فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1399)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مریم برقی، عصمت عالم زاده* صفحات 2164-2178

  بیماری فیبروز کبدی به دلیل تجمع بیش از حد پروتیین های ماتریکس خارج سلولی مانند کلاژن ایجاد می شود. فیبروز پیشرفته کبد به سیروز و در نهایت به سرطان کبد منجر می شود که جز موارد غیر قابل برگشت محسوب می شود. از این رو توجه به مراحل اولیه بیماری و درمان آن نقش اساسی در این بیماران دارد. داروهای مصنوعی که برای درمان بیماری های کبدی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب عوارض جانبی دارند و بنابراین، روش های درمانی باید به داروهای جایگزین، به ویژه داروهای گیاهی یا مشتقات آن ها تغییر یابد. امروزه داروهای جایگزین به دلیل قدرت درمانی طولانی مدت و عوارض جانبی ضعیف مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در این مقاله مروری، برخی از ترکیبات مشتق شده از گیاهان را که نقش موثری در بهبود آسیب های کبدی دارند، مورد بررسی قرار داده ایم. ما همچنین مکانیسم عملکرد این ترکیبات را تا حدودی ذکر کرده ایم. کارهای آینده باید روی مسیرهای مولکولی این ترکیبات متمرکز شود تا کاربردهای احتمالی این داروها مشخص شود.

  کلیدواژگان: داروهای گیاهی، فیبروز کبد، داروی جایگزین
 • حمیده مظفری، محمدمهدی افتخاریان، قدرت الله روشنائی، محمدرضا صفری، غلامرضا شفیعی* صفحات 2179-2185
  زمینه و هدف

  اکسید نیتریک در تنظیم اتساع رگ های خونی و در نتیجه فشار خون از اهمیت برخوردار است. اکسید نیتریک به طور مداوم توسط سلولهای اندوتلیال بصورت ترکیبی تولید می شود که در سیستم قلبی عروقی نقش مهمی دارد. علاوه بر این ، اینترلوکین- 17 (IL-17) یک سیتوکین ضد التهابی است که می تواند از ایمنی محافظت کننده ذاتی در برابر عوامل بیماری زا یا عوامل ایجاد بیماری های التهابی کمک کند. در مطالعه حاضر ، سطح پلاسمایی نیتریک اکسید و سطح سرمی IL-7 قبل و بعد از ماه رمضان با هدف بررسی پیشگیری های احتمالی روزه داری برای بیماری های قلبی عروقی در افراد روزه دار بررسی شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر 61 فرد ناشتا (30-60 ساله) انتخاب و نمونه خون از هر فرد یک روز قبل و یک روز پس از ماه رمضان جمع آوری شد. سطح سرمی اکسید نیتریک و IL-17 در دو گروه با کیت های ELIZA اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی اکسید نیتریک در افراد قبل و بعد از ماه رمضان به طور معنی داری افزایش یافته است (از 15/1±17/16 میکرومول بر لیتر تا 46/1±17/22 میکرومول بر لیتر (به ترتیب)) (0001> P). همچنین ، نتایج نشان می دهد که سطح سرمی IL-17 در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (از 59/10±25/58 میکرومول بر لیتر تا 66/4±98/15 میکرومول بر لیتر (به ترتیب)) (0001> P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح نیتریک اکسید و اینترلوکین- 17 در ماه رمضان کاهش یافته است ، بنابراین نتیجه گیری می شود که روزه داری ماه رمضان می تواند اثرات مثبتی بر روی عوامل قلبی و عروقی و ایمنی بدن داشته باشد.

  کلیدواژگان: روزه داری، اینترلوکین 17، اکسید نیتریک، ماه رمضان
 • سجاد پوریوسف، صدیقه یگانه*، روح الله روهنده، زهرا پیرزاده، ساناز کشاورزی، طیبه بهمنی صفحات 2186-2196
  زمینه و هدف

  شناسایی زود هنگام عوامل خطر و غربالگری به عنوان روش های تشخیصی کم هزینه با درصد بالای بقای فرد، جایگاه ویژه ای در میان تست های تشخیصی در سرطان ها به ویژه در سرطان پستان دارد. از آنجایی که مطالعات آگاهی، نگرش و عملکرد یکی از بهترین نوع مطالعه جهت تعیین سطح افراد و پیش بینی وضعیت موجود می باشد، این مطالعه با هدف طراحی و روایی ابزاری برای بررسی ریسک فاکتورها، علایم و غربالگری سرطان پستان انجام گرفت.

  روش

  برای طراحی پرسش نامه از روش والتز استفاده گردید. جهت فاکتور آنالیز از 390 نمونه و آنالیز تاییدی با برنامه آموس و  spss  ورژن 22 انجام گرفت. پایایی ابزار نیز توسط 30 نفر از زنان واجد شرایط مطالعه با فاصله زمانی یک ماه و توسط آلفای کرونباخ و test-retest انجام گردید.

  نتایج

  87 گویه پرسش نامه اولیه، در نهایت به سه دسته تقسیم گردید: 14 گویه و 2 فاکتور در قسمت نگرش با 0.72, CVI=0.92, CVR= 0.76α = و در قسمت آگاهی با 16 گویه و 5 فاکتور 0.85 CVR= ، 0.99 CVI= ، 0.87 α = و چک لیست عملکرد با 8 آیتم و 1 CVR= ، 0.94 CVI=   CVI = 0.94

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از ویژگیهای روانشناختی مطلوب پرسشنامه و قدرت و روایی آن در سنجش دانش، نگرش و عملکرد در شناسایی عوامل موثر بر سرطان پستان است.

  کلیدواژگان: آگاهی، پرسشنامه، سرطان سینه، عملکرد، نگرش
 • رامین جهانگیرفرد، احمدرضا راجی*، امیر مقدم جعفری، حسین نورانی صفحات 2197-2205
  زمینه و هدف

  نانوذرات تیتانیوم دی اکساید ترکیبات شیمیایی هستند که در مواد صنعتی و غذایی از جمله مواد آرایشی، خمیردندان، مواد رنگی و سفید کردن شیر بدون چربی به وفور استفاده می شود. ویتامین  Eیک ترکیب رژیم غذایی که به عنوان یک آنتی اکسیدان مهاری رادیکال های آزاد می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظتی ویتامین E بر تغییرات هیستومورفومتری، پارامترهای بیوشیمیایی و استرس اکسیداتیو همچنین غلظت تستوسترون است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر، 35 موش بالغ نر به 7 گروه کنترل و آزمایشی تقسیم بندی شدند. گروه های آزمایشی تیتانیوم دی اکساید را با دوز 5/2، 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم و همچنین گروه کنترل مثبت ویتامین E را با دوز 100 واحد بین المللی به صورت خوراکی دریافت کردند. بعد از تیمار، حیوانات از طریق جابجایی مهره های گردنی آسان کشی شدند و نمونه های بیضه اخذ شدند. سطح 05/0<p معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج

  نتایج هیستومورفومتری نشان داد که وزن بیضه و بدن، ضخامت کپسول بیضه، قطر لوله های منی ساز، ارتفاع اپیتلیوم زایا، شاخص های اسپرماتوژنز و میوز کاهش یافتند. در حالی که ضریب سلول های سرتولی و ضریب جایگزینی مجدد سلول های اسپرماتوگونی تغییرات معناداری نداشتند. همچنین، نتایج بیوشیمیایی نشان داد افزایشی در مالون دی آلدیید و کاهشی در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، فعالیت آنزیم کاتالاز، میزان پروتیین همچنین غلظت تستوسترون مشاهده شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نانوذرات TiO2 با دوز بالا باعث ایجاد اثرات سوء پاتولوژیکی می گردد. در حالی که ویتامین E توانست اثرات سمی تیتانیوم دی اکساید را بر روی بافت بیضه حیوانات مورد مطالعه بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: هیستومورفومتری، موش، بیضه، تیتانیوم دی اکساید، ویتامین E
 • ماریا ظهیری، شیما پرویز*، سید جواد حسینی صفحات 2206-2225

  در چند دهه ی گذشته تحقیقات قابل توجهی در جهت درمان بیماری های ایسکمیک قلبی (سکته) انجام شده است. باوجوداینکه درمان های دارویی و دستگاه های درمانی، باعث بهبود تغییرات نامطلوب قلبی و کاهش میزان مرگ ومیر در نارسایی قلبی می شوند؛ اما هیچ کدام قادر به بازسازی بافت قلبی آسیب دیده نیستند. ازاین رو، درمان های بر پایه ی سلول های بنیادی، به عنوان روش های جدیدی برای بازسازی صحیح بافت قلبی به شمار می روند. ازآنجایی که کاهش سلول های ماهیچه ای قلبی در آغاز فرآیند سکته ی قلبی به عنوان محرکی برای بازسازی ماهیچه ی قلبی عمل می کند، توانایی جایگزینی این سلول ها با سلول های همتای سالمشان، درمان موثری برای بسیاری از انواع بیماری های قلبی و عروقی به شمار می رود.در این مطالعه ی مروری، به بررسی پیشرفت های ایجادشده در درمان سکته ی قلبی از طریق سلول درمانی می پردازیم.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، سکته قلبی، سلول درمانی
 • الهه علی پناهی، صبا طاهری*، میترا طباطبایی صفحات 2226-2235
  زمینه و هدف

  بیماری دیابت یک بیماری مزمن است که در آن تولید یا عملکرد انسولین دچار اشکال می شود. این هورمون توسط سلول های بتای لوزالمعده ترشح می گردد و عمل اصلی آن پایین آوردن قند خون است. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که باعث تقویت و تعادل در فلور میکروبی روده شده و اثرات مفیدی را در سلامتی میزبان به همراه دارند.

  مواد و روش ها

   در این تحقیق 32 موش در 4 گروه تقسیم شدند: گروه اول (کنترل غیر دیابتی)، گروه دوم (کنترل دیابتی)، گروه سوم (دیابتی تحت تیمار با لاکتوباسیلوس پلانتاروم)، گروه چهارم (دیابتی تحت تیمار با گلی بن کلامید). بعد از خون گیری و جدا کردن سرم، مقدار گلوکز و انسولین سرم به ترتیب با استفاده از کیت آنزیمی و با روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین برش هایی از پانکراس تهیه و میانگین قطر جزایر لانگرهانس موردبررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاکی از کاهش معنی داری در میزان گلوکز در گروه تیمار با لاکتوباسیلوس پلانتاروم در مقایسه با گروه کنترل دیابتی، بود (05/0<p) که این اثر مشابه داروی گلی بن کلامید است. علاوه بر این در گروه تیمار شده با لاکتوباسیلوس پلانتاروم، میزان انسولین تغییر معنی داری نسبت به گروه دیابتی نشان نداد. همچنین بررسی های بافت شناسی پانکراس نشان داد که این باکتری در روند بهبودی بافت پانکراس نیز تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که لاکتو باسیلوس پلانتاروم دارای اثرات مثبت در کنترل قند خون در موش های دیابتی شده توسط آلوکسان بوده و شاید بتوانند از آن به عنوان مکمل های دارویی مناسب برای کنترل قند خون مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: دیابت، پروبیوتیک، لاکتو باسیلوس پلانتاروم، پانکراس، آلوکسان
 • فرزانه قلعه گلاب، علی خانی جیحونی*، عباس قوام صفحات 2236-2251
  زمینه و هدف

  مراجعه کنندگان در مرکز بهداشت محور اصلی هستند و رضایت آن ها نشان دهنده انجام صحیح خدمات است. ازاین رو هدف از این پژوهش تعیین عوامل مرتبط در توسعه وضعیت پاسخگویی به انتظارات مراجعه کنندگان به مرکز خدمات جامع سلامت عالیشهر در سال 1397 است.

  مواد و روش ها

   مطالعه پیش رو یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوای جهت دار است.

  نتایج

  بر اساس نظر مراجعه کنندگان چهار مولفه عامل زمان پاسخگویی، عامل نیروی انسانی در پاسخگویی، عامل مدیریت در پاسخگویی، عامل تجهیزات و امکانات در پاسخگویی به مراجعه کنندگان مهم ترین عوامل در رضایت مراجعه کنندگان شناخته شده اند. بر همین اساس عامل سرعت، دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع (9/90 درصد) مهم ترین عامل مولفه زمان؛ عامل رعایت شیونات انسانی و رفتار با احترام با مراجعین، پاسخگویی و مسیولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع و داشتن سعه صدر و تمایل مثبت در برخورد با ارباب رجوع (1/90 درصد) مهم ترین عوامل نیروی انسانی؛ عمل شفافیت و اطلاع رسانی مناسب و کیفیت انجام امور (کیفیت خدمت) (4/86) مهم ترین عامل مولفه مدیریت؛ و درنهایت عوامل تمیز بودن محل کار و ظاهر فیزیکی کارکنان، سیستم گرمایش و سرمایش، سرویس بهداشتی مناسب، آراستگی و بهداشت و ایمنی محیط کار (3/77) مهم ترین عوامل مولفه تجهیزات و امکانات می باشند.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج این مطالعه که ارایه خدمات در برخی موارد در حد مطلوب نیست، پیشنهاد می گردد که با برقراری سیستم ارجاع مناسب و نظارت موجب ارتقای رضایت مندی مراجعین را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، مراجعه کننده، خدمات بهداشتی، مراکز خدمات جامع سلامت عالیشهر
 • شهرزاد ناجی، احسان کریمی*، مسعود همایونی تبریزی صفحات 2252-2260
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین بدخیمی ها در بین زنان ایرانی سرطان پستان است. یکی از استراتژی ها در حوزه مبارزه با سرطان، فعال نمودن سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی مبارزه کننده با سرطان است که دارای قدرت تمایز و عملکرد انتخابی است. امروزه به دلیل عوارض جانبی روش های درمانی، تلاش های فراوانی جهت کشف ترکیبات طبیعی که دارای قدرت انتخابی در محدودیت سرطان ها هستند انجام گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد ضد توموری فروتینین به عنوان ترکیب مشتق از گیاه فرولا بر رده سلولی MDA-MB-231 سلول های سرطانی پستان و سلول های نرمال (HDF) است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش برای بررسی سمیت فروتینین علیه سلول های سرطانی سینه و مقایسه آن با سلول نرمال از آزمون MTT استفاده شد. علاوه بر این، سلول های سرطانی تیمار شده با فروتینین ازنظر مورفولوژیک توسط بررسی های میکروسکوپی و جهت ارزیابی تغییرات بیان ژن های مربوط به آپوپتوز با استفاده از روش Real-time PCR موردمطالعه قرار گرفتند.

  نتایج

  بر اساس یافته های به دست آمده در این مطالعه، میزان درصد زیستایی سلول های MDA در غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 2/62، 8/51 و 73/41 درصد حاصل شد. بیان ژن کاتالاز به عنوان ژن القاء کننده آپوپتوز نیز در سلول های فوق تیمار شده با غلظت 30 میکرومول به صورت وابسته به دوز افزایش نشان داد.

  نتیجه گیری

   با توجه به عدم مشاهده تاثیرات سمی فروتینین بر سلول های نرمال فیبروبلاست پوستی (HDF)، پیشنهاد می شود فروتینین می تواند جایگزین مناسبی جهت استفاده درمانی در مبتلایان به سرطان سینه و صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو باشد.

  کلیدواژگان: سرطان سینه، فروتینین، آپوپتوز، آنزیم کاتالاز
 • علیرضا لقمانی*، نوروز دلیرژ، آفاق معطری صفحات 2261-2271
  زمینه و هدف

  ویروس آنفلوانزای عامل مرگ ومیر صدها نفر در دنیا می شود. علی رغم در دسترس بودن واکسن مجاز برای تمام گروه های سنی و علی رغم آثار سودمند ثابت شده آن، هنوز ویروس آنفلوانزای به عنوان یک مشکل عمده برای سلامت عمومی باقی مانده است. در این تحقیق ادجوانتMF59  به وسیله متیل گلیکول کیتوزان ارتقا یافت.

   مواد و روش ها

   خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میزان تحریک پاسخ ایمنی همورال ادجوانت در ترکیب با ویروس آنفلوانزای اندازه گیری شد.

  نتایج

  ادجوانت جدید با قطر نانوامولوسیون 156 و پتانسیل زتای 29 تولید شد.pH  ادجوانت در طول دو سال تغییر محسوس نداشت. ایمونیزاسیون موش با ادجوانت و ویروس آنفولانزا موجب شد عیار HAI بیشتری در مقایسه با ادجوانت MF59 ایجاد کند.

  نتیجه گیری

  ادجوانت تکامل یافته با ایجاد خواص مطلوب فیزیکوشیمیایی، همچنین القا پاسخ ایمنی همورال قوی و عدم ایجاد عوارض موضعی می تواند جایگزین ادجوانت MF59 شود.

  کلیدواژگان: واکسن، آنفلوانزای، MF59، متیل گلیکول کیتوزان، ادجوانت
 • پژمان باقری، زهرا اکبرزاده، زهرا ملکی* صفحات 2272-2284
  زمینه و هدف

  انسان های امروزی از نوعی عدم تعهد مذهبی در کنار بحران سلامتی رنج می برد. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط بین تعهد مذهبی با تعهد به رفتارهای بهداشتی باهدف برجسته کردن نقش بحران معنویت در بحران سلامتی انجام پذیرفته است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت مقطعی انجام گردید و 310 نفر از جمعیت بالای 18 سال شهرستان فسا، به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد تعهد مذهبی ورتینگتون و ابزار محقق ساخته تعهد رفتار بهداشتی برای آن ها تکمیل گردید. در پایان کلیه داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و STATA نسخه 13 تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان داد نسبت شانس خام و تعدیل یافته تعهد مذهبی در پیشگویی میزان تعهد بهداشتی به ترتیب 53/1 و 68/1 است. از بین 4 متغیر مستقل، تحصیلات، جنس و شغل پیشگویی کننده های خوبی برای متغیر تعهد بهداشتی نبودند (05/0>p) و فقط متغیر سن اثرگذار بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد در شرایط فعلی جامعه، میزان تعهد به رفتارهای بهداشتی برآیندی از میزان تعهد به رفتارهای مذهبی و عوامل دیگر است. لذا نباید در آسیب شناسی رفتارهای بهداشتی از نقش ترکیبی میزان تعهد مذهبی و سایر عوامل غافل شد.

  کلیدواژگان: مذهب، پزشکی، بهداشت، معنویت
 • آمنه زارع، زهرا پورمنتصری*، مهدی شرفی صفحات 2285-2293
  زمینه و هدف

  خوددرمانی یکی از بزرگ ترین مشکلات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف ازجمله ایران به شمار می آید. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و عوامل مرتبط با خوددرمانی دارو در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان فسا بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی و بر روی 2000 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان فسا سال 1397 انجام شد که نیمی از آن تعداد، روستایی و نیمی شهرنشین بودند. نمونه گیری در سه مرحله (نمونه گیری طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده) انجام شد. برای گزارش اطلاعات از میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد و برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از آزمون های آماری کای اسکویر و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری 05/0= α استفاده شد. داده ها با نرم افزار spss نسخه 22 آنالیز شدند.

  نتایج

  افراد موردبررسی، 726 مرد (3/36%) و 1274 زن (7/63%) با میانگین سنی 36/37 سال بودند. در این میان، تعداد 1087 نفر (4/54%) خوددرمانی داشتند که در روستاییان بیشتر از شهرنشینان مشاهده شد (p˂0.001). همچنین احتمال خوددرمانی در دانشجوها، سربازها، افراد شاغل نسبت به دانش آموزان، کمتر بود (p˂0.001). همچنین مشاهده شد که خوددرمانی با سطح تحصیلات رابطه معنی داری نداشت (p>0.05). خوددرمانی در افرادی که منبع اطلاعات خوددرمانی آن ها داروخانه ها و داروسازها بودند بیشتر بود (نسبت شانس (OR) برابر با 25/0). با توجه به متغیرهای مرتبط با علل خوددرمانی، ازنظر وضعیت اقتصادی، هزینه بر بودن معالجه (28/58%)، ازنظر نوع نگرش به پزشک، عدم اعتماد به تشخیص پزشک (51/77%) و ازنظر بهبودی علایم، بهبودی بر اساس تجربه قبلی (87/81%) بیشترین فراوانی را داشتند.

  نتیجه گیری

   با توجه به شیوع بالای خوددرمانی در شهرستان فسا، نیاز به ارایه برنامه های آموزشی لازم به صورت حضوری و از طریق رسانه ها در خصوص عوارض و پیامدهای خوددرمانی ضروری است. همچنین باید برنامه هایی جهت رفع کمبود پزشک و کادر درمانی و نیز بالا بردن کیفیت خدمات درمانی در روستاها تدوین گردد. محدود کردن خرید دارو بدون نسخه نیز می تواند تا حدودی خوددرمانی را در جامعه کاهش دهد.

  کلیدواژگان: شیوع، خوددرمانی، دارو، فسا
 • آزاده حکمت*، زهرا روشنی صفحات 2294-2307
  زمینه و هدف

  استفاده از نانو ذرات نقره (AgNPs) در نانوپزشکی و داروسازی بسیار متداول شده است. نانوذرات نقره از طرق مختلف سنتز می شوند. میزان اتصال دارو به پروتیین سرم آلبومین انسانی (HSA)، به عنوان فراوان ترین پروتیین در سیستم گردش خون، در غلظت درمانی و میزان دسترسی بافت هدف به دارو موثر است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع پوشش مورداستفاده در سنتز AgNPs بر میزان برهمکنش این نانوذرات با HSA است.

  مواد و روش ها

  از طیف سنجی فلورسانس، طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی (CD) و آنالیز پتانسیل زتا جهت بررسی تغییرات ایجادشده بر ساختار HSA در هنگام افزودن نانوذرات نقره با ماتریس پراکنده اتیلن گلیکول، نانوذرات نقره حاوی پایدارکننده سدیم سیترات و نانوذرات نقره بدون پوشش استفاده گردید.

  نتایج

  خاموشی نشر فلورسانس نشان داد نانوذرات نقره حاوی ماتریس پراکنده اتیلن گلیکول با ثابت اتصال (Ka) بالاتر (M-1104×56) در مقایسه با دو نوع نانوذره دیگر با HSA برهمکنش می دهند. مطالعات CD نشانگر کاهش محتوای آلفا هلیکس پروتیین به ویژه پس از افزودن نانوذرات نقره حاوی ماتریس پراکنده اتیلن گلیکول (از 45/51% به 71/41%) است. آنالیز پتانسیل زتا بیانگر کاهش بار سطحی HSA به ویژه پس از افزودن نانوذرات نقره حاوی ماتریس پراکنده اتیلن گلیکول از (mV 73/16- به mV 79/11-) است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد نانوذرات نقره حاوی ماتریس پراکنده اتیلن گلیکول نسبت به دو نوع نانوذره دیگر برهمکنش قوی تری با HSA دارند؛ بنابراین نوع پوشش انتخابی در سنتز نانوذرات نقره، بر میزان برهمکنش آن ها با HSA و درنتیجه انتقال و پخش آن ها در خون تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: پروتئین سرم آلبومین انسانی (HSA)، نانوذرات نقره، سنتز
 • جعفر بابایی، هائده مبین*، امیرمهدی خامنه صفحات 2308-2316
  زمینه و هدف

  تولید آنزیم های کارباپنمازی در ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا جداشده از بالین، درمان عفونت های ناشی از این باکتری را به چالش کشانده است و با توجه به زیستگاه طبیعی این باکتری در محیط های آبی و خاکی، این مطالعه در نظر داشت ژن های کارباپنمازی KPC، VIM، NDM وIMP  را با پروتکل یکسان برای چهار ژن فوق با روش Real-time PCR در ایزوله های بالینی و محیطی مورد مقایسه قرار دهد.

  مواد و روش ها

  ایزوله های بالینی از دو بیمارستان تبریز و ایزوله های محیطی از آب رودخانه های نهند و اسپیران جدا شد. جهت تعیین هویت ژنوتیپی آن ها، از پرایمر یونیورسال 16s rRNA استفاده شد. با روش فنوتیپی دیسک دیفیوژن آگار و دیسک ترکیبی ازنظر تولید کارباپنمازها موردبررسی واقع شدند و با استفاده از پرایمر های اختصاصی برای ژن های موردنظر، مورد آزمون Real- time PCR واقع شدند.

  نتایج

  با روش فنوتیپی 3/83% ایزوله های بالینی و 0% از ایزوله های محیطی مولد کارباپنمازها بودند. درحالی که با روش Real- time PCR هم ایزوله های بالینی و هم محیطی ژن های bla NDM-1، bla IMP، bla KPC و bla VIM را نشان دادند.

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که ژن های کارباپنمازی با یک پروتکل یکسان برای چهار ژن KPC، VIM، NDM وIMP  قابل بررسی در ایزوله های بالینی و محیطی است و وجود ژن های فوق در ایزوله های محیطی علاوه بر ایزوله های بالینی اهمیت پخش این ارگانیسم را به عنوان Super bug را بیش ازپیش روشن می سازد.

  کلیدواژگان: کارباپنمازها، پسودوموناس آئروژینوزا، آب رودخانه، مقاومت ضد میکروبی
 • خدیجه نیکنام، علیرضا براری*، احمد عبدی، پروین فرزانگی صفحات 2317-2327
  زمینه و هدف

  استیوآرتریت، شایع ترین اختلالات عضلانی-اسکلتی است که با از دست دادن غضروف مفصلی، تغییرات استخوانی و التهاب غشای سینوویال توصیف می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استیوآرتریت زانو است.

  مواد و روش ها

   برای انتخاب نمونه آماری 35 سر موش صحرایی نر ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه هفت تایی: کنترل (سالم)، کنترل (بیمار)، سلول بنیادی، تمرین و تمرین- سلول بنیادی تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 29-25 دقیقه دویدن بر روی تردمیل با سرعت 15 متر در دقیقه برای هفته اول بود و هر هفته یک متر بر دقیقه اضافه شد تا در هفته هشتم به 22 متر بر دقیقه رسید. 48 ساعت پس از اجرای برنامه تمرینی نمونه گیری از بافت زانو انجام شد. بیان ژن PDGF و PDGFr از طریق روش Real Time PCR اندازه گیری شد. از روش آنالیز واریانس یک طرفه و در صورت مشاهده تفاوت سطح معنی دار آماری (05/0>P) از آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین محل اختلاف بین گروهی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح بیان ژن PDGF و PDGFr در گروه بیمار نسبت به گروه سالم افزایش داشت (00/0 P=00/0P=). همچنین سطوح بیان ژن PDGF در گروه های تمرین، سلول بنیادی و تمرین-سلول بنیادی نسبت به گروه بیمار کاهش معناداری (05/0=p ، 025/0 P=) داشت؛ درحالی که سطوح بیان ژن PDGFr فقط در گروه سلول بنیادی و تمرین-سلول بنیادی نسبت به گروه بیمار کاهش معناداری (043/0=p، 039/0=p) داشت.

  نتیجه گیری

   فاکتورهای رشد مانند PDGf اثرات آنابولیکی و ضدالتهابی خود را برای حفظ پتانسیل کندروژنیک در کندروسیت ها در محیط آزمایشگاهی از طریق مهار مسیر سیگنالی NF-kB اعمال می کنند.

  کلیدواژگان: تمرینات استقامتی، سلول های بنیادی، PDGF و PDGFr، استئوآرتریت
 • فاطمه احمدی، مهدی علی شیری، زهرا سبحانی* صفحات 2328-2337
  زمینه و هدف

  نیستاتین به عنوان یک داروی ضد قارچ علیه گونه های کاندیدا در درمان بیماری های مخاط دهان ازجمله آفت دهان استفاده می گردد. مشکل عمده ی فرمولاسیون های معمول این دارو کوتاه بودن زمان ماندگاری دارو در حفره دهان و طعم تلخ آن است. بر این اساس تولید قرص مخاط چسب، موردتوجه قرار گرفت تا ضمن افزایش مدت زمان ماندگاری دارو در دهان، طعم تلخ آن نیز پوشش داده شده و درنتیجه اثربخشی و همکاری بیمار برای مصرف دارو افزایش یابد.

  مواد و روش ها

   به منظور تولید قرص مخاط چسب از روش پرس مستقیم استفاده شد. پلیمرهای مخاط چسب استفاده شده در فرمولاسیون ها شامل سدیم کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، کارباپول و هیدروکسی اتیل سلولز است. از این پلیمرها به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر قرص های متفاوتی ساخته شد. سرعت و روند آزادسازی نیستاتین در فرمولاسیون های متفاوت بررسی شد؛ و فرمولی که شرایط بهینه رهایش دارو را داشت به عنوان فرمول بهینه انتخاب شد و در انتها بر روی آن تست های فارماسیوتیکسی و تست مخاط چسبی انجام گرفت.

  نتایج

  مطلوب ترین حالت برای تهیه ی قرص مخاط چسب حاوی نیستاتین با استفاده از پلیمر سدیم کربوکسی متیل سلولز است که در 30 دقیقه اول 70 درصد دارو از قرص آزاد می گردد و ویژگی مخاط چسبی قابل قبولی را فراهم می کند.

  نتیجه گیری

  قرص مخاط چسب نیستاتین با استفاده از پلیمر سدیم کربوکسی متیل سلولز به روش پرس مستقیم می تواند به عنوان یک فرمولاسیون با طعم مناسب جهت افزایش ماندگاری دارو در موضع و بهبود همکاری بیمار به کار رود.

  کلیدواژگان: نیستاتین، کاندیدیاز دهانی، قرص مخاط چسب، پلیمر، کربوکسی متیل سلولز
 • علیرضا مراد آبادی، عارف شریعتی، طاهر عظیمی، احسان الله غزنوی راد، علیرضا فارسی نژاد* صفحات 2338-2347
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات درمانی لیزات پلاکت بر روی زخم های ایجادشده توسط انگل لیشمانیا است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از همستر به عنوان مدل حیوانی موردمطالعه و از لیشمانیا ماژور (فرم پروماستیگوت) جهت ایجاد عفونت استفاده گردید. بعد از آلوده کردن همستر بافرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور، از روش Real-time PCR جهت پیدا کردن بخشی از ژنوم اختصاصی انگل با استفاده از پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید. تزریق پلاکت، عصاره پلاکتی و پلاسما به محل ضایعه انجام شد و پس از انجام روش رنگ آمیزی H&E، محل ضایعه با استفاده از روش میکروسکوپی موردبررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج روش Real-time PCR آلودگی همسترها را به انگل لیشمانیا تایید کرد. بررسی نمای هیستوپاتولوژی نشان داد که در نمونه های درمان شده با پلاسمای غنی از پلاکت، پاسخ التهابی و نکروز بافتی به همراه مقادیر بسیار زیاد انگل وجود دارد. میزان گستردگی زخم ها در هر دو گروه درمان شده با پلاسما و لیزات پلاکتی به طور قابل توجهی کاهش پیداکرده بود، اما در بررسی میکروسکوپی کاهش قابل توجه تعداد انگل در هیستوسیت ها به همراه التهاب بسیار کمتر در بافت پوست در گروه درمان شده با لیزات پلاکتی نسبت به گروه پلاسمایی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داده که لیزات پلاکتی عملکرد بهتر و بالاتری در مقایسه با سایر بیومواد در بهبود و التیام زخم های لیشمانیایی دارد.

  کلیدواژگان: لیشمانیا، بیماری لیشمانیوزیس، لیزات پلاکتی، عفونت انگلی
 • ابوالفضل عباسی، کیومرث امینی* صفحات 2348-2354
  زمینه و هدف

  شیگلا (Shigella) باسیل گرم منفی روده ای است که عفونت های ناشی از آن مشکلات جدی را در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه ایجاد کرده است. وجود ژن های بتالاکتامازی مانند ampC در گونه های شیگلا در یک کشور باعث بروز الگوهای متنوع مقاومت به آنتی بیوتیک شده است که شیوع این ژن ها می تواند خطرات بسیار جدی برای سلامت جامعه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژن بتالاکتاماز ampC در سویه های شیگلا سونیی و همچنین بررسی شیوع یک جهش نقطه ای در این ژن به روش RFLP بود.

  مواد و روش ها

  ابتدا 60 سویه شیگلا سونیی با استفاده از تست های بیوشیمیایی و میکروبی شناسایی شد، سپس با روش PCR تکثیر ژن AmpC در سویه ها انجام گردید. در ادامه بررسی جهش نقطه ای در این ژن بر روی نمونه هایی که ازنظر ژن ampC مثبت بودند صورت گرفت. تکنیک RFLP با استفاده از آنزیم Hinf1 انجام شد.

  نتایج

  از 60 سویه جداشده 30 سویه (50 درصد) دارای ژن بتالاکتاماز ampC بودند. از این تعداد 37 درصد از ژن های ampC دارای جهش نقطه ای (G به A) بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعات نشان دهنده افزایش شیوع ژن ampC و شیوع قابل توجهی جهش نقطه ای (G به A) در این در سویه های حامل این ژن بود که این موتاسیون ممکن است در افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: شیگلا سونئی، ژن بتالاکتاماز ampC، RFLP-PCR
 • مازیار ضیائیان*، مرضیه جمالی دوست، ماندا نماینده صفحات 2355-2361
  زمینه و هدف

  ویروس های هپاتیت A و E مسیول اکثر موارد هپاتیت های حاد ویروسی در جهان می باشند. روند عفونت با هردو ویروس می تواند همراه با درگیری شدید و مرگ ومیر باشد. هپاتیت E در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی امکان برقراری عفونت مزمن را دارد. این مطالعه به بررسی شیوع ویروس های هپاتیت A و E جمعیت نرمال استان هرمزگان می پردازد.

  مواد و روش ها

  توتال آنتی بادی ضد هپاتیت A و همچنین  IgMو IgG ضد هپاتیت E به وسیله ی روش الایزا با استفاده از کیت های موجود در نمونه های سرمی 526 زن و مرد 1 تا 86 ساله اندازه گیری شد. نمونه ها بین سال های 1394 تا 1396 از چهار بخش استان هرمزگان جمع آوری گردیده بودند.

  نتایج

  از مجموع 526 فرد مطالعه شده با طیف 86-1 سال و متوسط 47/35 سال و انحراف معیار 1/17 ± سیصد و نودوهشت نفر یا 8/70 زن بودند. کلا  توتال آنتی بادی ضدویروس هپاتیت A در 524 نفر یا 2/93% جمعیت تشخیص داده شد. همچنین 89 نفر یا 8/15% جمعیت دارای آنتی بادی  IgGعلیه ویروس هپاتیت E بودند. 9 نفر (6/1%) نیز علاوه بر IgG دارای IgM ضدویروسی هپاتیت E نیز بودند. شیوع آنتی بادی های ضد هپاتیت های  Aو E وابسته به سن رویت شده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس آنچه نتایج نشان می دهد، هر دو ویروس در منطقه به صورت اندمیک در گردش می باشند و شیوع هپاتیت A و غالب مواقع هپاتیت E بالاتر از اکثر نقاط ایران دیده شده است.

  کلیدواژگان: هپاتیت A، هپاتیت E، سرولوژی، شیوع، هرمزگان، خلیج فارس
 • نیلوفر سیار، معصومه نژادعلی*، مهدی هدایتی، مریم مهدوی، مهدی اکبرزاده، مریم زرکش صفحات 2362-2370
  زمینه و هدف

  رزیستین یکی از آدیپوسیتوکین های ترشح شده از سلول های چربی است که با مقاومت به انسولین ارتباط دارد و در چاقی، بیماری های قلبی و عروقی و سایر بیماری های مرتبط با التهاب افزایش می یابد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح رزیستین با متغیرهای متابولیکی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلابه پره دیابت/دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر بر روی 75 بیمار مبتلابه پره دیابت/دیابت نوع 2، با قند ناشتا مساوی یا بیشتر mg/dl 100 و 75 شرکت کننده با قند ناشتا کمتر از mg/dl 100 به عنوان گروه شاهد انجام شد. سطوح پلاسمایی رزیستین و انسولین با کیت الایزا و سایر متغیرها با روش استاندارد اندازه گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.

  نتایج

  رزیستین، شاخص توده بدنی، تری گلیسیرید، کلسترول، قند ناشتا و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلابه پیش دیابت/ دیابت در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (05/0<p). سطح سرمی رزیستین سرم با شاخص توده بدنی، قند ناشتا و مقاومت به انسولین همبستگی مثبت داشت (05/0<p). همبستگی معکوس بین رزیستین و HDL یافت شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

   سطح بالاتر رزیستین در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 /پیش دیابت در مطالعه ما و ارتباط معنی دار رزیستین با گلوکز، مقاومت به انسولین و BMI، نقش پاتوفیزیولوژیکی این آدیپوکین را در بروز دیابت نوع 2 نشان می دهد.

  کلیدواژگان: رزیستین، مقاومت به انسولین، دیابت نوع دو
 • فرشته شیری*، علیرضا سام زاده کرمانی، هادی صالح پودینه صفحات 2371-2386
  زمینه و هدف

  بیماری آلزایمر نوعی اختلال عملکردی مغز است که به تدریج باعث تحلیل رفتن توانایی های ذهنی بیمار می شود. فعالیت بالای پروتیین تیروزین فسفاتاز (PTP) منجر به کاهش عملکرد حافظه و بیماری آلزایمر می شود؛ بنابراین مهار فعالیت PTP می تواند یک هدف بالقوه برای کشف داروهای ضد آلزایمر باشد. در این مطالعه با استفاده از روش های کامپیوتری کاندیدهای دارویی ضد آلزایمر طراحی خواهند شد.

  مواد و روش ها

  مطالعات کامپیوتری روابط کمی ساختار-فعالیت (کیوسار) سه بعدی بر روی دسته ای از بازدارنده های PTP انجام شد. در این راستا، روش های تحلیل مقایسه ای میدان مولکولی (کومفا) و تحلیل مقایسه ای شاخص های شکل مولکولی (کومسیا) برای تعیین فاکتورهای ضروری در فعالیت این ترکیبات مورداستفاده قرار گرفت. روش Distill برای بر خط کردن مولکول ها به کار گرفته شد. تعدادی بازدارنده فعال جدید با استفاده از کانتورهای حاصل از مدل کومفا پیشنهاد شدند. مطالعات الحاق کردن مولکولی برای بررسی مکانیسم مهارکنندگی، شناسایی کانفورمر فعال زیستی و تعیین برهم کنش های کلیدی انجام شد. درنهایت مطالعات ADMET (جذب، توزیع، متابولیسم، هضم و سمیت) در محیط کامپیوتری روی این بازدارنده ها انجام شد و با محدوده های استاندارد مقایسه شدند.

  نتایج

  پارامترهای آماری از مدل ها (کومفا: 961/0, r2ncv =653/0, q2=770/0 r2pred =و کومسیا: 933/0, r2ncv =564/0, q2=746/0 r2pred =) نشان می دهند که داده ها به خوبی فیت شده و قدرت پیشگویی بالایی دارند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از مدل های ساخته شده، یک سری بازدارنده های جدید پروتیین تیروزین فسفاتاز با چارچوب های جدید مولکولی به عنوان کاندیداهای جدید دارویی ضد آلزایمر، معرفی گردید.

  نتیجه گیری

   تکنیک های محاسباتی نقش ارزشمندی در طراحی دارو ایفا می کنند. پارامتر های آماری r2pred و q2 مطلوب منجر به طراحی منطقی تعدادی بازدارنده های جدید پروتیین تیروزین فسفاتاز شدند که به عنوان کاندیدهای جدید دارویی ضد آلزایمر معرفی شدند.

  کلیدواژگان: روابط کمی ساختار- فعالیت سه بعدی، تیروزین فسفاتاز، الحاق مولکولی، فارماکوکنتیک
 • آمنه شاهوردی شهرکی، نوشا ضیاء جهرمی*، لیلا روحی صفحات 2387-2395
  زمینه و هدف

  شاخصه بیماری تخمدان پلی کیستیک، افزایش فاکتورهای التهابی ناشی از التهاب تخمدان و افزایش تعداد کیست های تخمدان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی بر شاخص های التهابی در رت های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از رت های ماده بالغ نژاد ویستار با محدوده وزنی 250-150 گرم استفاده شد و به گروه کنترل مثبت متفورمین و به گروه کنترل منفی از طریق گاواژ آب خورانده شد. در پایان خون گیری از قلب انجام و سطح سرمی هورمون انسولین، کلسترول، تری گلیسیرید و فاکتورهای التهابی اینترلوکین 8 و TNFα به روش الایزا اندازه گیری گردید.

  نتایج

  مطالعه حاضر نشان داد عصاره گیاه کاسنی با دوز mg/kg400 قادر به کاهش میزان قند و انسولین خون و همچنین کاهش پروفایل چربی و فاکتورهای التهابی اینترلوکین 8 و TNFα به طور معنی دار شده بود. سطح معنی داری (05/0<p) درنظرگرفته شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر مثبت عصاره کاسنی بر غلظت سرمی قند و هورمون انسولین و همچنین پروفایل چربی و فاکتورهای التهابی در رت های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک احتمالا این ترکیب می تواند به عنوان یک داروی جایگزین در درمان این بیماری مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، کاسنی، TNFα، PCOS، اینترکولین 8
|
 • Maryam Barghi, Esmat Alemzadeh* Pages 2164-2178

  Liver fibrosis is a disease that is created due to the excessive accumulation of extracellular matrix proteins such as collagen. Advanced liver fibrosis leads to cirrhosis and eventually to liver cancer which are irreversible conditions. Hence, attention to initial stages of disease and its treatment has a vital role in these patients. Synthetic drugs utilized to remedy liver diseases often have side effects and thus, treatment method should be changed to alternative medicines, especially herbal remedies or their derivatives. Today alternative medicine has gained special attention, because of their lasting term curative power and poor side effects. In this review, we explained some plant-derived compounds which play an effective role in healing of liver injuries. We also somewhat mentioned the mechanism of action of these components. Future works should focus on the molecular pathways these compounds in order to determine the potential applications of these medicines.

  Keywords: alternative medicine, herbal remedies, liver fibrosis
 • Hamideh Mozafari, MohammadMehdi Eftekharian, Ghodratollah Roshanaei, MohammadReza Safari, Gholamreza Shafiee* Pages 2179-2185
  Background & Objective

  Nitric oxide gas is important in regulating blood vessel dilation, and consequently, blood pressure. Nitric oxide is continuously produced by endothelial cells known as a compound that plays an important role in the cardiovascular system.  Also, Interleukin-17 (IL-17) is a pro-inflammatory cytokine that can mediate protective innate immunity to pathogens or contribute to the pathogenesis of inflammatory diseases. In the current study, the plasma levels of nitric oxide and serum level of IL-7 were assessed before and after Ramadan month in fasting people, aimed at the scientific investigation of the possible preventing effects of fasting for cardiovascular disease.

  Materials & Methods

  The present study 61 fasting man (30-60 years old) were selected and blood samples were collected from each one day before and one day after Ramadan month. Serum levels of Nitric oxide and IL-17 were measured in two groups by ELIZA kits.  

  Results

  The results of this study shown the serum level of nitric oxide was significantly increased in individuals before and after Ramadan month (from 16.17 ± 1.15 mmol/L to 22.17 ± 1.46 mmol/L, respectively) (P<0.0001). Also, the results indicate that serum level of IL-17 was statistically different in two groups (from 58.25 ± 10.59 pg/ml to 15.98 ± 4.66 pg/ml, respectively) (P<0.0001).

  Conclusion

  The results of this study showed that nitric oxide and IL-17 levels decreased during the Ramadan month and so it can be concluded the fasting of Ramadan may have positive effects on cardiovascular and immune factors of the body.

  Keywords: Fasting, Interleukin-17, Nitric oxide, Ramadan
 • Sajad Pouryousef, Sedigheh Yeganeh*, Rouhollah Rouhandeh, Zahra Pirzadeh, Sanaz Keshavarzi, Tayebeh Bahmani Pages 2186-2196
  Background & Objective

  The early identification of risk factors by screenings methods, as low-cost diagnostic tests with high survival rates, has always been of paramount importance for cancer diagnostics, especially in breast cancer. Since knowledge, attitude, and practice studies offer a desirable way to examine the status and make predictions, this study aims to design a valid and reliable instrument to assess breast cancer risk factors, symptoms, and screening methods.

  Materials & Methods

  The Waltz method was used to develop the questionnaire. The exploratory factor analysis with a sample size of 390 and the confirmatory factor analysis were carried out using Amos software and SPSS 22, respectively. The reliability of the instrument was also assessed on 30 women over a one-month interval using the Cronbachchr('39')s alpha and test-retest method.

  Results

  The preliminary 87-item was finally developed into three sections: attitude (14 items and 2 factors with CVI=0.92, CVR= 0.72 and α= 0.76,) knowledge (16 items and 5 factors with CVI= 0.99, CVR= 0.85 and alpha 0.87) and practice checklist (8 items and CVI = 0.94 and CVR =1).

  Conclusion

  The results suggested desirable psychometric properties of the questionnaire and its strength and validity in evaluating knowledge, attitude, and practice for identifying factors influencing breast cancer.

  Keywords: acknowledgement, Questionnaire, Breast Cancer, Function, Attitude
 • Ramin Jahangirfard, AhmadReza Raji*, Amir Moghaddam Jafari, Hossein Nourani Pages 2197-2205
  Background & Objectives

  Nano titanium dioxide particles (TiO2) are chemical compounds that are widely used in industrial and foodstuff such as cosmetics, toothpaste, colored materials, and non-fat milk whitening. Vitamin E (Vit E) is a dietary compound that functions as an antioxidant scavenging free radicals. The goal of this study was to carry out the protective effect of vitamin E on histomorphometry, oxidative stress factors and biochemical parameters as well as testosterone concentration.

  Materials & Methods

  In the present study, 35 adult male mice were divided into 7 control and experimental groups. The experimental groups received TiO2 at 2.5, 5 and 10 doses, and the positive control group received vitamin E (100 IU) mg/kg alone (by gavage tube). After treatment, animals were euthanized by cervical dislocation and testes samples were taken. The level of p<0.05 was considered significant.

  Results

  The results of histomorphometry revealed that the weight of testis and body, testicular capsule thickness, seminiferous tubules diameter, germinal epithelium height, spermiogenesis and meiotic indices were reduced while sertoli cells and repopulation index had no significant changes. Also, biochemical results showed the Malondialdehyde was enhanced and it diminished the total antioxidant capacity, catalase enzyme activity, protein content, as well as testosterone concentration. (p<0.05).

  Conclusion

  The TiO2 nanoparticles caused detrimental pathologic effects when used at the highest doses. However, vitamin E could ameliorate the toxic effects of TiO2-induced on testicular tissue in experimental animals.

  Keywords: Histomorphometry, Mice, Testis, Titanium dioxide, Vitamin E
 • Maria Zahiri, Shima Parviz*, Seyed Javad Hosseini Pages 2206-2225

  Considerable research has been done in the past few decades to treat ischemic heart disease (stroke). Although drug therapies can improve heart disease and reduce mortality in heart failure, none is able to regenerate damaged heart tissue. Therefore, stem cell-based therapies are considered as new approaches to correcting heart tissue remodeling. Since the depletion of cardiac muscle cells at the beginning of the myocardial infarction act as a stimulus for myocardial remodeling, the ability to replace these cells with their healthy counterparts is an effective treatment for many types of cardiovascular diseases.In this study, we reviewed the advances made in the treatment of myocardial infarction through cell therapy.

  Keywords: Stem cells, Myocardial infarction, Cell therapy
 • Elahe Ali Panahi, Saba Taheri*, Mitra Tabatabaee Pages 2226-2235
  Background & Objectives

  Diabetes is a chronic disease in which the production or function of insulin is impaired. This hormone is secreted by pancreatic beta cells and its main function is to lower blood glucose. Probiotics are living microorganisms that strengthen and balance the intestinal microbial flora and have beneficial effects on host health.

  Materials & Methods

  In this study, 32 mice were divided into four groups: the first group (non-diabetic control), the second group (diabetic control), the third group (diabetic mice treated with Lactobacillus Plantarum), and the fourth group (diabetic mice treated with glibenclamide). After blood sampling and serum isolation, serum glucose, and insulin levels were measured using enzymatic kit and ELISA, respectively. Also, sections of the pancreas were prepared and the average diameter of the Langerhans Islands was examined.

  Results

  The results showed a significant decrease in glucose levels in the treatment group with Lactobacillus Plantarum compared with the diabetic control group (P <0.05), which is similar to glibenclamide. Moreover, in the group treated with Lactobacillus Plantarum, insulin levels did not change significantly compared to the diabetic group. Pancreatic histological examination also showed that this probiotic also affected the improvement of pancreatic tissue.

  Conclusion

  The results suggest that Lactobacillus Plantarum has positive effects on the control of blood glucose in diabetic mice with Aloxone and may be used as a drug supplement to control blood glucose.

  Keywords: Diabetes, Probiotics, Lactobacillus Plantarum, Pancreas, Alloxan
 • Farzaneh Ghalegolab, Ali Khani Jeihooni*, Abbas Ghavam Pages 2236-2251
  Background & Objective

  Clients are at the heart of the health system and their satisfaction indicates the correctness of the services. Therefore, the purpose of this study was to determine the factors relevant to the development of the status of responding to expectations in Alishahr Comprehensive Health Services Center in 2018.

  Materials & Methods

  The present study is qualitative in the form of directed content analysis.

  Results

  According to the respondents, the four components of response time, the factor of manpower in response, the management factor in response, the factor of equipment and facilities in responding to the respondents are the most important factors in the satisfaction of the respondents. Accordingly, the factor of speed, accuracy in doing clientchr('39')s affairs (90.9%) is the most important factor of time component; The factor of behavior with concerning clients, the responsiveness and responsibility for the clientchr('39')s business and having tolerance and a positive desire to deal with the client (90.1%) are the most important factors of manpower; Transparency and proper information and quality of service (quality of service) (86.4) The most important factor of the management component; Finally, the factors of cleanliness of the workplace (creating a pleasant and elegant environment) and the physical appearance of the staff, the heating and cooling system, the proper sanitary, adornment and health and safety of the work environment (77.3%) are the most important factors of the equipment component and facilities.

  Conclusion

  Considering the results of this study that the provision of services in some cases is not optimal, it is suggested that by establishing a proper referral system and monitoring, it will increase the satisfaction of the clients.

  Keywords: Satisfaction, Visitors, Health Services, Alishahr Comprehensive Health Services Center
 • Shahrzad Naji, Ehsan Karimi*, Masoud Homayouni Tabrizi Pages 2252-2260
  Background & Objective

  One of the most common malignancies among Iranian women is breast cancer. One of the strategies in the field of cancer prevention is the activation of an inherent and acquired cancer immune system that has the power to differentiate and select an action. Today, due to the side effects of therapies, numerous attempts have been made to discover natural compounds that have selective power in limiting cancers. The purpose of the present study was to evaluate the anti-tumor function of ferutinin as a ferula-derived plant compound on MDA-MB-231 cell line in breast cancer cells.

  Materials & Methods

  MTT test was used to study the toxicity of ferutinin against breast cancer cells and compare it with normal cells. Moreover, the morphologic investigation of Ferutinin-treated MDA cells was accomplished with microscopic observations, and the expression of the apoptotic gene was carried out by Real-time PCR.

  Results

  The results demonstrate that the viability of MDA cells after 24, 48, and 72 hours’ treatment with ferutinin (100 μg / ml) were reported 62.2, 51.8, and 41.73 percent respectively. Furthermore, the gene expression of Catalase increased with the dose-dependent manner in a concentration of 30 μM whereas no cytotoxic effects of ferutinin were observed on normal HDF cell line.

  Conclusion

  Regarding the lack of cytotoxic effects of ferutinin on normal HDF cells, it is suggested that ferutinin could be an appropriate therapeutic alternative in patients with breast cancer and oxidative stress consequences.

  Keywords: Breast Cancer, Ferutinin, Apoptosis, Catalase Enzyme
 • Alireza Loghmani*, Nowruz Delirezh, Afagh Moattari Pages 2261-2271
  Background & Objective

  The influenza virus causes hundreds of deaths in the world. Despite the availability of some authorized vaccines for all age groups and its approved beneficial effects, the influenza is still a major problem for public health.

  Materials & Methods

  In this study, the adjuvant of MF59 was developed by methylglycol-chitosan. The physico-chemical characteristics and immune response stimulation of novel adjuvant were measured in combination with the influenza virus.

  Results

  The new adjuvant was produced with a nano-droplet diameter of 156 and Zeta potential of 29. The pH of adjuvant was not significantly changed for two years. Immunization of mice with developed adjuvant makes more HAI titer than MF59 adjuvant.

  Conclusion

  The favorable characteristics of physico-chemical properties and lack of local side effects of developed adjuvant as well as its strong humoral immunity can introduce it as a novel MF59 adjuvants.

  Keywords: Vaccine, Influenza, MF59, Methylglycol-chitosan, Adjuvant
 • Pejman Bagheri, Zahra Akbarzadeh, Zahra Maleki* Pages 2272-2284
  Background & Objective

  Modern human suffers from a kind of religious non-alignment along with a health crisis. The aim of this study was to investigate the relationship between religious commitment and commitment to health behaviors with the aim of highlighting the role of spirituality crisis in a health crisis.

  Materials & Methods

  This cross-sectional study was conducted and 310 people in the city of Fasa over 18 years, were randomly selected and then, Worthington religious commitment questionnaire as well as the self-made questionnaire for their commitment to health behavior were completed. Data were analyzed using multiple linear regression and Pearson correlation coefficient by SPSS software version 22 and STATA version 13.

  Results

  Multiple linear regression analysis showed that crude and adjusted odds ratio of religious commitment in a prediction of commitment to health were 1.53 and 1.68 respectively. Among four independent variables, education, gender, and occupation were not good predictors for health commitments (P> 0.05) and only age was significant (p<0.05).

  Conclusion

  It seems that in the current situation, the commitment to health behaviors is a consequence of the commitment to religious behavior and other factors. Therefore, the combined role of religious commitment and other factors should not be overlooked in the pathology of health behaviors.

  Keywords: Religion, Medicine, Health, Spirituality
 • Ameneh Zare, Zahra Pourmontaseri*, Mehdi Sharafi Pages 2285-2293
  Background & Objective

  self-medication is considered as one of the main social, health and economic problems of various communities including Iran. The aim of the study was to investigate the prevalence and factors affecting the self-medication in people referred to the health centers of Fasa.

  Materials & Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 2000 individuals referring to the health centers in Fasa city, half of them were living in the rural areas. Sampling was done in three steps including caste, social level and random sampling methods. Data were analyzed using mean, standard deviation, frequency, and percentage. Chi-square and logistic regression tests at α = 0.05 were also applied to evaluate the relationship between the variables. Data were analyzed using SPSS version 22.

  Results

  The studied populations included 726 males (36.3%) and 1274 females (63.7%) with the mean age of 37.36 years. 1087 (54.4%) were remarked as self-medication which was higher in rural than in the urban areas (p<0.05). Furthermore, it was found that self-medication was lower among the university students, soldiers, and employees than the high school students (p<0.05). However, no significant correlation was found between self-medication and educational status. The chance of self-medication among those advised by pharmacists was also higher (OR=0.25). The most frequent factors influencing the self-medication were the cost of treatment (58.28%), mistrusting the physician diagnosis (77.51%) and recovery based on previous experiences (81/87%).

  Conclusion

  Concerning the high prevalence of self-medication in Fasa, the complementary training programs on the side effects and consequences of self-medication are crucial for people especially living in the rural areas. Providing sufficient physicians and other medical staff as well as improving the quality of health services in the villages are also essential. Restricting purchase of drugs without proper prescriptions can also reduce the self-medication in the community to some extent.

  Keywords: prevalence, self-medication, drug, Fasa
 • Azadeh Hekmat*, Zahra Roshani Pages 2294-2307
  Background & Objective

  Silver nanoparticles (AgNPs) are increasingly used in nanomedicine and pharmacy due to their valuable properties. AgNPs are synthesized in various ways. The amount of drug binding to Human Serum Albumin (HSA) as the most abundant protein in the circulatory system would affect the drug’s therapeutic concentration and its availability for intracellular targets. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of coating in the synthesis of AgNPs on their ability to interact with HSA.

  Materials & Methods

  Fluorescence emission spectroscopy, circular dichroism (CD) spectroscopy, and Zeta potential analysis were used to study the structural effects of HSA after interaction with AgNPs with ethylene glycol dispersion matrix. AgNPs contains sodium citrate stabilizer and uncoated AgNPs.

  Results

  The fluorescence quenching indicated that AgNPs with ethylene glycol dispersion matrix interacted with HSA with a higher binding constant value compared with two other AgNPs. The CD spectra indicated a reduction in α-helix content of HSA especially after the addition of AgNPs with ethylene glycol dispersion matrix (from 51.45% to 41.71%). The zeta potential analysis showed that the surface charge of HSA was reduced especially after the addition of AgNPs with ethylene glycol dispersion matrix (from -16.73 mV to -11.79 mV).

  Conclusion

  This study showed that AgNPs with ethylene glycol dispersion matrix interact with HSA more strongly compared with two other AgNPs. This study indicated that the type of coating of AgNPs affects the HSA interaction and consequently affects the nanoparticles transportation and distribution in the blood.

  Keywords: Human Serum Albumin (HSA), Silver nanoparticles, Synthesis​​​​​​​
 • Jafar Babaei, Haedeh Mobaiyen*, AmirMehdi Khameneh Pages 2308-2316
  Background and objectives

  Production of Carbapenemase enzymes in Pseudomonas aeruginosa isolated from clinic, has challenged the treatment of these infections and due to its natural habitat in soil and aquatic environments. This study aimed to compare carbapenemase resistance genes (VIM, KPC, NDM and IMP) using similar protocol for the four above-mentioned genes in clinical and enviromemtal isolates by Real-Time PCR.

  Materials and Methods

    The clinical isolates were isolated from two Tabriz Hospitals and environmental isolates from Nahnad and Spiran rivers. For their genotypic idententification we used universal primer of 16s rRNA. They were investigated for Carbapenemase production via phenotypic disk agar diffusion and combined disk methods and then Real-Time PCR was conducted using specific primers for the above-mentioned genes.

  Results

  By phenotypic methods, 83.3 percent of clinical and 0% of environmental isolates were Carbapenemase producers. However. both clinical and environmental isolates showed blaNDM-1, blaIMP, blaKPC and blaVIM genes by Real-Time PCR.

  Conclusion

  This study showed that the carbapenemase enzymes’ genes in clinical and environmental isolates were checked for four KPC, VIM, NDM and IMP genes by similar protocol and the presence of above genes in environmental isolates. Furthermore, clinical ones revealed the possibility of bacteria spreading as a superbug increasingly.

  Keywords: Carbapenemases, Pseudomonas aeruginosa, River Water, Antimicrobial resistance
 • Khadige Niknam, Alireza Barari*, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi Pages 2317-2327
  Background & Objective

  Osteoarthritis is the most common musculoskeletal disorder characterized by loss of articular cartilage, bone changes and synovial membrane inflammation. The aim of the present study was to investigate the effect of endurance training and stem cell infusion on PDGF and PDGFr gene expression in knee tissue of rats with knee osteoarthritis.

  Materials & Methods

  To select the statistical sample, 37 male Wistar rats were randomly divided into five groups of seven: control (healthy), control (patient), stem cell, training and stem cell-training. The training program consisted of 25 to 29 minutes of running on the treadmill at 15 m / min for the first week, and every week 1 m/min was added until it reached 22 m / min in the eighth week. 48 hours after exercise training, samples were taken from the knee tissue. PDGF and PDGFr gene expression was measured by Real-Time PCR. One way ANOVA and Tukey post hoc test were used to determine the difference between groups.

  Results

  The results of this study showed that PDGF and PDGFr gene expression levels increased in the patient group compared to the healthy group (P=0.00, P=0.00). Also, PDGF gene expression levels significantly decreased in the training, stem cell and training-stem cell groups compared to the patient group (P=0.05,P=0.025); However, PDGFr gene expression levels were significantly decreased only in the stem cell and training-stem cell group compared to the patient group (P=0.043, P=0.039).

  Conclusion

  Growth factors such as PDGf exert their anabolic and anti-inflammatory effects to maintain chondrogenic potential by inhibiting the NF-κB signaling pathway.

  Keywords: Endurance Training, Stem Cells, PDGF, PDGFr, Osteoarthritis
 • Fatemeh Ahmadi, Mehdi Alishiri, Zahra Sobhani* Pages 2328-2337
  Background & Objective

  Nystatin is an antifungal antibiotic commonly used for treatment of candidiasis and widely used against oral mycosis. However, the efficacy of its conventional dosage forms for use in oral cavity is limited by the short residence time and bitter taste of formulation. This research aims to design an optimized formulation of oral mucoadhesive tablets containing nystatin. Therefore, it can be retained in the mouth for long periods and it can cover bitter taste of drug and improve patient’s compliance.

  Materials & methods

  The method of tablet preparation was direct compression. Sodium Carboxy Methyl Cellulose, Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Hydroxy Ethyl Cellulose, and Carbopol were used as mucoadhesive polymers. Different types of tablets were formulated using these polymers alone or in combination. The profile of drug released from each tablet was analyzed. The optimum formulation was selected and pharmaceutical analysis and mucoadhesive test were done on it.

  Results

  The optimum mucoadhesive tablet formulation containing nystatin is prepared using sodium Carboxy Methyl Cellulose. In this formulation 70% of nystatin was released in the first 30 min. It has an acceptable mucoadhesive property.

  Conclusion

  Nystatinmucoadhesive tablet containing sodium Carboxy Methyl Cellulose prepared by direct compression method could be used to adhere to the oral mucosa with great appeal and elongation contacting time with localized infection. Therefore, it can lead to the improvemen of the patient’s compliance for treatment.

  Keywords: Nystatin, Oral Candidiasis, Mucoadhesive tablets, Polymer, Carboxy Methyl Cellulose
 • Alireza Moradabadi, Shariati Aref, Taher Azimi, Ehsanollah Ghaznavirad, Alireza Farsinejad* Pages 2338-2347
  Background & objective

  The aim of this study was to evaluate the therapeutic effect of platelets lysate on leishmaniasis lesions.

  Materials & methods

  In this study, we used hamster as an animal model and Leishmania major to create an infection in vitro condition. The presence of Leishmania in the site of infection was confirmed by Real-time PCR. We investigated the effect of platelet, plasma, and platelets’ lysate on leishmaniasis lesions and finally, the therapeutic effects of these biomaterials were screened by histological methods.

  Results

  Real-time PCR method confirmed the presence of parasites in the site of infection. The results of histopathological investigation revealed that in lesions treated with platelet, there were inflammatory response, tissue necrosis and high amount of Leishmania. The wounds extent in both groups treated with plasma and platelet lysate was significantly reduced. However, the result showed that the amounts of Leishmania were significantly reduced in lesions of hamsters treated with platelet lysate.

  Conclusion

  The results showed that platelet lysate had a better and higher performance than other biomaterials in the treatment and healing of leishmanial lesions.

  Keywords: Leishmania, leishmaniasis, platelet lysate, parasitic infection
 • Abolfazl Abasi, Kumarss Amini* Pages 2348-2354
  Background & Objective

  Shigella is a gram-negative bacillus that has caused serious infection problems in developed and developing countries. The existence of beta-lactamase genes such as AmpC in Shigella species in one country has led to a variety of antibiotic resistance patterns, which can have very serious health risks for the community. The aim of this study was to investigate the prevalence of AmpC β-lactamase gene in S. sonnei strains and determine the prevalence of a spot mutation in this gene by RFLP method.

  Materials & methods

  Sixty strains of S. sonei were detected using biochemical and microbiological tests. Subsequently, the amplification of ampC gene was performed by PCR method. Then, a point mutation analysis on this gene was performed on ampC gene positive strains. RFLP technique was performed using Hinf1 enzyme.

  Results

  Among 60 isolates, 30 (50%) isolates were positive for ampC beta-lactamase gene. Furthermore, A to G point mutation was detected in 11 (37%) ampC gene carrying isolates.

  Conclusion

  The results of this study showed an increasing rate in the prevalence of ampC gene and noticeable prevalence of A to G point mutation in the strains carrying this gene. This mutation may help increase resistance to cephalosporins.

  Keywords: Shigella sonnei, ampC beta-lactamase gene, RFLP-PCRalization time, medical costs, and in particular reducing mortality rates
 • Mazyar Ziyaeyan*, Marziyeh Jamalidoust, Mandana Namayandeh Pages 2355-2361
  Background & Objective

  Enteric transmitted hepatitis A virus (HAV) and hepatitis E virus (HEV) are responsible for major cases of acute viral hepatitis globally. Both infections may be accompanied by morbidity and even mortality in their outbreaks. They usually cause self-limited infections with an exemption for HEV that may establish a prolonged infection, especially in immunocompromised patients. We conducted this study to evaluate seroprevalence of HAV and HEV in Hormozgan province to better understand their distributions in the general population.

  Materials & Methods

  The total antibodies against HAV, IgG and IgM antibodies against HEV were evaluated by commercially available Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) kits in serum sample of 562 females and males between 1 to 86 years old gathered from June 2016 to April 2017 from four major counties of the province.

  Results

  Out of 562 tested participants, 398 of them were female. The mean age of the 562 tested individuals was 35.74 ± 17.06 years (range: 1-86 years). Total anti-HAV antibodies were detected in 524 (93.2%) of individuals and 89 (15.8%) of them had detectable IgG against HEV, while 9 (1.6%) of subjects had anti-HEV IgM, too. Seropositivity rate of HAV and HEV was correlated with increasing age.

  Conclusions

  As the results revealed, both viruses were endemic to the study area and the prevalence of HAV was practically high and the rate of HEV was considerable when compared with the rate in other parts of Iran.

  Keywords: Hepatitis A Virus, Hepatitis E Virus, serology, prevalence, Hormozgan, Persian Gulf
 • Nilofar Sayar, Masoumeh Nezhadali*, Mehdi Hedayati, Maryam Mahdavi, Mahdi Akbarzadeh, Maryam Zarkesh Pages 2362-2370
  Background & Objective

  Resistin an adipocytokines secreted by adipocytes, is associated with insulin resistance and increases in obesity, cardiovascular disease and other inflammatory diseases. The aim of this study was to investigate the relationship between resistin levels, metabolic variables, and insulin resistance in patients with prediabetes / diabetes in an Iranian population.

  Material & Methods

  This study was conducted on 75 patients with fasting plasma glucose (FPG)≥ 100 mg/dl in prediabet ic/ diabetic group and 75 participants with FPG less than 100 mg/dl as control group. Plasma levels of resistin and insulin were measured by ELISA kit and other variables were determined by standard methods. Statistical analysis was performed using SPSS software, version 19.

  Results

  Resistin levels, body mass index, triglyceride, cholesterol, FPG and insulin resistance were significantly higher in patients with pre-diabetes / diabetes compared with controls (P-value <0.05). Serum resistin level was positively correlated with body mass index, FPG and insulin resistance (P-value <0.05). Reverse correlations were found between resistin and HDL (P-value <0.05).

  Conclusion

  Higher levels of resistin in patients with type 2 diabetes / pre-diabetes in our study and significant association of resistin with glucose, insulin resistance, and BMI, indicate the pathophysiological role of this adipokin in the development of type 2 diabetes.

  Keywords: Resistin, Insulin resistance, Type 2 diabetes
 • Fereshteh Shiri* Pages 2371-2386
  Background & Objective

  Alzheimer’s disease (AD) is a kind of neuropsychiatric disorder that gradually degrades the mental abilities. High level activity of protein tyrosine phosphatase (PTP) results in memory function loss and Alzheimer disease. Thus, the inhibition of PTP activity can be considered as a potential target for the discovery of anti-Alzheimer drug. In this study, using computational techniques anti-alzheimer drug candidates will be designed.

  Materials & Methods

  The three-dimensional quantitative structure activity relationship (3D-QSAR) computational studies on PTP inhibitors were performed. Accordingly, comparative molecular field analysis (CoMFA), and comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA) methods were used to determine the required factors for the activity of these compounds. Distill module was applied for the alignment of molecules. A number of new active inhibitors have been proposed using the components of the CoMFA model. Molecular attachment studies were performed to investigate the inhibitory mechanism, identify bioactive conformer, and determine key interactions. Finally, ADMET studies (absorption, distribution, metabolism, digestion and toxicity) were performed on these inhibitors in a computer environment and compared with standard ranges.

  Results

  The statistical parameters from the models (CoMFA: q2 =0.653,r2ncv=0.961, r2pred =0.770, and CoMSIA: q2=0.564, r2ncv = 0.933, r2pred= 0.746) indicate that the data are well fitted and have high predictive ability. Based on the information obtained from the constructed models, a novel set of tyrosine phosphatase inhibitors with new molecular frameworks have been introduced as new anti-Alzheimerchr('39')s drug candidates.

  Conclusion

  Computational techniques play a valuable role in drug design. Optimal r2pred and q2 statistical parameters led to the logical design of a number of new inhibitors of tyrosine phosphatase protein, which were introduced as new antimicrobial drug candidates.

  Keywords: Three-dimensional quantitative structure activity relationship, tyrosine phosphatase, Molecular docking, pharmacokinetics
 • Amene Shahverdi Shahraki, Noosha Zia Jahromi*, Leila Ruhi Pages 2387-2395
  Background & Objective

  Polycystic ovary disease is an indicator of inflammatory factors caused by ovarian inflammation and an increase in the number of ovarian cysts. The aim of the present study was to investigate the effect of hydroalcoholic extract of chicory plant on inflammatory markers in polycystic ovary syndrome rats.

  Materials & Methods

  In this study, adult female Wistar rats weighing 150-250 g were used and fed to the positive control group of metformin and negative control group via water gavage. At the end of blood sampling, serum levels of insulin, cholesterol, triglyceride and inflammatory factors interleukin-8 and TNFα were measured by ELISA.

  Results

  The present study showed that 400 mg/kg abstract of chicory can significantly reduce sugar and insulin of blood and fat profile and inflammation factors IL8 and TNFα. Significance level was considered as p<0.05

  Conclusion

  Given the positive effect of chicory abstract on serum concentration of sugar and insulin hormone and fat profile and inflammation factors in the rats with PCOS, this composition can be used as an alternative drug for treating this disease.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, chicory, TNFα, IL 8, PCOS