فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید سعید ترابی، حمیدرضا حسن آبادی*، پروین کدیور، ربابه نوری صفحات 1-27

  مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس 14 گویه ای مقیاس ارزش ذهنی تکلیف (TSV؛ وو و فان، 2016) در جامعه دانشجویی ایرانی انجام شد.شرکت کنندگان 260 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهرستان دامغان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در یک جلسه منفرد و به صورت اجرای کلاسی و با چیدمان یکسان ابزارها به ترتیب به مقیاس های ارزش ذهنی تکلیف، رفتارهای پیشرفت و خودکارآمدی پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی سازه مقیاس TSV از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد مقیاس TSV از دو خرده مقیاس ارزش کاربردی- دستیابی و ارزش درونی تشکیل شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی با مقایسه مدل های رقیب تک عاملی، دوعاملی و چهار عاملی نشان داد که ساختار دوعاملی مقیاس برازش قابل قبول تری با داده ها دارد و کلیه شاخص های برازندگی نیز برازش مدل را تایید کردند. همچنین، همسانی درونی خرده مقیاس های TSV با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب بودند. به منظور برآورد روایی ملاکی و همگرا ضرایب همبستگی خرده مقیاس های ارزش ذهنی تکلیف (TSV) با خرده مقیاس های تلاش و پشتکار از مقیاس رفتارهای پیشرفت (وو و فان، 2016) و خودکارآمدی تحصیلی (پینتریچ و دی گروت،1990) در سطح 01/0 معنی دار بودند. درمجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار TSV به مثابه ابزار جهت بررسی ارزش ذهنی تکلیف در بین دانشجویان ایرانی فراهم کرد و می تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مقیاس ارزش ذهنی تکلیف، ارزش کاربردی- دستیابی، ارزش درونی، شاخص های روان سنجی
 • زهره دهدشتی، الهه شیعه زاده* صفحات 29-52

  آینده ‎پژوهی حوزه ای است که موضوعات گوناگونی را در بر می گیرد و علی رغم تفاوت های متعددی که با اقدام‎ پژوهی دارد، می‎توان در برخی زمینه های سیاسی، سازمانی، فردی، جهانی مشترکاتی بین این دو مشاهده نمود. در این راستا پس از بررسی نقاط اشتراک و افتراق آینده‎ پژوهی و اقدام‎ پژوهی، مطالعات انجام شده در این زمینه بازبینی شده و تلاقی  آینده ‎پژوهی و اقدام ‎پژوهی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با ارزیابی فرایندهای بنیادین موجود در حوزه تلاقی آینده‎پژوهی و اقدام‎پژوهی، جنبه‎های این تلاقی در قالب توجه بر تغییر اجتماعی، توانمندسازی، گرایش به‎سوی کل افراد و انسانی شدن، روش های کسب اطلاع و اخلاق معرفی می‎شوند و در نتیجه تبیین می شود اگرچه آینده‎پژوهی و اقدام‎پژوهی هستی شناسی خاص خود را دارند و منحصر به فرد می باشند، در عین حال این دو نشان‎دهنده دوره‎های مختلف در یک سفر مشترک هستند.

  کلیدواژگان: آینده‎پژوهی، اقدام‎پژوهی، آینده‎پژوهی اقدام‎گرا
 • هادی صمدیه*، فرهاد تنهای رشوانلو، طلیعه سعیدی رضوانی، لیلا طالب زاده شوشتری صفحات 53-84
  یک بعد اساسی که همراه با آن روابط فردی و اجتماعی تغییر می کند، نزدیکی است. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی، بررسی ساختار عاملی و پارامترهای سوال-پاسخ مقیاس نزدیکی رابطه بود. در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون، 180 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مطلعه اول و 250 نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس نزدیکی رابطه (دیبل، لوین و پارک، 2012) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با بررسی همسانی درونی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پارامترهای تمیز و آستانه و منحنی های آگاهی سوال و آزمون انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس نزدیکی رابطه، ساختاری یک عاملی با واریانس تبییین شده 39/63 درصد دارد. روایی عاملی تاییدی نیز به تایید رسید. ضرایب آلفای کرونباخ 95/0 و 93/0 و ضرایب دو نیمه کردن 89/0 و 88/0 به ترتیب در دو مطالعه به دست آمد. شاخص های سوال پاسخ در سطح مطلوبی بودند. به نظر می رسد مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه و به طور ویژه ساختار 12 عبارتی آن، در دانشجویان از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: نزدیکی روابط، ساختار عاملی، اعتباریابی، نظریه سوال-پاسخ
 • ارسلان ایرجی راد* صفحات 85-96
  شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر آوردن و تکرار اطلاعات به توانایی یافتن اطلاعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است. بنابراین توانمندی فراشناختی به عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد به طور کلی و دانشجویان و دانش پژوهان به طور خاص در عصر حاضر تبدیل شده است. از این در اختیار داشتن ابزاری دقیق و کارامد برای سنجش آن ضروری است. با این رویکرد، هدف از این پژوهش، اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناخت شراو و دنیسون (1994) شامل 52 گویه در قالب 8 مولفه است. جامعه آماری این پژوهش شامل 50 تن از اعضای هییت علمی و مدرسان و بیش از 1750 تن از فارغ التحصیلان مرکزآموزش عالی امام خمینی بوده است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 316 تن تعیین شد. با ارسال پرسشنامه و دریافت آن تعداد 302 پرسشنامه کامل و غیرمخدوش در اختیار محقق قرار گرفت. برای تعیین کفایت نمونه برداری از آزمون KMO و همچنین بارتلت استفاده شده است که آزمونهای فوق مناسب بودن تعداد نمونه را تایید کردند. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه فوق از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شش مولفه از هشت مولفه پرسشنامه مذکور شامل دانش بیانی، دانش روندی، دانش موقعیتی، راهبردهای مدیریت اطلاعات، راهبردهای عیب زدایی و ارزیابی، بدون هیچ تغییری همانگونه که سازندگان آن ارایه داده اند تکرار می شوند. در عین حال نتایج نشان داد که می توان با ترکیب دو متغیر برنامه ریزی و وارسی درک، به یک متغیر واحد دست یافت که با بررسی ماهیت سوالات و مفاهیم مشترک، به عنوان « برنامه ریزی و نظارت بر یادگیری»، نامگذاری گردید.
  کلیدواژگان: آگاهی فراشناخت، تحلیل عاملی اکتشافی، مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی
 • محبوبه چمن پیرا، عباس خدایاری*، حبیب هنری، علیمحمد امیرتاش، فریده اشرف گنجوئی صفحات 97-125
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد.در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیت های ورزشی 30 سوال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سوالات بین 15 کارشناس متخصص، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و 4 سوال حذف گردید و 26 سوال باقیمانده در بین 538 نفر از کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451) با در نظر گرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی، به صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی اقدام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای LISREL و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ابزار اندازه گیری از 26 سوال به 22 سوال تعدیل یافت. مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، چهار مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، جسمانی (86/0)، روانی (80/0)، اجتماعی و مادی (90/0) و تفریح و سرگرمی (85/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسشنامه 92/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش الگوی چهار عاملی را تایید نمود. در نهایت پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه ها: مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، تفریح و سرگرمی
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، تفریح و سرگرمی
 • کوروش محمدی*، احمد برجعلی، جعفر ثمری صفا، زینب السادات ارشاد صفحات 127-145
  تشخیص و ارزیابی اختلال رسانه های اجتماعی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در سلامت روانی نوجوانان است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان شناختی متعددی بر آینده نوجوانان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اختلال رسانه های اجتماعی در نوجوانان استان تهران است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. در این مطالعه 550 نفر از نوجوانان مشغول به تحصیل در استان تهران به روش خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از از مقیاس اختلال رسانه های اجتماعی، پریشانی روان شناختی، و عزت نفس استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی به روش مولفه های اصلی، آزمون همبستگی، آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه اختلال رسانه های اجتماعی از پایایی و روایی لازم برخوردار بود. همچنین ساختار عاملی نشان داد که 26 ماده و 9 عامل به خوبی اختلال رسانه های اجتماعی را ارزیابی می کنند. بنابراین، با توجه به این که پرسشنامه اختلال رسانه های اجتماعی ابزار مناسبی برای ارزیابی و تشخیص اختلال رسانه های اجتماعی در دوران نوجوانی است، می توان پیشنهاد داد که از این پرسشنامه در پژوهش های شیوع شناسی در رابطه با اختلال رسانه های اجتماعی و غربال گری های بالینی در دوره نوجوانی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: اختلال رسانه های اجتماعی، ویژگیهای روانسنحی، ساختار عاملی
 • سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود*، عزت الله قدم پور، مسعود صادقی، محمد عباسی، فیروزه غضنفری صفحات 147-163

  اثرات مخربی که طرد شدن از سوی همسالان در دوره کودکی دارد تحقیق و پژوهش در این حوزه را یک ضرورت ساخته است. نظر به اینکه اصلی ترین گام در هر پژوهشی داشتن ابزاری روا، پایا و مختص فرهنگ آن جامعه است هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی (تعیین ساختار عاملی و اعتبار) مقیاس طرد همسالان ویسل، سارید و استرنبرگ (2013) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه‏ دانش آموزان پایه ششم دبستان شهر کرمانشاه در سال 97-96 بود که تعداد 311 نفر از ایشان به عنوان نمونه و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که همانند با نسخه اصلی پرسشنامه این مقیاس در جامعه مختص دانش آموزان ایرانی دارای چهار مولفه است که این مولفه ها را تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول مورد تایید قرار داد. این مولفه ها در تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم همگی در ذیل مفهوم طرد همسالان قرار گرفت. در مجموع می توان گفت که مقیاس طرد همسالان بعد از تعدیل هایی جزیی که بر روی آن صورت گرفت دارای روایی و پایایی مطلوبی می باشد و قابلیت استفاده در جامعه دانش آموزان ایرانی را دارد

  کلیدواژگان: طرد همسالان، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، اعتبار یابی
 • رویا اسدی، رضا اسماعیلی*، سعیده گروسی صفحات 165-203
  هیچ عصری مانند عصر حاضر خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته است و در هیچ عصری مانند این عصر عملا بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است. پیچیده ترین رابطه ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد لذا دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه بسیار مشکل و در شرایطی هم غیرممکن خواهد بود. پژوهش های زیادی برای یافتن مهم ترین علل موثر بر طلاق، انجام شده اما به نتایج متفاوتی دست یافته اند. به همین دلیل خلاء ناشی از فقدان روش برای سازماندهی، نمایش، پیوند دادن و سرانجام ادغام پژوهش های انجام شده کاملا احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج (فراتحلیل) پژوهش های انجام شده در حوزه علل شخصیتی و ارتباطی موثر در طلاق را مورد بررسی قرار داد. 36 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در پژوهشگاه علوم و فناوری ایران در بین سال های 1378 تا 1395 انجام شده بودند، شناسایی و اطلاعات مربوط به آن ها از طریق نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تحلیل شدند. یافته ها: شاخص اندازه اثر ترکیبی r برای متغیرهای شخصیتی در مدل ثابت 042/0 و در مدل تصادفی 08/0 و برای متغیرهای ارتباطی در مدل اثرات ثابت 034/0 و در مدل اثرات تصادفی 057/0 که با توجه به معیار کوهن میزان اندازه اثر، در هردو عامل کم بود؛ اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی علل شخصیتی، متغیرهای انجام کارهای خلاف و در علل ارتباطی متغیر عدم توجه و عشق اندازه اثر زیاد و رابطه مثبت با طلاق داشتند. با توجه به ناهمگنی در مطالعات، تحلیل تعدیل کننده ها صورت گرفت
  کلیدواژگان: «طلاق»، «فراتحلیل»، «عوامل شخصیتی»، «عوامل ارتباطی»، «اندازه اثر»
 • افشین افضلی*، نسرین حیدری سورشجانی، جمال عبدالملکی صفحات 205-228

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی بر مینای مدل سرکوال انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بودند. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به تعداد 300 نفر برآورد شد و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بر مبنای مدل کیفیت خدمات سرکوال، الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه 60 سوالی در دو بعد اصلی ادراکات و انتظارات در طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی شد، سپس با استفاده از تکنیک های نسبت روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی به بررسی روایی ابزار اقدام شد و در نهایت با روش آلفای کرانباخ به تعیین پایایی ابزار اقدام شد. نتایج بیانگر آنند که ساختار الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نسبت روایی محتوا کل (752/0)، انتظارات (748/0) و ادراکات (756/0) و تحلیل عاملی تاییدی که مقدار واریانس تبیین شده کل مدل (GFI) برابر با 98/0 و مقدار خطا برابر با 022/0 مورد تایید قرار گرفت. همچنین ابزار دارای پایایی مناسب و مطلوب با مقادیر الفای کرانباخ کل (92/0)، انتظارات (903/0) و ادراکات (933/0) می باشد.

  کلیدواژگان: مدل سرکوال، کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه، روایی و پایایی
|
 • Seyed Saeed Torabi, Hamidreza Hassanabadi *, Parvin Kadivar, Robabeh Noori Pages 1-27

  The purpose of this study was to investigate the psychometric Indices of the 14-item Questionnaire of Mental Scale (TSV; Wu & Fan, 2016) in the Iranian student community. Participants were 260 students from Damghan State universities who were selected by cluster sampling. Participants responded to individually Task Subjective Value scales, Achievement behaviors, and academic self-efficacy in a single classroom session with the same set of tools, respectively. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to evaluate the construct validity of the TSV Scale. The results of principal component analysis with varimax rotation showed that the TSV scale consists of two subscales Utility-Attainment value and intrinsic values. Confirmatory factor analysis results by comparing competing single-factor, two-factor and four-factor models showed that the two-factor structure of the scale had a better fit to the data and all fit indices confirmed the fit of the model. Also, the internal consistency of the TSV subscales using the Cronbach's alpha method was appropriate. To estimate the criterion and convergent validity of the correlation coefficients of the TSV subscales with the subscales of effort and persistence on the Scales of achievement Behaviors (Wu & Fan, 2016) and academic self-efficacy (Pint rich and De Groot, 1990). The level of 0.01 was significant. Totality, the results of the present study provide evidence for the validity and reliability of TSV as a tool for assessing the subjective value of homework among Iranian students and can be used by researchers.

  Keywords: psychometric indices, Task Subjective Value Scale, Attainment- Utility Value, Intrinsic Value
 • Zohreh Dehdashti, Elahe Shiezade * Pages 29-52

  Action oriented Futures studies; A comparative study of Futures studies and Action research emphasizing their combined application in research Abstract Futures studies is the field that encompasses a variety of objectives, and despite the many differences with action research, each one of them have unique methodology, it can be seen some common aspect across a number of domains: political, organizational, grassroots, global and individual. In this regard, after examining the point of presences and differences between futures studies and action research, the studies in this field have been reviewed and the confluence of futures studies and action research has been considered. After radical processes evaluation in the field of futures studies and action research involve social change, empowerment, humanization, ways of knowing and ethics. Accordingly, it is explained that although futures studies and action research have their own ontologies, they are represented different periods in a common journey. Keywords: Futures studies, Action research, Action oriented Futures studies.

  Keywords: Futures Studies, action research, Action oriented Futures studies
 • Hadi Samadieh *, Farhad Tanhaye Reshvanloo, Talieh Saeidi Rezvani, Leila Talebzadeh Pages 53-84
  A fundamental dimension along which all social and personal relationships vary is closeness. The purpose of present study was to investigate the factor structure and Item-Response parameters of the Unidimensional Relationship Closeness Scale. In a descriptive-correlational design and test validation 180 Birjand University students in the first study and 250 students in the second study were selected through multi-stage random sampling and completed the Unidimensional Relationship Closeness Scale (Dibel, Levin & Park, 2012). The data were analyzed by internal consistency, exploratory and confirmatory factor analysis, discrimination and threshold parameters and Item and test information curves. Results showed that the Unidimensional Relationship Closeness scale had a one-factor structure with explained variance of 63.39. Confirmatory factor validity was also confirmed. Cronbach's alpha coefficients were 0.95 and 0.93 and split half coefficients were 0.89 and 0.88, respectively in two studies. The Item-Response parameters were also at the optimum level. It seems that the Unidimensional Relationship Closeness scale, and in particular the structure of its 12 item versions, has a good reliability and validity in students.
  Keywords: Relationship closeness, factor structure, Validation, item-response theory
 • Arsalan Iraji Rad * Pages 85-96
  Cognition and knowledge is growing rapidly, and the meaning of knowing from the ability to remember and repeat information has changed to the ability to find and use appropriate information. Thus, metacognitive competence has become an important competitive element in the learning process for individuals in general and students and researchers in particular in the present age. It is therefore essential to have an accurate and efficient tool for measuring it. With this approach, the purpose of this study was to validate the Sherraw & Denison (1994) metacognitive awareness questionnaire including 52 items in 8 components. The statistical population of this study consisted of 50 faculty members and lecturers and more than 1750 graduates of the above mentioned centers. By submitting the questionnaire and receiving it, 302 complete and unadapted questionnaires were provided to the researcher. KMO test and Bartlett test were used to determine sampling adequacy. The above tests confirmed the suitability of sample number. In order to validate the above questionnaire, exploratory factor analysis was performed using SPSS 23 software. The results showed that six components of the eight components of the questionnaire including expression knowledge, procedural knowledge, situational knowledge, information management strategies, debugging and evaluation strategies were replicated without any changes as the creators presented. At the same time, the results showed that by combining the two planning variables and the perception checker, one single variable can be obtained that by examining the nature of common questions and concepts as "Planning and monitoring of learning", Named.
  Keywords: : Metacognitive Awareness, Agricultural Jihad Higher Education Centers, exploratory factor analysis
 • Mahboubeh Chamanpira, Abbas Khodayari *, Habib Honari, Ali Mohammad Amirtash, Farideh Ashraf Ganjouei Pages 97-125
  The purpose of this study was to build and make validation of a measurement tool for employees’ sport participation motivations. This study used mixed method. In qualitative section, 30 questions were designed according to theoretical foundation and sport activities experts’ comments. For checking the face validity, the questionnaires were distributed among 15 professional experts, then the questionnaires were reviewed by result of Lawshe formula, as a result 4 questions were omitted. Sampling method was stratified random sampling based on Structural equation among 9451 employees of public universities of Tehran. For getting structural validity, Structural equation and exploratory and confirmatory factor analysis were used. Data were surveyed in SPSS and LISREL programs. With using exploratory factor analysis 26 questions were reduced to 22 questions. Final components were identified after varimax rotation. 4 components’ title and reliability coefficient were physical (0.86), mental (0.80), social and material (0.90), and fun and recreation (0.85). Questionnaire total reliability was calculated equal to (0.92) by Cronbach's alpha. The result of confirmatory factor analysis supported the fitness of 4 components.Eventually, the designed questionnaire can be used in organizations as an appropriate tool for measuring and evaluating employees’ sport participation motivations. Key words: sport participation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis
  Keywords: “sport participation”, “exploratory factor analysis”, “confirmatory factor analysis”, 'Recreation'
 • Kuroosh Mohammadi *, Ahmad Borjali, Jafar Samari Safa, Zeunab Ershad Pages 127-145
  Diagnosing and assessing of Social Media Disorder is a critical and difficult process in mental health of teens because this phenomenon has numerous negative behavioral and psychological consequences on teens. The aim of present study was to investigate psychometric properties of Social Media Disorder in Iranian teens.This research was a cross-sectional descriptive study. In this study, 550 teenagers in Tehran were selected by multi-stage cluster sampling. Data was collected using, distress questionnaire (DASS-21), self-esteem and Internet addiction questionnaire . Confirmatory factor analysis in principal component method was used for data analysis. The results showed that Social Media Disorder inventor has sufficiently reliability and validity. Also, factor analysis showed that 26 items and 9 factors were best question for assessing psychological maltreatment. Thus, considering that Social Media Disorder inventor is an appropriate instrument for assessing and measuring Social Media Disorder during childhood,using this inventory is recommended for epidemiological research on Social Media Disorder during childhood and clinical screening
  Keywords: Social Media Disorder, Psychometric properties, factor structure
 • Seyede Khadije Moradiani Geize Rud *, Ezatolah Ghadampour, Masoud Sadeghi, Mohammad Abasi, Firoze Ghazanfari Pages 147-163

  The detrimental effects of peer rejection during childhood have made research in this area a necessity. The main step in each research is to have a valid and reliable questionnaire for the culture of that society. The main purpose of the present study is to examine the psychometric properties (determination of factor structure, validity, and validity) of the rejection scale of Wiesel, Sarid & Sternberg (2013). The research design is correlation. The statistical population is taken from 6th-grade elementary school students of Kermanshah. The total number of the participants is 311 students which were selected by the random cluster sampling method. Exploratory factor analysis extracts 4 components which were confirmed by first-order confirmatory factor analysis. Second order confirmatory factor analysis showed that these four components can be categorized into one concept. In sum, our peer rejection scale after a little modification showed suitable reliability and validity and can be used among Iranian students.

  Keywords: Peer Rejection, Confirmatory Factor Analysis, exploratory factor analysis, Validation
 • Roya Asadi, Reza Esmaeili *, Saideh Garousi Pages 165-203
  Background
  No epoch like the present era has been considered the danger of dissolution of the family center and its adverse effects, and in no epoch like this era has human beings ever had this danger and its adverse effects. The most complex relationship is the relationship between a husband and wife, so access to information in this area will be extremely difficult and in some circumstances impossible. Much research has been done to find the most important causes of divorce, but they have yielded different results. For this reason, the vacuum caused by the lack of methods for organizing, displaying, linking and ultimately integrating research is felt.
  Objectives
  The present study aimed at combining quantitative results (meta-analysis) with research on the causes of personality and effective communication in divorce.
  Method
  36 studies were conducted through Internet search in internal databases and hand search in the Iranian Institute of Science and Technology between 1999 and 1395. Identification and information were analyzed through a comprehensive meta-analysis software (CMA2).
  Results
  The combined effect index of r for personality variables in the fixed model is 0.042 and in the randomized model is 0.08 and for the communication variables in the fixed effects model is 0.034 and in the random effects model, 0.057 which according to Cohen’s criterion, the effect size, In both cases, it was low. However, in examining the size of the effect of separation of personality causes, the variables of doing the wrongdoing, and in the causes of the relationship between lack of attention and love, had a large effect and a positive relationship with the divorce. Due to heterogeneity in studies, modulator analysis was carried out.
  Keywords: divorce, Meta-analysis, Personality factors, communication factors, size of effect
 • Nasrin Heidari, Jamal Abdolmaleki Pages 205-228

  The present study was conducted with the aim of designing and validating a quality evaluation tool for educational services based on the Servqual model. This research is an applied research in descriptive-correlative manner. The statistical population of this study was all students of Bu-Ali Sina University in Hamedan. The sample size was estimated using the Morgan table of 300 people. The samples were selected by simple random sampling. Based on the quality of service of Servqual, the model of quality of educational services of the university, 60 questions were designed in two main dimensions of perceptions and expectations in the 5-degree Likert scale; the validity of the tool was then evaluated using Content Validity and Confirmatory Factor Analysis techniques. Finally, Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the tool. The results showed that the structure of the quality of educational services quality of the university according to the total content validity (0.752), expectations (0.748) and perceptions (0.766), and confirmatory factor analysis, which explained the amount of variance explained by the whole model (GFI) Equal to 0.98 and error value equal to 0.202. Also, the tool has a suitable and desirable reliability with total Cronbach's values (0.92), expectations (0.903) and perceptions (0.933).

  Keywords: Servqual Model, Quality of University Education Services, validity, reliability