فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1399)

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/18
 • تعداد عناوین: 25
|
 • داریوش فرهود* صفحات 1-2
 • رویا پورنقی*، مریم خسروی صفحات 3-14
  زمینه

  برنامه ریزی کاهش بداخلاقی های علمی در بین دانشجویان نیاز به شناخت مقوله ها و مصادیق آن دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین و دسته بندی مقوله های بداخلاقی های علمی در بین دانشجویان دانشگاه است.

  روش

  پژوهش حاضر در دسته مطالعات توصیفی است و گردآوری اطلاعات به روش مرور نظام مند انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مقالات پژوهشی مرتبط با بداخلاقی های علمی دانشجویان در پایگاه های اطلاعاتی (اسکوپوس، وب آو ساینس، و پاب مد) در بازه زمانی از ابتدای نمایه آنها تا ابتدای سال 2017 است (3727 مقاله). نمونه گیری پس از طی فرایند: شناسایی، غربالگری، شایستگی، و شامل شدن، صورت گرفت و 63 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد. با مطالعه متن کامل مقالات مصادیق کدگذاری و در زیر گروه های بزرگ تر (مقوله ها) دسته بندی شدند. جهت اعتبارپذیری یافته ها از تکنیک خودبازبینی محقق استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد مقوله های اصلی بداخلاقی های علمی دانشجویان شامل: سرقت علمی(نقل قول کردن نادرست، رونویسی نادرست، استناد نادرست، خودسرقتی، سرقت علمی ایده، ترجمه غیر مجاز، مقاله یا متن معجون، سرقت کلی آثار، سرقت بخشی از آثار)، تقلب (در امتحان و در تکالیف درسی)، دستکاری (تحریف و جعل)، کمک غیر مجاز (تبانی و سایه نویسی) و کلاه برداری (دروغگویی) است.

  نتیجه گیری

   مقوله ها و مصادیق یافت شده در پژوهش را می توان درجهت پیشگیری و جلوگیری از ارتکاب بداخلاقی علمی دانشجویان به کار گرفت. سیاستگذاران می توانند از این یافته ها در تدوین و بهبود قوانین حقوقی، تصویب مقررات و آیین نامه های انضباطی  و ارایه  راهکارهای تربیتی، اخلاقی و آموزشی در جهت کنترل بداخلاقی علمی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: بداخلاقی علمی، سرقت علمی، دانشجویان، اخلاق پژوهش، مرور سیستماتیک
 • زری فیروزکاه، محمد بهرامی خوشکار* صفحات 15-20
  زمینه

  علم اخلاق، علمی است که در آن از ملکات انسانی مربوط به قوای نباتی، حیوانی و‏‎ ‎‏انسانی بحث می شود. در این علم، شناخت ملکات فاضله از رذایل، مورد بحث قرار‏‎ ‎‏می گیرد، تا به واسطه آن، آدمی خود را به ملکات فاضله بیاراید و به این وسیله از او افعالی‏‎ ‎‏سرزند که موجب نیل به سعادت اخروی گردد. اهمیت تعاملات سیاست و اخلاق سالهاست که مورد توجه صاحبنظران بوده است. روشن شدن تعاملات اخلاق و سیاست از آن روی اهمیت داردکه تکلیف بسیاری از مقولات مهم و بحث برانگیز که زیرمجموعه این دو به شمار می روند روشن خواهد شد. رابطه سیاست و اخلاق به ویژه در حکومت اسلامی بیشتر مورد توجه است. از این روی پژوهش حاضر به بررسی مبانی فقهی و اخلاقی در تشکیل حکومت اسلامی پرداخته است.

  نتیجه گیری

  حکومت اسلامی را می توان حکومت قانون الهی دانست چرا که برپا داشتن مکارم اخلاقی، تحقق عدالت اجتماعی، و حفظ عزت و کرامت انسانی تنها در پرتو احکام الهی قابل دستیابی است و برای اجرای احکام الهی برقرار ساختن حکومت اسلامی و الهی اهمیت فراوان دارد. حکومت اسلامی باید متعهد بر اخلاق باشد چرا که در نظام سیاسی مردمسالاری دینی، اگر عطف بر دو مولفه مشروعیت آن، یعنی حقانیت و مقبولیت، نقد و نظارت لازم صورت نگیرد، به دلیل اعتمادگرایی مفرط در بستری از باورهای دینی و عاطفه گرایی مرتبط و پیشینه استبدادی و ضعف و سست بنیادی نهادهای مدنی و تاریخی، امکان بروز آسیبهایی از قبیل تشدید یکه سالاری و ظهور استبداد دینی، تقویت حکومت مطلقه دینی با پشتوانه مقبولیت مردمی، بروز ماکیاولیسم مذهبی و دولایه شدن تزویر و ریا در لوای حکومت دینی و مردمی، دو چندان می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، حکومت، اخلاق اسلامی
 • جواد حسین زاده*، امین رستم زاده صفحات 21-28
  زمینه

  در هر جامعه ای ارزش ها، منافع جمعی و مصالح ملی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی از این ارزش ها و مصالح ملی عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت می کند. از این رو این تحقیق با هدف ارایه مدل اخلاقی نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

  روش

    پژوهش حاضر آمیخته و با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی انجام گرفت در مرحله کیفی از میان اساتید رشته حقوق، مدیران درگیر در امر سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران خارجی تعداد 31 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و تکنیک دلفی انجام گرفت. در مرحله کمی، جامعه آماری، سازمان های دولتی و غیر دولتی ایران در نظر گرفته شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعداد 382 نفر  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در این مرحله از پرسشنامه استفاده شد . تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل خوشه سلسله مراتبی و فاصله اقلیدسی در نرم افزار SPSS و GAMZ انجام گرفت.

  یافته ها

  چهار بعد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب 12 زیر مولفه شناسایی گردید. یافته ها نشان داد، عامل اجتماعی دارای 02/0، عامل سیاسی دارای 03/0 و عامل اقتصادی دارای 04/0 شکاف عملکردی است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد بیشترین شکاف در بعد اقتصادی اخلاق است و برای اثر بخشی بیشتر مدل باید وزن آن افزایش یابد.

  کلیدواژگان: نظم عمومی، اخلاق، ملی کردن اموال، سرمایه گذارخارجی
 • داود شیخی*، معصومه پازکی صفحات 29-36
  زمینه

  گردشگری مدرن با هدف کسب درآمد و سود، علی رغم اثرات مثبت، باعث ایجاد آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شده است. یکی از دلایل این مشکلات، عدم رعایت مسایل اخلاقی توسط گردشگران می باشد. هدف این مقاله بررسی و تحلیل شاخصها و کدهای گردشگری اخلاقی از دیدگاه گردشگران در منطقه گردشگری گنجنامه همدان است.

  روش

  مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل گردشگران منطقه گردشگری گنجنامه همدان بود‎که از میان آنها تعداد 82 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای و ضریب همبستگی با بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تمام مولفه های اخلاق گردشگری گردشگران بالاتر از حد متوسط و مطلوب ارزیابی شدند که این وضعیت مستقل از محل سکونت، سن، جنس، شغل و تحصیلات آنان می باشد و هیچ گونه رابطه ای بین آنها نیست.

  نتیجه گیری

  بر اساس تحلیل داده ها، میزان پایبندی گردشگران به رعایت اصول اخلاق گردشگری در قبال جامعه میزبان و محیط زیست باعث شده است تا رفتار و اعمال اخلاقی آنان وضعیت مناسبی داشته باشد. بنابراین، تدوین و ترویج اصول و کدهای اخلاق گردشگری بر پایه فرهنگ اسلامی ایرانی، بستر لازم برای ارتقاء و رونق گردشگری پایدار و اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اخلاق گردشگری، کدهای اخلاق گردشگری، توسعه پایدار گردشگری
 • حسین رجب دری، محمدرضا وکیلی فرد*، حجت الله سالاری، علی امیری صفحات 37-44
  زمینه

  توجه به فلسفه اخلاق و به ویژه نظریه های اخلاقی برای حسابرسان ضرورت دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی اهمیت نظریه های اخلاقی در حسابرسی از دیدگاه خبرگان و فعالان حرفه ای است.

  روش

  این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در بخش کیفی از روش های تحلیل محتوا و دلفی استفاده شد. جامعه موردبررسی مقاله های مرتبط با فلسفه اخلاق قرار داده شد و با کسب نظر سه متخصص، 25 مقاله مرتبط شناسایی و با استفاده از تحلیل محتوا، هشت نظریه اخلاقی که در حرفه حسابرسی برجسته تر است، شناسایی شد. سپس، با فن دلفی و کسب نظر 13 نفر از خبرگان به عنوان نمونه (بانمونه گیری در دسترس) اهمیت نظریه های موردبررسی شناسایی شد. در بخش کمی، جامعه پژوهش حسابرسان فعال در کشور است که اولویت نظریه های اخلاقی با کسب نظر 164 نفر از آنان به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه و روش تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل آزمون شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که از هشت نظریه موردبررسی (وظیفه گرایی، سودگرایی، خودگرایی، دیگرگرایی، عدالت گرایی، آزادی گرایی، خیرگرایی و فضیلت محور)، با توجه به دیدگاه خبرگان، همه موارد به جز خودگرایی و آزادی گرایی دارای اهمیت بالاتر از متوسط است. بررسی نظر فعالان حرفه ای نیز نشان داد که هر 6 نظریه موردبررسی در محیط حسابرسی ایران کاربردی و دارای اهمیت بالاتر از متوسط است. همچنین، خیرگرایی دارای بیشترین بارعاملی است و پس ازآن به ترتیب نظریه های فضیل ت محور، وظیفه گرایی، عدالت گرایی، دیگرگرایی و سودگرایی قرار دارد.

  نتیجه گیری

   در حرفه حسابرسی در محیط ایران، برای افزایش سطح اخلاق حرفه ای، توجه به نظریه های اخلاقی با توجه به اولویت های مشخص شده ضروری است.

  کلیدواژگان: اخلاق حسابرسی، نظریه اخلاقی، فلسفه اخلاق
 • نسیبه صدیقی، امیرحسین محمد داودی*، مسعود قربانحسینی، زین العابدین امینی سابق صفحات 45-51
  زمینه

  بانکداری الکترونیکی، یکی از موضوعات جدیدی است که در ارتباط با هر دو حوزه فن آوری و مالی می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های اخلاقی در صنعت بانکداری الکترونیکی است.

  روش

  روش مطالعه حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان شاغل در حوزه بازاریابی، طراحی و بهبود خدمات بانکداری الکترونیکی بانک تجارت می باشند که از میان آنها با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی، 205 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده ودر نهایت داده های خام با استفاده از آزمون فریدمن، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده ها 56 مولفه اخلاقی در صنعت بانکداری الکترونیک شناسایی و در 9 دسته تقسیم شدند. که به شرح ؛کارکنان، مشتریان و سهامداران دارای 6 مولفه، رقبا دارای 4 مولفه، مسئولیت اختیاری و داوطلبانه دارای 8 مولفه، مسئولیت اقتصادی دارای 7 مولفه، مسئولیت های حقوقی و اخلاقی دارای 5 مولفه و فناوری اطلاعات دارای 9 مولفه می باشند.

  نتیجه گیری

   یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در بین دسته ها: فناوری اطلاعات، مسئولیت اختیاری و داوطلبانه و کارکنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند و در بین مولفه ها؛ ایجاد تنوع در ابزارهای خدمت رسانی، حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان و رازداری، صداقت و درستکاری به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

  کلیدواژگان: اخلاق، بانکداری الکترونیک، مولفه های اخلاقی بانکداری الکترونیک
 • حسن بیابانی*، اسماعیل حسن، بیتا هادی زاده مقدم صفحات 52-62
  زمینه

  بازاریابی سالها در تلاش است با تکیه بر اخلاق و ارایه اندیشه های بازاریابی نوین چون بازاریابی سبز نگرانی های زیست محیطی را کاهش دهد. از این روی،  تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی فرایندی بازاریابی سبز در صنعت دارویی به انجام رسیده است.

  روش

  پژوهش کاربردی حاضر با رویکردی آمیخته (کمی - کیفی) به اجرا درآمد. در بخش کیفی؛ روش مبتنی بر تیوری داده بنیاد بود. جامعه آماری گروهی از خبرگان(اساتید دانشگاه، مشاورین بازاریابی، و مدیران ارشد فروش و بازاریابی شرکت های دارویی) بودند که از میان آنها 11 نفر به روش گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارمصاحبه عمیق و غیرساختار یافته بود. و روش تحلیل داده ها کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی بود. در بخش کمی؛ روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت های دارویی مستقر در تهران بودند که با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده 210 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود.در نهایت داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در بخش کیفی یافته ها منجر به طراحی مدل پارادایمی پژوهش توسط محققان شد و یافته های کمی حاکی از تایید 21 فرضیه بر گرفته از مدل در سطح 05/0 بود که ماحصل و نتیجه آن، برازش و تایید مدل بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که ملزم ساختن شرکت های دارویی به بازاریابی سبز می تواند نقش مهمی در حفظ و حراست سرمایه های زیست محیطی ایفا کند و بی شک می بایست در صنعت دارویی کشور، قوانین مشخصی برای حرکت شرکت ها در جهت بازاریابی سبز ساری و جاری شود.

  کلیدواژگان: اخلاق بازاریابی، بازاریابی سبز، صنعت دارویی
 • پیمان یارمحمدزاده*، بهار عنایتی، زهرا شعوری میلانی صفحات 63-69
  زمینه

  توسعه ی هر سازمان در سایه ی  نهادینه سازی فرهنگ تغییر سازمانی، پذیرش آن از جانب کارکنان و پرهیز از رفتارهای غیراخلاقی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه ارزش های شخصی و رفتار غیر اخلاقی با تعهد به تغییر سازمانی کارکنان می باشد.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و  مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری 203 نفر از کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با روش  نمونه گیری تصادفی ساده163 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های ارزش های شخصی، رفتار غیر اخلاقی و تعهد به تغییر سازمانی استفاده شد. جهت آزمون سوال های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار آماری  Amos Graphic  استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش حاضر بر وجود رابطه معنادار بین شاخص های ارزش های شخصی و رفتار غیر اخلاقی با تعهد به تغییر سازمانی دلالت دارد. هم چنین نتایج بیانگر برازش مطلوب بین مدل تدوین شده با مدل تجربی آزمون شده بود و در مدل تحلیل مسیر ضمن نشان دادن اثر منفی رفتارهای غیراخلاقی بر ارزش های شخصی، نقش میانجی ارزش های شخصی در رابطه میان رفتار غیر اخلاقی با تعهد به تغییر سازمانی تایید شد.

  نتیجه گیری

   طبق یافته های مطالعات قبلی، شاخص رفتار اخلاقی و ابعاد آن همراه با ارزش های شخصی تاثیر مستقیمی بر تعهد به تغییر سازمانی دارند. افرادی که اصول و معیارهای اخلاق سازمانی را  رعایت نمی کنند ارزشهای شخصی و اخلاقی شان نیز تاثیر منفی گرفته و نمی توانند تعهدی به تغییر مثبت سازمانی داشته باشند.

  کلیدواژگان: رفتار غیراخلاقی، ارزش های شخصی، تعهد به تغییر سازمانی
 • سعید کریمی پتانلار، یاسر خطیبی* صفحات 70-75
  زمینه

  مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم یکی از منابع موثر تامین درآمد مالیاتی دولت به شمار می آید و بررسی آثار اقتصادی آن کانون بسیاری از مطالعات اقتصادی را تشکیل می دهد. ازاین‎رو، هدف مقاله حاضر بررسی اثر مالیات بر ارزش‎افزوده بر ثبات اقتصاد بخش عمومی در ایران با رویکرد ارتقای اخلاق و فرهنگ مالیاتی است.

  روش

  تحقیق حاضر کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی - رابطه ای بود. جامعه آماری داده های فصلی و مالیاتی طی سال‏های 1393-1388  از اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که در این تحقیق بدلیل انتخاب متغیرهای کلان اقتصادی، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شد و با استفاده از چک لیست جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL انجام شد.

  یافته ها

  دو الگو در این رابطه ارایه شد: در الگوی اول متغیر مالیات بر ارزش افزوده (VAT) با ضریب 71/0- در سطح خطای 1 درصد اثر منفی و معنادار بر نوسانات کسری بودجه داشت. در الگوی دوم ضریب مالیات بر ارزش افزوده 49/0- در سطح خطای 1 درصد معنادار بوده و اثر منفی بر نوسانات درآمد مالیاتی در دوره جاری داشت.

  نتیجه‎گیری

   نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که مالیات بر ارزش افزوده از طریق ایجاد کاهش در نوسانات درآمدهای مالیاتی و نوسانات کسری بودجه دولت در ایران، در تامین و ایجاد ثبات در اقتصاد بخش عمومی کشور موثر و مفید بوده و این موضوع با تثبیت و گسترش فعالیت های بخش عمومی، موجب تحقق رفاه بیشتر برای عموم افراد جامعه و همچنین بهبود فرهنگ و اخلاق مالیاتی در کشور می گردد.

  کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمومی، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده(ARDL)، اخلاق مالیاتی
 • یوسف پاشازاده*، محمد سلیمانی، خلیل تیموری آذر صفحات 76-85
  زمینه

  بحث رهبری اخلاقی فروتنانه و صادقانه ، بعنوان یکی از جدیدترین تیوری های رهبری در سازمان ها در طی چند سال اخیر مطرح شده و  در محیط دانشگاهی نیز بعنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است از اینرو هدف این تحقیق بررسی رابطه رویکردهای فروتنانه و صادقانه رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در دانشگاه ارومیه می باشد .

  روش

    تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد . جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دانشگاه ارومیه به تعداد  600 نفر می باشند که از بین آنان 201 نفر بعنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .  داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و نرم افزار  آماریSPSS-AMOS   و روش معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت  .

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده های آماری تحقیق  بیانگر تایید مدل مفهومی و فرضیات تحقیق با اطمینان بالا می باشد .بدین معنی که دو شیوه رهبری فروتنانه و صادقانه رابطه  مثبت و معنی داری با عملکرد سازمانی داشته و متغیر سرمایه اجتماعی در این رابطه نقش میانجی را ایفا می کند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان می دهدکه دانشگاه ها و سایر سازمانها می توانند با تقویت مهارت رهبری فروتنانه و رهبری صادقانه  در مدیران و سرپرستان واحدهای سازمانی به ارتقای سطح عملکرد سازمانی کارکنان دست یافته همچنین توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین رهبری اخلاقی و عملکرد سازمانی بسیار مهم و حایز اهمیت است .

  کلیدواژگان: رهبری فروتنانه، رهبری صادقانه، سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمانی
 • مریم اسلام پناه*، شیرین شهبازی، جواد باقلی صفحات 86-92
  زمینه

  تصمیم گیری مدیران به عنوان یکی از مهارت های مدیریتی همواره به عنوان یک عامل اساسی پیشرفت در سازمان ها مورد توجه بود است بر همین اساس شناسایی عوامل موثر بر آن ضروری احساس می شود ، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری مدیران با نقش میانجی مدیریت دانش شخصی انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، 195 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان، تصمیم گیری مدیران، مدیریت دانش شخصی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که رابطه ابعاد جو اخلاقی سازمان با مدیریت دانش شخصی مثبت و معنی دار بود، نقش میانجی مدیریت دانش شخصی در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تصمیم گیری مدیران مثبت و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  در نتیجه برای بهبود تصمیم گیری مدیران می بایست به جو اخلاقی سازمان و مدیریت دانش شخصی توجه نمود.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی سازمان، تصمیم گیری سازمان، مدیریت دانش شخصی
 • سعید کیان پور*، علی فلاحتی، مرتضی مرادی، محمد پیری صفحات 93-99
  زمینه

  به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به فساد، خشونت و فقر ملت ها که از نبود اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار سرچشمه می گیرد احساس می شود. رفع بنیادی فساد، خشونت و فقر ملت ها در راستای انگیزه های عملی توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار میسر نخواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق و محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی است.

  روش

  روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان اقتصادی محیط کسب و کار، شاخص اخلاق و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال های 2017-2006 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده های بانک جهانی و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش لورنبرگ- مارکاردت و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است.

  یافته ها

  برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخلاق  و آسانی محیط کسب و کار رابطه معناداری با توسعه یافتگی دارد و در طی زمان نیز موثرتر خواهد بود.

  نتیجه گیری

  دو عامل مشخص، از مهمترین عوامل موثر بر  رشد و توسعه اقتصادی به شمار می روند، یکی از این دو عامل، فساد مالی و اخلاقی است و دیگری آسانی محیط کسب و کار است پس نتیجه بررسیها نشان می دهد که اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق اقتصادی، توسعه اقتصادی، محیط کسب و کار، شبکه عصبی
 • بهاره حاجی محمدلو، زهره حاجیها* صفحات 100-107
  زمینه

  یکی از عوامل اصلی شکل دهی مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود، نیت اخلاقی حسابرسان می باشد. رفتار اخلاقی می تواند منجر به رفتارهای متفاوتی از سوی مدیران در مورد مدیریت سود گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط بین جو اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود است.

  روش

  روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق روسای حسابداری، مدیران مالی و معاونان مالی و اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر از طریق جدول مورگان 196 نفر در سال 1395 و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد برگرفته از تحقیقات قبلی است. همچنین آزمون فرضیه ها از روش های همبستگی و مدل رگرسیون با استفاده از نرم افزار  Spss و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است.

  یافته ها

    یافته ها نشان می دهد جو اخلاقی خود خواهانه، دلسوزانه و نظام مند اثر مستقیم و معناداری بر حمایت حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی دارد. از طرفی دیگر قضاوت های اخلاقی حسابداران در خصوص مدیریت سود با نیت و رفتار اخلاقی آنها رابطه معنادار و مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  این نتایج بر اهمیت جو اخلاقی سازمان در پیشبرد اهداف برنامه های مسئولیت اجتماعی توسط حسابداران تاکید می کند و قضاوت حسابداران در مورد مدیریت سود مستقیما با نیت اخلاقی آنان رابطه دارد.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مدیریت سود
 • طاهره مباشر، مهرداد صالحی* صفحات 108-114
  زمینه

  تکامل حرفه حسابرسی و توانایی آن در جلب اعتماد عمومی به رعایت آیین اخلاق حرفه ای بستگی خواهد داشت. فعالیت های متقلبانه بیانگر ضعف ارزش های اخلاقی حاکم در فضای کار و آموزش می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، فضاهای اخلاقی و ارزش های اخلاقی شرکت ها با قضاوت اخلاقی حسابرسان است.

  روش

  پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در موسسات حسابرسی تهران و سایر شهرستان ها می باشد که از میان آنها 145 نفر به روش طبقه بندی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده است. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری 21SPSS و از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و روش رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که بین هوش هیجانی، ارزش های اخلاقی و فضاهای اخلاقی حرفه ای، ابزاری و مستقل با قضاوت اخلاقی حسابرسان ارتباط معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به رابطه هوش هیجانی، فضاهای اخلاقی و ارزش های اخلاقی شرکت ها با قضاوت اخلاقی حسابرسان و به سبب آن که قضاوت های حرفه ای حسابرسی بر تصمیم گیری های آگاهانه افراد اثرگذار است، حسابداران رسمی عضو جامعه مستلزم ایفای نقش حرفه ای خود به عنوان نمایندگان اخلاقی جامعه خواهند بود.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی شرکت ها، فضاهای اخلاقی، قضاوت اخلاقی حسابرسان، هوش هیجانی
 • نریمان عباسی*، حسن قلاوندی، بهناز مهاجران صفحات 115-122
  زمینه

  یکی از ارکان اساسی که در بهبود روندها و برنامه های نظام آموزش و پرورش نقش پر اهمیتی را می تواند ایفا کند، جاری بودن ابعاد اخلاق حرفه ای در میان اعضای این سازمان ها می باشد، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مولفه های اخلاق حرفه ای انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی و طرح پژوهشی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران آموزش و پرورش  استان آذربایجان غربی می باشد، 356 نفر از دبیران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از طریق  تحلیل عاملی تاییدی و فریدمن تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که مولفه های رعایت حرمت همکاران، شایستگی تخصصی، شایستگی پداگوژیکی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان،  ارزیابی بی طرفه (تعامل حرفه ای) با دانش آموزان، انجام ارزشیابی صحیح از دانش آموزان، احترام گذاشتن به مسیولان و سازمان، نحوه برخورد با موضوعات حساس و  ارتقای شخصیت علمی و رشد تهذیب نفس در خویش مورد تایید در راستای تبیین اخلاق حرفه ای هستند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه برای توسعه اخلاق حرفه ای در میان دبیران می توان به مولفه های اخلاق حرفه ای که در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است توجه کرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، دبیران، آموزش و پرورش
 • علیرضا عقیقی* صفحات 123-131
  زمینه

  مسئله مهم پیش‎روی سازمان ها، شناسایی عوامل مرتبط با اشتیاق شغلی و بکارگیری این عوامل جهت افزایش سطوح اشتیاق کارکنانشان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی بر اشتیاق شغلی با تاکیدبر نقش واسط اخلاق کاری ‎است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان به تعداد 490نفر بوده که حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد 217نفر با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده تعیین شده است. برای گردآوری داده های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، اخلاق‎کاری، و اشتیاق شغلی استفاده شد. و الگوی ارایه شده با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی در فرآیند شکل‎گیری اشتیاق شغلی با نقش واسط اخلاق‎کاری بوده و تمامی روابط مستقیم میان متغیرهای مدل، معنادار بوده‎اند. همچنین، نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند که؛ عدالت سازمانی 70 درصد اخلاق کار در سازمان، رهبری اخلاقی 55 درصد اخلاق‎کار در سازمان، اخلاق کار 66 درصد اشتیاق شغلی، رهبری اخلاقی 41 درصد اشتیاق شغلی را از طریق اخلاق‎کار در سازمان و  عدالت سازمانی 47 درصد اشتیاق شغلی را از طریق اخلاق‎کار در سازمان را پیش‎بینی می‎کنند.

  نتیجه‎گیری

  بر اساس یافته‏ های پژوهش، با توجه به نتایج این مطالعه می توان با ایجاد جو اعتماد و برابری در سازمان و با تقویت شاخص های مثبت فردی و سازمانی وضعیت اشتیاق شغلی کارکنان را بهبود بخشید؛ تا با افزایش تعهد و دلبستگی کارکنان به سازمان زمینه بهبود عملکرد سازمان مهیا گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق‎کار، رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی
 • محمدرضا حسینی معصوم، منصور گرکز*، پرویز سعیدی، علیرضا معطوفی صفحات 132-139
  زمینه

  بر اساس نظریه توسعه پایدار، مدیران انگیزه بالایی برای رعایت اصول اخلاقی در عملیات تجاری دارند، هر چند، برخی از رفتارهای غیراخلاقی مدیران در دستکاری سود منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شوند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه عملکرد توسعه پایدار و رفتارهای غیراخلاقی مدیران در دستکاری سود است.

  روش

  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1394 بودند که تعداد 183 شرکت با استفاده از نمونه گیری حذفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، روش اسنادکاوی بود. داده های مورد نیاز شامل اطلاعات موجود در صورت های مالی، گزارش های هییت مدیره و بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری- مدل سازنده استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهند بین عملکرد توسعه پایدار با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی رابطه مثبت و معنی دار و بین عملکرد توسعه پایدار با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش با افزایش عملکرد توسعه پایدار، رفتارهای غیراخلاقی مدیران در دستکاری سود از طریق مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و اقلام تعهدی کاهش می یابند.

  کلیدواژگان: اخلاق، دستکاری سود، توسعه پایدار
 • فضل الله کاظمی*، یونس نظری، امین زارع، مجید رمضان صفحات 140-149
  زمینه

  رهبری همواره روی خوش و مثبت خود را نشان نداده و در مواردی وجه تاریک خود مانند سبک های رهبری غیراخلاقی ماکیاولی و خودکامه را به نمایش گذاشته و بر سازمان و عملکرد آن تاثیر منفی می گذارد. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی گرانه رهبری خودکامه و بدبینی سازمانی در رابطه بین رهبری ماکیاولی و رفتار انحرافی کارکنان بود.

  روش

  پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان یکی از ارگان های دولتی شهر شیراز می باشد که تعداد 127 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 استفاده گردید.

  یافته ها

  بر مبنای نتایج پژوهش مشخص شد رهبری ماکیاولی با بروز رهبری خودکامه، بدبینی سازمانی و رفتار انحرافی رابطه مثبت و معنادار دارد. نتایج نشان داد رهبری خودکامه رابطه مثبت و معنادار با بدبینی سازمانی دارد ولی رابطه آن با بروز رفتار انحرافی تایید نشد. همچنین مشخص شد بدبینی سازمانی با بروز رفتار انحرافی رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت نقش میانجی گر بدبینی سازمانی در رابطه رهبری ماکیاولی و رفتار انحرافی تایید و نقش میانجی گر رهبری خودکامه رد شد.

  نتیجه گیری

   در این پژوهش مشخص شد با افزایش سطح ماکیاولی رهبران، میزان بروز رهبری خودکامه، بدبینی سازمانی و رفتارهای انحرافی نیز افزایش خواهد یافت که بدبینی سازمانی بر خلاف رهبری خودکامه، شدت رابطه میان رهبری ماکیاولی و رفتار انحرافی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: رهبری غیراخلاقی، رهبری ماکیاولی، رهبری خودکامه، بدبینی سازمانی، رفتارهای انحرافی در سازمان
 • سید نجم الدین موسوی، امیر غفوریان شاگردی*، علی شریعت نژاد، فاطمه اکبری صفحات 150-157
  زمینه

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط رهبری معنوی با سرمایه روانشناختی و معنویت کاری به منظور نیل به اخلاق کاری در سازمان است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش250 نفر از کارکنان اداره بازرگانی و اتاق بازرگانی شهرستان خرم آباد هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 151 نفر انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن با استفاده از از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ آزمون شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و Spss استفاده گردیده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش مشتمل بر هفت فرضیه است که تمامی فرضیات در سطح خطای 95% تایید شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران و رهبران سازمانی با القای احساس امید، ایمان و بصیرت بخشی به کارکنان سازمان می توانند باورهای افراد به توانایی هایشان برای دستیابی به موفقیت (سرمایه روانشناختی) را تحت اثر قرار داده و از این طریق زمینه نیل به اخلاق کاری در سازمان را فراهم سازند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده آن است که مدیران و رهبران سازمان ها می توانند با استفاده از انگیزش درونی و القای معنویت الهام بخش سطح معنویت در کار را بهبود بخشیده و از این طریق زمینه ساز اخلاق کاری مناسب در سازمان شوند.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، سرمایه روانشناختی، معنویت در کار، اخلاق کاری
 • سعید خیاط مقدم*، سیده مهدیه طباطبایی نسب، کیومرث سجادی صفحات 158-165
  زمینه

  مدیریت ارزشهای اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی و انسجام و تعادل فرهنگی می شود. در ضمن تقویت خودکنترلی کارکنان، بستر فرهنگی را برای تقویت تجربه و دانش کارکنان مهیا می سازد. مقاله پیش رو، به تحلیل رابطه اخلاق حرفه ای بر تسهیم دانش با میانجی خودکنترلی کارکنان می پردازد.

  روش

  پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان سازمان دیوان محاسبات کشور در حوزه های اداری استانهای؛ گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بود. به دلیل محدودیت جامعه تمامی آن به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش 3 پرسشنامه استاندارد بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد.

  یافته ها

   ضریب آماره T برآورد شده در رابطه اخلاق حرفه ای کارکنان بر تسهیم دانش برابر 543/0 نتیجه شده است. لذا اخلاق حرفه ای کارکنان با تسهیم دانش رابطه معنی داری دارد و خودکنترلی رابطه بین ، اخلاق حرفه ای کارکنان را با تسهیم دانش به خوبی میانجیگری کرده است.

  نتیجه گیری

  پارادایمی که به منظور تسهیم دانش فردی کارکنان، تسهیم فرصت یادگیری و تقویت انگیزه آن در سازمان مطرح شده است، بیانگر الزام به تسهیم دانش است تا در کلیه بخشهای سازمان سرایت یافته و همگانی شود.

  کلیدواژگان: ارزشهای اخلاقی، اخلاق حرفه ای، خودکنترلی کارکنان و تسهیم دانش
 • مراد خوشدل مفیدی، محمدرضا باقرزاده*، اسدالله مهرآرا صفحات 166-170
  زمینه

  گمرک ایران در اجرای ماموریت مرزبانی اقتصادی با توجه به تغییرات روزافزون جهان تجارت، نیاز به مفاهیم جدید جهت همگامی با آن را دارد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت استعداد با مدیریت دانش با نقش میانجی اخلاق سازمانی در سازمان گمرک است.

  روش

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان گمرک که تعداد در زمان پژوهش 8364 نفر بودند که ازاین بین 373 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسشنامه های 1. مدیریت استعداد 54 گویه محقق ساخته، 2. ابزار اندازه گیری اخلاق سازمانی از پرسشنامه اخلاق سازمانی CEP 5 گویه 3. مدیریت دانش بر اساس پرسشنامه مدیریت دانش 42 گویه، جمع آوری اطلاعات انجام و از طریق معادلات ساختاری PLS مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد مقدار آماره t در مسیر اخلاق سازمانی و مدیریت دانش برابر با 894/16 و بزرگ تر از 96/1 است و همچنین مقدار آماره t در مسیر مدیریت استعداد و اخلاق سازمانی برابر با 537/6 و بزرگ تر از 96/1 است، پس رابطه میان آن ها معنی دار است اما برای مسیر سوم یعنی مدیریت استعداد و مدیریت دانش مقدار آماره t برابر با 644/0 و کوچک تر از 96/1 است، لذا این دو رابطه معنی دار نمی باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، مدیریت استعداد در سازمان گمرک از طریق اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش تاثیرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، گمرک
 • لیلا طالبیان*، مریم سامری صفحات 171-175
  زمینه

  استدلال اخلاقی و تفکر انتقادی نقش موثری در تطابق با شرایط محیطی و تحصیلی در دانش آموزان دارد، بر همین اساس شناسایی عوامل موثر بر آنها ضروری می باشد، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش از طریق اینفوگرافیک بر استدلال اخلاقی و تفکر انتقادی در درس هدیه های آسمانی انجام شد.

  روش

  روش تحقیق پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 48  نفر از دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 24 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سوال های پژوهش و با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که تاثیر آموزش از طریق اینفوگرافیک بر استدلال اخلاقی و تفکر انتقادی دانش آموران  در درس هدیه های آسمانی مثبت و معنی دار می باشد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه برای رشد استدلال اخلاقی و تفکر انتقادی دانش آموزان می توان به آموزش از طریق اینفوگرافیک توجه کرد.

  کلیدواژگان: اینفوگرافیک، استدلال اخلاقی، تفکر انتقادی، هدیه های آسمانی
 • مهتاب حسنی*، علیه مقیمی خراسامی صفحات 176-179
  زمینه

  در سالهای اخیر، اخلاق حرفه ای تاثیر چشم گیری برروی فعالیتها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان است.

  روش

  روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 50 نفر از کارکنان شهرک صنعتی شاهرود که به علت تعداد محدود جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون می باشد.

  یافته ها

  هفت مولفه از اخلاق حرفه ای شامل صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری کارکنان، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری دارد. ولی مولفه مسئولیت پذیری با تعهد سازمانی رابطه معناداری ندارد.

  نتیجه گیری

  از پزوهش حاضر می توان چنین استنباط نمود که با افزایش مولفه های اخلاق حرفه ای، تعهد کارکنان در سازمان افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، عدالت و انصاف، صادق بودن
 • فرزاد رمضانی راد، محمود رضایی زاده*، داود کیاکجوری، مهران مختاری بایع کلایی صفحات 180-184
  زمینه

  درسازمانها، مدیریت رفتارسازمانی نقش بسزایی در عملکرد کارکنان دارد و توجه به  اخلاق سازمانی ابزاری برای ارتقای عملکردسازمانی است.  پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتارسازمانی با تاکید بر اصول اخلاقی در صنعت بانکداری بخش دولتی شکل گرفت.

  روش

  این پژوهش کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی بود. جامعه آماری خبرگان صنعت بانکداری بخش دولتی بودند که از میان آنها 15 نفر  با روش گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (Fuzzy Delphi- FANP - FDEMATEL) و آزمون فریدمن انجام شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق 41 عامل در7 دسته معیار را مشخص کردند که بر اساس نتایج حاصل شده، عوامل اخلاقی بالاترین وزن و مهم ترین نقش را در مدیریت رفتارسازمانی داشته اند.  همچنین بر اساس نتایج حاصله، بیشترین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری به ترتیب عوامل ساختاری و منطقه ای/ بین المللی بر سایر عناصر سیستم بوده است. در این میان شاخص عدالت و استقرار نظام مشارکتی به ترتیب با بیشترین میانگین 39/4و 25/4 در رتبه اول و دوم قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  بانک ها نبض اقتصاد کشورند، لذا بانکها می بایست الگوی عدالت محور را در تمام فرایند های سازمانی و بانکی مستقر ساخته و با  بازنگری فرهنگ سازمانی و رعایت ارزشهای فردی و اصول اخلاقی ،ضمن شفاف سازی امور بانکداری در راستای اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا، در جهت رسیدن به اهداف کلان سازمانی و ملی با  مد درنظر قرار دادن اصول مشارکت نظامند و تعامل سازنده با سایرین گام بردارند.

  کلیدواژگان: رفتار سازمانی، صنعت بانکداری، اصول اخلاقی
|
 • R. Pournaghi *, M. Khosravi Pages 3-14
  Background

  Planning for the decrease of scientific misconducts among students requires the recognition of subjects and relevant cases. The aim of the current study is determining the categories of scientific immorality among university students and categorizing them.

  Method

  The current study is in the category of descriptive studies and data gathering is done using the systematic review method. The statistical population includes all research papers on Studentschr('39') academic misconducts in the databases of Scopus, Web of Science and PubMed and between their index up to the beginning of 2017 (3727 papers). Sampling was done after going through the process of: identification, screening, eligibility and included and 63 papers were selected as samples. By studing the full text of the papers, the examples were encoded and categorized into larger groups (categories). Evaluating the findings was done using the self-monitoring techniques.

  Results

  The findings showed that the main examples of Studentschr('39') academic misconducts included: Plagiarism (false paraphrasing, false copying, inaccurate citation, self plagiarism, idea plagiarism, unauthorized translation, potluck paper or text, complete plagiarism, minor plagiarism) cheating (in the exam and in homework), falsification (distortion  and fabrication), unauthorized assistance (collusion and shadowing) and fraud (lying).

  Conclusion

  The categories and examples found in the research can be used to prevent studentschr('39') academic misconducts. Policies makers can use these findings to formulate and improve legal rules, approve regulations and disciplinary regulations, and provide educational strategies for prevent Studentschr('39') academic misconducts.

  Keywords: Academic misconduct, Plagiarism, Research ethic, Students, Systematic review
 • Z. Firouzgah, M. Bahrami Khoshkar* Pages 15-20
  Background

  Ethics is a science that discusses human properties related to plant, animal and human forces. In this science, the knowledge of the virtuous queens from vices is discussed, through which a person brings himself to the virtuous queens and by this means he is revived by actions that lead to the happiness of the hereafter. The importance of political and ethical interactions has been the focus of experts for years. It is important to clarify the interactions between ethics and politics because the task of many important and controversial categories that are a subset of the two will be clarified. The relationship between politics and ethics, especially in the Islamic government, is more important. Therefore, the present study examines the jurisprudential and moral foundations in the formation of the Islamic government.

  Conclusion

  The Islamic government can be considered as the government of divine law, because the establishment of moral virtues, the realization of social justice, and the preservation of human dignity and dignity can only be achieved in the light of divine laws and the establishment of Islamic and divine government is very important. The Islamic government must be committed to morality, because in the political system of religious democracy, if the two components of its legitimacy, namely legitimacy and acceptability, criticism and oversight, are not taken into account, due to overconfidence in the context of religious beliefs and sentiments. The tyranny, weakness, and fundamentalism of the worldchr('39')s historical and institutional institutions, the possibility of further damage such as the intensification of monotheism and the rise of religious tyranny, the strengthening of religious and secularism, religious and secularism, with the support of popular acceptance.

  Keywords: Ethics, Government, Islamic ethics
 • J. Hosseinzadeh*, A. Rostamzadeh Pages 21-28
  Background

  In any society, values, collective and national interests have a special place. National legal systems, in the sense of public order in the nationalization of foreign investor property, support these high national values and interests against individual interests. Therefore, this research has been conducted with the aim of presenting the moral model of public order in the nationalization of foreign investment property.

  Method

  The present study is an applied descriptive-survey study that has been done using both quantitative and qualitative approaches. In the qualitative stage, based on the considered indicators, 31 experts were selected by snowball sampling method to form an expert panel. In the quantitative phase, Iranian government agencies were selected as the statistical population and 382 samples were considered. To collect data at this stage, a questionnaire was used and data analysis was performed using SPSS and GAMZ software.

  Results

  Based on the results, individual, social, political and economic dimensions were identified in 12 sub-components. Findings showed, social factor has 0.02 and political factor has 0.03 and the economic factor has 0.04 functional gap.

  Conclusion

  The results showed that the biggest gap is in the economic dimension of ethics and the weight of this dimension needs to be increased to make the model more effective.

  Keywords: Public order, Ethics, Nationalization of properties, Foreign investor
 • D. Sheikhi *, M. Pazoki Pages 29-36
  Background

  Modern tourism has caused social, economic and environmental damage, in spite of its positive effects, in order to earn money and profit. One of the reasons for these problems is the lack of respect for ethical issues by tourists. The purpose of this article is to investigate and analyze the indicators and codes of ethical tourism from the viewpoint of tourists in the Ganjnameh tourism area of Hamedan.

  Method

  The present study is descriptive-analytic. The statistical population consisted of tourists from the Ganjnameh of Hamedan. Among them, 82 tourists were selected by simple random sampling. A questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics, one-sample t-test and correlation coefficient using SPSS software.

  Results

  The results of this study showed that all the components of tourism ethics of tourists were evaluated more than average and desirable. This situation is independent of their place of residence, age, sex, occupation and education, and there is no relationship between them.

  Conclusion

  Based on data analysis, the extent to which tourists adhere to the ethics of tourism in relation to the host society and the environment has caused their behavior and ethical behavior to be appropriate. Therefore, the elaboration and promotion of the principles and codes of tourism ethics based on Iranian Islamic culture will be the basis for promoting sustainable tourism and positive economic, social and environmental impacts.

  Keywords: Tourism ethics, Tourism ethics codes, Sustainable tourism development
 • H. Rajabdorri, H. Vakiliifard *, H. Salari Pages 37-44
  Background

  Attention to ethical philosophy and in particular ethical theories is necessary for audits. The purpose of this study is to identify and examine the importance of ethical theories in auditing from the perspective of experts and professional activists.

  Method

  This research is a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative part is conducted by Delphi and content analysis. Population of the study includes all related articles with ethical philosophy. Based on the opinion of three experts, 25 related articles were identified and, using content analysis identified eight ethical theories that are prominent in the audit profession. Then, with the Delphi technique and using the opinion of 13 experts, the importance of these theories was identified. Also, in the quantitative section, there is a research community of active auditors in the country that prioritizes theories of ethics by obtaining 164 opinions through simple random sampling and questionnaire tools and data were analyzed with LISREL software.

  Results

  The findings of the study showed that according to the expertschr('39') viewpoints, from all eight theories examined (conservatism, utilitarianism, autism, altruism, justice, libertarianism, benevolence, and virtue), all except Selfishness and liberalism matter more than the average. The survey of professional activistschr('39') opinions also showed that all the 6 theories examined apply to the Iranian audit environment and have a higher than average importance. Also, benevolence has the highest factor loadings, followed by virtue-oriented theories, conscientiousness, justice, altruism, and utilitarianism, respectively.

  Conclusion

  To increase the level of professional ethics, it is necessary to pay attention to ethical theories by the identified priorities.

 • N. Sedighi, A.H.M. Davoodi*, M. Ghorbanhosseini, Z. Amini Sabegh Pages 45-51
  Background

  Electronic banking is one of the new topics related to both technology and finance. The purpose of this research is to identify and rank the ethical components in the electronic banking industry.

  Method

  The present study is descriptive-survey. The statistical population of this research is experts in the field of marketing, development and improvement of E-Banking services in Tejarat Bank. Among them, 205 people were randomly selected as the sample using Morgan table. The research instrument was a researcher made questionnaire. Finally, raw data was analyzed using Friedman test.

  Results

  After data analysis, 56 ethical components were identified in the E-Banking industry and were divided in 9 categories. As follow employees, customers and shareholders including 6 components, competitors including 4 components, voluntary responsibility including 8 components, economic responsibility including 7 components, the legal and Moral responsibilities including 5 components and Information Technology has 9 components.

  Conclusion

  According to the results of the research among categories; Information Technology, Voluntary responsibility and employees ranked first to third respectively. Among components; diversify service tools, keeping customers informed, honesty and integrity ranked first to third respectively.

  Keywords: Ethics, Electronic banking, Ethics components
 • H. Biabani *, E. Hassanpoor Ghoroghchi, B. Hadizadeh Moghadam Pages 52-62
  Background

  Marketing has for many years been working to reduce environmental concerns by relying on ethics and presenting new marketing ideas such as green marketing. Therefore, the present study aimed to provide a model of the green marketing process in the pharmaceutical industry.

  Method

  This applied research was conducted with a mixed (quantitative - qualitative) approach. In the qualitative part, the methodology was based on data theory. The statistical population consisted of a group of experts (university professors, marketing consultants, and senior sales and marketing managers of pharmaceutical companies) among whom 11 were selected by snowball sampling. The interview tool was deep and unstructured. And the method of data analysis was open, axial and selective triple coding. In the quantitative part, the method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of senior, middle and operational managers of pharmaceutical companies based in Tehran, 210 of whom were selected using simple random sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire. Finally, the data were analyzed using structural equation method.

  Results

  In the qualitative part, the findings led to the design of the research paradigm by the researchers, and quantitative findings confirmed 21 hypotheses taken from the model at the 0.05 level, which resulted in fitting and confirming the model.

  Conclusion

  In the qualitative part, the findings led to the design of the research paradigm by the researchers, and quantitative findings confirmed 21 hypotheses taken from the model at the 0.05 level, which resulted in fitting and confirming the model.

  Keywords: Marketing ethics, Green marketing, Pharmaceutical industry
 • P. Yarmohammadzadeh *, B. Enayati, Z. Shoori Milani Pages 63-69
  Background

  Growth and development in each organization, accomplished with institutionalizing a culture of organizational change and acceptance this by staff. So, the purpose of this study was to investigate the relationship between the role of personal values and ethical behavior with a commitment to organizational change.

  Method

  The study method was descriptive- correlation. The statistical population was all of the Azarbaijan Shahid Madani university staffs. Among them, 163 people were selected as a statistical sample. In order to collect datas, personal values, ethical behavior and commitment to organizational change questionnaire were used. Data were analyzed by Amos Graphic software through structural equation modeling.

  Results

  Findings showed that there is a relation between personal values and non- ethical behavior and the commitment to organizational change. The results showed good fit between the saturated models with empirical model.  Mediating role of personal values with relationship between non- ethical behavior and a commitment to organizational change in the path analysis model was confirmed.

  Conclusion

  Ethical behavior index and its dimensions with personal values have a direct effect on commitment to organizational change. Individuals who do not respect the principles and criteria of organizational ethics have a negative influence on their personal and moral values, and can not be committed to a positive organizational change.

  Keywords: Immoral behavior, Personal values, Commitment to organizational change
 • S. Karimi Potanlar., Y. Khatibi* Pages 70-75
  Background

  Value added tax as an indirect tax is one of the effective sources of government tax revenue and the study of its economic effects is the focus of many economic studies. Therefore, the purpose of this article is to investigate the effect of VAT on the stability of the public sector economy in Iran with the approach of promoting tax ethics and culture.

  Method

  The present study was applied and among descriptive-relational researches. The statistical population of quarterly and tax data during the years 1393-1389 was the information of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. In this study, due to the selection of macroeconomic variables, the whole statistical population was considered as a statistical sample and collected using a checklist. Data analysis was performed using autoregressive pattern method with ARDL distributive interval.

  Results

  Two models were presented in this regard: in the first model, the variable value added tax (VAT) with a coefficient of -0.71 at an error level of 1% had a negative and significant effect on budget deficit fluctuations. In the second model, the value added tax coefficient was -0.49 at the 1% error level and had a negative effect on tax revenue fluctuations in the current period.

  Conclusion

  The results of estimating the research models indicate that VAT is effective and useful in providing and stabilizing the public sector economy by reducing tax fluctuations and government budget deficit fluctuations in Iran. By consolidating and expanding the activities of the public sector, the issue will lead to greater welfare for the general public as well as improving the culture and tax ethics in the country.

  Keywords: Value added tax, Public sector, Autoregressive distributed lag, Tax ethics
 • Y. Pashazadeh*, M. Soleimani, K. Teymori Azar Pages 76-85
  Background

  The discussion of humble and integrity ethical leadership has been raised as one of the newest leadership theories in organizations over the last few years and have been considered as a necessity in the academic environment. Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship between humble and integrity approaches of Ethical leadership with organizational performance and the mediating role social capital in this relationship.

  Method

  This research is descriptive-correlative. The statistical population of the study consisted of professors and staff with masterchr('39')s degree (N=600). Among them, 201 subjects were selected as the statistical sample by simple random sampling. Data were collected using a questionnaire. SPSS-AMOS software and structural equation method were used for data analysis.

  Results

  The results of the analysis of the statistical data of the research confirm the conceptual model and the research hypotheses with high confidence. This means that the two humble and integrity leadership methods have positive and significant relationship with organizational performance and the mediator role of social capital in this regard was accepted.

  Conclusion

  Findings show that universities and other organizations can increase the level of organizational performance of employees by strengthening the humble and integrity skills of leadership in managers and supervisors of the organizational units. Also, it is very important to paid attention to the mediator role of social capital in the relationship between ethical leadership and organizational performance.

  Keywords: Humble leadership, Integrity leadership, Social capital, Organizational performance
 • M. Islampanah, S. Shahbazi*, J. Bagholi Pages 86-92
  Background

  Managerschr('39') decision making as one of the management skills has always been considered as a major factor in the progress of organizations. Accordingly, identification of the effective factors on it is essential. By understanding this, aim of the present study is to investigate the relationship between the ethical climate of the organization and the decision making of managers with the mediating role of personal knowledge management.

  Method

  The research method is descriptive- correlation. The statistical population consisted of all the managers and staff of Razi University of Kermanshah. 195 persons were selected by stratified random sampling method, proportional to the volume of each class. Data were collected by three questionnaires; organizational ethical climate, decision-making of managers and personal knowledge management. Data were analyzed through Pearson corelation and path analysis by LISREL and SPSS.

  Results

  The results of the study showed that the relationship between dimensions of the ethical climate of the organization and the personal knowledge management was positive and significant, mediating role of personal knowledge management in the relationship between social responsibility and decision making by managers was positive and significant.

  Conclusion

  In order to improve decision making, managers should pay attention to the ethical climate of the organization and the personal knowledge management.

  Keywords: Organizational ethical climate, Organizational decision making, Personal knowledge management
 • S. Kianpoor*, A. Falhati, M. Moradi, M. Peeri Pages 93-99
  Background

  In order to achieve development, there is a need to pay attention to corruption, violence and poverty of nations, which stems from the lack of economic ethics and business environment ethics. Fundamental elimination of corruption, violence and poverty of nations in line with the practical motivations of economic development will not be possible except with the growing link between economic ethics and business environment ethics. The purpose of this study is to investigate the relationship between ethics and business environment on economic development.

  Methods

  The research method is applied and correlational. Macroeconomic indicators of business environment, ethics index and economic development index of Iran have been selected as a statistical population that the years 2006-2007 were selected as a research sample. The data measurement tool was the World Bank and the International Institute for Transparency. Lorenberg-Marcardt method and perceptron neural network analysis and artificial intelligence were used for the test.

  Results

  The fit of the research model, which included a main hypothesis, was confirmed. Ethics and ease of business environment have a significant relationship with development and will be more effective over time.

  Conclusions

  Two specific factors are among the most important factors affecting economic growth and development, one of these two factors is financial and moral corruption and the other is the ease of business environment, so the results show that ethics Economic and ethics of the business environment affect economic development.

  Keywords: Economic ethics, Economic development, Business environment, Neural network
 • B. Haji Mohamadloo, Z. Hajiha * Pages 100-107
  Background

  One of the main factors for shaping social responsibility and profit management is the auditorchr('39')s ethical intention. Ethical behavior can lead to different behaviors by managers about earnings management.The present study aims to investigate and analyze the relationship between ethical athmosphere, social responsibility and earnings management.

  Method

  The research method used in this research is descriptive-survey method of applied type and correlation. The statistical population of the study is the heads of accounting, financial managers and financial and economic deputies of companies listed on the Tehran Stock Exchange and the statistical sample size used in the present study through the Morgan table is 196 people in 2016 and is proportional by stratified sampling. The research tool is a standard questionnaire taken from previous research. Also, hypotheses were tested using correlation methods and regression models using Spss software and structural equation modeling.

  Result

  Findings show that selfish, compassionate and systematic ethical athmosphere have a direct and significant relationship with accountantschr('39') supporting of ethical climate and social responsibility. On the other hand, ethical judgments of the accountants has significant relationship with earnings management and ethical behaviors.

  Conclusion

  These results emphasize the importance of the organizationchr('39')s ethical climate in advancing the goals of social responsibility programs by accountants, and accountantschr('39') judgments about earnings management are directly related to their ethical intentions.

  Keywords: Ethical climate, Social responsibility, Earnings management
 • T. Mobasher, M. Salehi* Pages 108-114
  Background

  Evolution of the audit profession and its ability to gain public trust will depend on compliance with code of professional ethics. Fraudulent activities indicate the weakness of the ruling ethical values in work and training environment. The purpose of the present study is to investigate the relationship between emotional intelligence, ethical climates and ethical values of companies and auditor’s ethical judgment.

  Method

  The present study is a descriptive-correlational research. The statistical population consisted of member auditors of Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA) who work in audit institutions in Tehran and other cities, among which 145 subjects were selected as research sample through stratified sampling. The tool used in this study was a questionnaire. The collected data was analyzed in SPSS v.21 (a statistical software) through Kolmogorov-Smirnov test and Multiple Regression.

  Results

  Results show that emotional intelligence, ethical values and professional, instrumental and independent ethical climates are significantly associated with auditor’s ethical judgment.

  Conclusion

  Given the relationship of emotional intelligence, ethical climates and ethical values of firms with auditor’s ethical judgment and because audit professional judgments have an effect on individuals informed decision-makings, certified accountants of the association are required to play their professional role as ethical representatives of the society.

  Keywords: Corporate ethical values, Ethical climates, Auditor’s ethical judgment, Emotional intelligence
 • N. Abbasi*, H. Ghalavandi, B. Mohajeran Pages 115-122
  Background

  One of the key elements that can play an important role in improving education system trends and programs. The current dimensions of professional ethics among the members of these organizations, with understanding this important the purpose of this study was to design and explain the components of professional ethics.

  Method

  The research method is descriptive and research is a survey. The statistical population included all the teachers of education in West Azarbaijan province, 356 teachers were selected by stratified random sampling, proportional to the size of each class. For data collection a researcher-made questionnaire was used. The collected data were analyzed using SPSS statistical software through confirmatory factor analysis and Friedman analyzed.

  Results

  The results of the study showed that The components of respect for colleagues honor, special competence, pedagogical competence, studentschr('39') growth and development, student secrets, unbiased assessment (professional interaction) with students, performing the correct assessment of students, respecting officials and organizations, the way to deal with sensitive subjects and the promotion of the scientific personality and the development of self-esteem was approved in the context of the elaboration of professional ethics.

  Conclusion

  As a result, in order to develop professional ethics among teachers, we can pay attention to the components of professional ethics that have been approved in this research.

  Keywords: Professional ethics, Teachers, Education
 • A. Aghighi * Pages 123-131
  Background

  An important issue for organizations is to identify factors related to job motivation and use these factors to increase the level of enthusiasm of their employees. The purpose of this study is to explain the effect of ethical leadership and organizational justice on job motivation by emphasizing the mediating role of work ethic.

  Methods

  The present study was descriptive-correlation. The statistical population of this research was 490 employees of all administrative staff of Hamedan University of Medical Sciences. The sample size was 217 people based on Morgan table using simple random sampling method. For collecting data, four standard questionnaires were used; organizational justice, ethical leadership, work ethic and work engagement and the proposed model was analyzed using structural equations modeling.

  Results

  The results of the research show that the applied model is a suitable theoretical model in the process of formation of work engagement with the mediating role of work ethics and All direct relationships between the model variables were significant. Also, the results of structural equation modeling showed that organizational justice predicts 70% of work ethics in the organization, ethical leadership 55% of work ethics in the organization, work ethics 66% of work engagement, ethical leadership predicts 41% of work engagement through work ethic in organization and organizational justice predicts 47 percent predict work engagement through the work ethic in the organization.

  Conclusion

  According to the results of this study, by creating an atmosphere of trust and equality in the organization, by strengthening the positive personal and organizational indicators, the status of employeeschr('39') work engagement can be improved. To increase the commitment and attachment of employees to the organization, it is necessary to improve the performance of the organization.

  Keywords: Work ethic, Ethical leadership, Organizational justice, Work engagement
 • M. Hoseini Masoom, M. Garkaz *, P. Saeedi, Matoufi A. Pages 132-139
  Background

  According to the sustainable development theory, managers have a high incentive to observe ethical principles in business operations. However, some of the immoral behaviors of managers in earnings manipulation lead to ethical failures in companies. Accordingly, the purpose of this study was to analyze the relationship between sustainable development performance and managers’ immoral behaviors in earnings manipulation.

  Method

  It was an applied correlation study. The statistical population consists of all companies accepted in Tehran Stock Exchange between 2010 and 2015. One hundred eighty three companies have been selected as the statistical sample using systematic sampling method. Documentary research method was used to collect data including the use of information in financial statements, board of directors’ reports and database of the stock exchange market. For testing hypotheses, formative structural equation modeling has been used.

  Results

  Results showed that there was a positive and significant relationship between sustainable development performance and earnings management through real activities manipulation and there was a negative and significant relationship between sustainable development performance and discretionary accruals earning management.

  Conclusion

  Based on the results, with increasing the performance of sustainable development, manager’s immoral behaviors in earnings manipulation decreased through earnings management based on real activities and discretionary accruals.

  Keywords: Ethics, Earnings manipulation, Sustainable development
 • F. Kazemi*, Y. Nazari, A. Zare, M. Ramezan Pages 140-149
  Background

  Leadership has not always shown its nice face; rather, in some cases, it has exhibited the dark part such as the authoritarian leadership and Machiavellian leadership which could negatively affects the organization and its performance. Therefore, the purpose of current study is to explain the mediating role of authoritarian leadership and organizational cynicism in the relationship between Machiavellian leadership and employees’ deviant behavior.

  Methods

  This research is descriptive–correlation study. The statistical population of the study consisted of the employees of one of the governmental organization of Shiraz, a total of 127 subjects were selected by random sampling as a statistical sample. The instruments for data collection were questionnaire. To analyze the collected data, vertical factor analysis and structural equation modeling and smart PLS software were used.

  Results

  Based on the results of the study, it was found that Machiavellian leadership has a positive and significant relationship with authoritarian leadership, organizational cynicism, and deviant behavior. Results also show authoritarian leadership has a positive and significant relationship with organizational cynicism, but its relationship with deviant behavior is not confirmed. It was also shown that organizational cynicism has a positive and significant relationship with incidence of deviant behavior. Finally, the role of mediator of organizational cynicism in the relationship between Machiavellian leadership and deviant behavior was confirmed, and also the mediator role of the authoritarian leadership in the relationship between Machiavellian leadership and deviant behavior was rejected.

  Conclusion

  In this research, it has been shown that in parallel with the increase of the Machiavellian level of leaders, the rate of authoritarian leadership, organizational cynicism and deviant behavior would also increase. Meanwhile, organizational cynicism, unlike the authoritarian leadership, would increases the intensity of the relationship between Machiavellian leadership and deviant behavior.

  Keywords: Unethical leadership, Machiavellian leadership, Authoritarian leadership, Organizational cynicism, Deviant workplace behaviors
 • S.N. Mousavi, A. Ghagourian Shagerdi *, A. Shariatnejad, F. Akbari Pages 150-157
  Background

  The purpose of this study is to investigate the relationship between spiritual leadership and psychological capital and work spirituality in order to achieve work ethic in the organization.

  Method

  This research is correlational in terms of applied purpose and in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the study is 250 employees of the commercial office and the chamber of commerce of Khorramabad city. Using Cochranchr('39')s formula and random sampling method, a sample class of 151 people was selected. The research tool was a standard questionnaire whose validity was tested using content validity method and its reliability was tested through Cronbachchr('39')s alpha. In this research, the structural equation modeling approach and Amos and SPSS software have been used to analyze the data.

  Results

  The results of the study consist of seven hypotheses that all hypotheses have been confirmed at 95% error level. The results indicate that managers and organizational leaders by inducing a sense of hope, faith and insight into the employees of the organization can influence peoplechr('39')s beliefs in their abilities to achieve success (psychological capital) and through this context provide work ethics in the organization.

  Conclusion

  The results show that managers and leaders of organizations can improve the level of spirituality at work by using internal motivation and inspiring inspiring spirituality and thus pave the way for proper work ethic in the organization.

  Keywords: Spiritual leadership, Psychological capital, Spirituality at work, Work ethic
 • S. Khayatmoghadam *, S. M. Tabatabaiinasab, K. Sajadi Pages 158-165
  Background

  Management of moral values in the workplace leads to the legitimacy of management practices and cultural cohesion and balance.  At the same time, strengthening the staffchr('39')s self-control provides a cultural platform to strengthen the staffchr('39')s experience and knowledge. This study examines the analysis of relationship between professional ethics with knowledge sharing; mediating role of self-control.

  Method

  The study was descriptive-correlational. The statistical population includes all employees of the Court of Audit in the administrative areas of the provinces; Golestan, Mazandaran, North Khorasan, South Khorasan and Razavi Khorasan. Due to the limitations of the community, all of it was selected as a sample. The research tool was 3 standard questionnaires. Structural equation modeling method was used to analyze the data using PLS and SPSS software.

  Results

  The estimated coefficient of T-statistic in relation to employeeschr('39') professional ethics on knowledge sharing was equal to 0.543. Therefore, the professional ethics of employees has a significant relationship with knowledge sharing and self-control has mediated the relationship between professional ethics of employees and knowledge sharing.

  Conclusion

  The paradigm that has been proposed in order to share the individual knowledge of employees, share learning opportunities and strengthen its motivation in the organization, indicates the need to share knowledge to be spread and common in all parts of the organization.

  Keywords: Moral values, Professional ethics, Staff’s self-control, Knowledge sharing
 • M. Khosdel Mofidi, M.R. Bagherzadeh *, A. Mehr Ara Pages 166-170
  Background

  The Customs Administration of Iran needs new concepts to keep up with the increasing demands of the business world in the light of the ever-changing business world. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the relationship between talent management and knowledge management with the mediating role of organizational ethics in the customs organization.

  Method

  The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of all customs employees, which was 8364 at the time of the research, of which 373 were selected by simple random sampling and through questionnaires 1. Talent management 54 researcher-made items, 2. Organizational ethics measurement tool from the organizational ethics questionnaire (CEP) 5 Item 3. Knowledge management based on the knowledge management questionnaire of 42 items, data collection was performed and analyzed through PLS structural equations.

  Results

  Data analysis showed that the value of t-statistic in the path of organizational ethics and knowledge management is equal to 16.894 and greater than 1.96 and also the value of t-statistic in the path of talent management and organizational ethics is equal to 6.537 and greater than / 96. Is 1, so the relationship between them is significant, but for the third path, namely talent management and knowledge management, the value of t is equal to 0.644 and less than 1.96, so these two relationships are not significant.

  Conclusion

  According to the findings of this study, talent management in the customs organization through knowledge of organizational ethics affects knowledge management

  Keywords: Talent management, Knowledge management, Organizational ethics, Customs
 • L. Talebian*, M. Sameri Pages 171-175
  Background

  Ethical reasoning and critical thinking have an effective role in adapting to the environmental and educational conditions in students. Accordingly, identifying the factors affecting them is essential. By understanding this important issue, this study aims to investigate impact of education through infographic on ethical reasoning and critical thinking in heavenly gift lesson.

  Method

  The research method was quasi experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study includes all second-grade elementary students in Urmia city in the academic year of 2017-2018. Using random sampling method, 48 students were divided into two experimental and control groups (each group was 24). Research data after collection based on research questions and using analysis of covariance was analyzed.

  Results

  The results of the study showed that the effect of education through infographic on ethical reasoning and critical thinking of students in the lesson of the heavenly gift is positive and significant.

  Conclusion

  As a result, development of moral reasoning and critical thinking of students
  can be considered to education info graphic

  Keywords: Infographic, Ethical reasoning, Critical thinking, Heavenly gifts
 • M. Hassani*, E. Moghimi Khorasani Pages 176-179
  Background

  In recent years, professional ethics has effect on the activity, individual and group performance and organizational results. The aim of this study was to investigate the relationship between professional ethics and organizational commitment.

  Methods

  The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlational research. The statistical population includes 50 employees of Shahroud industrial town who due to the limited number of the population, the entire statistical population was selected as the final sample of the study. The data collection tool is a questionnaire and the method of data analysis is Pearson correlation test.

  Results

  The seven components of the professional ethics of honesty, fairness, loyalty, employee excellence and competitiveness, respect for others, compassion for others and respect for social values and norms are associated with organizational commitment. While accountability component has no significant relationship with organizational commitment.

  Conclusions

  From the present study, it can be inferred that with the increase of professional ethics components, the commitment of employees in the organization increases.

  Keywords: Professional ethics, Organizational commitment, Fairness, Truthfulness
 • F. Ramazani Rad, M. Rezaeizadeh, D. Kiakojori, M. Mokhtari Baiekalai Pages 180-184
  Background

  In organizations, organizational behavior management plays an important role in employee performance and attention to organizational ethics is a tool for promoting organizational performance. The purpose of this study was to prioritize the factors affecting organizational behavior management with emphasis on ethics in the public sector banking industry.

  Method

  This study was an applied one of qualitative research. The statistical population consisted of public sector banking industry experts, among whom 15 were selected by snowball method. Data collection tool was a questionnaire and the data were analyzed using Fuzzy Delphi-FANP - FDEMATEL and Friedman test.

  Results

  The findings of the study identified 41 factors in 7 criteria categories. Based on the results, ethical factors had the highest weight and the most important role in managing organizational behavior. Also, based on the results, structural and regional / international factors had the most impact on other elements of the system, respectively. Among the indicators of equity and establishment of the corporate system were ranked first and second respectively with the highest average of 4.39 and 4.25 respectively.

  Conclusion

  Banks are the pulse of the countrychr('39')s economy, so banks should establish a justice-based paradigm in all organizational and banking processes. Take proper steps to achieve the highest corporate and national goals by adhering to the principles of systematic participation and productive interaction with others, in order to properly conduct banking operations without usury.

  Keywords: Organizational behavior, Banking industry, Ethics