فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال سوم شماره 26 (تابستان - 1399)
 • سال سوم شماره 26 (تابستان - 1399)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1399/06/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین مختاری* صفحات 1-17

  نگرانی های مربوط به رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و آگاهی از محیط زیست موضوعات جدیدی نیست، اما جزییات ترکیب هم زمان سه هدف هر روز ضروری تر است. بررسی تصمیمات مدیران بنگاه های اقتصادی برای بی بهره کردن شرکت های فرعی در طول زمان وقوع بحران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور خاص، پرداخت به بنگاه های اقتصادی و بررسی این موضوع که چگونه تصمیمات بی بهره سازی بنگاه های اقتصادی با تصمیمات پیش بینی شده دیدگاه سنتی تنوع ریسک متفاوت است اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 200 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فعالیت های مسیولیت اجتماعی شرکت را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود انجام می دهند، عملکرد اقتصادی خود را بهبود می بخشند و این رابطه با اندازه این سازمان ها تعدیل می شود. هرچه اندازه بزرگ تر باشد، رابطه قوی تر است.

  کلیدواژگان: اندازه شرکت، عملکرد اقتصادی شرکت، مسئولیت اجتماعی
 • حسین مختاری* صفحات 18-31

  یکی از مسایل مهم در حسابداری که از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده، سود است. در دوره های مختلف از ابتدای پژوهش های تجربی حسابداری که بر اساس روش شناسی علمی اثباتی همواره بررسی شده است سودمندی اطلاعات مرتبط با سود است و سود هم یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های هییت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 155 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اندازه هییت مدیره و دوگانگی مدیر عامل رابطه معنادار و معکوسی با خطای ریسک پیش بینی سود دارد اما استقلال هسیت مدیره با توجه به نتایج آزمون نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی با خطای ریسک پیش بینی سود دارد و در حالت کلی ویژگی های هییت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، ریسک خطای پیش بینی سود
 • مهدیه رحمانی*، حبیب الله نخعی صفحات 32-47

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی1396 بوده که پس از اعمال محدودیت های تحقیق و نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک تعداد 168 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری های شرکت ها دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد بالا نسبت به شرکت های با فرصت رشد پایین، کمتر می باشد.

  کلیدواژگان: اهرم مالی، سرمایه گذاری، فرصت رشد، شاخص کیوتوبین
 • سید کریم قادرزاده، لیلا محمدپناه* صفحات 48-57

  پژوهش های تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند که چرا شرکت ها داوطلبانه و بدون هیچ گونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود می نمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرک های افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکت ها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سه بعدی تیوری ذی نفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، قدرت ذی نفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تاثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تاثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: افشای داوطلبانه اطلاعات کارکنان، تئوری ذی نفعان، عملکرد مالی، قدرت کارکنان، وضعیت استراتژیک
 • آرش محمدی نافچی * صفحات 58-74

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی می کوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی می کنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیم ها نه تنها آنها را جداگانه بررسی می کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجه های تصمیم اثر گذار است. لذا، یافته ها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیم گیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی می کند و بر اساس آن شرایط تصمیم می گیرد. حسابداری ذهنی در زمینه مالی - رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی به منظور توضیح تصمیم گیری های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده های آن برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی و افشاگری های اختیاری نیز اجراشدنی هستند.

  کلیدواژگان: حسابداری ذهنی، کدگذاری، طبقه بندی، ارزشیابی
 • مجید مرادی*، فرزین خوشکار، ذکریا سام کن صفحات 75-91

  در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.

  کلیدواژگان: ارتباطات دولتی، پایداری سود، مالکیت دولتی، مالکیت غیر دولتی، عملکرد
 • سجاد صالحی کردآبادی*، فرزانه زاد دوستی صفحات 92-109

  هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1396 است. در این پژوهش برای ارزیابی حاکمیت شرکتی از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیر عامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، و مالکیت نهادی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون برآورد شده و یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است. هم چنین بین مالکیت نهادی، اتکای بر بدهی، و استقلال هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تمرکز مالکیت و مدیریت سود دارای رابطه معنادار نبوده و بین مدت زمان تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه با مدیریت سود نیز رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنادار و مستقیم مشاهد شد. مالکیت نهادی، مدت زمان تصدی مدیرعامل و استقلال هیات مدیره نیز دارای رابطه مستقیم و معنادار با عملکرد مالی بوده ولی بین تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی با عملکرد مالی رابطه معنادار حاکم نیست. هم چنین، بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، تضاد نمایندگی، مدیریت سود، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار
 • محمدحسین ثمری، امیر شمس* صفحات 110-118

  ویژگی های هییت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هییت مدیره است، بنابراین ویژگی های هییت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانایی اعضاء برای انجام وظایف و کمک به عملکرد شرکت میباشد. هییت مدیره نقش مهمی در مدیریت سود دارد و میتواند باعث کاهش دستکاری و مدیریت سود شود. در این پژوهش به بررسی ارتباط ویژگی های هیات مدیره با مدیریت سود پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی سال های 1393 تا 1397 است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است و از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای برآورد مدلهای پژوهش استفاده میشود. نتایج نشان داد که سطح تحصیلات هیات مدیره با مدیریت سود بر مبنای تعهدی رابطه ندارد، اما تخصص مالی و سابقه کار بیشتر اعضای هیات مدیره می تواند باعث افزایش مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی گردد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، مدیریت سود تعهدی، ویژگی های هیات مدیره
 • مصطفی حسینی عمران* صفحات 119-130

  انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏ بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 تشکیل می دهند که تعداد 100 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه و رشد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه ای معنادار وجود ندارد.

  کلیدواژگان: هزینه سرمایه، افشای داوطلبانه، رشد شرکت
 • رقیه مرادنژاد* صفحات 131-148

  واحدهای تجاری، به منظور انجام سرمایه گذاری لازم است که با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن منابع در طرح های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، سرمایه گذاری کند. در واقع، بیش سرمایه گذاری بیانگر عدم کارایی سرمایه گذاری است و به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران اتفاق می افتد. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر کارایی هییت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 225 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که کارایی هییت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. ما شواهد محکمی پیدا می کنیم که پویایی هییت مدیره با کارایی سرمایه گذاری شرکت ارتباط مثبت دارند. این یافته ها از این دیدگاه پشتیبانی می کنند که منابع بنگاه و فرآیندهای داخلی که تابلوها را قادر به جمع آوری این منابع می کنند تا بتوانند وظایف پیچیده را برطرف سازند، برای موفقیت طولانی مدت یک شرکت بسیار مهم است. در نتیجه، هییت مدیره قادر به تصمیم گیری است که منجر به کارایی سرمایه گذاری شرکت می شود.

  کلیدواژگان: کارایی هیئت مدیره، موفقیت بلندمدت، سرمایه گذاری
|
 • Hosein Mokhtari * Pages 1-17

  Concerns about economic growth, social cohesion, and environmental awareness are not new, but the details of the simultaneous combination of the three goals are becoming more urgent every day. It is important to examine the decisions of business executives to make subsidiaries unprofitable during times of economic crisis. In particular, it is important to pay attention to firms and to examine how firms' decision-making decisions differ from those predicted by the traditional risk diversification perspective. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of company size on the relationship between social responsibility and economic performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1397 with a sample of 200 companies. To test the hypothesis, multivariate linear regression and hybrid data were used using the generalized least squares model. The results show that the company's social responsibility activities are performed in their economic, social and environmental aspects, improve their economic performance, and this relationship is adjusted to the size of these organizations. The larger the size, the stronger the relationship.

  Keywords: Company Size, economic performance of the company, social responsibility
 • Hosein Mokhtari * Pages 18-31

  One of the most important issues in accounting, which has long maintained its special place in theoretical discussions, is profit. In different periods from the beginning of empirical accounting research, which has always been studied based on positive scientific methodology, the usefulness of profit-related information and profit is one of the most important factors influencing economic decisions. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of board characteristics on the risk of profit forecast error of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1397 with a sample of 155 companies. To test the hypothesis, multivariate linear regression and hybrid data were used using the generalized least squares model. The results of testing the hypotheses showed that the size of the board and the duality of the CEO have a significant and inverse relationship with the risk prediction error, but the independence of the board according to the test results showed that it has a significant and direct relationship with the risk prediction error. The general state of the board characteristics has a significant effect on the profit error risk forecast.

  Keywords: Board features, Board Size, Board Independence, CEO duality, profit forecasting error risk
 • Mahdiye Rahmani *, Rambod Kaveh Birjandi Pages 32-47

  The present study seeks to investigate the effect of financial leverage on the investments of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the study was all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1396. After applying the limitations of research and sampling by systematic elimination method, 168 companies were selected as a statistical sample. In order to test the research hypotheses, regression methods have been used. The results of the first hypothesis of the research show that financial leverage has a negative and significant effect on companies' investments. Also, the findings of the second hypothesis of the research indicate that the impact of financial leverage on investment in companies with high growth opportunities is less than companies with low growth opportunities.

  Keywords: Financial Leverage, Investment, Growth opportunity, cytobin index
 • Karim Ghaderzadeh, Leila Mohammadpanah * Pages 48-57

   Few empirical studies have examined why companies voluntarily and without any legal obligation disclose information about their human resources. The purpose of this study is to explore the motivations for disclosure of employee information in the annual report of companies and to achieve this important, the three-dimensional model of Stakeholder Theory Ullman (1985) has been used. Accordingly, 107 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1397 were examined. To test the hypotheses, multivariate regression method with a combined data approach was used. The results show that the power of stakeholders has a positive and significant effect on the disclosure of employee information based on content analysis with both index and frequency approaches.Also, the strategic situation has a positive and significant effect on employee information disclosure based on the index approach, but does not have a significant effect on the frequency approach, and finally the company's financial performance does not have a significant effect on employee information disclosure based on both index and frequency approaches.

  Keywords: Voluntary disclosure of employee information, stakeholder theory, financial performance, employee power, Strategic Position
 • Arash Mohammadi Nafchi * Pages 58-74

  The main purpose of this study is to explain and study mental accounting. Mental accounting was first proposed by Richard Thaler in 1980. He argued that mental accounting seeks to describe the process by which individuals codify, classify, and evaluate economic consequences. Thaler's studies showed that people not only examine decisions separately when evaluating them, but also that changing the type of decision and the time spent and benefiting from it affect the outcome of the decision. Therefore, the findings indicate that subjective accounting examines the financial decision-making conditions of individuals in the face of different financial events and makes decisions based on those conditions. Mental accounting has been introduced in the field of financial-behavioral and today it has attracted more and more attention of researchers. Although the theory of mental accounting was developed to explain customer and household decisions, its ideas are applicable to the producers and users of financial statements and disclosures.

  Keywords: mental accounting, Coding, Classification, evaluation
 • Majid Moradi *, Farzin Khoskar, Zakaria Samkan Pages 75-91

  In business units, the most important source of cash is normal and operational activities. Profit is a measure of the current cash flow activities. Stability and continuity of profits indicate the continuation of cash inflows and thus increase the firm's strength. The aim of this study was to study government relations and profitability stability in the statistical population of companies listed on the stock exchange, the final sample of which was selected by systematic elimination method, in the period 2006 to 2017. The data collected from the variables in two descriptive and inferential parts were analyzed in Eviews software. The results show that the profitability of state-owned companies is quite different from that of publicly owned companies in the long run, in terms of changing operating conditions, on the other hand, the profitability of non-government owned companies But at the same time, they have presenters who are politically dependent, undergoing a different functional change over a longer period of time.

  Keywords: Government Communications, profit sustainability, Government Ownership, Non-Governmental Ownership, performance
 • Sajjad Salehi-Kordabadi *, Farzane Zad-Dousti Pages 92-109

  The purpose of this study is to investigate the role of corporate governance characteristics on earnings management and financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1396 (2011-2017). In this study, the variables of CEO's tenure, reliance on debt, ownership focus, independence of the board of directors, duality of CEO's duties, and institutional ownership have been used to assess corporate governance. The statistical model of the study, using the estimated regression method and the research findings, indicates the existence of a negative and significant relationship between corporate governance and earnings management. There is also a significant inverse relationship between institutional ownership, debt reliance, and board independence with earnings management. The concentration of ownership and profit management does not have a significant relationship and there is a direct and significant relationship between the duration of the CEO's tenure and the duality of duty with the profit management. A significant and direct relationship was observed between corporate governance and financial performance. Institutional ownership, the term of office of the CEO and the independence of the board of directors also have a direct and significant relationship with financial performance, but there is no significant relationship between financial concentration and reliance on debt and financial performance. Also, there was an inverse relationship between the duality of the CEO's job and financial performance.

  Keywords: Corporate Governance, Agency Conflict, Earnings Management, financial performance, Stock market
 • Mohammad Hosein Samari, Amir Shams * Pages 110-118

  The characteristics of the board as a control tool in the company determine the power of the board, so the characteristics of the board is an important factor in explaining the ability of members to perform tasks and contribute to the performance of the company. The board plays an important role in earnings management and can reduce manipulation and earnings management. In this study, the relationship between the characteristics of the board of directors and earnings management was investigated. The statistical population of this study includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1393 to 1397. The present research is descriptive-correlational in nature and method and the econometric method of panel data is used to estimate the research models. The results showed that the level of education of the board of directors is not related to earnings management on an accrual basis, but the financial expertise and work experience of most board members can increase earnings management based on accruals.

  Keywords: Corporate Governance, accrued earnings management, board characteristics
 • Mostafa Hoseini Omran * Pages 119-130

  Higher quality information is expected to have a favorable effect on investors' expectations of expected return (capital cost). Capital cost is one of the effective variables in decision making models and is defined as the expected return of shareholders. The purpose of this study was to investigate the relationship between information disclosure, company growth and cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research has been done by descriptive-correlation method and is of applied research type. The statistical population of the research consists of all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1395 that 100 companies have been active in the stock market during the entire period of research and have been studied. Research data were extracted from corporate financial statements and analyzed using regression models using combined data method. Findings showed that there is a positive and significant relationship between capital expenditure and company growth. The results also show that there is no significant relationship between disclosure and the cost of capital.

  Keywords: Cost of Capital, Voluntary Disclosure, company growth
 • Roghaye Moradnejad * Pages 131-148

  In order to invest, business units need to invest in projects with a net positive present value due to resource constraints and resource efficiency. In fact, over-investing indicates inefficiency of investment and occurs due to conflicts of interest between managers and investors. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of board performance on the long-term success of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1397 with a sample of 225 companies. Multivariate linear regression and hybrid data using the generalized least squares model have been used to test the hypothesis. The results of the hypothesis test showed that the efficiency of the board of directors has a significant effect on the long-term success of companies listed on the Tehran Stock Exchange. We find strong evidence that board dynamics are positively correlated with corporate investment efficiency. These findings support the view that enterprise resources and internal processes that enable billboards to gather these resources to perform complex tasks are critical to a company's long-term success. As a result, the board is able to make decisions that lead to the efficiency of the company's investment.

  Keywords: Board efficiency, long-term success, Investment