فهرست مطالب

توسعه فضاهای پیراشهری - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1399)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن افراخته* صفحات 1-18
  این مقاله نخست، مفهوم پیراشهر را از دیدگاه های مختلف بررسی کرده است. آنگاه، الگوهای مختلف پیراشهری از نظر ساختار جمعیتی، انگیزشی و کارکردی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، عوامل ایجاد و گسترش پیراشهر و نیز پیامدهای گسترش فضاهای پیراشهری مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد که افزایش جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی و خزش شهری عامل آشکارتولید فضاهای پیراشهری است. اما شکل و گوناگونی فضاهای پیراشهری وابسته به روندهای اجتماعی، اقتصادی رایج در کشورها است. روندهای اجتماعی، اقتصادی نابرابر ساز و حذف اجتماعی نقش اصلی در تنوع اشکال پیراشهری به عهده دارد. در اقتصاد شبکه ای همراه با تکنولوژی اطلاعات، در مرهم نیولیبرالیسم اقتصادی نمی توان انتظار بهبودی در وضع موجود داشت، چیزی که به وسیله اروپای شمالی و نیز کشورهای پشت کرده به نظام های با برنامه ریزی مرکزی، به وضوح نشان داده شده است. تا دهه 1990، تحلیل و برنامه ریزی شهر و پیرامون آن مبتنی بر رویکرد تفکیک عناصر و عوامل اثر گذار بر دگرگونی بود که مدیریت یکپارچه شهر و محیط پیرامون را دشوار می ساخت. این نشان می دهد که برنامه ریزی جامع شهری-منطقه ای نمی تواند تنها بر رویکرد تحلیل فضایی و پوزیتیویستی متکی باشد. ترکیب مناسب روش ها و در نظرگرفتن روندهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادیدر برنامه ریزی است که می تواند موجب بهبودی در وضعیت موجود شود. سیستم اداره و نظارت امور باید ساختار نهادی را به گونه ای سامان دهد تا در عین حال که راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزش های فردی سد نکند، تلاش های افراد و سازمان ها در مسیر حداکثرسازی منافع، با منافع بلند مدت و مصالح توسعه ملی هم راستا باشد.
  کلیدواژگان: فضاهای پیراشهری، ساختار جمعیتی، انگیزشی و کارکردی، روندهای حذف اجتماعی، پیامدهای فضایی
 • حسین حاتمی نژاد*، حمید رخسار، هاجر خدابنده لو، محمد حاجیان حسین آبادی صفحات 19-34

  امروزه، رشد شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت باعث گسست پیوند همدلی و نوع دوستی در کلان شهرها شده است. به گونه ای که در جوامع سنتی روابط اجتماعی به هم پیوسته بوده و براساس آشنایی های درازمدت، دوستی، مناسبات فامیلی و خانوادگی استوار است و این در حالی است که شرایط خاص اجتماعی اقتصادی حاکم بر جوامع بزرگ شهری فرصت کمتری برای همدلی فراهم آورده است. با توجه به ضرورت توجه به مسایل اجتماعی گمنامی- غریبگی در فضای کلان شهرهای امروزی، در این پژوهش به بررسی مولفه های پدیده غریبه آشنا در فضای اجتماعی روستاهای پیوسته و ناپیوسته کلان شهر رشت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. با توجه به جامعه آماری 120 هزار نفری مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته در محدوده کلان شهر رشت برای تعیین حجم  نمونه  از فرمول کوکران استفاده شده است که از 384  روستاییان پرسشنامه تهیه گردیده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Smart-Pls استفاده شده است و به بررسی روابط بین مولفه های اجتماعی، شامل: انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، تعلق اجتماعی، عام گرایی اجتماعی در رابطه با پدیده ی غریبه آشنا با کمک معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این روابط همگی در مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته به کلان شهر رشت از رابطه مستقیم و مثبتی برخوردارند. در این بین مولفه های انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر هم دارند و این همبستگی و نقاط مشترک در بین شهروندان مناطق روستایی پیوسته به کلان شهر رشت خود بازدارنده بسیاری از تعارضات و مشکلات اجتماعی است.

  کلیدواژگان: جغرافیای اجتماعی، پدیده غریبه آشنا، فضای شهر، روستا-شهر، رشت
 • لطفعلی کوزه گرکالجی*، محمدرضا سلیمی سبحان صفحات 35-50

  این مقاله رضایت مندی ساکنان از پروژه مساکن انبوه در شهر تهران را مورد سنجش قرار می دهد. در این راستا، سه مولفه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی-کالبدی در هشت شاخص و 31 سوال مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش دو شهر جدید پرند و پردیس در محدوده های غربی و شرقی شهر تهران هستند که بیشترین حجم مساکن انبوه با عنوان مسکن مهر در آن ها مکان یابی و احداث شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران در هر کدام از شهرها به تعداد 380 نفر و به دو روش نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده، ساکنان انتخاب شدند. نتایج پرسشنامه که بر اساس آزمون T-test تک نمونه ای مستقل با سطح آلفای 5 درصد تحلیل شد نشان می دهد که در همه ابعاد و در هر دو شهر، نارضایتی ساکنان از پروژه مسکن مهر مشهود است به گونه ای که در شهر پرند مجموع امتیاز ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی-کالبدی به ترتیب 30/2، 26/2 و 22/2 است و همین اعداد در شهر پردیس به ترتیب 17/2، 27/2 و 50/2 است که از سطح متوسط 3 پایین تر است. در شهر پرند بیش از 83 درصد ساکنان تمایل به مهاجرت از مساکن انبوه طی 5 سال آینده را دارند و در شهر پردیس نیز این عدد 79 درصد است. همچنین بیش از 78 درصد ساکنان مسکن مهر پرند و بیش از 75 درصد ساکنان مسکن مهر پردیس، بافت فرسوده درون شهر تهران را به زندگی در مسکن مهر ترجیح می دهند.

  کلیدواژگان: مساکن انبوه، رضایت مندی، مسکن مهر، تهران
 • محمودرضا انوری*، مصطفی راشکی، کی آفرین کیکاوسی، اسماعیل حسین زهی، عطاالله اکبری صفحات 51-64

  شناخت اثرات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر روابط و مناسبات بین شهر و مناطق پیراشهری، دارای اهمیت نظری و کاربردی است. تحولات مناطق پیراشهری وابسته به مجموعه عوامل و نیروهای درونی و بیرونی است که به نوعی همه آن ها از تعامل و ارتباط عرصه های سکونتگاه های مناطق پیراشهری و شهر با یکدیگر ناشی می شود. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت تاثیرات اقتصادی و اجتماعی شهر زابل بر منطقه پیراشهری بنجار انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی- میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل Fuzzy Mamdani استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که تاثیرات شهر زابل بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه پیراشهری بنجار دارای رابطه معناداری در سطح 05/0=P است. همچنین نتایج آزمون کای اسکویر با توجه به سطح معناداری به دست آمده 000/0، نشان از ارتباط معنادار و مثبت بین این دو متغیر (تاثیر اقتصادی و اجتماعی شهر مرکزی (زابل) و منطقه پیراشهری (بنجار) است. نتایج خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب با استفاده از مدل فازی ممدانی نشان داد که بعد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با مقدار نافازی نهایی (65/0) و (60/0) در سطح متوسط قرار دارند.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی اجتماعی، حوزه نفوذ، شهر زابل، منطقه پیراشهری، بنجار
 • وحید ریاحی*، مهدی معصومی صفحات 65-84

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی چالش های مدیریت روستایی و نقش آن ها در توسعه نیافتگی روستاهای پیراشهری شیراز است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل روستاهای پیرامون شهر شیراز تا شعاع 6 کیلومتر است، بر این اساس در این پژوهش تعداد 12 روستا که در معرض بیشترین چالش های مدیریتی از همجواری با شهر شیراز می باشند با 12246 خانوار مورد بررسی قرار گرفته است، که با استفاده از فرمول کوکران سطح خطای 08/0، تعداد 150 خانوار به عنوان نمونه تعیین گردید. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص ها تعیین و در چارچوب مطالعات میدانی(پرسش نامه و مشاهدات میدانی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای، FAHP، GRA و روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه(One-way Anova)  و کندال در SPSS استفاده گردیده است. یافته های پژوهش موید این است که، چالش اجتماعی-فرهنگی مهم ترین چالش پیش روی مدیریت روستایی در روستاهای پیراشهر شیراز بوده است. بر اساس تحلیل آماری، در روستاهای مورد مطالعه اختلاف معناداری بین چالش های مدیریت روستایی در ابعاد مختلف وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، با افزایش فاصله از شهر، میزان چالش های مدیریت روستایی تاثیر کمتری بر توسعه نیافتگی روستاهای پیرامون شهر داشته است، در واقع روستاهایی که به شهر نزدیکتر بوده اند بیشترتحت تاثیر قوانین و مقررات شهر قرار داشته اند. در نهایت با استفاده از تکنیک GRA، مشخص گردید که، چالش های مدیریت روستایی در روستاهای کرونی، خاتونی، ماه فیروزان و سلطان آباد دارای بیشترین تاثیر است.

  کلیدواژگان: چالش، مدیریت روستایی، توسعه، روستاهای پیراشهری، شیراز
 • امید جمشیدزهی شه بخش، سیروس قنبری* صفحات 85-104
  در گفتمان چالش های توسعه ناموزون شهری در کشورهای در حال رشد، آنچه بیش از همه از نظر اقتصادی و اجتماعی چشم اندازی از فقر و نمودی از اسکان غیر رسمی را پدیدار می سازد رخداد خزش شهری است. این پدیده ضمن ایجاد ناپایداری و از بین بردن عرصه های کشاورزی، رشد فیزیکی نامنظم و پراکنده ای را در پیرامون کلانشهرها ایجاد کرده و می تواند به مهاجرت های روستایی شهری دامن زده و  علاوه بر دگرگونی های مکانی فضایی در توسعه نیافتگی شهر و روستاهای پیرامونی نقش قابل توجهی داشته باشد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف "تحلیل اثرات خزش شهری بر تحولات کالبدی فضایی روستاهای پیراشهری زاهدان" طراحی شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری شامل 4 روستای بخش مرکزی شهر زاهدان است که خزش شهری بیشترین اثرات را بر آن ها داشته است. داده های مورد نیاز از تصاویر ماهواره ای لندست تهیه شد. یافته های تحقیق نشان داد اثرات خزش شهری زاهدان و جریانات فضایی حاکم بر آن باعث تحولات کالبدی فضایی در ابعاد مختلف (افزایش جمعیت، اندازه روستا و تحول در ساختار اشتغال و فعالیت) در نواحی روستایی پیراشهری گردیده است. این اثرات بر بخش کشاورزی منفی (6/66-)، در بخش خدمات مثبت (65/66) و در بعد اجتماعی حاکی از ایجاد نقش خوابگاهی و افزایش جابجایی جمعیت و تبادلات فرهنگی از روستاهای پیرامونی به شهر زاهدان بود.
  کلیدواژگان: خزش شهری، تحولات کالبدی فضایی، پیراشهر، زاهدان
 • بهروز محمدی یگانه*، جشمید عینالی، پریسا منبری صفحات 105-126

  هدف پژوهش حاضر تحلیل مولفه های مسکن معیشت محور و عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی شامل(مشاهده و پرسشنامه، مصاحبه)، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و استنباطی(آزمون T تک نمونه ای، آزمون کروسکال والیس، آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای دهستان معجزات استان زنجان است. با استفاده از فرمول کوکران 273 خانوار و در 5 روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده بوده، و برای سنجش پایایی شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن 0.70 درصد به دست آمد. یافته های تحقیق نشان می دهد، براساس آزمونTتک نمونه ای، مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتی- تولیدی، تدارکات، زیستی، اجتماعی-فرهنگی پایین تر از میانگین عددی برآورد شده است. همچنین یافته های معادلات ساختاری نشان می دهد، بین عوامل اقتصادی و مسکن معیشت محور با مقدار رگرسیون 715/0 رابطه وجود دارد. براساس یافته های معادلات ساختاری ویژگی های مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتی- تولیدی، تدارکات، زیستی، اجتماعی- فرهنگی به ترتیب مبین پایین بودن سطح الگوی مسکن به صورت معیشت محور است و نتایج بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر در تحولات مسکن روستاهای مورد مطالعه نشان داد چهار بعد درآمد، اشتغال، دارایی، هزینه مسکن در شرایط نامطلوب قرار دارند. یافته های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش بهبود شاخص های اجتماعی- اقتصادی تمایل به ساخت مسکن معیشت محور نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: مسکن روستایی، اقتصاد روستایی، معیشت، نواحی پیراشهری، شهرستان زنجان
 • افشین متقی*، بهاره احمدی، حامد اینانلو صفحات 127-142

  هدفمندسازی یارانه ها به عنوان طرحی برای بهره وری بیشتر عرصه تولید و کاستن از هزینه های مستقیم دولت، یکی از کنش های اقتصادی مهم و بحث برانگیز در نظام جمهوری اسلامی است. چابک سازی تولید و توانمندسازی بخش های مختلف اقتصاد یکی از اهداف مهمی است که در تدوین هدفمندسازی یارانه ها ذکر شده است. از سوی دیگر، بررسی محتوای برنامه راهبردی اقتصاد ملی (مقاومتی) نیز نشان می دهد که این برنامه با هدف مقاوم سازی عرصه های تولید در داخل کشور از طریق افزایش حجم، میزان و بهره وری در اقتصاد ملی عملیاتی شده است. با توجه به اهمیت هدفمندسازی یارانه ها، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کارکردگرایانه ی این طرح بر اقتصاد خانوارهای پیراشهری شهر ری از منظر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سیاسی پرداخته است. به این منظور، پرسش اصلی تحقیق این است که هدفمندسازی یارانه ها از منظر اقتصاد سیاسی، چه رابطه ای با اقتصاد ملی دارد. ابعاد اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانه ها در این پژوهش بر اساس چهار شاخص رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینه ی خانوار، رضایت مندی از تامین نیازها و سطح رفاه خانوار پیش و پس از اجرای طرح، مطالعه است. نتایج نشان می دهد که  تفاوت معناداری در سبد مصرفی خانوارها رخ نداده است و بنابراین به نظر می رسد طرح هدفمندسازی یارانه ها دارای رابطه ی معکوس و منفی با اقتصاد ملی کارامد است و در بلندمدت می تواند به یکی از موانع تحقق آن تبدیل شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، هدفمندسازی یارانه ها، مناطق پیراشهری، شهر ری
 • محمد قاسمی سیانی*، اسداللهنجفی صفحات 143-162
  شهرها با رشد شتابان خود بزرگ تر می شوند و بازتاب اکولوژیکی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و روند رو به رشد جمعیت آن ها در درجه اول گسترش فضایی یا توسعه کالبدی شهرها و دست اندازی به زمین های کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون است. این گسترش از یک سو باعث شهرگریزی و از سوی دیگر باعث افزایش رغبت به خانه های دوم و استراحت در مکان هایی به دور از شهرها شده است. این موضوع به ویژه برای روستاهای همجوار کلانشهرها، خصوصا تهران و شهرهای بزرگ جدی است. بنابراین هر سکونتگاه روستایی که در حاشیه و پیرامون این مراکز شهری استقرار یافته باشد در معرض توجه قرار گرفته و این امر در روستاها اثرات مختلفی را بر جای گذاشته است. هدف این تحقیق بررسی اثرات محیطی، کالبدی-فضایی و اجتماعی و اقتصادی خزش شهری در روستای مهرآباد است. روش تحقیق در این مقاله روش کیفی مبتنی بر مصاحبه است،‏ جامعه آماری پژوهش را دو گروه مدیران و مسیولین و خانوارهای روستایی ساکن روستا تشکیل داده است. مصاحبه ها به روش گلوله برفی و تا حد اشباع انجام پذیرفت. نتایج بیانگر آن بود که در بعد اجتماعی رشد پدیده شهرگرایی و تغییر نگرش روستاییان مهم ترین اثری است که رشد شهری در روستای مهرآباد به جای گذاشته است و در بعد اقتصادی عدم تعادل در اشتغال و کاهش درآمد و پس انداز روستاییان که در نتیجه راکد ماندن کشاورزی و دامداری رخ داده است مهم ترین اثر کالبدی حاصل از خزش شهری در روستای مهرآباد قانون گریزی و افزایش ساخت و ساز غیرمجاز بوده است و در بعد محیطی  نیز تخریب منابع طبیعی و افزایش آلودگی های زیست محیطی را به همراه  داشته است.
  کلیدواژگان: خزش شهری، تحولات محیطی، پیراشهر، مهرآباد
 • رضا محمدی، زینب کرکه آبادی*، غلامرضا میری صفحات 163-174
  امروزه شهر های مرزی در مقایسه با گذشته روابط گسترده تری با مناطق پیرامونی خود دارند. به همین منظور این مطالعه به بررسی عوامل اثرگذار بر روابط شهر های مرزی زاهدان و میرجاوه با مناطق پیرامونی پرداخته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق روش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو دسته هدف (خبرگان- مسیولان محلی و مدیران، ساکنین مناطق پیرامونی) است، که حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری هدفمند 165 نفر تعیین شد. قلمرو زمانی پژوهش در بین سال های 1398-1397 انجام شده است و قلمرو مکانی شامل مناطق پیرامون شهرهای زاهدان (محلات مهرشهر و زیباشهر) و میرجاوه (محله برفی) در استان سیستان و بلوچستان است. جهت سنجش مهمترین عامل موثر در تحول روابط بین شهر های مرزی و مناطق پیرامونی در دو گروه هدف (ساکنین مناطق پیرامونی، خبرگان و مسیولان محلی و مدیران) از آزمون ضریب تغییرات و نرم افزار Expert choise  استفاده گردید. نتایج در هر دو گروه نشان داد، همگرایی قومی مهم ترین عامل در گسترش روابط بین شهر های زاهدان، میرجاوه و مناطق پیرامونی (زیباشهر، مهرشهر، برفی) است. همچنین به منظور مشخص شدن اثرات عوامل موثر در تحول روابط میان شهر های مرزی زاهدان، میرجاوه و مناطق پیرامونی، اقدام به تحلیل رگرسیون گردید. این تحلیل برای دو گروه هدف (متخصصان، ساکنین مناطق پیرامونی) به صورت جداگانه انجام گرفت. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، از دیدگاه دو گروه هدف (ساکنین مناطق پیرامونی، متخصصین)، عوامل موثر از جمله (موقعیت همجواری، زیرساخت های حمل و نقل، مشترکات فرهنگی، همگرایی محلی و ملی، بازارچه مرزی، تعاونی مرزنشینان، همگرایی قومی)، در تحول روابط میان شهر های مرزی میرجاوه و زاهدان و مناطق پیرامونی دارای همبستگی زیادی است.
  کلیدواژگان: عوامل اثرگذار، روابط، شهرهای مرزی، مناطق پیرامون، زاهدان، میرجاوه
 • حافظ مهدنژاد*، احمد زنگانه، نوید سعیدی رضوانی صفحات 175-192
  هدف مقاله حاضر تعیین مکانی  پهنه های فقر و فرسودگی بافت کالبدی-فضایی شهر شهریار است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل محدوده قانونی شهر شهریار در سال 1395 است. در این پژوهش از طریق روش های AHP  و دلفی به پهنه بندی مکانی فقر اقدام شده است. از نرم افزارهای GIS و  Expert choice برای تحلیل داده ها استفاده شده است. متغیرهای پژوهش مشتمل بر بعد خانوار، نسبت جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، نسبت مهاجران به جمعیت هر محله، نسبت جنسی مهاجران، نسبت جنسی،  نرخ باسوادی، نرخ بیکاری کل، بار تکفل، خانه های تعمیری، خانه های تخریبی، تعداد طبقات و میزان دسترسی به کاربری های آموزشی، بهداشتی، فراغتی و فضای سبز است. نتایج پژوهش بیانگر نوعی قطبش اجتماعی در شهر شهریار است. به طوری که محله های بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی، محمدیه، کرشته، فرهنگ، طالقانی، کهنز، سینک، فرزانگان، مریم شمالی، شهرک اداری، باغستان شرقی، باغستان غربی، معین الملک، بهار، علیشاعوض، شاه چای جنوبی، دینارآباد و آستانه جنوبی در وضعیت نامتعارف و محرومی قرار دارند. در همان حال که محله های مریم جنوبی، فرزانگان جنوبی، شاه چای شمالی، بوستان، آستانه شمالی، صدف و شاهد در وضعیت بهتری قرار دارند. از سوی دیگر، محله های امیرآباد(بردآباد شمالی و جنوبی)، کرشته، فرهنگ و کهنز به عنوان بافت های مصوب شهر شهریار شناخته می شوند. مساحت بافت فرسوده در شهر شهریار، 150 هکتار است که بر اساس آمار سال 1395،  46274 نفر در آن زندگی می کنند. بنابراین همپوشانی کاملی بین پهنه های فقیرنشین و بافت های فرسوده در شهر شهریار وجود دارد.
  کلیدواژگان: پهنه های فقر، بافت فرسوده، فضاهای پیراشهری، شهر شهریار
 • احمد مومنی*، ماندانا جهانشیری، آئیژ عزمی صفحات 193-205
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری روستاهای پیراشهری در دهستان آدران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش برابر با 5831 نفر و 2107 خانوار از ساکنان مناطق روستایی دهستان آدران انتخاب گردیده است. از مجموع جمعیت دهستان با استفاده از فرمول کوکران 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود تمامی نمونه ها تصادفی انتخاب شده است. میزان آلفای کرونباخ برای متغیر حکمروایی 87/0 و زیست پذیری 89/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در دهستان آدران نامطلوب(59/2) و وضعیت شاخص های زیست پذیری تا حدودی نسبتا مطلوب (77/2) است. جهت تبیین رابطه دومتغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد رابطه قوی بین تمام شاخص های حکمروایی خوب و زیست پذیری برقرار است. در این بین متغیرهای عدالت محوری، مسئولیت پذیری، قانون محوری به ترتیب دارای بیشترین رابطه و متغیر شفافیت دارای کمترین رابطه با زیست پذیری بودند. می توان این گونه عنوان کرد رعایت عدالت از جانب مدیران محلی با استفاده از الگوی حکمروایی خوب باعث توزیع برابر امکانات و بهبود زیست پذیری و افزایش کیفیت زندگی هرچه بیشتر در مناطق روستاهای پیراشهری منطقه مورد مطالعه شده است. شفافیت باید نزد مدیران افزایش پیدا کند و مردم در جریان طرح ها و تخصیص بودجه قرار داده شوند. در پایان با توجه به نتایج پژوهش برای کمک به چالش های موجود پیشنهاد هایی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: حکمروایی، زیست پذیری، سکونتگاه های پیراشهری، دهستان آدران
|
 • Hassan Afrakhteh * Pages 1-18
  Social and economic factors which causes inequality and social exclusion have the main role in the variety of peripheral spaces forms. One cannot expect improvement in the current situation in the network economics, along with information technology at the ointment of economic neoliberalism, something that has been shown clearly by northern Europe and also by the counties that have abandoned central planning system. Analysis and planning of urban and its peripheral space, have been based on the approaches of separating the elements and factors affecting the transformation till 1990, that made it difficult to manage the city and peripheral environment comprehensively. This shows that comprehensive planning of city-region cannot be merely rely on spatial planning and positivism. It is the proper combination of methods and taking into account the political, historical, social and economic trends in planning that can improve the current situation. The system on governance and monitoring should regulate the institutional structure in such a way that, while not blocking the way for personal initiatives and personal motivations, the efforts of individuals and organizations to maximize benefits, be consistent with long term interests and national benefits.
  Keywords: Urban peripheral spaces, demographic, motivational, functional structure, Social exclusion trends, Spatial consequences
 • Hossein Hataminejad *, Hamid Rokhsari, Hajar Khodabandelo, Mohammad Hajian Hossein-Abadi Pages 19-34

  Today, big cities growth and population increasing has caused disconnecting in sympathy links and altruism in metropolises . In this survey, with regard to notice to necessity to social issues such as stranger-anonymity in today's metropolis's spaces, we inspect stranger-familiarity phenomenon components in social spaces in connected and disconnected rustics in Rasht metropolis. Researching-description survey approach was for practical goal. Data is gathered by questionnaire. Chochran formula has been used for determining sample volume, with regard to 120 thousand individual statistical populations of connected and disconnected rural region of Rasht metropolis district and questionnaire has been provided from 384 peasants. Smart-pls was used for analyzing data and with structural equation help we inspected relations between social components such as: social coherence, social participation, social trust, social support, sense of community, social universalism in relation with stranger-familiarity phenomenon. Results of survey show that these relations in connected and disconnected rural regions to Rasht metropolis all have direct and positive relation. Among these, social coherence with social participation have the most effect on each other and these correlations and common points among connected rural region citizens to Rasht metropolis itself prevents many social contradicts and oppositions.

  Keywords: social geography, stranger-familiarity phenomenon, space of city, rural-urban, Rasht city
 • Lotfali Koozegar College *, Mohammad Reza Salimi Sobhan Pages 35-50

  The present study aimed to examine the satisfaction of Mass Constructed houses in Tehran. In this regard, economic, socio-cultural and environmental-physical components were evaluated in eight indices and 31 questions. The statistical population of this research included two new cities of Parand and Pardis in western and eastern districts of Tehran in which the most mass constructed houses are located known as Mehr Housing Project. Sample size was based on Cochran formula in each of the cities with 380 inhabitants using cluster sampling and then simple random sampling. The results of the questionnaire which were analyzed by independent t-test with alpha level of 5% showed that the residents' dissatisfaction with Mehr housing project is evident in all dimensions in both cities. In Parand, the total scores on economic, socio-cultural and environmental-physical dimensions are 2.30, 2.26 and 2.22, respectively, while they are 2.17, 2.27 and 2.50, respectively, in Pardis, which is lower than the 3-level average. In Parand and Pardis, more than 83% and 79% of the residents are interested in moving out of that region over the next five years, respectively.

  Keywords: Mass Constructed Houses, Satisfaction, Mehr housing project
 • Mahmoud Reza Anvari *, Mostafa Rashki, Ki Afarin Kikavusi, Ismail Hassan Zehi, Ata .. Akbari Pages 51-64

  Cognition and explanation Economic and social effects on the relations between the city and the areas of Urban Peripheral, It has theoretical and practical importance. Developments in areas of Urban Peripheral depend on a set of internal and external factors and forces, all of which in a way all arise from the interaction and relationship between the residential areas of areas of Urban Peripheral, and the city with each other. The present article has been done with the aim of Analysis of Economic and Social Effects of areas of Urban Peripheral of Bonjar. This research is a survey in terms of applied purpose and in terms of the nature and method of research. Data needed for research using documents - field (questionnaires, observation) have been collected. Also, SPSS software and Fuzzy Mamdani model were used to analyze the data. The results of stepwise multiple regression test showed that the effects of Zabol city on economic and social development of areas of Urban Peripheral of Bonjar have a significant relationship at the level of P = 0.05. Also, the results of Chi-square test, according to the level of significance obtained 0.000, show a significant and positive relationship between these two variables (economic and social impact of the central city (Zabol) and the areas of Urban Peripheral (Benjar). The output results of fuzzy inference system in MATLAB software using Mamdani fuzzy model showed that the economic and social dimensions, respectively, with the final no Fuzzy (0.65) and (0.60) they are at the average level.

  Keywords: Socio-economic effects, Zabol city, Areas of Urban Peripheral of Bonjar
 • Vahid Riahi *, Mahdi Masoumi Pages 65-84

  The aim of this study is to evaluate the challenges of rural management and their role in the underdevelopment Toward Suburban Villages in Shiraz. The statistical population of the present study includes the villages around Shiraz city in Fars province up to a radius of 6 km. Accordingly, in this study, 12 villages that are exposed to the most managerial challenges of proximity to Shiraz city with 12246 households Has been reviewed. Using Cochran's formula with an error level of 0.08, 150 households were identified as sample households In order to achieve the desired goals, in addition to documentary studies, a wide range of indicators were determined and examined in the framework of field studies (completion of questionnaires and field observation forms). Also, for data analysis, software, FAHP, GRA and single-sample T tests and Kendall correlation coefficient were used in SPSS software.The results of T-single test confirm that in the variables (socio-cultural 25.3 and civil, 3.22), the level of rural management challenges and its role in the underdevelopment Toward Suburban Villages higher than the theoretical average (3). Also, the results of Kendall test showed that, between the challenges of rural management and rural distance from Shiraz city, according to the value of Kendall correlation coefficient (-0.711) and the error level less than 0.05%, there is a significant negative relationship. This means that with increasing distance from the city, the challenges of rural management have had less of an impact on the lack of development of villages around the city. Finally, using GRA technique, it was found that rural management challenges with the emphasis on underdevelopment of the studied villages in the villages of Kroni, Khatouni, MahFiroozan and Sultanabad have the most impact and in Mahmudabad, Shapurjan and EqbalAbad villages have the moderate and have a weak effect in other villages.

  Keywords: : Challenge, Rural management, Development, Suburban villages, Shiraz city
 • Omid Jamshid Zehi Sh, Sirous Ghanbari * Pages 85-104
  In irregular urban growth discourse in developing countries, the most economical and social indicator of poverty and unofficial settlement is emergence of urban sprawl. This phenomenon, while creating instability and destroying agricultural areas, creates irregular and scattered physical growth around metropolises and can encourage rural-urban migration. In addition to local-spatial changes, it has a significant role in the underdevelopment of the city and surrounding villages. Therefore, the present study investigated this issue with the aim of "analyzing the effects of urban sprawl on the physical-spatial changes of peripheral villages of Zahedan". The research method was descriptive-analytical and field study were used for data collection. The statistical population included 4 villages around Zahedan city which the urban sprawl had the greatest impact on them. The required data were obtained from Landsat satellite images and parametric tests were used to analyze them. The findings showed that the effects of Zahedan urban sprawl and its prevailing spatial currents have caused physical-spatial changes in various dimensions (population growth, village size and changes in employment and activity structure) in peripheral villages. These effects were negative on agricultural sector, positive on services sector and in the social dimension indicated the creation of a bedroom suburb role and an increase in population movement and cultural exchanges.
  Keywords: Urban Sprawl, Physical-Spatial Changes, Peripheral Villages. Zahedan
 • Behrooz Mohammadi Yeganeh *, Jamshid Einali, Parisa Menbari Pages 105-126

  Housing is the most important component of the physical fabric of the village, over time and in harmony with social and economic changes has been associated with functional change. These changes are not in line with the rural economy and have led to socio-economic incompatibilities and the livelihood function of rural housing. In the present study, the components of livelihood-based housing and socio-economic factors affecting livelihood-based housing developments have been analyzed. The type of research is applied and its nature is descriptive-analytical. The data collection method was library and field (observation and questionnaire, interview), the data analysis method was descriptive and inferential (one-sample t-test, Kruskal-Wallis test, correlation coefficient test and structural equations). The statistical population of the study includes households in the village of Miracles in Zanjan province. Using Cochran's formula, 273 families in 5 villages were selected as a sample. Rural sampling was simple to select households at random, and Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the indices, the values ​​of which were 0.70%. Findings show that, based on one-sample t-test, rural livelihood-oriented housing in the dimensions of livelihood-production, logistics, biological, socio-cultural is estimated below the numerical average. Also, the findings of structural equations show that there is a relationship between economic factors and livelihood-based housing with a regression value of 0.715. Rural livelihood-based housing in the dimensions of livelihood-production, darkat, biological, socio-cultural, respectively, indicates the low level of housing model in the form of livelihood. The results of socio-economic factors in housing developments showed four dimensions of income, employment, assets, Housing costs are at a disadvantage. Pearson correlation coefficient showed that as the socio-economic indicators improve, so does the tendency to build livelihood-based housing.

  Keywords: rural housing, rural economy, Livelihood, Zanjan Province
 • Afshin Mottaghi *, Bahare Ahmadi, Hamed Inanlou Pages 127-142

  Making targeted subsidies as a controvertible issue in Islamic Republic of Iran that has attempt to increasing of production and reducing of straight government costs. Flexibility of production and improvement of different economic sections are the most goals of Iranian targeted subsidy plan. The review of the contents of the Strategic Resource of resistive Economy Program also shows that the program aims to stabilize production areas within the country by increasing the volume, amount and productivity in the national economy. Regarding the importance of subsidy targeting, the present study uses a survey method to investigate the functional impact of this project on resistive economics. For this, the main question of the research is that the targeting of subsidies has a relationship with a resilient economy. Economic Dimensions The subsidy targeting plan in this research is based on four household consumption behavior indicators, household budget and household expenditure, satisfaction from meeting needs and welfare level of the household before and after the implementation of the plan. The results show that there is no significant difference in household consumption basket, and therefore the subsidy-targeting scheme seems to have a negative and inverse relation with resistive economy and in the long run can be one of the obstacles to realization of the national/resistive economy.

  Keywords: Peripheral Economy, Political Economy, Targeting Subsidies, Household Consumption Basket, National Economy
 • Mohamad Ghasemisiani *, Assadollah Najafi Pages 143-162
  Cities are growing rapidly, and the ecological reflection of cities, especially large ones, and their growing population is primarily due to the spatial expansion or physical development of cities and the encroachment on agriculture and natural resources. This expansion, on the one hand, has caused urban evasion and, on the other hand, has increased the desire for second homes and rest in places far from cities. This is especially serious for the neighboring villages of metropolitan areas, especially Tehran and major cities. Therefore, every rural settlement located on the outskirts and around these urban centers has been exposed to attention. This has had different effects in the villages. The purpose of this study is to investigate the environmental, physical-spatial, social and economic effects of urban creep in Mehrabad village. The research method in this article is a qualitative method based on interviews. The statistical population of the study consisted of two groups of managers, officials and rural households living in the village. The interviews were conducted by snowball method and saturated. The results showed that in the social dimension, the growth of urbanism and change of attitude of the villagers is the most important effect that urban growth has left in Mehrabad village and in the economic dimension, the imbalance in employment and reduction of income and savings of the villagers. Livestock farming has occurred. The most important physical effect of urban landslides in Mehrabad village has been lawlessness and increasing illegal construction, and in the environmental dimension, it has led to the destruction of natural resources and the increase in environmental pollution.
  Keywords: Village, Sprawl, City, Mehrabad, Tehran
 • Reza Mohammadi, Zinab Krkeabadi *, Mahmoud Reza Miri Pages 163-174
  In recent decades, in development research, including economic, social and ecological research, border areas and boundary effects have received great attention. Therefore, in this study, Analysis of the effect of the function of border cities on the development and transformation Peripheral areas (Case study: Zahedan and Mirjaveh cities in Sistan and Baluchestan province). The research method is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive-analytical method and data and information collection is done through documentary and field methods. The statistical population includes three target categories (economic actors related to cross-border business activities, Experts and local officials and managers and a number of companies, transit, Urban business associated with borders and Culbery, The sample size was determined using Cochran formula 367. The time domain of the research has been done between 2018-2019 and the Geographic territory, including Peripheral areas the cities of Zahedan (Mehrshahr and Zibashahr neighborhoods) and Mirjaveh (Barfi neighborhood) in Sistan and Baluchestan province. In this study, four dimensions of development (environmental, social, cultural and management) has been studied in 40 indicators. The findings show that; The most important strengths affecting the Function and development relations of the border cities of Zahedan and Mirjaveh on the Peripheral areas are related to social strengths with an average of 3.55 and among the weaknesses, social weakness with an average of 3.63 and among opportunities, economic and managerial opportunities with an average 3.53 and Finally, among the types of threats, social threats with an average of 3.75 have the most impact.
  Keywords: Border Cities, Development, transformation, Peripheral areas, Zahedan, Mirjaveh
 • Hafez Mahdnejad *, Ahmad Zanganeh, Navid Saeidirezvani Pages 175-192
  Urban poverty has become a challenge in the metropolitan periphery area. Shahriar is one of the most immigrant centers in Tehran province. Its population has risen from 7,207 in 1966 to 25,6,730 in 2011. Accordingly, the poverty zones in this city are revealed and the purpose of this article is to determine their location. The present study is an applied and descriptive-analytical method. The research results indicate a kind of polarization space in the Shahriyar city. So that a number of neighborhoods are in an unconventional and disadvantaged situation, including North and South Bradabad, Mohammadiyeh, Keresh, Farhang, Taleghani, Kohnz, Sink, Farzanegan, Northern Maryam, Edari Shahrak, East and West baghestan, Moin-ol-Molk, Bahar, Ali Sha'oz, South Shahzai, Dinara Abad and Southern Astaneh. At the same time, a number of neighborhoods are in a better position, including South Maryam, Southwest, North Shahshahi, Boostan, North Astana, Sadaf and Shahid. On the other hand, the neighborhoods of Amirabad (North and South Bradabad), Kershteh, Farhang and Kahnaz are known as the approved textures of Shahriar city. The area of worn-out tissue in Shahriar is 150 hectares, which according to the statistics of 1390, 46274 people live in it. Therefore, there is a complete overlap between the poor areas and the worn-out areas in Shahriar city.
  Keywords: urban poverty, Poverty zones, Worn Texture, Shahriar City
 • Ahmad Momeni *, Mandana Jahanshiri, Aige Azmi Pages 193-205
  The purpose of this study is to study the effects of good governance on the viability of suburban villages in Adran rural district. This research was conducted in terms of applied purpose of correlation and descriptive-analytical method. The statistical population of the study is 5831 people and 2107 households have been selected from the rural areas of Adran district. From the total population of the village using Cochran's formula, 365 people were selected as the sample. The instrument of the questionnaire was researcher-made. All samples were randomly selected. Cronbach's alpha for the governance variable was 0.87 and the viability was 0.89. The results showed that the status of good governance indicators in Adran rural district is unfavorable (2.59) and the status of livability indicators is somewhat relatively favorable (2.77). Pearson correlation test was used to see the relationship between the two variables and the results showed that there is a strong relationship between all indicators of good governance and livability. Among these, the variables of justice - centeredness , accountability, law- centeredness had the most relationship and transparency had the least relationship with livability, respectively. It can be said that the observance of justice by local managers using a good governance model has led to equal distribution of facilities and improved livelihood and increased quality of life in the suburban rural areas of the study area. Transparency among managers must be increased and people must be informed about plans and budget allocations. Finally, according to the results of the research, suggestions were made to help the existing challenges
  Keywords: : Governance, bioavailability, Adran Count