فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 2
|
 • سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، متینه مقدم صفحه 1

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های دانش بنیان استان خوزستان شهر اهواز انجام گرفته شده است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان می باشد که در زمان اجرای تحقیق تعداد آنها 180 نفر و تعداد 128 نفر برای بررسی تعیین گردید که برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده، بر اساس جدول مورگان استفاده گردیده است. برای سنجش دلبستگی شغلی کارکنان، از پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو و پرسش نامه ای جهت فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی(مسلش و جکسون 1981) مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای سنجش پایایی ازآلفای کرنباخ استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون کولموگروف –اسمیرنف استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های دانش بنیان رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.  

  کلیدواژگان: دلبستگی شغلی، فرسودگی شغلی، شرکت دانش بنیان
 • سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، متینه مقدم صفحه 12

  در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اطلاعات بدست آمده از ارزیابی عملکرد فروش و همینطور بازخورد مربوط به یک بخش از بنگاه به صورت  سیستماتیک ارایه داده  می شود ، در صورتی که اگر این بازخورد از طرف افراد دیگر باشد باعث می شود  کارکنان ادراک خود را در مورد محیط کاری شان، با ادراک ارزیابی کنندگان دیگر مقایسه کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد فروشندگان محصولات آرایش بهداشتی با تکیه بر بازخورد 360 فروشگاه زنجیره ای شهروند بیهقی شهر تهران است و این تحقیق نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری مشتریان محصولات  غذایی ارگانیک فروشگاه شهروند شعبه بیهقی شهر تهران می باشد،ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه (لیکرت) و داده ها با کمک نرم افزارSPSSوExcel تجزیه وتحلیل گشته اند.
  درتحلیل آماری ،اطلاعات در دو بخش توصیفی واستنباطی مورد بررسی قرار گرفتند . اعتبار پرسشنامه از طریق آلفا کرونباخ با مقدار 95% مورد تایید قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که ارزیابی عملکرد  360 درجه از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی روی عملکرد فروش فروشندگان محصولات  غذایی ارگانیک تاثیر دارد.     

  کلیدواژگان: بازخورد 360، عملکرد فروش، فروشندگان محصولات غذایی ارگانیک، مشتریان داخلی و خارجی