فهرست مطالب

پاتوبیولوژی مقایسه ای - پیاپی 67 (زمستان 1398)
 • پیاپی 67 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیدرضا سمیعی املشی، غلامرضا عابدی*، محمدنصرالله زاده ماسوله، سعید حصارکی صفحات 2941-2948

  پریکاردیکتومی یک شیوه درمانی موثر برای برخی از بیماری های قلبی است و استفاده از بیومارکرهای قلبی شیوه مهمی برای ارزیابی اثرات جراحی بر سلامت قلب هستند. در این راستا، کراتینکیناز، آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز به عنوان آنزیم های ویژه آسیب قلبی از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت این آنزیم ها بعد از پریکاردیکتومی در خرگوش های سالم بود. تعداد 12 سر خرگوش سفید نیوزلندی نر هم سن با وزن تقریبی 3/0±5/1 کیلوگرم به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. خرگوش های گروه مورد، عمل پریکاردیکتومی و خرگوش های گروه شاهد فقط تحت عمل توراکتومی قرار گرفتند. به منظور بررسی تغییرات آنزیم های کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، نمونه گیری خون، از تمامی خرگوش های جراحی شده در هفته های اول، دوم، سوم و چهارم بعد از عمل جراحی، انجام شد. براساس نتایج به دست آماده، مقادیر کراتین کیناز در هفته ی اول اختلاف معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت (05/0 > p). مقادیر کراتین کیناز گروه مورد در هفته اول در مقایسه با هفته های دوم، سوم و چهارم از نظر آماری افزایش معنی داری را نشان داد (05/0 > p). میزان لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز گروه مورد در هفته ی دوم افزایش معنی داری داشتند (05/0 > p). مقادیر لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز گروه مورد در هفته دوم در مقایسه با هفته های اول، سوم و چهارم اختلاف معنی داری را نشان دادند (05/0 > p). به طورکلی می توان نتیجه گرفت که پریکاردیکتومی باعث افزایش موقت فعالیت آنزیم های شاخص آسیب قلبی در هفته ی اول و دوم می شود و بعد از پایان هفته دوم سطوح آنزیم های کراتین کیناز، آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز به حد طبیعی خود برگشته و این افزایش مقادیر دایمی نیستند.

  کلیدواژگان: آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز، پریکاردیکتومی، خرگوش
 • زهرا درزیان رستمی، احمد اصغری، علیرضا جهاندیده، پژمان مرتضوی، ابوالفضل اکبرزاده صفحات 2949-2956

  براساس مطالعات قبلی جو دوسر گیاه دارویی با خاصیت انتی اکسیدانی و ضد التهابی می باشد. اما مطالعه ای از این گیاه در ترمیم اسیب تجربی عصب سیاتیک انجام نشده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان بیان GFAP و S100 به دنبال درمان با عصاره ی جو دوسر بر روی اسیب تجربی عصب سیاتیک در موش صحرایی طراحی و اجرا گردید.این تحقیق روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ که به پنج گروه تقسیم شدند که در هر گروه 10 سر موش صحرایی قرار داشت. گروه 1: شم ، گروه 2: کنترل(آسیب عصبی بدون درمان)،  گروه 5 -3 به ترتیب گروهایی با اسیب تجربی عصب سیاتیک که تحت درمان با عصاره ی جو دوسر به صورت خوراکی (با دوز   100 ‚  200‚ 400میلی گرم /کیلوگرم) قرار گرفتند. سپس در دو بازه زمانی 2 و 4 هفته رت ها برای ارزیابی ایمنو هیستوشیمی و بررسی ترمیم عصب مرگ با ترحم (اتونازی) اسان کشی شدند. نتایج ایمنو هیستوشیمی و بیان S100 و GFAP پس از 2 هفته‚ در گروه 4 و 5 با دوز درمانی (200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم) با گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان داد (p<0/05). همچنین در مدت 4 هفته میزان بیان GFAP و S100 در گروه 5 (با دوز 400میلی گرم بر کیلوگرم) تحت درمان با عصاره جو دو سر قرار داشت اختلاف معنی داری را با گروه کنترل نشان داد (p<0/05). نتایج نشان داد عصاره ی جو دوسر تاثیر مثبتی با (p<0/05) بر روی ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک دارد.

  کلیدواژگان: عصاره جودوسر، آسیب عصب سیاتیک، رت، GFAP، S100
 • فاطمه نعیمی پور *، سید جمال هاشمی*، ساسان رضایی، منصور بیات صفحات 2957-2962

  ژن های سوبتیلیزین که سرین پروتیازها را کد می کنند، نقش بسیار مهمی در بیماریزایی درماتوفیت ها دارند.هدف این مطالعه بررسی حضور و تشابه ژن سوبتیلیزین در 25 نمونه کلینیکی و غیر کلینیکی دو درماتوفیت ترایکوفایتون وروکوزوم (ت.وروکوزوم) و میکروسپوروم جیپسیوم (م.جیپسیوم)  به روش مولکولی و رسم دندروگرام بود (25/16). %64 سویه ها، حضور ژن را به خوبی نشان دادند. تحلیل آماری داده ها نشان از ارتباط بین حضور ژن سوبتیلیزین و میزبان (انسان/حیوان/خاک)، نوع درماتوفیت را نشان داد (P< 0.005).  با به کار گیری نرم افزار NTsys ، متد UPGMA و کات آف نامبر70%، سویه های مورد مطالعه از نظرمشابهت ژن سوبتیلیزین در آنها، در10 ژنوتایپ متفاوت دسته بندی شدند (ضریب سیمپسون برای پرایمرها 0.88 بود). به دلیل وجود گزارشات متفاوت مبنی بر حضور/عدم حضور ژن سوبتیلیزین در نمونه های بالینی و غیر بالینی ت.وروکوزوم و م.جیپسیوم، در این بررسی، پرایمرهای جدید برای تایید حضور ژن در نمونه ها (64%) طراحی و سنتز شد.گرچه نیاز به مطالعات کامل تر برای تاییدات بیشتر وجود دارد.

  کلیدواژگان: ترایکوفایتون وروکوزوم، میکروسپوروم جیپسئوم، سوبتیلیزین، درماتوفیت
 • الهام اکبری صفحات 2963-2972

  انگل ها می توانند با ایجاد استرس های اکسیداتیو در بافت های ماهیان باعث ایجاد طیف گسترده ای از آسیب ها به ترکیبات بیوشیمیایی حیاتی بدن شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس بر آسیب به DNA، لیپیدها و پروتیین ها در بافت آبشش ماهی کپور معمولی  (Cyprinus carpio)بود. تعداد 120 قطعه ماهی کپور معمولی از مزارع پرورش ماهی استان آذربایجان غربی تهیه شده و پس از بررسی میکروسکوپی نمونه های بافت آبشش آنها، تعداد 22 قطعه (33/18 درصد) ماهیان آلوده به انگل داکتیلوژیروس تشخیص داده شدند و بقیه ماهیان که فاقد آلودگی بودند به عنوان گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس در بافت آبشش ماهیان، میزان آسیب وارد شده به DNA از طریق آزمون کامت قلیایی، مقدار آسیب وارده به لیپیدها از طریق اندازه گیری میزان مالون دی آلدیید و میزان آسیب وارده به پروتیین ها از طریق مقدار کربونیله شدن پروتیین (گروه تیول)، در بافت آبشش ماهان آلوده و غیر آلوده (به عنوان گروه شاهد) مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که انگل مونوژن داکتیلوژیروس به طور معنی داری (05/0˂P) باعث استرس اکسیداتیو در بافت آبشش آلوده از طریق افزایش سطح آسیبDNA ، افزایش مقادیر مالون دی آلدیید و پروتیین های کربونیله شده  می گردد.

  کلیدواژگان: کپور ماهیان، استرس اکسیداتیو، بهداشت ماهیان، انگل های ماهیان
 • حمید خرم، سیامک مشهدی رفیعی*، منصور بیات صفحات 2973-2980

  قرن ها استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان بیماری های مختلف در بسیاری از جوامع بشری شناخته شده و کاربرد داشته است که همچنین خواص اسانس آن ها نیز به خوبی آشکار شده است. اسانس گیاه مرزنجوش دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد باکتری، ضد قارچی، ضد نفخ، ضد اسپاسم و ضد درد موثری می باشد. در این مطالعه، از داروی ضد قارچی کرم کتوکونازول 2% و اسانس گیاه مرزنجوش به منظور درمان بیماری درماتوفیتوز تجربی ناشی از قارچ میکروسپوروم کنیس در گربه ها استفاده شد. تعداد 36 قلاده گربه نر با نژاد بومی مو کوتاه در سه گروه مورد مطالعه و ارزیابی بالینی قرار گرفتند. در ادامه حداقل غلظت مهارکنندگی برای اسانس گیاه مرزنجوش µl/ml 19/0 تعیین شد. شروع درمان از 5 روز پس از آلوده سازی در نظر گرفته شد که به صورت هر 12 ساعت و به مدت 40 روز ادامه یافت. بیماران هر دو گروه در روز 40 به طور کامل درمان شدند. نتایج نشان می دهد که اسانس گیاه مرزنجوش همسان با کرم کتوکونازول 2% یک داروی موثر برای درمان بیماری درماتوفیتوز ناشی از قارچ میکروسپوروم کنیس است.

  کلیدواژگان: اسانس، مرزنجوش، درماتوفیتوز، گربه، کتوکونازول
 • محمدحسن علوی، بابک شغیعی عمرانی*، سهیل علی نژاد، فریبرز معیر صفحات 2981-2990

  جنتامایسین در درمان عفونت های حاصل از باکتری های گرم منفی بکار می رود. سمیت شدید این دارو در کلیه حتی با دزهای درمانی نیز مشاهده می شود. باتوجه به اهمیت موضوع، اثرات جنتامایسین روی کلیه ماهی اسکار بعنوان یکی از گونه های آب شیرین در این تحقیق بررسی گردید. تعداد 90 قطعه ماهی اسکار نژاد قرمز با میانگین وزنی 10 گرم در گروه های 5 تایی در هجده  آکواریوم 30 لیتری قرار گرفتند. شاهد یک: تزریق سرم فیزیولوژی بمدت 5 روز،  شاهد دو: تزریق سرم فیزیولوژی بمدت 10 روز، تیمار یک: تزریق mg/kg 5 جنتامایسین بمدت 5 روز، تیمار دو: تزریقmg/kg 5  جنتامایسین بمدت 10 روز، تیمار سه: تزریق mg/kg20 جنتامایسین بمدت 5 روز،  تیمار چهار: تزریقmg/kg 20 جنتامایسین  بمدت 10 روز. حجم همه تزریقات یکسان و معادل  ml/kg1 و در محوطه صفاقی انجام شد.  این آزمایش در 6 گروه و با سه تکرار انجام شد. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق، نمونه گیری ازکلیه جهت بررسی ضایعات بافتی انجام گرفت. نمونه ها با روش هماتوکسیلین ایوزین رنگ آمیزی شدند. در دو گروه شاهد، بهم ریختگی بافتی یا ضایعه مشخصی دیده نشد. در همه تیمارها علایم هیستوپاتولوژیک در بافت کلیه مشاهد شد. این ضایعات شامل نکروز، کوچک شدن گلومرول ها، حضور سلول‎های آماسی، گشاد شدن لوله های ادراری، پرخونی، خون ریزی، ادم بینابینی، دژنرسانس آبکی سلول های جدار توبول های ادراری و نهایتا نکروز یا از بین رفتن بافت کلیه بود. با افزایش دز و مدت زمان استفاده از دارو میزان آسیب وارده افزایش یافت.

  کلیدواژگان: جنتامایسین، ماهی اسکار، کلیه، ضایعات پاتولوژیک
 • نکیسا سهرابی حقدوست *، نازیلا متدین صفحات 2991-2998

  میکروسپوروم کنیس از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده درماتوفیتوزیس در گربه ها و سگ ها بوده و معمولترین عامل  عفونت در انسان نیز محسوب می شود. مشاهده مشکلاتی در کاربرد داروهای کلاسیک و افزایش روز افزون استفاده از داروهای گیاهی˓ سبب جایگزینی ترکیبات ضد قارچی موثر با منشا گیاهی به جای داروهای سنتتیک شده است  که در بهبود بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس حایز اهمیت فراوان است. از این نظر در تحقیق حاضر به طریق برون تنی اثرات ضد قارچی اسانس زنیان و عصاره الکلی پروپولیس بر روی 25 جدایه میکروسپوروم کنیس  به روش ماکرودایلوشن براث بررسی گردید. همچنین اثر آنها بر روی تغییرات ماکروکونیدی های این قارچ ها به روش میکروسکوپی نیز بررسی شد.  نتایج اثرات ضد قارچی ترکیبات مذکور  نشان داد که کمترین غلظت مهار کننده  اسانس زنیان در محدوده μg/ml 5 /30- 2/0 و در مورد عصاره الکلی پروپولیس در محدوده μg/ml  2/488- 2/0 مشاهده گردید. همچنین در بررسی میکروسکوپی ماکروکونیدی های قارچ ها تغییر شکل آنها تحت تاثیر اسانس زنیان و عصاره الکلی پروپولیس مشاهده گردید. بنابراین نتایج حاصله نشان داد، اسانس زنیان و عصاره الکلی پروپولیس هر دو اثر مهاری بر روی رشد تمامی جدایه های  قارچی مورد آزمایش دارد.

  کلیدواژگان: میکروسپوروم کنیس، اثرضد قارچی˓ عصاره الکلی بره موم، اسانس زنیان
|
 • O.Samiee Amlashi Pages 2941-2948

  The pericardiectomy is an effective remedy for some heart disease and the use of the heart biomarkers are a significant way to assessing the surgery on the heart health. In this regard, the Creatine Kinase (CK), Aspartate Amino Transferase (AST) and lactate dehydrogenase (LDH) enzymes as spatial heart damage enzymes are particularly important. The aim of this study was to evaluate the effects of pericardiectomy surgery on the activity of heart damage marker enzymes in the healthy rabbits. Twelve healthy white male New Zealand rabbits in the same age, approximately weight of 1.5±0.3 kg were randomly divided into two groups of experimental and control. Experimental group were treated with Pericardiectomy, while the control group undertook Thoracotomy. In order to evaluate CK, LDH and AST enzymes, blood samples were taken from both groups during first, second, third and fourth weeks following the operation. There was a significant difference between CK level of control and experimental groups in 1st week (p<0.05). Significant difference was observed in experimental group CK in first weak in comparison with 2nd, 3rd and 4th weeks (p<0.05). There was also a significant increase in AST and LDH level of experimental groups in 2st week (p<0.05). Difference in experimental group AST and LDH in 2nd week was significant in comparison with 1st, 3rd and 4th weeks (p<0.05). In general, it is concluded that pericardiectomy may lead to temporary increase of the heart damage enzyme markers in first and second weeks, after this time, the level of the mentioned enzymes will return to the normal range, this damage is transitory.

  Keywords: Aspartate Amino Transferase, Lactate Dehydrogenase, Creatine Kinase, Pericardiectomy, Rabbit
 • Z.Darzian Rostami Pages 2949-2956

  Based on previous studies, Oat plant is a medicinal herb with antioxidant and anti-inflammatory properties. But no studies have been done on the role of this plant in restoring the sciatic nerve. The aim of this study was to determine the expression of GFAP and S100 after treatment with oat extracts in the experimental sciatic nerve injury in rat. Fifty adult male rats were divided into five groups (n=10). Group 1 kept as sham‚ group 2: control group (nerve injury without treatment). In groups 3-5 sciatic nerve injury was done, then animal received oral gavage of the oat extract (100, 200 and 400 mg/kg), respectively. Then 2 and 4 weeks later, rats were Euthanasia or death by pity for Immunohistochemistry (IHC) evaluation of nerve repair. The analysis of immunohistochemical results and the expression of S100 and GFAP after 2 weeks period showed that in the 4-5 group with therapeutic dose (200-400 mg / kg), the expression of the gene was significantly reduced compared to the control group (P <0.05). Also, the results of gene expression after 4 weeks showed that group 5 with a dose (400 mg / kg) had significantly decreased compared to the control group (P <0.05). These results suggested oat extract has positive effect with (P <0.05) on sciatic nerve repair in rat.

  Keywords: Oat extract, Sciatic nerve injury, Rat‚ GFAP‚ S100
 • F.Naeimipour Pages 2957-2962

  Subtilisin genes, which encoding serine protease, have an important role in the pathogenicity of dermatophytes. The aim of this study was considered the presence of Subtilisin gene (SUB) and its similarity in 25 clinical and nonclinical samples of two dermatophytes, Trichophyton verrucosum (T. verrucosum) and Microsporum gypseum (M. gypseum), by using molecular method and designing dendrogram.64% (16/25) strains showed the active presence of the gene. Statistical analysis of data showed the correlation among the presence of SUB gene, the host (human/ animal/ soil) and the type of dermatophytes (p0.05).By using NTSYS software, UPGMA method and cut off number 70%, the strains were classified in 10 different genotypes according to their similarities to SUB gene (the Simpson coefficient of primers was 0/88).Due to different reports of presence/absence of Subtilisin gene in clinical and nonclinical strains of Trichophyton verrucosum and Microsporum gypsum,in this study, new primers were designed and synthesized to confirm the presence of Subtilisin gene in strains 64% of the, which, of course, requires more studies for further confirmation.

  Keywords: Trichophyton verrucosum, Microsporum gypseum, Subtilisin, Dermatophyte
 • E.Akbari Pages 2963-2972

  Its reported that certain parasites can create oxidative stress in fish tissues, causing a wide range of damage to vital biochemical compounds. The aim of this study was to evaluate the effects of Dactylogyrus spp. oxidative stress on DNA damage, lipids and proteins in gill tissue of common carp (Cyprinus carpio). Sample of 120 common carp were obtained from different fish farms of West Azerbaijan Province. After dissection and microscopic examination of their gill tissues, 22 (17.74%) of the fish were found infected with Dactylogyrus parasites, and uninfected fish were used as control group. To investigate the oxidative stress of Dactylogyrus parasites in gill tissue, the amount of damage to DNA by alkaline commet assay, the amount of damage to the lipids by measuring the amount of malondialdehyde and the amount of damage to proteins by the amount of carbonylation protein (thiol group) were measured and compared in infected and non-infected fish (as control group). After analyzing the data, the results showed that Dactylogyrus spp. through increasing the level of DNA damage, increased levels of malondialdehyde and carbonylation proteins significantly (P˂0.05) caused oxidative stress in infected gill tissue.

  Keywords: Cyprinidae, oxidative stress, Fish health, Fish parasite
 • h.Khorram Pages 2973-2980

  For centuries Herbal medicines have been used to treat various diseases in many societies. Among of them essences have well known properties. The essence of Origanum vulgare have been shown to possess effects like as antioxidant, antibacterial, antifungal, carminative, antispasmodic and analgesic activities. In this study, the Ketoconazole 2% antifungal cream drug and Origanum vulgare essence were used to treat dermatophytosis induced by Microsporum canis in an experiment on cats. The 36 healthy domestic short hair male cats were divided in 3 groups randomly for clinical evaluation. As the following, Minimum inhibitory concentration (MIC) of Origanum vulgare essence was detected at 0/19 μl/ml. The treatment started 5 days after infection as 12 hours’ regimen and was considered until 40 days’ post infection. Patients in both Ketoconazole 2% cream and Origanum vulgare essence groups had completed cure at day 40. Results discussions show that the Origanum vulgare essence similar to Ketoconazole 2% cream is an effective drug to treat Microsporum canis induced dermatophytosis.

  Keywords: Essence, Origanum vulgare, Ketoconazole, Microsporum canis, Cats
 • M.H.Alavi Pages 2981-2990

  Gentamicin is used for the infections caused by gram negative bacteria. Sever toxicity of this antibiotic through the therapeutic dosage is seen. Oscar fish (Astronotus ocellatus) was evaluated for gentamicin side effects in different therapeutic dosages. 90 red strain of this fish with 10g as mean weight were put in fives-groups in 30-litered 18 aquaria. Control one: saline injection for 5 days. Control one: saline injection for 10 days. Treatment one: 5 mg/kg gentamicin for 5 days. Treatment two: 5 mg/kg gentamicin for 10 days. Treatment three: 20 mg/kg gentamicin for 5 days. Treatment four: 20 mg/kg gentamicin for 10 days. All injections were I.P. and the volume in accordance with 1 ml/kg. This study was performed in six groups with three replicates. 24 hours after the last injection, samples were collected for pathologic effects investigation. Samples were stained with H&E. There was no histologic change and lesions in control groups. But histopathologic effects were observed in treatments. These changes are necrosis, glomerular atrophy, inflammatory cells presence, tubular dilation, hyperemia, hemorrhage and interstitial edema, hydropic degeneration in tubular cells and finally kidney necrosis or tissue destruction. By increase of dosage and duration of gentamicin use, lesions were promoted.

  Keywords: Gentamicin, Oscar fish, Kidney, Histopathologic effects
 • N.Sohrabi Haghdoost* Pages 2991-2998

  Microsporum canis is one of the main causes of dermatophytosis in cats and dogs, and is the most common cause of human infection. Seeing problems with the use of classical drugs and the increasing use of herbal medicines has led to the replacement of herbal-derived antifungal compounds instead of synthetic drugs, which is important in the amelioration of patients with dermatophytosis. In the present study, the in vitro anti-fungal effects of Trachyspermum ammi essential oil and alcoholic extract of propolis on 25 isolates of microsporum canis were analyzed by broth macrodilution method. Also, their effects on the changes of microconidia of these fungi was studied by microscope. The results of anti-fungal effects of mentioned compounds demonstrated that the MIC of Trachyspermum ammi essential oil and alcoholic extract of propolis were in the range of 0.2-30.5 and 0.2-488.2μg/ml, respectively. Moreover, microscopic observation of fungal microconidia revealed their deformation as a result of the influence of Trachyspermum ammi essential oil and alcoholic extract of propolis. Therefore, the results unveiled that Trachyspermum ammi essential oil and propolis alcoholic extract both exhibit inhibitory effects on the growth of all tested fungal isolates.

  Keywords: Microsporum canis, Antifungal effect, Trachyspermum ammi, Propolis