فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
پیاپی 46 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/17
 • تعداد عناوین: 16
|
 • کتایون کامکاری*، نصرالله سجادی، مهرزاد حمیدی، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-32

  امروزه بازی های المپیک از مهم ترین دغدغه های فکری تمام مدیران و مسیولان ورزشی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2020 توکیو با رویکرد داده بنیاد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان، صاحب نظران دارای تجربه حضور در المپیک و ورزشکاران موفق المپیکی بود که نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری هدفمند به صورت مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا اشباع نظری صورت گرفت و درنهایت 17 نفر از کارشناسان و صاحب نظران المپیکی در تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق ابتدا کدگذاری باز شامل 54 کد، سپس کدگذاری محوری در محورهای مدیریتی، ارتباطات، آموزشی، اقتصادی، انگیزشی، سیاسی واجتماعی، جمعیتی، فرهنگی، جغرافیایی، ایدیولوژی، سیاسی- اجتماعی، استعدادیابی و پیشینه مدال آوری و در انتها کدگزاری گزینشی در قالب عوامل علی (عوامل اقتصادی، استعدادیابی، سیاسی و اجتماعی)، عوامل زمینه ای (همچون جمعیتی و جغرافیایی)، عوامل مداخله ای (شامل پیشینه مدال آوری و فرهنگی)، راهبردها (شامل عوامل مدیریتی، آموزشی و ارتباطات) و درنهایت پیامدها (عملکرد بهینه، رسیدن به اهداف تعیین شده، کسب مدال های متعدد و افزایش رتبه بندی، کسب مدال طلا و افزایش تعداد شرکت کنندگان) بر اساس مدل استراس و کوربین در محیط نرم افزار کیفی مکس کیودا نسخه دوازده انجام گرفت. بنابر نتایج پژوهش به مدیران ومسیولان پیشنهاد می شود تا با تاکید برفاکتورهای مهم نظارت، اجرا و هماهنگی، مدیریت بهینه ای در پروژه المپیک داشته باشند تا به موفقیت در المپیک 2020 و سایر المپیک ها دست یابند و به محققان آتی تحقیق فرا تحلیلی در راستای المپیک و مقایسه اش با تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: مدل موفقیت، المپیک و داده بنیاد
 • لقمان کشاورز*، ابوالفضل فراهانی، حمید قاسمی، محمد علیمردانی صفحات 33-49

  هدف از تحقیق حاضر، تدوین شاخص های ارزیابی فدراسیون های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده هاست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بود که با توجه به ماهیت آن به دو شکل کمی و کیفی انجام شد. در بخش کمی برای دستیابی به منظرها و ورودی یا خروجی بودن راهبرد های فدراسیون های المپیکی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش نیز برای تعیین سنجه ها با خبرگان و متخصصان مصاحبه کیفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران فدراسیون های المپیکی، مدیران حوزه معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کمیته ملی المپیک- در مجموع شامل 425 نفر- بود. در بخش کیفی از روش  نمونه گیری هدفمند استفاده و تعداد 21 نفر انتخاب شد. در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان استفاده و 220 نفر برای تکمیل پرسشنا مه ها انتخاب گردید. اطلاعات جمع آوری شده در بخش کمی با بهره گیری از آزمون آماری خی دو و توسط نر م افزار SPSS تحلیل شد. در بخش کیفی نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش استقرای منطقی به منظور مفهوم سازی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که فدراسیون های المپیکی کشور در منظر مالی دارای 2 راهبرد، در منظر مشتری 1 راهبرد، در منظر فرآیندهای داخلی 3 راهبرد، در منظر یادگیری و رشد 2 راهبرد و در منظر ارتباطات 1 راهبرد می باشند. همچنین، نتایج نشان داد از 9 راهبرد فدراسیون های المپیکی، 4 راهبرد به عنوان ورودی و 5 راهبرد به عنوان خروجی می باشند.

  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده ها، فدراسیون و شاخص ارزیابی
 • فریده اشرف گنجویی*، حمید سجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی، سید محمدحسین سنایی صفحات 49-62

  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ارزیابی عملکرد درحوزه موفقیت امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های راکتی (تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش) ایران بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بود. جامعه آماری شامل 207 نفر از روسا و نواب رییس، دبیر، روسای هییت های استانی و روسای کمیته های تخصصی چهار فدراسیون ورزشی راکتی جمهوری اسلامی ایران بودند که بر اساس فرمول نمونه گیری، حجم نمونه تحقیق به تعداد 134 نفر به عنوان معرف در نظر گرفته شد. روش مورد استفاده، نمونه گیری هدفمند بود. برای جمع آوری داده ها، با کسب نظر کارشناسی از خبرگان ورزشی، پرسشنامه محقق ساخته به صورت مقایسه زوجی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارارزیابی موفقیت در امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های راکتی تدوین شد. مقدار آلفای کرونباخ به مقدار 93/0پرسشنامه نشان دهنده پایایی بالا و مطلوب پرسشنامه است. به منظور استخراج بارعاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زیر مقیاس های مهم الگوی ارزیابی معیار امور فنی ورزش قهرمانی عبارت اند از: درفدراسیون اسکواش: کسب کرسی های کلیدی در فدراسیون جهانی و آسیا و نتایج کسب شده در مسابقات بین المللی؛ درفدراسیون تنیس: برگزاری اردوهای تیم ملی و افزایش تعداد میزبانی مسابقات آسیایی وبین المللی؛ در فدراسیون بدمینتون: حضور در رنکینگ هزار ورزشکار برتردنیا و برگزاری اردوهای تیم ملی؛ در فدراسیون تنیس روی میز: برنامه مدون اداره تیم ملی و حضور دررنکینگ هزار ورزشکار برتر. در نتایج الگوی کلی ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی راکتی نیز دو زیر مقیاس برگزاری اردوهای تیم ملی و برگزاری لیگ های کشوری حایز اهمیت هستند.

  کلیدواژگان: ورزش قهرمانی، موفقیت ورزشی، ارزیابی عملکرد، فدراسیون های ورزشی راکتی و ایران
 • مریم مختاری دینانی*، ویدا منصوری بروجنی، ناهید اتقیا، عباس نظریان مادوانی صفحات 63-78

  هدف تحقیق حاضر، مدلسازی معادلات ساختاری مدیریت دانش، نوآوری و اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430=N) بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، از بین آنها 203 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل سه پرسشنامه «مدیریت دانش» پروبست و همکاران (2000)، پرسشنامه «نوآوری سازمانی» مک کین و زوک (2006) و پرسشنامه «اثربخشی سازمانی» هسو (2002) بود. برای طراحی مدل، از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد مدیریت دانش با ضریب مسیر (65/0=pc=) بر نوآوری سازمانی و با ضریب مسیر (78/0=pc) بر اثربخشی سازمانی دارای اثر مستقیم است. در اثرگذاری مدیریت دانش بر اثربخشی و نوآوری سازمانی، به کارگیری دانش با بار عاملی 79/0، انتقال دانش (72/0)، کسب دانش (41/0) و ثبت و ضبط (32/0) به ترتیب بیشترین نقش را داشتند. همچنین، نوآوری سازمانی با ضریب مسیر (56/0=pc) بر اثربخشی سازمانی اثر مستقیم داشت. مدیریت دانش علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر اثربخشی سازمانی، به صورت غیرمستقیم از طریق نوآوری سازمانی نیز بر اثربخشی سازمانی اثر داشت و میزان اثرگذاری غیرمستقیم کمتر از اثرگذاری مستقیم بود. بر اساس نتایج به دست آمده، لازم است با ارتقای دو مولفه به کارگیری دانش و انتقال دانش در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان، شاهد افزایش نوآوری و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان این وزارتخانه باشیم.

  کلیدواژگان: اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و وزارت ورزش و جوانان
 • امین خطیبی*، سید حسین مرعشیان، اسماعیل ویسیا صفحات 79-98

  هدف این تحقیق، بررسی نقش ورزش در ارتقای حس وطن پرستی بود که به روش آمیخته اکتشافی در استان خوزستان انجام شد. در بخش اول این تحقیق به منظور شناسایی نقش ورزش، از روش مصاحبه های کیفی نیمه ساختار یافته با خبرگان استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در این مرحله، مدل مفهومی تحقیق و پرسشنامه نقش ورزش طراحی گردید. پس از اعتباریابی ابزار تحقیق، در بخش دوم (بخش کمی) مدل مفهومی تحقیق آزمون شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد رده سنی 15 تا 65 سال ساکن در استان خوزستان بودند (4853000=N). 400 پرسشنامه در پنج خوشه استان خوزستان توزیع شد که در نهایت 322 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از تاثیر ورزش بر ارتقای حس وطن پرستی بود. در مورد نقش ورزش چهار عامل شناسایی شد: حضور، عملکرد، جو و برگزاری رویدادهای ورزشی و از میان عوامل، جو پیرامون رویدادهای ورزشی نقش پررنگ تری داشت. یافته های تحقیق بیانگر ظرفیت اجتماعی ورزش است که در صورت مدیریت صحیح می تواند دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: ورزش، حس وطن پرستی، رویداد ورزشی و استان خوزستان
 • مسعود فراهانی طجر، فروغ فتاحی مسرور*، حبیب هنری صفحات 99-122

  هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مسیولان و مدیران فدراسیون ورزش های ناشنوایان، مدیران و روسای هییت های استانی و اعضای هییت رییسه ورزش ناشنوایان و مربیان تیم های ملی ناشنوایان بودند (142= N).در گزینش  نمونه آماری با توجه به تعداد کم کل جامعه و طبقات آن، از روش تمام شمار استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات این پژوهش، محقق با بهره مندی از سوابق و مستندات، مبانی نظری و ادبیات پیشینه، کتب، مقالات و پایان نامه ها، مشاوره و بررسی آرا و نظرات متخصصان و تشکیل کمیته راهبردی، یک پرسشنامه باز طراحی نمود. در ادامه با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه باز، پرسشنامه بسته ای مشتمل بر نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها استخراج گردید که مشتمل بر 28 گویه بر مبنای طیف 5 تایی لیکرت بود و برای رتبه بندی گویه ها، در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت. نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی نشان داد که مجموع نمرات این ماتریس بیشتر از 5/2 می باشد.همچنین نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی نشان داد که مجموع نمرات این ماتریس کمتر از 5/2 می باشد. این نتایج گویای آن است که فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ درونی و بیرونی دارای قوت و تهدید می باشد و در ناحیه رقابتی قرار می گیرد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل سوات، راهبرد های فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید که نتیجه آن انتخاب 11 راهبرد می باشد. در مرحله پایانی، با استفاده از ماتریس QSPM راهبرد های استخراج شده رتبه بندی شدند.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی و فدراسیون ناشنوایان
 • مهتاب پیرایش شیرازی نژاد*، اسماعیل شریفیان، مصطفی خبازی صفحات 123-136

  این تحقیق دارای دو هدف تحلیل موقعیت مکانی اماکن ورزشی موجود شهر کرمان و ارایه الگوهای علمی و عملی به منظور یافتن بهترین اراضی برای ساخت اماکن ورزشی براساس معیارهای حریم اماکن ورزشی موجود، تراکم جمعیت، نزدیکی به مراکز اصلی شهر و دسترسی مطلوب و فاصله مناسب از مراکز صنعتی، دارای آلایندگی و ناایمن را دنبال می کند. به منظور انجام عملیات تحلیل فضایی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد که بر اساس آن داده های مکانی و توصیفی گردآوری، پایگاه اطلاعاتی تشکیل و وضعیت مکانی اماکن ورزشی موجود بر اساس هر معیار مشخص گردید. به منظور اولویت بندی اراضی محدوده بر اساس معیارهای مورد بررسی، پس از تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای هر معیار نقشه ای تهیه شد که در نهایت با جمع بندی نقشه ها، اراضی محدوده به 5 طیف با درجه مطلوبیت بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب برای ساخت انواع اماکن ورزشی تقسیم گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، 70 درصد اماکن ورزشی موجود در محدوده شهر کرمان از لحاظ مکانی دارای وضعیت مناسب و کاملا مناسب و 30 درصد دارای وضعیت متوسط ونامناسب هستند. پیشنهاد می شود که مدیران ورزشی با تکیه بر نتایج این پژوهش علاوه بر اطلاع از وضعیت اماکن ورزشی در محدوده، با ضریب اطمینان بیشتری نسبت به ساخت انواع اماکن اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، مکان یابی بهینه، تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • احمد نامنی، سید مصطفی طیبی ثانی*، علی فهیمی نژاد، باقر مرسل صفحات 137-158

  شهر تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده است که این آلودگی ناشی از سیستم نادرست شهرسازی، رشد و توسعه ناهمگون و بدون ارزیابی می باشد. در این شرایط در صورتی که بتوان الگوی قابل اطمینانی برای پیش بینی وضعیت آتی آلاینده های موجود در هوای شهر ارایه داد، می توان با شناخت دقیق تری از آلاینده ها، راهکارهای مناسبی را از منظر مدیریت پایدار شهری اتخاذ نمود. هدف از انجام این تحقیق، پهنه بندی آلاینده های شاخص هوا در ارتباط با مجموعه های ورزشی شرق تهران (مناطق 4،7،8،13) می باشد. بدین منظور، داده های ایستگاه های سنجش آلودگی در پیرامون منطقه به روش کریجینگ، برای بازه زمانی 6 ساله (97-1390) درون یابی شدند. به عنوان استاندارد، از شاخص کیفیت هوا (AQI) استفاده گردید. رویهم گذاری لایه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS, 9.2 انجام شد. نتایج نشان داد که تغییرپذیری غلظت این آلاینده در ایستگاه های مختلف متفاوت است و پراکنش آلاینده ها در محدوده مطالعاتی از الگوی یکسان و مشابهی پیروی نمی کند. شدیدترین درجه آلودگی در ایستگاه ستاد بحران (49/90) ثبت گردیده است. بیشترین تعداد روزهای هوای پاک در ایستگاه گلبرگ (488 روز) و کمترین آن در ایستگاه ستاد بحران (160 روز) مشخص شده است. همچنین، ایستگاه ستاد بحران دارای بیشترین تعداد روز با کیفیت هوای «ناسالم» و «ناسالم برای گروه های حساس» می باشد. در این میان، ایستگاه دروس دارای تعداد روزهای آلوده کمتری بوده است. در نهایت، 22 مجموعه ورزشی در محدوده مطالعاتی در معرض آلودگی شدید هوا قرار دارند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، مجموعه های ورزشی، شاخص کیفیت هوا (AQI) و توسعه شهری پایدار
 • عبدالحسین ابراهیمی، امین خطیبی، عبدالرحمن مهدی پور، حسین مرعشیان صفحات 159-180

  امروزه یکی از استراتژی های مهم برای رشد تولید ناخالص داخلی، راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات کالاهای ورزشی نیز از مباحث مهم اقتصاد ورزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد صنعت صادرات کالاهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه انجام شد. این پژوهش، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. جامعه آماری پژوهش، 9 کشور منتخب در حال توسعه هستند که شاخص توسعه انسانی نزدیک به هم دارند. به دلیل حجم کوچک جامعه، 9 کشور به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های مربوط به صادرات پنج گروه کالاهای ورزشی (کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه) و برخی شاخص های رشد اقتصادی در طی سال های1997 تا 2016 از بانک جهانی و مرکز تجارت  بین الملل بر اساس طبقه بندی و کدگذاری کالاهای گمرگ استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش های اقتصاد سنجی و پانل دیتا و استفاده از آزمون های علیت گرنجری، آزمون ریشه واحد، آزمون هم جمعی و آزمون ساکن پذیری، از نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین حجم صادرات کالاهای ورزشی به ترتیب متعلق به کشورهای اندونزی، هند، ترکیه، تایلند، پاکستان، مالزی، روسیه، ایران و عمان است. همچنین رابطه علیت کوتاه مدت دو طرفه ای نیز بین رشد صادرات محصولات ورزشی و رشد ناخالص داخلی وجود دارد. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش توسعه صادرات محصولات ورزشی منجر به رشد اقتصادی ایران، افزایش بهره وری در بخش های تولیدی و استفاده مناسب از منابع موجود در جامعه است.

  کلیدواژگان: صادرات، صنعت ورزش و کالاهای ورزشی
 • فیروزه حاج علی اکبری، جهان افروز احمدزاده صفحات 181-194

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر  مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های تولید کننده  پوشاک ورزشی در ایران است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان  شرکت های دایی و مجید به تعداد 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه «مدیریت دانش» شرون لاوسون (2003) و پرسشنامه استاندارد بومی شده «گرایش به کارآفرینی» استفاده شد. به  منظور تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و ابعاد آن با  موفقیت ارتباط با مشتری در شرکت های تولید کننده پوشاک ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.  نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز آشکار ساخت که مولفه های مدیریت دانش توانسته اند حدود 28/0 درصد از میزان  موفقیت ارتباط با مشتری را پیش بینی کنند که در این میان بعد کاربرد دانش بیشترین سهم را در این پیش بینی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت های تولیدکننده و پوشاک ورزشی
 • سارا شهانواز*، منصوره اعظم آزاده، مریم قاضی نژاد صفحات 195-220

  ازدواج به عنوان راه تشکیل خانواده همواره مورد تاکید فرهنگ ها و جوامع بوده است. در دهه های اخیر الگوی ازدواج دچار تحولات فراوانی شده است. گسترش تجرد و تاخیر در ازدواج از تغییرات مهم در این زمینه اند. در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و باقی ماندن در تجرد طی سالیان گذشته روندی فزاینده داشته است. شناسایی آینده این مسئله مهم اجتماعی می تواند برای پیشگیری از اثرات سوء آن بر جامعه بسیار پراهمیت باشد. هدف این پژوهش، بررسی احتمال وقوع آینده پیشران های تجرد در ایران 1414 است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از پیشران های تجرد در ایران، فرضیاتی برای آینده تجرد طراحی شد. فرضیات به شکل ماتریس در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا درباره احتمال وقوع ساده و احتمال وقوع شرطی فرض ها نظر دهند. داده ها توسط نرم افزار smic-prob expert تجزیه و تحلیل و مورد تفسیر قرار گرفت. احتمال وقوع شش فرض مطرح شده برای هر یک از پیشران های تجرد، به تفکیک به دست آمد که در این میان، فرض «افزایش تاثیر رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی بر تغییر نگرش جوانان» بالاترین درصد احتمال وقوع را از نظر متخصصان به خود اختصاص داد. همچنین، احتمال وقوع سناریوهای بالقوه، از کنارهم قرارگیری فرضیات با حالات مختلف به وجود آمد. حالتی در آینده که تمامی فرض ها رخ دهند، بالاترین احتمال وقوع را به خود اختصاص داده است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد فرض تاثیر رسانه های جمعی، بالاترین میزان اثرگذاری بر سایر فرض ها را دارد که نشان دهنده میزان اهمیت آن بوده و لزوم توجه ویژه به آن در برنامه ریزی و سیاستگذاری را آشکار می کند.

  کلیدواژگان: تجرد، فرضیات آینده، پیشران ها، احتمال وقوع و تحلیل حساسیت
 • ستار پروین*، بهزاد خدری، قباد کاظمی صفحات 221-246

  یکی از مهمترین تهدیدها علیه وجود امنیت در بین اقشار مختلف جامعه، وقوع جرایم در بستر آن جامعه است که به دنبال آن قربانیانی همراه با انواع پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی را به بار می آورد. این پژوهش تلاش دارد تا به بررسی قربانی شناسی جرایم جوانان در بین دانشجویان با توجه به بسترها و زمینه های اجتماعی مسئله بپردازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه قربانیان صورت می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی سه گانه  است  که در سال تحصیلی 1396-1397 در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بودند. شیوه نمونه گیری، هدفمند و حجم نمونه برابر با 30 نفر از دانشجویان بود. روش پژوهش کیفی بود  و داده های پژوهش  با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و با تکنیک تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قربانی جرم سرقت شدن در میان دانشجویان بیشتر از هرگونه جرم دیگری رواج دارد. همچنین، بیشتر قربانیان در ساعات پایانی روز و شب هنگام، قربانی جرم می شوند. بیشتر قربانیان معتقدند که ترجیح می دهند به شیوه ای شخصی با قضیه برخورد کنند؛ یعنی راهبرد های مواجهه شخصی و حل کردن موضوع را از طریق مهارت های حل مسئله فردی بر مواجهه های ساختاری و مراجعه به نهادها ترجیح می دهند. قربانیان جرم، با سه مرحله تفکر کردن، احساس کردن و تجربه کردن، با اتفاق حادث شده مواجه می شوند. همچنین مهمترین پیامدهای تجربه قربانی شدن برای قربانیان شامل انگاره انحطاط هنجارهای اجتماعی، درماندگی روانشناختی، سرزنش خویشتن، مواجهه جنون آمیز، اضمحلال سرمایه و مسایل اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: قربانی شناسی، جرم، راهبرد ها، پیامدها، دانشجویان و دانشگاه علامه طباطبائی
 • علی روحانی*، سهیلا حاجی حیدری صفحات 247-266

  فروش شبکه ای از دو دهه قبل در ایران آغاز شد. هرچند این نوع تجارت از همان ابتدا مسایل فراوانی را برای کشور به وجود آورده بود و از فعالیت آنان جلوگیری شد، اما بااین حال در سال های اخیر به شیوه های جدیدی ادامه فعالیت می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و بهره مندی از روش مردم نگاری انتقادی تدوین شده است. در این روش، از رویکرد پنجگانه کارسپیکن بهره گرفته شده و سعی گردیده است با استفاده از مشاهده مشارکتی پنهان و همچنین مصاحبه های عمیق از تجربه افراد از حضور در شرکت های بازاریابی شبکه ای، پیامدهای مشارکت جوانان در این شبکه ها مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. در طول پژوهش نیز سعی شد قابلیت اعتماد و اتکاپذیری پژوهش حفظ شود. همچنین ملاحظات بازاندیشانه نیز به کار گرفته شدند. یافته ها در قالب مفاهیم و مقولاتی چون سود و هزینه نامتوازن، حذف دو سویه سیستمی، تردیدهای فراخود، خلق فاصله با جامعه، آوار آرزوها، دغدغه های فرساینده، فرسایش امید و آرزو، آسیب پذیری عاطفی اعضا، کاریکاتوری بودن بازاریابی شبکه ای و... استخراج شدند. یافته ها در نهایت مورد بحث قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: بازاریابی شبکه ای، جوانان، مردم نگاری انتقادی، پیامد و پارادایم انتقادی
 • عبدالرضا نواح*، حسین ملتفت، مریم قلیچی صفحات 265-288

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و دینداری با سلامت روانی می باشد. مورد مطالعه، دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 بود که تعداد آن ها مطابق آمار برابر با 13314 نفر اعلام گردید. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خود ساخته است. نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه و با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر تعیین شد. چارچوب نظری پژوهش با استفاده از دیدگاه دورکیم، سارافینو، برکمن و سیم طراحی شده است. مدل گلدبرگ از سلامت روانی (GHQ28) به عنوان تعریف عملیاتی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که دینداری در دو بعد اعتقادی و مناسکی و حمایت اجتماعی در سه بعد عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی رابطه معناداری با  سلامت روانی دارد. در این پژوهش رابطه معناداری بین سن دانشجویان و سلامت روانی آنان مشاهده نشد، اما یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین وضعیت تاهل، جنس و وضعیت سکونت دانشجویان با سلامت روانی آنان وجود دارد؛ به این ترتیب که افراد متآهل، دختران و دانشجویانی که در مدت تحصیل با خانواده زندگی می کردند، از سلامت روانی بالاتری نسبت به گروه های دیگر برخوردار بودند. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که شش متغیر (دینداری اعتقادی، دینداری مناسکی، حمایت اجتماعی ابزاری، حمایت اجتماعی عاطفی، جنسیت و وضعیت سکونت) درمجموع 5/19 درصد از تغییرات مربوط به سلامت روانی را تبیین می کنند. در نتیجه عدم توجه به تقویت مبانی سلامت روانی در بین دانشجویان منجر به پیامدهای منفی و هزینه های اقتصادی برای دولت خواهد شد و نیز اثرات روانی و اجتماعی آن بر روی نیروی انسانی تحمیل می گردد.

  کلیدواژگان: دینداری، حمایت اجتماعی، اختلالات روانی، سلامت روانی و دانشجویان
 • سید علیرضا افشانی، لیدا هاتفی راد* صفحات 289-304

  معاشرت های دختر و پسر در دوران پیش از ازدواج، یکی از پدیده های پیچیده در جامعه کنونی است که تحت تاثیر فرهنگ و مذهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و محدودسازی است. در برخی موارد این روابط می تواند آسیب های زیادی به بار آورد و جوانان و جامعه را تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی روابط دختر و پسر یا به بیان دیگر، بررسی نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در بین جوانان شهر یزد انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد. داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 246 نفر از جوانان شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاضرآسیب های ناشی از روابط دو جنس مخالف در شش گروه آسیب های روانی- عاطفی، آسیب به زندگی مشترک آینده، آسیب های اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و جسمی مورد نگرش سنجی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی (238/0-)، سن (250/0-) و میزان تحصیلات (266/0-) نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر رابطه ای منفی و معنادار وجود داشت. همچنین، بین نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر به تفکیک جنس، وضعیت اشتغال و تجربه دوستی با جنس مخالف تفاوتی معنادار برقرار بود (05/0>P).

  کلیدواژگان: آسیب، روابط، دختر و پسر، جوانان و یزد
 • ملیحه عابدی*، مهسا لاریجانی، سارا مدرس قرچه داغی صفحات 305-319

  ازدواج نقش مهمی در زندگی بشر دارد و عوامل متعددی در چگونگی کیفیت این امر مهم موثر می‏باشند و بر موفقیت و عدم موفقیت ازدواج تاثیر می‏گذارد. از آنجا که در جامعه‏ ایران نقش مادران در تربیت و جامعه ‏پذیری فرزندان قابل توجه می‏باشد، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی مادران بر ازدواج موفق دختران می‏باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-  تبیینی می‏باشد که به روش پیمایش در بین زنان متاهل 20 تا 35 ساله انجام شده است. نمونه‏ این پژوهش 323نفر می‏باشد. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته می‏باشد که بر روی 30 نفر اجرا شد و آلفای کرونباخ آن  848/0 به دست آمد. برای سنجش فرضیه‏ ها، داده ‏ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید و آزمون‏های همبستگی و رابطه سنجی اسپیرمن نشانگر تایید فرضیه های تحقیق به ویژه فرضیه اصلی پیرامون تاثیر سرمایه‏ فرهنگی مادران بر ازدواج موفق دختران بوده است. همچنین نتایج رگرسیون خطی گرفته شده نشان می‏دهد 414/0 از تغییرات در ازدواج موفق توسط مدل ترسیم شده قابل تبیین است. از بین عوامل مورد نظر، تنها اعتقادات مذهبی مادران و تحصیلاتشان است که ازدواج موفق را می توانند تبیین کنند و سایر عوامل نمی توانند تبیین معناداری داشته باشند.

  کلیدواژگان: ازدواج موفق، سرمایه‏ فرهنگی و دختران جوان
|
 • Pages 9-32

  Today Olympic games is the most important worry of managers and official in sport. Therefore, the research is to study the success model of the Iranian sports caravan to the Tokyo Olympics 2020 in depth procedure. Recent research has been done in the framework of qualitative approach by using Strauss & Corbin theory in data theory. Targeted sampling was carried out & participants included 17 Olympiants were interviewed. The data analysis was done by Strauss’s instruction & Curbin coding about the successful components in Olympics with using MAXQDA12 software. 54 Codes were achieved in management axes, communication, educational, economic, motivational, political-social, demographic, cultural, motivational, geographic, ideological, political-social, talent, and the medal records. Then, the selective codes are identified as casual factors: economic factors, talent identification, political and social factors, underlying factors such as population and geographical, interventional factors that include the background of mediation, culture, strategies, including management, education, communications and contexts, including optimal performance, achieving the goals set, gaining numerous medals, ranking, winning gold and increasing the number of participants. Finally, it is suggested that the reliance on the technical associations & coaches of federations, the reliance on the technical knowledge of coaches & athletes, the efforts to increase the per capita country, increase the life expectancy of individuals, pay attention to the changing of laws, efforts to obtain additional quotas, rich culture. Managers should plan short and long term programs and also monitor,cordinat and allocate sports appropriate to support Olympic project to gain significant successes in the 2020 Olympic.

  Keywords: Success Factors, Olympic Model, Grounded Theory
 • Pages 33-49

  The research is to study the indicators assessment of Olympic Federations of the country with BSC and DEA Approaches. The study was descriptive-analytic and it was practical purpose and due to its nature, it was done in quantitative and qualitative terms. In the quantitative part, to achieve the perspectives and input or output strategies of the Olympic federations were made using a researcher-made questionnaire. In the qualitative section, interviews were done with experts to reach theoretical saturation. Statistical population was included managers of Olympic federations, managers of department assistance Sport Championship and manager of National Olympic Committee which in total Contains 425 people. In the qualitative section, targeted sampling was used and 21 people were selected and in the quantitative part, random sampling method was used based on Morgan's table and 220 people were selected to complete the questionnaires. Data collected in the quantitative section was analyzed by Chi-square test and SPSS software. In the qualitative section, for analysis of the data, the method of logical induction was used for conceptualization.The results showed that the Olympic federations of the country in financial perspective have 2 strategies, in the customer perspective 1 strategy, in the internal processes perspective 3 strategies, in learning and development perspective 2 strategies and in communication perspective 1 strategy. Also the results showed Of the 9 strategies of the Olympic federations, 4 strategies are as inputs and 5 strategies are output.

  Keywords: BSC, DEA, Federation, Index Evaluation
 • Pages 49-62

  The study is to compare performance evaluation in the field of the success indicators of technical affairs in the racket federations (tennis, table tennis, badminton and squash) between the status quo and the desired situation. The statistical population consisted of 207 heads and vice chairmen, secretaries, heads of provincial councils and heads of specialized committees of four Islamic Republic of Iran racket sporting federations. Based on the sampling formula, the sample size of the study were 134 people. The used method was targeted sampling. Is a high reliability and desirable questionnaire. In order to extract the load, exploratory factor analysis method was used. For analyzing the data, descriptive statistics and Friedman test were used. The results of the research indicated that the benchmarking model for elite sport; in the Squash Federation, the two sub criteria (for acquiring executive boards in the World Federation and Asia and the results achieved in international competitions); in the tennis federation, two sub criteria (Increasing the number of Asian and international tournaments); in the Badminton Federation, two sub criteria (annual program developed by the National Team and the Attendance in Thousands of Athletes ranking); in tennis federation, two sub criteria (annual program developed by the National Team and the Attendance of Thousands of Athletes ranking; In the results of the general evaluation of the performance of racket federations, two sub criteria for holding national teams competitions and organizing national leagues were important.

  Keywords: Elite Sport, Success Sport, Performance Evaluation, Racket Sports Federations, Iran
 • Pages 63-78

  The research is to study the structural equation modeling knowledge management, innovation and organizational efficiency of staff in Iran's Ministry of Sports and Youth. The statistical population was consisted of all employees of Ministry of Sport and Youth (N=430) from whom 203 subjects were selected according to Krejcie and Morgan Table. Structural Equation Modeling (SEM) was used for modeling. The results showed that knowledge management has a direct impact upon organizational innovation and efficiency with path coefficient (pc) of 0.65 and 0.78, respectively. Application of knowledge, knowledge transfer, and acquisition of knowledge and recording of knowledge played the most important roles with impact factors of 0.79, 0.72, 041 and 0.32, respectively. Also, organizational innovation had a direct impact on organizational efficiency with path coefficient of 0.56. In addition to direct impact on organizational efficiency, knowledge management had an indirect impact through organizational innovation that was less effective than the direct impact. Based on the results, Knowledge Application and Knowledge Transfer must be promoted among the staff of the Ministry of Sports and Youth. So. it can increase the organizational innovation and effectiveness among the m.

  Keywords: Organizational Efficiency, Knowledge Management, Organizational Innovation, Ministry of Sports, Youth
 • Pages 79-98

  The study is to examine the role of sport in promotion of patriotic sense that has been done in exploratory mixed method in Khuzestan province. In order to identify the role of sport in the first part of the research, semi structured qualitative interviews with experts was used and based on achieved results, the conceptual model of research was designed and sport role's questionnaire was designed. After confirmation of its validation, in second section (quantities' section), conceptual model of research was examined. Statistical population of this research was all individuals living in Khuzestan Province between 15 to 65 years old (N = 4853000). 400 questionnaires in five cluster of Khuzestan province were distributed and at all 322 questionnaires of them were used for analysis. Structural equation was used for data analysis. Findings showed the effect of sport on patriotic sense. Four factors were identified as sport's roles which included presence, performance, and atmosphere and participate in managing sport events and among these factors, the atmosphere around sport events played greater roles. Research findings express the social capacity of sport can have valuable achievements for our country.

  Keywords: Sport, Patriotic Sense, Sport Event, Khuzestan Province
 • Pages 99-122

  The study is to develop a strategic and operational program for the Deaf Sports Federation in Islamic Republic of Iran. The statistical population of the study was the officials and managers of the Deaf Sports Federation, the heads of the provincial councils, the members of the Deaf Sports Council, and the trainers of the national deaf teams, as well as a group of experts (N = 142). The statistical samples were chosen according to the total number of the society and its classes. Because of their low number, the total number method was used. In order to collect the information, this research was designed using the background and documentation, theoretical foundations, literature, books, articles and theses, consulting and reviewing the views and opinions of experts, and the formation of a strategic committee of an open questionnaire. Then, according to the information obtained from the open questionnaire completed by the elites and members of the Strategic Council, the study of theoretical and literature foundations and the research background, a closed questionnaire including strength, disadvantage, opportunity and threat was extracted. A questionnaire consisting of 28 items based on the 5 Likert spectrum was developed and presented to the sample for ranking the items in this questionnaire. The questionnaire was verified according to some professors and experts, and its reliability was also obtained by Cronbach's alpha of %89. The results of the internal factors evaluation matrix showed that the total score of this matrix was more than 2.5. Also, the results of the external factors evaluation matrix showed that the total score of this matrix was less than 2.5. The internal and external forces of the Deaf Sport Federation in Islamic Republic of Iran are potentially threatening and competing in the area. Finally, following the SWAT analysis, the strategies of the Deaf Sport Federation were extracted, resulting in the selection of 15 strategies. In the final stage, the strategies derived from the QSPM matrix were ranked.

  Keywords: Strategic Plan, Operational Program, Deaf Sport Federation
 • Pages 123-136

  The study is to analyze the location of the existing sports venues in Kerman and provide scientific and practical models for finding the best lands for the construction of sporting grounds based on the criteria of outdoor sports facilities, population density, proximity to the main centers of the city and the optimal access, the appropriate distance from industrial centers are polluting and insecure. In order to perform spatial analysis operations, the GIS was used based on which spatial and descriptive data collection, database formation and spatial position of available sports venues were determined based on each criterion. In order to prioritize the area of ​​the area based on the criteria, after creating a database for each criterion, a map was prepared. Finally, by summarizing the maps, the lands of the range of 5 spectrums with a very favorable, appropriate, moderate, inappropriate and very desirable degree Inappropriate for building various sports venues. Based on the results of the research, 70% of the sports venues in the Kerman area are in a suitable and perfectly suitable location and 30% have moderate and inappropriate status. It is suggested that sport managers, based on the results of this research, in addition to being aware of the status of sports venues in the range, can be more confident than building a variety of places.

  Keywords: Sports Places, Optimal Locations, Fuzzy Hierarchy Analysis, Geographic Information Systems
 • Pages 137-158

  The city of Tehran is known as one of the most polluted cities in the world which is due to the inadequate urbanization, developmental and heterogeneous system without evaluation. In this situation, if a reliable model can be predicted for the future status of pollutants in the city, a more accurate understanding of the pollutants can be found in the context of sustainable urban management. The study is to identify the air pollutants in relation to the sports complexes of eastern Tehran (districts 4, 7, 8, 13). For this purpose, data from pollution sensing stations around the region were interpolated for the last 6 years by Kriging method. As a standard, the Air Quality Index (AQI) was used. Layering overlay was performed using ArcGIS 9.2 software. The results showed that the variability of the concentration of this pollutant in different stations is different and the distribution of pollutants in the study area does not follow the same pattern. The most severe degree of pollution was registered at the Crisis Headquarters Station (90.49). The maximum number of clean air days at the Golbarg Station (488 days) and the lowest at the Chief of Staff (160 days). Also, the headquarters of the crisis has the highest number of days of "unhealthy" and "unhealthy weather" for sensitive groups. In the meantime, the station has less number of infected days. Finally, 22 sports complexes are exposed to severe air pollution in the study area.

  Keywords: Air Pollution, Sport Complex, Air Quality Index, Urban Sustainable Development
 • Pages 159-180

  Today, one of the important strategies for gross domestic product  growth is the export development strategy. The development of sports goods export is also one of the major issues in the sports economics. The study is to investigate the performance of Iran's sports goods export industry and some developing countries. This research is an applied research and, in terms of statistics and information gathering, is a type of documentary research. The statistical population of the study is 9 selected developing countries that their human development indexes are close to each other. Because of the small size of the community, 9 countries were selected as sample. Export data of five sports goods categories (Shoes, clothing, balls, sports boats and other goods) and some economic growth indicators were extracted from the World Bank and the International Trade Centerbased on the classification and codification of customs goods. Eviews9 software was used to analyze the data based on econometric methods and panel data and using Granger causality test, unit root test, co-integration test and static test. The results showed that the highest exportvolume of sports goods belonged to Indonesia, India, Turkey, Thailand, Pakistan, Malaysia, Russia, Iran and Oman respectively. There is also a bilateral short-term causality relationship between the exports growth of sports products and GDP growth. In general, and according to research findings, the development of sports products export has led to Iran's economic growth, increased productivity in manufacturing sectors, and the proper use of available resources in the economy.

  Keywords: Export, Sports Industry, Sport Goods
 • Pages 181-194

  The study is to investigate the effect of knowledge management on customer relationship management in sportswear manufacturers in Iran. The research method is a descriptive-correlation type. The statistical population of this study was the employees of the unofficial Daee and Majid companies of 140 people they give. Using 105 Cochran formula and simple random sampling method, 105 individuals were selected as the statistical sample. In this research, the knowledge management questionnaire by Sheron Lawson (2003) and the standardized entrepreneurship orientation questionnaire were used to collect data. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression) were used.The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between knowledge management and its dimensions with the success of customer relationship in sportswear manufacturing companies. The results of regression analysis also revealed that knowledge management components have been predicted the variance of customer relationship success by 38% with the subsequent application of knowledge as the most contributing factor in this prediction

  Keywords: Knowledge Management, Customer Relationship Management, Sportswear Manufacturer
 • Pages 195-220

  Marriage as a way of forming a family has always been the focus of cultures and societies. In recent decades, the pattern of marriage has undergone many changes. Singleness and delay in marriage are important changes in this regard. In our country, the delay in getting married and staying single has been an increasing trend over the years too. The study is to investigate the probability of occurrence and sensitivity analysis of singleness drivers in Iran 1414. Using the drivers of singleness in Iran, assumptions were made for the future of singleness. The assumptions were matrixed by experts to comment on their probability of occurrence. Data were analyzed by Smic-Prob Expert software. The probability of the six hypotheses being plotted was obtained. The assumption of “the increasing influence of mass media and social networks on changing youth attitudes” has the highest chance of occurring. Probability of potential scenarios showed that a future in which all assumptions occur, has the highest probability of occurrence. The results of the sensitivity analysis also showed that the assumption of the influence of the mass media has the highest effect on other assumptions. This analysis showed the importance of this assumption and revealed the need for special attention to it in planning and policy making.

  Keywords: Singleness, Future Assumptions, Probability of Occurrence, Drivers, Sensitivity Analysis
 • Pages 221-246

  One of the most important threats to the security of the various classes of the society is the occurrence of crimes within the community, which bring to victims a variety of psychological, economic and social consequences. The research examine the victimization of juvenile among students according to the context and of the problem. Therefore, the study is to understand and interpret the victimization process.The statistical population was all three graded students who studied at Allameh Tabatabai University in the academic year of 2018-2019. The sampling method was purposeful and the sample size equals to 30 students. The research method was qualitative and the data were collected by using semi-structured interview and analyzed with the technique of thematic. The results showed that the robbery is more prevalence than any other crime. As well as, most victims have been victimized in the late hours of the day and at night. Most of the victims believed they prefer to deal with the case in a personal way, which would prefer personalized face-to-face strategies. It means, they more utilize problem-solving skills than structural encounters and referral to judge institutions. Victims have been confronted three stages of thinking, feeling and experiencing, in the victimization process. Also, the most important consequences of victimization were including: the erosion of social norms, psychological distress, and self-reproach, and insanity, loss of capital and economic issues.

  Keywords: Victimization, Youth, Crime, Qualitative Method, Strategies, Outcomes
 • Pages 247-266

  The entry of network sales to Iran back in 1379 (Hijri Shamsi), which was declared illegitimate in 1384, causing many problems in the country. Subsequently, in spite of the many hardships, a number of representatives of the Ministry of Intelligence, the Ministry of Industry, Mine and Trade, the Ministry of Defense, and the Prosecutor General's Office were formed as a monitoring committee for network marketing activities over the course of several years, and its secretariat at the Department of Affairs Tradesmen and merchants of the Ministry of Industry, Mining and Trade. Eventually, on 6/6/1390, the first license was given to one of the network marketing companies, and since that time, we continue to see the growth of such companies. In this paper, we have tried to use the qualitative approach and the benefit of the critical ethnographic approach in the framework of the five-dimensional business approach, the experience of individuals from the presence of network marketing companies and the process that they understand and experience and, ultimately, the results that they are concerned with. To be Hence, a one-year obscure collaborative observation was conducted in four of the network marketing companies. During this process, interviews were conducted by interviewing and identifying people who refused to respond to profound interviews with 16 people who had a long history of withdrawal from network marketing companies. Findings In the form of concepts and categories such as unbalanced profit and cost, the elimination of two systems of system, extra ambiguity, the creation of distance with society, debris of desires, erosion concerns, erosion of hope and wish, affective vulnerability of members, caricature of network marketing, and ... extracted and  explained.

  Keywords: Network Marketing, Youth, Critical Ethnography, Outcome, Critical Paradigm
 • Pages 265-288

  The study is to investigate the relationship between the social support and religiosity with mental health. It is a case study on students who are studying in Shahid Chamran University of Ahvaz in academic year 2016 which according to statistics, they were 13314. The method is a survey one and a questionnaire was used to collect the data. To select the size of sample the Cochran formula was used, by which 373 people were selected through a stratified sampling. The theoretical framework was developed using scholars' views such as Durkheim, Sarafynv, Berkman and Sim. In this research the Goldberg's Mental Health Model GHQ-28 was used as a practical definition. The findings showed that religiosity in two dimensions of belief, ritual and social support in three dimensions of emotional, means and informational has a significant correlation with mental health dimensions. In turn, there will be  adverse effects  and a heavily  economic  burden imposed on government  if the foundations of  mental health are not strengthen and there may be a negative  social and mental  impact on prospective  human  resources

  Keywords: Religiosity, Social Support, Mental Disorder, Mental Health, Students
 • Pages 289-304

  The interactions among boys and girls in pre-marital is one of the complex phenomena in the society which is influenced by culture, religion and customs that are of control and limitation. In some cases, these relationships can cause great damages and negative impacts on youth and society. The study is a kind of pathology on girl- boy relationships. In other words, it examines the attitude to negative impacts of girl- boy relationships in the city of Yazd. Research method was survey and data was collected by a questionnaire and 246 youth selected by cluster sampling method. Research instrument was approved by content validity and Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability. Data was analyzed by the statistical software’s, namely SPSS. In this study damage of relations between the two sexes measured and evaluated in six groups psycho-emotional injuries, damage to future marital life, social pathologies, educational, family and physical. Findings of the study showed there was significant relationship among attitude to damages of girl- boy relationships with socioeconomic status, age and education. Also there is significant relationship among attitude to damages of girl- boy relationships according to sex, occupation, experience friendship with the opposite sex and dimensions of injuries.

  Keywords: Damage, Relations, Girl, Boy, youth, Yazd
 • Pages 305-319

  Marriage plays an important role in human life. There are many factors that affect the quality of this important issue and also affect its success and failure. Since in Iran society, the role of mothers in education and socialization of children is significant, the research is to study the effect of mothers' cultural capital on girls' successful marriage. This research is descriptive-textual which is carried out among married women aged 20 to 35 years. The sample was consisted of 323 People. A questioner was designed by the researcher which was carried out among 30 women and showed Cronbach's alpha at 0/848.To assess the hypothesis, SPSS software has been used to analyses the data after data collection. Spearman's correlation and affinity tests proved the research hypotheses that generally showed the relation between the effect of mothers' values and attitudes and girl's successful marriage and also it showed that one of the factors affecting to successful marriage can be mothers with different cultural backgrounds. The linear regression results showed that 0.414 of the changes in successful marriage are explained by the model. Among the factors considered, only the religious beliefs and education of mothers can explain successful marriages and other factors can't provide a meaningful explanation.

  Keywords: Successful Marriage, Cultural Capital, Young Girls