فهرست مطالب

 • پیاپی 57 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید میرمحمدخانی، عباس زیاری، مرجان مومنی* صفحات 2-13
  اهداف

   سواد سلامت، میزان ظرفیت افراد در کسب، تفسیر و درک اطلاعات سلامت برای تصمیم گیری مناسب است. خودمراقبتی سالمندان در بیماری های مختلف از راهکارهای حمایتی به شمار می آید که نیازمند سطح بالایی از سواد سلامت است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین سطح سواد سلامت سالمندان ایرانی بر اساس شواهد علمی موجود است. 

  مواد و روش ها

  پایگاه های اطلاعاتی بین المللی و فارسی و همچنین موتور جستجوی علمی گوگل اسکالر با استفاده از کلیدواژگان «سواد سلامت»، «سالمندی» و «ایران» به زبان انگلیسی و فارسی تا اکتبر 2018 جستجو شد. تعداد 321 عنوان مقاله بازیابی شد که پس از غربال گری، متن کامل 13 مقاله با موضوع سواد سلامت سالمندان بررسی شد و درنهایت، 6 مقاله که از نظر کیفی مناسب بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، با استفاده از نرم افزار استاتا متاآنالیز شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره سواد سلامت سالمندان ایران 45.8 و برآورد 95 درصد، فاصله اطمینان آن بین 36.05 تا 55.55 است. بر اساس نتایج تکرار متاآنالیز در زیرگروه ها (بر اساس داده های تفکیک شده بر مبنای جنسیت) میانگین نمره سواد سلامت در جمعیت مردان نسبت به زنان بیشتر برآورد می شود (57.24 در مقابل 44.28).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سالمندان ایرانی سواد سلامت نسبتا پایینی دارند. با توجه به اهمیت سواد سلامت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی این گروه از افراد جامعه، نیاز به برنامه ریزی و مداخلات اثربخش در زمینه ارتقای سواد سلامت سالمندان احساس می شود.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سالمندان، مرور سیستماتیک، متاآنالیز، ایران
 • سعید مهری، محمدعلی حسینی، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاه بلاغی*، سعید اکبری زردخانه صفحات 14-27
  اهداف

   تحلیل مفهوم تبعیض سنی ما را در دستیابی به یک تعریف یکسان، روشن و قابل درک از تبعیض سنی در نظام مراقبت یاری خواهد کرد. مطالعه حاضر با هدف واضح سازی مفهوم تبعیض سنی در نظام مراقبتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر به منظور تحلیل مفهوم از مدل واکر و آوانت استفاده شد. بدین ترتیب پس از مرور گسترده منابع موجود از ابتدای سال 1969 تا سپتامبر سال 2018، مقالات مرتبط با موضوع وارد مطالعه شد و بر اساس آن تعریف، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم تبعیض سنی استخراج شد.

  یافته ها

  ویژگی های اصلی مفهوم تبعیض سنی، طبق تحلیل انجام شده عبارت است از اینکه تبعیض سنی فرآیندی تبعیض آمیز نسبت به افراد سالمند است که جنبه مثبت یا منفی دارد و به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری و در سه سطح پایین، متوسط و بالا بروز می کند که می تواند به صورت خودهدایت شونده یا دیگرهدایت شونده باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مفهوم تبعیض سنی در کشور ما پدیده ای نسبتا ناشناخته و جدید است، تحلیل مفهوم حاضر با واضح سازی مفهوم تبعیض سنی، ضمن درک این مفهوم در نظام مراقبتی، می تواند راه را برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و ساخت ابزارهای پژوهشی در جهت شناسایی نگرش ها، موانع، تسهیل گرها و مقدمات اجرایی هموار سازد.

  کلیدواژگان: واضح سازی، تبعیض سنی، تحلیل مفهوم، واکر و آوانت، سالمندی، مراقبت
 • مهدی رصافیانی، رباب صحاف، امیر شمس، روشنک وامقی، حسین زارعیان، رحیم اکرمی* صفحات 28-40
  اهداف

   با توجه به نبود ابزاری مناسب و منحصربه فرد برای ارزیابی کیفیت زندگی در سالمندان، هدف این مطالعه ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان، در سالمندان ایرانی بود.

  مواد و روش ها

   روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و در زمره تحقیقات استانداردسازی ابزار است. نمونه آماری تحقیق حاضر، 300 سالمند (150 مرد و 150 زن) با دامنه سنی 80-60 سال بودند. ابزار استفاده شده نیز پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان بود که دارای 24 سوال و 6 مولفه است. برای تهیه نسخه فارسی پرسش نامه از روش استاندارد مدل ترجمه  IQOLA استفاده شد. برای ارزیابی روایی از روش های روایی ظاهری، محتوا، سازه و هم زمان و برای ارزیابی پایایی نیز از روش های ثبات زمانی (آزمون-آزمون مجدد) و همسانی درونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در بخش کیفیت و آسانی ترجمه بیش از 85 درصد سوال ها کیفیت ترجمه مطلوبی داشتند؛ لذا روایی ظاهری مناسب نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان تایید شد. نتایج روایی محتوایی نیز نشان داد که نسبت روایی محتوای (CVR) به دست آمده برای تمامی سوالات پرسش نامه در دامنه 0.7 تا 1 و شاخص روایی محتوا (CVI) نیز برابر با 0.85 به دست آمد که نشان دهنده روایی محتوای قابل قبول این پرسش نامه است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نمره کل این پرسش نامه و پرسش نامه 28 سوالی سلامت عمومی نشان داد که میزان ضریب همبستگی به دست آمده بین دو متغیر برابر با 0.53 است که در سطح 0.05>P معنی دار است؛ لذا نتایج به دست آمده بیانگر روایی هم زمان پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان است. نتایج مربوط به روایی سازه پرسش نامه نیز نشان داد که شاخص برازش تطبیقی (CFI) برابر با 0.924، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر با 0.901، شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI) برابر با 0.953، و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA) 0.048) به دست آمده است که نشان دهنده برازش مطلوب و تایید روایی سازه این پرسش نامه است. درنهایت، نتایج مقادیر ضرایب همبستگی درون طبقه ای حاصل از آزمون-آزمون مجدد، نشان دهنده قابل قبول بودن ثبات زمانی آیتم های مورد ارزیابی است (0.89-0.78)؛ همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که همسانی درونی  هر یک از مولفه های مورد بررسی در حد مطلوب و قابل قبول قرار دارند (0.75

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشانگر این است که نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان در نمونه مورد مطالعه دارای روایی و پایایی قابل قبولی است و می توان از این پرسش نامه برای سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در سالمندان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندان، سازمان بهداشت جهانی، روان سنجی
 • مونس مدرسی فر، یدالله ابوالفتحی ممتاز*، احمد دلبری صفحات 42-53
  اهداف

   مطالعات نشان می دهد که رابطه نوه ها با پدربزرگ/مادربزرگ ها تاثیر متقابلی روی سلامتی و کیفیت زندگی هر دو گروه دارد. در حال حاضر، ابزاری برای ارزیابی این رابطه در ایران وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود و روی 505 دانش آموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی دبستان، متوسطه دوره اول و دوم که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، در شهر جهرم در سال 1397 انجام شد. در این پژوهش از پرسش نامه دموگرافیکی و پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ استفاده شد؛ همچنین از روایی محتوا، روایی صوری، روایی سازه و پایایی درونی و از آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل و همبستگی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار های AMOS و SPSS نسخه 23 استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده 12.88 سال با انحراف معیار 2.67 بود. روایی محتوا به وسیله CVI، 0.98 به دست آمد. شرکت کنندگان سوالات پژوهش را از لحاظ ساده بودن، واضح بودن و قابل درک بودن تایید کردند. پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمد. آلفای کرونباخ برای بعد عاطفی نوه ها با پدربزرگ/مادربزرگ ها 0.84 و برای بعد مشارکتی 0.83 به دست آمد. شاخص های مربوط به روایی سازه نشان دادند که پرسش نامه از برازش مطلوبی برخوردار است (GFI=0/0964 ،CMIN=2/504 ،AGFI=/0938 ،RMSEA=0/059).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که نسخه فارسی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری برای ارزیابی روایی و پایایی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ انجام شود.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، رابطه نوه ها با پدربزرگ، مادربزرگ ها
 • سیران محمدی بلبان اباد، رباب صحاف، مهرداد کریمی*، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، آرش میراب زاده، غلام رضا انصاری صفحات 54-67
  اهداف

   جمعیت سالمندان در دنیا و ایران روز به روز در حال افزایش است و با افزایش سن و کاهش کارایی برخی از ارگان های بدن، شیوع بعضی مشکلات در دوران سالمندی ازجمله مشکلات مربوط به خواب افزایش می یابد. اختلالات مربوط به خواب باعث ایجاد تغییرات عصب شناختی، اتونومیک و زیست شناختی می شود؛ بنابراین با توجه به مشکلاتی که برای سالمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، باید به آن توجه کرد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور (stratified design) با کد ثبت IRCT2016061528485N1 و کد اخلاق IR.USWR.REC.1395.50 در کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به تصویب رسیده است. در ابتدای مطالعه به صورت متوالی، 93 نفر شامل 45 مرد و 48 زن وارد مداخله شدند که 22 نفر از مردان در گروه مداخله، 23 نفر در گروه کنترل، 24 نفر از زنان در گروه مداخله و 24 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. از بین این افراد، 85 نفر تا مرحله سوم مداخله شرکت داشتند که شامل 43 زن (51 درصد) و 42 مرد (49 درصد) بودند که 41.17 درصد در گروه سنی 60 تا 74 سال و 58.82 درصد در گروه سنی بالاتر از 75 سال قرار داشتند. میانگین سن سالمندان مورد مطالعه 78.19±75.9 سال بود، طوری که پایین ترین سن برابر با 61 سال و بالاترین سن برابر با 94 سال گزارش شد. موارد ریزش مربوط به بستری در بیمارستان، مرخصی رفتن و فوت بود. این تعداد پس از بررسی لازم شامل نمره کسب شده بیشتر از 5 از پرسش نامه پیتزبرگ، ویزیت روان پزشک و خوداظهاری اختلال خواب و نیز با توجه به بررسی پرونده پزشکی، داروهای مصرفی و معیارهای ورود و سپس با توجه به جداول رندومیزاسیون، وارد مطالعه شده و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. روایی و پایایی پرسش نامه پیتزبرگ در مطالعات مختلف بررسی شده است. گروه مداخله روغن به لیمو و گروه کنترل روغن بی اثر را به مدت 4 هفته به صورت چکاندن روزی دو بار صبح و شب هر بار یک قطره در هر بینی دریافت کردند. عارضه جانبی خاصی گزارش نشد و فقط در 3 مورد سردرد خفیف گزارش شد که مربوط به سابقه سینوزیت بود که بدین ترتیب مداخله به صورت تامپون اجرا شد یا از مطالعه خارج شدند. در ابتدای مطالعه پرسش نامه های دموگرافیک و شاخص بررسی کیفیت خواب پیتزبرگ و سپس 2 و 4 هفته بعد از شروع مداخله، پرسش نامه پیتزبرگ مجددا به روش مصاحبه از ایشان پرسیده شد و اطلاعات با 23 SPSS تحلیل شد. آزمون های مورد استفاده شامل تحلیل واریانس یکراهه، آزمون های تعقیبی، تی نمونه های مستقل و تی تک نمونه ای بود.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مطالعه، روغن به لیمو باعث بهبود اختلالات خواب سالمندان گروه مداخله  P<0.0003 و وEffectو (0.155 = size) شده است. اختلالات خواب گروه مداخله در هفته دوم و هفته چهارم پس از شروع مداخله نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، روغن به لیمو باعث بهبود اختلالات خواب سالمندان  می شود و با توجه به کم عارضه و ارزان بودن گیاهان دارویی و تاثیر آرام بخشی گیاه به لیمو می توان از آن برای بهبود اختلالات خواب سالمندان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سالمند، اختلالات خواب، روغن به لیمو، پرسش نامه پیتزبرگ
 • فاطمه خدایی، حمیدرضا طاهری*، مهدی سهرابی، محمد سالاری زارع صفحات 68-81
  اهداف

   در طول زندگی عوامل بسیاری فرآیندهای تعادلی بدنی را دچار اختلال و نقص عملکردی می کنند. یکی از این اختلالات و نقص های عملکردی، بیماری پارکینسون است؛ لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی است.

  مواد و روش ها

  با هدف بررسی این موضوع، از میان بیماران مبتلا به پارکینسون بالای 60 سال شهرستان شاهرود، 25 بیمار زن با میانگین سنی 2.31±62.20 به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه آزمایشی (گروه دستورالعمل توجهی بیرونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی،گروه دستورالعمل توجهی درونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی، گروه دستورالعمل توجهی بیرونی به همراه تمرینات مقاومتی بدون جوراب،گروه دستورالعمل توجهی درونی به همراه تمرینات مقاومتی بدون جوراب و گروه تمرینات مقاومتی بدون جوراب و بدون دستورالعمل های توجهی) جای گرفتند. پروتکل تمرینی تحقیق حاضر برای هر 5 گروه تمرین مقاومتی و غیرمقاومتی، به صورت تمرینات ورزش در آب، 90 دقیقه سه بار در هفته و به مدت 8 هفته بود. تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ثبت شد.

  یافته ها

  یافته های تحلیل کواریانس یکراهه (ANCOVA) نشان داد که در شاخص تعادل ایستا، تنها در شرایط چشم باز، گروه دستورالعمل توجهی بیرونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی برتر از سایر گروه ها عمل کرد (0.04=p و0.31=η2). این یافته ها در شاخص تعادل پویا نیز تکرار شد (0.02=p و0.44=η2).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این تحقیق، به مربیان و درمانگرها توصیه می شود تا حین تمرینات و مداخلات اصلاحی خود در آب، برای بهبود تعادل ایستا و پویای بیماران از دستورالعمل های توجهی بیرونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی طراحی شده در تحقیق حاضر بهره ببرند. به هرحال، انجام مطالعات تکمیلی آینده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، توجه، بیماری پارکینسون، تعادل
 • سهیلا ابراهیمی، رضا لاری پور*، حامد قیاسی، مریم رامشینی، احمد دلبری صفحات 82-93
  اهداف

   هدف این پژوهش بررسی میزان ترس از پیری و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی است و جامعه مورد نظر آن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران هستند. این دانشجویان که در حوزه های توانبخشی و سلامت تحصیل می کنند، همگی در آینده شغلی شان با سالمندان در ارتباط خواهند بود. نمونه گیری به روش نمونه گیری دردسترس و ابزار اندازه گیری پرسش نامه ترس از پیری لاشر و فالکندر (1993) است.

  یافته ها

  میانگین ترس از پیری به طورکلی، 70.08 با انحراف معیار 9.69 به دست آمد که از بین 4 مولفه آن بیشترین ترس دانشجویان از عامل «ترس از فقدان» با میانگین 20.14 و انحراف معیار 4.84 و کمترین آن مربوط به مولفه «ترس از افراد سالمند» است که میانگین آن 14.15 با انحراف معیار 5.08 به دست آمد؛ همچنین از بین 17 عامل مرتبط با ترس از پیری، تنها سه عامل، سال های مختلف تحصیلی (2.21 =F) با سطح معنادری (0.05 =Sig)، میزان رضایت از رشته تحصیلی (2.34 =F)با سطح معنادری (0.44 =Sig) و داشتن پدر 60 ساله و بالاتر (2.18- =t و 0.031=sig) معنادار هستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود که برای کم کردن ترس از پیری، دوره های آموزشی در قالب کارگاه و همایش برای آشنایی با دوران پیری برای دانشجویان برگزار شود.

  کلیدواژگان: ترس از پیری، نگرش به پیری، سالمندی
 • الهه الله یاری*، مجید کرامتی، محمدرضا کمالی صفحات 94-103
  اهداف

   تاکنون مطالعه جامعی به مقایسه شیوع افسردگی سالمندان قومیت های مختلف ایرانی نپرداخته است، لذا در این مطالعه، اثر قومیت بر افسردگی سالمندان را در حضور سایر متغیرها بررسی کرده ایم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی در سال 1396، هفت قومیت ایرانی به عنوان خوشه ها در نظر گرفته شدند، سپس در هر خوشه از بین افراد بالای 60 سال، نمونه ای تصادفی انتخاب شد. از 1477 نفر مورد مطالعه، 685 فارس، 298 ترک، 100 نفر در هر یک از قومیت های کرد و ترکمن، 99 نفر در هر یک از قومیت های بلوچ و عرب و 96 لر قرار داشتند. از افراد مورد مطالعه خواسته شد که پرسش نامه مقیاس افسردگی سالمندان و اطلاعات دموگرافیک خواسته شده را تکمیل کنند. در پایان، داده ها با نرم افزار 22 SPSS با روش رگرسیون خطی و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0 آنالیز شد.

  یافته ها

  اقوام فارس، ترک و ترکمن شیوع افسردگی نزدیک 50 درصد دارند، درحالی که سالمندان بلوچ، عرب، کرد و لر به ترتیب با 81.8، 77.8، 62 و 59.4 درصد، شیوع بالای افسردگی را تجربه می کنند؛ حتی سالمندان بلوچ بیش از 30 درصد افسردگی شدید دارند. رگرسیون خطی همچنین نشان داد که فوت همسر (0.001>P)، بازنشستگی (0.022=P)، خانه نشینی (0.001>P)، افزایش بیماری های مزمن (0.001>P) و درآمد (0.001>P) از سایر متغیرهای موثر بر افزایش افسردگی در سالمندان است. 

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالای افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف به ویژه در قومیت های عرب و بلوچ، انجام اقداماتی در راستای افزایش نشاط در سالمندان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سالمند، افسردگی، شیوع، عوامل موثر، قومیت
 • مجید صفاری نیا*، آتوسا مهدی زاده صفحات 104-117
  اهداف

   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز/بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن  خانه های سالمندان شهر دبی بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی، 100 نفر از سالمندان (60 مرد و 40 زن) در دو خانه سالمندان به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه منبع کنترل، مقیاس های سیستم فعال ساز و سیستم بازداری رفتاری کارور و وایت و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه وتحلیل و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 بررسی شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان مرد و زن به ترتیب 11.08±62.10 و 12.76±61.10 بود. همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمرات منبع کنترل درونی، منبع کنترل بیرونی، سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری  و سلامت عمومی به ترتیب 3.214± 4.32، 3.98 ±5.51، 5.79 ± 29.66، 5.83 ± 8.45، 12.64 ± 15.08 بود. نتایج نشان داد که هر سه زیرمقیاس سیستم فعال سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، منبع کنترل بیرونی و درونی به شکل معناداری با سلامت عمومی در سطح معناداری (0.01>P) مرتبط بودند. سیستم فعال ساز و سه زیرمقیاس آن با زیرمقیاس سلامت عمومی شامل افسردگی در سطوح معناداری (0.01>P و 0.05>P) مرتبط بودند. سیستم بازداری رفتاری منبع کنترل درونی و بیرونی با همه چهار زیرمقیاس سلامت عمومی در سطح معناداری (0.01>P) رابطه معناداری داشتند.

  نتیجه گیری

  سالمندان دارای منبع کنترل بیرونی و سیستم بازداری رفتاری، در معرض خطر بیشتری در ارتباط با مشکلات سلامت روان هستند، درحالی که سالمندان با سیستم فعال ساز رفتاری و منبع کنترل درونی، سلامت روان بهتری دارند.

  کلیدواژگان: منبع کنترل، سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، سلامت عمومی، سالمندان، خانه سالمند
 • مجید زارع، زهره آذرکار، غلامرضا شریف زاده، آزاده ابراهیم زاده* صفحات 118-128
  اهداف

   عفونت های ICU بخش عمده ای ازعفونت های بیمارستانی است که کنترل آن سبب کاهش مرگ ومیر و همچنین کاهش مدت بستری دربیمارستان می شود. یکی ازگروه های مهم و پرریسک برای این عفونت ها، سالمندان هستند. هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی عفونت های ICU درسالمندان و عوامل موثر درشیوع و پیامد آن هاست.

  مواد و روش ها

   دراین مطالعه توصیفی-تحلیلی، کلیه بیماران سالمند (بیشتر از 65 سال) بستری در دو ICU بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در طی سال 1394 را مطالعه و بررسی کردیم. افراد سالمندی که تحت درمان آنتی بیوتیک بودند یا رضایت نداشتند و یا در ابتدای کشت مثبت از نظر عفونت قرار داشتند، از مطالعه حذف شدند. در افراد کشت منفی، 72ساعت پس از بستری در ICU، کشت خون و ادرار و زخم و ترشح ریوی و خلط انجام شد و در نمونه های مثبت، عوامل موثر در عفونت و پیامد آن مثل سن، جنس، بیماری زمینه ای و استفاده از کاتتر بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار v.spss18 با روش chi-square انجام شد.

  یافته ها

  دراین مطالعه، 417 نفر از سالمندان بالای 60 سال بستری در ICU بیمارستان های امام رضا و ولیعصر بیرجند با میانگین سن 8.9 ±74.04 در مطالعه وارد شدند. از این تعداد، 255 بیمار (61.12%) در بیمارستان امام رضا و بقیه در ولیعصر بستری بودند. 191 نفر (45.8%) از بیماران مورد مطالعه مرد و بقیه زن بودند. شیوع عفونت در بیماران مورد مطالعه 18.7% (78 نفر) تعیین شد. شیوع عفونت در بیماران مرد بالاتر از زنان بود (24.1% در مقابل 14.2، 0.01=P) و با افزایش مدت بستری در بیمارستان به طور معناداری افزایش نشان داد (در بیماران با مدت بستری کمتر از 5 روز 2.7%، 10-5 روز بستری 30.2% و بالاتر از 10 روز 67.2% و 0.001>P). شایع ترین عفونت در سالمندان مورد مطالعه عفونت تنفسی با 42 مورد (53.8%) و سپس عفونت های ادراری تعیین شد. ارتباط معناداری بین سن و شیوع عفونت مشاهده نشد. ارتباط معناداری بین عفونت و مورتالیتی و بین سن و مورتالیتی دیده نشد. شیوع عفونت به صورت معناداری در Icu داخلی 35.8% از Icu جراحی 7.8% بیشتر بود (0.001>P).

  نتیجه گیری

  بیماران سالمند بستری در ICU مستعد انواع عفونت ها هستند و باید در حد امکان طول مدت بستری و انواع لوله گذاری را در آن ها کاهش داد.

  کلیدواژگان: عفونت، ICU، سالمندان
|
 • Majid Mirmohammadkhani, Abbas Ziari, Marjan Momeni* Pages 2-13
  Objectives

   Health Literacy is the capacity of individuals to obtain, interpret, and understand health information for appropriate decision making. Elderly self-care is a supportive strategy in many diseases that requires a high level of health literacy. The aim of this study was to determine the level of health literacy of Iranian elderly people based on scientific evidence.

  Methods & Materials

  The search was carried out in international and regional scientific databases as well as Google Scholar, using the keywords "health literacy,” "aging", and "Iran" in Persian and English, until 2018 October. Totally 321 titles were retrieved. After screening, the full text of 13 articles on the health literacy of Iranian older adults was examined. Finally, the information of 6 articles which was qualitatively appropriate and relevant to the criteria for entering the study, were included in the meta-analysis. Meta-analysis was performed by using STATA software.

  Results

   The mean score of health literacy in the elderly is 45.8 and the estimated 95% confidence interval is 36.05 to 55.55. Based on the results of a repeated meta-analysis in subgroups (based on gender-disaggregated data), the average health literacy score in male population is higher than that of women (57.24 vs 44.28).

  Conclusion

   The results of this study showed that the Iranian older adults have a relatively low level of health literacy. Considering the importance of health literacy and its impact on the quality of life of this population, Planning and effective interventions to improve the health literacy of the Iranian elderly are needed.

  Keywords: Health literacy, Elderly, Systematic review, Meta-analysis, Iran
 • Saeid Mehri, MohammadAli Hosseini, Masoud Fallahi Khoshknab, Farahnaz Mohammadi Shahbelaghi*, Saeed Akbari Zardkhaneh Pages 14-27
  Objectives

   The analysis of the concept of ageism will help us to achieve a similar, clear, and understandable definition of ageism in the care system. The aim of this study was clarification of the ageism in caring system.

  Methods & Materials

   We utilized the Walker and Avant’s model in this study. In a review of literature from 1969 to September 2018, sources were included on the basis of the definition, functions, properties, premises, consequences, and empirical referents of the ageism concept.

  Results

   According to our analysis, the main attribute of the concept of ageism is that the ageism is a discriminatory process towards the elders which can have a positive or negative aspect with a conscious and unconscious manifestation in the cognitive, affective, and behavioral components in three micro, meso and macro levels and can be self-directed or other-directed.

  Conclusion

   Since the concept of ageism in our country is relatively new and unknown, this concept analysis by clarifying the ageism, with understanding this concept in the care system, can improve implementation of more extent studies and development of research tools for identification of its barriers and facilitators and its execution.

  Keywords: Clarification, Ageism, Concept analysis, Walker, Avant, Ageing, Care
 • Mehdi Rasafiani, Robab Sahaf, Amir Shams, Roshanak Vameghi, Hossain Zareian, Rahim Akrami* Pages 28-40
  Objectives

   This study was performed to investigate the validity and reliability of the Persian version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – Older Adults Edition (WHOQOL-OLD). 

  Methods & Materials

  The statistical sample consisted of 300 elderly (150 males and 150 females) with an age range of 60-80 years old who were selected in Tehran City. The tools used included the WHOQOL-OLD with 24 questions and 6 components. The IQOLA translation model was used to translate the quality of life in Iranian elderly. To determine the validity, the face, content, concurrent, and structural validity were used. To determine the reliability, the temporal stability and internal consistency methods were used.

  Results

   The results showed that more than 85% of the questions had optimal translation quality, thus the face validity of the Persian version WHOQOL-OLD was obtained. Results showed that the content validity ratio (CVR) for all questions was obtained between 0.7-1 and the content validity index (CVI) was 0.85. Results of Pearson correlation coefficient test showed that the correlation between the total score of WHOQOL-OLD and GHQ-28 questionnaires was 0.53 (P<0.05). Therefore, this results showed that the concurrent validity of WHOQOL-OLD questionnaire.  The construct validity results showed that the WHOQOL-OLD questionnaire had acceptable fit indexes (such as CFI=0.924, GFI=0.901, AGFI=0.953, RMSEA=0.048). Finally, results showed that the test-retest interclass correlation test indicate that the temporal stability is acceptable (0.78-0.89). Furthermore, the results of Cronbach’s alpha coefficient showed that the internal consistency of each component was acceptable (α>0.75).

  Conclusion

   Results indicated that the Persian version of the WHOQOL-OLD is valid and reliable, and especially can be used to assess the quality of life among Iranian elderly people.

  Keywords: Quality of Life, Elderly, World Health Organization, Psychometric
 • Mones Modaresifar, Yadollah Abolfathi Momtaz*, Ahmad Delbari Pages 42-53
  Objectives

   Studies show that the relationship between Grandchildren and Grandparents affects the health and quality of life of both groups. Currently There is no tool to evaluate the relationship in Iran. The purpose of this study was to assess the validity and reliability of the Persian version of Relationship of Grandchild- Grandparents Elder-Conger.

  Methods & Materials

  This cross-sectional study was conducted on 505 students aged 9-17 years in Jahrom City in 2018.  The Cluster sampling was used to select participants and to collect data. The Internal consistency reliability evaluated by Cronbach's alpha and used Content Validity Index (CVI). Statistical analysis was performed using SPSS V. 23 and AMOS.

  Results

   The study population included the Mean±SD of age 12.88±2.67 year. The CVI was 0.98. The questions were approved by experts in terms of being simplified, clear, and understandable. Internal Consistency obtained through Cronbach's alpha was 0.89; for emotional dimension of grandchildren toward grandparents was 0.84; and for participation dimension was 0.83. Result of construct validity showed that questionnaire  was Fitness. (GFI=0.964, CMIN=2.504, AGFI=0.938, RMSEA=0.059).

  Conclusion

   The results of the study showed that this questionnaire was of desirable Reliability and Validity. It is suggested that more studies on evaluation reliability and validity are done.

  Keywords: Reliability, Validity, Grandchildren-grandparents relationship
 • Seyran Mohamadi, Robab Sahaf, Mehrdad Karimi*, AhmadAli Akbari Kamrani, Mohsen Shati, Arash Mirabzadeh, GholamReza Ansari Pages 54-67
  Objectives

   The elderly population is increasing globally and as the age increases and the functions of some organs decrease, some problems in elderly age, including sleep problems increase. Sleep disturbances cause neurological, autonomic, and biological changes. Therefore, attention should be paid to the problems that eliciting for the elderly and their families subsequently. The aim of this study was to evaluate the effect of oil on lemon on sleep disorders in the elderly.

  Methods & Materials

   The study is a stratified design with IRCT2016061528485N1 registration Code and IR.USWR.REC.1395.50 Code of Ethics approved by the Ethics Committee of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. A total of 93 subjects (45 men and 48 women) were enrolled in the intervention, 22 men in the intervention group, 23 in the control group, 24 in the intervention group and 24 in the control group. Of these, 85 participated in the third stage of the intervention, 43 women (51%) and 42 men (49%), 41.17% in the age group of 74-60 years and 58.82% in the age group above 75 years. The Mean±SD age of the elderly was 75.88 ± 9.19 years, with the lowest age of 61 years and the highest age of 94 years. Outbreaks were hospitalized, departures and deaths. After completing an examination, a score of more than 5 Pittsburgh questionnaires, a visit by a psychiatrist and a self-reported sleep disorder, and considering the medical records, consumables , and entry criteria they were studied according to the randomization tables and divided into intervention and control groups. Validity and reliability of Pittsburgh questionnaire have been studied in various research. The intervention group received oil from the lemon and the inactive oil control group for four weeks, once daily, twice daily in the morning and night, with a drop per nose. No specific side effects were reported. In 3 cases, mild headache was reported, which was associated with a history of sinusitis, and the intervention was either performed or excluded from the tampon.

  Results

   At the beginning of the study, demographic questionnaires, Pittsburgh Sleep Quality Index, and then Pittsburgh Questionnaire 2 and 4 weeks after the beginning of the intervention, were again asked by interview method and the data were analyzed by SPSS v. 23. The tests were one-way variance analysis, follow-up tests, independent samples  T and single-sample t-test.

  Conclusion

   Based on the results of the study, the oil to lemon has been shown to improve the sleep disorders of the elderly in the intervention group (P 000.03) and Effect size = 0.155). Sleep disturbances The intervention group improved in the second week and the fourth week  after the onset of intervention compared to the control group

  Keywords: Elderly, Sleep disturbances, Lippia Citriodora oil, Pittsburgh Questionnaire
 • Fatemeh Khudaei, HamidReza Taheri*, Mehdi Sohrabi, Mohammad Salari Zare Pages 68-81
  Objectives

   During life, many factors cause functional impairment and imbalance in body balance process. One of these disabilities and functional impairment is Parkinson's Disease. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of attentional instructions and exercise with resistance socks on the static and dynamic balance of Parkinson's patients.

  Methods & Materials

   In order to investigate this, 25 females (Mean±SD: 62.20±2.31) were purposefully selected among the patients with Parkinson's disease with over 60 years of age in Shahrood City and were randomly assigned into five experimental groups: 1. External attentional instruction group along with exercise with resistance socks; 2. Internal attentional instruction group along with exercise with resistance socks; 3. External attentional instruction group along with exercise without resistance socks; 4. Internal attentional instruction group along with resistance exercise without socks; and 5. Resistance exercises group without socks and without justifying instructions. The training protocol of present study was 90 minutes, three times a week for 8 weeks in a state of exercises in water for each of the five groups of resistance and non-resistance training. The static and dynamic balance of participants was recorded in the pretest-posttest phases.

  Results

   The findings of One-way Covariance Analysis (ANCOVA) showed that the external attentional instruction group along with exercise with resistance socks performed better than other groups in the static equilibrium index, only in the open eye conditions (P= 0.04, η2= 0.31). These findings were repeated in the dynamic equilibrium index (P= 0.02, η2= 0.44). 

  Conclusion

   According to the findings of present study, it is suggested to coaches and therapists to use external attentional instructions along with exercise with resistance socks during their training and modifying interventions in the water to improve the patient's static and dynamic equilibrium. However, future supplementary studies are suggested.

  Keywords: Resistance training, Attention, Parkinson's Disease, Balance
 • Soheila Ebrahimi, Reza Laripour*, Hamed Ghyasi, Maryam Ramshini, Ahmad Delbari Pages 82-93
  Objectives

   This study considering grascophobia and its related factors in University of Social Welfare and Rehabilitation Science.

  Methods & Materials

  This study is cross-sectional and we used available sampling. A Persian translation of Ageing Anxiety Scale (AAS) was administered to the university students.

  Results

   The total Mean±SD is 70.08±9.69. The scale has 4 subscale and higher level is fear of lost: mean is 20.14; also between 17 factors 3 factors has statistical significance. Different academic year (F=2.21; Sig.=0.05), satisfying of major (F=2.34; Sig.=0.44) if their fathers age was 60 and more (T=2.18; Sig.=0.031). SD is 4.84 and lower level is fear of older people: Mean±SD is 14.19±5.08.

  Conclusion

   According to the results we suggest to reduce grascophobia by educate students about aging.

  Keywords: Grascophobia, Attitude toward aging, Elderly
 • Elahe Allahyari*, Majid Keramati, Mohammadreza Kamali Pages 94-103
  Objectives

   There is currently a lack of consensus to estimate and compare depression proportion of elderly people in different Iranian ethnicities. Therefore, we examined the effect of ethnicity on elderly depression in the presence of other variables.

  Methods & Materials

  During a cross-sectional study in 2017, seven Iranian ethnicities were considered as clusters, then a random sample was selected from each group of people over 60 years old. A total of 1477 participants were studied among which 675 were Fars, 298 Turk, 100 Kurds and Turkman, 99 Baloch and Arab, and 96 Lor. The subjects were asked to complete the Elderly Depression Inventory (GDS-15) and demographic checklist. Data were analyzed by SPSS v. 22 software in α=0.05 using linear regression analysis and ANOVA test.

  Results

   The prevalence of depression was only about 50%. However, depression proportion of Baluch, Arab, Kurd and Lor elderlies with 81.8, 77.8, 62, and 59.4 percent was significantly high. Even, the prevalence of severe depression was 30% in Baluchis. Also, linear regression revealed that widowhood (P<0.001), retirement (P=0.022), house bound (P<0.001), and the increasing chronic illnesses (P<0.001), and income (P<0.001) were other variables influencing depression.

  Conclusion

   The establishment of methods to decreasing elderly depression is necessary because of the high prevalence of depression among the elderly of different ethnicities, especially the Arab and Baluch ethnic groups.

  Keywords: Elderly, Depression, Prevalence, Associated Factors, Ethnicity
 • Majid Saffarinia*, Atousa Mehdizadeh Pages 104-117
  Objectives

   This article aimed to study the relations of locus of control and behavioral approach/inhibition systems to general health in elderly nursing home residents in Dubai. 

  Methods & Materials

  In a cross-sectional study, 100 elderlies (60 male and 40 female) living in two nursing homes in Dubai were selected through categorized sampling. Participants completed the Locus of Control Scale (LCS), the Carver and White's BIS/BAS Scales and the Goldberg's General Health Questionnaire (GHQ). Data were analyzed by Pearson’s correlation and multiple regression using SPSS software V. 21.

  Results

   The Mean±SD of the ages of the men and women were 62.10±11.08 and 61.12±10.76, respectively. Also, the Mean±SD of internal locus of control, external locus of control, behavioral activation System (BAS), Behavioral Inhibition System (BIS) and general health were 4.32±3.21, 5.51±3.98, 29.66±5.79, 8.45±5.83, and 15.08±12.64, respectively. The results showed that all BAS subscales, BIS, and internal and external locus of control were related significantly to general health (P<0.01). BAS and its subscales correlated with depression (P<0.05, P<0.01). BIS and internal and external locus of control were connected to all subscales of general health (P<0.01). 

  Conclusion

   Elderlies with external control and behavioral inhibition systems are at increased risk for mental health problems, while those with BAS and internal locus of control have a better mental health.

  Keywords: Locus of control, Behavioral approach system, Behavioral inhibition system, General health, Elderlies, Elderly home
 • Majid Zare Bidaki, Zohreh Azarkar, Gholamreza Sharifzadeh, Azadeh Ebrahim Zadeh* Pages 118-128
  Objectives

   Infections acquired in ICU wards is a major part of nosocomial infections in each hospital. Controlling this type of infections can reduce mortality and hospitalization time. An important and high-risk target group for these infections involves older adults. This study aimed to investigate the infections acquired in ICU among older adults as well as contributors to and complications of these infections. 

  Methods & Materials

   In this descriptive, analytic study, all the elderly patients (>60 y) hospitalized in two ICUs wards of teaching hospitals of Birjand University of Medical Sciences during 2015 were included. The patients who were being treated by antibiotics or were unwilling to participate or had preliminary positive cultures were excluded. After 72 hours of hospitalization in ICU, a set of participants’ samples including blood, urine, wounds, lung discharges, and sputum were cultured. In the positive samples, factors associated with the infection, such as age, sex, initial disease, catheterization, and the complications were examined.

  Results

   In this study, 417 older adults (>60 y) hospitalized in Imam Reza and Vali-e-Asr Hospitals of Birjand with Mean±SD age of 74.04±8.9 years were entered in the study. Among them, 255 (61.2%) patients were in Imam Reza Hospital and the remaining were in Vali-e-Asr Hospital. Men were accounted for 45.8% (n=191) of participants. The infection had a frequency of 18.7% (n=78). Men showed a higher rate of infection than women (24.1% vs 14.2%; P=0.01). Infections increased significantly as hospitalization time increased (i.e., 2.7% in patients with <5 days, 30.2% in patients with 5-10 days; 67.2% in patients with >10 days of hospitalization; P>0.001). The most common infection was respiratory infection observed in 42 (53.8%) of cases followed by urinary infections. There was no significant correlation between age and infection occurrence. Correlation was found neither between infection and mortality, nor between age and mortality. Infection rates was significantly greater in the internal diseases ICU (35.8%) than in the surgery ICU (7.8%) (P<0.001). 

  Conclusion

   Elderly adults hospitalized in the ICU are prone to infections. Thus, the hospitalization time and the intubation times should be reduced as far as possible.

  Keywords: Infection, ICU, Elderly adults