فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 582 (هفته دوم شهریور 1399)
 • پیاپی 582 (هفته دوم شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/10
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حامد زمانی، سهیل علم‌طلب، رضا امیدی، محمدحسین زارع * صفحات 463-468
  مقدمه

  دو روش رادیوگرافی شامل پانورامیک (Panoramic) و رادیوگرافی مقطع نگاری رایانه ای با اشعه ی مخروطی (Cone beam computed tomography یا CBCT) در رادیولوژی دندانی کاربرد فراوانی دارد. در این مطالعه، میانگین دز ایجاد شده در سطح (Dose-area product یا DAP) در این دو روش برای دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان سنین 10-5 سال مقایسه شد.

  روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، اطلاعات 251 بیمار در 7 سیستم تصویربرداری پانورامیک و یک سیستم تصویربرداری CBCT در مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی (استان یزد) مورد بررسی قرار گرفت. برای هر بیمار، اطلاعاتی شامل DAP و سایر متغیرهای اسکن در دو گروه سنی قید شده، ارزیابی گردید.

  یافته ها

  میانگین مقدار DAP به دست آمده در آزمون های پانورامیک و CBCT در گروه سنی بزرگسالان به ترتیب برابر 47/6 ± 22/91 و 96/8 ± 80/934 میلی گری/سانتی متر مربع بود. این مقدار در گروه سنی کودکان 10-5 سال به ترتیب 5/13 ± 4/55 و 0/0 ± 0/663 میلی گری/سانتی مترمربع به دست آمد. میانگین مقدار DAP در مدالیته ی CBCT در گروه سنی بزرگسالان به طور تقریبی 9 برابر و در گروه سنی کودکان، به طور تقریبی 12 برابر بیشتر از پانورامیک گزارش شد. همچنین، این مقدار در گروه سنی بزرگسالان به نسبت معنی داری بیشتر از کودکان بود (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  به دلیل تابش وسیع تر (تابش مخروطی شکل) و شرایط تابش بالاتر در CBCT نسبت به پانورامیک، مقدار DAP ناشی از این روش به ویژه در کودکان بیشتر بود. بنابراین، توجه کافی از سوی پزشکان در هنگام درخواست CBCT لازم است.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی مقطع نگاری رایانه ای با اشعه‌ی مخروطی، رادیوگرافی پانورامیک، دزپرتوی، بزرگسالان، کودکان
 • رضا خدیوی، منیر السادات میرنصیری*، سارا فاضلیان، محمد آقابابایی بادی صفحات 469-476
  مقدمه

  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان مرگ کودکان زیر 5 سال و علل شایع آن در شهرستان های تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک دوره ی 7 ساله بود.

  روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی گذشته نگر که در طی سال های 97-1391 انجام گرفت، کلیه ی مرگ های کودکان زیر 5 سال، به صورت سرشماری، از بانک داده های موجود در گروه بهداشت خانواده ی مرکز بهداشت استان، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مرتبط با علل اصلی مرگ در گروه نوزادان و کودکان 59-1 ماهه، بر حسب محل زندگی خانواده ی این کودکان استخراج و تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان مرگ نوزادان در این دوره، بین 34/7-56/6 در هر 1000 تولد زنده، متغیر بوده است. شایع ترین علل مرگ نوزادان در این دوره به ترتیب انواع ناهنجاری ها، سندرم نارسایی تنفسی و سپسیس بود. میزان مرگ شیرخواران کمتر از 12 ماه، بین 24/10-01/9 در 1000 تولد زنده، متغیر بود. میزان مرگ کودکان 59-1 ماهه، از 6/4 به 27/4 در 1000 تولد زنده کاهش یافت. شایع ترین علل مرگ کودکان 59-1 ماهه، به ترتیب عبارت از بیماری های قلبی- عروقی، حوادث و بیماری های سیستم عصبی بودند. میزان مرگ کودکان زیر 5 سال، از 79/11 به 83/10 در 1000 تولد زنده، کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  در این دوره ی 7 ساله، میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از یک روند کاهشی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: میزان مرگ، نوزادان، شیرخواران، کودکان
 • محمدحسین علمازاده، محمد فرامرزی * صفحات 477-488
  مقدمه

  بیماری های مزمن غیر واگیر (Non-communicable diseases یا NCDs) به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات بهداشتی در ایران مطرح است. هدف اصلی این مطالعه، مروری بر آخرین یافته های علمی در مورد آثار فیزیولوژیکی، عملکردی و مکانیسم های مرتبط فعالیت بدنی و ورزش با پیش گیری از بیماری های مزمن غیر واگیر و در نهایت، راهبردهای توسعه ی فعالیت بدنی بود.

  روش ها

  در این مطالعه ی مروری نقلی، مقالات مرتبط با موضوع از متون منتشر شده و سایت های معتبر با استفاده از کلید واژه های فعالیت بدنی، فعالیت ورزشی، بیماری های مزمن غیر واگیر و ایران انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  سطح پایین فعالیت بدنی به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است. فعالیت بدنی منظم، از بیماری های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، برخی سرطان ها، فشار خون بالا، چاقی و افسردگی جلوگیری می کند. بر اساس آخرین مطالعه های ملی، شیوع بی تحرکی جسمانی در بزرگسالان از 1/35 درصد به 1/39 درصد افزایش یافته است. فعالیت بدنی و ورزش، از مداخله های اصلی برای پیش گیری از این بیماری ها محسوب می شوند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد هنگامی که بخشی از برنامه ی مدیریت پیش گیری و درمان، فعالیت بدنی و ورزش باشد، چاقی، بیماری های قلبی- عروقی، سرطان و دیابت نوع 2، به میزان زیادی بهبود می یابند. شواهد اپیدمیولوژیک و بالینی قوی، نشان می دهند فعالیت بدنی، خطر ابتلا به بیش از 35 اختلال مختلف را کاهش می دهد و یکی از در دسترس ترین و کم هزینه ترین روش های پیش گیری از بسیاری از موارد مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری های غیر واگیر است.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، ورزش، پیش گیری، بیماریهای مزمن غیر واگیر
|
 • Hamed Zamani, Soheil Elmtalab, Reza Omidi, MohammadHosein Zare* Pages 463-468
  Background

  Panoramic radiography and cone-beam computed tomography (CBCT) are the two methods used widely in dental radiology. In this research, the mean dose-area product (DAP) for two groups including adult and pediatric (5-10 years old) was compared in the two methods.

  Methods

   In this experimental study, the data from 251 patients of seven panoramic systems and one CBCT system related to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (Yazd Province, Iran) was investigated. For each patient, the information including DAP values and other scan parameters for the two age groups were evaluated.

  Findings

   The mean value of DAP in panoramic and CBCT systems in adult groups was 91.22 ± 6.47 and 943.8 ± 8.96 mGy.cm2</sup>, respectively. This value in pediatric groups was 55.4 ± 13.5 and 63 ± 0.0 mGy.cm2</sup>, respectively. The average of DAP value in the CBCT method in adult and pediatric groups was higher about 9 and 12 folds, respectively, compared to the panoramic examination. In addition, this value was higher significantly in adult patients in comparison to pediatrics (P < 0.05).

  Conclusion

   Due to the wide and high exposure parameters in CBCT than panoramic, the DAP value from this method was higher especially in pediatric patients. Therefore, clinicians should consider their attention in requesting CBCT.

  Keywords: Cone-beam computed tomography, Panoramic radiography, Radiation dosage, Adults, Pediatrics
 • Reza Khadivi, Monir Sadat Mirnasiry*, Sara Fazelian, Mohammad Aghababayi Badi Pages 469-476
  Background

  The aim of present study was to evaluate the rate and causes of mortality of under-5-year-old children in a 7-year period.

  Methods

  This retrospective cross-sectional study was performed in 2019. The data about mortality of under-5-year-old children were collected in districts covered by Isfahan University of Medical Sciences (MUI), Isfahan, Iran, between the years 2012 and 2018. The data gathered as census from the database of family and population group in the provincial health center. We evaluated all the data of deaths and their causes.

  Findings

  The neonatal mortality rate ranged between 6.56 and 7.34 per 1000 live births during the study period. The most common causes of neonatal deaths were malformations, respiratory distress syndrome, and sepsis, respectively. The infantile mortality rate aged less than 12 months ranged 9.01 and 10.24 per 1000 live births. The mortality rate of children between 1 and 59 months old reduced from 4.6 to 4.27 per 1000 live births. The most common causes of death in 1-59-month-old children were cardiovascular diseases, accidents, and neurological diseases, respectively. Under-5 mortality rate reduced from 11.79 to 10.83 per 1000 live births.

  Conclusion

  In studied 7-year period, the trend of less than 5 years old mortality rate decreased in regions that covered by Isfahan University of Medical Sciences.

  Keywords: Mortality rate, Infants, Neonates, Children
 • MohammadHossein Olamazadeh, Mohammad Faramarzi* Pages 477-488
  Background

  Non-communicable chronic diseases (NCD) are of the biggest health problems in Iran. The main purpose of this article was to review the latest scientific findings on physiological and functional effects, and mechanisms related to physical activity and exercise by preventing non-communicable chronic diseases, and finally, developing strategies of physical activity.

  Methods

  In this narrative review study, published articles about the subject were gathered from valid websites and databases with key words of physical activity, exercise, non-communicable chronic diseases, and Iran.

  Findings

  A low level of physical activity has been identified as the fourth leading cause of death worldwide. Regular physical activities would prevent cardiovascular disease, type 2 diabetes, some cancers, high blood pressure, obesity, and depression. According to the latest national studies on risk factors of non-communicable disease in Iran, being sedentary has increased in adults from 35.0% to 39.1%. Physical activities and exercise are the main interventions to prevent these diseases.

  Conclusion

  It seems that obesity, cardiovascular diseases, cancer, and type 2 diabetes are greatly improved, when a part of the prevention and treatment program is physical activity and exercise. Strong epidemiological and clinical evidence suggest that physical activity reduces the risk of more than 35 different disorders, and it is the most accessible and inexpensive way to prevent death and disability caused by non-communicable diseases.

  Keywords: Physical activity, Exercise, Prevention health, Non-communicable chronic diseases