فهرست مطالب

مطالعات روانشناسی تربیتی - پیاپی 38 (تابستان 1399)
 • پیاپی 38 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید بارانی*، راضیه شیخ الاسلامی صفحات 1-24

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای عدم درگیری اخلاقی در رابطه بین ذهن-آگاهی و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 98-1397 بودند. مشارکت کنندگان پژوهش 360 نفر از دانشجویان (190 دختر و 170 پسر) بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های ذهن آگاهی دروتمن و همکاران (2018)، مقیاس عدم درگیری اخلاقی بندورا و همکاران (1996) و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی دی توماسو و همکاران (2004) را تکمیل نمودند. روایی و پایایی مقیاس های پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی (نرم افزار AMOS-24) و ضریب آلفای کرونباخ (نرم افزار SPSS-24) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش مطلوبی دارد. هم چنین یافته ها نشان دهنده اثر منفی ذهن آگاهی بر احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی (003/0>p و 40/0-=β)، اثر منفی ذهن آگاهی بر عدم درگیری اخلاقی (01/0>p و 42/-0=β)، اثر مثبت عدم درگیری اخلاقی بر احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی (02/0>p و 31/0=β)، و اثر منفی ذهن آگاهی بر احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی با واسطه گری عدم درگیری اخلاقی (02/0>p و 13/0-=β) بود. به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نقش ذهن آگاهی و عدم درگیری اخلاقی را در تبیین احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی نشان می دهند.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی، ذهن آگاهی، عدم درگیری اخلاقی
 • موسی جاودان*، رییس حسن رییس سعدی صفحات 25-46
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نیازهای روان شناختی بر جهت گیری آینده تحصیلی و هویت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه بندر لنگه در سال تحصیلی 97-1396 صورت گرفت. روش پژوهش حاضر، پس رویدادی (علی- مقایسه ای) است. بدین منظور تعداد 280 دانش آموز دختر و پسر مقطع اول متوسطه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از سه پرسشنامه نیازهای اساسی روان شناختی (BNSS)، منزلت های هویت تحصیلی (AIS) و جهت گیری آینده (FO) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از تحلیل واریانس تک متغیری (انوا) و چند متغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج نشان داد بین جهت گیری آینده تحصیلی دانش آموزانی با خصیصه نیاز به خودمختاری و ارتباط و بین جهت گیری آینده تحصیلی دانش آموزانی با خصیصه نیاز به شایستگی و ارتباط تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین، نتایج نشان داد که بین هویت تحصیلی موفق دانش آموزانی با نیاز روان شناختی شایستگی و خود مختاری و بین هویت تحصیلی دنباله رو دانش آموزانی با نیاز روان شناختی خودمختاری و ارتباط تفاوت معنی دار وجود داشت. دیگر نتایج پژوهش نیز بیانگر آن بود که بین هویت های تحصیلی دیررس، سردرگم و موفق دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود داشت. در حالی که  که بین جهت گیری آینده تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد.  غالب بودن هویت تحصیلی سردرگم در دانش آموزان پسر در مقایسه با دانش آموزان دختر بالاتر بود.
  کلیدواژگان: نیاز روان شناختی، جهت گیری آینده، هویت تحصیلی، دانش آموز
 • محمد نریمانی، شیوا رحیم زادگان* صفحات 47-66

  هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هویت (بزرگسالی در حال ظهور) با خودشناسی انسجامی و رفتار کمک طلبی تحصیلی در بین دانش آموزان دختر مقطع دوازدهم متوسطه شهرستان ارومیه بوده است. روش تحقیق، همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوازدهم متوسطه شهرستان ارومیه می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، خوشه ای و حجم نمونه با توجه به تحقیقات همبستگی 150 نفر بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از 3 پرسشنامه، شامل مقیاس خودشناسی انسجامی (قربانی، 2003)، سیاهه هویت (ابعاد بزرگسالی در حال ظهور) ریفمن و همکاران (2007) و پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ (1997) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه همزمان استفاده گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان داد که هویت با هردو متغیر خودشناسی انسجامی و کمک طلبی تحصیلی ارتباط مثبت معنادار دارد و همه ابعاد هویت، متغیرهای خودشناسی انسجامی و کمک طلبی تحصیلی را به طور مثبت و معناداری پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: هویت (بزرگسالی در حال ظهور)، خودشناسی انسجامی، رفتار کمک طلبی تحصیلی
 • بهادر زمانی، محمود شیرازی* صفحات 67-84

  این پژوهش، با هدف بررسی پیش بینی دل بستگی نوجوان به والدین و همسالان با خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 94- 93 بوده اند. حجم نمونه شامل 373 نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های دل بستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)، خودکارآمدی اجتماعی نوجوان کنلی (1989) و رضایت از زندگی دانش آموزان هوبنر و همکاران (1994) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد دل بستگی به پدر، دل بستگی به مادر و دل بستگی به دوستان با خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی ارتباط معناداری دارند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد، ارتباط با دوستان بیشترین سهم پیش بینی کنندگی را برای خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط با والدین کمترین سهم را دارند. نتایج رگرسیون گام به گام برای رضایت از زندگی نشان داد که اعتماد به دوستان بیشترین سهم و ارتباط با والدین کمترین سهم پیش بینی کنندگی را داشتند.

  کلیدواژگان: نوجوان، دل بستگی، خودکارآمدی اجتماعی، رضایت از زندگی
 • بیان نسائی مقدم، ابوالقاسم یعقوبی*، خسرو رشید، رسول کردنوقابی صفحات 85-104

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش شن بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان انجام شد. این پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر نارساخوان دارای ناگویی هیجانی پایه های دوم و سوم شهر قروه بود، که در سال تحصیلی 99-1398 به مراکز اختلالات یادگیری و هسته مشاوره این شهر، ارجاع داده شده بودند. نمونه های این پژوهش، شامل 20 دانش آموز پسر نارساخوان دارای ناگویی هیجانی پایه های دوم و سوم بود که به طور نمونه گیری هدفمند گزینش گردید. سپس این تعداد نمونه به طور تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس محقق ساخته ناگویی هیجانی، آزمون وکسلر چهار و آزمون نارساخوانی نما بود. پیش آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. سپس روش مداخله ای شن بازی بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله مشابهی را دریافت نکرد، و پس آزمون بعد از اجرای روش شن بازی در هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغییره نشان داد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغییر ناگویی هیجانی بعد از اجرای روش شن بازی کاهش معناداری را نشان دادند (002/0<p). نتایج این پژوهش نشان داد که روش شن بازی بر کاهش دشواری در بیان احساسات (03/0)، کاهش دشواری در خیالپردازی (02/0)، کاهش دشواری در تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی (002/0<p) و کاهش تفکر عینی (001/0<p) تفاوت معناداری داشت. اما بر کاهش دشواری در شناسایی احساسات تفاوت معناداری نداشت (05/0>p).

  کلیدواژگان: شن بازی درمانی، ناگویی هیجانی، دانش آموزان نارسا خوان
 • علی اعرابی، فریبرز صدیقی ارفعی* صفحات 105-124
  پژوهش حاضر رابطه ی عادات مطالعه، اهداف پیشرفت و خود کارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی را بررسی می کند. این مطالعه، یک مطالعه سنجش همبستگی تحلیلی - توصیفی می باشد. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 99-98 (بالغ بر 8000 نفر) بود. به منظور نمونه گیری تعداد 449 نفر (224 دختر و 225 پسر) از جامعه ی آماری مذکور به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب امتحان (ابوالقاسمی و همکاران، 1375)، عادات مطالعه (پالسانی و شارما، 1982)، اهداف پیشرفت (الیوت و مک گری گور، 2001) و خودکارآمدی تحصیلی (جینکز و مورگان، 1999) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) با نرم افزار  SPSS-20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که "خودکارآمدی تحصیلی"، "عادات مطالعه" و "اهداف پیشرفت" می توانند مجموعا 2/32 درصد از "اضطراب امتحان" دانش آموزان را پیش بینی کنند.مشاوران مدارس و متخصصان تعلیم و تربیت می بایست جهت کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان، به عادات مطالعه، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی دانش آموزان توجه بیشتری داشته و سعی کنند با برنامه ریزی های موثر و مبتنی بر توانایی های دانش آموزان اقدام به کاهش اضطراب امتحان آن ها نمایند.
  کلیدواژگان: عادات مطالعه، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب امتحان، دانش آموزان دبیرستان
 • حسن احمدی*، شهرام بیگ زاده، مهناز شهامت صفحات 125-152

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدارس ابتدایی شهر اسلامشهر به روش آمیخته اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را معلمان ابتدایی شهر اسلامشهر در سال تحصیلی 98-97  تشکیل دادند که در مرحله کیفی تعداد 11 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند و در مرحله کمی تعداد 298 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون ساختار بود که از روش سه بعدی نگری و بازخورد مشارکت کننده برای اعتباریابی آن استفاده شد و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 82/0 بدست آمد. به منظور تحلیل یافته های به دست آمده از مصاحبه کیفی، از روش تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز  و برای تحلیل داده های کمی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS  استفاده شد. یافته ها نشان داد که عواملسازمانی شامل (ایجاد بحث اخلاقی در کلاس، فرهنگ سازمانی مدرسه، جو سازمانی مدرسه، نمایش قواعد احترام در کلاس، برنامه آموزش مهارت اجتماعی) و عوامل خانواده (آموزش والدین، فرهنگ خانواده، شخصیت دانش آموز) جزء عواملی هستند که بر تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدارس تاثیر می گذارند.یافته های دیگر پژوهش نیز نشان داد که از بین این عوامل بر اساس بارهای عاملی استاندارد شده و با سطح معنی داری 05/0 بیشترین عامل تاثیرگذار بر تحمل افکار دیگران ، ایجاد بحث اخلاقی در کلاس با بار عاملی 752/0 و کمترین عامل تاثیرگذار نوع شخصیت دانش آموز با بار عاملی 918/0 می باشد.  مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه نیازمند توجه به تربیت خانوادگی و عوامل سازمانی موجود در مدارس می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش پرورش، احترام، اخلاق و ادب، شهر اسلامشهر
 • ماهرخ دهقانی*، زهرا رستم اوغلی صفحات 153-173

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را تمام دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‏ تحصیلی 99-1398 تشکیل می‏دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری در دسترس، 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع ‏آوری داده ‏ها از پرسشنامه ‏ی ادراک از محیط یادگیری سویینی، سورنسن و کمیس، پرسشنامه‏ ی امید به اشتغال قریشی ‏راد و پرسشنامه ‏ی سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری استفاده شد. داده‏ های به دست آمده با آزمون ‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ ها نشان داد که بین ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال با سرزندگی تحصیلی دانشجویان رابطه‏ ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال توان پیش‏بینی 33/0 از تغییرات سرزندگی تحصیلی را در جهت مثبت دارند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال از متغیرهای مهم و مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانشجویان می‏باشند.

  کلیدواژگان: ادراک از محیط یادگیری، امید به اشتغال، سرزندگی تحصیلی، دانشجویان
|
 • Hamid Barani *, Razieh Sheikholeslami Pages 1-24

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of moral disengagement in the relationship between mindfulness and social- emotional loneliness in the undergraduate students of Shiraz University. This study was a correlational design and it was conducted by structural equation modeling. The Statistical population of the research included all undergraduate students at Shiraz University who were studying during 1397-98 year. Participants were 360 (190 girls and 170 boys) undergraduate students at Shiraz University which were selected via random cluster sampling method, and completed the mindfulness scale of Droutman et al. (2018), moral disengagement of Bandura et al. (1996), and social- emotional loneliness of Di Tommaso et al. (2004). The validity and reliability of the research scales were also verified by confirmatory factor analysis (AMOS software version 24) and Cronbach's alpha coefficient (SPSS version 24 software). The results indicated that the research model fits well with the data collected. Also, The findings revealed that the negative effect of mindfulness on social- emotional loneliness (β= -0/40, p<0/003), negative effect of mindfulness on moral disengagement (β= -0/42, p<0/01), positive effect of moral disengagement on social- emotional loneliness (β= 0/31, p<0/02), and The negative effect of mindfulness on social- emotional loneliness mediated by moral disengagement (β= -0/13, p <0/02) were significant. In general, the findings of the present study illustrate the role of mindfulness and moral disengagement in explaining social- emotional loneliness.

  Keywords: social- emotional loneliness, Mindfulness, moral disengagement
 • Moosa Javdan *, Raies Asan Raies Sadi Pages 25-46
  This study examined the impact of psychological needs on future education orientation and academic identity students in Bandar Lengeh in first year high school student in academic year 2015-2016. The study is causal-comparative research. 280 students of first year high school were selected by random sampling. Basic needs psychological questionnaire (BNSS), academic identity status (AIS) and future orientation (FO) were used for testing students. For statistical analysis of unilabiate analysis of variance study was used (ANOVA) and multivariate (MANOVA). The results showed that there was a significant relationship between future education orientation of students with psychological needs need in autonomy and relation. There was a significant relationship between future education orientations of students with competence. The results also showed that between late academic identities, confusion, While that between male and female students in the next academic orientation difference was not significant. the results also showed that there was a significant difference between The identity of the successful education of students with Psychological needs of competence and self-determination and the identity of the continuing education of students with psychological needs for autonomy and there was a significant relationship. The results also showed that there was a significant difference between late academic identities, confusion and succeed in male and female students, While there was not significant between male and female students in future education orientation.
  Keywords: psychological needs, future orientation, identity, education, student
 • Mohammad Narimani, Shiva Rahimzadegan * Pages 47-66

  The purpose of this study was to investigate relationship between identity (emerging adulthood)، integrative self-knowledge, and academic help seeking behavior among female senior students in high school in Urmia. The research method is correlation and multivariable regression. The statistical population includes all female senior students of high schools of Urmia. The glomerulative sampling method was used and the sample size was 150 people according to the correlational research. To collect information, three types of questionnaires including Inventory of Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA)، Reifman and et al (2007). integrative self-knowledge Scale (Ghorbani, 2003), and Academic help seeking behavior (reian and pentrichT 1997). were used. Descriptive and inferential statistics were used to organize, summarize and analyze the data. The results showed there was a positive and significant relationship between the identity (emerging adulthood) ، integrative self-knowledge, and academic help seeking behavior . The regression analysis showed that all caracteristics of identity predicted positively and significantly the integrative self-knowledge and help seeking behavior.

  Keywords: identity( emerging adulthood), integrative self-knowledge, academic help seeking behavior
 • Bahadoor Zamani, Mahmoud Shirazi * Pages 67-84

  The objective of the present study was evaluating the relationship between Parent and Peer Attachment of teenagers and social self-efficiency as well life satisfaction. This study was descriptive, correlative type. The target includes all by second-grade High school of Zahedan Township within academic year of 2014-15. The sample volume is 373 persons, who are selected based on the multi-stages cluster sampling. Parent and Peer Attachment Questionnaire (Armsden & Greenberg, 1987), Teenager Social Self-efficiency Questionnaire (Kenoly, 1989) and student life satisfaction (Huebner et al., 1994) are used to collect data. Data are analyzed using Pearson correlation coefficient and step-by-step Regression. The results of Pearson Correlation showed there is a significant relationship between the aspects of attachment to father, attachment to mother and attachment to friends in respect to social self-efficiency and life satisfaction. The results of step-by-step Regression showed relationship with friend has the most share of predicting for social self-efficiency, while the least one is allocated for relationship with parents. The result step-by-step Regression for life satisfaction showed relationship with friend has the most share of predicting for trust to friends, while the least one is allocated for relationship with parents.

 • Bayan Nesaimoghadam, Abolghasem Yaghoobi *, Khosro Rashid, Rasool Kordnoghabi Pages 85-104

  The purpose of this study was to investigate the effect of sand play on reducing Alexithymia in dyslexic students. The study was a pretest-posttest with control group. The statistical population of this study was all dyslexic male students with second and third grade Alexithymia who were referred to counseling and learning disorders centers of Qorveh city in 1389-99 academic year. The samples of this study included 20 dyslexic male students with second and third grade Alexithymia who were selected by purposeful sampling. Then, these samples were randomly divided into two groups of 10 experimental and control groups. Research instruments included researcher made Alexithymia scale, Wechsler IV test and NEMA dyslexia test. Pre-test was performed in both experimental and control groups. Then, the intervention group received the same intervention and the control group did not receive any similar intervention. The results of multivariate analysis of variance showed that the subjects in the experimental group showed a significant decrease after the boating method compared to the control group (p<0.002). The results of this study showed that boating method reduced the difficulty describing feelings (p<0.03), decreased the difficulty in fantasies (p<0.02), reduced the difficulty in distinguishing emotions from physiological changes (p<0.002) and There was a significant difference in reduction of externally orientated thinking style (p<0.001). But there was no significant difference in decreasing difficulty identifying one's own feelings (p> 0.05).

  Keywords: sand play therapy, Alexithymia, dyslexic students
 • Ali Arabi, Fariborz Sedigh Arfaei * Pages 105-124
  This study investigates the relationship between study habits, achievement goals, and academic self-efficacy with high school students test anxiety. This is a descriptive-analytic correlational study. The statistical population included all high school students in Kashan during the academic year 99-98 (over 8000). For the purpose of sampling, 449 persons (224 males and 225 females) were selected by random sampling. Research instruments included test anxiety questionnaires (Abolghasemi et al., 1996), study habits (Palsani & Sharma, 1982), achievement goals (Elliott & McGregor, 2001), and academic self-efficacy (Jinks & Morgan, 1999). Data were analyzed using descriptive statistics (average, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and stepwise regression) by SPSS-20 software. The results showed that there is a negative and significant relationship between test anxiety and study habits (p <0.01), achievement goals (p <0.01) and students academic self-efficacy (p <0.01).School counselors and education specialists should pay more attention to study habits, development goals, and self-efficacy of students in order to reduce anxiety of students and try to reduce anxiety through effective planning based on students’ abilities.
  Keywords: study habits, achievement goals, Academic Self-Efficacy, Test anxiety, High school Students
 • Hasan Ahmadi *, Shahram Begzadeh, Mahnaz Shahamat Pages 125-152

  This study focused on identify and analyze the factors which affect tolerance, ethics, complaisance, and respect for others' ideas for the school year 2018-2019 in the case of Islamshahr primary schools' environment. The statistical population of this study consisted of elementary teachers in Islamshahr. In the qualitative phase, 11 individuals were selected through a purposeful sampling and 298 random individuals were selected for the quantitative phase. A questionnaire-based collected data represented a Cronbach's alpha coefficient of 0.82 within the qualitative phase. To analyze the findings of the qualitative interviews, the inductive content analysis method based on open coding was used. To analyze quantitative data, the structural equation model with PLS software was implemented. An unstructured interview using the three-dimensional approach and participant feedback to validating was accomplished for the qualitative phase. The research findings revealed that organizational factors included (ethical discussion in the class, schools' culture, schools' atmosphere, respectful behavior in the class, and social skills training programs) and family factors (education level of parents, family culture, student characteristics) influence tolerance, ethics, and respect for others' ideas in the school environment. Moreover, based on standardized factor loadings with the statistical significant of 0.05, this research declared that creating ethical discussion in class 0.752-factor loading is the most influential of tolerance for the other thoughts and the least effective factor 0.918-factor loading is students' characteristics. Keywords: Education, Respect, Ethics and complaisance, Islamshahr

  Keywords: Education, Respect, Ethics, complaisance, Islamshahr
 • Mahrokh Dehghani *, Zahra Roostamogliy Pages 153-173

  The purpose of this study was to predict academic vitality based on perception of learning environment and hope for employment in physical education students. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all physical education students of Mohaghegh Ardabili University in the academic year of 1389-99. 210 students were selected using available sampling method. To collect data, Sweeney, Sorensen and Commission learning environment questionnaire, Qureshi Rad employment hope questionnaire and Dehghanizadeh and Hossein Chari academic vitality questionnaire were used. The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The findings showed that there is a positive and significant relationship between perception of learning environment and employment hope with students' academic vitality. The results of regression analysis also revealed that perceptions of learning environment and hope for employment are able to predict 0.33 of changes in academic life in a positive direction. Therefore, it can be concluded that perceptions of learning environment and hope for employment are important variables related to students' academic vitality.

  Keywords: Students perception of learning environment, Employment hope, Academic vitality