ناظر به آن را - به شیوه تحلیلی - تبیین کنیم.
  کلیدواژگان: جهت مطابقت‌‌‌‌، نظریهٔ هیومی انگیزش، دلیل انگیزاننده‌‌‌‌، باورهای ارزش‌گزارانه‌‌‌‌، حساسیت به صدق‌‌
 • حمید شهریاری* صفحات 52-67

  این مقاله با اشاره به چهار تعریف از «حریم خصوصی» که در مقدمه مقاله آمده در صدد است تا نظریه ای جدید در باب تعریف ماهیت حریم خصوصی ارایه کند. در ابتدا، چارچوب مفهومی حریم خصوصی با استفاده از اصول تبادر ، تفکیک معنای لغوی از معنای ماهوی و تبیین ویژگی های کلیدی ماهیت حریم خصوصی بیان شده است و در ادامه، حوزه های معنایی حریم خصوصی به چهار حوزه مختلف تقسیم شده و هر یک به طور مستقل توضیح داده شده است. نخستین حوزه عبارتست از حریم خصوصی هویتی ، دومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی مکانی ، ‏سومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی ارتباطاتی و چهارمین حوزه حریم خصوصی افعالی است و سپس تلاش شده تا یک جامع مفهومی بین این چهار حوزه پیدا کنیم. در نهایت، این تعریف بدست آمده است: حریم خصوصی بخشی از حیات یک فرد است که نوع افراد یک جامعه مفروض، مایل نیستند که دیگران بدون اجازه در آن تصرف کنند.

  کلیدواژگان: حریم خصوصی‌‌، هویت‌ها‌‌، مکان‌ها‌‌، ارتباطات‌‌، افعال
 • کامران شاه ولی*، سید منصور مرعشی، سید جلال هاشمی، مسعود صفایی مقدم صفحات 69-94

  اخلاق پیچیدگی، مجموعه نظریه هایی مبتنی بر جهان بینی پیچیدگی است که به بررسی رابطه و تاثیر این جهان بینی با و بر اخلاق می پردازد. طرح این نظریه ها با انتقاد از تاثیر جهان بینی سادگی بر نظریه های اخلاقی سنتی و رایج آغاز شد و شامل مجموعه دیدگاه های گونه گونی هستند که به ارایه تمهیداتی برای مواجهه با مسایل و موقعیت های اخلاقی می پردازند. این دیدگاه ها و نظریه ها ضمن داشتن اشتراکات مفهومی ، تفاوت هایی نیز با هم دارند و در هر کدام از آنها می توان جنبه های قابل اعتنا و یا مغفولی را یافت که این مسئله ، توجه ویژه به «اخلاق پیچیدگی» و توسعه آن را ضروری می نماید. در این مقاله - ضمن معرفی «اخلاق پیچیدگی » - تلاش شده تا در یک صورت بندی جدید ، اخلاق پیچیدگی را توسعه دهیم. این توسعه به کمک مفاهیم مشترک و قابل اتکا در نظریه های مطرح شده و از طریق یک ترکیب محتوایی ، در پرتو فرازبان های اخلاق و پیچیدگی ارایه شده و دارای دو سطح است. سطح نخست، شامل اندیشه پیچیده و عقلانیت خود۔انتقادی در حوزه کلان پیچیدگی است و در واقع ، بستر و لازمه سطح دومی است که «اخلاق پیچیدگی» را تشکیل می دهد. سطح دوم مجموعه تمهیداتی شامل سه اصل «بودن همبسته» ، «دستور موقت» و «خیرخواهی سیاره ای» است که با هم رابطه متعامل و مکمل دارند.

  کلیدواژگان: اخلاق پیچیدگی‌‌، پارادایم پیچیدگی‌‌، بودنِ همبسته‌‌، دستور موقت‌‌، خیرخواهی سیاره‌ای‌‌، ترکیب محتوایی
 • سید محمدباقر میرصانع*، احمد فاضلی، هادی صادقی صفحات 95-118

  اخلاق و فقه، به عنوان دو علم مستقل ، اما بسیار نزدیک و همگون، ظرفیت و امکان تاثیرگذاری بر یک دیگر را دارند . تحقق بخشیدن به این تاثیرات می تواند به ارتقاء، پویایی و هماهنگی احکام فقهی و اخلاقی کمک شایانی بکند . در این مقاله - به شیوه تحلیلی و مطالعات تاریخ اندیشه - تاثیرات علم اخلاق بر استنباط احکام فقهی را از دیدگاه غزالی، طرح و بررسی کرده ایم. هدف این نوشتار تبیین و بررسی شیوه استنباط فقهی مطلوب از دیدگاه غزالی است. این شیوه استنباط در این مقاله « استنباط باطن گرایانه» نامیده شده است . در این مقاله، تبیین شده است که علم اخلاق از طریق تغییر مبانی انسان شناختی استنباط فقهی و ایجاد رویکرد فضیلت گرایانه در آن ، تصورات و تصدیقات استنباطی را متحول می کند . در نتیجه این تحول و تغییر، تصورات فقهی گسترده تر شده و در برخی موارد معانی آنها تغییر می کند . در حوزه تصدیقات نیز استنباط باطن گرایانه باعث هماهنگی هرچه بیشتر گزاره های فقهی و اخلاقی ، تبیین احکام جدیدی در حوزه منش ها و باطن انسان، هماهنگی احکام افعال ظاهری با احکام منشی و باطنی و یافتن نظام طولی در میان احکام ظاهری و باطنی می شود.

  کلیدواژگان: فقه و اخلاق‌‌‌‌، اخلاق تلفیقی، استنباط احکام‌‌‌‌، امام محمد غزالی‌‌‌‌، فیض کاشانی‌‌
 • ام البنین طاعتی*، میثم مولایی صفحات 119-143

  به اعتقاد ریچارد سویین برن - فیلسوف دین معاصر - بر این باور است که فرمان های الهی بی ارتباط با مسایل اخلاقی نیستند؛ از آنجا که خداوند بزرگ ترین منعم ماست، اگر کاری از ما بخواهد ، انجام آن وظیفه ما خواهد بود، اما روشن است که او نمی تواند هیچ گاه سبب شود تا کاری که وظیفه ما نیست ، وظیفه ما گردد.او، در واقع، خداوند را منشاء تکالیف اخلاقی دانسته و البته، با تفکیک میان احکام اخلاقی ضروری و احکام اخلاقی امکانی، بر این باور است که خداوند نمی‏تواند در احکام اخلاقی ضروری تغییری ایجاد کند؛ حتی اگر بخواهد ، اما در مورد حقایق اخلاقی امکانی ، خداوند با قدرت مطلق که برای ایجاد هر یک از جهان های ممکن دارد، می‏تواند به اختیار خود جهانی را برگزیند که در آن حقایق اخلاقی امکانی متفاوت با جهان دیگر باشد . البته، سویین برن، نتوانسته به این پرسش که چه نسبتی بین قدرت مطلق خدا و احکام اخلاقی امکانی وجود دارد ، به خوبی پاسخ دهد و تنها در صدد حل تعارض بر آمده از الزامات احکام ضروری اخلاقی برآمده است. دلیل او برای ایجاد الزام اخلاقی از آن جهت که ما موظف هستیم از فرامین خداوند اطاعت کنیم، چون خدا منعم ماست ، هم قانع کننده نیست و او - در خوشبینانه‏ترین حالت - می‏تواند ادعا کند که «وجوب شکر منعم» می‏تواند انگیزش لازم برای اطاعت از فرامین خداوند و یا تبعیت و اطاعت از الزامات اخلاقی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: ریچارد سوئین برن، دین و اخلاق، الزام اخلاقی، شکر منعم، احکام اخلاقی ضروری و امکانی
|
 • Alireza Alebouyeh *, Naser Noormohamad Pages 5-26
  Eugenics and improving the human race is a challenging issues in moral philosophy, reminding us of Hitler''''s immoral and racist policies and the forced sterilization of old eugenics practices. Todaygenetic interventions are not done in old compulsory way due to genetic advancement, and parents are more likely to be free to choose their child''''s type and characteristics. Some people have appealed to the foundations of genetic engineering and the consolidation of individualist values ​​in liberal societies to claim that a great portion of ethical issues concerning old eugenics has been resolved, especially in the area of freedom, and today there is a liberal eugenics which does not suffer from the moral problems of old eugenics. In contrast,some people rely on examples such as the contradiction between the principle of parental freedom with community-based moral norms and its contradiction with the children liberty to suggest that liberal eugenics continues to face challenges, limiting the freedom of parenting and this must be morally considered. This article attempts to analyze some of the challenges of adapting the principle of liberty to liberal eugenics and propose solutions to ensure that this ethical principle is applied to liberal eugenics.
  Keywords: Ethics, eugenics, liberal eugenics, old eugenics, freedom of reproduction
 • Mohammad Heidarpour *, Mohsen Javadi, Zahra Khazaei Pages 27-50
  The Humean theory of motivation is remarkably attractive in virtue of its ability to explain intentional actions. The theory accounts for an agent’s intentional actions in terms of a previous desire of hers and a belief concerning how to fulfil the desire. The Humean theory of motivation can be formulated as follows: an agent, A, is motivated to do an action Φ only if, and only because, A has a previous desire for Ψ and a belief that by doing Φ the previous desire for Ψ will be satisfied. According to this formulation, having a desire-belief pair as characterized above is not only a necessary condition, but also a cause, of being motivated. The argument from direction of fit is an important argument for the Humean theory of motivation. On this argument, the fundamental distinguishing feature of beliefs and desires is their directions of fit; that is, if there is a mismatch between the world and a belief, then the belief should change in order to match the world, while if there is a mismatch between the world and a desire, then it is the world that should change in order to match the desire. The paper seeks to provide Michael Smith’s version of the argument from direction of fit in favor of the Humean theory, explicating the worries and objections to it.
  Keywords: direction of fit, the Humean theory of motivation, motivating reason, evaluative beliefs, truth-sensitivity
 • Hamid shahriari* Pages 52-67

  Actions are not ethically equal, and it is particularly important to understand priorities among them in cases such as moral dilemmas . To find such priorities, it is helpful to consult religious statements in which “origins, ” “keys, ” “peaks, ” and “heads” of superior values are introduced . When we examine their instances, however, we face the question of how to reconcile these apparently inconsistent statements . To answer the question, we have deployed the descriptive-analytic.

  Keywords: privacy, Identities, places, communications, acts
 • Kamran Shahvali* Pages 69-94

  Ethics of complexity consists of a set of theories based on a complexity worldview, considering the relation of this worldview with, and its effect on, morality. The theories were propounded after objections to the effect of a simplicity worldview on traditional widespread moral theories, encompassing all various views offering preparations for encountering moral issues and situations. Despite their shared concepts, these views have differences too, and in each of these, one might find noteworthy or overlooked aspects necessitating a revision and development of the ethics of complexity. Thus, in this paper, we introduce ethics of complexity through a presentation of extant theories in this field, trying to reformulate and elaborate upon ethics of complexity. The elaboration is aided by shared and reliable concepts in the extant theories through a content composition in light of meta-languages of morality and complexity. It has two levels: the first level includes complex thought and self-criticizing rationality in the grand field of complexity, and is indeed a bedrock and requisite of the second level which constitutes ethics of complexity. The second level consists in a set of preparations, including three principles: “correlate existence,” “temporary command,” and “planetary benevolence” having cooperative and complimentary relations with one another. The moral agent is expected to gain a more extensive moral insight by considering these three principles and be able to act better in her moral decisions and actions.

  Keywords: Ethics of complexity, paradigm of complexity, correlate existence, temporary command, planetary benevolence, content composition
 • Seyyed MohammadBaqer Mirsane *, Ahmad Fazeli, Hadi Sadeqi Pages 95-118

  As two independent and yet very close and homogeneous sciences, ethics and jurisprudence (fiqh) have the capacity and possibility of a mutual impact. The realization of these impacts can greatly help the promotion, dynamics, and harmony of jurisprudential and moral rulings. Drawing on an analytic method and studies in intellectual history, this paper considers the impacts of ethics on inference of jurisprudential rulings in Ghazālī’s view. The paper aims to analyze, explicate, and consider Ghazālī’s proposal about the impacts. The style of inference resulting from these impacts is called “inner inference.” In this paper, we explain that ethics can transform inferential conceptions and judgements via a change of the humanist foundations of jurisprudential inference and a presentation of a virtue approach to such inferences. As a result of thee transformations, jurisprudential concepts will expand, and in some cases, their meanings will change. Moreover, as to the inference of jurisprudential rulings, their disadvantages and impacts on the human psyche will be taken into account, culminating in jurisprudential rulings which are compatible with other sciences such as ethics, have vertical orders, and have conditions and constraints approximating their rulings to their philosophy..

  Keywords: Jurisprudence (fiqh), ethics, eclectic ethics, inference of rulings, Ghazālī, Fayḍ Kāshānī
 • Ommolbanin Ta‘Ati Jaliseh *, Maysam Mowlaei Pages 119-143

  In answer to the question “can we consistently see God as the origin of moral duties” Richard Swinburne believes that the divine commands have something to do with moral problems. Since God is gives us the greatest blessing, if God asks us to do something, it will be our duty to comply with it. However, it is obvious that God cannot make something our duty when it is not our duty in fact. As to the problem of God’s power and morality, Swinburne draws a distinction between necessary and contingent moral judgements, maintaining that God cannot change necessary judgements even if he wants to. As to contingent moral judgments, however, in virtue of his absolute power for creating any contingent world, God can select one world in which the contingent moral judgments are different from those in other worlds. Our objection is that, on the one hand, Swinburne’s claim cannot provide a good answer to the question of what the relation is between God’s absolute power and contingent moral judgments because his position can resolve the contradiction resulting from the requirements of the necessary moral judgments, while in solving the contradictions arising from the contingent moral judgments, he faces questions which render his argument incomplete. On the other hand, his argument for the requirement of complying with God’s commands because he bestows his favors and blessings upon us is implausible. At best, he can just claim that praising someone who bestows blessings upon us can provide a motivation for complying with God’s commands and, in the most developed version, we can say that it provides a motivation for complying with moral obligations.

  Keywords: Richard Swinburne, Religion, Ethics, Moral obligation, praising someone who bestows blessings, necessary moral judgments, contingent moral judgments