فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - پیاپی 93 (مهر و آبان 1398)
 • پیاپی 93 (مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اثربخشی گروه درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینای مشهد
  فاطمه محرری، سمانه غفوری، مهری یاوری* صفحات 370-376
  مقدمه

  کار در بیمارستان روان پزشکی و فشارهای مرتبط با آن می تواند باعث ایجاد اضطراب و افسردگی در کارکنان شود که این امر بر کیفیت ارایه ی مراقبت از بیماران روان پزشکی تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه درمانی تلفیقی در  نشانگان بالینی این کارکنان انجام شد.

  روش کار

  از بین تمامی کارکنان بیمارستان ابن سینای مشهد که مایل به شرکت در مطالعه بودند، افرادی که نمره بالاتر از خط برش در پرسش نامه اضطراب، افسردگی و استرس (DASS) به دست آوردند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون (هر گروه 25 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمون 12 جلسه هفتگی درمان گروهی تلفیقی دریافت کردند و گروه شاهد در گروهی دور هم جمع شدند. در انتهای جلسات، مجددا پرسش نامه DASS  بر روی اعضای هر دو گروه اجرا شد. نتایج با آزمون های آماری، تست تی و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نمرات کلی DASS در گروه آزمون، کاهش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشته است (006/0=P). خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی کاهش معنی دار داشتند (به ترتیب 000/0=P و 015/0=P) ولی در خرده مقیاس استرس، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (10/0=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد گروه درمانی تلفیقی می تواند اضطراب و افسردگی کارکنان بیمارستان روان پزشکی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: بیمارستان روان پزشکی، کارکنان، گروه درمانی تلفیقی، نشانگان بالینی
 • شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رابطه آن با افسردگی، اضطراب و استرس در میان کاربران اینترنت در ایران
  صفحات 377-386
  مقدمه

  با ابداع تلفن‌های هوشمند و بهبود اتصال به اینترنت، استفاده از شبکه‌های اجتماعی بخشی ضروری از زندگی روزمره افراد را تشکیل می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع و عوامل همراه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در میان کاربران اینترنت در ایران انجام شده است.

  روش کار

  شرکت کنندگان 5360 نفر بودند که از طریق زمینه‌یابی آنلاین در این پژوهش شرکت کردند. اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی از طریق آزمون اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی (SNA-T)  و عوامل همراه با شبکه‌های اجتماعی از طریق مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی (DASS-21) اندازه‌گیری شد. از آمون‌های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون لجستیک به منظور تحلیل‌های آماری استفاده شد.

  یافته ها

  مشخص شد که 7/29، 2/11 و 9/0 درصد افراد به ترتیب اعتیاد پایین، متوسط و شدید به شبکه‌های اجتماعی داشتند. همچنین نوجوانان و جوانان به صورت معناداری اعتیاد بالاتری به شبکه‌های اجتماعی نسبت به بزرگسالان داشتند. افرادی که سطوح بالایی از افسردگی، اضطراب و استرس داشتند، به طور معناداری اعتیاد بالاتری به شبکه‌های اجتماعی نسبت به افراد با سطوح پایین افسردگی، اضطراب و استرس داشتند (001/0<p).

  نتیجه‌گیری

  یافته‌ها شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و همبودی با افسردگی، اضطراب و استرس را نشان می‌دهد. اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی به عنوان تشخیص اولیه یا به عنوان پیامد دیگر اختلالات روان پزشکی، باید در مداخلات روان پزشکی و روان شناختی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی، اینترنت
 • صفحات 387-397
  مقدمه

  اثرات فوری مصرف مت آمفتامین بر رفتار جنسی پرخطر کاملا مشخص است اما در مورد اثرات مصرف مزمن مت آمفتامین و آسیب‌های شناختی ناشی از آن بر رفتار جنسی پرخطر اطلاعات اندکی وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اختلال در عملکردهای شناختی بر رفتار جنسی پرخطر مردانی با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مردان مصرف کننده مت آمفتامین بود که در کمپ‌های ترک اعتیاد شهر تهران اقامت داشتند. از بین این جامعه نمونه‌ای به حجم 300 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از آزمون پردازش سریع اطلاعات دیداری، آزمون ترایل میکینگ و پرسشنامه رفتار جنسی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها بر مبنای آزمون‌های همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  یافته‌ها حاکی از آن بود که توجه پیوسته (05/0>P، 13/0-=r) و کنترل توجهی (01/0>P، 17/0=r) با رفتار جنسی پرخطر همبستگی معناداری دارند. معادله رگرسیون به کار رفته جهت پیش بینی رفتار جنسی پرخطر از روی عملکردهای شناختی معنادار بود (01/0>P، 16/6=F). توجه پیوسته (05/0>P، 58/2-=t) و کنترل توجهی (01/0>P، 54/3=t) نقش معناداری در پیش بینی رفتار جنسی پرخطر داشتند.

  نتیجه‌گیری

  یافته‌ها نشان داد که آسیب شناختی و رفتار جنسی پرخطر در مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین بسیار متداول است و بخش از رفتار جنسی پرخطر در این گروه از افراد از آسیب های شناختی آن‌ها ناشی می‌شود.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، توجه پیوسته، رفتار جنسی پرخطر، سوءمصرف مت آمفتامین، کنترل اجرایی
 • مفهوم شناسی اضطراب زیرآستانه (اضطراب غیر بالینی) : روش «تئوری داده بنیاد»
  سمیرا فولادچنگ صفحات 398-408
  مقدمه

  اختلالات زیرآستانه، هر چند که تشخیص بالینی دریافت نمی کنند ولی منجر به نقص عملکرد در افراد می شوند، اضطراب زیرآستانه یکی از انواع اختلالات زیرآستانه است؛ دستیابی به مفهومی نسبتا فراگیر، کامل و جامع از «اضطراب زیر آستانه» مقدمه ی تشخیص و درمان خواهد بود. بدین منظور به بررسی تمامی پژوهش های مرتبط با اضطراب زیرآستانه در سال های اخیر پرداخته شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر کیفی و به طور خاص با روش "تیوری داده بنیاد" انجام گرفت. در این روش یافته های حاصل از پژوهش ها در سه مرحله ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نکته برداری شده و در نهایت به مدلی فراگیر و نسبتا جامع از این اختلال دست یافته شد.

  یافته ها

  اضطراب زیرآستانه در مدل یک اختلال تبیین شد که شامل سیر تحول و جنسیت، عوامل خطرساز، نرخ شیوع، نشانگان تشخیص، هم ابتلایی و تشخیص و درمان است.

  نتیجه گیری

  اگر چه مدت زمان و شدت علایم تشخیصی در اضطراب زیرآستانه، بیان کننده ی اختلال اضطراب نیست، اما از آن جهت که پیش بینی کننده ی احتمال ابتلا به "اختلال کامل"، "خودکشی" و "مشکلات جسمی" است، نیازمند پیشگیری و مداخله می باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب زیرآستانه، پیشگیری اولیه، سلامت روان
 • تکتم حیدری الله آباد، سیاوش طالع پسند*، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 409-417
  مقدمه

   روان شناسی مثبت نوعی از روان شناسی است که هدف اصلی آن تمرکز کردن بر موضوعی فراتر از بیماری ها و ناتوانی ها می باشد. بر خلاف روش های دیگر که بر مشکلات و نقاط ضعف تمرکز دارند این روش بر احساسات مثبت و زندگی با کیفیت متمرکز است. این تحقیق به منظور تعیین اثربخشی مداخله آموزش مثبت نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و  پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.

  روش کار

   این پژوهش بالینی بر روی دانش آموزان دختر در دوره متوسطه شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 94-95 اجرا شده است. گروه آزمون (15 نفر) و گروه شاهد (15 نفر) از دو مدرسه دخترانه این شهرستان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و با روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون 14 جلسه تحت آموزش مثبت نگر قرار گرفتند. بعد از مداخله، هر دو گروه پرسشنامه های شادکامی آکسفورد ، افسردگی بک، رضایت تحصیلی هوبنر را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری آزمون شدند.

  یافته ها

  مداخله مثبت نگر بر شادکامی (005/0=p)، افسردگی (037/0=p) و پیشرفت تحصیلی (031/0=p)به طور معنادار اثر داشت، ولی بر رضایت تحصیلی اثر معنادار نداشت (058/0=p).  

  نتیجه گیری

   مداخله مثبت نگر راهکار مناسبی برای افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی و کاهش افسردگی در دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: آموزش مثبت نگر، افسردگی، پیشرفت تحصیلی، شادکامی
 • اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانه ها، شدت طرحواره های ناسازگار اولیه، تاییدخواهی و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی
  صفحات 418-428
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود نشانه‌ها، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تایید خواهی و تصور از خود در مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی می‌باشد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی A-B می‌باشد که نمونه آن 5 نفر مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی در شهر مشهد در سال 95-1394 بودند و از مصاحبه نیمه ساختار یافته SCID، پرسشنامه میلون، خرده مقیاس تایید خواهی مقیاس باور های ناکارآمد بک، پرسشنامه تصور از خود و YSQ در پژوهش استفاده گردید. در این پژوهش پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز گردید و 16 جلسه طرحواره درمانی انفرادی برگزار شد و جلسه پیگیری پس از یک ماه بعد از جلسه آخر درمان، اجرا گردید. در تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل دیداری نمودار و درصد بهبودی استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که شدت علایم اختلال شخصیت نمایشی، طرحواره‌های ناسازگار و تایید خواهی آزمودنی‌ها پس از مداخله، کاهش و تصور از خود، افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی در بهبود نشانه‌ها، شدت طرحواره‌های ناسازگار، تایید خواهی و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی اثر بخش می‌باشد.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت نمایشی، تصور از خود، طرحواره درمانی
 • بررسی اثربخشی روان درمانی بدنی بر کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی پس از سکته مغزی
  سحر سادات نظم بجنوردی، علی غنایی چمن آباد*، جواد صالحی فدردی صفحات 429-440
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای افسردگی پس از سکته لازم است توان‌بخشی‌های مناسب جهت بهبود بیماران در این زمینه مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روان‌درمانی بدنی بر بهبود کنش‌های اجرایی بیماران افسرده پس از سکته مغزی انجام گردید.

  روش کار

  این کار آزمایی بالینی در سال 1398 در خانه سالمندان مهرآنا در شهرستان بجنورد انجام شد. تعداد 20 نفر از بانوان مبتلا به سکته مغزی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه مداخله روان‌درمانی بدنی (10 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله در جلسات روان‌درمانی بدنی شرکت داده شدند و گروه شاهد درمان روتین دریافت کرد. بیماران با استفاده از پرسشنامه‌های جمعیت شناختی، آزمون افسردگی بک، مقیاس سکته موسسه ملی سلامت و آزمون‌های رایانه‌ای سنجش کنش‌های اجرایی شامل آزمون کارت‌های ویسکانسین، برج لندن، حافظه دیداری-فضایی مکعب‌های کرسی و فراخنای ارقام وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی تست و کوواریانس از طریق نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  گروه آزمون بعد از مداخله روان‌درمانی بدنی در آزمون‌های برج لندن (p= 0/000)، مکعب های کورسی (p=0/03)، کارت ویسکانسن و فراخنای حافظه وکسلر (p= 0/03)، بهبود معناداری نسبت به گروه شاهد نشان دادند .

  نتیجه‌گیری

  بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر روان‌درمانی بدنی می‌تواند به بهبود کنش‌های اجرایی در بیماران افسرده پس از سکته مغزی کمک کند.

  کلیدواژگان: افسردگی، روان درمانی بدنی، سکته مغزی، کنش های اجرایی
 • مریم صف آرا*، مجتبی سلم آبادی صفحات 441-445
  مقدمه

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه، از زنان استان البرز و تهران (گروه اول مادران تک‌فرزند و گروه دوم مادران دارای دو فرزند و بیشتر)، 384 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر بود. داده‌ها با شاخص‌های آمار استنباطی به روش همبستگی پیرسون و نیز رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین اضطراب مادران با تعداد فرزندان رابطه مثبت وجود دارد (0/118=R)؛ و متغیر تعداد فرزند تقریبا 4/1 درصد از واریانس اضطراب مادران را پیش‌بینی می‌کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه، توجه بیشتر مسیولین و متصدیان عرصه تعلیم و تربیت و سلامت کشور را در زمینه اضطراب و تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی نشان می‌دهد تا  بتوان دغدغه‌های جانبی حاصل از تعداد فرزند بیشتر را کاهش داد.

  کلیدواژگان: اضطراب، کودک، مادر
|
 • The effectiveness of integrated group therapy on clinical syndrome in personnel of Ibn-e-Sina teaching psychiatric hospital in Mashhad
  Fatemeh Moharreri, Samaneh Ghafoori, Mehri Yavari * Pages 370-376
  Introduction

   Work at a psychiatric hospital and its associated pressures can lead to anxiety and depression in personnel, which affects the quality of care provided to psychiatric patients. The present study aimed to assess the effect of integrated group therapy on clinical syndrome in these personnel.

  Materials and Methods

  Among personnel of Ibn-e-Sina hospital who were willing to participate in the study, cases with higher score than cut point in Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) were selected  and they divided into control (n=25) and experimental groups (n=25) randomly. The experimental group received 12 weekly sessions of integrated group therapy and the control group assembled in a group. At the end of sessions, all cases fulfilled DASS again. The data analyzed through descriptive statistics, t-test and SPSS software.

  Results

  The results showed that the total scores of DASS in the experimental group had a significant decrease compared to the control group (P=0.006). The subscales of anxiety and depression decreased significantly (P=0.001 and P=0.015, respectively), but there was no significant difference in the subscale of stress (P=0.10).

  Conclusion

  It seems that integrated group therapy can reduce depression and anxiety in personnel of psychiatric hospital.

  Keywords: Clinical syndrome, Integrated group therapy, Personnel, Psychiatric hospital
 • Prevalence of social network addiction and its association with depression, anxiety, and stress among Iranian internet users
  Pages 377-386
  Introduction

  With the invention of smart phones and improved Internet connectivity, the use of social network sites has become an essential part of people’s daily life. Current research aimed to determine the prevalence and factors associated with social network addiction among Iranians at a national level.

  Materials and Methods

  Statistical population of present study was all Iranian internet users who use social network sites in 2018 in Iran. Participants were 5,360 individuals recruited from an online survey. Social network addiction was measured using Social Network Addiction Test (SNA-T), and factors associated with social network addiction were measured using Depression, Anxiety and Stress scale (DASS-21). Descriptive and Logistic regression tests were used.

  Results

  It is indicated that 29.7%, 11.2%, and 0.9% had low, moderate and severe addiction to social network sites, respectively. Also, adolescents and youth were significantly more addicted to social network sites than adults. Participants with high levels of depression, anxiety, and stress, were significantly more addicted to social network sites than participants with low levels of depression, anxiety and stress (P< 0.001).

  Conclusion

  The findings highlight the prevalence of social network addiction and co-occurrence with depression, anxiety, and stress. Whether we consider social network addiction as a primary diagnosis or as an outcome of other psychiatric disorders, it should be noted and considered in psychiatric treatment.

  Keywords: Depression, internet, Social network addiction
 • Hashem Jebraeili*, Alireza Moradi, Mojtaba Habibi, Tannaz Seydi Pages 387-397
  Introduction

   The immediate effects of methamphetamine abuse on risky sexual behavior are well known, but there is little information on the effects of chronic methamphetamine abuse and its cognitive impairments on risky sexual behavior, so this study aimed to investigating the role of cognitive dysfunctions on risky sexual behavior of man with chronic methamphetamine abuse. 

  Materials and Methods

  The present study is analytical cross-sectional. Statistical population consisted of all men with methamphetamine abuse who were resident in addiction treatment camps of Tehran city. From this population a sample included of 300 individuals was selected through convenient sampling and They were assessed through Trail Making Test, Rapid Visual Information Processing task, and risky sexual behavior questionnaire. Data were analyzed based on correlation tests and regression analysis using SPSS software. 

  Results

  The findings showed that continuous attention (r=-0.13, P<0.05) and attention control (r=0.17, P<0.01) had significant correlation with risky sexual behavior. The regression equation used to predict risky sexual behavior on cognitive functions was significant (F=6.16, P<0.01). Continuous attention (t=-2.58, P<0.05) and attention control (t=3.54, P<0.01) had significant role in prediction of risky sexual behavior. 

  Conclusion

  The findings revealed that cognitive impairment and risky sexual behavior are very common in chronic methamphetamine abuse and cognitive impairments are responsible for part of the risky sexual behavior in methamphetamine abusers.

  Keywords: Cognitive flexibility, Continuous attention, Executive control, Methamphetamine abuse, Risky sexual behavior
 • Concept of sub-threshold anxiety (non-clinical anxiety): by ground theory methodology
  Samira Fooladchang Pages 398-408
  Introduction

  Although sub-threshold disorders do not receive clinical diagnosis, they can lead to dysfunction in individuals. Sub-threshold anxiety is one of the different types of sub-threshold disorders. Attaining a pervasive, thorough, and comprehensive definition of Sub-threshold Anxiety is the crucial pre-requisite of diagnosis, treatment and further researches on the disorder. Accordingly, all researches done on sub-threshold anxiety were analyzed.

  Materials and Methods

  This research is done based on ground theory methodology (GT). In this method, discoveries are noted in three stages: open coding, axial coding, and selective coding. Eventually, a pervasive and relatively comprehensive model of sub-threshold anxiety is developed.

  Results

  Substandard anxiety was identified in a model of a disorder, which consists of the process of evolution and sexuality, risk factors, the prevalence rate, detection symptoms, comorbidity, and detection and cure.

  Conclusion

  Although duration and intensity of sub-threshold anxiety does not show anxiety disorders, and on the other hand physical problems and suicide are indicative of the probable infliction to a complete disorder, it needs prevention and intervention.

  Keywords: Mental health, Primary prevention, Sub-threshold anxiety
 • Taktam Heydariollah Abad, Siavash Talepasand *, Isaac Rahimian Booger Pages 409-417
  Introduction

   Positive psychology is a type of psychology focuses on a topic beyond illnesses and disabilities. Unlike other approaches that focus on problems and weaknesses, it focuses on positive emotions and quality of life. This study was performed to determine the effectiveness of positive education intervention on happiness, depression, academic satisfaction, and academic achievement. 

  Materials and Methods

  This clinical trial conducted on high school female students in Shahroud city in the academic year of 2015-16.  The participants were selected voluntarily among students of two schools then they divided into experimental group (n=15) and control group (n=15) randomly. The experimental group received 14 sessions of positive education. After intervention, both groups completed the Oxford Happiness Questionnaire, Beck Depression Inventory, and Hubner Academic Satisfaction. Data were analyzed using multivariate analysis of variance. 

  Results

  Findings showed that positive intervention had a significant effect on happiness (P=0.005), depression (P=0.037) and academic achievement (P=0.031), but it had no significant effect on academic satisfaction (P=0.058). 

  Conclusion

  It seems that positive intervention is a good strategy to increase happiness and academic achievement and decrease depression in students.

  Keywords: Academic achievement, Depression, Happiness, Positive education
 • The effectiveness of schema therapy on the symptoms, severity of early maladaptive schemas, approval-seeking and self concept in histrionic personality disorder
  Pages 418-428
  Introduction

  This research aimed to study the effectiveness of schema-therapy on the symptoms, early maladaptive schemas, confirm-seeking, and self-concepts of the individuals with histrionic personality disorder.

  Materials and Methods

  This research is an A-B single subject research with a sample of 5 individuals with histrionic personality disorder in Mashhad during 2015-2016. In this research we have used SCID semi-structured interview, Millon’s questionnaire, confirm-seeking subscales, Beck’s dysfunctional attitudes questionnaire, self-concept questionnaire and YSQ. In this research, the intervention began after the baseline situation, and 16 individual schema-therapy sessions were hold, and the follow-up sessions were conducted 6 months after the last therapeutic session. Descriptive statistics and diagram visual analysis and improvement percentage were used for analyzing the research data.

  Results

  This research showed that the severity of the symptoms, histrionic personality disorder, maladaptive schemas and confirm-seeking of the subjects decreased after the intervention but their self-concept increased.

  Conclusion

  The present study showed that the schema-therapies are effective in the improvement of symptoms, maladaptive schemas, confirm-seeking, and self-concepts of the individuals with histrionic personality disorder.

  Keywords: Histrionic personality disorder, Schema-therapy, Self-concept
 • The effectiveness of body psychotherapy on executive functions in patients with post-stroke depression
  Sahar Sadat Nazm Bojnourdi, Ali Ghanaei Chaman Abad *, Javad Salehi Fadardi Pages 429-440
  Introduct

  Psychotherapy sessions and the control group received routine treatment. Patients were assessed via demographic questionnaires, Beck Depression Inventory, National Institutes of Health Stroke Scale, and computerized tests of executive performance measures including the Wisconsin Card Test, Tower of London, ion: Due to the high prevalence of post-stroke depression, appropriate rehabilitation is needed to improve and rehabilitate them. The purpose of this study was to evaluate the effect of body Psychotherapy on improving executive functions of depressed patients with post-stroke depression.

  Materials and Methods

  This clinical study performed in Mehrana Nursing Home in Bojnourd city in 2019. Twenty women with post-stroke depression were selected by purposeful sampling and were randomly divided into two groups of intervention (n = 10) and control (n = 10). The intervention group participated in body psychotherapy sessions and the control group received routine treatment. Patients were assessed via demographic questionnaires, Beck Depression Inventory, National Institutes of Health Stroke Scale, and computerized tests of executive performance measures including the Wisconsin Card Test, Tower of London, Visual-Cubic Visual Memory, and Wechsler cultivars. Data were analyzed by t-test and covariance analysis by SPSS software.

  Results

  The intervention group showed significant improvements in the London Tower tests (p = 0.000), cursive cubes (p = 0.03), Wisconsin card and Wechsler memory space (p = 0.03) than the control group.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, body psychotherapy can help improve executive functions in people with post-stroke depression.

  Keywords: Body psychotherapy, Depression, Executive functions, Stroke
 • Maryam Safara *, Mojtaba Salmabadi Pages 441-445
  Introduction

  The present study aimed to investigate the relationship between the anxiety of mothers and the number of children.

  Materials and Methods

  The population of the study was women in Alborz and Tehran provinces in the first three months of 2018. Among women from the Alborz and Tehran (the first group were single mothers and the second group had two or more mothers), 384 subjects were selected by simple random sampling. The instrument of this study was Spielberger's state-trait anxiety inventory (1970). Data were analyzed by Pearson correlation and regression analysis.

  Results

  The results showed that there is a positive correlation between the anxiety of mothers and the number of children (R = 118.0); and the child's variable predicts approximately 1.4% of the maternal anxiety variance.

  Conclusion

  The results of this study demonstrate more attention of authorities in the field of education and health about anxiety and the number of children of Iranian families to reduce the stresses about the more children.

  Keywords: Anxiety, Child, Mother