فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهره پیرانی*، عابد اکبری صفحات 5-32
  پوشش رسانهای اخبار تروریستی هم بر مخاطبان اخبار و هم بر عملکرد تروریست ها و گروههای تروریستی، تاثیرات غیرقابل انکاری میگذارد که نمی توان به راحتی از آنها چشم پوشید. این مقاله با هدف بررسی روانشناسی سیاسی پوشش خبری اقدامات تروریستی بر گروههای بالا نوشته شده است. این مقاله در پی بررسی علل تاثیرپذیری از رسانه های جمعی در مورد اخبار تروریستی و نیز پیامدهای این تاثیرپذیری است. این تاثیرپذیری را هم از دیدگاه گروههای تروریستی مدنظر قرار میدهد هم از دیدگاه مخاطبان اخبار رسانه ها تا دریابد که پوشش اخبار تروریستی چه تاثیری بر کنش گروه های تروریستی، تروریست ها و مخاطبان اخبار تروریستی دارد؟ فرضیه این پژوهش این است که پوشش خبری اخبار تروریستی هم میتواند به عنوان یک ابزار در دست تروریست ها برای معرفی خود، اهداف، جذب حامی و نیز توجیه اقدامات تروریستی شان باشد و هم میتواند مخاطبان عادی را در معرض تنش های روانی قرار دهد. در نتیجه گیری پیشنهادشده است پوشش اخبار بود اعم از پخش تصاویر تروریستی، نام بردن از گروههای تروریستی، عبارتهای به کاررفته در خبر و تعداد تکرار اخبار به گونه ای عمل شود که این قبیل آسیب ها را به حداقل برسد. مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نوشته شده است.
  کلیدواژگان: پوشش خبری، تروریسم، اختلال روانی، روان شناسی سیاسی، مخاطبان اخبار
 • سید زکریا محمودی رجا، غلامرضا خواجه سروی* صفحات 33-74
  شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر رفتا ر  سیاسی اقوام و اقلیت ها در فرآیند انتخابات ازجمله مسایل مهم و کلیدی است که مورد اقبال اغلب نظام های سیاسی فعلی قرارگرفته است. مسیله پژوهش، تجزیه وتحلیل عوامل موثر در رای دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری است .پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و نوع پژوهش توصیفی است و از روش پیمایش استفاده شده است .جامعه آماری، شهروندان قوم بلوچ دراستان سیستان و بلوچستان است که به صورت تصادفی ساده 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد .پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس پردازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمونT  تک نمونه و فریدمن برای سنجش فرضیه های پژوهش استفاده شده است. داده های حاصل، با استفاده از نرم افزار PLS-smart و SPSS تجزیه تحلیل شدند.یافته ها نشان میدهد عوامل حقوقی، ویژگی های شخصیتی نامزد، انتظارات انتخاباتی، اثرپذیری از نخبگان سیاسی و دینی، قرابت با ایدیولوژی های مذهبی اقلیت ها، روند تحولات جهانی و منطقه و روند شبکه های مجازی در رای دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بیشترین تاثیرات را داشته است و سوابق تاریخی نامزدهای انتخاباتی و مشروعیت نظام در رای دهی قوم بلوچ تاثیری نداشت .همچنین یافته های حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که به ترتیب، قرابت با ایدیولوژی های مذهبی اقلیت ها، اثرپذیری از نخبگان سیاسی و دینی اقلیت ها، شبکه های مجازی، انتظارات انتخاباتی، روند تحولات جهانی و منطقه، عوامل حقوقی، ویژگی شخصیتی نامزد و عوامل تاریخی بیشترین نقش را در مشارکت قوم بلوچ در رای دهی به گفتمان اعتدال داشته است.
  کلیدواژگان: قوم بلوچ، انتخابات، گفتمان اعتدال، رقابت انتخاباتی، ریاست‌جمهوری دوازدهم
 • سید محمد طباطبایی*، لیلا رحمتی پور صفحات 75-104

  بحران سوریه یکی از مهمترین  بحران های خاورمیانه است که از سال 2011 ورود بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای را تجربه کرد .یکی از مهمترین قدرت های فرا منطقه ای که حضور موثری را در بحران سوریه از خود نشان داد، روسیه بود .ورود نظامی روسیه به بحران سوریه که از سال2015  اتفاق افتاد، اولین لشکرکشی روسیه پساشوروی به خارج از حوزه منافع ممتاز خود بود که باعث تغییر معادلات در بحران سوریه شد و نشان داد که روسیه یک بازیگر مهم در این منطقه بوده و نبایستی دست کم یا نادیده گرفته شود .لذا این کشور با به کارگیری طیف وسیعی از سیاست ها و عملکردها، الگوهای رفتاری متفاوتی را به منصه ظهور رساند .ازاین روی توجه به الگوی رفتاری روسیه در مواجهه با بحران بین المللی سوریه از اهم موضوعاتی بود که موردتوجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت .نظر به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تلاش کرد به این سوال مهم پاسخ دهد که الگوی رفتاری روسیه در بحران سوریه چیست و این الگو متاثر از چه عواملی است .در پاسخ به سوال مذکور، فرضیه ای مطرح گردید که بر اساس آن الگوی رفتاری روسیه در بحران سوریه تحت تاثیر چهار برگ خرید ساختار نظام بین الملل، فرهنگ استراتژیک، ساختار تصمیم گیری و جغرافیا مورد بررسی قرار گرفت که درنتیجه تاثیر و تاثر فاکتورهای مذکور الگوی همکاری و رقابت در رفتار روسیه در بحران بین المللی سوریه مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: بحران بین‌المللی سوریه، ساختار نظام بین‌الملل، فرهنگ استراتژیک، ساختار تصمیم‌گیری، جغرافیا
 • هومن نیری، ابوذر رفیعی*، علیرضا سمیعی اصفهانی صفحات 105-139

  طبقه متوسط و با تاکید بیشتر طبقه متوسط جدید از سوی بسیاری از تحلیل گران و جامعه شناسان نحله های فکری گوناگون به عنوان مهمترین طبقه در تحولات اجتماعی شناخته شده است. طبقه متوسط جدید در ایران بعد از انقلاب به ویژه با سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت های پس از جنگ، از منظر کمی و کیفی گسترش یافت. از این رو، نوشتار پیش رو برا این پرسش متمرکز شد که جایگاه طبقه متوسط جدید در سال های1384 تا1397 چه تحولی یافته و این تحول چه تاثیری بر رفتار سیاسی این طبقه گذاشته است؟ فرضیه مطرح این بود که در سالهای مورد بررسی، طبقه متوسط جدید دچار تغییر و تحول شده، بااین حال این تغییرات روند متناقض داشته به نحوی که در بازه زمانی 14 ساله اخیر موقعیت این طبقه از منظر منظر اقتصادی تضعیف و از جنبه سرمایه فرهنگی تقویت شد و همین امر تقاضای طبقه متوسط را در حوزه های مختلف ازجمله عرصه سیاسی افزایش داد. این فرضیه در چارچوب نظری مورد تاکید که نظریه بوردیو و روش ساخت یابی بود مورد آزمون قرار گرفت و نقش عاملان (طبقه متوسط جدید) از یک سو و نقش ساختارها (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) از سوی دیگر موردتوجه قرار گرفت. به این منظور از روش گردآوری داده ها و بهره گیری از منابع کتابخانه ای- فضای مجازی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ادامه این روند به تعارض پایگاهی طبقه متوسط جدید و کاهش مصرف فرهنگی این طبقه- که عامل تمایز طبقاتی آن از طبقه پایین جامعه است- و درنهایت به رادیکال شدن کنش سیاسی- اجتماعی این طبقه منجر شده است.

  کلیدواژگان: طبقه متوسط جدید، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، رفتار سیاسی، ایران پس از انقلاب
 • حسنعلی موذن زادگان*، بهروز بیگی زاده صفحات 140-162
  در عصر حاضر، شناخت مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از ملزومات اعمال اهداف حقوق کیفری در جامعه است و شرط ایجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقی و یا توسط نهادها یا نمایندگان شخص حقوقی است و حقوق کیفری نمی  تواند با همان معیار احراز مسیولیت اشخاص حقیقی، مسیولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از سوی دیگر قانون گذاران اهداف متفاوتی را از ایجاد و وضع حقوق برای افراد جامعه دارند. در برخی از حقوق مانند حقوق شخصیت، قانون گذاران حفظ نظم عمومی و کرامت انسانی به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بیشتر اهمیت میدهند .بااین حال، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند، از مسیولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود .ازاین رو در این مقاله سعی شده است مسیولیت و آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی بدون هیچگونه نگاه ویژه ای و تنها از دیدگاه حقوق شخصیت و جامعه شناسی سیاسی حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان داشت که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند از مسیولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود که این خود موجب از میان رفتن حقوق شخصیت خواهد شد.
  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی حاکمیتی، حقوق شخصیت، جامعه‌شناسی حقوقی
 • امین کوشکی، حسین انصاری فرد*، سید نصرالله حجازی صفحات 163-199

  رسانه های تعاملی امروزه جایگاه مهمی در حوزه سیاست برای خود ایجاد نموده و توانسته اند برای شهروندان فضایی مهیا کنند که دیدگاهها و نظرات خود را پیرامون سیاست ها و اقدامات سیاستمداران و حاکمان جوامع به صورت آزادانه و بدون دغدغه بیان نمایند. با سوال پژوهش عبارت از این بود  ، توجه به اهمیت رسانه به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری که آیا تحول در رسانه های جمعی از شکل های سنتی به جدید و گرایش شدید به این رسانه توانسته در فرایند جامعه پذیری تحول ایجاد نماید. فرضیه اصلی پژوهش این بود که با توجه به فراگیری رسانه های تعاملی و اجتماعی در میان اکثر اقشار و سنین در جامعه ایران، همچنین مدت زمانی که شهروندان و بالاخص نوجوانان و جوانان برای این رسانه ها اختصاص داده اند؛ فرایند جامعه پذیری سیاسی دچار تحولاتی شده است که نقش عوامل سنتی مختلفی مانند خانواده و مدرسه، نهاد دین و بهصورت کلی آموزش های رسمی در این فرایند تضعیف شده و نقش رسانه های تعاملی تا حد زیادی تقویت گردیده است. برای بررسی این فرضیه از روش مطالعه اسناد و منابع موجود استفاده شد. نتایج مطالعات حول این فرضیه نشان داد هرچند عوامل سنتی هنوز نقش بسیار مهمی در جامعه پذیری سیاسی شهروندان ایفا می کنند ولی رسانه های تعاملی توانسته اند قدرتمندتر از نقشی که رسانه به صورت عام در گذشته داشته است بر فرایند جامعه پذیری سیاسی تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: جامعه‌پذیری سیاسی، رسانه‌های جمعی، رسانه‌های تعاملی، آموزش‌های غیر رسمی
|
 • Shohre Pirani *, Abed Akbari Pages 5-32
  The media coverage of terrorist news has undeniable effects on both the news audience and the performance of terrorists and terrorist groups that cannot be ignored easily. This article is Written whit aimed at examining the political psychology of the news coverage of terrorist acts by the top groups. This article is searching examine the causes of the influence of the mass media on terrorist news and the consequences of that influence. This influence is considered both from the point of view of terrorist groups and from the point of view of the audience of media news to find out what effect the cover of terrorist news has on the actions of terrorist groups, terrorists and audiences of terrorist news? The hypothesis of this research is that the news coverage of terrorist news can be used as a tool in the hands of terrorists to introduce themselves, their goals, attract supporters, and justify their terrorist acts, and it can expose ordinary audiences to psychological stress. In conclusion, it has been suggested that the coverage of the news, including the broadcast of terrorist images, the naming of terrorist groups, the phrases used in the news and the number of repetitions of the news should be done in such a way as to minimize such damage. The paper is written in a descriptive-analytic manner using library and documentary sources.
  Keywords: news coverage, Terrorism, mental disorders, Political Psychology, News Audience
 • Sayed Zakarya Mahmodiraga, Gholamreza Khajehsarvy * Pages 33-74
  Identifying of the variables which influence on the political behavior of ethnic groups and minorities in the electoral process is one of the key issues that has been considered by most current political systems Influenced factors on the voting of the Baloch people based on discourse of moderation in the twelfth presidential election of Iran are analyzed around the issue of research.In terms of political orientation, the research is a applied investigation; but the type of research is the descriptive investigation and had used the survey method. The statistical population is the citizens of Baloch people in Sistan and Baluchestan province who were randomly selected 308 people as statistical samples. The required data were collected by using the questionnaire. The reliability and validity of the research instrument were measured using factor loadings, hybrid reliability, Cronbach's alpha coefficient, convergent validity and divergent trend. After that, the overall processing of the research model was measured. A single sample T-test and Friedman test were used to measure the research hypotheses. The data were analyzed by using smart-PLS and SPSS software. The findings show that legal factors, candidate personality traits, electoral expectations, the influence of political and religious elites, affinity with religious ideologies of minorities, global and regional developments, and the trend of virtual networks in voting for the Baloch people to moderate discourse in the twelfth presidential election have the greatest impact. Also, the historical background of the candidates and the legitimacy of the regime had no effect on the vote of the Baloch people. Meanwhile, findings show that the closeness to minorities'religion, influence of political and religious elites of minorities, virtual networks, electoral expectations, global and regional developments, legal factors, candidate personality and historical factors as the most important roles have respectively contributed in the participation of the Baloch people in the vote  to the discourse of moderation.
  Keywords: Ethnic Baloch, elections, discourse of moderation, Electoral competition, twelfth Iran presidential election
 • Seyed Mohammad Tabatabaei *, Leila Rahmatipour Pages 75-104

  The Syrian crisis is one of the most important crises in the Middle East that has experienced the arrival of regional and non-regional actors since 2011. One of the most important non-regional powers that showed effective participation in the Syrian crisis was Russia. Russia's military intervention in the Syrian crisis since 2015 has been Russia's first post-Soviet campaign outside of its privileged interests, altering the equations of the Syrian crisis and showing that Russia is and should not be an important player in the region. Less or ignored. Therefore, paying attention to the Russian model of behavior in the face of the international crisis in Syria is one of the most important issues that has been considered. Given the importance of the issue, the present study seeks to answer the important question of what Russia's behavioral pattern is in the Syrian crisis and what factors influence this pattern. In response to this question, a hypothesis is proposed that Russia's behavior pattern in the Syrian crisis has been influenced by the four factors of the structure of the international system, strategic culture, decision-making structure and geography, as a model of cooperation and competition.

  Keywords: The Syrian International Crisis, the Structure of the International System, strategic culture, Decision-Making Structure, Geography
 • Hooman Nayeri, Aboozar Rafiei *, Alireza Samiei Esfahani Pages 105-139

  The new middle class has been recognized by many analysts and sociologists as the most important class in social change. The new middle class in Iran after the revolution has expanded from a quantitative and qualitative perspective with respect to policies adopted by post-war governments. The following article focuses on the question of what has changed from the position of the new middle class between 2005 and 2016  and How has this development affected the political behavior of this class? The hypothesis is that in the years under review, the new middle class has changed .However, these changes appear to have been inconsistent. Over the past 14 years, the status of this class has weakened in terms of economic capital and strengthened in terms of cultural capital  .his hypothesis was emphasized in the theoretical framework that Bourdieu's theory, ie the method of construction, was tested And the role of the agents (the new middle class) on the one hand and the role of the structures (social, economic and cultural) on the other hand were considered. The research method is qualitative and the data collection method is utilization of library-cyberspace resources. The findings show that continuing this trend has led to a conflict between the new middle class base And the decline in the cultural consumption of this class, which is the cause of its class distinction from the lower class of society, has ultimately led to the radicalization of the socio-political action of this class.

  Keywords: New Middle Class, economic capital, Cultural capital, Political Behavior, iran after the Revolution
 • Hassanali Moazenzadegan *, Behrouz Beigizade Pages 140-162
  At the present time, the recognition of criminal responsibility for legal persons is a prerequisite for the exercise of criminal law objectives in society, and the condition for committing a crime is on account of a legal person or by legal entities or representatives, and criminal law cannot be subject to the same criteria as the liability of natural persons. Justify the responsibility of legal entities. Lawmakers, on the other hand, have different goals of creating and enforcing rights for individuals in society. In some rights, such as personality rights, lawmakers are more important than the right holder in protecting public order and human dignity. However, in cases where state-owned legal entities and public nongovernmental organizations perform sovereign affairs, they are exempt from criminal liability and will only be subject to the general rule of criminal liability of legal persons only when engaged in administrative matters. Therefore, this article has attempted to evaluate the responsibility and procedure of criminal justice for sovereign legal persons without any particular view and only from the perspective of legal personality and legal political sociology. Based on the results of the research, it can be stated that public legal entities and public nongovernmental organizations are exempt from criminal responsibility and only in cases where they are active in the field of justice, they will be subject to the general rule of criminal liability of legal persons. It will deprive the person of their rights
  Keywords: criminal responsibility, Criminal Procedure Code, Juridical Legal Person, Personal Rights, Legal Political Political Sociology, Jurisdiction
 • Amin Koushki, Hossein Ansarifard *, Seyed Nasrallah Hejazi Pages 163-199

  Today, the new interactive media have created a special position in the politics world and have provided an environment in which citizens can express their Comments and opinions freely and with no concern about the politics, society governors, and politician’s actions. According to inclusive usage of new social and interactive media by most strata and different age categories of Iranian society, and high amount of time that citizens and especially teenagers and youth spend in this media, the main theory of this research is that the political sociability process has endured different changes. This changes have enfeebled the role and effect of different traditional factors such as family, school, religion...etc. In general, the formal education has weakened in this process and the role of new interactive media has invigorated deeply. In order to survey this theory, studding the documents and available references is used. The Studies about this theory shows that, although traditional factors play an important role in political sociability of citizens yet, but the new interactive media also have strong effects on the political sociability process, much stronger than effects which media have had generally heretofore.

  Keywords: political sociability, Social Media, Interactive Media, informal educations