فهرست مطالب

پژوهشنامه تبلیغ اسلامی - پیاپی 1 (زمستان 1398)

نشریه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی
پیاپی 1 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدکاظم کریمی* صفحات 9-30

  باورها مهم ترین بخش محتوایی دین هستند و عوامل و زمینه های گوناگونی در تقویت و تضعیف آنها نقش دارند. جناح گرایی به معنی وابستگی به علایق و تمایلات جناح های سیاسی کشور، از پدیده هایی است که در نظام جمهوری اسلامی به دلیل گرایش به سیاسی شدن مضاعف جامعه، مبتلابه اغلب اقشار جامعه به ویژه روحانیون بوده است و به دلیل نقش الگویی آنان در گرایش های اعتقادی و اخلاقی جامعه، تاثیر بسزایی در تغییر و تضعیف باورهای دینی افراد ایفا می کند. نوشتار حاضر با هدف آسیب شناسی جناح گرایی روحانیون، کوشیده است با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به میراث دینی، چگونگی اثرگذاری این پدیده و پیامدهای آن بر تضعیف باورهای دینی اعضای جامعه را گوشزد نماید. ارزیابی نهایی آن است که جناح گرایی روحانیت دست کم به دلیل داشتن پیامدهایی مانند کاهش اعتماد به روحانیت، رواج تساهل و تسامح در امر دینداری، گرایش به اندیشه های رقیب، تنزل منزلت آموزه های دینی و کاهش تحمل پذیری و طرد متقابل، می تواند بر باورهای دینی اقشار گوناگون جامعه تاثیر منفی برجای گذارد.

  کلیدواژگان: روحانیت، سیاست، جناح گرایی، دینداری، باورهای دینی
 • حامد قرائتی* صفحات 31-49

  تاریخ پرفراز و نشیب اسلام شاهد تاثیر گذاری عناصر مختلف داخلی و خارجی در عرصه اندیشه و فرهنگ اسلامی بوده است. تاثیر و تاثری که به دلیل فقدان اهتمام لازم در تعمیق باورهای دینی، در موارد متعددی فرصت ها را تبدیل به تهدیدهای معرفتی کرده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون مهدویت و قیام سیدالشهداء(ع) آن زمان که دچار سطحی گرایی شده و از عمق کافی بی بهره باشد، می تواند به تهدیدی عقیدتی همچون ظهور مدعیان دروغین مهدویت و یا قرایت های اباحه گرایانه در موضوع قیام سیدالشهدا(ع) مبدل گردد. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر منابع قرآنی، حدیثی و تاریخی و واقعیتهای اجتماعی و با رویکردی کاربردی و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی نقش مساجد در تعمیق باورهای دینی بپردازد. هدف مقاله تبیین نقش مسجد در تعمیق باورهای دینی است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که مساجد در مقایسه با دیگر اماکن مذهبی علاوه بر تامین نیازهای احساسی و آیینی، به تقویت ابعاد استدلالی و برهانی آموزه های دینی پرداخته و کمتر دچار گفتمانهای انحرافی شده اند.

  کلیدواژگان: مساجد، باورهای دینی، مناسک دینی، روحانیون، اماکن مذهبی
 • ناصر رفیعی محمدی، علیرضا انصاری* صفحات 49-64

  دین، برنامه سعادت و رستگاری بشر و دین داری، نهادینه کردن آموزه ها و ارزش های دینی در همه ابعاد زندگی است که ثمره بسیاری برای فرد و اجتماع دارد. عواملی به صورت پیدا و پنهان، دین داری را تهدید می کند که یکی از آنها دین گریزی است. البته هیچ کس نمی تواند به طور کامل با دین قطع رابطه کند؛ زیرا دین داری یک امر فطری است. دین گریزی به معنای کم فروغ شدن ایمان و کم نور شدن چراغ دین در زندگی افراد، اختصاص به دین خاصی ندارد؛ بلکه دامن گیر همه ادیان و مکتب هاست و عوامل گوناگونی دارد. در این پژوهش برداشت های ناروا از دین، تقلیدهای ناآگاهانه و کورکورانه، عملکرد وابستگان به دین، جهل و نادانی، مسئولیت گریزی، دوستان ناباب، آرزوهای طولانی و هواپرستی، تعصب، لجاجت و فقر به عنوان علل و ریشه های دینگریزی تبیین می شود.

  کلیدواژگان: دین، باورهای دینی، علل دین گریزی
 • مسلم گریوانی* صفحات 65-88

  آنچه به عنوان یک آسیب تربیتی در روش های تعلیم و تربیت مربیان و والدین نمود آشکاری دارد، «تربیت سطحی، صوری و ظاهری» دین به فرزندان و «عدم تعمیق باورهای دینی» است؛ همچنین توجه به «عوامل بیرونی» تربیت است تا عوامل درونی آن و نیز توجه به ظواهر و کنش های دینی است تا اصل باورها و ارزش های دینی. درونی سازی که در روان شناسی عاملی مهم در تعمیق باورهای دینی به شمار می‍رود، راهکاری مهم برای رهایی از این آسیب تربیتی است؛ زیرا درونی کردن یک ارزش و فضیلت، عمیق ترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است. در این مقاله با تبیین مفاهیم کلیدی و رویکردهای مختلف تربیتی، به تبیین جایگاه تعمیق باورها در متون دینی پرداختیم و با مراجعه به متون دینی به روش هایی سازمان یافته در حوزه تعمیق باورهای دینی رسیدیم که در این مقاله تلاش شده است با یک صورتبندی نو ارایه شود.

  کلیدواژگان: تربیت دینی، تعمیق باورها، حس مذهبی، کودکان، نوجوانان
 • عشرت رنجبر* صفحات 89-106

  توجه به جوانان به عنوان مهم ترین سرمایه انسانی یک جامعه، اهمیت فراوانی دارد و جامعه سالم، پویا و پیشرفته، نیازمند جوانان تربیت شده و دین دار است. گرچه جوان به طور فطری دین باور و تربیت پذیرست، جوان امروز در جامعه ای روزگار می گذراند که جهانی شدن، فضای مجازی و تهاجم فرهنگی می تواند هویت مذهبی او را دگرگون سازد. این پژوهش با در نظر داشتن آسیب های دین داری، در پی آن است که راهکارهای جذب جوانان به دین و نهادینه سازی دین داری را تبیین کند. ضروری است والدین و مربیان به منظور جذب جوانان به دین، در تعاملی سازنده، ضمن شناخت ویژگی های جوان و احترام به عقاید وی، با او رابطه ای همدلانه برقرار کنند و از سوی دیگر، ضمن هم سو کردن گفتار و رفتار خویش، با خردورزی در بیان گزاره های دینی، معرفی صحیح دین، پاسخ به پرسش ها و شبه های جوانان، زمینه جذب آنان به دین و مصونیت بخشی در برابر تهاجم فرهنگی را فراهم سازند.

  کلیدواژگان: دین، باورهای دینی، جوانان، ایمان
 • زهرا رضائیان، ابوالفضل ساجدی* صفحات 107-123

  توجه به ارزش های دینی در جامعه و تقویت باورهای دینی جوانان، از نیازهایی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دین با شناساندن مبدا، مقصد و هدف زندگی، الگوی رفتاری خاصی را برای پیمودن مسیر زندگی به انسان می دهد و به زندگی معنا می بخشد. فطرت پاک و روح لطیف، جوان را برای هر نوع آموختن و پذیرش بهتر سخن حق آماده می سازد؛ زیرا دین بهترین پناهگاهی است که با ارایه جهانبینی صحیح، می تواند جوانان را در غلبه بر نومیدی، سرخوردگی و خروج از حیرت و سرگشتگی یاری کند؛ ازاین رو تقویت باورهای دینی جوانان ضروری به نظر می رسد؛ زیرا این باورها نقش مهمی در مصونیت آنان در مقابل این هجمه ها و تامین یک زندگی سالم دارند. معرفی و ارایه الگوهای شایسته به جوان، انذار و تبشیر، معرفی و تبیین صحیح دین و کارکردهای آن، شناسایی ظرفیت های جوان و بهره مندی از استعدادهایش، محبت به جوان و نرمی در رفتار با او، تقویت بینش دینی، معرفی چهره واقعی فرهنگ غربی، امر به معروف و نهی از منکر و بهره مندی از هنر برای ارایه آموزه های دینی، برخی از راهکارهایی است که سبب تقویت دین داری در جوانان می شود. این مقاله به روش کتابخانه ای و با هدف ارایه راه ها و روش های تقویت و بارورکردن پایه های مذهبی جوانان تالیف شده است.

  کلیدواژگان: جوانان، باورهای دینی، بهداشت روان، دین
|
 • Mohammadkazem Karimi * Pages 9-30

  Beliefs are the most important part of the content of religion, and various factors and contexts play a role in strengthening and weakening them. Wingism, that is the dependence on the interests and tendencies of the country's political wings, a phenomenon prevailing in the Islamic Republic system which is due to the tendency to increasingly politicize issues in the society, has affected most sections of the society, especially clerics, and because of the clerics’ role in modeling religious and moral propensities this phenomenon plays a significant role in changing and weakening people's religious beliefs. The present article, with the aim of a pathological study of the wingism of the clerics, has tried to warn about the mechanism with which this phenomenon affects the religious beliefs of the members of the society and its consequences on weakening them with a descriptive-analytical approach and based on religious heritage. The final assessment is that the clerics' wingism can at the very least negatively impact the religious beliefs of various segments of the society, due to its consequences such as declining trust in the clerics, promotion of lenience in religiosity, tendency towards the rival ideas, degradation of religious teachings and reduced tolerance and mutual rejection.

  Keywords: clergy, Politics, wingism, religiosity, Religious Beliefs
 • Hamed Qera’Ati * Pages 31-49

  The tumultuous history of Islam has witnessed the influence of various internal and external elements in the field of Islamic thought and culture. Influencing and being influenced, due to the lack of necessary attention in deepening religious beliefs, which in many cases has turned opportunities into epistemological threats, so much so that in cases such as Mahdism and the uprising of Sayyid al-Shuhada (AS) when it becomes superficial and inefficient, it turns into an ideological threat such as the emergence of false claimants of Mahdism or absurdist readings on the subject of the uprising of Sayyid al-Shuhada (AS). This article tries to examine the role of mosques in deepening religious beliefs by relying on Quranic, hadith and historical sources and social realities, with a practical approach and descriptive-analytical method. The purpose of this article is to explain the role of mosques in deepening religious beliefs and in the end, it concludes that mosques in comparison with other religious places in addition to providing emotional and ritual needs, strengthen the argumentative dimensions of religious teachings and have been less affected by deviated discourses

  Keywords: Mosques, Religious Beliefs, religious rituals, clerics, religious places
 • Naser Rafiei Mohammadi, Alireza Ansari * Pages 49-64

  Religion is the program of human happiness and salvation, and religiosity is the institutionalization of religious teachings and values in all aspects of life, which has many fruits for the individual and the society. Some factors both overtly and covertly threaten religiosity, one of which is apostasy. Of course, no one can completely sever ties with religion, because religiosity is innate. Apostasy, in the sense that the light of faith diminishes and religion loses its importance in people's lives does not happen to a particular religion, but to all religions and schools, and is caused by various factors. In this study, misinterpretations of religion, uninformed and blind imitations, the practice of people affiliated with religion, ignorance, irresponsibility, bad friends, longing and fanaticism, bigotry, stubbornness and poverty are explained as the causes and roots of apostasy.

  Keywords: Religion, Religious Beliefs, causes of apostasy
 • Moslem Garivani * Pages 65-88

  What makes the educators and parents' methods suffer evidently is the "superficial, formal, and shallow" teaching of religion to children and  "lack of deepening of religious beliefs"; This also happens with paying attention to the external factors rather than the internal ones as well as focusing on religious appearances and actions rather than the principles of religious beliefs and values. Internalization, which is considered as an important factor in deepening the religious beliefs in psychology, is an important way to get rid of this educational damage, because internalizing a value and virtue is the deepest and most stable response to social influence. In this article, by explaining the key concepts and different educational approaches, we have explained the importance of deepening beliefs in religious texts and by referring to religious texts, we have reached organized methods regarding deepening religious beliefs which this article strives to put forth with a new layout.

  Keywords: religious education, deepening of beliefs, religious sense, Children, teenagers
 • Eshrat Ranjbar * Pages 89-106

  Paying attention to the youth as the most important human capital of a society is of utmost importance, and a healthy, dynamic and advanced society needs educated and religious young people. Although young people are innately ready to embrace religion and be educated, the youth of today live in a society where globalization, cyberspace, and cultural aggression can transform their religious identity. Considering the harms of religiosity, this study seeks to explain the strategies for attracting young people to religion and institutionalizing religiosity. In order to attract young people to religion, it is necessary for parents and educators to establish a sympathetic relationship with the young person in a constructive interaction, while recognizing the young person's characteristics and respecting his beliefs and while lining up their statements with their practice they also need to wisely put the religious teachings, and correctly introduce religion, provide answers to the questions and doubts of the youths, to pave the way for their attraction to religion and protection against cultural invasion.

  Keywords: Religion, Religious Beliefs, youth, Faith
 • Zahra Rezaeian, Abolfazl Sajedi * Pages 107-123

  Paying attention to religious values in the society and strengthening the religious beliefs of young people is one of the needs that should always be taken seriously, because religion, by introducing the origin, destination and purpose of life, gives a special behavioral pattern to walk the path of life to human beings and gives meaning to life. Pure nature and gentle spirit prepare the youth for any kind of learning and better acceptance of the word of truth, because religion is the best shelter that can help young people to overcome despair, frustration and escape from astonishment and confusion by presenting the right worldview. Therefore, it seems necessary to strengthen the religious beliefs of young people, because these beliefs play an important role in protecting them against these attacks and providing a healthy life. Introducing and presenting appropriate models to young people, warning and evangelism, introducing and explaining religion and its functions in the right way, identifying young people's capacities and making use of their talents, loving young people and being gentle in dealing with them, strengthening religious vision, introducing the true face of Western culture and enjoining the good and forbidding the evil and the use of art to provide religious teachings are some of the strategies that strengthen religiosity in young people. This article is written using library method and aims to provide ways and means to strengthen and feed the religious foundations of the youth.

  Keywords: youth, Religious Beliefs, mental health, Religion