فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 92، فروردین 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 92، فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • احمد جامعی*، حسن ذوالفقارزاده، پوریا اکبرزاده صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  امروزه بحران انرژی و افزایش مصرف منابع تجدیدناپذیر همراه با آلودگی های ناشی از آن ها، یکی از مشکلات عمده بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده و یکی مهم ترین عوامل تخریب زمین و تغییرات اقلیمی به شمار می رود. بنابراین بسیاری از کشورها به توسعه کاربرد منابع انرژی تجدید پذیر پرداخته و در این بین انرژی خورشیدی یکی از مهم ترین منابع انرژی تجدیدپذیر در جهان و دومین منبع انرژی تجدیدپذیر در ایران پس از انرژی باد به شمار می رود. این انرژی به روش های مختلفی قابل بهره برداری بوده و در  این زمینه گردآورهای تخت یکی از ساده ترین سامانه هایی هستند که به سهولت می توان از آن ها در ساختمان و نیروگاه هایی نظیر  برج باد خورشیدی استفاده کرد. با توجه به تغییرات روزانه و فصلی تابش خورشید، برآورد شیب بهینه گردآورها به جهت داشتن بازده حداکثری بسیار با اهمیت خواهد بود.

  روش بررسی

  در این نوشتار بر اساس یک الگوی ریاضی و استفاده از داده های اقلیمی، شیب بهینه گردآورهای تخت در شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بر اساس نحوه استفاده از گردآور با یکدیگر مقایسه و در نهایت شیب بهینه به صورت ماهانه، فصلی و سالیانه ارزیابی می گردد. علاوه بر این ها برای درک بهتر موضوع، درصد انرژی دریافتی سالیانه گردآورها با زوایای مختلف نسبت به زاویه بهینه در یک جدول ارایه شده است.

  یافته ها

  در بخش نتیجه گیری، زاویه بهینه شیب گردآور در طول سال و فصل های مختلف بهار، تابستان، پاییز و زمستان همراه با زاویه بهینه سامانه های گرمایش استخرهای روباز و سامانه های گرمایش ساختمان ارایه گردیده و در پایان به مقایسه بازده گردآورهای عمودی و افقی نسبت به بازده حداکثری شیب بهینه در طول سال پرداخته شده است.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که زاویه شیب بهینه گردآورهای تخت در شهر کرمان در طول سال 32 درجه می باشد. این زاویه برای شش ماهه اول سال 7 درجه و برای شش ماهه دوم سال 53 درجه خواهد بود. همچنین تابش سالانه گرداورهای افقی حدود90% حداکثر تابش مجموع سالانه بوده و گردآورهای قایم نیز کم ترین تابش دریافتی را در طول سال به خود اختصاص می دهند.

  کلیدواژگان: انرژی تجدید پذیر، انرژی خورشیدی، تابش خورشید، گردآورهای تخت، زاویه بهینه گردآور
 • رضا شکوهی، عبدالله درگاهی*، امیر کرمی صفحات 15-25
  زمینه و هدف

  ورود مواد آلی به منابع آب سبب مصرف اکسیژن محلول شده و برای موجودات زیستی نامطلوب تلقی می شود. لذا هدف از این تحقیق، بررسی کارایی سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی بر روی تصفیه خانه های فاضلاب استان کرمانشاه در طول مدت یک سال انجام پذیرفت. در طول مدت تحقیق هر هفته نمونه برداری از فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه انجام شد و کارایی تصفیه خانه با سنجش پارامترهایی نظیر TSS، BOD5 و COD مورد بررسی قرار گرفت. تمامی مراحل نمونه برداری و انجام آزمایش ها بر اساس روش های موجود در استاندارد متد انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین کل برای پارامتر BOD5 پساب خروجی در سیستم های مختلف نیزار مصنوعی، برکه تثبیت، هوادهی گسترده و لجن فعال متعارف به ترتیبmg/l 55، 25، 21 و 23، برای COD به ترتیبmg/l 143، 43، 40 و 40 و برای TSS به ترتیبmg/l 47، 101، 40 و 33 به دست آمد. از بین سیستم های مورد بررسی بیش ترین میزان حذف COD مربوط به سیستم لجن فعال متعارف (97%/86) و کم ترین آن مربوط به نیزار مصنوعی (6%/61) بوده و بالاترین میزان حذف BOD5 مربوط به سیستم برکه تثبیت (18%/85) و پایین ترین آن مربوط به نیزار مصنوعی (01%/72) می باشد. نسبت BOD5/COD در فاضلاب ورودی برای سیستم های مورد بررسی به ترتیب 56/0، 62/0، 59/0 و 55/0 به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  در بررسی انطباق کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه های استان کرمانشاه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران می توان نتیجه گرفت که پساب تولیدی از نظر پارامترهای مورد بررسی با استانداردهای رایج مطابقت داشته است و می توان از آن استفاده مجدد نمود و یا به آب های پذیرنده تخلیه کرد. هم چنین کارایی سیستم های طبیعی در حذف پارامترهای مورد بررسی بیش تر از سیستم های لجن فعال بود.

  کلیدواژگان: برکه تثبیت، نیزار مصنوعی، لجن فعال، تصفیه فاضلاب، مواد آلی
 • محمد یوسفی*، علی اکبر عظمتی صفحات 27-35
  زمینه و هدف

  به خاطر کاربرد فراوان پلی استایرن در صنایع غذایی و پزشکی، داشتن خاصیت آنتی باکتریال برای این نوع از پلیمرها دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در این مقاله نمونه های نانو کامپوزیتی پلی استایرن و دی اکسید تیتانیوم با استفاده از آمیزه کاری مذاب در اکسترودر تهیه شدند.

  روش بررسی

  نمونه های مورد نظر برای تست های مکانیکی و آنتی باکتریال توسط قالب گیری تزریقی تهیه شدند. در آزمایش ها مشخص شد افزودن دی اکسید تیتانیوم موجب بهبود در خواص مکانیکی و حرارتی پلی استایرن می شود.

  یافته ها

  در نتایج آزمون هواسنجی طبیعی مشاهده شد که دی اکسید تیتانیوم به عنوان فوتو کاتالیزور نیمه هادی نقش موثری در خواص آنتی باکتریالی ماتریس پلیمری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  دی اکسید تیتانیوم باعث بهبود خواص استحکام ضربه، استحکام کششی، دمای نرم شدگی ویکات و شاخص جریان مذاب شده است. همچنین آمیزه های تهیه شده خاصیت آنتی باکتریال مناسبی در برابر باکتری های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آریوس از خود نشان دادند که نمونه نانوکامپوزیتی به خاطر اندازه کوچک تر و سطح بیش تر خاصیت آنتی باکتریال بهتری نسبت به نمونه کامپوزیتی از خود نشان می دهد.

  کلیدواژگان: پلی استایرن، دی اکسید تیتانیوم، خواص آنتی باکتریالی، خواص مکانیکی
 • اقبال وحدانی، حسین محمدی*، فریده اسدیان صفحات 37-48
  زمینه و هدف

  نوسانات اقلیمی آینده یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشر است که اثرات بسیار شدیدی بر بخش کشاورزی می گذارد. یکی از روش های بررسی میزان خسارت های ناشی از اقلیم  بوجود آمده، محاسبه شاخص آسیب پذیری ساختاری ناشی از تغییر اقلیم یا شاخص (SVCCI) است. در این پژوهش محاسبه این شاخص در سطح استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه با استفاده از داده های 11 ایستگاه هواشناسی در بازه زمانی 1395 - 1380 برای 10 شهرستان استان کردستان، شاخص مورد محاسبه قرار گرفت. برای محاسبه اجزای شاخص نیاز به محاسبه شاخص بارش، شاخص خشکی و تبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه است. در ادامه برای هر یک از اجزای شاخص، روند و بی ثباتی در روند با آزمون ناپارامتری من کندال مورد بررسی قرار گرفت. سپس نسبت به وزن دهی به روش های مختلف اقدام شد و در نهایت با توجه به متفاوت بودن واحدهای اجزای شاخص هر یک از اجزا به کمک معادله (CN) مولفه ها نرمال شدند و  بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص، آسیب پذیرترین مناطق در استان کردستان نسبت به نوسانات عوامل اقلیمی شناسایی شدند.  

  یافته ها

  نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان داد که مقدار متوسط شاخص در شهرستان های استان کردستان 41/51 می باشد. در این بین شهرستان دهگلان بیش ترین مقدار آسیب پذیری و شهرستان سروآباد کم ترین مقدار آسیب پذیری را نسبت به نوسانات عوامل اقلیمی دارند. 

  بحث و نتیجه گیری

   هدف از این پژوهش، ارایه یک روش برای تهیه نقشه آسیب پذیری اقتصادی ناشی از نوسانات اقلیمی است که بسته به در دسترس بودن و قابلیت اطمینان داده ها می تواند مبنایی برای برنامه ریزی آینده باشد. تا تصمیم گیرندگان بتوانند به توسعه خط مشی هایی در مقیاس شهرستانی بپردازند تا کنترل بیش تری بر آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیم داشته باشند.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، شاخص آسیب پذیری (SVCCI)، تغییر اقلیم، کردستان
 • سحر طبیبیان*، سید آرمین هاشمی، امیرحسین فیروزان، مهسا حکیمی عابد، سیروس بیدریغ، حمیده کاووسی صفحات 49-60
  زمینه و هدف

  بررسی توان اکولوژیک سرزمین به منظور افزایش سطح جنگل کاری از اهداف این بررسی می باشد.

  روش بررسی

  ابتدا نقشه های شیب، ارتفاع از سطح دریا، جهات جغرافیایی، دما، بارش، رطوبت، خاک، درصد تاج پوشش و شیب با رقومی کردن داده های دریافتی از سازمان ها و ادارات مربوطه آماده شدند. برای ارزیابی توان  اکولوژیک  توابع عضویت فازی استاندارد شد. سپس معیارهای مورد استفاده در ارزیابی بر اساس روش ارزیابی چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی شدند و وزن نهایی مربوط به هر معیار تعیین شد .

  یافته ها

   معیار ارتفاع از سطح دریا دارای بیشترین ارزش در معیارها بوده و معیار شیب دارای کم ترین ارزش در معیارهاست. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توان اکولوژیک باعامل های اکولوژیک به ویژه عامل های اقلیمی و فیزیوگرافی، رابطه مستقیم دارد. نتایج ارزیابی  توان اکولوژیک  برای جنگل کاری  با عمل گر AND نشان می دهد که 5566  هکتار از منطقه در کلاسه با توان  خیلی زیاد قرار دارد و نتایج ارزیابی توان اکولوژیک  برای جنگل کاری  با عملگر گاما  نشان می دهد که 3098 هکتار از منطقه در کلاسه با توان خیلی زیاد قرار دارد  .

   بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه حدود 60 درصد از  سطح منطقه مورد مطالعه از جنگل پوشیده شده است و با توجه به نتایج ارزیابی توان اکولوژیک به منظور جنگل کاری ، این مطالعه می تواند در شناخت توان جنگل داری و در نتیجه توسعه جنگل داری در این منطقه موثر باشد.

  کلیدواژگان: توان اکولوژیک، مناطق جنگل کاری، AHP، گاما، شهرستان تالش
 • فاطمه بکائیان*، علی اکبر شمسی پور، مرضیه علی خواه اصل صفحات 61-78
  زمینه و هدف
  توسعه فیزیکی شهرها و گسترش ابعاد آن، یکی از عوامل مهم در تغییرات اراضی شهری به شمار می رود که پیامدهای متعدد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. در چند دهه گذشته، شهر تهران، با رشد و توسعه شهری و شهرک های پیرامونی متعددی مواجه بوده که این مسیله، موجب تغییرات وسیعی در اراضی شهری تهران و نواحی پیرامون شده است. در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی تهران در چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره ای 7 باندی سنجنده TM ماهواره لندست، به پایش تغییر و تبدیل اراضی شهر تهران از سال 1988 تا 2010 و در سه مقطع زمانی 1988، 2000 و 2010 پرداخته شد. تصاویر پس از مراحل پیش پردازش، بر اساس شش طبقه اراضی شهری، کشاورزی، آبی، جنگلی، مرتعی و بایر در نرم افزار ENVI@ طبقه بندی شده و با روش تفاضل تصویر و مقایسه پس از طبقه بندی، تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پردازش و طبقه بندی تصاویر نشان می دهد که اراضی شهری به طور پیوسته با رشد همراه بوده و اراضی بایر نیز در مقیاس بسیار کم و آرام، در حال افزایش است. همچنین اراضی مرتعی در یک دهه گذشته با کاهش همراه بوده است. در حالی که اراضی کشاورزی علیرغم کاهش نسبت به سال 1988، از سال 2000 روند افزایشی نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  در مجموع به دلیل توسعه فعالیت های صنعتی، نظامی و گردشگری در پیرامون شهر، از میزان اراضی دامنه ای و کشاورزی کاسته شده و پهنه شهر توسعه پیدا کرده است که البته تاثیرات متعدد زیست محیطی همچون تغییر موازنه انرژی سطحی، جزیره گرمای شهری و چرخه آب در پیرامون شهر برجای نهاده است.
  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، تهران، RS & GIS
 • حسین پناهی*، نجمه اسماعیل درجانی صفحات 79-88
  زمینه و هدف

  گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های محیط زیستی در سطح جهان است که افزایش درجه حرارت، ذوب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن سطح آب های آزاد جهان و تغییر در آستانه های آب و هوایی از پیامدهای آن می باشد.

  روش بررسی

  در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی پانل با استفاده از تنوع سالانه دما و میزان بارش طی دوره  1390-1380 برای تمام استان های ایران اثرات تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

  یافته ها

  تغییر اقلیم بخش های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و این اثر گذاری روی بخش هایی که ارتباط متقابل بیش تری با بخش کشاورزی دارند. این نکته قابل ذکر است که با توجه به روندهای دما و بارش در سال های گذشته در استان های ایران که روند مطلوبی را نشان نمی دهند.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج حاکی از آن است که دمای هوا در رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و در سطح 5 درصد معنی دار شده است و میزان بارش رابطه مثبت و معنی داری در سطح 5 درصد با متغیر رشد اقتصادی نشان می دهد. با افزایش گرمایش جهانی و تغییر اقلیم رشد اقتصادی استان های ایران در حال کاهش است.

  کلیدواژگان: گرمایش جهانی، تغییر اقلیم، رشد اقتصادی، دما و میزان بارش، طبقه بندی JEL: O11، O13، O40، Q54
 • سارا زهری، منصوره طاهباز*، ایرج اعتصام صفحات 89-100
  معماری بومی هر منطقه ای در سازگاری با طبیعت و اقلیم محلی و با تکیه بر منابع موجود در محل شکل می گیرد. روستاهای استان گیلان دارای معماری بومی غنی و ارزشمندی هستند، اما در سال های اخیر با رشد شهرنشینی، سرعت گرفتن ساخت و ساز و استفاده از روش های ساخت و مصالح جدید، سیمای روستاها و شهرهای این منطقه دستخوش تغییر شده است. ذخیره انرژی یکی از عو امل مهم دستیابی به توسعه پایدار است. از آنجا که راهکارهای معماری بومی در گذر زمان، و توسط افراد محلی آشنا با اقلیم و اکوسیستم هرمنطقه شکل می گیرد، مطالعه معماری بومی برای باز زنده سازی میراث بومی ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر با مطالعه معماری بومی روستایی بخش جلگه ای گیلان، تاثیر استفاده از مصالح و روش های بومی بر کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، با انتخاب سه گونه از خانه های بومی منطقه جلگه ای گیلان(شرق، غرب و مرکز)، میزان مصرف انرژی آن ها با استفاده از مصالح بومی و جدید به روش شبیه سازی تحلیل می شود. این پژوهش بر مبنای این فرضیه استوار است، که بازشناسی راهکارهای اکولوژیک معماری بومی و به کارگیری آن ها در معماری جدید می نواند باعث کاهش مصرف منابع و در نتیجه کاهش اثرات نامطلوب محیط مصنوع بر زیستگاه طبیعی شود. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان انرژی مصرفی خانه های روستایی با مصالح بومی به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از مصرف انرژی با مصالح جدید است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، که عملکرد پی شکیلی، دیوار زگالی و سقف کلوشی از نظر میزان تبادل حرارت با محیط خارج مطلوب تر از مصالح و روش های جدید است.
  کلیدواژگان: مصالح بومی، مصرف انرژی، خانه روستایی، اقلیم معتدل و مرطوب، منطقه جلگه ای
 • علی رضا اعجازی، محمود شریعت*، پروین فرشچی صفحات 101-108
  زمینه و هدف
  خشک سالی یکی از پدیده های طبیعی است که بیش ترین آسیب آن در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی به چشم می خورد . حوضه آبریز دریاچه ی ارومیه با تراکم جمعیت نسبتا زیاد امروزه یکی از چالش های زیست محیطی ایران می باشد. به طوری که در سال های اخیر به دلیل ورود حجم آب کم از  رودخانه ها و کمبود بارش منطقه ای حیات این دریاچه در معرض تهدید جدی قرار گرفته است .این حوضه آبریز با مساحت 52000 کیلومتر مربع و میانگین بارش 200 تا 900 میلی متر، حجم آبی در حدود 22 میلیارد متر مکعب بارش در سطح حوضه را دارا می باشد . جهت تامین نیازهای کشاورزی و انسانی به آب شیرین ، سدهای زیادی با حجم ذخیره حدود3 میلیارد متر مکعب در روی بستر رودخانه های اصلی دریاچه احداث شده است. با عنایت به کاهش مساحت حوضه آبریز دریاچه و ورود میزان آب در نظر گرفته شده به دریاچه ، احیای کامل دریاچه به وضع طبیعی قبلی بعید به نظر می رسد .
  روش بررسی
    در این تحقیق سعی شده است تا با شناسایی علل بروز بحران به روش دلفی و رتبه بندی سلسله مراتبی حد تاثیر هر کدام از عوامل بروز بحران را تبیین نمود و به اولویت های مدیریتی دست یافت .
  یافته ها
  در این تحقیق چهار معیار اصلی و 21 زیرمعیار جهت علل بروز بحران دریاچه ارومیه  شناسایی شده است .
  بحث و نتیجه گیری
    بر اساس نتایج این تحقیق از چهار معیار اصلی و 21 زیرمعیار شناسایی شده ، ساخت سد ها با تاثیر 23 درصد و تغییر الگوی کشت با تاثیر 8 درصداز مهم ترین عوامل بروز بحران در  دریاچه ارومیه شناخته شدند .
  کلیدواژگان: شناسایی علل بحران، رتبه بندی سلسله مراتبی، دریاچه ارومیه، روش دلفی
 • حامد عیالی، هادی کشمیری*، خسرو موحد صفحات 109-122
  زمینه و هدف

  از آن جا که سطح توقعات افراد و نیاز آن ها به ایجاد شرایط آسایش در محیط های مختلف روز به روز محسوس تر می شود، بنابراین اقلیم و شرایط محیطی، تاثیر روانی و فیزیکی اجتناب ناپذیری بر شرایط آسایش انسان دارند. لذا تعیین محدوده ی آسایش حرارتی برای هر منطقه ی اقلیمی در انحای مختلف ساخت، ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، شناسایی محدوده ی آسایش حرارتی فضاهای داخلی ساختمان های مسکونی چند طبقه با استفاده از شاخص های پیش بینی متوسط نظرات و متوسط نظرات واقعی است.در این راستا پژوهش پیش رو به این سوال پاسخ خواهد داد که:  دمای خنثی در ساختمان های مسکونی چند طبقه در شیراز در فصل گرم به چه میزان است؟

  روش بررسی

  در این پژوهش، از روش های تحقیق مختلف با توجه به جنبه های گوناگون آن استفاده شده است لیکن مراحل اجرایی پژوهش در دو بخش "گردآوری داده و اطلاعات" و "تجزیه و تحلیل" جداسازی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش حال نگر، براساس روش تجربی و میدانی به دو روش اصلی پرسش نامه و اندازه گیری متغیرها با استفاده از دستگاه های اندازه گیری محیطی (Lutron LM-8000A و Extech T30)، از نمونه های واحدهای مسکونی جمع آوری گردید و سپس با توصیف های تحلیلی، استنتاجی و طبقه بندی آن ها احکام لازم صادر گردید.

  یافته ها

  اغلب افراد در کلیه فضاهای مورد مطالعه احساس گرم بودن در مقیاس اشری را داشته اند. دمای هوای فضاهای داخلی و میزان پیش بینی متوسط نظرات و هم چنین متوسط نظرات واقعی ضریب همبستگی افزایشی و مثبت وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ی بین دمای هوای بیرون و دمای خنثی در ماه های گرم دارای رابطه ای خاص است که اختلاف جزیی با دیگر مطالعات جهانی دارد.

  کلیدواژگان: دمای خنثی، آسایش حرارتی، ساختمان های مسکونی چند طبقه، شیراز
 • خشایار کاشانی جو*، حامد محمدی صفحات 123-135
  زمینه و هدف

  پیاده راه ها یکی از مهم ترین فضاهای شهری معاصر محسوب می شوند که باتوجه به قدمت نه چندان طولانی در کشورمان، هنوز ابعاد ناشناخته ای از آنها باقی مانده است. این پژوهش درصدد کشف ارتباط بین مسدود شدن خیابان بر سواره با تغییر در حجم تردد خودرو ها در معابر پیرامونی در طول زمان است.

  روش بررسی

  این پژوهش کاربردی، با گردآوری اطلاعات نظری از طریق مطالعات اسنادی_کتابخانه ای و جمع آوری داده های میدانی    از روش مشاهده و مصاحبه صورت گرفته است و تحقیقی توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. نمونه مطالعاتی این پژوهش، محدوده  خیابان 15خرداد تهران است. با بررسی میزان اختلاف حجم تردد سواره در سالهای 2011، 2014 و 2016 در نرم افزار SPSS  و طبق آزمون واریانس یک طرفه، تفاوت معنی داری در میانگین حجم تردد خودرو های معابر مورد مطالعه مشاهده گردید که فرضیه افزایش حجم ترافیک سواره در معابر پیرامون خیابان 15 خرداد پس از تبدیل به پیاده راه را رد می نماید.

  یافته ها

   محاسبات عددی نشان می دهد که پس از ایجاد پیاده راه 15خرداد، هم سو با نمونه های مشابه جهانی، طی یک دوره 3 ساله  7/15 درصد و در دوره ای 5 ساله 7/20 درصد حجم تردد سواره در محورهای پیرامونی آن ناپدید شده است که ناشی از تغییر مسیر و زمان سفر شهروندان و استفاده از سفرهای چندحالتی کسبه است.

  بحث و نتیجه گیری

  از این رو، به نظر می رسد تغییر نگرشی در میان مسوولین شهری در خصوص انتقال اثرات ترافیکی ایجاد پیاده راه بر محدوده های پیرامونی آن الزامی است.

  کلیدواژگان: پیاده مداری، پیاده راه، تبخیر ترافیک، آزمون واریانس یک طرفه، خیابان 15خرداد
 • اکبر قویدل*، فاطمه مولوی، منیژه عیوضی صفحات 137-149
  زمینه و هدف

  به منظور بررسی تاثیر آفت کش ها بر کیفیت زیستی خاک، اثر سه نوع علف کش و سه نوع حشره کش پرمصرف بر شاخص های اکوفیزیولوژیک و شیمیایی خاکمورد آزمایش قرار گرفت.

  روش بررسی

  آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد که شامل فاکتور آفت کش در هفت سطح (سه علف کش و سه حشره کش به همراه خاک شاهد) و فاکتور زمان در دو سطح (یک ماه و دو ماه پس از کاربرد آفت کش) بود. آزمایش در گل دان به مدت دو ماه در شرایط گل خانه انجام گرفت. برخی از شاخص های زیستی و اکوفیزیولوژیک خاک پس از یک ماه و نیز پس از دو ماه اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در اثر کاربرد آفت کش ها، جمعیت باکتری ها و قارچ ها و شاخص های اکوفیزیولوژیک شامل تنفس پایه، تنفس برانگیخته، کربن زی توده ی میکروبی، نیتروژن زی توده ی میکروبی و بهره میکروبی پس از گذشت یک ماه کاهش و بهره متابولیک خاک افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشته است. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد آفت کش ها بر مقدار کربن آلی تاثیری نداشته است. مقایسه نتایج نشان داد که با وجود کاهش شاخص های اکوفیزیولوژیک خاک پس از گذشت یک ماه، شاخص های فوق پس از آن روند افزایشی داشته و در پایان ماه دوم به مقدار قبل از کاربرد آفت کش رسیده اند. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای آفت کش، علف کش توفوردی بیش ترین تاثیر منفی و حشره کش کلروپیریفوس کم ترین تاثیر منفی را را بر شاخص های اندازه گیری شده داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که به کارگیری آفت کش های مورد استفاده در این تحقیق موجب کاهش کیفیت زیستی خاک در کوتاه مدت می گردد.

  کلیدواژگان: آلودگی خاک، سموم کشاورزی، کشاورزی پایدار، کیفیت زیستی خاک
 • علی حسینی*، سید امیر فتاحیان، جواد ملکان صفحات 151-166
  زمینه و هدف

  شهر تهران به واسطه قرار گرفتن چندین گسل فعال در اطراف و درون آن از ریسک بالایی در برابر خطر زلزله برخوردار است. قرارگیری منطقه 20 (شهر ری) تهران در گستره شمال ایران مرکزی این منطقه را به عنوان پرخطرترین منطقه شهر تهران از سایر مناطق شهر متمایز می نماید. از طرفی این محدوده دارای بیشترین بافت فرسوده در شهر تهران می باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی محدوده های ایمن منطقه 20 شهر تهران در هنگام وقوع زلزله است.

  روش بررسی

  در این تحقیق الگوی پژوهش کاربردی است بنابراین جزء تحقیقات هدف گرا می باشد. بر اساس ماهیت و روش نیز توصیفی- تحلیلی می باشد. برای ارزیابی خطر وقوع زلزله و شناسایی محدوده های ایمن از GIS و روش های تصمیم گیری چندمعیاره مانند AHP و منطق فازی استفاده شده است. معیارهای به کار رفته شده در این پژوهش بر اساس روش دلفی و از طریق تکنیک گلوله برفی و شرایط منطقه استخراج گردیده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که منطقه 20 شهر تهران به لحاظ ایمنی در برابر زلزله از حد نهایی امتیاز فازی (امتیاز 1)، به امتیاز 17/. تا 58/. دست پیدا کرده است و به لحاظ ایمنی در هنگام وقوع زلزله در سطح متوسط به پایین قرار می گیرد. هر چند در این حد نهایی امتیاز فازی بعضی از نواحی و مکان ها در منطقه 20 نسبت به سایر نواحی و مکان ها ایمن تر هستند. به گونه ای که محدوده های غربی، جنوب غربی و شمال منطقه 20 به لحاظ مواجه با خطر زلزله وضعیت به نسب بهتری را دارا می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  منطقه 20 تهران به دلیل وجود گسل های متعدد به شدت در خطر زلزله خیزی قرار دارد و از سوی دیگر با توجه به وجود مناطق کم دوام و بافت فرسوده شهری نیازمند اقدام اساسی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله می باشد.

  کلیدواژگان: زلزله، محدوده های ایمن، تصمیم گیری چندمعیار، منطق فازی، تهران
 • مریم عباسی*، ملیحه فلاح نژاد، روح الله نوری، مریم میرابی صفحات 167-183
  زمینه و هدف

  اولین قدم برای طراحی سیستم های مدیریت پسماند شهری، آگاهی کامل از کمیت پسماند تولیدی می باشد. پیش بینی کمیت تولید پسماند به دلیل تاثیر عوامل متنوع و خارج از کنترل، یکی از پیچیده ترین مسایل مهندسی می باشد. به همین خاطر، لزوم استفاده از مدل هایی که قابلیت مدل سازی پدیده های پیچیده را دارند، به خوبی روشن می باشد. هدف از این مطالعه، پیش بینی کمیت پسماند با استفاده از مدل های هوشمند، مقایسه عملکرد و آنالیز عدم قطعیت آن ها می باشد

  روش بررسی

  در این مطالعه، شهر مشهد به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و از سری زمانی تولید پسماند در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1390 برای پیش بینی هفتگی استفاده گردید. جهت مدل سازی از مدل های هوشمند شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، سیستم استنتاجی تطبیقی نروفازی و کا نزدیک ترین همسایه استفاده گردید. پس از بهینه سازی پارامترهای هر مدل، با استفاده از از شاخص های آماری، عملکرد مدل ها مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت، آنالیز عدم قطعیت نتایج مدل سازی با کمک روش مونت کارلو انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضریب اطمینان (2R) مدل های شبکه عصبی، سیستم استنتاجی تطبیقی نروفازی، ماشین بردار پشتیبان و کا نزدیک‍ترین همسایه به ترتیب 67/0، 69/0، 72/0 و 64/0 می باشد. آنالیز عدم قطعیت نیز نتایج این مقایسه را تایید نمود و نشان داد مدل ماشین بردار پشتیبان در بین سایر مدل ها، عدم قطعیت کم‍تری داشته و نسبت به داده های ورودی کم‍ترین حساسیت را دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  مدل های هوشمند از توانایی رضایت بخشی برای پیش بینی کمی پسماند برخوردارند و در بین مدل های هوشمند مورد مطالعه، مدل ماشین بردار پشتیبان بهترین نتایج را از خود نشان داد. همچنین، عدم قطعیت نتایج مدل ماشین بردار پشتیبان در بین سایر مدل ها، عدم قطعیت کم تری برخوردار بود.

  کلیدواژگان: پیش بینی کمی تولید پسماند، شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، کا نزدیک ترین همسایه، سیستم استنتاجی تطبیقی نروفازی، آنالیز عدم قطعیت
 • حسین نظم فر*، علی عشقی چهاربرج، محمدحسین اصلانی، غلامرضا احمدزاده صفحات 185-199
  زمینه و هدف

  ارزیابی پایداری محیط زیستی، به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار بوده و لذا توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری اجتناب ناپذیر است. به همین منظور پژوهش حاضر باهدف سنجش و ارزیابی میزان پایداری محیط زیستی در بین  شهرستان های استان آذربایجان شرقی انجام شده است.

  روش بررسی

  روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی باهدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی است. به منظور ارزیابی و رتبه بندی پایداری محیط زیستی 13 شاخص از مولفه های زیست محیطی شهرستان های استان از سال نامه آماری 1391 انتخاب شدند، این متغیرها با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند و برای تجزیه وتحلیل داده ها و رتبه بندی و تعیین درجه پایداری شهرستان ها از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های تحقیق بیان گر تفاوت در پایداری محیط زیستی در بین شهرستان های استان می باشد. به گونه ای که از 20 شهرستان، 4 شهرستان پایدار(عجب شیر، بناب، ورزقان و مرند به ترتیب با امتیاز 0271/0، 1510/0، 1810/0 و 2144/0) ، 2 شهرستان نسبتا پایدار(بستان آباد و جلفا به ترتیب با امتیاز 2795/0 و 3846/0) ، 6 شهرستان نیمه پایدار (تبریز، مراغه، ملکان، شیستر، خداآفرین و میانه به ترتیب با امتیاز 4755/0، 5145/0، 5793/0، 5832/0، 5933/0و 6459/0) ، 5 شهرستان نسبتا  نیمه ناپایدار (چاراویماق، هریس، کلیبر، سراب و آذرشهر به ترتیب با امتیاز 6879/0، 7424/0، 7496/0، 7660/0و 8125/0) و 3 شهرستان (اسکو، اهر و هشترود به ترتیب با امتیاز 8436/0، 9001/0و 9499/0) جزء شهرستان های محروم استان از  لحاظ شرایط محیط زیستی می باشند که از پایداری محیط زیستی کم تری برخوردارند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان دهنده این است که شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ پایداری محیط زیستی در موقعیت نیمه پایدار قرار دارد. در کل می توان دریافت کرد که بیش تر شهرستان ها در فرآیند پایداری محیط زیستی در وضعیت نیمه پایدار و نسبتا ناپایدار قرار دارند و نیازمند اولویت بیش تری برای اجرای برنامه های هدف مند توسعه پایدار می باشند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، استان آذربایجان شرقی، پایداری، محیط زیستی، ویکور
 • مسعود بازگیر*، مهدی حیدری، نسیم زینلی، مهرداد کهزادیان صفحات 201-214
  زمینه و هدف

  جنگل زدایی و تغییر کاربری جنگل ها به اکوسیستم های ساده یک بحران جهانی است و این مشکل در آسیا در طی قرن بیستم افزایش یافته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر کاربری از جنگل به زراعت و رهاسازی از زراعت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اکوسیتم جنگلی زاگرس است.

  روش بررسی

  مناطق مشابه از نظر شرایط فیزیوگرافی با حداکثر اختلاف ارتفاع از سطح دریای 150 متر و فاصله کمتر از 3 کیلومتر شامل جنگل بدون سابقه تخریب (شاهد)، رهاسازی بلند مدت از زراعت و زراعت دایر در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد، کلیه خصوصیات خاک مورد مطالعه برای حالت های مورد بررسی دارای اختلاف معنی داری بودند. بیشترین مقدار میزان کربن آلی، ازت، فسفر، و پتاسیم در منطقه شاهد و رهاسازی از زراعت دیده شد. نتایج تحلیل مولفه های اصلی (PCA) نشان داد که مناطق شاهد و رهاسازی بلندمدت از زراعت با جهت مشابهی از محورها همبستگی دارند که این نشان دهنده شباهت خصوصیات ادافیکی این کاربری ها است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان دادکه تغییر کاربری اراضی در جنگل های زاگرس بر خصنوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اثر منفی دارد. با حفاظت بلندمدت پس از تخریب حاصل از تغییر کاربری، خصوصیات خاک اصلاح پیدا می کند. پایش اثر مدیریت اجرایی مانند مدیریت حفاظتی بر خصوصیات خاک بر اساس فاصله قطعات نمونه با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: تخریب، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، جنگل زاگرس، زراعت، ایلام
 • شریفه حیدریان، فرهاد قاسمی آقباش* صفحات 215-225
  زمینه و هدف

  افزایش دی اکسیدکربن اتمسفری در سال های اخیر منجر به افزایش گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی شده است. ترسیب کربن در پوشش درختی، گیاهی و خاک های تحت آن ساده ترین و از لحاظ اقتصادی عملی ترین راه کار ممکن جهت کاهش کربن اتمسفری محسوب می شود. لذا این پژوهش به منظور ارزیابی میزان ترسیب کربن پوشش درختی و خاک در دو پارک شهری کوهدشت (پارک شقایق و شهید بهشتی) انجام شد.

  روش بررسی

  جهت دست یابی به هدف مورد نظر، درختان هر دو پارک مورد آماربرداری قرار گرفتند. هم چنین نمونه های خاکی در دو عمق 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی متری از داخل پارک و زمین عاری از پوشش گیاهی مجاور پارک (به عنوان شاهد) جمع آوری و برای انجام آنالیزهای مربوطه آماده شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مقدار ترسیب کربن خاک در اعماق 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی متری در پارک شقایق و منطقه شاهد آن به ترتیب 7/106، 65/251، 52/23 و 48/45 تن در هکتار از پارک شهید بهشتی و منطقه شاهد آن به ترتیب 93/11، 83/20، 05/32 و 13/53 تن در هکتار به طور معنی داری (P< 0.01) بیش تر بود. تراکم و تنوع در آمیختگی پوشش درختی نیز تاثیر چشم گیری در مقدار کربن ترسیب داشته است (چنار13/53، کاج مشهد 32/31، کاج تهران 05/32 و اقاقیای توپی 81/12 تن در هکتار). به طورکلی، ترسیب کربن پارک شقایق از پارک شهید بهشتی بیش تر بوده و از جمله دلایل اصلی آن می توان به بافت خاک (رسی)، تراکم و تنوع بالای پوشش درختی و هم چنین نزدیکی به جاده دسترسی آسفالته اشاره کرد.

  کلیدواژگان: ترسیب کربن، پهن برگ، عمق خاک، فضاهای سبز شهری، کوهدشت
 • زهرا صمدی طاری، جعفر نوری*، رضا ارجمندی صفحات 227-245
  زمینه و هدف
  در سالهای اخیر روند توسعه گردشگری در سواحل استان مازندران، بدون توجه به برنامه ریزی اصولی و ظرفیت توان منطقه، موجبات اثرات نامطلوب زیست محیطی و تخریب ساحل را فراهم آورده است، از این رو هدف پژوهش حاضر ساماندهی فعالیت های گردشگری ساحلی در استان مازندران با ارایه یک برنامه راهبردی و اصولی و متناسب با شرایط منطقه می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر در سه مرحله صورت پذیرفته است. مرحله اول شامل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) و خارجی (EFE) می باشد. در مرحله دوم با تهیه ماتریس فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف ها (SWOT)، راهبردهای متناسب با عوامل ارایه گردید. در مرحله سوم نیز با تهیه ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)، راهبردها ارزیابی و راهبردهای برتر انتخاب شد.
  یافته ها
  در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، بیشترین امتیاز وزن دار به انجام پرژه های شناخت وضعیت منطقه و در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به مجاورت و نزدیکی به کلان شهر تهران اختصاص یافته است. بر اساس نتایج، 25 راهبرد از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی مدیریت راهبردی مناطق گردشگری ساحلی استان مازندران بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از ارزیابی راهبردها حاکی از آن است که اولین قدم در راستای اهداف مدیریت راهبردی مناطق گردشگری ساحلی، راهبرد SO3 با عنوان هدایت توسعه گردشگری ساحلی در منطقه بر اساس استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی می باشد. راهبردهایWT1 (اصلاح سیاست های توسعه گردشگری بر اساس مطالعات استراتژیک)و WT2 (بکارگیری مکانیزم های مدیریت زیست محیطی شامل ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA) نیز به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار دارند.
  کلیدواژگان: منطقه ساحلی، توسعه گردشگری، مدیریت راهبردی، مازندران
 • فرشاد کیوان بهجو*، مراد حاجی پور، رامین نقدی، معراج شرری، زینب پورقلی صفحات 247-259
  زمینه و هدف

  از وقایع مهم در زندگی جنگل، زادآوری درختان جنگلی است که تداوم حیات و پایداری دایمی یک جنگل از درختان مختلف، به آن ها بستگی دارد. بنابراین شناخت عوامل موثر بر روند استقرار گونه های جنگلی می تواند ما را در شناخت بهتر مراحل مختلف توالی این اکوسیستم یاری کند. هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه جنگل بر زادآوری گونه های چوبی درختی و درختچه ای در منطقه  ذیلکی رودبار است.

  روش بررسی

  برای انجام این تحقیق، قسمتی از جاده جنگلی سری 4 ذیلکی رود با سن 18 سال که به لحاظ ارتفاع، جهت دامنه، تغییرات شیب و ترکیب گونه ای دارای وضعیت یکنواختی بود، با طول کافی (500 متر) انتخاب و در جاده 6 ترانسکت، به طور یک درمیان به سمت بالا و پایین دامنه و به طول 50 متر و عمود بر آن با استفاده از طناب و قطب نما پیاده گردید. در هر ترانسکت در فواصل 1، 5، 10، 30 و 50 متر، پلات های موازی با جاده و به ابعاد 2 متر در 10 متر پیاده شد و در داخل هر قطعه نمونه، نوع و تعداد زادآوری گونه های چوبی درختی و درختچه ای برداشت شد.

  یافته ها

   بر طبق نتایج، تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد زادآوری گونه ها در پایین دست (9/13± 8/28) و بالا دست جاده (9/12±4 /32) وجود نداشت. آنالیز واریانس نشان داد که میانگین تعداد زادآوری بین فواصل مختلف در پایین دست و بالا دست جاده دارای اختلاف معنی داری می باشد. در پایین دست جاده، به احتمال 95 درصد، میانگین تعداد زادآوری در فاصله 5 و 1 متر از جاده به ترتیب دارای بیش ترین (0/7± 0/39) و کم ترین مقدار (4/10± 0/16) می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  برای بقاء هر نوع پوشش گیاهی، امکان زادآوری اهمیت ویژه ای دارد و از آنجا که جاده ها، مسیرهای دست یابی به اکوسیستم های جنگلی، هم برای انسان و هم برای گونه های گیاهی و جانوری مهاجم محسوب می شود، آگاهی از شرایط پوشش گیاهی و خاک منطقه تحت مدیریت و بررسی مسیرهای جاده جنگلی به منظور به حداقل رساندن خسارات وارده به زادآوری ضروری میباشد.

  کلیدواژگان: زادآوری، اکوسیستم جنگلی، گونه های چوبی، بالادست جاده، پایین دست جاده
 • جواد صمدی، نغمه مبرقعی دینان* صفحات 259-273
  زمینه و هدف

  روش های آماری به طور گسترده ای در مطالعات محیط زیستی جهت ارزیابی مخاطرات طبیعی استفاده می شود. از آسیب پذیری آبهای زیرزمینی به کمک روش های آماری برای حمایت از تصمیم گیری در مورد مدیریت و برنامه ریزی زیست محیطی استفاده می شود. در این تحقیق از بهینه سازی پارامترهای مدل DRASTIC، Pesticide DRASTIC و لایه کاربری اراضی (LU) بر‏اساس روش های آماری جهت مدل سازی خطرپذیری آلودگی آبهای زیرزمینی حوزه آبریز جنوب دریاچه نمک استفاده گردیده است.

  روش بررسی

  در این روش لایه های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه، رتبه بندی (قطعی و فازی-آماری)، وزن دهی (اصلی و آماری) و به‏روش هم‏پوشانی شاخص تلفیق گردیدند. برای مدل سازی از رگرسیون غیرخطی جهت رتبه بندی فازی-آماری (هم مقیاس سازی) و از ضرایب همبستگی پیرسونی بین غلظت نیترات با پارامترهای هم مقیاس شده مدل DRASTIC، P-DRASTIC و تحلیل حساسیت (حذف پارامتری، تک پارامتری) جهت تعیین و تصحیح وزن مناسب پارامترها استفاده شد. همپنین جهت تعیین تاثیر کاربری های اراضی و رتبه بندی آن از مدل تخریب مخدوم بر اساس میزان پتانسیل آلودگی و نیترات مشاهده شده آبهای زیرزمینی استفاده گردید.

  یافته ها

  در نتیجه مدل P-RASIC-LU و RASIC-LU بر اساس رتبه بندی و وزن دهی آماری و تحلیل حساسیت حذف پارامتری، ضریب همبستگی 62 درصد و سطح معنی داری آماری 01/0 را نشان داده و با پارامترهای نرخ تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، اثر منطقه غیراشباع، هدایت هیدرولیکی و کاربری اراضی به ترتیب با وزنهای 1/3، 0/4، 1/4، 1/3، 0/2، 0/2 و 50/2، 63/4، 15/4، 03/3، 96/1، 00/2 به عنوان بهترین مدل انتخابی مشخص شد. بر اساس این مدل قسمت های غربی و جنوبی آبخوان به دلیل نرخ تغذیه بالا و مواد درشت دانه در ناحیه غیر اشیاع، خاک و محیط آبخوان دارای خطرپذیری آلودگی زیادی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه در بازبینی وزن و رتبه پارامترهای مدل با استفاده از روش آماری و GIS تا حدودی نظرات شخصی محدود شده و باعث افزایش صحت مدل گردیده است. این روش نتایج مطلوبی برای مدل سازی خطرپذیری آلودگی به دنبال داشته است.

  کلیدواژگان: خطرپذیری آلودگی، آبهای زیرزمینی، تحلیل حساسیت، ضریب همبستگی، P-DRASTIC
 • سید قاسم زمانی، وحید بذار* صفحات 275-284

  بر اساس حقوق مسئولیت بین المللی، مشارکت زیان دیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین الملل محیط زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیان دیده به عنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را به عنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی قلمداد نموده است. تقصیر زیان دیده در تعیین کلیه خسارت های زیست محیطی ازجمله هزینه های مربوط به تدابیر پیشگیرانه نیز تاثیرگذار است. همچنین، پس از ایجاد خسارت نیز زیان دیده باید در جهت کاهش میزان آن تلاش کند و در صورت توانایی در کاهش خسارت و امتناع از آن، مشارکت در خسارت بر مسئولیت تاثیرگذار است. همچنین در وضعیت هایی که زیان دیده علی رغم فرض وجود خطر اقدام می کند نیز قاعده مزبور لازم الرعایه است. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی شرایط مشارکت زیان دیده در خسارت در خصوص خسارت های زیست محیطی، مسایل مرتبط با این قاعده در حقوق بین الملل محیط زیست را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: مشارکت در خسارت، حقوق بین الملل محیط زیست، مسوولیت بین المللی، تعهد به کاهش خسارت، فرض وجود خطر
 • شیرین شیرازیان، سبحان طیبی*، هدیه سادات میرترابی صفحات 285-292

  مقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراه های عمومی را ممنوع ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کند، این ممنوعیت می تواند به عنوان بیان پایبندی عمومی جامعه به حفظ محیط زیست و محکومیت عمومی رفتارهای آلوده ساز تفسیر گردد. از سوی دیگر می توان گفت تخریب محیط زیست از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین ممنوعیت حقوقی این رفتارها می تواند به عنوان بیان این ادعای اخلاقی تفسیر شود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و رویکرد نو اندیشانه دارد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش حقوق به عنوان تسهیل کننده ی ساختار اجرایی مقررات گذاری زیست محیطی در شرایط مناسب هم گام با تعامل اجتماعی است. همچنین تبیین اهمیت مقررات گذاری و قاعده سازی نیز مد نظر قرار دارد. مقررات گذاری از جمله استاندارد های مهم اجتماعی و ضمانت اجرای قوی برای تعهدات قانونی در جامعه محسوب می گردد. این استاندارد بنیادین در حوزه حقوق عمومی قوام یافته و به نظر می رسد رهیافتی مهم برای حفاظت از محیط زیست و پایبندی شهروندان به تعهدات زیست محیطی است.

  کلیدواژگان: مقررات گذاری، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، دیپلماسی عمومی، تعهدات شهروندی
 • سید مهدی حسینی فرد*، هادی قربانی صفحات 293-307
  زمینه و هدف

  امروزه از فلزات سنگین در بسیاری از صنایع و تکنولوژی های مهم استفاده می شود که نتیجه آن تولید پساب های صنعتی آلوده و مضر برای سلامتی انسان و محیط زیست است. این پژوهش با هدف بررسی کارایی حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از جاذب مناسب و جدید نانو ذرات دی اکسید منگنز بود.

  روش بررسی

  ابتدا نانو ذرات دی اکسید منگنز به روش ترسیب الکتروشیمیایی کاتدی سنتز گردید و تاثیر پارامترهای pH، زمان تماس، غلظت نانو ذرات و اثر غلظت اولیه بر فرآیند جذب کادمیم در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین ویژگی های نانو ذرات دی اکسید منگنز، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) و دستگاه طیف سنج مادون قرمز (FTIR) استفاده گردید. ایزوترم های جذب لانگمیر و فرندلیچ و نیز سینتیک های جذب کادمیم بر روی جاذب نانو ذرات دی اکسید منگنز بر اساس مدل های هو و همکاران و لاگرگرن بررسی شد.

  یافته ها

  تصاویر تولیدی با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که اندازه این ذرات 30 تا 50 نانومتر است. نتایج نشان داد که با افزایش pH، درصد حذف و ظرفیت جذب کادمیم افزایش یافت و به حداکثر خود یعنی 8/54 درصد رسید. افزایش زمان تماس باعث افزایش راندمان جذب شد. در بررسی ایزوترم های جذب، داده های آزمایشی از مدل لانگمیر تبعیت کردند. ظرفیت جذب لانگمیر 016/42 میلی گرم بر گرم به دست آمد. هم چنین داده های به دست آمده در این تحقیق برای جاذب نشان داد که جذب کادمیم از مدل سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از نانو ذرات دی اکسید منگنز به عنوان یک روش مناسب با پتانسیل بالا در حذف کادمیم از محلول های آبی می باشد.

  کلیدواژگان: حذف کادمیم، محلول های آبی، نانو ذرات دی اکسید منگنز، سنتز الکتروشیمیایی
 • گل محمد خوب بخت*، محمود کریمی صفحات 309-320
  زمینه و هدف

  افزایش مداوم تقاضای انرژی و کم شدن منابع نفت خام منجر به جستجو برای سوخت های تجدید پذیر و پایدار شده است. بیودیزل به خاطر این که دوست دار محیط زیست است بهترین جایگزین سوخت دیزل می باشد. بیودیزل به طور معمول از روش ترانس استریفیکاسیون تولید می شود. در این تحقیق به بررسی بازده انرژی و  تاثیر زمان و دمای واکنش و همچنین نسبت مولی متانول به روغن بر روی تولید بیودیزل حاصل از روغن پسماند پرداخته شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه انرژی نهاده هایی هم چون نیروی انسانی، پسماند روغن خوراکی، الکل (متانول)، کاتالیست (KOH)، الکتریسیته و انرژی ماشین تولید بیودیزل و انرژی خروجی شامل: بیودیزل، گلیسرول، اضافات الکل، آب، صابون، مونوگلیسرید و دی گلیسیرید برای محاسبه بازده انرژی، محاسبه شد.  همچنین برای محاسبه عملکرد، وزن استرهای اسید چرب و تری گلیسیرید روغن پسماند حاصل از واکنش اندازه گیری شد.

  یافته ها

    نتایج این تحقیق نشان داد این سه پارامتر زمان و دمای واکنش و همچنین نسبت مولی متانول به روغن بر عملکرد واکنش ترنس استریفیکاسیون به روش مرسوم تاثیر گذار بود. نسبت مولی متانول به روغن 6:1، زمان واکنش 60 دقیقه و دمای واکنش 60 درجه سلسیوس با تبدیل 95 درصد تری گلیسرید به استرهای اسید چرب بیش ترین عملکرد واکنش را در میان تیمارهای مورد آزمایش به خود اختصاص داد.

  بحث و نتیجه گیری

  در تولید بیودیزل راندمان مصرف انرژی برای نسبت های مولی متانول به روغن 3:1، 6:1 و 9:1 به ترتیب 69، 89 و 76 درصد برآورد شد. همچنین راندمان مصرف انرژی برای دما های واکنش 40، 50 و 60 درجه سلسیوس به ترتیب 72، 83 و 95 درصد برآورد شد.

  کلیدواژگان: بیودیزل، انرژی، زمان، دما، نسبت مولی
 • صاحبه ایزدپناه*، مهدیه پژوهان فر صفحات 321-332
  زمینه و هدف

  از دهه 50 میلادی مفهوم جو روانی در کشورهای توسعه یافته مطرح شد که در افزایش عزت‌نفس، موفقیت تحصیلی - اجتماعی و همچنین افزایش احساس تعلق به محیط مدرسه تاثیرگذار است. افزایش غیبت‌های کلاسی، خشونت و اضطراب، کمبود روابط اجتماعی دانش آموزان، ازجمله مصداق‌های عدم توجه به جو روانی است.

  روش بررسی

   تحلیلی کمی و مدل سازی ساختاری تاثیر  مولفه‌های محیط یادگیری بر جو روانی مدارس  توسط نرم‌افزار AMOS ver22 در بین 120 نفر از دانش آموزان  دختر 15 تا 17 ساله با انتخاب حجم نمونه توسط نرم‌افزار G.POWER از 3 مدرسه داوطلب در شهر گرگان با دو  ابزار پرسش نامه‌ای شامل ارزیابی کلی محیط یادگیری (TLEA)و ارزیابی جو روانی ((WHITS انجام‌شده است.

  یافته ها

   معادله گسترده اصلاح ‌شده به تاثیر معنی‌دار و مستقیم محیط یادگیری بر جو روانی مدارس ، اثبات نیکویی برازش مدل و  همچنین معرفی مولفه‌های معماری کاربردی از سه شاخص  محیط درونی،  محیط بیرونی و فضاهای اجتماع والدین تاثیرگذار بر جو روانی مدارس منتج شد.

  بحث و نتیجه گیری

  وجود فضاهای مشاع و ایجاد فضاهای سبز ، مصالح متناسب با اقلیم و فرهنگ، بهره‌گیری از عایق صوتی و حرارتی در محیط‌های کلاسی، ورود فضاهای سبز به کلاس درس ، طراحی نمای ساختمان مدرسه متناسب با گروه سنی ، استفاده از فضاهای عمومی مدرسه در خارج از ساعات مدرسه، ایجاد فضاهای مناسب به‌منظور تعامل مستقیم والدین بادانش آموزان و اولیا مدرسه ازجمله متغیرها در جهت بهبود جو روانی ، افزایش احساس تعلق به محیط مدرسه و  بهبود رفتارهای اجتماعی در زندگی آینده دانش آموزان می‌باشد.

  کلیدواژگان: محیط طبیعی، محیط مصنوع، جو روانی، فضای سبز، AMOS
 • آزاد خانزادی، ساجده جلیلیان*، سارا مرادی، مریم حیدریان صفحات 336-349
  زمینه و هدف

  آلودگی زیست‌محیطی علاوه بر اینکه اثرات منفی بر فرآیند توسعه‌یافتگی کشورها برجا می‌گذارد، می‌تواند سایر جنبه‌های کمی و کیفی زندگی انسان‌ها را تحت شعاع قرار دهد و به‌شدت بر امید به زندگی که یکی از اجزای مهم شاخص توسعه انسانی می‌باشد، اثرگذار است. با توجه به اهمیت انکارناپذیر امید به زندگی، بررسی عوامل اثرگذار بر آن در ایران به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای اوضاع سلامت جامعه و تخصیص بهینه منابع فردی و ملی ضروری به نظرمی رسد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر سلامتی می باشد و فرض شده است که سلامتی از طریق عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی متاثر می‌شود که یکی از این عوامل محیطی آلودگی محیط زیست می باشد.

  روش بررسی

  به منظور بررسی اثرات بهبود کیفیت محیط زیست بر امید به زندگی در ایران، از اطلاعات آماری مربوط به 30 استان کشور و در دوره زمانی 1393-1382 استفاده شده است. همچنین با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته، تابع تولید سلامتی برآورد و ضرایب عوامل موثر بر امید به زندگی به عنوان شاخص سلامتی مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است در این مطالعه از میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان ها به عنوان شاخص بهبود کیفیت محیط زیست استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاکی از وجود یک اثر منفی و معنادار آلودگی محیط زیست بر امید به زندگی است؛ به عبارتی هرچه انتشار CO2 افزایش یابد؛ میزان امید به زندگی در استان های کشور کاهش می یابد. رابطه ی درآمد سرانه، شاخص صنعتی شدن و نرخ باسوادی با امید به زندگی، مثبت و معنادار می باشد. اما مخارج بهداشتی سرانه، نرخ شهرنشینی و وقفه آلودگی دارای اثر منفی بر امید به زندگی می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، افزایش آلودگی، افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی را در پی دارد. از آنجایی که پیامدهای منفی غیرقابل اغماض آلودگی بر امید به زندگی در قالب شاخص سلامت و یا توسعه انسانی مطرح است، لذا لحاظ کردن مولفه آلودگی و اثر آن بر سنجش امید به زندگی از یک سو می تواند سطح توسعه یافتگی کشور را بالا ببرد و از سوی دیگر سلامت افراد و محیط زیست را به همراه دارد چرا که حفاظت از محیط زیست در سیستم برنامه ریزی یک کشور می تواند توسعه پایدار را محقق سازد.

  کلیدواژگان: کیفیت محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، امید به زندگی، گشتاورهای تعمیم یافته، ایران
 • فاطمه رجایی، عباس اسماعیلی ساری*، عبدالرسول سلمان ماهینی، مجید دلاور، علی رضا مساح بوانی صفحات 351-366
  مقدمه

  تغییرات کاربری اراضی و تخریب پوشش‌های طبیعی سبب اختلال در اکوسیستم و کاهش تنوع زیستی می‌شود.  کاهش جنگل های  هیرکانی ، متعلق به دوره ژوراسیک از ارزش مندترین جنگل های جهان،  یکی از  مهم ترین مشکلات در سال های اخیر است.

  روش تحقیق:  

  در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به بررسی تغییرات کاربری اراضی و تجزیه‌وتحلیل سیمای سرزمین در دوره‌های زمانی مختلف، شامل سال‌های 1984، 2001 و 2010 پرداخته شد. جهت بررسی چگونگی روند تغییرات کاربری و سیمای سرزمین در افق زمانی آینده از مدل‌ساز تغییر سرزمین (LCM) استفاده شد. سنجه‌های سیمای سرزمین در نرم‌افزار 2/4 FRAGSTATS استخراج شدند.

  نتایج و بحث:

   نتایج نشان می‌دهد که جنگل، کاربری غالب (72 درصد از مساحت منطقه در سال 1984 و 46 درصد در سال 2040) در منطقه موردمطالعه است. در سال 1984 مساحت جنگل‌ها 4/8 برابر کاربری کشاورزی بود و این میزان به 8/1 برابر در سال 2040 خواهد رسید. شاخص بزرک ترین لکه (LPI) نشان داد اراضی جنگلی پوشش غالب در کل دوره است. هم چنین شاخص نزدیکی (PROX) در کاربری کشاورزی و مرتع در دوره 1984-2010 روند افزایشی داشته و این میزان در سال 2040 افزایش بیش تری خواهد یافت. هم چنین افزایش سنجه تراکم حاشیه (ED) در طی دوره آینده در هر سه کاربری مرتع، جنگل و کشاورزی نشان می دهد که حوضه تجن خیلی متفاوت‌تر از حال حاضر خواهد شد . این نتایج می‌توانند دیدگاه‌هایی در جهت اولویت‌بندی تصمیمات ملی و منطقه ای با هدف کاهش تخریب جنگل ها در اختیار مدیران قرار دهد.

  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، سنجه های سیمای سرزمین، مدل ساز تغییر سرزمین (LCM)، حوزه آب خیز تجن
 • سوده پازوکی*، حمیدرضا جعفری صفحات 367-375
  زمینه و هدف

   با افزایش پسماندهای صنعتی خطرناک و کمبود قانون های لازم برای مدیریت پسماند مشکلات جدی در برخی نقاط ایران بوجود آمده است. .هدف این تحقیق ارزیابی شرایط جمع آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد تهران می باشد.

  روش بررسی

   این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با مراجعه حضوری به واحد های صنعتی، تکمیل پرسشنامه سازمان حفاظت محیط زیست ایران و تجزیه و تحلیل انجام شده است

  یافته ها

   در شهرک صنعتی شمس آباد532224 تن در سال یا  1478تن در روز پسماندهای صنعتی مختلف تولید می شود. بیشترین تولید پسماندها مربوط به پسماندهای صنایع معدنی 426048 تن در سال و 80درصد پسماند و کمترین تولید پسماندها مربوط به پسماندهای صنایع گروه تجهیزات پزشکی با 30.36 تن در سال یا و0.005 درصد می باشد. بیش از 90 درصد صنایع موجود در شهرک پسماند صنعتی تولید می کنند.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد  دفع نهایی پسماندهای بیشتر صنایع در شهرک  بازیافت و استفاده مجدد بوده و این مقدار برابر 85% می باشد. بهترین و اقتصادی ترین و دوستدار محیط زیست ترین فعلیت مدیریتی شهرک ممانعت از تولید ، افزایش پتانسیل بازیافت و استفاده مجدد مواد تاکید بر جداسازی از مبدا تولید و افزایش جداسازی مکانیکی و کاهش تولیدات دور ریز می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، پسماندهای صنعتی، شهرک صنعتی، بازیافت
 • مهدی زندبصیری، جواد سوسنی، مهدی پورهاشمی صفحات 377-390
  زمینه و هدف

  خشکیدگی و زوال جنگل های بلوط زاگرس به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات محیط زیستی کشور مطرح شده است. این پژوهش با هدف بررسی شبکه فعالیت ها، مولفه های ضروری و مسیر بحرانی در زوال جنگل های بلوط زاگرس انجام شده است. چنین تحقیقاتی می تواند زمینه تبدیل تهدیدات بحران زوال به فرصت های چابکی اکوسیستم در جنگل های زاگرس را فراهم آورد. مواد و

  روش

  این مطالعه در حوزه آبخیز تنگ سولک برای استان کهگیلویه و بویراحمد صورت پذیرفته است. برای ارزیابی زمان ها در شبکه مدیریت بحران زوال از فن مرور و ارزیابی برنامه استفاده شده است.جمع آوری اطلاعات در دسته های مختلف فعالیت های مرتبط با مسایل زیستی، اجتماعی و مدیریتی برای مدیریت زوال بلوط صورت گرفته است. در هر یک از گروه های فعالیت، مولفه های هر گروه شناسایی و بررسی محتوایی گردیدند. در نهایت به منظور طرح موضوع تبدیل تهدیدات زوال به فرصت های محیطی از الگوی چابکی سازمانی در جنگل های زاگرس استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان می دهد تدوین و ثبت دانش های بومی بیش ترین زمان را در بین فعالیت های مربوط به مشارکت جامعه محلی به خود اختصاص داده است.همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد تهدیدات زوال بلوط می تواند دارای فرصت های محیطی تقویت سیستم اطلاعات مدیریت، بهره برداری بهینه از امکانات و تصمیم های سازمان های مرتبط با جنگل های زاگرس و بهبود طرح های جنگلداری زاگرس در راستای تقویت زیر سیستم های اجتماعی، زیستی و جنگلکاری باشد. تبدیل این تهدیدات به فرصت های اکوسیستم منوط به اقدامات مدیریتی در این زمینه بوده و می تواند زمینه ساز طرح چابکی اکوسیستم به مفهوم پاسخ گویی و انعطاف پذیری مناسب به متغیرهای محیطی است. بحث: مدیریت بحران زوال لازم است به همه جنبه های فعالیت های لازم برای مدیریت جنگل های زاگرس بپردازد. فعالیت های مطرح شده در این تحقیق متعلق به تمام گرایش ها و زمینه های مدیریتی از جمله تحلیل دست اندرکاران در ترکیب با جنگلکاری و مسایل اجتماعی-اقتصادی بوده و نمی توان با تمرکز صرف به یک دسته از عوامل، زوال بلوط را متوقف نمود.

  کلیدواژگان: فعالیت های ضروری زوال بلوط، زوال جنگل، مشارکت جامعه محلی، دانش بومی
 • ندا محمدی، فرزام بابایی*، علی محمدی، داوود حیات غیب صفحات 391-402
  زمینه و هدف

   تحقیق‌ کاربردی حاضر با بررسی شاخص‌های آموزش محیط زیست در سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی، بنا دارد با استناد به مطالعات آماری، وضع موجود‌ این سازمان ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد و با استفاده از نتایج بدست آمده علل عقب افتادگی ‌این سازمان ها از آموزش موثر محیط زیست به جوامع هدف و مخاطبین را مشخص کند تا خلاهای موجود بین‌ این سازمان‌ها و نهاد دولت و علل عدم اقبال عمومی به سمن ها، شناخته شده و رفع شوند.
   

  روش بررسی

   آموزش محیط زیست و NGOs از متغیرهای مورد بررسی هستند. به منظور گردآوری داده‌ها،‌ یک پرسش نامه‌ی محقق ساخته جهت دریافت اطلاعات از فعالیت‌های آموزشی سمن‌ها و پرسش نامه‌ی دیگری جهت دریافت نظرات فرهیختگان امر آموزش محیط زیست و سمن‌های محیط زیستی طراحی شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، تعداد 760 سمن محیط زیستی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از تعداد 125 سمن به عنوان نمونه، درخواست شد پرسش نامه‌ی مربوطه را تکمیل کنند و تعداد 26 نفر از کارشناسان آشنا با عملکرد سمن‌های محیط زیستی نیز، نسبت به تکمیل پرسش نامه‌ی فرهیختگان مبادرت ورزیدند. در ادامه با توجه به روابط دو متغیره، روابط چند متغیره و رگرسیونی نسبت به تحلیل داده‌ها اقدام شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که فرضیه‌ی احتمالا وضع آموزش محیط زیست سمن‌ها نمی‌تواند تمامی آموزش‌های مورد نیاز شهروندان جهت حفاظت از محیط زیست را برطرف کند، با سطح معنی داری 000/0 به اثبات رسید. وضع موجود کیفیت آموزش محیط زیستی ارایه شده توسط سمن‌ها، با سطح معنی داری 000/0 نیاز به بازنگری دارد. شناسایی و تعیین شاخص‌های ارزیابی، موجب ارتقاءکیفیت آموزش محیط زیستی سمن‌ها خواهد شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از شاخص های مورد بررسی در این مطالعه، کیفیت و کمیت آموزش های ارایه  شده توسط سمن های محیط زیستی، متوسط رو به بالا بوده لیکن همچنان رافع نقص و کمبود آگاهی و اطلاعات محیط زیستی شهروندان نیست. همچنین تعیین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی سمن های محیط زیستی، سبب افزایش کیفیت آموزش های محیط زیستی ارایه شده به شهروندان می شود.

  کلیدواژگان: NGO، سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، آموزش محیط زیست
|
 • Ahmad Jamee *, Hasan Zolfagharzadeh, Pooria Akbarzadeh Pages 1-13
  Background and Objective

  Today energy crisis and inherent environmental pollution caused by increasing consumption of non-renewable resources are one of the most major concerns of many countries including Iran and using of them is one of the most important factors to Earth demolition and climatic changes. Thus, numerous developed and enlarged countries try to extend the application and use of renewable energy resources. In this regard, the solar energy is one of the most important renewable and sustainable energy sources in the world and it mainly can be enumerated as the second largest energy sources in Iran after wind energy. This energy can be exploited in several methods such as flat collectors as one of the simplest and most usable systems that can be used in the buildings and solar chimney power plant. Due to daily and seasonal variations of the sun radiation, the optimal tilt estimation of collectors with maximum efficiency is very important.

  Method

  This paper is based on a mathematical pattern and climatic data and the optimized tilt of flat collectors in city of Kerman is investigated. Then, by comparing and analyzing results of charts and tables, optimized tilt of flat collector at each month, season and annual are extracted and contrasted. Additionally, the percent of received radiation of each angle of plates in comparison to the optimized Angele are discussed.

  Findings

  In the conclusion section, the optimal angle tilt of collector over the year including spring, summer, autumn and winter seasons besides the optimal angle building heating systems and outdoor swimming pools heating systems are also presented. Finally, efficiency of vertical and horizontal collectors has been investigated with respect to maximizing the efficiency of optimal tilt of collector over the year.

  Keywords: Renewable energy, Solar Energy, Solar Radiation, Flat Collectors, Optimal Collector Angle
 • Reza Shokoohi, Abdollah Dargahi *, Amir Karami Pages 15-25
  Background and Objective

  Consumption of dissolved oxygen by organic substances in water resources result in undesirable environment for living organisms. The aim of this study was to evaluate the efficiency of natural wastewater treatment systems and activated sludge for municipal wastewater treatment.

  Methods

  This one year-cross-sectional study was conducted on wastewater treatment plants in Kermanshah province. During the study, sampling of raw sewage and effluent of treatment plant was carried out and the efficiency of treatment plant was evaluated by measuring TSS, BOD5 and COD. All the sampling and testing procedures were adopted from the standard method.

  Findings

  The results showed that the annual average of BOD5 in effluent for Wetland, stabilization pond, extended aeration and conventional activated sludge was 55, 25, 21 and 23 mg/l respectively. Also the annual average was 143, 43, 40 and 40 mg/lfor COD, and 47, 101, 40 and 33 mg/l for TSS, respectively. For COD removal the conventional activated sludge (86.97%) and Wetland (61.6%) were the most efficient and least efficient systems. For BOD5 removal the stabilization pond (85.18%) and Wetland (72.01%) were the most efficient and least efficient systems. The BOD5 / COD ratio in influent were respectively 0.56, 0.62, 0.59 and 0.55 in these systems.

  Discussion and Conclusion

  In all of the mentioned wastewater treatment systems, the effluent parameters comply with the Iran environmental protection agency standards and it can be reused or discharged to water bodies. Also it can be concluded that, for above-mentioned parameters the removal efficiency of natural systems was more than activated sludge.

  Keywords: stabilization pond, Wetland, activated sludge, sewage treatment, organic materials
 • Mohammad Yousefi *, AliAkbar Azemati Pages 27-35
  Background and Objective

   Due to the high use of polystyrene in food and medicine industries, it is particularly important to have antibacterial properties for these types of polymers. In this study, composite samples of polystyrene and titanium dioxide were prepared by using a twin-screw extruder.

  Methods

   The samples were prepared by injection moulding process for mechanical and anti-bacterial testing. It was observed that adding TiO2 would improve the mechanical and thermal properties of polystyrene.

  Finding

   According to the results of the natural weathering test, TiO2 as a semi-conductor photo-catalyst has an active role in the determination of antibacterial properties of polymer matrix.

  Results and Discussion

    Micro and nano-scale of TiO2 improved impact strength, tensile strength, Vicat softening temperature and melt flow index of all samples. Moreover, the prepared mixture showed appropriate antibacterial properties against E.Coli and S.Aureus. It was concluded that the antibacterial properties of the nanocomposite sample are better than those of the composite sample because of smaller size and larger surface area of Nano particles.

  Keywords: Polystyrene, Titanium dioxide, antibacterial properties, mechanical properties
 • Eqbal Vahdani, Hossian Mohammadi *, Farideh Asadian Pages 37-48
  Background and Objective

  Future climate fluctuations are one of the greatest challenges facing humankind, which have a profound effect on soil and water as a source of agricultural production. One of the methods for assessing the caused damage is the calculation of the structural vulnerability index due to climate change or index (SVCCI). In this study, the index is calculated in Kurdistan province.

  Method

  In this study, using data from 11 meteorological stations in the period 1380-1396 for 10 cities of Kurdistan province, the index was calculated. To calculate the components of the index, it is necessary to calculate the precipitation index, drought index and potential evapotranspiration in the region. Then, for each of the index components, the trend and instability in the trend were examined by non-parametric Mann-Kendall test. Then weighting was done in different ways and finally, due to the different units of the index components of each component, the components were normalized by means of the equation (CN) and based on the results of calculating the index, the damage and the most susceptible areas in Kurdistan province to the fluctuations of climatic factors were identified.

  Findings

  The results of this indicator showed that the mean value of the index in the cities of Kurdistan province is 51.4. Meanwhile, Dehgolan city has the highest vulnerability and Saravabad has the least amount of vulnerability compared to the climate change fluctuations.

  Conclusion

  The purpose of this study is to provide a method for mapping the economic vulnerability of climate fluctuations which can be the basis for future planning depending on the availability and reliability of data. So that decision makers can develop urban-scale policies to control more vulnerability to climate change.

  Keywords: Zoning, Vulnerability Index (SVCCI), Climate Change, Kurdistan
 • Sahar Tabibian *, Armin Hashemi, Amirhosein Firouzan, Mahsa Hakimiabed, Sirus Bidarigh, Hamideh Kavusi Pages 49-60
  Background and aim

  The aim of this study is to investigate the ecological potential of the land in order to increase the level of afforestation.

  Method

  Initially, gradient maps, altitudes above sea level, geographical directions, temperature, rainfall, humidity, soil, canopy percentage with digitizing data received from relevant organizations and agencies. To evaluate ecological capability, fuzzy membership functions were standardized. In the following, the criteria used in the evaluation were prioritized based on multi-criteria evaluation and analytical hierarchy process and using the Expert selection software, the final weight was determined for each criterion.

  Findings

  The criterion of altitude from the sea level has the highest value in the criteria and the criterion of gradient has the lowest value in the criteria. The results of this study showed that ecological power is directly related to ecological factors, especially climatic and physiographic factors. The results of the ecological capability assessment for afforestation operations with AND activated show that 5566 hectares of land are located in a very high class. The results of ecological capability assessment for afforestation with gamma activated show that 3098 hectares from the area are very large in class.

  Discussion and  Conclusion

  Finally, considering that about 60% of the area of the study area is covered with forest, according to the results of ecological power assessment for forestry, this study can be effective in recognizing the forestry potential and as a result of forestry development in this region.

  Keywords: Ecological capacity, Afforestation Area, AHP, GAMMA, Talesh County
 • Fatemeh Bokaeain *, Aliakbar Shamsipour, Marzieh Alikhah Asl Pages 61-78
  Background and Objective
  Surveying urban land use and cover and process of its changes is one of the important subjects and challenges in land management field and urban sustainable development. Physical development of cities and spreading its range is one of the important factors in urban land use changes which have variety environmental, economic and social impacts. In several past decades, Tehran city has been encountered with urban growth and development and several around towns that the subject has caused variety changes in urban lands of Tehran and around area. Surveying and analyzing urban land changes in Tehran city could be useful in land use planning. In this research Tehran land use changes in the past few decades have been examined.
  Method
  In this research, the changes are surveyed and detected by satellite images of 7 bands TM sensor of Landsat satellite from 1988 to 2010 and three time period 1988, 2000 and 2010. For this purpose, the images from TM sensor of satellite images related Tehran and around area have been used. Before preprocess states, the images have been classified based on urban lands classes including urban, agriculture, water, jungle, rangeland and bare land in ENVI software and analyzed based on image difference and comparing post classification methods.
  Results
    Results show that in the period, urban lands has grown gradually and constantly and bare land also is increasing in a very low scale. Also rangeland has been decreased in past decade, but agriculture lands, in spite of decreasing than 1988, are faced increasing since 2000.
  Conclusion
  In generally, because of developing industrial, military and tourism activities in around of the city, area of rangeland and agricultural lands is decreased and city area is increased which has different environmental and cultural impacts (mainly as negative impacts) in circumstance of the city.
  Keywords: Change land-use, Physical development, Tehran, RS & GIS
 • Hossein Panahi *, Najmeh Esmaeel Darjani Pages 79-88
  Background and Objective

  Global warming and climate changes are currently one of the most important environmental challenges in the world, which are the consequences of rising temperatures, melting polar ice caps, rising free water levels and changes in climate thresholds.

  Method

  The present paper has studied temperature and rain effects as climate changes and global warming on real economic growth by using panel data method in provinces in the period of 2002 to 2012.

  Findings

  Climate change affects the economic sectors of the country and this impact on the sectors that are more interrelated with the agricultural sector. It is noteworthy that due to temperature and precipitation trends in recent years in the provinces of Iran, which do not show a favorable trend.

  Discussion and Conclusion

  The results show that air temperature has a negative relationship with economic growth and is significant at the level of 5% and the amount of precipitation shows a positive and significant relationship at the level of 5% with the economic growth variable. With increasing global warming and climate changes, the economic growth of Iran's provinces is declining.

  Keywords: Climate Change, global warming, Economic growth, Temperature, Rain, Panel Data Methods. JEL: O11, O13, O40, Q54
 • Sara Zohari, Mansooreh Tahbaz *, Iraj Etessam Pages 89-100
  Background and Objective
  Gilan province has a rich and precious vernacular architecture, which takes place in perfect harmony with nature and local climate. The aim of this study is recognition of solutions of vernacular architecture and applying them in new architecture to reduce energy consumption and thus reduce the adverse effects of built environment on the natural habitat.
  Method
  In orderto study the amount of energy consumption in vernacular rural houses of plain areas of Gilan using local and new material and methods, three types of vernacular houses in plain areas of Gilan(East, West and Central) are chosen, and their energy consumption using traditional and new materials are analyzed with simulation method.
  Findings
  Based on simulation results, the amount of energy consumption during a year in Rafiee, Amini and Mohtashamtalab house with local materials is 1176/842, 185/03, 164/02 kw/h less than the amount of energy consumption with new materials.
  Discussion and
  Conclusion
  Simulation results show that the amount of energy consumption in rural houses with local materials is significantly less than energy consumption using new materials. It shows that performance of Shakili foundation, Zegaly wall and Klushy roof in terms of the amount of heat exchange with the environment is more favorable than new materials and techniques.
  Keywords: Vernacular Architecture, Energy consumption, rural house, temperate climate, plain area
 • Ali Reza Ejazi, Mahmoud Shariat *, Parvin Farshchi Pages 101-108
  Background and Objective
  Drought is one of the natural phenomenons which have the most damages to the arid and semi-arid areas. Today the catchment of Uromieh Lake with large scale of population density is one of the most important environmental challenges, so that, because of low precipitation and decrease of water flows in recent years, the life of this lake has been in serious hazard. This catchment with 52000 square kilometers, and average of 200 to 900 millimeters of rainfall, has the water volumes of 22 billion cubic meters of water in all its catchment. There has been constructed several dams with reserving volume of 3 billion cubic meters on the rivers coming to the lake, in order to providing the needs of agriculture and human fresh water. Regarding the diminish of catchment area of the lake and the amount of water flow, prefect restoration of the lake is very rare.
  Method
  In this research, we have tried to explain the impact of the factors of the crises with recognizing the causes of outbreak of crises by using Delphi technique, in order to accession of managing priorities.
  Findings
  In this research, four main criteria and 21 sub-criteria have been identified the causes of crisis in the lake of Uromieh.
  Discussion and
  Conclusion
  According to the findings of this research, there are four main criteria and 21 sub-criteria. Construction of dams with 23 percent and changes in cropping patterns with 8 percent of impact, are the most important and effective causes of crises in the lake of Uromieh.
  Keywords: Identification of crisis causes, hierarchical ranking, Uromieh lake, Delphi Technique
 • Hamed Ayali, Hadi Keshmiri *, Khosro Movahed Pages 109-122
  Background and Objective

  As the level of people's expectations and their need to create comfort conditions in different environments becomes more and more noticeable, so the climate and environmental conditions, the inevitable psychological and physical impact on human comfort conditions have. Therefore, determining the range of thermal comfort for each climatic zone in different forms of construction seems necessary. The purpose of this study is to identify the range of thermal comfort of the interior of multi-story residential buildings using predictive indicators of average views and average real views.In this regard, the forthcoming research will answer the question: What is the neutral temperature in multi-story residential buildings in Shiraz in the hot season?

  Method

  In this research, different research methods have been used according to its various aspects, but the implementation stages of the research were divided into two parts: "data collection and information" and "analysis". Data and information required for this present study, based on experimental and field methods, the two main methods of questionnaire and measurement of variables using environmental measuring devices (Lutron LM-8000A and Extech T30) , Samples were collected from residential units and then the necessary rulings were issued with their analytical, inferential and classification descriptions.

  Findings

  Most people in all studied spaces were feeling warm at ASHRAE scale. The air temperature of the interior spaces and predicted mean vote (PMV) of the comments as well as the actual mean vote (AMV) of the correlation coefficient are incremental and positive.

  Discussion and Conclusion

  The results show that outside temperature and neutral temperature have a special relationship in warm months and these results are minor differences with other global studies.

  Keywords: Neutral temperature, Thermal Comfort, Multi-story Residential Buildings, Shiraz
 • Khashayar Kashanijou *, Hamed Mohammadi Pages 123-135
  Background and Objective

  Walkable streets are considered as one of the most important contemporary urban spaces that there are still unknown dimensions of them due to not so long record in our country. This research seeks to discover the connection between closing the street on cars and the change in the traffic volume of automobiles in peripheral routes over time.

  Method

  This applied research has been done by collecting theoretical information through documentary studies and local investigations using observation and interview method and is a descriptive-analytic research. The case study is 15th Khordad walkable street in Tehran.

  Findins

   By evaluating differences in traffic volumes in 2011, 2014 and 2016 with SPSS software and based on One- Way Analysis of Variance (ANOVA), there was a significant difference in the average traffic volume of the vehicles in the study area and rejects the hypothesis of increasing the traffic volume of motor vehicles in the periphery area of 15th Khordad. Numerical calculations show that 15.7% of traffic jams over a three-year period, and 20.7% over a five-year period in the surrounding routes disappeared after creating 15th Khordad walkable street because of changing in citizens direction and travel time and using of multi-modal trips by business-men.

  Discussion & Conclusion

  Therefore, it seems that a paradigm shift among urban managers about traffic effects transmission of creating walkable street to periphery areas is necessary.

  Keywords: Pedestrian-orientation, Walkable Street, Traffic Evaporation, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), 15th Khordad Street
 • Akbar Ghavidel *, Fatemeh Molavi, Manijeh Eyvazi Pages 137-149
  Background and Objective

  In order to study the effect of pesticides on soil biological quality, three herbicides and insecticides with the highest consumption rates, on soil eco-physiological and chemical indices were investigated.

  Method

  The experiment was carried out as factorial in a completely randomized design with seven treatments of which were triplicated. The pesticides were applied as constructed by the manufacturer and then the pots maintained in a greenhouse condition for two months. Then, some of the soil eco-physiological and chemical indices were measured after one month and also after two months.

  Findings

  The results showed that in comparison with the application of the pesticides caused a significant decrease in soil bacterial and fungal population, basal respiration, substrate-induced respiration, microbial biomass carbon, microbial biomass nitrogen, and microbial quotient and a significant increase in soil metabolic quotient. The results also showed that the application of the pesticides has no significant effect on soil organic carbon. The results showed that, although soil eco-physiological indices decreased after one month, the indices increased after two months reaching the level that was before application of the pesticides. The results also showed that 2, 4-D had the highest and Chloropyrifos had the lowest adverse effects on the indices.

  Discussion and Conclusion

  It could be concluded that application of the pesticides which are used in this work decreased soil biological quality short terms.

  Keywords: Soil pollution, Pesticides, Sustainable Agriculture, Soil biological quality
 • Ali Hosseini *, Sayed Amir Fatahiyan, Javad Malakan Pages 151-166
  Background and purpose

  Due to vicinity to several active faults, Tehran is treated by earthquake occurrence. The district 20 of Tehran (Rey City), where is situated in north part of central Iran, has been found as the most dangerous district which has the most blighted areas too. Assessment of earthquake risk and recognize safe and secure regions in district 20 of Tehran is this study’s purpose.

  Methodology

  The study is an applied research model. So in this goal oriented research which has been done by descriptive analytic method, GIS and fuzzy logic and multi-criteria decision-making methods were used. The criteria which are been used in this study have been extracted based on the Delphi method and through snowball technique and based on district’s situation.

  Results

  According to results, the district 20, has achieved a scores of 0.17 to 0.58 out of a fuzzy total score (1 score).It shows its moderate level of safety against prop gable earthquake. In contrast with the main parts of district, there are some regions in the western, southwestern and northern parts of mentioned district where are almost safer and more secure.

  Discussion and conclusion

  Because of various faults and urban blight areas, the district 20 of Tehran is treated seriously by earthquakes. It is really vital to take some actions to implement some essential and fundamental proceedings in order to reduce the probable damages.

  Keywords: Safety areas, earthquake, Multi-criteria decision-making, Fuzzy Logic, Tehran
 • Maryam Abbasi *, Malihe Fallah Nezhad, Rooholah Noori, Maryam Mirabi Pages 167-183
  Background and Objective

  The first step in design of municipal waste management systems is complete understanding of waste generation quantity. Forecasting waste generation is one of the most complex engineering problems due to the effect of various and out of control parameters on waste generation. Therefore, it is obvious that it is necessary to develop approaches to a model such complex events. The objective of this study is forecasting waste generation quantity using intelligent models as well as their comparisons and uncertainty analysis.

  Method

  In this study, Mashhad city was selected as a case study and waste generation time series of waste generation in 1380 to 1390 were used for weekly prediction. Intelligent models including artificial neural network, support vector machine, adaptive neuro-fuzzy inference system as well as K-nearest neighbors were used for modelling. After optimizing the models’ parameters, models’ accuracy were compared by statistical indices. Finally, result uncertainty of the models was done by Mont Carlo technique.

  Findings

  Results showed that coefficient of determination (R2) of artificial neural network adaptive neuro-fuzzy inference system, support vector machine, and K-nearest neighbor models were 0.67, 0.69, 0.72 and 0.64 respectively. Uncertainty analysis was also justified the results and demonstrates that support vector machine model had the lowest uncertainty among other models and the lowest sensitivity to input variables.

  Conclusion

  Intelligent models were successfully able to forecast waste quantity and among the studied models, support vector machine was the best predictive model. Moreover, support vector machine produced the results with the lowest uncertainty the other models.

  Keywords: Quantitative Waste Generation Forecasting, Artificial Neural Network, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Adaptive neuro-fuzzy inference system, Uncertainty Analysis
 • Hossein Nazmfar *, Ali Eshgi, MohammadHossein Aslani Alavi, Ghilamreaz Ahmadzadeh Pages 185-199
  Introduction

  Environmental sustainability assessment is one of the most important tools in the process of sustainable development planning and therefore attention to it in policy-making and planning is inevitable. For this purpose, the present study was conducted to assess and evaluate the degree of environmental sustainability among the cities of East Azerbaijan province.

  Material and Methods

  The research method is descriptive-analytical with an applied purpose. The statistical population of the study is 20 cities of East Azerbaijan provinces. In order to evaluate and rank the environmental sustainability, 13 indicators of environmental components of the cities of the province were selected from the statistical yearbook of 2012. These variables were weighed using Shannon entropy method was used.

  Findings

  Findings indicate differences in environmental sustainability among cities in the province. So that out of 20 cities, 4 sustainable cities (Ajabshir, Bonab, Varzeqan and Marand with scores of 0.0271, 0.1510, 0.1810 and 0.2144, respectively), 2 relatively stable cities (Bostanabad and Jolfa respectively) With a score of 0.2795 and 0.3846), 6 semi-sustainable cities (Tabriz, Maragheh, Malekan, Schister, Khodaafarin and Miyaneh with a score of 0.4755, 0.5145, 0.59393, 0.5832, 0.5933 and respectively 0.6459), 5 relatively semi-unstable cities (Charavimaq, Harris, Kalibar, Sarab and Azarshahr with scores of 0.6879, 0.7244, 0.796, 0.760 and 0.8125, respectively) and 3 cities (Osko, Ahar) And Hashtrood with a score of 0.836, 0.9001 and 0.9999, respectively) are among the deprived cities of the province in terms of environmental conditions that have less environmental sustainability.

  Results and Discussion

  The results of the research indicate that the cities of East Azarbaijan are in a semi-stable position in terms of environmental sustainability. In general, it can be seen that most of the cities in the process of environmental sustainability are in a semi-stable and relatively unstable state and need more priority to implement sustainable development plans.

  Keywords: Evaluation of East Azarbaijan Provinces, Sustainability, environmental, Vikor
 • Masoud Bazgir *, Mehdi Hydari, Nasim Zeynali, Mehrdad Kohzadean Pages 201-214
  Background and Objective

  Deforestation and land use change of forests into simple ecosystems is as a global concerning and this problem also increases in Asia during the 20th century.This study aimed to study effect of land use change from forest to agriculture and abounded of agriculture on soil physical and chemical properties in Zagros forest ecosystem.

  Method

  We consider similar conditions in terms of physiography by maximum different height in150 m and distancing less than 3 km including undisturbed forest (control), Long-term abounded of agriculture and continues agriculture.

  Findings

  The results of one-way ANOVA showed that all soil physical and chemical properties had significant differences among different land uses. The highest amount of organic carbon, nitrogen, phosphorus and potassium found in control and agricultural abounded. According to PCA analysis, control and Long-term abounded of agriculture land uses were strongly correlated with the same direction of the first and second axis. This means that soil attributes in these land uses were similar.

  Discussion and Conclusion

  Results showed that change in land use from Zagros forest into agriculture had distinguished negative effecton soil physical and chemical properties.By doing long-term protection on degraded soil because of land use change can improve soil properties like forest soils conditions. The monitoring of applied management such as conservation management on soil properties according to the distance of plots studied using principal components analysis is possible.

  Keywords: destruction, Soil physical, chemical properties, Zagros forest, Agriculture, Ilam
 • Sharifeh Heidarian, Farhad Ghasemi Aghbash * Pages 215-225
  Background and objectives

  The increase in atmospheric carbon dioxide in recent years has led to increased global warming and climate change. Carbon sequestration in tree, vegetation and subsoil cover is the simplest and most economically viable way to reduce atmospheric carbon. Therefore, this study was conducted to evaluate the amount of carbon sequestration of tree cover and soil in two urban parks of Kuhdasht (Shaghayegh and Shahid Beheshti parks).

  Methods

  In order to achieve the desired goal, the trees of both parks were surveyed. Also, soil samples were collected at two depths of 0 to 15 and 15 to 30 cm from inside the park and land free of vegetation adjacent to the park (as a control) and prepared for relevant analyzes.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that the amount of soil carbon sequestration at depths of 0 to 15 and 15 to 30 cm in Shaghayegh Park and its control area were 107.7, 251.65, 23.52 and 45.48 tons, respectively. In hectares of Shahid Beheshti Park and its control area, 11.93, 20.83, 32.05 and 53.13 tons per hectare were significantly higher (P <0.01), respectively. Density and variability in tree cover mixing also had a significant effect on the amount of sediment carbon (sycamore 53.13, Mashhad pine 31.32, Tehran pine 32.05 and ball acacia 12.81 tons per hectare). In general, the carbon sequestration of Shaghayegh Park is more than Shahid Beheshti Park, and among the main reasons are soil texture (clay), high density and variety of tree cover, as well as proximity to the asphalt access road.

  Keywords: Carbon sequestration, Broad leaf, Soil depth, Urban parks, Kohdasht
 • Zahra Samadi Tari, Jafar Nouri *, Reza Arjmandi Pages 227-245
  Introduction
  In recent years, the uncontrolled tourism development trend in the coastal areas of Mazandaran province, without taking into account the sustainable development principles and land suitability, has led to adverse environmental impacts and further damage to this area. Therefore, the current study aims to organize tourism activities by providing a strategic plan and appropriate to the region to assist the land management process in mentioned coastal areas.
  Material and Methods
  The present study has been carried out in three stages. In the first step, the Internal and External Factors Evaluation (IFE and EFE) matrices were prepared. In the second step, the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) matrix was developed, and accordingly strategies were presented. In the third stage, by preparing the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), the strategies were evaluated and superior strategies were selected.
  Results and Discussion
  In the IFE matrix the highest weighted score was assigned to state of the environment studies and in the EFE matrix proximity to Tehran is the highest. According to the results, 25 strategies extracted from internal and external factors of strategic management of tourism in coastal areas of Mazandaran province. Based on comparison of mentioned strategies, SO3 strategy (coastal tourism development in the region based on the Integrated Coastal Zone Management) is the first step in the strategic management goals of coastal tourism. WT1 (Modifying tourism development policies based on strategic studies) and WT2 (implementation of environmental management mechanisms such as Strategic Environmental Assessment) strategies are respectively, in the second and third priority.
  Keywords: Coastal Area, Tourism Development, Strategic Management, Mazandaran
 • FARSHAD Keivan Behjou *, Morad Hajipour, Ramin Naghdi, Meraj Sharari, Zeynab Pourgholi Pages 247-259
  Background and Objective

  One of the most important events in forests is the regeneration of forest trees on which the sustainability of a forest depends. Therefore, understanding the factors affecting the establishment of forest species can help us of better understanding the different stages of the succession of this ecosystem. The purpose of this paper is to investigate the effect of forest development on regeneration of tree species in Zilaki area of Rudbar town.

  Method

  In this study, a part of forest roads in Series 4 of Zilaki rood at the age of 18 was selected in terms of homogeneity of height, aspect, slope changes and species composition status and with sufficient length (500 m). In this road, 6 transect was designed and  parallel plots were implemented at intervals of 1, 5, 10, 30 and 50 meters, with dimensions of 2 in 10 meters. The number and type of wooden trees and shrub species regeneration were sampled.

  Findings

    According to the results, there was no significant difference between the mean regeneration of the species in the downstream (28.8 ± 13.9) and upstream of the road (32.4 ± 12.9). Analysis of variance showed that the mean number of regeneration between different intervals in the downstream and upstream of the road had a significant difference. In downstream, with a probability of 95%, the average number of regeneration were (39.0 ± 7.0) and (16.1 ± 10.4) at 5 and 1 meter of the road, respectively.

  Discussion and Conclusions

  For the survival of any vegetation, the possibility of regeneration is so important and since the roads as the access routes to forest ecosystems are important both for humans and invasive plant species, road ecology studies is very important and valuable to monitor and control the impact of forest roads on biodiversity. So, the knowledge about the flora and edaphic conditions is essential to minimize the damage to vegetation and soil in the region influenced by forest roads.

  Keywords: Regeneration, forest ecosystem, wooden species, upstream of road, downstream of road
 • Javad Samadi, Naghmeh Mobarghei Dinan * Pages 259-273
  Background and Purposes

  Statistical methods are widely used in environmental studies to evaluate natural hazards. Within groundwater vulnerability in particular, statistical methods are used to support decisions about environmental planning and management. In this study, the optimized of DRASTIC, Pesticide DRASTIC model parameters and land use layers (LU) were used to assess of pollution risk in catchment basin aquifer in south of Namak lake using of statistical methods.

  Methods

  Information layers were prepared, rated (deterministic and fuzzy-statistical), weighted (original and statistical) and combined (by Index-Overlay method) in GIS environment. For modeling, from nonlinear regression for fuzzy-statistical rating (scaling) and the Pearson correlation coefficients between of nitrate concentrations with scaling parameters of DRASTIC, P-DRASTIC model and sensitivity analysis (removal and single-parameter) were performed to determine and modify of parameters weighted.

  Results

  As result P-RASIC-LU and RASIC-LU model with statistical rating and weighting, removal-parameter sensitivity analysis, determine as best selection model based on correlation coefficient = 62%, P-value = 0.01 and with parameters of net recharge, aquifer media, soil media, impact of vadose zone, hydraulic conductivity and land use with the weighty values of 3.1, 4.0, 4.1, 3.1, 2, 2 and 2.5, 4.63, 4.15, 3.03, 2, 1.96 consequently. According to this model, western and southern parts of the aquifer has high pollution risk due to high net recharge and coarse-grain material in the impact of vadose zone, soil and aquifer media.

  Conclusion

  Since reviewing of weight and rank of model parameters is limited personal opinions and increased model validation using statistical methods and GIS, It can be expected that favorable results to be followed for optimization of pollution risk model.

  Keywords: Pollution risk, Groundwater, Sensitivity analysis, Correlation coefficient, P-DRASTIC
 • Seyyed Ghasem Zamani, Vahid Bazzar * Pages 275-284

  According to international responsibility law, the injured person's contribution to the injury will reduce the amount of reparation. International environmental law considered the injured person's contribution as one of the precluding of reparation for environmental liability, in addition to it considered as a basis for reducing the amount of reparation. The injured person's fault affects the determination of all environmental damages, including the cost of preventive measures. After the damage has been incurred also the injured person should try to reduce the amount of damage and if it is able to prevent and refuse to do so, contribution to the damage will be effective on Responsibility. When the injured person acts in spite of the assumption of risk, this principle can be applied. In addition to considering the injured person's contribution to the injury and conditions of implementation of that for environmental damages, this article tries to investigate the related issues of this principle in international environmental law.

  Keywords: the contribution to the injury, international environment law, International Responsibility, duty to mitigate, assumption of risk
 • Shirin Shirazian, Sobhan Tayebi *, Hediehsadat Mirtorabi Pages 285-292

  Environmental regulation is one of the most important subset of social regulation. The regulatory is a framework for the implementation of the rules adopted the community and guaranteed to be the framework on the basis of legal standards. For example, a community may decide that one of its collective goals is to sustain the quality of its waterways. It might achieve this by promulgating a binding legal rule prohibiting any person from dumping waste exceeding a specified quantity into its public waterways, and imposing a financial penalty on any person who violates this rule. However, the same collective goal might also be achieved by imposing a system of tradeable permits that allows certain amounts of wastes to be dumped into public waterways upon payment of a specified sum. This research is based on library studies and descriptive analytical method and a new approach is sighted. Purpose of this study, is to explain the role of environmental regulation as a facilitator of the administrative structure in good condition along with social interaction. Also, is considered explaining the importance of regulation and rule-making. Regulation is including important social standards and strong enforcement of legal obligations in the community. The fundamental standards, is consistency in the field of public law and seems important approach is environmental Protection and Citizens adherence to environmental obligations.

  Keywords: Regulation, Public Law, Environmental Law, public diplomacy, citizenship obligations
 • Seyed Mahdi Hosseinifard *, Hadi Ghorbani Pages 293-307
  Background

  Today, heavy metals are used in many important industries and technologies, which result in the production of polluted industrial effluents that are harmful to human health and the environment. The aim of this study was to investigate the efficiency of cadmium removal from aqueous solutions using a suitable new adsorbent for manganese dioxide nanoparticles.

  Methods

  In order to do this, manganese dioxide nanoparticles were synthesized using cathode electrochemical deposition method and the effect of pH, contact time, MnO2 concentration and cadmium concentration on cadmium removal efficiency were investigated in a batch system. Scanning electron microscope (SEM), XRD and FT-IR were used to identify the characterization of synthesized manganese dioxide nanoparticles.

  Results and Discussion

  SEM results showed that the diameters of the particles were 30 to 50 nm. The other results showed that the optimum pH value for adsorption was 7. Contact time enhancement and the concentration absorbent are omitted because they make the efficiency boost. The adsorption capacity increased and the adsorption efficiency slightly increased with increasing concentration of cadmium and reducing the concentration adsorbent. Experimental data were shown the best to follow Langmuir model. Langmuir adsorption capacity, was found to be 42/016 mgg−1. The results also showed that the absorption of cadmium was obeyed from pseudo-second-order kinetic model. The overall results showed that the use of manganese dioxide nanoparticles was a suitable method with high potential for removal of cadmium from aqueous solutions.

  Keywords: Cadmium removal, aqueous solutions, MnO2 nanoparticles, Electrochemical synthesis
 • Golmohammad Khoobbakht *, Mahmoud Karimi Pages 309-320
  Background and Objective

  The steady increase in energy demand and the depletion of crude oil resources have led to the search for renewable and sustainable fuels. Biodiesel is the best alternative to diesel because it is environmentally friendly. Biodiesel is typically produced by the transesterification method. In this study, energy efficiency and the effect of reaction time and temperature as well as the molar ratio of methanol to oil on biodiesel production from waste oil were investigated.

  Methods

  In this study, the energy of inputs such as manpower, edible oil waste, alcohol (methanol), catalyst (KOH), electricity and energy of biodiesel production machine and energy output including: biodiesel, glycerol, alcohol additives, water, soap, mono-glyceride and Diglyceride was calculated to calculate energy efficiency. Also, to calculate the yield, the weight of fatty acid esters and triglycerides of waste oil from the reaction was measured.

  Findings and Conclusions

  The results of this study showed that these three parameters of reaction time and temperature as well as the molar ratio of methanol to oil affected the performance of the transesterification reaction by the conventional method. The molar ratio of methanol to oil was 6: 1, the reaction time was 60 minutes and the reaction temperature was 60 ° C with 95% conversion of triglycerides to fatty acid esters.

  Keywords: Biodiesel, Energy, Time, temperature, Molar Ratio
 • Sahebeh Izadpanah *, Mahdieh Pazhouhanfar Pages 321-332
  Background and Objective

  Since the 1950s, the concept of psychological climate has been introduced in developed countries, which is effective in increasing self-esteem, academic and social success, as well as increasing the sense of belonging to the school environment. Increased class absenteeism, violence and anxiety, lack of students' social relationships are some of the examples of not paying attention to the psychological atmosphere.

  Method

  Structural modeling of physical learning environment effects on school climate has been performed via AMOS ver22 software among 120 girl students who aged between 15 to 17 years old in three volunteer schools in Gorgan City and sample determination done by G.POWER via two questionnaire instruments, namely, TLEA and WHITS translated from English to Persian by the first author.

  Findings

   As a result, effect of physical learning environment on school climate hypothesis, also modified model and confirmation of equation modeling has been done and according to the result, architectural variables from three indexes, namely indoor environment, outdoor environment and spaces for parental involvement on school climate improvement from the students’ point of view has been introduced.

  Discussion and conclusion

   Providing group interaction spaces with green spaces, materials in relation to climate and culture, light and sound insulation of classroom setting to provide thermal comfort, entering green spaces into classroom, designing overall school building facade in relation to students' age, utilizing social spaces of school in times except of regular school days, providing convenient places in order to provide emotional bonds between students, their parents and school staffs, effect on school climate enhancement, increase of school connectedness and students' social behavior improvement in their future lives.

  Keywords: Natural Environment, Artificial Environment, School Climate, Green Space, AMOS
 • azad khanzadi, sajede jaliliyan *, sara moradi, maryam heidariyan Pages 336-349
  Background and Objective

   In addition to environmental pollution negative effects on development process of countries, it can affect other aspects of quantity and quality of human life and on life expectancy as an important component of Human Development Index. According to undeniable importance of life expectancy and its role in sustainable development, public health promotion and optimal allocation of individual and national resources, the purpose of this study is to investigate the factors that affecting health quality; hence we assume that health quality promote through economic, social and environmental factors such as environmental pollution.

  Method

   In order to investigate the effects of environmental quality improvement on life expectancy in Iran, we use statistical information of 30 provinces during the period 2003-2014 by using Generalized Method of Moments; and health production function estimated for this purpose. It should be noted that the carbon dioxide emissions has been used in provinces as an indicator of environment quality.

  Findings

   The results indicates that environmental pollution have a significant and negative impact on life expectancy, In other words, increasing CO2 emissions reduced life expectancy in Iran provinces. The relationship between GDP per capita, industrialization index and literacy rate with life expectancy are significant and positive. But health's per capita expenditures, urbanization rate and lag pollution have a negative impact on life expectancy.

  Discussion and Conclusion

   According to the obtained results of this study, increased pollution associated with increased mortality and reduced life expectancy. Since non-negligible negative consequences of pollution on life expectancy in the form of health index or human development is concerned, therefore in terms of the pollution component and its effect on measuring life expectancy in one hand could raise development leveland in other hand it is associated with people health and environment; so environmental protection in a society’s planning system can achieve sustainable development.

  Keywords: Environmental Quality, Carbon Dioxide Emissions, Life Expectancy, GMM
 • Fatemeh Rajaei, Abbas Esmaili Sari *, Abdolrassoul Salmanmahiny, Majid Delavar, AliReza Massah Bavani Pages 351-366
  Introduction

  Land cover and its configuration in the landscape are crucial components in the provision of biodiversity and ecosystem services. Hyrcanian forests have a long history (arising in the Jurassic Period) and are among the world's most valuable forests; the decline in the Hyrcanian forests is one of the most serious problems of recent years.

  Material & Method

  This study aims at comparing multi-temporal land use and landscape pattern analysis using satellite images from 1984, 2001 and 2010. Land use and spatial structures were predicted for future time horizons in the Tajan Watershed by land change modeler (LCM). Also, the landscape patterns were calculated by FRAGSTATS 4.2.

  Result & Discussion

  The results show that forest was the dominant land cover (72% of area in 1984 and 46% in 2040) in the study area. The total area of forest was 8/4 times higher than the agriculture land cover in 1984 and 1.8 times in 2040. The Largest patch Index (LPI) shows forest lands as dominant cover in the whole period. Also proximity index (PROX) in agriculture and pasture land use increase during 1984 to 2040. The Edge density (ED) will increase in the future for three land uses. The edge density will increase at forest land use from 2010 to 2040. An informed vision on past, present and future forest area dynamics may help guide and prioritize international decisions aimed at reducing forest loss.

  Keywords: Land Use Change, Landscape metrics, Land Change Modeler (LCM), Tajan Watershe
 • Soude Pazouki *, HamidReza Jafari Pages 367-375
  Introduction

   Increasing hazardous industrial waste and lack of necessary regulations for management of them have led to serious problems in some parts of Iran. The aim of this study was to evaluate the situation of collection, transportation, recycling, and disposal of hazardous industrial wastes in the Shams Abad Industrial Park of Tehran, Iran. 

  Method

   The research was descipttive, cross sectional one. The data was gathered by first referring to industrial units and completion of Iranian Environmental Organization Questionnaire and then analyzing the gathered data.

  Findings

   In the Shams Abad Industrial Park, 532224 ton/year or 1478ton/day of different industrial waste is produced. The biggest proportion of waste includes mineral wastes which are about 426048 ton/year or 805%. The smallest proportion in Cellulose waste is produced at a rate of 30.36 ton/year or 0.005%. 90 percent of the active industries at this park produce solid industrial waste.

  Results and Discussion

   The result of this study showed that disposal of these wastes is mainly done by recycling and re-usage in other industries is about 85%. The best , most economic, and most environment-friendly waste management activity of the Shams Abad Industrial  Park is prevention of production, increasing the potential recycling, and reuse of material with emphasis on sorting at the production site, increasing mechanical sorting, and decreasing production of disposable waste.

  Keywords: Solid Waste Management, industrial solid waste, Industrial Park, recycle
 • mehdi Zandebasiri*, javad Soosani, mehdi Pourhashemi Pages 377-390

  Background and

  Purpose

  Drought and decline of Zagros oak forests has been raised as one of the main environmental issues in the country. The aim of this study was to investigate the network of activities, essential components and critical path in the decline of Zagros oak forests. Such research could pave the way for the transformation of crisis threats to ecosystem agility opportunities in the Zagros forests.

  Method

  This study was conducted in Tang-e-Salak watershed for Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. The program review and evaluation technique has been used to evaluate the times in the deterioration crisis management network. Data collection has been done in different categories of activities related to biological, social and managerial issues for oak decline management. In each activity group, the components of each group were identified and content reviewed. Finally, in order to address the issue of transforming degeneration threats into environmental opportunities, the organizational agility model in the Zagros forests has been used.

  Findings

  The results show compiling and registering indigenous knowledge has taken the most time among the activities related to the participation of the local community. The results show oak decline threats can have environmental opportunities to strengthen the management information system, make optimal use of the facilities and decisions of organizations related to the Zagros forests, improve Zagros forestry projects, and strengthen social, biological and forestry subsystems. Turning these threats into ecosystem opportunities depends on managerial action in this area and can pave the way for the ecosystem's agility scheme in terms of responding appropriately to and adapting to environmental variables. Discussion and Counclusion: Crisis management needs to address all aspects of the needed activities to manage the Zagros forests. The activities covered in this study belong to all management trends and contexts, including the water management, planting, socio-economic issues, and the focus on one factor cannot be stopped on oak decline.

  Keywords: The essential activities of oak decline, Forest decline, local resident, participation, Indigenouse knowledge
 • Neda Mohammadi, Farzam Babaie *, Ali Mohammadi, Davood Hayatgheib Pages 391-402
  Background and purpose

    The present practical research by surveying the evaluating factors of environmental education in NGOs is going to examine the present condition of NGOs according to statistics studies and distinguishing the backwardness reasons of these NGOs in environmental effective training for target societies and addresses. So in this case, the present gaps among the NGOs, government and public, unfortunate reasons to NGOs were recognized and removed.

  Method

  Environmental education and NGOs are among the studied variables. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was designed to receive information about the educational activities of the seminaries and another questionnaire was designed to receive the opinions of intellectuals on environmental education and environmental semantics.The sample of this study was 125 NGOs that were selected among 760NGOs by random sampling and 26 environmental education experts filled those questionnaires, after filling the questionnaires at first step descriptive statistics were reported, and then the analysis of data was done by statistical software.

  Results

  The research shows that probably, the condition of environmental education of NGOs can't perform the necessary education of citizens for protection of environment. The present quality of environmental education produced by NGOs must be re-examined. The determination of evaluating factors causes the promotion of quality of environmental education of NGOs.

  Discussion & Conclusion

   According to the results of indicators investigated in this study, the quality and quantity of trainings provided by environmental NGOs were medium upward, but they aren’t suitable for the lack of citizens, environmental information and awareness. Furthermore the determination of evaluation indicators and the ranking of environmental NGOs cause increasing the quality of environmental education provided to citizens.

  Keywords: NGOs, Environmental NGOs, Environmental education