فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا کردلو*، کرم الله دانش فرد، اکبر عالم تبریز، مهدی تقوی صفحات 1-8

  بودجه و بودجه ریزی اهمیت به سزایی در دستیابی به اهداف مد نظر حکومت ها دارد و اگر درست اجرا شود می تواند منشا اثر باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی کشور است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان بودجه سازمان های دولتی بوده و تعداد آن ها در مجموع 60 نفر می باشد. با توجه به پیش بینی احتمال عدم تمایل برخی کارشناسان به مشارکت در پژوهش، حجم نمونه مورد استفاده از بررسی های کمی متشکل از کارشناسان بودجه دستگاه های اجرایی با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و 52 نفر انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نگاه هدف، کاربردی؛ از نظر نحوه جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی؛ و از نگاه نوع داده ها کمی و از نظر زمانی پژوهشی مقطعی محسوب می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مولفه بودجه ریزی افزایشی در ایران بر مولفه های بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی مرکز هزینه، بودجه عملکرد محرک و بودجه بر مبنای صفر ارجحیت و برتری داشته و بودجه ریزی در ایران در عمل افزایشی بوده و نمی توان آن را به معنای واقعی برنامه ای تلقی نمود.

  کلیدواژگان: استراتژی بودجه بندی، بودجه ریزی افزایشی، بودجه ریزی برنامه ای، کارشناسان بودجه سازمان های دولتی
 • منا آهنی*، مرتضی موسی خانی، محمدعلی افشارکاظمی صفحات 9-19

  توسعه اجتماعی در برگیرنده بعدی از توسعه است که بر کنش و واکنش های انسانی، نهادها و روابط اجتماعی با یکدیگر تاکید می ورزد، و بر آن ها تمرکز می نماید. در این مطالعه، شاخص های اجتماعی ارایه شده بر روی سایت بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفت، که با بکارگیری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان، 6 شاخص در وضعیت توسعه پایدار ایران، موثر قلمداد گردید. به منظور بررسی توسعه پایدار اجتماعی بر اساس شش شاخص منتخب (نرخ رشد جمعیت؛ بهره وری نیروی کار؛ هزینه های دولت برای آموزش و پرورش؛ سرانه هزینه های بهداشت و سلامت؛ نرخ سواد بزرگسالان؛ امید به زندگی در بدو تولد) برای 186 کشور جهان، داده ها از بانک جهانی استخراج گردید. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت ایران بر مبنای شش شاخص منتخب حوزه اجتماعی و تعیین جایگاه ایران در بین دیگر کشورهای جهان، با استفاده از تکنیک خوشه بندی؛ و سپس شناسایی شبیه ترین کشورها در طی 18 سال گذشته با وضعیت توسعه پایدار اجتماعی در ایران، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، کشور ایران از منظر شاخص های اجتماعی توسعه پایدار بیشترین هم خوشه گی را با کشورهای بحرین، بنگلادش، باربادوس دارد که 14 بار در طی سال های 1996 تا 2016، در یک گروه قرار گرفتند و 12 بار با کشور اندونزی و ونزویلا در یک خوشه قرار گرفته است؛ و 11 بار با کشور ترکیه؛ و با کشورهای الجزیره، آنگولا، آرژانتین و ویتنام 10 بار هم خوشه بوده است. در پایان بر مبنای یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه اجتماعی، بانک جهانی، ایران
 • مریم طاهرخانی، ناصر حمیدی* صفحات 21-36
  در این تحقیق، تاثیر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت در سطوح مختلف مدل کرک پاتریک بر روی توانمندسازی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک استان قزوین مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در مدل مفهومی تحقیق که برگرفته از مدل کرک پاتریک (1959) و ووتن و کمرون (1998) می باشد، تاثیر اجرای آموزش ضمن خدمت (در سطوح واکنش، یادگیری و رفتار) بر توانمندسازی کارکنان (شامل ابعاد: احساس شایستگی، احساس خودساماندهی، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس اعتماد)، مورد بررسی و به طور تجربی مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی در میان کارکنان و مدیران اداره ثبت اسناد استان قزوین و در قالب پرسشنامه ای دو بخشی (آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان) جمع آوری شد. سپس با بهره گیری از تحلیل های آماری مشتمل بر آمار توصیفی (توصیف متغیرها و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری اجرای دوره های آموزشی بر توانمندسازی کارکنان به میزان 0.84 بود. علاوه بر این نتایج نشان داد که اجرای آموزش ضمن خدمت در سطح واکنش، بر توانمندسازی کارکنان اداره ثبت اسناد استان قزوین موثر نبوده، ولی در سطوح یادگیری (0.42) و رفتار (0.33) موثر بوده و میزان این اثرگذاری در سطح یادگیری بیشتر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دموگرافینیرویانسانیاداره ثبت اسناد و املاک استان قزویناز نظر جنسیت، پست سازمانی، سابقه کاری و میزان تحصیلات درمیزان توانمندی کارکنان بعد از طی دوره های آموزشیموثر نیست. به عبارت دیگر جنسیت، پست سازمانی، سابقه کاری و میزان تحصیلات، تاثیری در اثربخشی آموزش بر توانمندسازی کارکنان نداشته است.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، توامندسازی کارکنان، قانون مدیریت خدمات کشوری
 • فرشاد نعمتی، قاسم انصاری رنانی*، عادل صلواتی، پویا فاروقی صفحات 37-53
  پژوهش حاضر به دنبال واکاوی ابعاد سازمان استعدادمحور جهت ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ای برای شناسایی سازمان های استعدادمحور بود. رویکرد این پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی شعب بانک ملی استان کردستان است. در بخش کیفی به روش داده بنیاد، نمونه ای به حجم 20 نفر به هدف استخراج مولفه های اصلی از میان مدیران ارشد و اساتید متخصص حوزه مدیریت انتخاب گردید و در بخش کمی از تمامی کارمندان و مدیران بانک ملی استان به تعداد 520 نفر نمونه بزرگی به حجم 350 نفر جهت پاسخ به پرسشنامه مستخرج از مولفه های بخش کیفی انتخاب شد که از این تعداد 92 درصد مردان (322 نفر) و 8 درصد را زنان (28 نفر) تشکیل دادند. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری سه مرحله ای با  نرم افزار nvivo بود که حاصل تحلیل ها در قالب 5 بعد قابل شناسایی بود. 1- بعد شرایط علی با 5 کد محوری اهداف منعطف و فردمحور، ساختار سست پیوند و افقی، روابط غیررسمی، ارزشیابی سه سونگر و پویایی و ریسک پذیری در قالب یک کد گزینشی شاخص های درون سازمانی 2- بعد بستر و زمینه با 3 کد محوری ساختار ذهنی، ساختار سیاسی - قانونی و ساختار فرهنگی در قالب یک کد گزینشی ساختارهای فکری و برون سازمانی 3- بعد عوامل مداخله گر با دو کد محوری 1- هژمونی ساختار سازمانی و 2- حاکمیت بروکراسی در قالب کد گزینشی ساختار شغل محور 4- بعد راهبرد با 4 کد محوری تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، ایجاد بانک استعداد، تغییر بینش و باورها و رهبران تحول آفرین با کد گزینشی فرهنگ سازمانی و 5- بعد پیامدها در بردارنده 3 مقوله افزایش اثربخشی، استقرار نظام شایسته سالاری و بقای سازمان در قالب یک کد گزینشی نتایج و اثرات. در بخش کمی نیز، پرسشنامه ای به تعداد 58 گویه از کدهای محوری و گزینشی مشخص شدند که نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS نشان داد که پنج بعد قابل شناسایی در بخش کیفی، به عنوان پنج عامل قابل اکتشاف بوده و هرکدام از گویه های مرتبط با آنها دارای بار عاملی مناسب بودند. همچنین در تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار AMOS نتایج نشان داد که الگوی همه ابعاد از برازش قابل قبولی برخوردار است. این پرسشنامه به عنوان ابزاری جهت سنجش میزان استعدادمحوری بانک های دولتی از اعتبار بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سازمان استعداد محور، پرسشنامه، بانک های دولتی، نظریه داده بنیاد
 • هاشم بهاروند، فواد مکوندی*، سیروس کراهی مقدم، قنبر امیرنژاد صفحات 55-67

  سازمان های دولتی به دلیل عدم وجود فضای رقابتی با معضل بی انگیزگی و بی تفاوتی کارکنان نسبت به اهداف و آینده سازمان مواجه اند. آنچه بیش از هر راهکاری می تواند سازمان رابه برون رفتاز این شرایط کمک کند،آزادسازی انرژی سازمانی است. هدف این پژوهش، طراحی مدل فرایند آزادسازی انرژی سازمانی بود. روش پژوهش کیفی، ازنوع نظریه داده بنیاد بود. از بین روسای دانشگاه های علوم پزشکی منطقه غرب کشور، مدیران امور مالی و توسعه نیروی انسانی، معاونان توسعه مدیریت و منابع، اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت و علوم رفتاری و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 35 نفربرای مصاحبه عمیق انتخاب و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. داده ها به روش سیستماتیک در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت تصویر عینی از نظریه ایجاد شده، ارایه گردید. نظریه به دست آمده نشان داد که پدیده محوری، یعنی انرژی سازمانی، در فرآیندی از عوامل علی (ارزش های اخلاقی، امنیت شغلی، حمایت مدیریت، جبران خدمت، شخصیت، احساس تعلق، آرمان مشترک، اعتماد و هوش هیجانی سازمانی)، زمینه ای (شرایط اداری-مدیریتی، شرایط فرهنگی-اجتماعی سازمان و شرایط اقتصادی)، مداخله گر (سیاست های سازمان، رفتار مدیران، رفتار همکاران، جو سازمانی و ملاحظات خاص سازمانی)، راهبردی (انعطاف پذیری، ایجاد هویت مشترک، تشویق و حمایت، مبارزه با فساد اداری، ارتباط اثربخش، کنترل سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت منابع انسانی) آزاد می شود و این آزادسازی انرژی سازمانی پیامدهای فردی و سازمانی زیادی را برای کارکنان به همراه دارد.

  کلیدواژگان: انرژی سازمانی، آزادسازی انرژی سازمانی، نظریه داده بنیاد
 • حسین کاشفی علی پور، احمد اصلی زاده* صفحات 69-77

  این پژوهش با هدف ارایه ی مدل شناسایی پتانسیل های دانشگاهی در بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک با ‏رویکرد به فرهنگ ملی در ایران شکل گرفت. روش این پژوهش علی - مقایسه ای است و به توصیف شرایط مربوط میپردازد.  جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان دانشگاهی فعال در عرصه ی کسب و کار است که با روش هدفمند قضاوتی تعداد 385 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. بررسی های تحلیلی و صورت پذیرفته از تحلیل مدل معادلات ساختاری در ارتباط با این فرضیه گواه بر این موضوع بود که پتانسیل های دانشگاهی تاثیری معنادار و اثر بخش بر بهبود کسب و کار صنایع کوچک دارند.  مدل طراحی شده ابزاری کارآمد در شناسایی مولفه های اثر گذار بر بهبود کسب و کار صنایع کوچک با تکیه بر پتانسیل های دانشگاهی و فرهنگ ملی است.

  کلیدواژگان: پتانسیل دانشگاهی، فرهنگ ملی، کسب و کار کوچک، استارت آپ
 • سارا مهربان، احمد راه چمنی*، مرضیه ساکی صفحات 79-85

  وفاداری مشتری نوعی تعهد عمیق و درونی است که منجر به خرید مجدد یا استفاده مجدد از یک محصول یا خدمت خاص است، با وجود این، اثرات تناسب خود و موقعیتی به صورت بالقوه بر روی تغییر رفتار مشتری تاثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر مشخص کردن تاثیر تناسب خودپنداره، ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی بر وفاداری مشتریان بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره تایید شد. پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ در سطح مناسبی قرار داشت. تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 5 شهر تهران نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که روش نمونه گیری در دسترس (اتفاقی) بوده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد که تناسب خود بر ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی اثر معناداری می گذارد و همچنین ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی نیز بر وفاداری مشتریان تاثیر معناداری گذاشته است.

  کلیدواژگان: تناسب خود، ذهنی کارکردی، تعلق عاطفی، وفاداری
 • ابوالقاسم بریمانی*، محمد رضایی پاجی صفحات 87-95
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی شعب شرق استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان بانک کشاورزی شعب شرق استان مازندران بوده است. تعداد 103 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه معنویت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استفاده شده است. پایایی آن ها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 76/0، 88/0 و 75/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده های حاصله، از روش های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از داده ها نشان داد که بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از مولفه های معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان متفاوت است.
  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی
|
 • MohammadReza Kordloo *, KaramAllah Danesh Fard, Akbar Alam Tabriz, Mahdi Taqavi Pages 1-8

  Budgeting and budgeting are important in achieving the goals of governments and if implemented correctly can be the source of the impact. Therefore, the purpose of the present study is to determine the conventional strategy in the country budgeting system. The statistical population of the study is budget experts of government agencies and their total is 60 people. According to the prediction of the probability of some experts not willing to participate in the research, the sample size of the quantitative surveys consisting of budget executives' experts was calculated using Cochran formula and 52 persons were selected. This study is applied in terms of purpose, in terms of data collection, descriptive-survey research, and in terms of data type, quantitative and in terms of cross-sectional research. The results show that the component of incremental budgeting in Iran has superiority over programmatic budgeting, cost center budgeting, incentive performance budgeting and zero-based budgeting and budgeting in Iran is incremental and cannot be implemented. In the true sense of the program.

  Keywords: Budgeting strategy, Incremental budgeting, Program budgeting, Government budget experts
 • Mona Ahani *, Morteza Mousakhani, MohammadAli Afshar Kazemi Pages 9-19

  Social development is in the next development of development that emphasizes the human interaction, institutions and social relationships together, and focuses on them. In this study, social indicators provided on the website, the World Bank examined, that the use of the Delphi method and the use of expert opinion, etc. 6 the index on the status of sustainable development in Iran, effective as was. In order to explore sustainable social development, six selected indicators (Population growth rate, labor productivity, government costs for education, health costs, adult literacy rates, hopes to live at birth) for the 186 countries in the world were extracted from the World Bank. The aim of this research is to investigate the status of Iran based on six indicators selected social area and determine the position of Iran in other countries of the world, using the technique of clustering؛ And then identifying the most similar countries in the last 18 years is the state of sustainable social development in Iran. Research findings show that, Iran, in terms of social indicators of sustainable development, also has the largest cluster with Bahrain, Bangladesh, Barbados, which were grouped 14 times between 1996 and 2016 and placed 12 times in a cluster with Indonesia and Venezuela has taken; And 11 times with Turkey, and has coincided 10 times with Algeria, Angola, Argentina and Vietnam. In the end, based on research findings, suggestions for future research are presented.

  Keywords: Sustainable Development, Social Development, World Bank, Iran
 • Maryam Taherkhani, Naser Hamidi * Pages 21-36
  In this research, the effect of the implementation of in-service training courses at different levels of the Kirkpatrick model on the empowerment of the staff of the Office of the Documentation and Real Estate of Qazvin province has been investigated.Therefore, the effect of the implementation of in-service training is used in the conceptual model of research, which is based on the Kirkpatrick and Wotten & Cameron model. were examined and experimentally tested.Required data for this research were collected through random sampling among employees and managers of the Qazvin Provincial Registration Office in a two-part questionnaire .Then, utilization statistical analysis including descriptive statistics and inferential statistics were analyzed.The results of the study indicated that the effectiveness of the implementation of training courses on empowerment of staff measurement was 0.84. In addition, the results showed that the implementation of in-service training at the reaction level, was not effective on the empowerment of the staff of the Qazvin Provincial Registration Office, but it was effective in the levels of learning (0.42) and behavior (0.33) and the measurement of this effect more has been at the level of learning .Also, the results of the research showed that the human resources demographics of the Qazvin Provincial Deeds and Registry Office are not effective from of point view of gender, organizational status, work record, and education level in employees' ability after the courses. In other words, gender, organizational status, work history and educational level did not affect the effectiveness of training on employee empowerment.
  Keywords: In-service training, staff empowerment, civil service management law
 • Farshad Nemati, Ghasem Ansari Ranani *, Adel Salavati, Pouya Faroughi Pages 37-53
  The next step was to identify and evaluate the dimensions of the talent-based organization for constructing and validating a questionnaire for identifying talent-based organizations. The approach of this research is exploratory and its statistical population includes all branches of Melli Bank of Kurdistan province. In the qualitative part, there was three-stage coding with nvivo software, which was identifiable by the analysis in 5 dimensions - Causal conditions dimension with 5 axial codes Flexible and individual-oriented goals, loose and horizontal bond structure, informal relationships, three seunger evaluation and dynamics and risk taking in a selective code of intra-organizational indicators; Axis of Mental Structure, Political-Legal Structure and Cultural Structure in the Form of a Selective Code of Intellectual and Extra-Organizational Structures 2- Intervention Factors with Two Axioms: 1- Organizational Structure Hegemony and 2- Bureaucratic Rule in the Selective Code of Job Structure 4 - The 4-Core Strategy of Becoming a Learning Organization, Creating a Talent Bank, Changing Insights and Beliefs and Developing Coding Leaders The object of organizational culture 5-The implications then include the three categories of enhancing effectiveness, establishing a decentralized system, and sustaining the organization in a selective code of results and effects. In the quantitative section, a questionnaire with 58 items of axial and selective codes was identified. The results of exploratory factor analysis test with SPSS software showed that five identifiable dimensions in qualitative section were explored as five factors. Each of the items related to them had an appropriate factor load.
  Keywords: standardization, Talent Orientation, questionnaire, Governmental organization
 • Hashem Baharvand, Foad Makvandi *, Sirus Korahi Moghaddam, Ghanbar Amirnejad Pages 55-67

  Government organizations face the problem of lack of motivation and indifference of their employees towards goals and future of the organization due to a lack of competitive environment; what can help the organization get out of this situation is unleashing organizational energy. The aim of this study was to design of unleashing organizational energy process model. The research method was qualitative of a grounded theory. Among presidents of medical sciences Universities in west region, financial and human resource development managers, university professors in management and behavioral sciences and senior managers of the Ministry of Health Medical Education, 35 people were selected by targeted sampling method for in-depth interview; the interviews continued until the theoretical saturation stage. The data were systematically analyzed in three stages of open, axial and selective coding and finally, an objective picture of the theory created was presented. The obtained theory showed that the pivotal phenomenon, ie organizational energy, is strategically released in a process of causal (ethical values, job security, management support, compensation, personality, sense of belonging, shared aspiration, trust and organizational emotional intelligence), contextual (administrative-managerial conditions, socio-cultural conditions of the organization and economic conditions), intervening (organizational policies, managers' behavior, colleagues' behavior, organizational climate, and specific organizational considerations), and strategic (flexibility, shared identity, encouragement and support, combating corruption, effective communication, organizational control, organizational learning and human resource management) factors and this unleashing organizational energy has many individual and organizational consequences for employees..

  Keywords: Organizational Energy, Unleashing Organizational Energy, Grounded Theory
 • Hosein Kashefi Alipour, Ahmad Aslizadeh * Pages 69-77

  This study aimed to provide a model for identifying the potential of universities to improve the business environment of small industries with an approach to national culture in Iran. This research is a causal-comparative study and describes the relevant conditions. The statistical population of the study consisted of experts in the field of business, which was selected through a purposeful judgment of 385 people based on Cochran's formula as a research sample. The analytical and analytical analyzes of the structural equation model in relation to this hypothesis testified that university potentials had a significant and effective effect on the improvement of the business of small industries. The designed model is an effective tool in identifying the components that affect the improvement of the business of small industries, relying on academic potentials and national culture.

  Keywords: University Potential, national culture, Small Business, Startup
 • Sara Mehraban, Ahmad Rahchamani *, Marzieh Saki Pages 79-85

  As a kind of internal, deep commitment, customer loyalty leads to the re-purchase or reuse of a particular product or service. However, the self-congruity and position potentially affect customer behavior change. The this study is aimed at examining the effect of Self- Congruity, functional image and emotional attachment on customer loyalty. The study is a correlation one ,using a questionnaire to collect data. The content validity of the questionnaire was found to be acceptable, based on the comments of experts, academic professors and expert experts. The Cronbach's alpha results showed the acceptable level of the reliability of the instrument. The sample of the study was made up of a total of 400 residents who live in Tehran's 5th district .They were selected, using convenient random sampling. Based on the path analysis conducted on the results of this study, self-congruity has a significant effect on functional image and emotional attachment. Moreover, functional image and emotional attachment have significant effect on customer loyalty.

  Keywords: Self- Congruity, Functional image, emotional attachment, loyalty
 • Abolghasem Barimani *, Mohammad Rezei Paji Pages 87-95
  The aim of this study was to determine the relationship between organizational spirituality and organizational citizenship behavior with organizational performance of Agricultural Bank Branches East Province in Mazandaran. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all staff members of the Agricultural Bank Branches East Province in Mazandaran. (N= 140). The statistical sample was 103 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using three standard questionnaires: organizational spirituality, organizational citizenship behavior and organizational performance questionnaires. Their reliability was calculated to 0.76, 0.88 and 0.75 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including were used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant correlation between organizational spirituality and organizational citizenship behavior with the organizational performance. Also, the contribution of each dimension of organizational spirituality and organizational citizenship is different in predicting organizational performance of employees
  Keywords: organizational spirituality, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Performance