فهرست مطالب

مدیریت بازاریابی - پیاپی 47 (تابستان 1399)
 • پیاپی 47 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه حضوری، محمدعلی عبدالوند*، امیرحسین یاوری نیک صفحات 1-12

  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عوامل موثر در ضمانت نامه های اعتباری بر توسعه بازارصادراتی در شرکت های بازرگانی و صادرات می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق که با استفاده از فرمول Q تعداد نمونه 311 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/84 محاسبه گردید که حاکی از پایایی در سطح عالی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تکنیک معادلات ساختاری و برای رتبه بندی عوامل یاد شده از AHP، از دسته تکنیک های تصمیم گیری گروه (MCDM) استفاده شده است و سایر آزمون های مربوطه که به طور مفصل در این پژوهش شرح داده شده است، تجزیه و تحلیل گردید تا هر یک از مولفه های تاثیرگذار و زیر مولفه ها مشخص گردد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این پژوهش شامل 6 مولفه اصلی افزایش ظرفیت های تولیدی (با 7 گویه)، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات (با 3 گویه)، ایجاد درآمدهای ارزی (با 3 گویه)، اصلاح وضعیت رقابتی کالاها و خدمات صادراتی و صادرکنندگان (با 5گویه)، تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی (با 3 گویه)، فراهم نمودن شرایط مساعد از طریق ضمانت نامه های خود برای خریداران خارجی (با 3 گویه)، و در مجموع 24 زیر معیار بود. با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری گروهی و طراحی پرسش نامه مخصوص به آن، عوامل موثر ضمانت نامه های اعتباری بر توسعه بازار صادراتی رتبه بندی و اولویت بندی شدند که در نهایت، از میان 24زیر معیار موجود "فراهم نمودن شرایط مساعد از طریق ضمانت نامه های خود برای خریداران خارجی" بر اساس تکنیک MCDM و "کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات" براساس معادلات ساختاری بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: ضمانت‌نامه‌های اعتباری، رشد بازار صادراتی، بازارهای هدف صادرکنندگان، صادرات
 • طراحی مدل ساختاری خرید ناگهانی و اعتبارسنجی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
  ابراهیم سالاری نهند*، حسین حکیم پور، تهمینه ناطق صفحات 13-35
  هدف پژوهش، طراحی الگوی خریدهای ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اعتبارسنجی آن مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی است. ابتدا با روش‌ نظریه‌پردازی داده بنیاد، مقوله‌های شکل‌دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و سپس با بهره‌مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، الگوی مورد نظر ارایه شده است. در ادامه به اعتبارسنجی الگو در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارایه الگو خبرگان دانشگاهی و صاحب‌نظران اجرایی در حوزه بازاریابی و فروش و برای اعتبارسنجی مدل کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران بوده‌ است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 15 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، تعداد 286 نفر مبتنی بر فرمول کوکران در جامعه محدود و به روش طبقه‌ای تصادفی از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای مرحله مدل سازی و پرسش‌نامه با طیف لیکرت پنج‌تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده که روایی پرسش‌نامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف‌ها و مرکب تایید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به ارایه الگوی خریدهای ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر نه قضیه حکمی خلق شد. یافته‌های بخش کمی نشان داد عوامل اقتصادی (با ضریب رگرسیونی 0/328) و روان‌شناختی (با ضریب 0/424) به عنوان دو شرایط علی تاثیرگذار بر ایجاد نگرش مثبت برای خرید ناگهانی می‌باشند. همچنین نگرش مثبت به خرید ناگهانی با ضریب 0/635 بر ارتقای تسریع‌کننده‌های خرید ناگهانی و تسریع‌کننده‌های خرید ناگهانی (شامل عوامل مربوط به محصول یا کالا، عوامل رفتاری، و شخصیتی) با ضریب 0/380 بر فرایند خرید ناگهانی تاثیر معناداری داشته‌اند. نگرش مثبت بر خرید ناگهانی نیز با ضریب رگرسیونی 0/294 بر فرآیند خرید ناگهانی موثر بوده و فرآیند خرید ناگهانی با ضریب 0/523 بر پیامدهای مشتریان و با ضریب 0/334 بر پیامدهای فروشگاه تاثیر بوده و پیامدهای مشتریان نیز با ضریب 0/429منتج به ایجاد پیامدهای مثبت برای فروشندگان شده است.
  کلیدواژگان: خرید ناگهانی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نظریه‌پردازی داده‌بنیان، رویکرد حداقل مربعات جزئی
 • مهتا نعیم آبادى*، مجتبی معظمی صفحات 37-50

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتری در شرکت قفل یال، بود. از روش توصیفی- همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان شرکت قفل یال می باشند که تعداد آنها نامحدود است و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم 385 نفر تعیین شدند. برای بررسی متغیرهای تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شد که دارای 23 سوال است. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که، فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر آگاهی برند تاثیر مثبت معناداری دارد، فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برتصویر برند تاثیر مثبت معناداری دارد، آگاهی برند بر بازاریابی دهان به دهان تاثیر مثبت معناداری دارد، تصویر برند بر بازاریابی دهان به دهان تاثیر مثبت معناداری دارد، آگاهی برند بر تعهد تاثیر مثبت معناداری دارد، تصویر برند بر تعهد تاثیر مثبت معناداری دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت‌های بازاریابی، رسانه‌های اجتماعی، ارزش ویژه برند، واکنش مشتری، شرکت قفل یال
 • ریحانه نقش زن خواجویی، مهدی سلیمی*، رسول نظری صفحات 51-67
  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران بود که روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو جامعه انسانی (1. مدیران ارشد ورزش کشور و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، و 2. اساتید صاحب نظر دانشگاه در حوزه مدیریت، گردشگری و بازاریابی ورزشی)، و جامعه اطلاعاتی (شامل منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (23 نفر و 61 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش‌های مختلف اعتبارسنجی کیفی تایید شدند. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی مبتنی بر رویکرد کوربین و استراوس استفاده گردید. چارچوب مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران در هشت منظرکلی شامل ویژگی‌های رویداد، قابلیت برند رویداد، برندسازی رویداد، بازاریابی رویداد، نوآوری رویداد، عملکرد برند رویداد، مزیت رقابتی رویداد، و ارزش برند شکل گرفت که مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کدها به صورت یک سیستم فرایندی از ویژگی رویداد و قابلیت برند رویداد (سطح زمینه‌ای) تا ارزش برند رویداد (سطح پیامد) ترسیم گردید. دستاورد حاصل از این پژوهش سبب شناخت ابعاد برند رویداد ورزشی و ارتباط آن با مجموعه‌ای از فعالیت‌‌ها در برگزاری رویداد می‌شود. بر پایه این چارچوب، به مسیولین برگزاری رویداد پیشنهاد می‌شود از ابعاد ارایه شده در این پژوهش جهت کیفیت بخشی و بهبود رویدادهای ورزشی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مدل مفهومی، برند، رویداد ورزشی، بازاریابی ورزشی، مزیت رقابتی
 • علی اکبر زهره وند*، مجید سلیمانی، سیروس احمدی صفحات 69-86

  امروزه شیوه های نوین بازاریابی جایگزین شیوه های سنتی شده اند. در این بین بازاریابی حسی از شیوه های نوینی است که می تواند موجب ایجاد وفاداری در مشتریان شود. همچنین بازاریابی حسی در ایجاد وابستگی به مکان و ارزش ادراک شده تو سط مشتری نیز می تواند موثر واقه شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی ورزشی با نقش میانجی وابستگی به مکان و ارزش ادراک شده بود. این پژوهش، به لحاظ هدف از نوع تحقیق های کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بود. برای جمع آوری اطلاعات از 4 پرسش نامه استاندارد و تطبیق داده شده: پرسش نامه بازاریابی حسی (حسینی و پورکیانی، 1394)، پرسش نامه وابستگی به مکان (صفاری نیا، 1390)، پرسش نامه ارزش ادراک شده (اگرت و اولاگا، 2008) و پرسش نامه وفاداری رفتاری و نگرشی (ماهونی، 2000) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه آقایان و بانوان (18 تا 65 سال) که در سال 1398 از باشگاه های خصوصی ورزشی شهر تهران استفاده نموده اند، می باشد، که به روش نمونه گیری خوشه ای 10 باشگاه از نواحی پنج گانه شهر تهران (مرکزی، شمال، جنوب، غرب و شرق) انتخاب شد. با توجه به اینکه از تعداد افراد استفاده کننده از باشگاه های خصوصی شهر تهران در سال 98 آمار دقیقی وجود ندارد، جامعه آماری مورد نظر نامعلوم در نظر گرفته شد، از این رو حداقل تعداد نمونه برای جامعه نامعلوم با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر محاسبه شد. روایی صوری و محتوایی از دیدگاه تعداد قابل اکتفایی از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی گردید، و در نهایت شاخص های برازش روایی سازه در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شدند. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی حسی از طریق وابستگی به مکان و ارزش ادراک شده می تواند در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان باشگاه های خصوصی آمادگی جسمانی موثر واقعه شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، وابستگی به مکان، ارزش ادراک شده، وفاداری نگرشی و رفتاری
 • لیلا علی عربی*، سید عباس کاظمی صفحات 87-102
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر متقابل جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی در شرکت باریج اسانس بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت باریج اسانس در سال 1397 که طبق آمار 551 نفر بوده است، با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز 225 نفر برآورد گردید. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای است که توسط محقق بومی سازی شده که شامل 37 پرسش بوده است. گویه‌ها براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. که روایی سوری مورد تایید تعدادی از پاسخ‌گویان قرار گرفت و روایی محتوایی آن به تایید جمعی از صاحب‌نظران رسید. جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد بودن از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS، که بیش‌تر از 0/7 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که اثر مثبت گرایش به بازاریابی سبز استراتژیک بر مزیت رقابتی زمانی که گرایش به بازاریابی سبز داخلی بیشتر باشد، بالاتر است. همچنین، مسیولیت اجتماعی شرکت و فشارهای زیست محیطی ذینفعان بر گرایش به بازاریابی سبز استراتژیک تاثیر دارد. گرایش به بازاریابی سبز استراتژیک بر مزیت رقابتی تاثیر دارد و همچنین از طریق مزیت رقابتی بر عملکرد مالی نیز تاثیر مثبت دارد. محدودیت پژوهش استفاده از پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات در یک مقطع زمانی می‌باشد. نوآوری پژوهش در متغیرهای پژوهش بوده که توجه کافی به نقش بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی با هدف‌گیری کارکنان بوده است. به طور کلی به مدیران سازمان‌ها راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی استراتژیک سبز و افراد ارایه داد، که باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌شود و این امر به نوبه خود عملکرد مالی را افزایش داده و در نتیجه موجب مبادله دانش ضمنی می‌گردد.
  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک، جهت‌گیری بازاریابی سبز داخلی، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت
 • پریا محمدیها، امیرحسین محمد داودی*، مریم مصلح صفحات 103-113
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش شناسایی، رتبه بندی عوامل موثر بربازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران و ارایه مدل می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گرد آوری داده ها میدانی و از نظر روش اجرا نیز آمیخته ( کیفی و کمی) است.جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی شامل کلیه مطلعین کلیدی و متخصصین حوزه بازاریابی و در بخش کمی شامل استادان حوزه های مختلف بازاریابی و ذینفعان دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران و معاونان (واحدهای تهران) می باشد. در بخش کیفی ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار پرسشنامه می باشد . تحلیل داده های کیفی با روش داده بنیاد سیستماتیک و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی می باشد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج تحلیل مصاحبه ها و تجربه مشارکت کنندگان در زمینه موضوع پژوهش، مهم ترین عوامل موثر درونی ( عواملی که مربوط به داخل سازمان می شود.) بر بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی شامل:1- منابع مالی 2- فرایند و محصول آموزشی 3- سیاست های آموزشی دانشگاه4 - اساتید برجسته 5- منابع و امکانات فیزیکی دانشگاه6- عوامل دانشگاهی و مهمترین عوامل موثر بیرونی شامل1- عوامل فردی 2- عوامل سازمانی 3- مسایل مالی و هزینه 4- عوامل مرتبط با آموزش عالی می باشد.

  نتیجه گیری

  راهبردهای بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی تهران شامل مکانیزم های توسعه بازاریابی ، تقویت مکانیزم های مدیریتی و پویایی محیط علمی می باشد .

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازار یابی آموزش عالی، عوامل موثردرونی، عوامل موثر بیرونی
|
 • Somayeh Hozouri, MohammadAil Abdolvand *, AmirHossein Yavari Nik Pages 1-12

  The objective of this research is to evaluate the factors affecting credit guarantees on the growth and development of the export market. The method used in this research is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlation nature. The statistical population of this research was Q (311), using random sampling method. To determine the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was 0.84, which indicates a high level of reliability. To data analysis, structural equation technique tests and for grouping of the mentioned factors from AHP, group decision making techniques (MCDM) have been used and other relevant tests, which are described in detail in this study, were analyzed to identify each of the components and sub-components To make .The results indicate that this research consists of 6 main components of Increase production capacity (with 7 Factors), Reduce the cost of goods and services (with 3 Factors), Creating foreign exchange earnings (with 3 Factors), Improving the competitiveness of export goods and services and exporters (with 5 Factors), Facilitate the process of economic growth and development (with 3 Factors), Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers (with 3 Factors), And a total of 24 sub-criteria. By using structural equation and MCDM techniques and designing a specific questionnaire, effective factors of credit guarantees on the growth and development of the export market were ranked and prioritized. Finally, among the 24 existing subsets of “Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers” Based on the MCDM technique and “Reduce the cost of goods and services” Based on structural equations ranked highest.The objective of this research is to evaluate the factors affecting credit guarantees on the growth and development of the export market. The method used in this research is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlation nature. The statistical population of this research was Q (311), using random sampling method. To determine the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was 0.84, which indicates a high level of reliability. To data analysis, structural equation technique tests and for grouping of the mentioned factors from AHP, group decision making techniques (MCDM) have been used and other relevant tests, which are described in detail in this study, were analyzed to identify each of the components and sub-components To make .The results indicate that this research consists of 6 main components of Increase production capacity (with 7 Factors), Reduce the cost of goods and services (with 3 Factors), Creating foreign exchange earnings (with 3 Factors), Improving the competitiveness of export goods and services and exporters (with 5 Factors), Facilitate the process of economic growth and development (with 3 Factors), Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers (with 3 Factors), And a total of 24 sub-criteria. By using structural equation and MCDM techniques and designing a specific questionnaire, effective factors of credit guarantees on the growth and development of the export market were ranked and prioritized. Finally, among the 24 existing subsets of “Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers” Based on the MCDM technique and “ Reduce the cost of goods and services” Based on structural equations ranked highest .

  Keywords: Credit guarantees, Export market growth, Exporter Target Markets, Export
 • Design structural model of impulsive buying and its validation in chain stores
  Ebrahim Salarinahand *, Hosein Hakimpor, Tahmineh Nategh Pages 13-35
  The aim of this research is design the impulsive buying model in chain stores and its validation based on a research mixed with descriptive-exploratory method. With data-based data theory, the categories of model identified by open and axial and selective coding and the model presented. The model is validated among study population by structural equation modeling. The statistical population provide model for academic experts and executive experts in the field of marketing and sales and to validate the model of employees of chain stores in Tehran. The statistical sample of experts theoretical saturation stage was 15 people in a purposeful judgment method and for model validation, 286 people based on Cochran's formula in limited community and randomly selected from chain store employees. Data collection tools included a semi-structured interview for modeling and questionnaire with a Liker scale of fifty for validation. Results of quality section resulted in presentation of impulsive buying model in chain stores and a theory based on nine propositional theorems was created. Quantitative findings showed that economic factors (with a regression coefficient of 0.328) and psychological factors (with a coefficient of 0.424) as causal conditions affect the development of a positive attitude to impulsive buying. Positive attitude towards impulsive buying with a coefficient of 0.635 had a significant effect on promotion of impulsive buying process and accelerators of impulsive buying (including factors related to the product or commodity, behavioral factors, and personality) with coefficient of 0.380 on impulsive buying process. Positive attitude on impulsive buying with regression coefficient of 0.294 has an effect on the immediate purchase process and the process of impulsive buying with a coefficient of 0.523 has effect on customer outcomes and with a coefficient of 0.334 has an effect on store outcomes and customer outcomes with a coefficient of 0.429 to create positive consequences for sellers.
  Keywords: Impulsive buying, Chain Stores, Grounded Theory, Minimal Minimum Square Approach
 • Mahta Naeimabadi *, MOJTABA MOAZEMI Pages 37-50

  The purpose of this research was to investigate the impact of social media marketing activities on brand equity and customer responsiveness in Yale Lock Company. A descriptive-correlational method was used for this research. The statistical population of the study consisted of all clients of the locksmith company, whose number is unlimited. Based on the Cochran formula, the sample size was 385 people. To investigate the variables of the research, the questionnaire tool was used which has 23 questions. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Content validity of the questionnaires was confirmed by a group of university professors and their construct validity was verified by a confirmatory factor analysis. Parametric inferential statistics methods, such as Kolmogorov Smirnov test, have been used to test the hypotheses to ensure that the data are normal and the structural equation modeling and path analysis using Laser Les software. The most important findings of the research showed that social media marketing activities have a significant positive effect on brand awareness; social media marketing activities have a positive effect on brand image; brand awareness has a significant positive effect on oral and oral marketing; brand image Oral-oral marketing has a significant positive effect, brand awareness has a significant positive effect on commitment, brand image has a significant positive effect on commitment.

  Keywords: Marketing Activities, Social media, Brand Equity, customer response, Yal lock company
 • Reyhaneh Naghshzan Khajouie, Mehdi Salimi *, Rasool Nazari Pages 51-67
  The purpose of the present study was to provide a Conceptual Model for Sporting Events in Iran. The research methodology was performed in terms of quality, process strategy and the objective was applied. The statistical population was selected to consist of human community 1. Senior sport managers and experts in sport management and sport tourism, and 2. University professors in sport management and marketing. The statistical sample was sampled and questioned in a number of capability-based theoretical saturated content (23 and 61 documents). Based on theoretical saturation and you will be considered. Research tools included systematic library study and the exploratory interview structure. The validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level. The method of conceptual coding and frameworks were used for analyze the data according Corbin and Strauss approach. The conceptual framework for sporting events in Iran includes eight general areas: event characteristics, event brand capability, event branding, event marketing, event innovation, event brand performance, event competitive advantage and event brand value. The conceptual model derived from the code framework was mapped as a process system from event attribute and event brand capability to event brand value. The framework presented in this research provides an understanding of the dimensions of the event brand based on its relation to a set of event activities. Based on this framework, it can provide an objective assessment of the level of management activities at each sporting event and provide scientific information on the appropriate actions that sports organizations must take to branding.
  Keywords: Conceptual Model, Brand, Sporting Event, Sports Marketing, Competitive advantage
 • AliAkbar Zohrevand *, Majid Soleimani, Sirous Ahmadi Pages 69-86

  Today, modern marketing methods have replaced traditional methods. In the meantime, sensory marketing is one of the new ways that can create customer loyalty. Sensory marketing can also be effective in creating dependence on location and perceived value within the customer. The purpose of this study was to investigate the effect of sensory marketing on customer loyalty of private sports clubs with the mediating role of perceived location and value dependency. The purpose of this research was applied research and the method was descriptive-analytical. To collect data from 4 standardized and adapted questionnaires: Hosseini & Pourkiani Sensory Marketing Questionnaire, Seafaring Location Affiliation Questionnaire, Accredited and Olaga Perceived Value Questionnaire and Mahoney Behavioral and Attitude Loyalty Questionnaire was used. The statistical population of the study includes all men and women (18-65 years old) who used private sports clubs in Tehran in 2019, using cluster sampling of 10 clubs from five districts of Tehran (Central, North, and South, West and East). Given that there are no exact statistics on the number of people using private clubs in Tehran in 2019, the statistical population was considered unknown, so the minimum sample size for the unknown community was calculated using the Cochran formula of 385 individuals Calculated. Face and content validity were assessed from the perspective of a significant number of sport management professors. Reliability of the instruments was assessed using Cronbach's alpha method, and finally, construct validity indices were used in structural equation modeling. Overall, the results showed that sensory marketing through the dependence on location and perceived value can be effective in the behavioral and attitudinal loyalty of clients of private fitness clubs.

  Keywords: Sensory Marketing, Location Affiliation, Perceived Value, Attitudinal, Behavioral Loyalty
 • Leila Aliarabi *, Seyed Abbas Kazemi Pages 87-102
  The purpose of this study was to investigate the interaction between strategic green marketing orientation and internal green marketing on competitive advantage in Barij Essence. This research is a descriptive survey in terms of purpose and its method. The statistical population of the study consisted of all the staff of Barij Esen Company in 1397, which was 551 according to Cochran's formula. Simple random sampling method was used for sampling. Data gathering tool was a questionnaire developed by a local researcher containing 37 questions. The items were based on a five-point Likert scale. Formal validity was approved by a number of respondents and content validity was confirmed by a number of experts. Cronbach's alpha coefficient was calculated using Smart PLS software, which was calculated above 0.7 to assess validity and reliability. The results show that the positive effect of strategic green marketing orientation on competitive advantage is higher when the tendency to internal green marketing is higher. Also, corporate social responsibility and stakeholder environmental pressures affect the orientation towards strategic green marketing. The trend towards strategic green marketing has a positive effect on competitive advantage and also has a positive effect on financial performance through competitive advantage. The limitation of the research is the use of questionnaires and data collection in a period of time. Research innovation has been in research variables that have paid enough attention to the role of strategic green marketing and internal green marketing with employee targeting. In general, it provided strategies to managers of organizations to improve the effectiveness of green strategic marketing and individuals, which creates a competitive advantage, which in turn increases financial performance and thus provides the exchange of tacit knowledge.
  Keywords: Green Marketing, Strategic Green Marketing Orientation, Internal Green Marketing, Competitive advantage, Corporate performance
 • Paria Mohammadiha, AmirHoseyn Mohammad Davoodi *, Maryam Mosleh Pages 103-113

  The purpose of the research is to identify and rank the components of educational marketing in the units of Islamic Azad University in Tehran and provide a model for this, as well as identify and rank internal and external factors affecting educational marketing. This research is applied in terms of practical purpose, in terms of field data collection method and in terms of implementation method (qualitative and quantitative). The study community in the qualitative stage includes all key informants and experts in the field of educational marketing and in the quantitative part includes professors. The various fields of marketing and stakeholders are Islamic Azad University (Tehran Branch). In the qualitative section, the data collection tool is a semi-structured interview, and in the quantitative section, it is a questionnaire. Qualitative data analysis is systematic with the data method using open, central and selective coding. Findings According to the results of the analysis of interviews and the experience of participants in the field of research, the most important internal factors (factors related to the organization) on educational marketing in Islamic Azad University units include: 1-Financial resources 2- Process and educational product 3 - University educational policies 4 - Outstanding professors 5 - University resources and physical facilities 6 - Academic factors and external influential factors: 1 - Individual factors 2 - Organizational factors 3 - Financial and cost issues 4- Factors related to higher education. In a small part using technique AHP These prioritization factors and appropriate model for educational marketing were developed in the Islamic Azad University of Tehran. Educational marketing strategies in Tehran Islamic Azad University units include marketing development mechanisms, management mechanisms and the dynamics of the scientific environment.

  Keywords: Marketing, Higher Education Marketing, Effective Internal Factors, External Effective Factors