فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 136، مرداد 1399)
 • سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 136، مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 429-430
 • فائزه جعفری، نسرین حسن زاده* صفحات 431-446
  زمینه و هدف

  در دهه های گذشته منابع مهم آبی در سراسر جهان در معرض ورود فاضلاب های خانگی، صنعتی و پساب های کشاورزی قرار گرفته اند. یکی از مهم ترین آلاینده های فاضلاب ترکیبات آلکیل بنزن سولفانات های خطی (Linear Alkylbenzene Sulphonate ; LASs)  هستند. هدف این مطالعه، تعیین غلظت و ارزیابی ریسک سلامت این ترکیبات در رودخانه عباس آباد همدان است.

  مواد وروش ها

  این مطالعه توصیفی در بهار سال 1398 بر روی آب رودخانه عباس آباد در 17 ایستگاه انجام شد. در این مطالعه از روش بهینه و اصلاح شده متیلن بلو جهت اندازه گیری مقدار LAS استفاده شد. پس از آماده سازی نمونه ها با استفاده از روش متیلن بلو، فاز آلی نمونه جدا و جذب LAS با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 650 نانومتر قرایت شد و با استفاده از منحنی کالیبراسیون و جذب به دست آمده، غلظت LAS محاسبه شد. ارزیابی ریسک سلامت LAS با محاسبه شاخص ریسک RQ انجام شد.

  یافته ها

  نتایج، دامنه غلظت LAS را بین 65/2-11/0 و با میانگین 25/1 میلی گرم بر لیتر نشان داد. بر اساس مشاهدات میدانی، ورود فاضلاب های تصفیه نشده کاربری های اطراف به داخل رودخانه عباس آباد، علت اصلی غلظت زیاد LAS شناخته شد. نتایج ارزیابی ریسک سلامت، عدم وجود ریسک در گروه های سنی مختلف را نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، در حال حاضر در رودخانه عباس آباد همدان از جانب ترکیبات LAS نگرانی قابل توجهی بر سلامت انسان وجود ندارد اما شایسته است از ورود فاضلاب های تصفیه نشده و یا با تصفیه ناکافی به منابع ارزشمند آبی جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS)، دترجنت، ریسک سلامت، رودخانه عباس آباد
 • مونا حیدریان، فریده باباخانی*، محمدرضا هاتفی، رامین بلوچی صفحات 447-462
  زمینه و هدف

  تغییر در راستای اندام تحتانی در صفحه فرونتال و الگوی فعالیت عضلات حین رکاب زدن با سندرم درد کشکک زانو و اصطکاک باندایلیوتیبیال مرتبط است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر باندلوپ بر شاخص کینماتیکی و الکترومایوگرافی اندام تحتانی در حین رکاب زدن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، اطلاعات کینماتیکی اندام تحتانی و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات 30 نفر از دانشجویان پسر (15 نفر سالم، 15 نفر ژنوواروم) در کلینیک موفقیان تهران در سال 1398 در حین رکاب زدن، با و بدون باند لوپ در 10 سیکل رکاب زدن در طول 30 ثانیه آخر ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و t زوجی آنالیز شدند.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری در میزان فعالیت گلوتیوس مدیوس (001/0=p) و نسبت فعالیت گلوتیوس مدیوس به تنسورفاسیالاتا در هر دو گروه (042/0= pنرمال، 045/0= pژنوواروم)، زمان شروع فعالیت تنسورفاسیالاتا (007/0=p) و زمان پایان فعالیت گلوتیوس مدیوس (018/0=p) در گروه نرمال، و زمان شروع فعالیت گلوتیوس مدیوس (048/0=p)، زمان پایان فعالیت گلوتیوس مدیوس (047/0=p) و میانگین زاویه ابداکشن زانو (047/0=p) در گروه ژنوواروم مشاهده شد. هم چنین تفاوت معنی داری در میانگین فعالیت تنسورفاسیالاتا با و بدون باندلوپ بین دو گروه (003/0= pبدون لوپ، 001/0= pبا لوپ) و میانگین (021/0=p) و حداکثر زاویه ابداکشن زانو (027/0=p) بدون باندلوپ بین دو گروه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  رکاب زدن با باندلوپ می تواند به عنوان یک روش موثر جهت افزایش عملکرد و فعالیت گلوتیوس مدیوس و در عین حال کاهش فعالیت تنسورفاسیالاتا و بهبود کینماتیک زانو در صفحه فرونتال جهت پیش گیری از آسیب و بهبود ثبات زانو در افراد سالم و ژنوواروم باشد.

  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی سطحی، باند لوپ، کینماتیک، دوچرخه ثابت
 • زهره سوسنی غریبوند، بهروز علیزاده بهبهانی*، محمد نوشاد، حسین جوینده صفحات 463-484
  زمینه و هدف

  کاربرد گسترده داروهای‏ شیمیایی جهت درمان و کنترل بیماری های مزمن و عفونی و هم چنین سرطان کولون سبب افزایش تقاضا برای مواد دارویی و نگه دارنده طبیعی و ایمن شده است. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین گروه های عاملی ترکیبات تشکیل دهنده، میزان فنول و فلاوونویید کل، توانایی رادیکال گیرندگی، فعالیت ضدمیکروبی و برهم کنش عصاره آبی شیشه شور (Callistemon citrinus) با آنتی بیوتیک های رایج درمانی و اثر سمیت سلولی آن بر رده سلولی HT29 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، حضور گروه های عاملی ترکیبات تشکیل دهنده عصاره آبی شیشه شور با کمک Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) بررسی گردید. توانایی گیرندگی رادیکال های آزاد، میزان فنول و فلاوونویید کل، فعالیت ضدمیکروبی و برهم کنش عصاره آبی شیشه شور با آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و جنتامایسین و میزان زنده مانی رده سلولی HT29 تحت غلظت های مختلف عصاره با آزمون MTT (3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2, 5 diphenyl tetrazolium bromide) بررسی شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Duncan تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  عصاره آبی شیشه شور فعالیت ضدمیکروبی قابل توجهی بر باکتری های اشرشیا کلی، سودوموناس ایروژینوزا، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اوریوس و لیستریا اینوکوا نشان داد. میزان مهارکنندگی رادیکال های آزاد در محدوده 33/51-68/71 درصد بود. وجود گروه های C-C و OH ترکیبات پلی فنولی عصاره توسط FTIR تایید شد. غلظت های مختلف عصاره رشد سلول HT29 را نسبت به گروه کنترل بعد از 24 ساعت کاهش داد (05/0P<).

  نتیجه گیری

  عصاره آبی شیشه شور دارای فعالیت ضدمیکروبی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی بر رده سلولی HT29 بود. بنابراین، استفاده از عصاره آبی شیشه شور در صنایع داروسازی و غذایی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سمیت سلولی، حداقل غلظت مهارکنندگی، شرایط برون تنی، عصاره آبی شیشه شور
 • فاطمه پناه زاده، رحیم میرنصوری*، مسعود رحمتی صفحات 485-498
  زمینه و هدف

  بیماری آلزایمر رایج ترین شکل زوال عقل است. (Lysine Acetyltransferase 2B) KAT2B یک پروتیین میتوکندریایی است که به عنوان ارگان کنترل کننده پاک سازی میتوکندری توسط میتوفاژی شناخته شده است. PRDX6 (Peroxiredoxin 6) تنظیم کننده کلیدی میتوفاژی است و نقش حیاتی در حفظ هموستاز ROS (Reactive oxygen species) میتوکندری ایفاء می کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی شنا بر میزان بیان ژن های PRDX6 و KAT2B در هیپوکمپ مدل موش صحرایی نر نژاد ویستار پس از القاء آلزایمر می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه تجربی حاضر، 18 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به 3 گروه کنترل، آلزایمر و گروه تمرین-آلزایمر تقسیم شدند. مدل آلزایمر با تزریق آمیلویید بتا 42-1 به منطقه CA1 هیپوکمپ ایجاد شد و موش های صحرایی گروه تمرینی به مدت 3 هفته، هر روز و به مدت 30 دقیقه در تمرین شنا شرکت کردند. به منظور تایید مدل آلزایمر از رنگ آمیزی تیوفلاوین و برای تعیین میزان بیان ژن های مورد نظر از روش Time PCR  Real استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey استفاده شد.

  یافته ها

  بین میزان پلاک های بتا آمیلویید در دو گروه آلزایمر و کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>P). آلزایمر موجب کاهش معنی دار بیان ژن های PRDX6 و KAT2B در هیپوکمپ گروه  آلزایمر در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0>P) و به دنبال اجرای تمرین استقامتی، بیان ژن PRDX6 در مقایسه با گروه آلزایمر افزایش نشان داد (027/0=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین استقامتی می تواند موجب حفظ تعادل اکسیداتیو و بهبود هموستاز میتوکندری در بیماری آلزایمر شود.

  کلیدواژگان: آلزایمر، تمرین استقامتی، موش صحرایی، PRDX6، KAT2B
 • زهرا اخوی ثمرین*، شیرین احمدی صفحات 499-514
  زمینه و هدف

   ضربه عشقی در دانش جویان پدیده ای رایج است که باعث مسایل و مشکلات تحصیلی و روان شناختی در آن ها می شود. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای پیش بینی ضربه عشقی بر اساس سبک های حل مساله با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی در دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش جویان مشغول به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 بودند. تعداد 200 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری هدف مند از بین جامعه آماری فوق انتخاب و به پرسش نامه های انعطاف پذیری شناختی Dennis و همکاران، سبک های حل مساله Cassidy و همکاران و ضربه عشقی Rosse و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که ضربه عشقی با انعطاف پذیری شناختی (51/0-=r، 001/0< p) و سبک های حل مساله (64/0-=r، 001/0< p) ارتباط منفی معنی دار دارد. هم چنین، انعطاف پذیری شناختی با سبک های حل مساله (32/0=r، 001/0< p) ارتباط مثبت معنی دار دارد. شاخص های برازش مدل نیز، تاثیر سبک های حل مساله بر ضربه عشقی را با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی تایید کرد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش سبک های حل مساله و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی ضربه عشقی از لحاظ کاربردی برگزاری کارگاه های آموزشی  مبتنی بر کاهش نشانگان ضربه عشقی، آموزش راهبردهای حل مساله  و مدیریت هیجانات پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سبک های حل مساله، ضربه عشقی، انعطاف پذیری شناختی، دانش جویان، اردبیل
 • عبدالله رحمانی، رضا وزیری نژاد، حسن احمدی نیا، محسن رضائیان* صفحات 515-538

  پیدایش مسایل پیچیده و جدید که اطلاعات کافی در مورد آنها وجود ندارد، سبب شده است که روش های اجماع یا اتفاق نظرگسترش پیدا کنند. از جمله روش های اجماع نظر می توان گروه اسمی و روش دلفی را نام برد. روش دلفی فرآیندی سیستماتیک می باشد که برای پیش بینی و کمک به تصمیم گیری از طریق راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت اجماع گروهی به کار می رود. این روش به عنوان یک فرآیند ارتباطی گروه طراحی شده است که هدف آن انجام معاینات دقیق و بحث در مورد یک مسیله خاص به منظور تعیین اهداف، تحقیقات سیاسی و پیش بینی وقایع آینده بر اساس نظرات متخصصین است. بنابراین هدف از انجام این مطالعه آشنایی کلی با روش شناختی و کاربرد های روش دلفی در طراحی برنامه های مختلف با توجه به اهمیت این روش در تحقیقات در زمینه ی علوم پزشکی از جمله سلامت می باشد. در ابتدای این مطالعه، به ساختار کلی روش مطالعه دلفی (تاریخچه، تعاریف، اهداف و کاربرد آن) پرداخته شده است. سپس انواع مختلف روش دلفی شامل کلاسیک، سیاست، تصمیم، عددی و تاریخی (همراه با مثال برای درک بهتر موضوع) مورد بحث قرار گرفته اند. در ادامه اجزای اصلی روش دلفی که شامل، بازگویی یا تکرار، متخصصین، صلاحیت متخصصین، تعداد متخصصین شرکت کننده در مطالعه، بازخورد کنترل شده، پرسش نامه، روش نمونه گیری، گمنامی شرکت کنندگان، زمان، آنالیز نتایج، اجماع نظر متخصصین شرح داده شده است. در انتها فرآیند انجام مطالعه دلفی که شامل دور اول، دور دوم، دور سوم، بررسی نقاط ضعف و قوت روش دلفی، روایی و پایایی روش دلفی می باشد، مورد بررسی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: روش شناختی، کاربرد، روش دلفی، مرور روایی
 • ابوالفضل بایرامی*، فرید محمدی اروانق، صابر زهری، مهدی بایرامی صفحات 539-548
  زمینه و هدف

   استفاده از فناوری نانو در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه بهداشتی و دارویی به سرعت در حال گسترش می باشد. هدف از این مطالعه تولید نانوذرات اکسید روی/نقره زیستی با استفاده از عصاره دانه خارمریم و تعیین اثرات ضد میکروبی آن ها می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش آزمایشگاهی نانوذرات زیستی با استفاده از عصاره آبی دانه خار مریم و نانوذرات اکسید روی به روش شیمیایی سنتز شدند، پس از بررسی ساختار، اثرات ضد باکتریایی این نانومواد در غلظت های8/0، 4/0، 2/0، 1/0 ، 05/0 و صفر (شاهد) میلی گرم بر میلی لیتر بر باکتری های Escherichia coli  و Staphylococcus aureus مطالعه گردید.

  یافته ها

  اندازه نانوذرات اکسید روی/نقره سنتز شده به روش زیستی، 5/17 نانومتر تعیین شد که نسبت به نانوذرات شیمیایی (22 نانومتر) کوچک تر بودند که این اندازه کوچک در کاربرد زیستی آن می تواند تاثیرگذار باشد. هم چنین حضور ترکیبات آلی گیاهی در ساختارنانوذرات زیستی تایید شدند. هر دو نوع نانوذره اثرات ضد باکتریایی وابسته به دوز داشتند. با اینکه حساسیت باکتری ها نسبت به نانوذرات زیستی بیش تر بود ولی این اختلاف از نظر آماری فقط در غلظت 8/0 میلی گرم/میلی لیتر معنی دار بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات زیستی تاثیر بیش تری در کنترل رشد باکتری ها دارند و این می تواند به علت سایز کوچک تر و وجود ترکیبات فعال گیاهی باشد.

  کلیدواژگان: خار مریم، ضد باکتریایی، سنتز سبز، نانوذرات اکسید روی-نقره
|
 • M. Rezaeian* Pages 429-430
 • F. Jafari, N. Hassanzadeh* Pages 431-446
  Background and Objectives

  In the past decades, due to population growth and industrial activities, important water resources around the world have been exposed to domestic, industrial and agricultural wastewater. One of the most important wastewater pollutants is linear alkylbenzene sulphonates (LASs). This study aimed to investigate the concentration and health risk assessment of these compounds in the Abbasabad River in Hamadan.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted in the spring of 2019 from the water sample of Abbasabad River in 17 stations. In this study, the optimized and modified method of methylene blue was used to measure the amount of LAS. After preparing the samples using the methylene blue method, the organic phase of the sample was separated and the LAS absorption was read using a spectrophotometer at a wavelength of 650 nm, and the LAS concentration was calculated using the obtained absorption and calibration curve. LAS health risk assessment was performed by calculating the risk quotient (RQ) index.

  Results

  The results showed LAS concentration ranged from 0.11 to 2.65 mg/L with a mean of 1.25 mg/L. Based on field observations, the entry of untreated wastewater into the Abbasabad River was the main cause of the high concentration of LAS. The results of the health risk assessment showed no risk in different age groups.

  Conclusion

  The results show that at this level of LAS concentration in the Abbasabad River of Hamadan, there is no significant concern for human health. However, it is worthwhile to prevent the entry of untreated or inadequately treated wastewater into valuable water resources.

  Keywords: Linear alkyl benzene sulphonates (LAS), Detergent, Health risk, Abbasabad River
 • M. Haydarian, F. Babakhani*, M. Hatefi, R. Balochi Pages 447-462
  Background and Objectives

  Change in the lower extremity alignments in the frontal plane and muscle activation patterns during pedaling is associated with patellofemoral pain (PFP) and iliotibial band (ITB) syndrome. Therefore, the aim of the present study was to determine the effect of band loop on kinematic and electromyography of lower extremities during pedaling.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, Kinematic information of the lower extremity and the electromyographic activity of muscles of 30 male students (normal=15, Genuvarum (GV)=15) in the Movafaghian Clinic in Tehran were recorded during pedaling with and without band loop in 10 pedaling cycles of last 30 seconds. Independent t-test and paired t-test were used to analyze the data.

  Results

  The results showed a significant difference in the gluteus medius (Gmed) muscle activation (p=0.001) and Gmed/tensor fasciae latae (TFL) activity ratio in both groups (normal p= 0.042, GV p= 0.045), onset of TFL (p=0.007) and offset of Gmed activity (p=0.018) in the normal group, and the onset of Gmed muscle (p=0.048), offset of Gmed (p=0.047) and mean knee abduction angle (p=0.047) in the GV group. Also, the results showed a significant difference in TFL activation with and without the loop across the two groups (with loop p= 0.001, without loop p= 0.003) and the mean (p=0.021) and maximum knee abduction angle (p=0.027) without loop between the two groups.

  Conclusion

  Pedaling with loop band can be an effective method to increase the function and activation of Gmed muscle while decreasing TFL, improving knee kinematics in the frontal plane and knee stability to prevent injury in the normal and GV groups.

  Keywords: Surface electromyography, Band loop, Kinematic, Ergometer
 • Z. Sosani Gharibvand, B. Alizadeh Behbahani*, M. Noshad, H. Jooyandeh Pages 463-484
  Background and Objectives

  The extensive use of chemical drugs for the treatment and control of chronic and infectious diseases as well as colorectal cancer, has led to an increased demand for natural and safe drugs and preservatives. Therefore, this study aimed to evaluate the presence of functional groups of constituents, total phenol and flavonoids content, radical scavenging potential, and antimicrobial activity of Callistemon citrinus aqueous extract (CCE). Its interaction with common therapeutic antibiotics and cytotoxic effect on cell line HT29 was also evaluated.

  Materials and Methods

  In this laboratory study, the presence of functional groups of chemical constituents of C. citrinus aqueous extract was evaluated by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Free radical scavenging activity, total phenol and flavonoids content, antimicrobial activity of C. citrinus aqueous extract and its interaction with chloramphenicol and gentamicin antibiotics, and the viability of cell line HT29 (through MTT [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] test) under different concentrations of C. citrinus aqueous extract were investigated. Data were analyzed using one-way ANOVA followed by Duncan’s test.

  Results

  The C. citrinus aqueous extract had a considerable antimicrobial effect on Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, and Listeria innocua. The free radicals scavenging effect of C. citrinus aqueous extract was in the range of 51.33-71.68%. The presence of C-C and OH groups of phenolic compounds of C. citrinus aqueous extract was confirmed by FTIR. After 24 hours, the different concentrations of C. citrinus aqueous extract reduced the growth of cell line HT29 compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  The C. citrinus aqueous extract had antimicrobial activity, antioxidant potential and inhibitory effect on cell line HT29. Therefore, the use of C. citrinus aqueous extract could be suggested in pharmaceutical and food industries.

  Keywords: Cytotoxic effect, Minimum inhibitory concentration, In vitro, Callistemon citrinus aqueous extract
 • F. Panahzadeh, R. Mirnasuri*, M. Rahmati Pages 485-498
  Background and Objectives

  Alzheimer's disease is the most common form of dementia. KAT2B (Lysine Acetyltransferase 2B) is a mitochondrial protein known as mitochondria clearing control organ by mitophagy. PRDX6 (Peroxiredoxin 6) is a key regulator of mitophagy and plays a critical role in maintaining mitochondrial ROS (Reactive oxygen species) homeostasis. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of swimming endurance training on expression of PRDX6 and KAT2B genes in male hippocampus model of Wistar rat after induction of Alzheimer's.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 18 rats were randomly divided into 3 groups including control, Alzheimer's and exercise-Alzheimer's groups. The Alzheimer's model was created by injecting beta 42-1 amyloid into the CA1 hippocampus region, and the training group rats participated in the swimming 30 min/day for a period of 3 weeks. In order to confirm the Alzheimer's model, thioflavin staining was used, and Real Time PCR method was used to determine the expression of the desired genes. One-way ANOVA with Tukey’s post-hoc test was used for data analysis.

  Results

  There was a significant difference between the amount of beta-amyloid plaques in the two groups of Alzheimer's and control (p<0.001). Alzheimer's disease significantly reduced the expression of PRDX6 and KAT2B genes in the Alzheimer's rats hippocampus (p<0.001), and also following the endurance exercise, the PRDX6 gene expression increased compared with the Alzheimer's group (p=0.027).

  Conclusion

  Endurance training can possibly maintain oxidative balance and improve mitochondrial hemostasis in Alzheimer's disease.

  Keywords: Alzheimer, Endurance training, Rat, PRDX6, KAT2B
 • Z. Akhavi Samarein*, Sh. Ahmadi Pages 499-514
  Background and Objectives

   Love trauma is a common phenomenon in students that causes various academic and psychological problems. The present study aimed to investigate the development of a model for predicting love trauma based on problem-solving styles with the mediating role of cognitive flexibility in the students of Mohaghegh Ardabili University.

  Materials and Methods

   This study was descriptive-correlation. The statistical population included all the students of Mohaghegh Ardabili University in the second semester of the academic year 2019-2020, out of which, a sample of 200 students was selected via purposive sampling method and responded to Love Trauma (Rosse), Cognitive Flexibility (Dennis et al.) and Problem Solving Styles (Cassidy et al.) questionnaires. Data were analyzed using structural equation modeling.

  Results

   The results showed that love trauma was negatively associated with cognitive flexibility (r=-0.51, p<0.001) and problem-solving styles (r=-0.64, p<0.001). Moreover, cognitive flexibility was positively associated with problem-solving styles (r=0.32, p<0.001). Model fitness indicators also confirmed the effect of problem-solving styles on love trauma through the cognitive flexibility.

  Conclusion

   According to the role of problem-solving styles and cognitive flexibility in the prediction of love trauma, it is recommended to hold training workshops based on reducing the symptoms of love trauma and teaching problem-solving strategies and emotion management.

  Keywords: Problem solving styles, Love trauma, Cognitive flexibility, Students, Ardabil
 • A. Rahmani, R. Vaziri Nezhad, H. Ahmadi Nia, M. Rezaeian* Pages 515-538
  Background and Objectives

  The appearance of complex issues with insufficient information has resulted in the consensus or unanimity spread. The consensus methods include the nominal group and the Delphi method.The Delphi method is a systematic process to predict and help making decision through survey rounds and information gathering and finally the group consensus. This method has been designed as a group communication process aiming at conducting accurate examinations and discussion of a particular issue in order to determine aims, political researches and future events prediction based on experts’ opinions. Therefore, the aim of this study is to gain a general understanding about methodology and its applications in designing different programs with due attention to the importance of this method in medical sciences research, including health. In this study, first the general structure of the Delphi study method (history, definitions, purposes and its application) is discussed.  Afterwards, different types of Delphi method, including classical, policy, decision, numerical and historical methods (along with examples for better understanding of the subject) are discussed. In the following part, the main components of  the Delphi method including recitation or repetition, experts, experts qualifications, number of experts involved in the study, controlled feedback, questionnaire, sampling method, participant anonymity, time, results analysis, and experts consensus are explained. Finally, the Delphi study process, which includes the first, second and third rounds, and studying the weaknesses and strengths, validity and reliability of the Delphi method, is studied.
   

  Keywords: Methodological, Application, Delphi method, Narrative review
 • A. Bayrami*, F. Mohammadi Arvanagh, S. Zahri, M. Bayrami Pages 539-548
  Background and Objectives

   The use of nanotechnology is rapidly expanding in various fields, especially in the health and pharmaceutical fields. The purpose of this study was to produce biological Zinc Oxide (ZnO) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) using extract of milk thistle seeds and to determine their antibacterial properties.

  Materials and Methods

  In this laboratory study, biological NPs were synthesized using aqueous extract of milk thistle, and ZnO NPs were chemically synthesized as well. After investigating the structural properties, the antibacterial effects of the nanomaterials on Escherichia coli and Staphylococcus aureus were studied at the concentrations of 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05 and 0 (control) mg/ml.

  Results

  The size of the biologically synthesized ZnO/Ag NPs was determined (17.5 nm), which was smaller than the chemical NPs (22 nm). Due to smaller size, it could have more bioactivity. Furthermore, the presence of organic compounds in the structure of NPs was confirmed. Both types of NPs showed dose-dependent antibacterial effects. Despite high sensitivity of bacteria to the biological NPs, this difference was statistically significant only at theconcentration of 0.8 mg/ml (p<0.05).

  Conclusion

  The findings showed that biological NPs were more effective on the bacterial growth. This could be due to their smaller size and presence of active plant compounds in their structure.

  Keywords: Milk thistle, Antibacterial, Green synthesis, ZnO, Ag NPs