فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و چهارم شماره 3 (پیاپی 114، پاییز 1399)
 • سال چهل و چهارم شماره 3 (پیاپی 114، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرزانه احراری، مجید اکبری، حمیده سادات محمدی پور*، صالحه سکندری صفحات 201-208
  مقدمه

  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر بلیچینگ در منزل بر بهبود رنگ لکه های سفید (WSLs) پس از درمان ارتودنسی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی، تعداد 10 بیمار دارایWSL های غیرفعال پس از درمان ارتودنسی انتخاب شدند. در ابتدا، رنگ دندان ها با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. تعیین رنگ در ناحیه مینای سالم (F1) و مینای دمینرالیزه مجاور (F2) انجام گرفت. سپس دندانها تحت درمان بلیچینگ در منزل به مدت 2 هفته قرار گرفتند. رنگ سنجی یک روز بعد و یک هفته بعد از اتمام درمان تحت شرایط یکسان تکرار شد. میزان تغییر رنگ در هر زمان نسبت به زمان دیگربین گروه های سالم و دمینرالیزه مقایسه شد و میزان اختلاف رنگ نواحی سالم و دمینرالیزه بین سه زمان مقایسه گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و آزمون واریانس با اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل و 05/0p < معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان تغییر رنگ بین مرحله قبل از درمان و یک روز بعد از درمان در مینای سالم (29/3±28/9) بیشتر از مینای دمینرالیزه (92/2±98/6) بود. با وجود این، آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین مینای سالم و دمینرالیزه از نظر میزان تغییر رنگ در هر زمان نسبت به زمان دیگرنشان نداد (05/0 >p). تفاوت معنی داری در اختلاف رنگ مینای سالم (F1) و مینای دمینرالیزه (F2) بین سه زمان مورد بررسی مشاهده نشد. (05/0 >p).

  نتیجه گیری

  در شرایط این مطالعه، بلیچینگ در منزل روش موثری برای استتار WSL های مینا بعد از درمان ارتودنسی نبود.

  کلیدواژگان: سفید کردن، ضایعه لکه سفید، سفید کردن در منزل، رنگ دندان
 • سولماز پورزارع مهربانی، پریا مطهری*، فاطمه ظاهری صفحات 209-215
  مقدمه

  زخمهای آفتی عود کننده (RAU)یکی از شایعترین ضایعات مخاط دهان است که حداقل 20-10 درصد از جمعیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. عوامل مختلفی به عنوان فاکتورهای مستعد کننده یا مرتبط با RAUگزارش شده است. با این حال، علت این بیماری هنوز ناشناخته است و هیچ داروی قطعی برای آن در دسترس نیست. هدف از این مطالعه مقایسه مقادیر فولات، فریتین و ویتامین B12 بزاقی در افراد مبتلا به RAU و گروه کنترل سالم بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی با توجه به مطالعات مشابه صورت گرفته، تعداد 30 بیمار برای گروه مورد و 30 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. همچنین در انتخاب گروه بیماران و کنترل سعی شد همخوانی از لحاظ سن و جنس و تاحدامکان از نظر وضعیت اجتماعی- اقتصادی برقرار باشد. میزان فولات، فریتین و ویتامین B12 با استفاده از کیت های مخصوص و تکنیک الایزا بررسی شد و داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی (انحراف معیار±میانگین) گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده هاتوسطآزمونمن ویتنیوt مستقلصورت گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ویرایش 17 انجام شده و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که میزان ویتامین B12، فولات و فریتین بزاقی در افراد مبتلا به RAU به صورت معناداری نسبت به گروه سالم پایین بود (05/0>p -value).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح پایین بزاقی ویتامین B12، فولات و فریتین می تواند در افزایش ابتلا به زخمهای آفتی عودکننده دهانی موثر باشد.

  کلیدواژگان: زخمهای آفتی عودکننده، بزاق، ویتامین B12، فولات، فریتین
 • علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، سولماز قنبرنژاد، پدرام دانش کاظمی، نیلوفر فلاح چم آسمانی، فاطمه قائمی* صفحات 216-227
  مقدمه

  اخیرا از نانوذرات در مطالعات دندانپزشکی به منظور بهبود خواص کامپوزیت رزینها استفاده می شود. نانوذره اکسیدمس علاوه بر اثر ضد میکروبی، بعضی خواص کامپوزیت رزینها را بهبود می بخشد. دوام ترمیمهای کامپوزیتی هم مسیله دیگری است. در این مطالعه اثر چرخه مکانیکی نیرو بر ریزنشت مخلوط نانوذره اکسیدمس وکامپوزیت فلو بررسی شد.

  مواد و روش ها

  96 دندان پرمولر سالم، بصورت تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. نانوذره اکسیدمس با غلظت 1/0 و 3/0 درصد وزنی به کامپوزیت فلو Z350 افزوده و شیارهای اکلوزالی سیل شد. دندانها در گروه های 8 گانه تحت تاثیر دستگاه چرخه مکانیکی نیرو با نیروی 70 نیوتن و فرکانس 1 هرتز (22) قرار گرفتند. دندانهای مورد مطالعه به 8 گروه تقسیم شدند که در گروه های 4-1 از غلظت 1/0 درصد و در گروه 8-5 از غلظت 3/0 درصد نانوذره اکسید مس استفاده شد. در گروه 4 و 1 ترموسایکلینگ انجام نشد و در گروه های 6 و 2 از 50000 و در گروه 7 و 3 از 100000 و در گروه های 8 و 4 از 200000 بار چرخه مکانیکی نیرو استفاده گردید.  برش دندانها پس از رنگ آمیزی با متیلن بلو انجام و عمق نفوذ رنگ به وسیله استریومیکروسکوپ بررسی و بصورت کیفی نمره بندی شد. داده ها با آزمونهای آماری Kruskal-wallis  و Mann-Whitney  بررسی شد.

  یافته ها

  در هر دو غلظت نانوذره، با افزایش تعداد چرخه مکانیکی نیرو ریزنشت بطور معنی داری افزایش یافت. در گروه 1/0 درصد مقایسه دو به دوی گروه های 1 با 4، 1 با 3، 2 با 4 و در گروه 3/0 درصد در گروه های 5 با 7، 5 با 8، 6 با 8 ریزنشت تفاوت معنی داری داشت. در مقایسه غلظتهای متفاوت با چرخه مکانیکی مشابه، تفاوت معنی داری در میزان ریزنشت وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  چرخه مکانیکی نیرو در زمانیکه به میزان بیش از 50000 بار انجام گیرد، در هر دو غلظت نانوذره ریزنشت را افزایش می دهد. تفاوتی در ریزنشت گروه های با غلظت متفاوت و چرخه مکانیکی مشابه وجود نداشت. با افزایش غلظت از 1/0 به 3/0 ریزنشت به میزان معنی داری افزایش نیافت.

  کلیدواژگان: کامپوزیت فلو، نانوذره اکسیدمس، ریزنشت، چرخه مکانیکی نیرو
 • آرمیتا روحانی، محبوبه نوری، سارا مجیدی نیا*، مجید اکبری صفحات 228-235
  مقدمه
  با توجه به شیوع تروماهای دندانی، اهمیت درمان به موقع آن و نیاز به برنامه ریزی برای تعیین متولی مناسب جهت چگونگی مدیریت و ارجاع آن؛ این مطالعه با هدف بررسی مدیریت تروماهای دندانی و موارد ارجاع آن در دندانپزشکان عمومی شهر مشهد در سال1395 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، بر روی 120 دندانپزشک عمومی شهر مشهد انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات، از یک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا استفاده شد. پس از کسب رضایت نامه، پرسشنامه در اختیار دندانپزشک قرار داده شد و پس از جمع آوری اطلاعات؛ نتایج بدست آمده به صورت توصیفی در قالب جداول و نمودارها گزارش گردید.
  یافته ها
  بیشتر موارد درمان شده در طول یکسال کاری توسط دندانپزشکان عمومی، از نوع شکستگی های تاج با یا بدون درگیری پالپ بود و شکستگی ریشه، بیرون افتادن یا جا به جایی دندان کمتر توسط دندانپزشکان عمومی مورد درمان قرار گرفته بود. از بین تروماهای دندانی، بیشترین موارد ارجاع به شکستگیهای ریشه مربوط می شد. دندانپزشکان عمومی بیشتر از همه، تروماهای دندانی را به متخصصین درمان ریشه ارجاع می دادند. دشواری و وقت گیر بودن درمانها، علت اصلی ارجاع بود.
  نتیجه گیری
  بجز شکستگی تاج و ریشه با و یا بدون درگیری پالپ، سایر موارد تروما بدلیل دشواری درمان و وقت گیر بودن درمانها، ارجاع داده می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت، ترومای دندانی، دندانپزشکان عمومی
 • سهند سمیعی راد، نیوشا یاوری، فریبا رضائی طلب، مجید عشق پور، عبدالله جوان، علی لبافچی* صفحات 236-247
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، ارزیابی بروز آپنه ی انسدادی خواب(OSA/obstructive sleep apnea) بعد از جراحی عقب بردن مندیبل به صورت تک فکبا استفاده از ترکیبی از پرسشنامه های Berlin، STOP-BANG و Epworth بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت کارآزمایی نیمه تجربی مداخله ای، قبل و بعد، انجام گرفت. بیماران مبتلا به دفورمیتی کلاس III کاندید درمان جراحی ارتوگناتیک وارد این مطالعه شدند. سن، جنس، BMI، قطر دور گردن و میزان جابجایی رو به عقب مندیبل در چک لیست مطالعه، ثبت گردید. بروز OSA یک هفته قبل، یک ماه و شش ماه پس از عمل، توسط پرسشنامه ها زیر نظر متخصص ریه ثبت شد. سطح معناداری، 05/0 تعیین شد.
  یافته ها
  در این تحقیق، 30 نفر (15 زن و 15 مرد) با میانگین سنی 76/4±77/25 سال مشارکت داشتند.نتایج عددی پرسشنامه هادر بازه یک ماه بعد از جراحی عقب بردن مندیبل نسبت به قبل از آن افزایش داشت، ولی شش ماه بعد از جراحی کاهش یافتو به حالت نرمال بیمار نزدیک تر شد. میزان جابه جایی مندیبل به سمت عقببا بروز OSA در بیماران، یک ماه و شش ماه بعد از جراحی براساس هر سه پرسشنامه ارتباط مستقیم ولی با پرسشنامه STOP-BANG ارتباط مستقیم و معناداری داشت (به ترتیب 022/0p = و 003/0p =).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از عدم وجود موارد شدید OSA، شش ماه بعد از جراحی عقب بردن مندیبل بود. همچنین شانس بروز OSA در بیماران با اضافه وزن و کسانی که جابه جایی مندیبل به مقدار زیاد انجام داده بودند بیشتر بود.تغییرات نتایج عددی پرسشنامه های خواب و بروز OSA یک ماه و شش ماه بعد عمل نسبت به قبل از آن، در بیماران با عقب بردن مندیبل تا mm5، بصورت معناداری کمتر از موارد مساوی یا بیشتر از mm5جابه جایی بود.
  کلیدواژگان: آپنه انسدادی خواب، جراحی ارتوگناتیک، جراحی عقب بردن مندیبل
 • ایمان علی محمدی، محمود نصراصفهانی، سید محمدرضا حکیمانه، داریوش طالعی، محمد امین بافنده، سید شجاع الدین شایق* صفحات 248-258
  مقدمه

  کلرهگزیدین استاندارد طلایی جهت پیشگیری از تشکیل پلاک دندان است. این مطالعه بالینی، امکان استفاده از یک دهانشویه گیاهی (حاوی آویشن، نعنا فلفلی و شاه سپرم) را برای جایگزینی در جهت رفع عوارض حاصل از دهانشویه کلرهگزیدین، روی التیام پس از جراحی افزایش طول تاج کلینیکی بیماران، مورد بررسی قرار داد.

  مواد و روش ها

  بیماران به صورت تصادفی در 4 گروه  استفاده کننده از دهانشویه های کلرهگزیدین، دهانشویه گیاهی، ترکیب گیاهی-کلرهگزیدین و نرمال سالین تقسیم شدند (n=15). ابتدا شاخص لثه ای اصلاح شده (MGI) و شاخص پلاک (PI) در روز جراحی اندازه گیری شد. بعد از گذشت دو هفته شاخص های طعم دهان شویه، ترجیح طعم دهان شویه، تورم غده پاروتید، تغییر رنگ زبان، رنگ پذیری دندان (SI)، پلاک (PI) و لثه اصلاح شده (MGI) اندازه گیری و داده های حاصل با استفاده از آزمون های غیر پارامتریک Kruskal-Wallis و Mann-Whitney در سطح 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دهان شویه گیاهی توانست میزان شاخص های  التهاب لثه و پلاک (008/0=p) را به طور معناداری بهبود بخشد ولی تفاوت معناداری با دهان شویه کلرهگزیدین نشان نداد. (MGI: 656/0=p و PI: 080/0=p) هیچکدام از عوارض جانبی مشابه دهان شویه کلرهگزیدین در گروه بیماران دهان شویه گیاهی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  دهانشویه گیاهی نسبت به کلرهگزیدین دارای کمترین عوارض در شاخص های تورم پاروتید، تغییر رنگ زبان و دندان، همراه با بهبود طعم است. همچنین دارای اثراتی مشابه با گروه کلرهگزیدین در بهبود شاخص های GI و PI می باشد و می تواند جایگزین مناسبی برای کلرهگزیدین باشد.

  کلیدواژگان: دهان شویه، کلرهگزیدین، جراحی افزایش طول تاج، پلاک دندانی
 • هما فرحزادی، آذر علیمی، مسعود رهائی فرد* صفحات 259-270
  مقدمه

  در این مطالعه با استفاده از روش اجزاء محدود، توزیع دما و تنش حرارتی در دندان های ترمیم شده با انله های سرامیک و طلا بررسی شد.

  مواد و روش ها

  هندسه دقیق دندان مولر اول پایین با استفاده از روش اسکن سه بعدی تهیه شده و مدل دندان؛ شامل مینا؛ عاج؛ سمان رزینی و ترمیم انله (از دو جنس مختلف آلیاژ طلا نوع 2 و سرامیک لیتیوم دی سیلیکات) در نرم افزار آباکوس ساخته شده است. تاج دندان به مدت دو ثانیه تحت دمای سرد و گرم (4 و60 درجه سانتیگراد) قرار گرفته و توزیع دما و تنش حرارتی در بافت دندان و ترمیم محاسبه شد.

  یافته ها

  الگوی توزیع دما و تنش در هر دو حالت ترمیم سرامیک و ترمیم طلا مشابه بود؛ اما انتقال حرارت از سطح به عمق دندان، در دندان ترمیم شده با طلا بیشتر از دندان ترمیم شده با سرامیک بود. در هر دو حالت دما، بیشینه تنش ایجاد شده در همه قسمت ها (مینا، عاج، سمان و ترمیم)، در حالت ترمیم با سرامیک بیشتر از ترمیم با طلا بود. در همه حالت ها، تنش در سطح تماس با کف جینجیوال حفره از سایر بخش های ترمیم بیشتر بود. بیشترین تنش در مینای دندان اتفاق افتاد و در مورد عاج، در همه حالت ها، تنش در ناحیه سرویکال از دیگر بخش ها بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  در ترمیمهای عمیق و نزدیک به عصب، انله سرامیک انتخاب مناسبی است و حرارت کمتری به عمق دندان منتقل می کند، در حالی که در ترمیم های دارای عمق کمتر، انله طلا انتخاب بهتری است و باعث تنش کمتری در بافت دندان شود.

  کلیدواژگان: ترمیم انله، تحلیل اجزاء محدود، سرامیک، آلیاژ طلا
 • طیبه موسوی، الهام فخاری*، غلامرضا روشندل صفحات 271-278
  مقدمه

  بیوتایپ لثه به معنای ضخامت لثه ی کراتینیزه در بعد فاسیولینگوال است و نقش مهمی در حفظ سالمت پریودنتال دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بیوتایپ لثه با عرض لثه ی کراتینیزه، عمق پروب و ارتفاع پاپیال در مراجعه کنندگان به دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی مقطعی، روی 130 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 97 انجام شد. پارامترهای مورد بررسی شامل عرض لثه ی کراتینیزه، عمق پروب و ارتفاع پاپیال بود. ارتباط این پارامترها با بیوتایپ لثه مورد بررسی قرارگرفت. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظرگرفته شد.

  یافته ها

  از میان 130 بیمار، 70 نفر بیوتایپ لثه ای نازک و 60 نفر بیوتایپ لثه ای ضخیم داشتند. میانگین عرض لثه ی کراتینیزه، عمق پروب و ارتفاع پاپیالبه ترتیب 44/1±23/6 ،44/0±12/1و 65/0±12/3 میلی متر بوده است. میانگین عرض لثه ی کراتینیزه، عمق پروب و ارتفاع پاپیال در بیوتایپ لثه ای نازک،به ترتیب 91/0±27/5 ،39/0±07/1 و 66/0±40/3 میلی متر و در بیوتایپ ضخیم به ترتیب 10/1±35/7 ، 49/0±19/1و 46/0±79/2 میلی متر گزارش شد. میانگین عرض لثه ی کراتینیزه و ارتفاع پاپیال در بیوتایپ نازک و ضخیم اختالف معنی داری داشتند (00/0=P).در حالیکه میانگین عمق پروب در بیوتایپ لثه ای نازک و ضخیم اختالف معنی داری نداشته است (30/0=P.)

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادکه در بیوتایپ لثه ای نازک نسبت به بیوتایپ ضخیم، میانگین عرض لثه ی کراتینیزه کمتر و میانگین ارتفاع پاپیال بیشتر بوده است در حالی که میانگین عمق پروب در دو گروه اختالف معنی داری نداشته است.

  کلیدواژگان: ارتفاع پاپیلا، بیوتایپ لثه، عرض لثه کراتینیزه، عمق پروب
 • عاتکه موقری پور، پیام خزائلی، نازنین کامیاب، مهسا پورزمانی، فاطمه سادات معین زاده، محمود شیخ فتح الهی* صفحات 279-288
  مقدمه

  استوماتیت آفتی عودکننده از بیماری های شایع دهان است که با زخم های منفرد یا متعدد دردناک و عودکننده مخاط دهان تظاهر می یابد. با توجه به اتیولوژی نامشخص و نبود درمان قطعی برای آن، تلاش در زمینه تهیه دارویی که این بیماری را کنترل نماید، بسیار مفید می باشد. از آن جایی که گیاه چای سبز، منبع غنی از آنتی اکسیدان، توام با خاصیت ضدالتهابیاست، هدف این مطالعه تعیین تاثیر خمیر مخاط چسب حاوی عصاره چای سبز، در درمان زخم های آفتی عود کننده دهان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 52 بیمار مبتلاء به استوماتیت آفتی عودکننده که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به صورت تصادفی به دو گروه استفاده کننده از خمیر مخاط چسب حاوی عصاره چای سبز و بدون دارو (پلاسبو) تقسیم شدند و به مدت ده روز، روزی سه بار از خمیر مخاط چسب استفاده کردند.میزان درد براساسVisual Analogue Scale (VAS)  و اندازه ضایعات به وسیله پروب (براساس میلی متر) در آغاز مطالعه (روز صفر) و روز های یک، شش و ده ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 و آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه گیری های مکرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  شدت درد و مدت زمان بهبودی در گروه استفاده کننده از چای سبز به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0p <). اما اندازه زخم در طول زمان، بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نشان نداد(05/0 >p).

  نتیجه گیری

  خمیر مخاط چسب حاوی عصاره چای سبز می تواند شدت درد و مدت زمان بهبودی زخم های آفتی دهان را کاهش دهد، اما در کاهش اندازه ضایعات تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: استوماتیت آفتی عودکننده، چای سبز، مخاط چسب
 • امیرطاهر میرمرتضوی، علیرضا چمنی*، احمد قهرمانلو، وحید سالار صفحات 289-298
  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مواد ضدعفونی کننده مختلف بر روی استحکام خمشی و سختی اکریل گرماپخت بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 60 نمونه اکریلی به ابعاد 3×10×65 میلی متر آماده شد (30 نمونه اکریل اکروپارس، 30 نمونه اکریل ایوکلار). نمونه های اکریلی به مدت 120 دقیقه در آب مقطر (گروه شاهد)، هیپوکلریت سدیم 1% و آب ازون دار شده (گروه های آزمایش) غوطه ور شدند. سپس نیمی از نمونه ها تحت آزمون استحکام خمشی و نیمی تحت آزمون سختی قرار گرفتند و آنالیز داده ها توسط ANOVA، آنالیز واریانس دو عاملی و توکی برای مقایسه دو به دو استفاده گردید.

  یافته ها

  استحکام خمشی و سختی اکریل ها بعد از غوطه وری در هیپوکلریت سدیم و آب ازون دار شده به صورت معنادار تغییر نکرد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد استحکام خمشی و سختی اکریل بعد از غوطه وری در محلول های هیپوکلریت سدیم و آب ازون دار شده برای کوتاه مدت در طول روز تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بنابراین استفاده از آب ازون دار برای ضدعفونی کردن دست دندان بیمار پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: استحکام خمشی، سختی، هیپوکلریت، آب ازون دار شده
 • احسان رفیعی منش، فاطمه احمدی، ترانه موحد، اورنگ عبداللهی* صفحات 299-307
  مقدمه

  خدمات دندانپزشکی بدلیل نوع اقدامات درمانی و نزدیکی پرسنل با بیماران میتواند محیط مناسبی برای انتشار ویروس کرونای جدید (COVID-19) باشد. به همین دلیل دستورالعمل های متعددی توسط سازمان های بین المللی در خصوص لزوم رعایت موازین بهداشتی در این محیط ها تهیه و ارایه گردیده است. هدف ما از نگارش این مقاله مروری، بررسی و تحلیل دستورالعمل ها و مطالعات انجام شده در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در محیط های دندانپزشکی بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در محیط های دندانپزشکی، پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, PubMed, Scopus از سال 2019 تا 2020 و همچنین دستورالعملهای مرکز کنترل بیماری ها (CDC)، سازمان ایمنی و سلامت شغلی آمریکا (OSHA)، سازمان ملی بهداشت انگلستان (NHS) و انجمن دندانپزشکان آمریکا (ADA) با روش جستجوی موضوعی بررسی شد و در نگارش این مقاله مورد استفاده قرارگرفت.

  یافته ها

  بررسی ها نشان داد که کارکنان مراکز دندانپزشکی همچون سایر کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری هستند. آنچه بیش از همه در دستورالعمل های منتشر شده مورد تاکید قرار گرفته حذف اقدامات غیراورژانسی و ارایه خدمات مشاوره از راه دور به بیماران است. در سایر موقعیتها که نیاز به ویزیت اورژانسی بیماران وجود دارد رعایت اقدامات پیشگیرانه به ویژه رعایت بهداشت دست و رعایت اصول حفاظتی مربوط به انتشار ویروس به شکل آیروسل الزامی می باشد.

  نتیجه گیری

  :با توجه به افزایش شیوع بیماری کرونای جدید، ضروری است به کلیه کارکنان دندانپزشکی اطلاع رسانی و آموزش لازم درخصوص راهکارهای پیشگیری و کنترل این بیماری بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای علمی ارایه شود. این موضوع می تواند در کاهش تعداد مبتلایان و جلوگیری از انتشار ویروس در سطح جامعه نقش موثری داشته باشد.

  کلیدواژگان: کوید-19، دندانپزشکی، پیشگیری، کنترل
|
 • Farzaneh Ahrari, Majid Akbari, Hamideh Sadat Mohammadipour *, Salehe Sekandari Pages 201-208
  Introduction

  The present study aimed to evaluate the effect of home bleaching on the color enhancement of white spot lesions (WSLs) after orthodontic treatment.

  Materials & Methods

  This interventional semi-experimental study was conducted on 10 patients with inactive WSLs after orthodontic treatment who referred to Mashhad Dental School between May 2016 and May 2017. The tooth color was measured by a spectrophotometer at baseline and the color determination was performed in the area of ​​healthy enamel (F1) and the adjacent demineralized enamel (F2). Afterward, the teeth underwent home bleaching for 2 weeks. The color measurements were performed one day and one week after the treatment under the same condition. The color change of the healthy and demineralized groups at each time point was compared to each other; moreover, the color differences between healthy and demineralized areas were compared at the three different time points. The collected data were analyzed using an independent samples t-test and repeated measures ANOVA. Furthermore, a p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The degree of color change before the treatment and one day after the treatment was greater in healthy enamel (9.28±3.29), compared to demineralized enamel (6.98±2.92). However, the results of the independent samples t-test revealed no significant difference between healthy and demineralized enamel regarding the color change at various time points (p < /em>>0.05). There was no significant difference between the color change of healthy (F1) and demineralized (F2) enamels at the three evaluated time points (p < /em>>0.05).

  Conclusion

  Based on the results, under the conditions of this study, home bleaching was not an effective method for the color improvement of enamel WSLs after orthodontic treatment.

  Keywords: Bleaching, home bleaching, Tooth color, White spot lesion
 • Solmaz Pourzare Mehrbani, Paria Motahari *, Fatemeh Zaheri Pages 209-215
  Introduction

  Recurrent aphthous ulcers (RAU) are one of the most common lesions of the oral mucosa affecting at least 10-20% of the general population. Various factors have been reported as predisposing or related factors to RAU. However, the etiopathogenesis of the condition is still unknown, and no definitive medication is available in this regard. This study aimed to compare the levels of the salivary folate, ferritin, and vitamin B12 in patients with RAU versus healthy controls.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study compared 30 patients in the case group and 30 healthy individuals in the control group. Moreover, in selecting the case and control groups, it was tried to match them in terms of age, gender, and to some extent socio-economic status. Folate, ferritin, and vitamin B12 levels were evaluated using specific kits and enzyme-linked immunosorbent assay techniques. The data were analyzed in SPSS software (version17) using descriptive statistics (Mean±SD) Mann Whitney U test, and independent t-tests. A P-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The results of the Mann-Whitney U test showed that the salivary level of vitamin B12, folate, and ferritin was significantly lower in the patients with RAU, compared to the healthy group (p < /em><0.05).

  Conclusion

  The results of this study show that low salivary levels of vitamin B12, folate, and ferritin can be effective in increasing the risk of recurrent oral aphthous ulcers.

  Keywords: Ferritin, Folate, Recurrent aphthous ulcer, Saliva, Vitamin B12
 • Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Solmaz Ghanbarnezhad, Pedram Daneshkazemi, Niloofar Fallah Cham Assemani, Fatmeh Ghaemi * Pages 216-227
  Introduction

  Nanoparticles have been recently used in dentistry to improve the resin composite properties. In addition to its antimicrobial effect, copper oxide nanoparticles improve some of the resin composite properties. The durability of composite restorations is another matter. In this study, the effect of mechanical load cycling on the microleakage of the mixture of copper oxide nanoparticle and flowable composite was investigated.

  Materials and Methods

  In this study, 96 healthy premolar teeth were randomly divided into eight groups. Copper oxide nanoparticles with weight concentrations of 0.1% and 0.3% were added to the Z350 flowable composite, and occlusal pit and fissures were sealed. Mechanical loading cycling was performed with a force of 70 Newtons and repetition rates of 0, 50,000, 100,000, and 200,000 loads. The teeth were cut after staining with methylene blue, and the dye penetration was checked by a stereomicroscope and qualitatively scored. The data were analyzed using the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests.

  Results

  In both concentrations of nanoparticles, with an increasing number of load-cycling cycles, microleakage significantly increased. In the 0.1% group, the two-way comparisons of groups between 1 to 4, 1 to 3, and 2 to 4 and in the 0.3% groups between 5 to 7, 5 to 8, and 6 to 8 were significantly different. In the comparison of different concentrations to similar load cycling rates, there was no significant difference in the amount of microleakage.

  Conclusion

  Mechanical loading cycling increased the microleakage rate in both two concentrations when the frequency of load was higher than 50,000 loads. There was no difference in the microleakage rates of groups with different concentrations and similar load cycling. By increasing the concentration from 0.1% to 0.3%, microleakage did not increase significantly.

  Keywords: flowable composite, Copper Oxide Nanoparticles, Microleakage, Mechanical Load cycling
 • Armita Rouhani, Mahboubeh Nouri, Sara Majidinia *, Majid Akbari Pages 228-235
  Introduction
  According to the prevalence of dental trauma, the importance of its rapid treatment, and the need for planning to determine the appropriate agent for its management and referral, the purpose of this study was to evaluate the management of dental trauma and its referral pattern among general dentists in Mashhad, Iran, in 2016. Materials &
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 120 general dentists in Mashhad. To collect information, a valid and reliable researcher-madequestionnaire was used. After obtaining consent, the questionnaire was provided to the dentist. Following the collection of the information, the results were reported descriptively in the form of tables and charts.
  Results
  Most cases treated during the year by general dentists were crown fractures with or without pulpal involvement and root fractures. However, the avulsion or displacement of the tooth was less commonly treated by general dentists. Among the dental traumas, the most frequent cause of referral was root fracture. Dentists generally referred most dental traumas to endodontists. Treatment difficulty caused by the young age of the patients and the time required for the procedure was the main cause of referring patients to other specialists.
  Conclusion
  Except for crown and root fractures with or without pulp involvement, other trauma cases are referred to specialists because of the difficulty of treatment due to the low age of the majority of patients with trauma and the time required for the implementation of the treatment.
  Keywords: management, Dental trauma, General Dentists
 • Sahand Samiee Rad, Niusha Yavari, Fariba Rezaitalab, Majid Eshghpour, Abdollah Javan, Ali Labafchi * Pages 236-247
  Introduction
  The present study aimed to evaluate the incidence of obstructive sleep apnea (OSA) after monomax mandibular setback surgery using a combination of Berlin, STOP-BANG, and Epworth SleepScale questionnaires.
  Materials and Methods
  This double-blind quasi-experimental before-after study was carried out on a total of healthy patients with class III deformity and eligible for orthognathic mandibular setback surgery. Age, gender, body mass index, neck circumference, and amount of mandibular setback were recorded in the study checklist. The incidence of OSA was assessed for allthe patients 1 week before the operation and 1 and 6 months following the surgery using the aforementioned questionnaires under the supervision of a pulmonary specialist. Descriptive and analytical statistics were analyzed by SPSS software (version 17). A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  A total of 30 patients, including 15 males and 15 females, with a mean age of 25.77±4.76 years participated in this study. The mean scores of OSA questionnaires increased a month after mandibular setback surgeryusing bilateral sagittal split osteotomy, compared to those reported before the operation; however, 6 months following the surgery, the results numerically reduced closer to the patient’s normal condition. The amount of mandibular setback was directly correlated with the incidence of OSA in patients 1 and 6 months after the surgery based on all the three questionnaires; nevertheless, it was significantly and directly correlated with STOP-BANG questionnaire (p < /em><0.05).
  Conclusion
  The obtained results of the present study indicated that there was no evidence of severe OSA 6 months following mandibular setback surgery. Additionally, obese patients and those submitted to a large amount of mandibular setback presented a higher chance of developing OSA. The findings of the present study showed that the results of the numerical changes of the sleep questionnaires and incidence of OSA 1 and 6 months after the surgery and before the operation were significantly lower in patients with mandibular setback up to 5 mm, compared to those with equal or greater than 5 mm.
  Keywords: Obstructive sleep apnea (OSA), Orthognathic Surgery, Mandibular setback surgery
 • Iman Ali Mohammadi, Mahmood Nasr Esfahani, Seyed Mohammad Reza Hakimaneh, Daryush Talei, Mohammad Amin Bafandeh, Sayed Shojaedin Shayegh * Pages 248-258
  Introduction

  Chlorhexidine is the gold standard of dental plaque prevention. This clinical study assessed the use of a herbal mouthwash (containing thyme, Mentha piperita, and Tanacetum balsamita) to eliminate the negative effects of chlorhexidine mouthwash on crown lengthening post-operative healing.

  Materials and Methods

  Patients were randomly assigned to four groups (n=15) according to the use of different mouthwashes: chlorhexidine, herbal, herbal-chlorhexidine, and normal saline. Modified gingival index (MGI) and plaque index (PI) were measured on the day of surgery. After two weeks, indices of mouthwash flavor, mouthwash preference, parotid gland swelling, tongue discoloration, staining index (SI), plaque index (PI), and modified gingival index (MGI) were measured. Data were analyzed using non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests at 5% level.

  Result

  As evidenced by the obtained results, herbal mouthwash significantly improved gingival inflammation and plaque indices (p < /em>= 0.008). Nevertheless, it demonstrated no significant difference with chlorhexidine mouthwash (MGI: 0.656 and PI: p < /em>=0.080). Furthermore, none of the adverse effects similar to chlorhexidine mouthwash was observed in the patients who used herbal mouthwash.

  Conclusion

  In comparison to chlorhexidine, herbal mouthwash has fewer side effects on parotid swelling indices, discoloration of the tongue and teeth, and taste improvement. It has also positive effects on the improvement of GI and PI indices similar to the chlorhexidine group; therefore, it can be alternatively used instead of chlorhexidine.

  Keywords: Mouthwashes, Chlorhexidine, Crown Lengthening, Dental plaque
 • Homa Farahzadi, Azar Alimi, Masoud Rahaeifard * Pages 259-270
  Introduction

  This study is performed to investigate the distribution of temperature and thermal stresses in ceramic and gold onlay restorations using 3D finite element analysis.

  Materials and Methods

  A three-dimensional model of mandibular first molar is created using 3D scanning method. The simulated model is consisted of enamel, dentin, resin cement and onlay restoration (made of type 2 gold alloy or lithium di-silicate ceramic). The crown of the tooth is subjected to temperature changes (4°C or 60°C) for 2 seconds and the temperature distribution and also resultant stresses in the tooth are analyzed.

  Results

  The pattern of temperature and stress distribution is the same in both restorations but heat transfer from the surface to the depth of the tooth in gold restoration is more than ceramic restoration. The maximum stresses in all parts (enamel, dentin, cement and onlay), in ceramic restoration are higher than gold restoration.In both restorations, the stress at the gingival contact surface of the cavity is higher than the other parts of restoration. The maximum stress is detected in the enamel. Moreover, thermal stress in the cervical area of dentin is higher than other parts of dentin.

  Conclusion

  According to the findings of this research, ceramic onlay (which shows better heat isolation) is proposed for deep restorations while due to lower thermal stress in gold onlay, it is more efficient for restorations with shallow depth cavities.

  Keywords: Onlay restoration, Finite element analysis, Ceramic, gold alloy
 • Tayyebe Mousavi, Elham Fakhari *, Gholamreza Roshandel Pages 271-278
  Introduction

  Gingival biotype is defined as the faciolingual thickness of keratinized gingiva which plays an important role in periodontal health. Moreover, it affects the periodontal response to physical trauma, the result of periodontal and implant surgery, and restorative and orthodontic treatment. In this regard, the present study aimed to investigate the relationship of gingival biotype with the width of the keratinized gingiva, depth of probe, and height of papilla in the patients who referred to the Dental School at Golestan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 130 patients who referred to the Periodontal Department of the Dental School. For the purposes of the study, their clinical parameters were assessed which included the width of keratinized gingiva, depth of the probe, and height of papilla. Finally, the relationship between the gingival biotype and clinical parameters was investigated. It should be noted that a p < /em>-value of 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Out of 130 participants, 70 and 60 patients had thin and thick gingival biotypes, respectively. Based on the results, the mean values of the keratinized gingiva width, depth of the probe, and height of papilla were 6.23±1.44, 1.12±0.44, and 3.12±0.65 mm, respectively. Moreover, the mean values of keratinized gingiva width, depth of the probe, and height of papilla were 5.27±0.91, 1.07±0.37, and 3.4±0.66 mm in thin gingival biotype, respectively, and 7.35±1.10, 1.19±0.49, and 2.7±0.46 in the thick gingival biotype, respectively.

  Conclusion

  It can be concluded that the mean value of the keratinized gingiva width of the thin biotype was less than that of thick biotype. However, the height of papilla was more in the thin biotype, compared to the thick biotype. Besides, no significant difference was observed between the depth of probe of these two biotypes.

  Keywords: Depth of probe, Gingival biotype, Height of papilla, Width of keratinized gingiva
 • Atekeh Movaghari Pour, Payam Khazaeli, Nazanin Kamyab, Mahsa Pourzamani, Fatemehsadat Moeinzadeh, Mahmood Sheikh Fathollahi * Pages 279-288
  Introduction

  Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a common oral disease, which presents as painful and recurrent single or multiple ulcers in the oral mucosa. This condition is an idiopathic disease and has no definitive cure; accordingly, it is very important to find a drug to control the disease. Since green tea is a rich source of antioxidant and has an anti-inflammatory effect, this study was aimed to determine the effect of a mucoadhesive paste, containing green tea extract, on RAS.

  Materials and Methods

  This double-blind, placebo-controlled clinical trial was conducted on 52 patients with RAS. The study population was randomly divided into two groups of intervention (using a mucoadhesivepaste containing green tea extract) and placebo (using a mucoadhesive paste without drug). They used mucoadhesive paste three times a day for 10 days. Pain severity was measured based on the visual analog scale at the beginning of the study (day zero) and 1, 6, and 10 days post-intervention. In addition, the lesion size was measured using a probe. The data were analyzed in SPSS software (version 21) using two-way repeated measures ANOVA.

  Results

  According to the results, pain and recovery time were significantly lower in the intervention group than in the control group (p < /em>< 0.05). However, the ulcer size did not show any statistically significant difference between the two groups over time (p < /em>> 0.05).

  Conclusion

  As the findings indicated, the use of mucoadhesivepaste, containing green tea extract, can reduce the pain severity and healing time of RAS. However, it was not effective in reducing the size of lesions.

  Keywords: Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS), green tea, Mucoadhesive
 • Amirtaher Mirmortazavi, Alireza Chamani *, Ahmad Ghahremanloo, Vahid Salar Pages 289-298
  Introduction

  This study aimed to evaluate the effect of various disinfectants on flexural strength and hardness of heat-cured acrylic dentures.

  Materials and Methods

  A total of 60 acrylic samples were prepared with dimensions of 3×10×65 milimeters (30 acrylic Acropars and 30 acrylic Ivoclar). The acrylic samples were immersed into distilled water (control group), as well as sodium hypochlorite 1% and ozonated water (case groups) for 120 minutes. Subsequently, half of the samples were subjected to the flexural strength, and the other half were subjected to the hardness tests. The data were analyzed using 2-way ANOVA and Tukey’s test to compare the results.

  Results

  According to the results, there were no significant differences between the samples immersed in the ozonated water and sodium hypochlorite regarding the flexural strength and hardness of acrylic.

  Conclusion

  It seems that flexural strength and hardness of acrylic after immersion in ozonated water and sodium hypochlorite is not affected during the short-term use. Therefore, it is suggested to use ozonated water to disinfect the patient's teeth.

  Keywords: Flexural strength, surface hardness, Sodium Hypochlorite, ozonated water
 • Ehsan Rafeemanesh, Fatemeh Ahmadi, Taraneh Movahhed, Orang Abdollahi * Pages 299-307
  Introduction

  Dental services are high-risk centers to spread the new coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to the type of treatment and closeness of the staff to patients. For this reason, several guidelines have been developed by international organizations regarding the necessity for complying with health standards in these centers. The present study aimed to review the guidelines and studies conducted on the prevention and control of COVID-19 in dental settings.

  Materials and Methods

  The current study was carried out to investigate COVID-19 prevention and control strategies in dental settings. Several databases, including Google Scholar, PubMed, and Scopus, since 2019 to 2020 in addition to the guidelines of the Centers for Disease Control and Prevention, Occupational Safety and Health Administration, National Health Service, and American Dental Association were reviewed through subject searching and used in the present study.

  Results

  Studies have shown that the staff of dental centers similar to other health care workers is at high risk of getting COVID-19. The majority of published guidelines have emphasized the elimination of nonemergency measures and provision of remote counseling services to patients. In case of the need for an emergency visit, it is necessary to implement preventive measures, especially hand hygiene and protection measures, to prevent the spread of the virus through aerosol transmission.

  Conclusion

  Due to the increasing prevalence of COVID-19, it is necessary to provide all dental staff with the essential information and training on prevention and control strategies based on scientific guidelines and standards. This issue can play an important role in reducing the number of patients and preventing the spread of the virus in the community.

  Keywords: COVID-19, Dentistry, Prevention, Control