فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - پیاپی 95 (بهمن و اسفند 1398)
 • پیاپی 95 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کبری کاظمیان مقدم*، همایون هارون رشیدی صفحات 83-89
  مقدمه

  هدف از این پژوهش تعیین رابطه سرمایه روان شناختی و معنویت درکار با بهزیستی روان شناختی پرستاران بیمارستان بود.

  روش کار

  جامعه آماری این پژوهش همبستگی شامل تمامی پرستاران بیمارستان نظام مافی شهر شوش در سال 1396 بود. تعداد 123 نفر از این پرستاران با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه های سرمایه روان شناختی (لوتانز 2007)، معنویت در کار (کینجرسکی و اسکریپ نک، 2006) و بهزیستی روان شناختی (ریف 1989) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سرمایه روان شناختی و معنویت درکار با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد سرمایه روان شناختی و معنویت درکار 70 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش، توصیه می گردد تا در برنامه های مبتنی بر ارتقای سلامت روان پرستاران، سرمایه روان شناختی و معنویت در کار مورد توجه ویژه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: بهزیستی، سرمایه روان شناختی، معنویت در کار
 • امیر رضائی اردانی*، مهسا ناهیدی، حمیدرضا نوروزی، شاهرخ ناصری، مهدی مومن نژاد، پروانه لایق، ایمان محمدی* صفحات 95-102
  مقدمه

  درمان نگهدارنده با متادون و تنتور اپیوم به عنوان راهکارهای کاهش آسیب در بیماران وابسته به مواد افیونی در ایران توصیه می شود. با این حال ، اثرات مصرف طولانی مدت متادون و تنتور اپیوم بر مغز بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به تریاک کاملا درک نشده است. در این مطالعه اثرات درمانهای نگهدارنده با متادون و تنتور اپیوم بر روی حجم مغز معتادان به تریاک تحت درمان نگهدارنده از طریق حجم سنجی با تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) مغز و مقایسه آنها با شرکت کنندگان سالم بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهدی در سالهای 2015-2017 در شهر مشهد انجام شد. از طریق روش نمونه گیری در دسترس، 36 شرکت کننده در 3 گروه مساوی (درمان نگهدارنده با متادون ، تنتور اپیوم و کنترل نرمال) تخصیص یافتند. حجم ماده خاکستری ، لوب فرونتال ، لوب تمپورال ، شکنج سینگولیت ، سیستم لیمبیک ، آمیگدال و هیپوکامپ همه شرکت کنندگان با استفاده از حجم سنجی با MRI ارزیابی شد.

  یافته ها

  میانگین حجم هر منطقه مورد ارزیابی از مغز بین سه گروه ، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05 / 0>p).

  نتیجه گیری

  درمان نگهدارنده با متادون و تنتور اپیوم تاثیرات منفی بر حجم ماده خاکستری ، لوب فرونتال ، لوب تمپورال ، شکنج سینگولیت ، سیستم لمبیک ، آمیگدال و هیپوکامپ معتادان به تریاک تحت درمان نگهدارنده ندارد.

  کلیدواژگان: تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی، متادون، وابستگی به تریاک، مغز
 • بررسی اثربخشی روان درمانی بدنی بر ارتقای قابلیت حافظه ی کاری و سطح بازداری دانش آموزان ابتدایی
  فاطمه غنائی، ایمان الله بیگدلی*، کاظم رسول زاده طباطبائی صفحات 114-123
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی بدنی بر ارتقای قابلیت حافظه ی کاری و سطح بازداری دانش آموزان ابتدایی انجام شده است.
       
  روش کار
  جامعه ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام دانش آموزان ابتدایی مدارس عادی شهر مشهد با دامنه ی سنی 12-7 سال بود که در سال  98-1397 مشغول به تحصیل بودند. 44 نفر دانش آموز از 4 مدرسه ی دولتی (دو دخترانه- دو پسرانه)  با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در دو گروه (12 نفر پسر و 10 نفر دختر در گروه آزمون، 11 نفر پسر و 11 نفر  دختر در گروه شاهد) به صورت تصادفی قرار گرفتند. دوره ی روان درمانی بدنی برای گروه آزمون در 36 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 3 ماه ارایه گردید و در این مدت گروه شاهد در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش شامل آزمون های رایانه ای حافظه کاری (N-back) و برو- نرو (Go no Go)  بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و  t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دانش آموزان گروه آزمون در مولفه های تعداد پاسخ های صحیح و تعداد پاسخ های نادرست، تعداد خطای ارایه و بازداری، در آزمون های رایانه ای حافظه ی کاری و برو- نرو، به شکل معنی داری نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتری داشتند (005/0=P) اما مولفه ی میانگین زمان در آزمون رایانه ای برو- نرو معنی دار نشد (17/0=P).  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، به نظر می رسد روان درمانی بدنی می تواند روش موثری برای ارتقاء قابلیت حافظه ی کاری و سطح بازداری دانش آموزان ابتدایی باشد.
  کلیدواژگان: بازداری، دانش آموزان ابتدایی، روان درمانی بدنی، حافظه ی کاری
 • رابطه ی خوش بینی، خودکارآمدی جنسی و احساس تنهایی با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل
  نگار احدی زاده*، جواد خلعتبری صفحات 124-132
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین خوش بینی، خودکارآمدی جنسی و احساس تنهایی با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل انجام شد.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی شامل زنان متاهل شاغل در مقطع ابتدایی در آموزش و پرورش شهر قزوین در سال  1396 بودند که  152 نفر  به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند.  ابزار پژوهش، پرسش نامه های مقیاس جهت مداری زندگی (LOT-R)، پرسشنامه احساس تنهایی- اجتماعی- عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)، پرسشنامه خودکارآمدی جنسی و پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) بودند. داده ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله رگرسیون چند متغیری با کمک نرم افزار SPSS  تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین  دلزدگی زناشویی با خوش بینی و خودکارآمدی جنسی در زنان متاهل رابطه منفی معنادار (01/0>p) و با احساس تنهایی رابطه مثبت معنادار (01/0>p)  وجود دارد. در واقع دلزدگی زناشویی در زنان متاهل به ترتیب با متغیرهای خوش بینی، خودکارآمدی جنسی و احساس تنهایی، مرتبط است. 
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد افزایش خودکارآمدی جنسی و خوش بینی و کاهش احساس تنهایی در زنان متاهل عوامل مهمی در کاهش میزان دلزدگی زناشویی هستند.
  کلیدواژگان: تنهایی، دلزدگی زناشویی، خود کارآمدی جنسی، خوش بینی
 • مدل تصادفی برای پیش بینی خطر خودکشی در دانشجویان دانشگاه هندوراس
  میگل لاندا بلانکو* صفحات 133-141
  مقدمه

  هدف از این مطالعه تعیین روابط علی بین امید، حمایت بین فردی، جستجوی معنا، وجود معنا، قدردانی، تنهایی و افسردگی بر پیش بینی خطر خودکشی دانشجویان روان شناسی بود.

  روش کار

  در این مطالعه 117 دانشجوی روان شناسی هندوراس بررسی شدند. تجزیه و تحلیل مسیر با استفاده از یک مدل معادلات ساختاری علی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج از تاثیر مستقیم و پیش بینی کننده افسردگی، تنهایی و جستجوی معنا حمایت میکند. همچنین حمایت بین فردی و امید تاثیر معکوس بر خطر خودکشی دارد. اگر چه، مولفه های قدردانی و وجود معنا، تاثیر معنی داری بر خطر خودکشی نشان نداد. این مدل 31 درصد از واریانس خطر خودکشی را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  رویکرد مطالعه خطر خودکشی باید با توجه به متغیرهای روان شناختی، وجودی و اجتماعی باشد. این نتایج با توجه به پیامدها و هم راستایی با مطالعات قبلی مورد بحث قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، امید، بهداشت روان، تنهایی، خودکشی
 • منصوره روئین تن، طاهره طولابی* صفحات 135-144
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تبیین نقش اعتقادات معنوی در ارتقای سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان و به روشی کیفی به منظور دست یابی به اطلاعاتی غنی تر در این زمینه انجام شد.

  روش کار

  با استفاده از روش مطالعه ی کیفی و به روش تحلیل محتوا، 10 نفر از بیماران مبتلا به سرطان بستری و یا سرپایی بخش انکولوژی بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد و 5 نفر از همراهان این بیماران به شیوه ی هدفمند و تا زمان رسیدن به اشباع داده ها انتخاب شده و مورد مصاحبه ی نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد استقرایی انجام شده.

  نتایج

  تحلیل داده ها به ایجاد یک طبقه ی کلی با عنوان اعتقادات معنوی عامل فراز سلامت روانی و 2 زیرطبقه با عناوین اعمال مذهبی عامل ارتقای سلامت روان و اعتقادات معنوی و سازگاری با بیماری منجر گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که اعتقادات معنوی در ارتقای سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان و سازگاری هر چه بیشتر آن ها با بیماری خود، تاثیر بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: اعتقادات معنوی، سلامت روان، سرطان
 • رابطه بین کودک آزاری والدین با میزان سرسختی روان شناختی و تاب آوری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی
  زهرا سیمی*، کبری قادری، سیده خدیجه جمالی، نظام الدین قاسمی صفحات 154-164
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کودک آزاری والدین  باسرسختی روان شناختی و تاب آوری دانش آموزان تحت سرپرست بهزیستی می باشد.

  روش کار

  نوع پژوهش توصیفی -همبستگی است. جامعه پژوهش  شامل کلیه  دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستی شهرستان کازرون درسال  92-93می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای نمونه ای به حجم 104  نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات  ازپرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، سرسختی روان شناختی اهواز و پرسشنامه ضربه کودکی (CTQ) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون دو متغیره  تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج یافنه ها حاکی از آنست  بین کودک آزادی والدین و ابعاد آن با سرسختی روانشناختی وتاب آوری  رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .001/0>P. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد نقش آزار جسمی در تبیین سرسختی روانشناختی فرزندان بیش از دیگر متغیرها است . همچنین نقش آزار عاطفی در تبیین تاب آوری فرزندان بیش از دیگر متغیرها است .

  نتیجه گیری

  روابط معیوب و نامطلوب خانواده ،به کارگیری شیوه های نادرست تربیتی مانند ضرب وشتم ،محرومیت ،کودک آزاری  وخشونت علیه  فرزندان  باعث تغییر پذیری سلامت روان وتضعیف  تاب آوری وقدرت مهارگری فرد می شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سرسختی روان شناختی، کودک آزاری
 • مقایسه ابعاد نظریه ذهن و بازشناسی هیجان در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و اختلال نقص توجه- بیش فعالی
  صفحات 165-177
  مقدمه

  اختلال طیف اتیسم و اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD) با نقایص شناختی و اجتماعی همراه می باشند. هدف عمده مطالعه حاضر مقایسه توانایی نظریه ذهن و بازشناسی هیجان در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و ADHD بود.

  روش کار

  روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD و اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا در مدارس و کلینیک های خدمات روا ن شناختی و مشاوره مناطق هفت گانه آموزش و پرورش مشهد طی 4 ماه نخست سال 1396 بود. نمونه شامل 85 کودک و نوجوان (42 نفر مبتلا به اختلال های طیف اتیسم و 43 نفر مبتلا به ADHD) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم، آزمون باور کاذب سالی- ان و آزمون بازشناسی هیجان چهره را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که گروه مبتلا به ADHD نسبت به گروه مبتلا به اختلال طیف اتیسم در جنبه شناختی و عاطفی نظریه ذهن  (001/0=P) و خرده مقیاس های حالات مثبت (001/0=P)، حالات منفی (04/0=P) و حالات خنثی (03/0=P) نمرات بالاتری به دست آوردند. گروه مبتلا به اختلال طیف اتیسم نمرات بالاتری در هیجان ترس کسب نمودند (007/0=p).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان دهنده نقصان بالای شناخت اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و لزوم آموزش مهارت های بازشناسی حالات ذهنی جهت ارتقای توانمندی های اجتماعی و بهبود تعاملات اجتماعی به این دسته از کودکان و نوجوانان است.

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه بیش فعالی، اوتیسم، نظریه ذهن، هیجان
|
 • Kobra Kazemian Moghadam *, Homayoon Haroon Rashidi Pages 83-89
  Introduction

  The purpose of this research was to investigate the relationship of psychological capital and spirituality at work with psychological well-being in nurses.  

  Materials and Methods

  The statistical population of this correlational study consisted of all nurses in Mafi Nezam Hospital of Shush city in 2018. Number of 123 nurses selected by stratified random sampling. To collect data by the capital psychological questionnaires (Luthans, 2007), psychological well-being scale (Ryff, 1989), and spirituality at workplace questionnaire (Kinjerski and Skrypnek, 2006) were used. To analyze the data, Pearson's correlation and multiple regressions were used.

  Results

  The results showed a significant relationship between psychological capital and spirituality at work with psychological well-being. The regression results indicated psychological capital and spirituality at work can explain 70% of changes in nurses' psychological well-being.

  Conclusion

    According to the results obtained from this research, it is recommended that psychological capital and spirituality in work are considered in programs to promote mental health in nurses.

  Keywords: Psychological capital, Spirituality at work, Well-Being
 • Amir Rezaei Ardani, Mahsa Nahidi, Hamidreza Norouzi, Shahrokh Nasseri, Mehdi Momennezhad, Parvaneh Layegh, Iman Mohammadi * Pages 95-102
  Introduction

   Methadone maintenance and opium tincture treatments has been recommended as harm reduction strategies for opioid-dependent patients in Iran. However, the effects of long-term administration of methadone and opium tincture on the brain are not fully understood. In this study we investigated the effects of methadone and opium tincture maintenance treatments on the brain volumes of former opium addicts by magnetic resonance imaging (MRI) volumetry of brain compared to healthy participants. 

  Materials and Methods

  The present case-control study was performed in Mashhad, Iran in 2015-2017. Via convenient sampling method, 36 participants were selected and allocated in 3 equal groups (methadone maintenance treatment, opium tincture treatment, and normal control). The volumes of gray matter, frontal lobe, temporal lobe, cingulate gyrus, limbic system, amygdala, and hippocampus of all participants were assessed using MRI volumetry. Data analyzed by ANOVA, using SPSS software (ver. 16). 

  Results

  There were no significant statistical differences between mean volumes of any assessed region of the brain among three groups (P>0.05). 

  Conclusion

  Methadone maintenance treatment and opium tincture treatment have no hazardous effects on the volumes of gray matter, frontal lobe, temporal lobe, cingulate gyrus, limbic system, amygdala, and hippocampus of former opium addicts.

  Keywords: Brain, Dependence, magnetic resonance imaging, methadone, Opium
 • The effectiveness of body psychotherapy on improving working memory ability and inhibition level in elementary school students
  Fatemeh Ghanaie, Imanollah Bigdeli *, Kazem Rasoolzadeh Tabatabai Pages 114-123
  Introduction
  The purpose of this study is to investigate the effectiveness of body psychotherapy on improving working memory and inhibition level among elementary students.
       
  Materials and Methods
  The statistical population of this clinical trial consisted all elementary school students aged 7-12 years in Mashhad in 2018-19 academic year. Number of 44 students from 4 governmental schools (two boy-specific and two girl-specific schools) were selected by voluntary and purposeful sampling method and were randomized into two groups (12 boys and 10 girls in experimental group, 11 boys and 11 girls in control group). The experimental group received thirty-six 60-min sessions for 3 months during which the control group was placed on the waiting list. The measuring tools used in this study were computerized tests of working memory (N-back) and Go no Go test. Data were analyzed using SPSS software and independent t-test.
      
  Results
  The results showed that students in the experimental group had better performance in than control group in the components of the number of correct and incorrect answers, the number of presentation and inhibition errors, in the working memory and Go no Go tests (P= 0.005).  However, the mean time component in the Go no Go test was not significant
   (P= 0.17).
      
  Conclusion
  These findings suggest that body psychotherapy can be an effective way to improve working memory ability and retention level among elementary students.
  Keywords: Body psychotherapy, Elementary students, Inhibition, Working memory
 • The relationship between optimism, sexual self-efficacy and loneliness with couple burnout in married women
  Negar Ahadizadeh *, Javad Khalatbari Pages 124-132
  Introduction
  The aim of this study was investigate the relationship between optimism, sexual self-efficacy, and loneliness with couple burnout in employed married women in elementary school in Qazvin.
  Materials and Methods
    The statistical population of this descriptive-correlational study consisted of all married women who employed in elementary schools of Qazvin city in 2018. Amongst them 152 women selected through single-stage cluster method. The research tools included "Life Orientation Test-Revised" (LOT-R), Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S), Sexual Self-Efficacy Questionnaire, and Couple Burnout Test (CBM). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics including multivariate regression method by aiding SPSS software.
  Results
  The results revealed a significant negative correlation between married women's marital burnout and optimism and sexual self-efficacy (p<0.01), while the correlation was revealed to be significantly positive between the married women's marital burnout and loneliness (p<0.01). In fact, couple burnout in married women is correlated respectively with these variables: optimism, sexual self-efficacy and loneliness.
  Conclusion
  It seems that increasing optimism and sexual self-efficacy and decreasing loneliness lead to reduction in couple burnout.
  Keywords: Couple burnout, Loneliness Optimism, Sexual self-efficacy
 • A casual model for predicting suicidal risk in university students of Honduras
  Miguel Landa Blanco * Pages 133-141

  to determine the casual relationships between hope, interpersonal support, seeking for meaning, presence of meaning, gratitude, loneliness and depression over suicidal risk of undergraduate psychology students.

  Materials and Methods

  This was accomplished through a quantitative method, with a non-experimental design and an explanatory scope, in sample of 117 university students. The path analysis was made using a casual structural equations model.

  Results

  The results provide evidence to support the predictive direct effects of depression, loneliness and search for meaning, as well as inverse effects of interpersonal support and hope over suicidal risk. However, gratitude and presence of meaning did not have significant effects over suicidal risk. The model accounts for 31% of the variance of suicidal risk.

  Conclusion

  The study of suicidal risk must be approached holistically, considering psychological, existential and social variables. These results are discussed according to their implications and consistency with prior studies.

  Keywords: Depression, Hope, Mental health, Loneliness, Suicide
 • Mansooreh Rooeintan, Tahereh Toulabi * Pages 135-144
  Introduction

  Cancer patients experience high levels of mental problems including depression and anxiety that can impair their mental health. However, spiritual beliefs can promote mental health and reduce mental disorders. Therefore, given the above point and the lack of similar studies, this research aimed to explain the role of spiritual beliefs to promote mental health in cancer patients. 

  Materials and Methods

  By using a qualitative research approach and by performing content analysis, ten inpatient and outpatient cancer patients of the oncology ward of Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad city were selected along with 5 of their companions, through purposive sampling, until data saturation was achieved. Semi-structured interviews were conducted with the selected samples. Data analysis was done using the conventional approach, and the themes were extracted.   

  Results

  The data analysis led to the creation of a general class titled as spiritual beliefs, the reason for the promotion of mental health, and the two subclasses as religious practices, the reason for promoting mental health, and spiritual beliefs and adaptation to the disease. 

  Conclusion

  The results of this study showed that spiritual beliefs greatly impact on the promotion of mental health in cancer patients and their adaptation to the disease.

  Keywords: Cancer, Mental health, Spiritual beliefs
 • The relationship between parental child abuse and psychological hardiness and resilience in students under the supervision of the welfare department
  Zahra Simi *, Kobra Ghaderi Noosh Abadi, Seyyedeh Khadijeh Jamal, Nezamaddin Ghasemi Pages 154-164
  Introduction

  The present study aims at determining the relationship between parental child abuse and psychological hardiness and resilience in students under the supervision of the welfare department.

  Materials and Methods

   In this descriptive – correlational study, all students under the supervision of Kazeroon welfare department in 2014-2015 were selected on clustering random sampling. In order to gather the data, the Connor resilience questionnaire, Ahvaz psychological hardiness and childhood Trauma Questionaire (CTQ) were used and then they were analyzed using Pearson's correlation coefficient and bivariate regression.

  Results

  The results are indicative of being a negative and significant relationship (p <0 /001) between parental child abuse psychological hardiness and resilience.  Stepwise regression showed that the role of child physical abuse is greater than other variables. Also, emotional abuse plays a more significant role in children’s resilience compared to other variables.

  Conclusion

  Dysfunctional and undesirable relationships in families and practicing wrong educational acts such as assault, deprivation, child abuse and violence against children lead to variability in mental health and weakness in resilience and controlling power.

  Keywords: Child abuse, Psychological Hardiness, Resilience
 • Comparing theory of mind and emotion recognition in children and adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
  Pages 165-177
  Introduction

  Autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are always associated with cognitive and social deficits. The main purpose of this study was to compare the theory of mind and emotion recognition in children and adolescents with autism spectrum disorder and ADHD.

  Materials and Methods

  The research method was causal-comparative. The statistical population included all children and adolescents with autism spectrum disorders and ADHD in schools and clinics of psychosocial services and counseling in Seven Educational ‎Districts in‎ Mashhad from March until June 2017. The sample included 85 children and adolescents (42 with autism spectrum disorders and 43 with ADHD) who were selected through purposeful sampling from the above population. Participants completed reading the mind in the eyes test, Sally–Anne test and emotion recognition test. Data were analyzed using independent t-test and multivariate analysis of variance.

  Results

  The findings of this study showed that the ADHD group has reported higher rates in cognitive theory of mind (P<0.001), affective theory of mind (P<0.001), and also in positive (P<0.001), negative (P<0.04) and neutral (P<0.03) subscales. Furthermore, group with autism spectrum disorder got significantly higher scores in the fear emotion (P<0.007).

  Conclusion

  The findings of this study indicate a severe deficit of social cognition in children and adolescents with autism spectrum disorder and highlight the need to train mental state recognition skills to enhance social abilities and improve social interactions in these children and adolescents.

  Keywords: Attention Deficient, Hyperactivity Disorder, Autism, Emotion, Theory of mind