فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 5 (پیاپی 50، مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/07
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاطمه سمیعی* صفحات 1-10

  یکی از رویکردهای جدید معرفت شناختی در حیطه مشاوره شغلی، طراحی زندگی است که از طریق فرآیندهای غیرخطی، پویا و بافتی بیان می شود و هویت درونی فرد را مفهوم سازی می کند. افراد از طریق روایت های مختلف از ابعاد زندگی خود که ناشی از هویت درونی آنهاست و تفسیر تجارب و تعامل بین عوامل اجتماعی و فردی به معنا دست می یابند. مساله اصلی این است که روایت فردی و تفسیر تجارب از سفر عرفانی حج که برای پژوهشگر اتفاق افتاده است، از نظر او، چگونه می تواند به زندگی شغلی معنا دهد؟ به عبارت دیگر، هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل تجربه سفر پژوهشگر در حج تمتع بود. روش این پژوهش، کیفی از نوع خودمردم نگاری و روایات شخصی بود. لذا، یافته های مطالعه از روایت های شخصی و تجربه ی سفر حج پژوهشگر در سال 1394 بدست آمد. یافته ها حاکی از آن بود که سفر حج، فرایندی است که دارای بروندادهای بسیار زیادی است و از طریق روایت آن می توان بین ابعاد مختلف این سفر و زندگی شغلی افراد از حیث چندبعدی بودن، هدفمندی، نظم، قابلیت، شناخت، وحدت، عاملیت، ممارست، رسالت، خلوص، آرزومندی، موانع و ارتباط با دیگران تطابق ایجاد نمود و براساس آن زندگی شغلی را طراحی کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که سفر حج به عنوان الگوی طراحی  زندگی شغلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سفرحج، طراحی زندگی شغلی، خودمردم نگاری، پژوهش کیفی
 • زهرا محمدصالحی، مجید صدوقی* صفحات 11-20

  مشکلات خواب در میان دانشجویان پدیده بسیار رایجی است که بر عملکرد آنان تاثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه پریشانی روانشناختی و پرخاشگری در دانشجویان با کیفیت خواب مطلوب و ضعیف انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی با طرح علی - مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال 1397بود. تعداد 246 دانشجو (145 دختر و 101 پسر) با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای (متناسب با جنسیت) از سه دانشکده دانشگاه کاشان انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)، مقیاس اضطراب، افسردگی، استرس لوی باند و لوی باند (DASS)، پرسشنامه پرخاشگری بای و پری (AQ) و سوالات دموگرافیک پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) از طریق از نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افراد با کیفیت خواب ضعیف در مقایسه با افراد دارای کیفیت خواب مناسب سطوح بالاتری از پریشانی روانشناختی شامل اضطراب (001/0<p)، افسردگی (01/0<p) و استرس (01/0<P) و همچنین، پرخاشگری (05/0<p) را تجربه می کنند. بنابراین، کیفیت خواب ضعیف در دانشجویان می تواند با  بروز و تشدید پریشانی های روانشناختی و پرخاشگری در آنان همراه باشد. ازاین رو، ضروری است طراحی و اجرای برنامه های مناسب به منظور بهبود کیفیت خواب دانشجویان در کنار سایر مداخله های ارتقاء بهداشت روانی آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، پریشانی روانشناختی، افسردگی، اضطراب، استرس، پرخاشگری
 • روشنک خدابخش پیرکلانی، فاطمه ملکشاهی بیرانوند*، زهره خسروی، فریده عامری صفحات 21-30

  پژوهش حاضر به منظور شناسایی کیفیت ادارک زنان دارای اختلال وحشتزدگی نسبت به مرگ و نوع ادارک و تجربه آنان از  اضطراب مرگ و پیامد هایی که این اضطراب مرگ بالا برای این افراد دارد صورت گرفت. روش اجرای این پژوهش به صورت کیفی راهبرد نظریه زمینه ای است و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه پژوهش زنان مبتلا به اختلال وحشتزدگی که در سال بهار و تابستان 1397 به مراکز مشاوره و خدمات روانپزشکی شهر قم مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 13 نفر از زنان دچار این اختلال بود که توسط روانپزشک و روانشناس بالینی تشخیص اختلال وحشتزدگی را دریافت کرده بودند و بین 22 تا 52 سال بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تولید 11 طبقه اصلی شد که از 39 زیر مقوله استخراج گردید. یافته های این تحقیق در نگرش وادارک مرگ دو طبقه اصلی نگرش منفی (ترس از مرگ، مبهم بودن مرگ، ترس از مرگ عزیزان، نیستی ، درماندگی)و نگرش مثبت(رهایی بخش) بود. پیامد های منفی  اضطراب مرگ (هیجانات منفی، اختلال در روابط بین فردی، کاهش تجربیات مثبت، مختل شدن عملکرد روزانه، توجه افراطی نسبت به سلامتی) بود.  نتایج نشان داد که اضطراب مرگ یکی از مولفه های مهم در اختلال وحشتزدگی می باشد و پیامدهای منفی زیادی را برای آن ها به همراه دارد که شناسایی عناصر آن می تواند نقش مهمی در درمان اختلال وحشتزدگی را داشته باشد.. بدین منظور لازم است همزمان با درمان اختلال وحشتزدگی، اضطراب مرگ آن ها  نیز با روش های مواجه و افزایش مرگ آگاهی لحاظ واقع شود که در عین حال که اثر بخشی درمان افزایش یابد، جلوگیری از عود مجدد اختلال وحشتزدگی نیز صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، اختلال وحشتزدگی، زنان، پژوهش کیفی
 • فریده حمیدی*، صادق نصری، نرگس حافظی صفحات 31-38

  هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی درمان روان نمایشگری بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان مهاجر بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر افغان  بودند که در دو مدرسه دولتی منطقه 12 شهر تهران در سال 98-1397 مشغول تحصیل بودند.  از بین آنها 28 نفر با ارزیابی اولیه و به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پزوهش، انتخاب و در دو گروه آزمایش (13 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای در هفته دو بار تحت آموزش گروهی درمان روان نمایشگری قرار گرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه ی اضطراب اجتماعی کانور (2000) بود که توسط شرکت کنندگان در 2 مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید.  داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که درمان روان نمایشگری به طور معناداری باعث کاهش اضطراب اجتماعی و دو مولفه ی آن (اجتناب اجتماعی و ناراحتی های فیزیولوژیک) در گروه آزمایش شده است. همچنین، میانگین نمرات در مقایسه با قبل از درمان ازنظر آماری کاهش معنی داری داشته است، اما بر ترس اجتماعی اثربخش نبود. با توجه به یافته های پژوهش می توان از این مداخله درمانی برای بهبود اضطراب اجتماعی نوجوانان مهاجر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان روان نمایشگری، اضطراب اجتماعی، نوجوانان
 • کریم سواری* صفحات 39-50

  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش واسطه خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روان شناختی بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر و پسر کلاس دوازدهم متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز بودند که از بین آنان280 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. طرح تحقیق، توصیفی همبستگی بود و داده ها با کمک مقیاس انعطاف پذیری شناختی  (2010)، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (2007) و پرسش نامه خودکارآمدی (1985) جمع آوری شدند. در تحقیق حاضر، برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها، از همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها، نشان داد که بعد از حذف روابط غیرمعنادار برخی مسیرها از مدل پیشنهادی، برازندگی مدل نهایی تحقیق اصلاح و تایید گردید. یافته های روابط مستقیم مسیرهای بین متغیرها، نشان داد که انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روان شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی و متغیر خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت دارد اما رابطه خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی روان شناختی معنادار نشد. ضمنا از بین سه مولفه های خودکارآمدی، فقط خودکارآمدی اجتماعی، توانست نقش واسطه بین انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روان شناختی را ایفا نماید. با توجه به اینکه خودکارآمدی نقش واسطه رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روان شناختی را بازی می کند لذا برای تبیین رابطه یاد شده، بایستی خودکارآمدی را مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، بهزیستی روان شناختی، خودکارآمدی
 • لیلا حاتم طهرانی مقدم، مریم موسوی نیک*، سید کاظم ملکوتی صفحات 51-62

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی تحلیلی بر همدلی، پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی نوجوانان دختر مدارس دولتی دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال 99-1398 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر از آنان در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت 6 جلسه 90 دقیقه ای گروه درمانی تحلیلی لکانی قرار گرفتند؛ ادر این مدت گروه کنترل در لیست انتظار گروه درمانی تحلیلی لکانی قرار داشتند. از مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون (2006)، مقیاس پذیرش اجتماعی کراون-مارلو (1960) و مقیاس کفایت اجتماعی فلنر و همکاران (1990) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی تحلیلی به طور معنیداری باعث افزایش پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی دختران نوجوان شد. بنابراین می توان نتیجه‏گیری کرد که گروه درمانی تحلیلی به کار رفته در این پژوهش می تواند مشکلات شناختی، عاطفی و اجتماعی دختران نوجوان را بهبود بخشد. لذا به کارگیری گروه درمانی تحلیلی در مراکز مشاوره و روان درمانی برای بهبود مشکلات دختران نوجوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: گروه درمانی تحلیلی لکانی، همدلی، پذیرش اجتماعی، کفایت اجتماعی
 • سعید علوی* صفحات 63-70

  شبکه های اجتماعی ابزارهایی هستند که افراد با استفاده از آن ها با یکدیگر به صورت مجازی ارتباط برقرار می کنند. متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و ترس از تصویر بدنی که با ارتباطات و تاثیر پذیری افراد از یکدیگر ارتباط دارند با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ترس از تصویر بدنی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را مردم ساکن جنوب شهر قیامدشت در سال 1398 تشکیل دادند که 89 نفر ازمیان آن ها (33 نفر زن و56 نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های ترس از تصویر بدنی لیتلتون (2005)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988) و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رسول آبادی (1394) پاسخ دادند. نتایج بر اساس ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که متغیر ترس از تصویر بدنی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار داشت (01/0>P، 43/0=r) که معناداری این روابط در زنان بیشتر از مردان بود. هم چنین متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معنادار و منفی داشت (01/0>P ، 35/0-=r) که این معناداری در مردان بیشتر از زنان بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، میزان حمایت اجتماعی ادراک شده کاهش و ترس از تصویر بدنی افزایش می یابد و بالعکس.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، ترس از تصویر بدنی، حمایت اجتماعی ادراک شده، اینترنت، رسانه اجتماعی
 • فرحناز آهنگ، حسن غفاری، مرتضی شایانی* صفحات 71-82

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده و خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی تاب آوری بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی که 108 نفر از کارکنان با کمک نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند، بودند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آلن و همکاران (2008)، خلاقیت کارکنان لیندی اسمیت (2010) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)  بود. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار حمایت سازمانی ادراک شده و خلاقیت کارکنان به میزان 36/0، رابطه مثبت و معنادار حمایت سازمانی ادراک شده و تاب آوری کارکنان به میزان 53/0 و همچنین، رابطه مثبت و معنادار تاب آوری و خلاقیت کارکنان به میزان 25/0 در سطح معناداری 95 درصد بود. در نهایت با تایید رابطه میانجی گری جزیی تاب آوری و با توجه به نتایج، جهت افزایش حمایت سازمانی اداراک شده توسط کارکنان اصلاح سیستم پاداش و تنبیه، برگزاری مسابقات کارمند برتر یا مراسم گرامیداشت کارکنان و اعضای خانواده به دلیل موفقیت در مسابقات ورزشی یا میادین علمی، اعطای وام های مختلف مسکن یا دانشجویی، افزایش امنیت شغلی مانند داشتن مرخصی های اضطراری یا داشتن شرایط ادامه تحصیل و حتی توجه به رفاه و سلامتی، داشتن سرویس ایاب و ذهاب، کارت های تخفیف و قرارداد با سازمان های درمانی و ورزشی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی ادراک شده، تاب آوری، خلاقیت کارکنان
 • نعیمه شبانی شاد*، سید علی حسینی المدنی، سعید متولی صفحات 83-94

  تحقیق حاضر به دنبال تدوین مدل حمایت اجتماعی و سبک های هویتی با نقش واسطه ای خودپنداره در دانش آموزان شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بوده است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول و دوم شهر تهران تشکیل دادند که تعداد 310 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های سبک هویت برزونسکی، حمایت اجتماعی فیلیپس و خودپنداره کرمی بود. تجزیه و تحلیل داده های از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-24  انجام شد. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی با سبک های هویت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه معناداری ندارد. خودپنداره در دانش آموزان دختر با سبک های هویت تعهد و اطلاعاتی به صورت مثبت و با سبک هویت سردرگم به صورت منفی رابطه دارد. در نهایت، مشخص شد که خودپنداره رابطه بین حمایت اجتماعی با سبک های هویت اطلاعاتی و تعهد را به صورت مثبت و رابطه بین حمایت اجتماعی و سبک هویت اجتنابی را به صورت منفی و معنادار میانجی گری می کند، درحالی که نقش آن در رابطه میان حمایت اجتماعی با سبک هویت هنجاری تایید نشد. از نتایج تحقیق حاضر می توان به منظور بالا بردن آگاهی خانواده ها و مشاوران آموزشی که در رابطه مستقیم با دانش آموزان قرار دارند، استفاده نمود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، سبک های هویت، خودپنداره، دانش آموزان دختر
 • مجتبی وزینی افضل*، منیژه فیروزی، محمد کشاورز صفحات 95-104

  تجرد گرایی در جامعه ایرانی رو به گسترش است و در تمام شهرستانها شروع به ازدیاد کرده است. باورها و نگرشهای دختران و پسران در این مورد تاثیر گذار است. بدون قضاوت در مورد ماهیت این پدیده، در پژوهش حاضر، نگرشها و باورهای جوانان مجرد مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیق حاضر یک سیاست پژوهی بود و با نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با بیست و نه نفر از افراد مجرد ساکن شهر قم به این سوال پاسخ می دهد که به نظر آنها علت تجرد چیست و چه نگرشی نسبت به ازدواج دارند؟ یافته های این تحقیق نشان داد که پسران و دختران از زوایای مختلفی به این پدیده می نگرند. به طور مثال، دو سوگرایی پسران در مقابل نگرش مثبت دختران به ازدواج، عاطفه گرایی و عاطفه زدایی پسران در مقابل عاطفه زدایی دختران، خودمحوری در پسران و موضع منفعلانه در دختران مشاهده شد. در هر دو جنس، کمالگرایی و انسانی زدایی از همسر فرضی بارز بود. نتیجه این که برای سیاسگذاری کلان برای ازدواج توجه به بافت فرهنگی و روان شناختی همزمان مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: سیاست پژوهی، تجرد، دو فرهنگی، فرهنگ مدرن، تفاوتهای جنسیتی
 • مریم رجبیان ده زیره*، سکینه حیدری صفحات 105-116

  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی با تاب آوری، رضایت از زندگی و سلامت روان در زوجین صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین شهر اهواز بود، که حداقل یک سال از زندگی مشترکشان می گذشت. حجم نمونه 125 زوج، متشکل از 250 نفر زن و مرد به تعداد مساوی که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مقیاس هوش معنوی (SII)، مقیاس هوش هیجانی شات (SSREI)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و مقیاس سنجش سلامت عمومی (GHQ) می باشند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که در پیش بینی تاب آوری، رضایت از زندگی و سلامت روان در زوجین، متغیرهای هوش معنوی و هوش هیجانی نقش مهمی ایفا می کنند. نتایج حاصل از تحلیل کاننی نیز نشان داد که ترکیب خطی تاب آوری، رضایت از زندگی و سلامت روان به وسیله ترکیب خطی هوش معنوی و هوش هیجانی قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، هوش هیجانی، تاب آوری، رضایت از زندگی و سلامت روان
 • سهیلا ابوبکری ماکویی*، سامان قاسمی، محمدمهدی آزادی، نازنین زهرا عباسی صفحات 117-126

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناخت بر اضطراب امتحان و درگیری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر تایباد در نیم سال تحصیلی دوم 98-1397 تشکیل دادند. پس از اریابی اولیه، تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختری که در آزمون اضطراب امتحان نمره بالاتری را کسب کردند (نمره برش 43)، به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، برنامه آموزشی مهارت های فراشناخت را  در  9 جلسه، 60 دقیقه ای (هر هفته 1جلسه) به صورت گروهی دریافت کردند؛ در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. پیش از انجام درمان و پس از آن، اعضای دو گروه به پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) و درگیری تحصیلی فردریکس و همکاران (2004)، پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای اضطراب امتحان و درگیری تحصیلی، تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود تا روان شناسان و مشاوران از نتایج آموزش مهارت های فراشناخت در جهت کاهش اضطراب امتحان و افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان بهره ببرند.

  کلیدواژگان: مهارت های فراشناخت، اضطراب امتحان، درگیری تحصیلی، دانش آموزان
 • شیرین زینالی*، رویا رضازاده صفحات 127-134

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شن بازی درمانی  بر علایم کمبود توجه و پرتحرکی در کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی در شهر تبریز بود. روش مطالعه نیمه تجربی براساس طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز در سال 1397، 30 نفر با تشخیص اختلال نقص توجه-بیش فعالی به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) قرار گرفتند. کودکان گروه آزمایش، به مدت 6 جلسه 30 دقیقه ای تحت آموزش شن بازی درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون از طریق فرم والد پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  spss نسخه 16 و از طریق  تحلیل کوواریانس چندمتغیری  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان داد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش اختلاف معنادار وجود دارد (001/0p<) و کمبود توجه و پرتحرکی آزمودنی های گروه آزمایش پس از انجام مداخله شن بازی کاهش یافته است. شن بازی درمانی برای کاهش علایم رفتاری و شناختی اختلال نقص توجه-بیش فعالی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کمبود توجه، بیش فعالی، اختلال نقص توجه-بیش فعالی، شن بازی درمانی
 • فرزین ابراهیمی*، علی زاده محمدی، لیلی پناغی صفحات 135-146

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش روان شناسی وحدت مدار بر خودشفقت ورزی و صمیمیت زناشویی در مادران در مرحله آشیانه خالی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون، گروه گواه و پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری متشکل از مادران در مرحله آشیانه خالی شهر تهران بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، 24 مادر در دو گروه 12 نفری به صورت تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش در 6  جلسه حضوری آموزش روان شناسی وحدت مدار، هفته ای یکبار، به مدت 120 دقیقه شرکت و 6 جلسه تمرین در منزل را دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه خود شفقت ورزی و مقیاس صمیمیت واکر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش روان شناسی وحدت مدار بر بهبود خودشفقت ورزی مادران در مرحله آشیانه خالی، اثربخشی معناداری دارد. اما اثربخشی این مداخله بر صمیمیت زناشویی این افراد معنادار نبود. این نتایج پس از پیگیری 2 ماهه نیز پایدار بود. بنابراین آموزش روان شناسی وحدت مدار می تواند به عنوان یکی از مداخلات روان شناختی موثر بر افزایش خودشفقت ورزی مادران در مرحله آشیانه خالی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آشیانه خالی، خودشفقت ورزی، صمیمیت زناشویی، روان شناسی وحدت-مدار
 • وحید حاجی علیانی، هادی بهرامی احسان*، اعظم نوفرستی صفحات 147-154

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افکار خودکشی و افزایش خود شفقت ورزی در دانشجویان انجام شد. این مطالعه از طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور کرمانشاه که در نیم سال اول تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. از جامعه آماری پژوهش 24 نفر که نمرات بالایی در افکارخودکشی و نمرات پایینی در شفقت ورزی کسب کردند، انتخاب و سپس در دو گروه 12 نفره به صورت تصادفی گمارده داده شدند. در پیش آزمون پرسشنامه های افکار خودکشی بک (1979) و خودشفقت ورزی نف و همکاران (2009) در هر دو گروه انجام شد و بعد از انجام آزمایش، مجددا هر دو گروه در پس آزمون پرسشنامه های مربوطه را تکمیل کردند. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه 2 ساعته به صورت هفتگی بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. گروه کنترل در این پژوهش درمانی دریافت نکرد. در انتها داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افکارخودکشی و افزایش خود شفقت ورزی دانشجویان موثر بوده است (01/0>P). با توجه به یافته های پژوهش، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شیوه ی موثری برای جلوگیری از خودکشی و بالا بردن خود شفقت ورزی در دانشجویان است.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، افکار خودکشی، خود شفقت ورزی
 • ایمان بهاروند، منصور سودانی* صفحات 155-162

  میزان شیوع خانواده های تک والدینی در سال های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. کودکانی که در خانواده های تک والدینی متولد می شوند مستعد ابتلا به مشکلات بیشتری هستند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی مروری مقایسه فرزندان خانواده های تک والدینی و عادی بود. این مطالعه به روش مروری ساختاریافته انجام شد. واژگان کلیدی تک والدینی یا تک سرپرست، خانواده های تک والدینی یا تک سرپرست، مادرسرپرست در پایگاه های نمایه سازی Magiran.com، Sid.ir، Ensani.ir، Noormags.ir، Irandoc.ac.ir مورد جستجو قرار گرفتند. به منظور بررسی دقیق واژگان کلیدی، هر یک از واژگان به صورت ترکیبی با پیشوند فرزندان، کودکان و نوجوانان جست و جو شدند. از مجموع 632 مقاله یافت شده، 23 مقاله جهت بررسی مروری انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقایسه ها را می توان در چهار دسته ویژگی های روان شناختی، سلامت روان، اختلالات رفتاری و مهارت های اجتماعی تقسیم نمود. نتایج به طور کلی نشان داد وضعیت فرزندان در خانواده های عادی نسبت به فرزندان تک والدینی بهتر است. مطالعات مقایسه ای نتایج قابل توجهی در زمینه شناخت خانواده های تک والدینی ارایه نموده اند که با در نظر گرفتن این اطلاعات می توان راهکارهایی برای روند بهزیستی این خانواده ها ارایه داد.

  کلیدواژگان: تک والدینی، خانواده تک والدی، کودکان تک والدینی، نوجوانان تک والدینی
 • نگار شیخلی، رضا پور حسین* صفحات 163-172

  بیماری ریوی، یک بیماری التهابی مزمن مجرای هوایی، با تحریک پذیری بیش از حد و انسداد مجرای هوایی است.در بعضی افراد عوامل خطر وجود دارد که آن ها را نسبت به پیشرفت بیماری حساس تر می کند. فاکتورهایی مثل استرس، افسردگی و اضطراب هنوز به عنوان ریسک فاکتور قطعی درنظر گرفته نمی شوند. توجیه زیستی  این ارتباط به این صورت بیان می شود که شرایط روانی و مواجهه با عوامل استرس آور می تواند پاسخ ایمنی را تغییر دهد و فرد را در برابر پیشرفت بیماری حساس تر کند. هدف از این مطالعه، مروری بر رابطه بیماری ریوی و عامل روانشناختی استرس و اضطراب بود.روش تحقیق به صورت مروری  بود. کلمات کلیدی استرس، اضطراب، بیماری ریوی و آسم  در  پایگاه های الکترونیکی مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخلی و بین المللی  از سال های 2000 تا 2019   جستجو شد. بیشتر مطالعات منتشر شده از یک ارتباط مثبت بین بیماری ریوی و تاثیر روانی استرس و اضطراب متعدد حمایت کردند. روش های مختلف زندگی، شرایط استرس آور، به عنوان عوامل مستعدکننده در بیماری های بیماری ریوی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: بیماری ریوی، استرس، اضطراب، آسم
 • بهاره زاددهش، وحیده باباخانی* صفحات 173-180

  رفتارهای پرخطر از عوامل مهم گرایش به بزهکاری و جرم به شمار می آید. شناسایی عواملی که بتواند از این رفتارها پیشگیری کند یا آنها را کاهش دهد بسیار ضروری است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با رفتارهای پرخطر در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس دولتی شهر قزوین مشغول به تحصیل بودند. 340 دانش آموز (173 دختر و 167پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی بوسیله نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز رفتارهای پرخطر رابطه مثبت معناداری وجود دارد و مولفه حمایت خانواده، قوی ترین پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر در مولفه های مواد مخدر، سیگار و خشونت در نوجوانان است. بدین معنی که هر چه نوجوان از حمایت خانوادگی بیشتری برخوردار باشد، مصرف مواد مخدر، سیگار و ابراز خشونت در او کمتر است. با توجه به نقش معنادار حمایت ادراک شده خانواده در بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان، می توان از نتایج پژوهش حاضر در مداخلات و آموزش ها در کلینیک های کودک و نوجوان و دوره های آموزش خانواده استفاده نمود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتارهای پرخطر، نوجوانان
 • الهام موسویان* صفحات 181-192

  اختلال در تنظیم هیجان هسته بسیاری از آسیب شناسی های روانی است و علی رغم در دسترس بودن روان درمانی های موثر، بسیاری از بیماران در تنظیم هیجان پیشرفت بالینی قابل توجهی ندارند. در همین راستا مدل های مختلف روان درمانی که از متفاوت ترین جهت گیری های نظری نشات گرفته اند، در طول زمان اصول و تکنیک های مربوط به بهبود تنظیم هیجانی بیمار را در هم آمیخته اند. در این مقاله مدل درمان شناختی رفتاری با مدل پویشی تجربه ای در رابطه با عوامل زمینه ساز اختلال در تنظیم هیجان و متعاقبا تکنیک های درمانی موثر بر این عوامل، مقایسه شده و در نهایت بعد از مطرح کردن معایب و مزایای هر مدل درمانی، روشی برای تنظیم هیجانی معرفی می گردد که مبتنی بر اصول روان پویشی است، و یافته های علم تنظیم هیجان و روان درمانی پویشی تجربی را در هم می آمیزد. اگر چه این روش و تکنیک های ارایه شده روان پویشی هستند، اما می توانند با رویکردهای دیگر هم ادغام شوند

  کلیدواژگان: مدل پویشی-تجربی، تنظیم هیجان، مدل شناختی-رفتاری
 • خدیجه علوی* صفحات 193-202

  به رغم این واقعیت که پروتکل های درمانی رایج طراحی شده برای افسردگی غیرمزمن، اثربخشی اندکی در درمان افسردگی مزمن دارند، به ندرت پروتکل هایی که به شکل خاص برای درمان افسردگی مزمن طراحی شده باشند، معرفی شده اند. نظام روان درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) تنها مدل درمانی است که به طور ویژه و اختصاصی برای درمان اختلال افسردگی مزمن طراحی شده است. هدف مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر معرفی این رویکرد درمانی -به عنوان یک درمان امیدبخش برای افسردگی مزمن- شامل فرض های بنیادین، نظریه آسیب شناسی، مدل درمان، فرآیند درمان و تکنیک های درمانی است. در نهایت به مرور و جمع بندی پژوهش ها در زمینه اثربخشی CBASP در درمان افسردگی مزمن پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: نظام روان درمانی تحلیل شناختی- رفتاری، افسردگی مزمن، نظریه آسیب شناسی، فرآیند درمان، اثربخشی
|
 • Fatemeh Samiee* Pages 1-10

  One of the new epistemological approaches in the field of career counseling is life design, which is expressed through nonlinear, dynamic, and contextual processes that conceptualizes one's inner identity. Individuals gain meaning through various narratives of their life dimensions that derive from their inner identity and the interpretation of experiences and interactions between social and individual factors. The main question is how can researcher’s personal narrative and interpretation of experiences from the mystical pilgrimage of Hajj make meaning of career life? The purpose of this study was to analyze the experience of the researcher's journey in the Hajj-e-Tamat'yah. The method of this study was qualitative auto- ethnography and personal narratives. Therefore, the findings of the study were derived from personal narratives and experiences of the researcher's pilgrimage trip in 2015. The findings indicated that Hajj's journey is a process with many outputs and through its narration we can distinguish between different aspects of this journey and people's career life in terms of multidimensionality, purposefulness, order, ability created cognition, unity, agency, practice, mission, purity, aspiration, barriers, and communication with others and designed the career life. Therefore, it can be concluded that Hajj's journey can be used as a model of career life design.

  Keywords: Hajj's journey, Career life design, Autoethnography, Qualitative research
 • Zahra Mohammad Salehi, Majid Sadoughi* Pages 11-20

  Sleep problems are very common among students and can negatively affect their performance. The present study aimed to compare psychological distress and aggressiveness in students with good and poor sleep quality. This study was descriptive with a causal-comparative design. The statistical population of the study was all undergraduate students of the University of Kashan in 2018. Multi-stage stratified sampling was used to select 246 students (101 males & 145 females) from three faculties. The participants provided their demographic information and filled in Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS), and Buss–Perry Aggression Questionnaire (AQ). Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was run in SPSS (version 22) to analyze the data. The results indicate that student with poor sleep quality, compared to those with sufficient sleep quality, experience higher levels of psychological distress including anxiety (p<.001), depression (p<.01), and stress (p<.01) as well as aggressiveness (p<.05). Therefore, low sleep quality could be accompanied by psychological distress and aggressiveness among students. Hence, it is necessary to consider designing and implementing comprehensive programs for improving students’ sleep quality as well as other interventions for enhancing their psychological wellbeing.

  Keywords: sleep quality, psychological distress, depression, anxiety, stress, aggressiveness
 • Roshanak Khodabaksh Pirkalani, Fatemeh Malekshahi Beiranvand*, Zohreh Khosravi, Farideh Ameri Pages 21-30

  This study investigates both quality and type of perception that females with panic disorder experience toward death and its consequences. Research design was grounded theory. Semi-Structured In-Depth Interviews were used to collect data. Population included females suffered from panic disorder under treatment procedure in Counseling Centers and Psychiatric Services, Qom city, Iran, spring and summer of 2018. 13 patients were purposefully sampled. Their age range was 22 – 52 year.  The analysis of data led into 11 main strata extracted from 39 initial concepts. The findings of this study included the two main categories of negative attitude (fear of death, ambiguity of death, fear of death of loved ones, non-existence, and helplessness) and positive attitude (emancipation). Negative consequences of death were anxiety (negative emotions, interpersonal disturbances, diminishing positive experiences, impaired daily functioning, and excessive attention to health). The results showed that death anxiety is one of the most important components of panic disorder and has many negative consequences for identifying its elements which can play an important role in the treatment of panic disorder. it is necessary to treat the panic disorder at the same time  their death anxiety can also be met with methods of increasing death awareness and exposure while preventing recurrence of panic disorder while increasing the effectiveness of treatment.

  Keywords: Death Anxiety, Panic Disorder, Females, quality research
 • Farideh Hamidi*, Sadegh Nasri, Narges Hafezi Pages 31-38

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of psychodrama treatment on social anxiety of migrant adolescent girls. The research design was quasi-experimental with pre-test /post-test with control group. The statistical population consisted of all Afghan female students in two public schools in District 12 who were educated in the year 2018-19. 28 subjects were selected as purposeful attention to the score obtained from the Social Anxiety Questionnaire and were randomly assigned to either experimental (n = 13) and control (n = 15) groups. The experimental group received 10 sessions of 90-minute psychodrama group training twice a week. The research instrument consisted of Connor Social Anxiety Questionnaire (2000) which was completed by participants in pre-test /post-test. Data were analyzed by descriptive statistics and multivariate analysis of covariance using SPSS software. The results showed that psychodrama treatment significantly reduced social anxiety and its two components (social avoidance and physiological discomfort) in the experimental group. Also, the mean scores decreased statistically significantly compared to pre-test but were not effective on social phobia. According to the research findings, this therapeutic intervention can be used to improve the social anxiety of migrant adolescents.

  Keywords: Psychodrama Treatment, Social Anxiety, Migrant Adolescent Girls
 • Karim Sevari* Pages 39-50

  The aim of the present study was to determine the mediating role of academic, social and emotional self-efficacy in the relationship between cognitive flexibility and psychological well-being. The statistical population of the study was all female and male students of the twelfth grade of the second high school of education in the first district of Ahvaz, among whom 280 people were selected voluntarily. The research design was correlational descriptive and the data were collected using cognitive flexibility scale (2010), psychological well-being questionnaire (2007) and self-efficacy questionnaire (1985). In the present study, Pearson correlation and structural equation modeling method were used to analyze the hypotheses and evaluate the relationships between the variables. Findings of direct relationships between variables showed that cognitive flexibility is positively correlated with psychological well-being, academic self-efficacy, social self-efficacy, and emotional self-efficacy. And the variable of social self-efficacy and emotional self-efficacy with psychological well-being had a very positive relationship, but the causal relationship between academic self-efficacy and psychological well-being was not significant. In addition, among the three components of self-efficacy, only social self-efficacy was able to play the role of mediator between cognitive flexibility and psychological well-being. Given that self-efficacy plays a mediating role in the relationship between cognitive flexibility and psychological well-being, self-efficacy must be considered to explain this relationship.

  Keywords: Cognitive flexibility, Psychological well-being, Self-efficacy
 • Leila Hatam Tahrani Moghadam, Maryam Mousavi Nik*, Seyed Kazem Malakouti Pages 51-62

  The purpose of this study was to determine effectiveness of analysis group therapy on empathy, social acceptance and social competence in adolescent girls in Tehran city. This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study included all the female students’ high school of Tehran city in year 2018-2019. In this study, 30 female students were considered as the sample size in two experimental groups (15 students) and control (15 students). The experimental group underwent 6 sessions analysis group therapy 90 minutes and While the control group received no intervention and remained in the waiting list. To collect data basic empathy scale of Jolliffe and Farrington (2006), social desirability scale of Marlowe‐Crowne (1960) and social competence scale of Felner, Lease & Phillips (1990). Data analysis was performed using analyze of covariance. The results showed that analysis group therapy significantly increases the empathy, social acceptance and social competence in adolescent girls. Therefore, it can be concluded that the analysis group therapy used in this study can improve the cognitive, emotional and social of adolescent girls. So use analysis group therapy in counseling and psychotherapy of teen girls has a special significance.

  Keywords: analysis group therapy, empathy, social acceptance, social competence
 • Saeed Alavi* Pages 63-70

  Social networks are tools by the use of which people virtually communicate with each other. Perceived social support and the fear of body image variables that are in relation to individuals' communications and impressionability are rooted in the extent to which people use social networks. The purpose of the present study was to compare the relationship between using social networks with body image fear and perceived social support. The present research was a descriptive correlational study. The statistical universe consisted of people living in the south of Ghiamdasht city, 89 of whom (33women and 56 men) were selected by convenient sampling method in 2019 and They responded to the Littleton (2005) body image fear questionnaire, Zimet et al. (1988) Perceived Social Support Questionnaire, and Rasool Abadi (2016) social media use questionnaire. The results were analyzed by Pearson correlation. The result of this study indicated a significant and positive relationship between using social networks and body image fear (r=0.43, p<0.01) which is more significant in women than men. Also, the perceived social support variable was significantly and negatively correlated with using social networks (r=-0.35, p<0.01) which was higher in men than in women. Therefore, it can be concluded that with an increase in using social networks, perceived social support decreases, and fear of body image increases.

  Keywords: social networks, body image fear, precived social support, Internet, Social media
 • Farahnaz Ahang, Hassan Ghaffari, Morteza Shayani* Pages 71-82

  The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived organizational support and employee creativity with the mediating role of Resilience. The research was applied in terms of purpose and descriptive in nature and method. The statistical population of the study consisted of all employees of Jihad-e-Khorasan Agricultural Dept., who was selected according to Krejcie and Morgan's table of 108 employees using simple random sampling. The research questionnaires included the Perceived Organizational Support Questionnaire of Alan et al. (2008), the Linden Smith Employee Creativity Questionnaire (2010), and the Connor and Davidson Resilience (2003). The results showed a positive and significant relationship between perceived organizational support and employee creativity (0.36), a positive and significant relationship between perceived organizational support and staff resilience (0.53), and a positive and significant relationship between resilience and Employee creativity (0.25) at 95% significance level. Finally, by endorsing the partial mediation relationship of resilience and outcomes, to increase organizational support for employee perceptions, modification of the reward and punishment system, holding senior staff competitions, or commemorating staff and family members for success in sports competitions or academics, Offering various home or student loans, increasing job security such as emergency leave or continuing education, and even paying attention to well-being, transportation services, discount cards and contracts with health and sports organizations, it is recommended.

  Keywords: Perceived Organizational Support, Resilience, Employee creativity
 • Naeimeh Shabanishad*, Seyed Ali Hosseini Al Madani, Saied Motevalli Pages 83-94

  The present study sought to develop a model of Social Support and Identity Styles with the mediating role of self-concept in Tehran high school students in 2019. This research was applied by purpose and in terms of nature, it was descriptive and correlational research. The statistical population of the study consisted of high school female students in the first and second grade of Tehran in which 310 participants were selected by cluster sampling method. Research tools were Berzonsky’s identity style, Philips’s social support, and Karami’s self-concept questionnaires. Data were analyzed with structural equation modeling by using PSS-22 and AMOS-24 software. The results showed that social support had not any significant relationship with identity styles in high school girl students. Self-concept in girl students is positively correlated with commitment and information identity styles and negatively with confused identity styles. Finally, it was found that self-concept positively mediates the relationship between social support with informational and commitment identity styles, and negatively mediates the relationship between social support and diffuse-avoidance identity style, whereas its role in the relationship between social support and normative identity style could not be verified. The results of the study can be used to raise the awareness of families and educational counselors who are in direct contact with students.

  Keywords: social support, identity styles, self-concept, girl students
 • Mojtaba Vazini Afzal*, Manizheh Firoozi, Mohammad Keshavarz Pages 95-104

  Singleness is spreading in Iranian society and has begun to increase in all cities. The beliefs and attitudes of girls and boys are influential in living as a single person. In the present study, the attitudes and beliefs of single young people were studied about this phenomenon. The present study was a research policy by Graoundeded Theory. The process of study was done through interviews with twenty-nine single people living in Qom city to answer the question, what do you think about getting married? The findings of this study showed that boys and girls look at this phenomenon from a different perspective. For example, boys showed ambivalence toward marriage and girls demonstrated a positive attitude, boys look at married as both affective and rational versus girls who looked just rationalism to marriage. Boys were self-centered and girls were passive. In both sexes, perfectionism and dehumanization of the partners were reported. The results of the study open a new window for politicians who attention to cultural and psychological contexts for management of singleness.

  Keywords: research policy, singleness, bi-cultural, modern culture, gender differences
 • Maryam Rajabiyan Dehzireh*, Sakineh Heydari Pages 105-116

  This present study investigated the relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence and resilience, life satisfaction, and the mental health of couples. The population of this study consisted of all couples of Ahvaz had passed at least a year of their common life. The sample of this study consisted of 125 couples, 250 individuals consisting of an equal number of men and women who were selected randomly by a multistage random sampling method. The instrument for collecting data consisted of the Spiritual Intelligence Scale (SII), Emotional Intelligence Scale (SSREI), and Resilience Scale (CD-RISC), Satisfaction with Life Scale (SWLS), and a measure of general health (GHQ). The results of regression analysis showed that the predicted resilience, life satisfaction, and mental health of spouses, variables spiritual intelligence, and emotional intelligence play an important role. The results of Canonical analysis showed that a linear combination of Canon resilience, life satisfaction, and mental health is predicted by a linear combination of spiritual intelligence and emotional intelligence.

  Keywords: spiritual intelligence, emotional intelligence, resilience, life satisfaction, mental health
 • Soheila Aboobakri Makoei*, Saman Ghasemi, MohammadMehdi Azadi, Nazanin Zahra Abbasi Pages 117-126

  The purpose of this study was to investigate the effect of metacognition skills instruction exam anxiety and academic angagement in students. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and control group. The statistical population of this study consisted of all third-grade female students of high schools in Taybad city in the academic year of 2018-2019. After an initial assessment using the TAI scale, a total of 30 female students were selected using purposeful sampling and randomly assigned to an experimental group (n=15) and a control group (n=15). The experimental group received metacognition skills instruction protocols for 9 sessions of 60 minutes (1 session per week); the control group was on the waiting list. The Test Anxiety Questionnaire (Abolghasemi et al, 1989) and Student Engagement in Schools Questionnaire (Fredricksen al.2004) was used for data collection in two stages of pre-test and post-test. MANCONA analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that there was a significant difference between the mean of post-test scores of the experimental and control groups in exam anxiety and academic angagement. According to the results of this study, it is suggested that psychologists and counselors use the results of metacognition skills instruction to reduce exam anxiety and increase academic engagement in students.

  Keywords: Metacognition skills, exam anxiety, academic angagement, students
 • Shirin Zeinali*, Roya Rezazadeh Pages 127-134

  The purpose of this study was to investigate the effect of sand therapy on hyperactivity and attention deficit in children with ADHD in Tabriz city. This was a pretest-posttest controlled semi-experimental study. A convenience sample of 30 children with ADHD was recruited from psychotherapy centers of Tabriz, in 2018 and randomly allocated to the experimental (15) and the control groups (15). Subjects in the experimental group received sand therapy in six, 30-minutes sessions, and subjects in the control group received no treatment. Subjects in experiment and control groups were assessed with a parental form of Child Symptom Inventory (CSI-4) in pretest and posttest. The data were analyzed via the SPSS software (v. 16.0) and by conducting the multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results showed that there were significant differences between scores in pretest and post-test in the experimental group (p<0.001), attention deficit and hyperactive symptoms reduced after sand therapy in the experiment group. Sand therapy is recommended for correcting child behavior and cognitive problems in ADHD.

  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity, ADHD, Sand Therapy
 • Farzin Ebrahimi Ghiya Gheshlagh*, Ali Zade Mohammadi, Leili Panaghi Pages 135-146

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of unity-oriented psychology training on Self-compassion and Marital Intimacy in Mothers in the empty nest stage. A quasi-experimental research method with a pretest-posttest, control group, and 2-month follow-up was used in this study. The statistical population consisted of Mothers in the empty nest stage of Tehran. The sampling method was purposive and 24 according to the inclusion criteria, 24 mothers were randomly assigned into two groups of 12 each. The experimental group participated in 6 sessions of Unity-Oriented Psychology training, once a week, for 120 minutes, and 6 home exercise sessions and the control group was on the waiting list. Research instruments were the Walker and Thompson Intimacy Scale (IS) and the Self-Compassion questionnaire-Short Form (SCS). Descriptive statistics and one-way analysis of covariance were used for data analysis. The results showed that the unity-oriented psychology training had a significant effect on Increasing self-compassion in mothers in the empty nest stage but the effect of this intervention on Marital intimacy was not significant. These results were also consistent after a 2-month follow-up. According to the findings of this study, unity-oriented psychology training can be considered as an effective way to Increasing the self-compassion of mothers in the empty nest stage.

  Keywords: Empty nest stage, Self-Compassion, Unity-Oriented Psychology, Marital Intimacy
 • Vahid Hajialiani, Hadi Bahrami Ehsan*, Azam Noferesti Pages 147-154

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on reducing suicidal thoughts and increasing self-compassion in students. This study was a quasi-experimental design with pre-test and post-test with the control group. All the male and female students of Payam-e-Noor University of Kermanshah who were studying in the first semester of the academic year 2018-2019 constituted the statistical population of this study. Twenty-four subjects with high scores on suicidal ideation and low scores on compassion were selected from the study population and then randomly assigned into two groups of 12. In the pre-test, the Beck Suicide Thought Questionnaire (1979) and Nef et al. (2009) Self-Compassion Questionnaire were completed in both groups and after the experiment, both groups completed the corresponding questionnaires again. Mindfulness-based cognitive therapy was administered to the experimental group during 8 sessions of 2 hours weekly. The control group received no treatment in this study. Finally, the data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy was effective in decreasing suicidal thoughts and increasing students' self-compassion (P<0.01). According to the research findings, mindfulness-based cognitive therapy is an effective way to prevent suicide and enhance compassion in students.

  Keywords: Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Suicidal ideations, Self-compassion
 • Iman Baharvand, Mansour Sodani* Pages 155-162

  The prevalence of single-parent families has increased significantly in recent years. Children born in single-parent families are prone to more problems. Therefore, the purpose of this study was to review the comparison of the children of single and non-single parent families. This study was conducted in a Systematic Review. On indexing sites “Magiran.com، Sid.ir، Ensani.ir، Noormags.ir، Irandoc.ac.ir” searched the keyword, Single parents, Single-parent families and Maternal caregiver. Each keyword was searched in combination with the prefix of children, children, and adolescents to accurately identify keywords. Out of 632 articles found, 23 articles were selected for review. The results of this study showed that comparisons can be divided into four categories of psychological characteristics, mental health, behavioral disorders, and social skills. Generally, the results showed that children in non-single parent families were better than single-parent children. Comparative studies have produced significant results in identifying single-parent families, which with Considering this information can provide solutions to the well-being of these families.

  Keywords: Single parent, Single parent family, Single parent children, Single parent adolescents
 • Negar Sheikhli, Reza Pourhosein* Pages 163-172

  Pulmonary disease, chronic inflammatory airway disease is associated with excessive excitability and obstruction of the air duct. In some people, some risk factors make them more sensitive to the progression of the disease. Factors such as stress, depression, and anxiety are still not considered as risk factors. The biological justification of this association is stated that the psychological conditions and exposure to stress factors can change the immune response and make the person more sensitive to the progression of the disease. The aim of this study was to investigate the relationship between pulmonary disease and psychological factors of stress and anxiety. This study was conducted as a literature review. With key words of stress, anxiety, pulmonary disease, and asthma in Internet sites related to medical journals and mainly valid Google scholar search articles and magazines between the years of 2000 to 2019. Most of the published studies support a positive relationship between pulmonary disease and different psychological stress and anxiety factors. Different lifestyles and stressful conditions are considered as predisposing factors in pulmonary disease.

  Keywords: Pulmonary disease, stress, anxiety, asthma
 • Bahareh Zaddahesh, Vahideh Babakhani* Pages 173-180

  High-risk behaviors are one of the most important factors in the tendency to crime. It is very imperative to identify the factors which are able to prevent or reduce these behaviors. On that basis, the present study was performed to investigate the relationship between perceived social support and high-risk behaviors in adolescents. The research method was descriptive-correlation. The statistical population consisted of all male and female high school students in public schools of Qazvin in the 2019-2020 academic year. 340 students (173 girls and 167 boys) were selected as samples by stage cluster sampling method and responded to the Perceived Social Support Scale and Riskiness Scale in Iranian Adolescents. Data were analyzed using focal correlation analysis by the Spss-22 Software. Results showed a significant positive relationship between perceived social support and high-risk behaviors. The family support component was the strongest predictor of high-risk behaviors include drug, smoking, and violence factors in adolescents. This means that the more family support in adolescents, the less drug, cigarette use, and violence they experience. Considering the significant role of perceived family support in adolescent high-risk behaviors, the study results can be used in interventions and training in child and adolescent clinics and family education courses.

  Keywords: Perceived social support, High risk behaviors, Adolescents
 • Elham Moosavian* Pages 181-192

  Impaired emotion regulation is the core of many psychological pathologies and despite the availability of effective psychotherapy, many patients do not have a significant clinical improvement in emotion regulation. In this regard, different psychotherapy models derived from disparate theoretical orientations have, over time, commingled emotion regulation recovery principles and techniques. In this article, the cognitive-behavioral model has been compared with the experiential dynamic model in relation to emotion dysregulation underlying factors and subsequent therapeutic techniques affecting these factors and finally, after discussing the disadvantages and benefits of each model, an emotion regulation method based on psychodynamic principles is propounded, blending the findings of emotion regulation science and experiential dynamic psychotherapy. Although the method and the related techniques are psychodynamic, they can be integrated with other approaches.

  Keywords: Experimental Dynamic Model, Emotion Regulation, Cognitive Behavioral Model
 • Khadije Alavi* Pages 193-202

  Despite this fact that the common protocols designed for non-chronic depression have low effectiveness in treatment of chronic depression, there are rare treatment protocols that developed especially for chronic depression. The Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is the only treatment model especially designed for chronic depression. The object of this descriptive-analytic study is to introduce this treatment approach-as a promising treatment for chronic depression-including the basic assumptions, the theory of psychopathology, the treatment model, the treatment process, and the therapeutic techniques. Finally the studies on the effectiveness of CBASP in the treatment of chronic depression are reviewed and summarized.

  Keywords: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, Chronic depression, Theory of psychopathology, Treatment process, Effectiveness