فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 5 (پیاپی 100، مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ندا میرزایی، مریم کلاهی*، بابک مختاری صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی خواص ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی چهار نوع عصاره میوه هندوانه ابوجهل بر روی سلول های سرطان روده CaCO2 بود.

  روش بررسی

  ترکیبات موثره میوه هندوانه ابوجهل با استفاده از روش های فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی خواص سیتوتوکسی سیتی و آنتی اکسیدانی، عصاره ی اتانولی و ان-هگزانی میوه هندوانه ابوجهل به دو روش سوکسله و ماسراسیون استخراج گردید. اثر این عصاره ها بر روی سلول های CaCO2 سرطان روده به وسیله آزمون های MTT بر اساس توانایی سلول های زنده در تبدیل نمک تترازولیوم به فورمازان نامحلول و روش NBT جهت بررسی میزان کاهش  ROS با استفاده از نیترو تترازولیوم آبی و بر اساس طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها:

  بررسی های فیتوشیمیایی حضور ترکیب های فلاونوییدی، آلکالوییدی، ترپنویید، ویتامین C و پروتیین را در میوه هندوانه ابوجهل تایید می کند. درحالی که ترکیب های استروییدی، تاننی و ساپونینی در این میوه یافت نشد. نتایج به دست آمده از بررسی میزان زنده مانی سلولی با استفاده از روش MTT نشان داد کمترین بقای سلول های سرطانی تیمارشده مربوط به عصاره ان-هگزانی به روش ماسراسیون با بیش از 95 درصد ممانعت کنندگی بوده است. نتایج آزمون NBT بیانگر خاصیت ضداکسیدانی تمام عصاره ها بود. بیشترین میزان کاهش درصد رادیکال های آزاد مربوط به گروه تیمارشده با ان-هگزانی به روش ماسراسیون و عصاره اتانولی با استفاده از دستگاه سوکسله بود.

  نتیجه گیری:

   وجود ترکیبات شیمیایی مختلف شناسایی شده با ویژگی های پروآپوپتوزی در میوه هندوانه ابوجهل نشان می دهد به کاربردن ترکیبات این عصاره به تنهایی یا همراه با داروهای ضدسرطان شیمیایی می تواند راهکار نوینی برای درمان سرطان باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانها، استروئید، سلول های Caco-2ف هندوانه ابوجهل، فلاونوئیدها
 • الهام گلفشان*، سعیده حیدری، محمد عباسی، مصطفی واحدیان، حکیمه دهقانی خرم آبادی، بهاره عبدی، محمدرضا رسولی، زهرا مهدوی اصل صفحات 12-21
  زمینه و هدف

  مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها به افزایش مقاومت دارویی منجر می شود. سیستم شیمیایی درمانی آناتومیک / دز مشخص روزانه (ATC/DDD: Anatomical Therapeutic Chemical/Defined Daily Dose) ابزاری برای نظارت بر استفاده و تحقیق در زمینه بهبود کیفیت مصرف داروها و مقایسه آمار مصرف دارو در سطح بین الملل و سطوح دیگر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان های شهر قم انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی روی 1200 پرونده بیماران با روش نمونه گیری چندمرحله ای در سال 1397 انجام شد. برای جمع آوری داده از پرسش نامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و آنتی بیوتیک های مصرفی بیماران و سیستم ATC/DDD بر اساس شاخص DDD/100bed−days استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 20، آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان می دهد میزان آنتی بیوتیک های تجویزشده با فصل بستری بیماران ارتباط معنی داری نداشت (5/0<P). بیشتر آنتی بیوتیک ها به شکل تزریقی (5/93 درصد) توسط متخصصان جراحی (70/50 درصد) تجویز شده بود. بیمارستان های زنان و زایمان بیشترین (4/18 درصد) و کودکان کمترین (4/12 درصد) تجویز آنتی بیوتیک را داشتند. دز روزانه تجویزشده به ازای هر 100 روز تخت اشغالی برای شایع ترین آنتی بیوتیک های مصرفی آمیکاسین 18/21، سفتریاکسون 62/33، آمپی سیلین 34/19، مروپنم 10/6 و ونکومایسین 28/11 بود.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان می دهد پنج آنتی بیوتیک آمیکاسین، سفتریاکسون، آمپی سیلین، مروپنم و ونکومایسین شایع ترین آنتی بیوتیک مصرفی در مطالعه حاضر بود که بیش از 70 درصد از کل آنتی بیوتیک های تجویزی را به خود اختصاص دادند و شاخص DDD/100bed−days شایع ترین آنتی بیوتیک های مصرفی از شاخص گزارش شده سازمان جهانی بهداشت بیشتر بود.

  کلیدواژگان: سیستم طبقه بندی تشریحی-درمانی-شیمیایی، عوامل ضد باکتریایی، کاربرد درمانی، بیمارستان ها
 • منصوره شعبانی، شهلا محمد گنجی*، ایمان سلحشوری فر صفحات 22-29
  زمینه و هدف

  گلیوبلاستوما یکی از بدخیم ترین و رایج ترین تومورهای مغزی است که حدود نیمی از گلیوماها را به خود اختصاص می دهد. گلیوبلاستوما یکی از تومورهای سیستم عصبی مرکزی (CNS: Central Nervous System) است که از بافت گلیال مغز نشیت می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بیان lncRNA HOXA11-AS‏ ‏به عنوان بیومارکر احتمالی در گلیوماست.

  روش بررسی

  بدین منظور پس از بررسی پرونده پزشکی بیماران بیمارستان امام حسین تهران، گرفتن رضایت نامه کتبی از بیماران و گرفتن کد اخلاق این پژوهش در بیمارستان امام حسین انجام شد. بلوک های پارافینه شامل بیوپسی بافت توموری مغز از سال 1394 تا 1396 جمع آوری شد و متخصص پاتولوژیست آن ها را تایید و تعیین درجه کرد. در این پروژه، 50 نمونه درجه 1 و2 و 50 نمونه درجه 3 و4 بررسی شد. برای تمام نمونه های بافتی اهداشده بیماران، استخراج RNA و سنتز cDNA صورت گرفت. سپس پرایمر و پروب اختصاصی طراحی و میزان بیان ژن HOXA11-AS‏ ‏ با استفاده از روش Real-time PCR بررسی شد. میانگین سن افراد بررسی شده 416/16 ± 70/43 سال بود. تجزیه وتحلیل آماری داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شود. همچنین برای مقایسه میزان بیان این ژن در بافت تومورال با درجه پایین تر و بافت تومورال با درجه بالاتر از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد نمونه های توموری با درجه سه و چهار، 76/2 برابر نمونه های توموری با درجه یک و دو افزایش بیان (fold change) داشتند که ازنظر آماری این فاصله معنی دار است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج بررسی کمی نشان داد بیان ژن HOXA11-AS‏ افزایش معنی داری با افزایش درجه بیماری دارد (0002/0=p).

  کلیدواژگان: پروتئین HOXA11 زنوپوس، گلیوبلاستوما، RNA بلند بدون کدگذاری
 • حمیدرضا خورشیدی، سید روح الله حسینی، حسین کیمیائی اسدی* صفحات 30-37
  زمینه و هدف

  بی کربنات سدیم، با توجه به قابلیت ایجاد محیط آلکالوتیکو و پیشگیری از اسیدوز، ممکن است در کاهش درد موثر باشد. در این مطالعه اثر شست وشوی داخل صفاقی با محلول بی کربنات سدیم بر میزان درد بعد از عمل جراحی بررسی شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر نوعی کارآزمایی بالینی دوسوکورشده، غیرتصادفی است که روی 50 بیمار کاندید جراحی الکتیو با لاپاراتومی میدلاین در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان انجام شد. بیماران به دو گروه مداخله تحت شست وشوی داخل صفاقی با محلول بی کربنات سدیم و گروه کنترل تحت شست وشوی داخل صفاقی با محلول نرمال سالین تقسیم شدند. شدت نمره درد بیماران 12 و 24 ساعت بعد از عمل با مقیاس آنالوگ بصری (VAS: Visual Analog Scale) اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   میانگین سن بیماران در گروه مداخله و کنترل، به ترتیب 68/11±80/48 و 44/15±56/49 سال بود. حدود 52 درصد از شرکت کنندگان مرد و 48 درصد زن بودند. میانگین و انحراف معیار نمره درد در گروه مداخله و کنترل 12 ساعت بعد از مداخله به ترتیب71/1±6 و 47/1±56/7 گزارش شد. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره درد 24 ساعت بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 15/1±20/2 و 62/1±68/3 بود. میانگین نمره درد بیماران گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0<p)؛ اما بین دو گروه ازنظر فراوانی عوارض و مقدار مخدر تجویزشده تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

   استفاده ترکیبی از محلول بی کربنات سدیم و نرمال سالین برای شست وشوی داخل صفاقی، روشی ساده و بدون عوارض است که می تواند کمک موثری در کاهش درد بیماران تا 24 ساعت بعد از عمل داشته باشد.

  کلیدواژگان: بی کربنات سدیم، جراحی، درد، لاپاراتومی
 • سیده سولماز طاهری، بهاره ناظمی سلمان*، محمدرضا ملک پور، فاثقه فاضلی صفحات 38-48
  زمینه و هدف

  بیماری پریودنتال شایع ترین مشکلات سلامت دهان و دندان محسوب می شود که با آموزش بهداشت، پیشگیری و تشخیص زودهنگام می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت پریودنتال در زنان سن ازدواج با استفاده از شاخص اصلاح شده پریودنتال جامعه (Modified CPI: Modified Community Periodontal Index) در سال 1398 در شهر زنجان انجام شد.

  روش بررسی

  در قالب یک مطالعه توصیفی، اطلاعات 201 پرسش نامه که بین زنان سن ازدواج شهر زنجان به صورت مقطعی توزیع شده بود، همراه با معاینه کلینیکی افراد، بررسی شد. از آزمون های کروسکال والیس و کای دو برای تحلیل نتایج استفاده شد.

  یافته ها: 

  6 درصد از افراد عمق پاکت بیش از 3 میلی متر داشتند. 28 درصد از افراد دچار خونریزی و 15 درصد دارای فقدان چسبندگی بودند. بین شغل و عمق پاکت دندان های فکین بالا و پایین رابطه معنی داری وجود داشت (005/0، 019/0=p). بین وضعیت خونریزی لثه ها و شغل (022/0، 019/0=p)، خونریزی و تحصیلات (001/0>p)، خونریزی و مصرف سیگار (001/0>p)، خونریزی و مصرف الکل (001/0>p) و خونریزی و تعداد دفعات مسواک زدن (001/0>p) ارتباط معنی دار بود. همچنین بین ازدست دادن چسبندگی و مصرف سیگار (001/0>p) و ازدست دادن چسبندگی و مصرف الکل (001/0>p) ارتباط معنی دار بود.

  نتیجه گیری: 

  کاهش مصرف سیگار و الکل و افزایش اطلاعات زنان خانه دار در زمینه مراقبت از دندان می تواند به بهبود شاخص پریودنتال جامعه در این قشر از جامعه منجر شود؛ بنابراین، آموزش سلامت دهان و افزایش آگاهی افراد در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بیماری های پریودنتال، شاخص پریودنتال، شاخص پریودنتال اصلاح شده، زنان
 • الهام آسا *، راحیل جنتی فر، عاطفه وردی، مرضیه علوی سلطانی، معصومه جانبازی صفحات 49-58
  زمینه و هدف

  آلفالیپوییک اسید (ALA) نوعی مکمل غذایی است که خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی دارد. مطالعه پیش رو به‌منظور بررسی اثر آلفالیپوییک اسید بر پارامترهای هورمونی سرم پلاسمای خون و فاکتورهای استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی در زنان نابارور مبتلابه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تحت درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم انجام شد.

  روش بررسی

  بیماران از بین زنان نابارور مبتلابه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در محدوده سنی 25 تا 35 سال مراجعه‌کننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم انتخاب شدند. بیماران به‌طور تصادفی به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل، روزانه 1500 میلی‌گرم متفورمین و گروه تیمار روزانه 600 میلی‌گرم آلفالیپوییک اسید به همراه 1500 میلی‌گرم متفورمین به مدت 8 هفته مصرف کردند. سپس ویژگی‌های تن‌سنجی، میزان قند خون، پارامترهای هورمونی سرم پلاسما و فاکتورهای استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده‌ها در صورت نرمال بودن از آزمون تی مستقل و زوجی و در صورت نرمال نبودن نمونه‌ها از آزمون یومن‌ویتنی استفاده شد. سطح گلوکز و انسولین به‌طور معنی‌داری در گروه تیمار با آلفالیپوییک اسید کاهش یافت (05/0>P). هورمون لوتیینی (LH: Luteinizing Hormone) نیز کاهش معنی‌داری در گروه تیمار با آلفالیپوییک اسید نشان داد (05/0>P). سطح هورمون‌ محرک رشد فولیکولی (FSH: Follicle-Stimulating Hormone)، تستوسترون و استرادیول تغییری حاصل نکرد (05/0<P). اختلاف معنی‌داری در میزان مارکرهای استرس اکسیداتیو (MDA و TAC) بین دو گروه کنترل و تیمار مشاهده شد (05/0>P).

  نتیجه‌گیری

  مصرف آلفالیپوییک اسید همراه با متفورمین در کاهش میزان استرس اکسیداتیو، میزان گلوکز خون و هورمون‌های انسولین و هورمون لوتیینی موثر است و از این خاصیت می‌توان در پیشگیری از عوارض ناشی از این بیماری شامل افزایش قند خون و مشکلات هورمونی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، آلفالیپوئیک اسید، سندرم تخمدان پلی کیستیک، لیپوژنز، ناباروری
 • امیرحسین هاشمیان، لیلا سلوکی*، منصور رضایی، آرمین عطار صفحات 59-68
  زمینه و هدف

  بیماری فشارخون بالا یکی از شایع ترین بیماری هاست و در همه جوامع افراد زیادی را درگیر کرده است. یکی از عوارض مهم درمان فشارخون، رخداد نارسایی حاد کلیه است؛ بنابراین، بررسی میزان بقای بیماران مبتلابه فشارخون بالا تا بروز رخداد نارسایی حاد کلیه و تعیین عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی از نوع مدل سازی است که از بهمن 1396 تا تیر 1397 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. در مطالعه حاضر بقای بیماران مبتلابه فشارخون بالا تا بروز رخداد نارسایی حاد کلیه با استفاده از مدل پارامتری وایبل و وایبل تعمیم یافته بر اساس مخاطرات رقیب بررسی شده است که ریسک رقیب عبارت بود از: مرگ به علت بیماری های قلبی و عروقی. اطلاعات موردنیاز از فایل داده مطالعه کارآزمایی بالینی SPRINT استخراج شد.

  یافته ها:

   از مجموع 842 بیمار، 85 نفر به علت بیماری های قلبی و عروقی فوت کردند، 298 نفر دچار نارسایی حاد کلیه و 459 نفر سانسور شده بودند. میانگین زمان بقا 88/14±49/929 و میانه زمان بقا 1029 روز بوده است. مقدار آکاییکه مدل وایبل تعمیم یافته کمتر از مدل وایبل بود. این نتایج حاکی از آن است که بر اساس مدل وایبل تعمیم یافته متغیرهای نرخ فیلتراسیون گلومرولی، تعداد داروهای ضد فشارخون مصرف شده در بدو ورود، نارسایی مزمن کلیه، نسبت آلبومین به کراتینین در ادرار و جنس بر زمان بقای بیماران تاثیرگذار بودند.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته ها، مقدار آکاییکه مدل وایبل تعمیم یافته کمتر از مدل وایبل بوده است؛ بنابراین، مدل وایبل تعمیم یافته برازش بهتری نسبت به مدل وایبل دارد.

  کلیدواژگان: تجزیه وتحلیل بقا، خطرات رقابتی، فشارخون بالا، نارسایی حاد کلیه
|
 • Neda Mirzaei, Maryam Kolahi*, Babak Mokhtari Pages 1-11
  Background and Objectives

  The present study aimed to detect the organic compounds of Citrullus Colocynthis L. and investigate the anticancer and antioxidant effects of four extracts of this plant on Caco-2 cell line.

  Methods

  The effective compounds of the air branches of Citrullus Colocynthis L. were studied using phytochemicals methods. In order to evaluate the cytotoxic and antioxidant characteristics of this plant, the ethanolic and n-hexane extracts of the plant were collected, using Soxhlet apparatus and maceration methods. The effects of these extracts on Caco-2 colon cancer cells were evaluated using MTT tests based on the ability of living cells to convert tetrazolium salt to unsolvable formazan, NBT method to evaluate the reduction of ROS using aqueous nitrotrazole and based on a completely randomized design using SPSS software and Duncan test.

  Results

  The phytochemical analysis confirmed the presence of flavonoids, alkaloids, terpenoids, vitamin C, and protein compounds in Citrullus Colocynthis L. However, no steroids, tannin, saponins were detected in this plant. The results of MTT showed that the least cell survival value of the treated cancerous cell was obtained with n-hexane extract using maceration method. The results of the NBT test also demonstrated the antioxidant properties of all extracts. The NBT results revealed the highest reduction in the percentage of free radicals belonged to the group treated with n-hexane extract by maceration methods and ethanolic extract using Soxhlet apparatus.

  Conclusion

  The existence of several chemical compounds with proapoptotic properties in the extracts of Citrullus Colocynthis L. proposes the notion that the use of the compounds of these extracts alone or in combination with anticancer drugs may be beneficial in the treatment of colon cancer.

  Keywords: Antioxidants, Caco-2 Cells, Citrullus Colocynthis L., Flavonoids, Steroids
 • Elham Golfeshan*, Saeideh Heidari, Mohammad Abbasi, Mostafa Vahedian, Hakimeh Dehghani Khorramabadi, Bahareh Abdi, Mohammadreza Rasouli, Zahra Mahdaviasl Pages 12-21
  Background and Objectives

  Irrational use of antibiotics can lead to increased drug resistance. The Anatomical Therapeutic Chemical/ Defined Daily Dose (ATC/DDD) system is a tool to monitor medication use, evaluate the improvements in drug consumption quality, and make comparisons between international and other levels in this regard. This study aimed to determine the status of antibiotic prescription in hospitals in Qom, Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 1200 medical records of the patients using a multi-stage sampling method in 2019. The data were collected through a researcher-made questionnaire to seek demographic information and antibiotics used by patients, as well as ATC/DDD based on the DDD/100 bed-days index. Furthermore, the data were analyzed in SPSS software (version 20) through descriptive statistics and analysis of variance.

  Results

  The results showed no significant relationship between the number of prescribed antibiotics and the hospitalization season (P>0.05). The majority of the antibiotics were injectable (93.5%) prescribed by surgical specialists (50.70%). Gynecology and Children's hospitals obtained the highest (18.4%) and the least (12.4%) level of antibiotic prescription, respectively. The daily recommended doses for every 100 days of bed rest for the most common antibiotics were Amikacin (21.81), Ceftriaxone (33. 62), Ampicillin (19. 34), Meropenem (6.10), and Vancomycin (11.28).

  Conclusion

  The results show that Amikacin, Ceftriaxone, Ampicillin, Meropenem, and Vancomycin were the most common antibiotics used in the present study accounting for more than 70% of the total antibiotics administered. The DDD/100 bed-days of the most commonly used antibiotics were higher than those reported by the World Health Organization.

  Keywords: Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, Anti-Bacterial Agents, Hospitals, Therapeutic Use
 • Mansoureh Shabani, Shahla Mohammad Ganji*, Iman Salahshourifar Pages 22-29
  Background and Objectives

  Glioblastoma is one of the most malignant and common brain tumors, accounting for about half of all gliomas. Glioblastoma is a central nervous system tumor that originates from the glial tissue of the brain. The present study aimed to investigate changes in the expression of long non-coding RNA HOXA11-AS as a possible biomarker in glioma.

  Methods

  For the purposes of the present study, first, the medical records of the patients in Imam Hossein Hospital in Tehran, Iran were reviewed. The ethical considerations were respected as well; accordingly, written informed consent was obtained from the patients and the code of ethics was achieved as well. Finally, the paraffin blocks, including the biopsy of brain tumor tissue of the patients who referred to Imam Hossein Hospital during 2015-17 were collected and their degrees were confirmed by the pathologist. In total, 50 samples of grades 1 and 2 as well as 50 samples of grades 3 and 4 were examined in this research project. The RNA extraction and cDNA synthesis were performed for all the tissue samples donated by the patients. Subsequently, a specific primer and probe were designed and the expression of the HOXA11-AS gene was investigated using real-time polymerase chain reaction technique. The mean age of the subjects was 43.70±16.416 years. The collected data were analyzed in SPSS software (version 20) using descriptive and analytical statistics. Moreover, the expression levels of this gene in lower- and higher-grade tumor tissues were compared using the unpaired samples t-test.

  Results

  Based on the results, the tumor samples with grade three and four underwent a 2.76 fold increase in expression (fold change), compared to tumor samples with grade one and two. This difference was statistically significant.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that the expression of the HOXA11-AS gene has a significant positive relationship with the degree of disease (P=0.0002).

  Keywords: Glioblastoma, HOXA11 protein, Long non-coding, RNA, Xenopus
 • HamidReza Khorshidi, Seeyd Rohollah Hosseini, Hosein Kimiaei Asadi* Pages 30-37
  Background and Objectives

  Sodium bicarbonate may be effective in reducing the pain since it creates an alkaloid environment and prevents acidosis. Therefore, this study aimed to investigate the effect of intraperitoneal irrigation using sodium bicarbonate on postoperative pain severity.

  Methods

  This non-randomized, double-blind clinical trial was performed on 50 candidates for elective surgery with midline laparotomy at Besat Hospital in Hamadan, Iran, during 2017-18. The patients were assigned into an intervention (underwent intraperitoneal irrigation using sodium bicarbonate solution) and a control group (underwent intraperitoneal irrigation using the normal saline solution). The severity of the pain 12 and 24 h after the surgery in patients was measured using a Visual Analog Scale (VAS).

  Results

  The mean ages of the patients were 48.87±11.68 and 49.56±15.44 years in the intervention and control groups, respectively. Regarding gender distribution, 52% of the participants were male. Moreover, the mean pain scores 12 h after the surgery were 6±1.71 and 7.56±1.47 in the intervention and control groups, respectively. Additionally, the mean pain scores obtained from VAS 24h after the surgery were 20.20±1.15 and 3.68±1.62 in the intervention and control groups, respectively. According to the results, the mean score of pain was significantly lower in the intervention group, compared to the control group (P<0.05). However, there was no significant difference between the two groups regarding the frequency of complications and the amount of opioid consumption.

  Conclusion

  The combination of sodium bicarbonate and normal saline solution for intraperitoneal irrigation is a simple method with no complication. This can help reduce postoperative pain up to 24 h after surgery.

  Keywords: Laparotomy, Pain, Sodium bicarbonate, Surgery
 • Seyyed Solmaz Taheri, Bahareh Nazemi Salman*, MohhamadReza Malekpour, Fasegheh Fazeli Pages 38-48
  Background and Objectives

  Periodontal disease is one of the most common oral health problems that can be prevented by health education and early diagnosis. In this regard, the present study aimed to evaluate the periodontal status in women on the verge of marriage using the modified Community Periodontal Index (CPI) in 2019 in Zanjan.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 201 women on the verge of marriage in Zanjan. The required data were collected through questionnaires and the clinical examination of participants. Finally, the results were analyzed using the Kruskal-Wallis and Chi-square tests.

  Results

  Based on the results, 6% of the subjects had a pocket depth of more than 3 mm, 28% of them had bleeding on probing (BOP), and 15% of them had attachment loss. Moreover, it was found that there was a significant relationship between the occupation of the participants and the pocket depth of upper and lower jaws teeth (P=0.005, P=0.019). Furthermore, BOP had a significant relationship with the occupation (P=0.02, P=0.019), level of education (P<0.001), smoking (P<0.001), alcohol use (P<0.001), and frequency of brushing (P<0.001). In addition, attachment loss had a significant relationship with smoking (P<0.001) and alcohol consumption (P<0.001).

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that the reduction of smoking and alcohol consumption and increase of the awareness of women regarding dental care can help improve their CPI. Therefore, oral health education and increase of awareness seem to be a necessity in this regard.

  Keywords: Modified CPI, Periodontal disease, Periodontal indexes, Women
 • Elham Asa *, Rahil Janatifar, Atefeh Verdi, Marzeye Alavisoltani, Masoumeh Janbazi Pages 49-58
  Background and Objectives

  Alpha-Lipoic Acid (ALA) is a dietary supplement with antioxidant and anti-inflammatory properties. The present study aimed to evaluate the effect of alpha-lipoic acid on hormonal parameters of blood plasma serum and follicular fluid oxidative stress factors in infertile women with polycystic ovary syndrome undergoing intracytoplasmic sperm injection.

  Methods

  Patients were selected from infertile women with polycystic ovary syndrome within the age range of 35-35 referring to Qom University Jihad Infertility Treatment Center. Patients were randomly assigned to treatment and control groups. The control group received 1500 mg metformin daily, whereas the treatment group received 600 mg alpha-lipoic acid with 1500 mg metformin(MET) daily for 8 weeks. Thereafter, anthropometric characteristics, blood glucose, plasma serum hormonal parameters, and follicular fluid oxidative stress factors were measured. Independent t-test and paired t- test were used to analyze the data if it was normal, and the Mann-Whitney U test was utilized if the samples were not normal.

  Results

  Glucose and insulin levels were significantly reduced in the ALA treatment group (P<0.05). LH also showed a significant decrease in the ALA treatment group (P <0.05); nonetheless, the levels of Follicle-Stimulating Hormone (FSH), testosterone, and estradiol did not change (P<0.05). A significant difference was observed between the control and treatment groups in terms of oxidative stress markers (MDA and TAC) (P<0.05).

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, ALA+MET consumption is effective in the reduction of oxidative stress, glucose, insulin, and LH levels. This property can be used to prevent complications of this disease, including hyperglycemia and hormonal imbalance.

  Keywords: Alpha-lipoic acid, Infertility, Lipogenesis, Oxidative stress, Polycystic ovary syndrome
 • AmirHossein Hashemian, Leila Solouki*, Mansour Rezaei, Armin Attar Pages 59-68
  Background and Objectives

  Hypertension is one of the most prevalent diseases affecting numerous people in different societies. One of the major complications of hypertension is the occurrence of acute renal failure. Therefore, it is important to evaluate the survival rate of patients with hypertension until the onset of acute renal failure and determine the factors affecting it.

  Methods

  This analytical study was conducted using modeling at the Kermanshah University of Medical Science within February 2016-July 2018. The current research examines the survival of patients with hypertension until acute renal failure using the Generalized Weibull Distribution model based on competing risks which included death due to cardiovascular disease. The required information was extracted from the Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) data file. 

  Results

  Out of 842 patients, 85 died of cardiovascular diseases, 298 were diagnosed with acute renal failure, and 459 were censored. The mean survival time was 929.49 days and its median value was 1029 days. The Akaike value of the generalized Weibull model was less than the Weibull model. These results indicate that based on the generalized Weibull model, the variables of glomerular filtration rate, the number of antihypertensive drugs used on arrival, chronic kidney disease, albumin/creatinine ratio in urine, and gender were effective on the survival of patients.

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, the Akaike value of the generalized Weibull model is less than the generalized Weibull model. Therefore, the generalized Weibull model has a better fit, compared to the Weibull model.

  Keywords: Acute kidney injury, Competing risks, Hypertension, Survival analysis