فهرست مطالب

مشق فردا - پیاپی 4 (خرداد و تیر 1399)
 • پیاپی 4 (خرداد و تیر 1399)
 • 252 صفحه، بهای روی جلد: 300,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/06/05
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمشق
 • لویاتان ما
  مهدی دریسپور صفحه 6
 • مشق اندیشه
 • حکیم حاکم افلاطونی
  سعید حجاریان صفحه 10
 • بازسازی برابری طلبانه حکومت
  علی رضا علوی تبار صفحه 19
 • دولت بحرانی، بحران دولت
  فاطمه صادقی صفحه 31
 • حکومت مندی حکومت
  محمدرضا تاجیک صفحه 46
 • نقدی بر نظریه پدرسالاری دولت
  حسین هوشمند صفحه 55
 • بازسازی اخلاقی دولت
  جواد حیدری صفحه 67
 • دولت بودگی و حکومت قانون
  محمدحسین زارعی صفحه 80
 • قبض و بسط قدرت و سرمایه
  سید احمد موثقی صفحه 89
 • دولت عادل، دولت بی طرف
  محمد حضرتی صفحه 116
 • مشق توسعه
 • مسئله اهلیت
  بهمن احمدی امویی صفحه 132
 • بازار مرکانتیلیست های وطنی / گفت و گو با عباس آخوندی
  صفحه 134
 • همه چیز را برای خود نمی خواستیم / گفت و گو با یحیی آل اسحاق
  صفحه 159
 • حاکمیت بورژوازی تجاری / گفت و گو با اکبر ترکان
  صفحه 177
 • مشق دیگر
 • فصل تعامل
  دیوید پیان برلین، رافائل مارتینز صفحه 194
 • دفتر مشق
 • معمای ترکیه جدید
  معصومه علی اکبری صفحه 232