فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 92، مرداد و شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جعفر یحیوی دیزج، محمد عرب، سارا امام قلی پور*، فاروق نعمانی صفحات 373-381
  مقدمه

  بهداشت دهان و دندان یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر سلامتی افراد است که هزینه های بالای درمان، کمبود منابع مالی و نیروی انسانی از موانع دسترسی به خدمات دندانپزشکی به شمار می رود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت توزیع دندان پزشکان بخش دولتی و پرداختی خانوار برای خدمات دندان پزشکی در ایران طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش کار

  مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از داده های پیمایش ملی هزینه-درآمد خانوار بین سال های 1396-1391 طراحی و اجرا شد. به منظور سنجش توزیع نیروی انسانی و پرداختی خانوار از ضریب جینی استفاده شد. همچنین در مطالعه حاضر کلیه تحلیل ها به کمک نرم افزار کاربردی MS Excel 2013 انجام شد

  یافته ها

  در کل کشور 56/5 دندان پزشک به ازای هر هزار نفر وجود داشت. استان های قزوین، همدان، یزد، مازندران و ایلام بیشترین میانگین و استان های البرز، لرستان، قم، خوزستان و خراسان رضوی کمترین میانگین تعداد دندان پزشک را دارا بودند. ضریب جینی توزیع دندان پزشکان در سال 1391، 0/41 و با کاهش جزیی در سال 1396 به 0/40 رسیده است. همچنین ضریب جینی پرداختی هزینه های دندان پزشکی خانوار در سال1391 در مناطق روستایی 0/68 و در مناطق شهری 0/66 و در پایان دوره مطالعاتی در سال 1396 در مناطق روستایی  و شهری  بترتیب به 0/70 و 0/65 رسیده است.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته های مطالعه حاضر نابرابری در توزیع دندان پزشکان بخش دولتی و استفاده خانوار از خدمات دندانپزشکی طی دوره مطالعاتی تغییر چشمگیری نداشته است. با توجه به بالا بودن ضریب جینی پرداختی خانوارها برای خدمات دندانپزشکی در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری به نظر می رسد اجرای برنامه های مناسب در راستای تسهیل بهره مندی از خدمات دندانپزشکی  خانوار محروم می تواند اقدامی موثر در کاهش این نابرابری باشد.

  کلیدواژگان: نابرابری، توزیع دندان پزشکان، هزینه های دندانپزشکی، ایران
 • نسرین خواجه علی، مریم اسلمی، مرضیه عربان* صفحات 383-389
  مقدمه

  آزمون های چندگزینه ای هسته مرکزی ارزشیابی دانشجویان پزشکی را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سوالات آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393 انجام گرفته است.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی مجموعا 450 سوال چند گزینه ای (225 سوال برای هر رشته)، از نظر ساختار سوالات، ضریب دشواری، ضریب تمیز و گزینه های انحرافی بررسی شدند. ساختار سوالات با استفاده از چک لیست 16 سوالی مصوب وزارت بهداشت که دارای پاسخ بله و خیر بود بررسی شد. ضرایب دشواری و تمیز برای هر سوال نیز در تحلیل سوالات مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و excel استفاده شد.

  یافته ها

  در بررسی سوالات پزشکی و دندانپزشکی، به ترتیب در 6% و 5% موارد اشکال ساختاری وجود داشت. در بررسی سوالات پزشکی، به طور میانگین حدود 50% ضرایب دشواری مطلوب، 2% ضرایب تمیز مطلوب و در 7% گزینه های انحرافی به خوبی طراحی شده بود و در ارتباط با سوالات دندانپزشکی، به طور میانگین 50% ضرایب دشواری مطلوب، 23% ضرایب تمیز مطلوب و در 53% گزینه های انحرافی به خوبی طراحی شده بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه در هر دو رشته فراوانی سوالات با ضریب دشواری مناسب، نسبتا" خوب اما فراوانی سوالات با ضریب تمیز مناسب بسیار کم بود. گزینه های انحرافی در سوالات پزشکی بهتر از دندانپزشکی طراحی شده بودند. با توجه نتایج به مطالعه حاضر و اهمیت ارزشیابی، توصیه به بازنگری و اصلاح در روش های ارزشیابی دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آزمون چندگزینه ای، ضریب دشواری، ضریب تمیز، گزینه های انحرافی
 • محمدصادق سرگلزائی، دانیال کوهستانی* صفحات 391-404
  مقدمه

  دیابت یکی از بیماری های متابولیکی شایع است که به دلیل شیوع بالا، عوارض ناتوان کننده ای بر جا میگذارد. اختلال خواب یکی از مهترین مشکلات بیماران دیابتی است. این پژوهش با هدف مروری بر کیفیت خواب افراد مبتلا به دیابت در ایران انجام شده است.

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع مروری روایتی و جستجوی نظام مند بود. مقالات چاپ شده فارسی و انگلیسی از ابتدا تا اردبیهشت1399، با کلید واژه های "کیفیت خواب ،خواب، دیابت،گلایسمی، سندرم متابولیک و ایران” در پایگاه های اطلاعاتی نظیر: SID, Magiran, Pubmed, Google scholar, Scopus, Science direct, ProQuest و IranMedex انجام شد. پس از جستجو در نهایت 27 مقاله بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  مقالات وارد شده در مطالعه در سه دسته: وضیعت کیفیت خواب بیماران دیابت (11مقاله)، مداخلات درکیفیت خواب  بیماران دیابتی (10مقاله) و تاثیر کیفیت خواب بر شاخص های متابولیک (6 مقاله) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از مرور مطالعات نشان داد که 15درصد مقالات وضعیت کیفیت خواب بیماران دیابتی را مطلوب و35 درصد مقالات کیفیت خواب را نامطلوب و 50 درصد کیفیت خواب را متوسط گزارش کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح پایین کیفیت خواب بیماران دیابتی،گستردگی مفهوم خواب و تاثیر کیفیت آن، بر بیماری دیابت به عنوان یک  اصل مهم و موثر در حمایت از بیماران مبتلا به دیابت، بررسی فاکتور های موثر بر کیفیت و کمیت خواب و انجام مداخلات موثر بر کیفیت خواب لازم است.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، دیابت، ایران، مروری
 • آمنه امرایی، منیره انوشه*، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 405-414
  مقدمه

  مراقبت از بیماران مبتلا به همی پلژی بر ابعاد مختلف سلامتی مراقبان خانوادگی تاثیر دارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت از بیمار مبتلا به سکته ی مغزی همی پلژی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی مراقبان خانوادگی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1398 انجام شده است. نمونه های این پژوهش شامل زنان مراقبت کننده از بیماران شان که مبتلا به همی پلژی و مرخص شده از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوهدشت بودند که در دو گروه آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمون تحت برنامه طراحی شده آموزشی (4 جلسه بحث گروهی و 3 جلسه بازدید از منزل) قرار گرفتند. استرس، اضطراب و افسردگی زنان مراقب هر دو گروه با استفاده از ابزار DASS21 قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد و داده ها با آزمون های دقیق فیشر، کای دو، ویلکاکسون، من ویتنی و با نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که میزان استرس، اضطراب و افسردگی مراقبان، یک ماه بعد از مداخله در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل نشان داده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر که نشان دهنده تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده مراقبت از بیماران سکته مغزی همی پلژی در کاهش میزان استرس، اضطراب و افسردگی مراقبان خانوادگی (زنان) بوده است، پیشنهاد می گردد جهت ارتقاء سلامت زنان مراقبت کننده توجه ویژه ای به نقش و جایگاه آنان جهت مشارکت در فرآیند مداخلات درمانی و بالینی و حمایت از بیمار صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مراقبان خانوادگی، همی پلژی، استرس، اضطراب و افسردگی
 • وحید مشایخی مزار، علی دهقانی، شهره عالیان سماک خواه، کیاوش هوشمندی، سلمان دانشی*، مسعود میرزایی، رضا فاریابی، محسن عسگری شاهی، مهدی راعی صفحات 415-422
  مقدمه

  بیماری سرخک یک عفونت حاد ویروسی دستگاه تنفسی است. ویروس RNA تک رشته ای از جنس موربیلی ویروس از خانواده پارامیکسوویریده است که به راحتی در میان انسان ها از طریق قطرات، توسط سرفه یا عطسه انتقال می یابد.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی بود. تعداد 75 نفر بیمار مبتلا به بیماری سرخک (گروه آزمون) و 150 نفر سالم (گروه کنترل) وارد مطالعه شدند. گروه آزمون شامل بیمارانی که با انجام آزمایش الایزا با میزان حساسیت 99 درصد به عنوان مورد قطعی سرخک تشخیص و به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. گروه کنترل با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین افرادی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. برای کنترل اثرعوامل مخدوشگر سن و جنسیت، هر فرد مورد با دو نفر از گروه کنترل همسان شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک شرطی و نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.

  یافته ها

   بعد از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش کننده با احتمال 95% ارتباط معنی دار بین ابتلا به بیماری سرخک و عدم دریافت واکسن سرخک سابقه تماس با مورد قطعی سرخک، غیر بومی بودن، سن مادر هنگام تولد بیشتر از 30 سال مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس اطلاعات حاصل از این پژوهش عوامل خطر مستقل و پیش بینی کننده مهم برای ابتلا به بیماری سرخک بدین ترتیب شامل دریافت واکسن سرخک، وضعیت سکونت، داشتن سابقه تماس با مورد قطعی سرخک و سن مادر هنگام تولد فرد مطرح شد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، سرخک، عوامل خطر، واکسیناسیون
 • زهرا نقی زاده موغاری*، عباس عباس پور، سعید غیاثی ندوشن، مهدی فیض، جلیل کوهپایه زاده صفحات 423-433
  مقدمه

  از آنجا که امروزه شایستگی فرهنگی از مباحث مهم در حوزه سلامت است، استفاده از یک ابزار معتبر و پایا برای سنجش این شاخص به نظر ضروری می رسد. این مطالعه با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته سنجش شایستگی فرهنگی دانش آموختگان علوم پزشکی کشور انجام شد.

  مواد و روش کار

  پس از طراحی یک پرسشنامه در یک مطالعه کیفی بررسی روایی محتوایی و صوری گویه های آن از نظرات 15 نفر از متخصصان آشنا با آموزش بالینی و مباحث شایستگی فرهنگی استفاده شد. بررسی روایی ساختاری پرسشنامه با بهره گیری از اطلاعات حاصل 542 دانش آموخته علوم پزشکی مشغول به فعالیت در مراکز درمانی شهر تهران با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با بررسی همسانی درونی ارزیابی شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS نسخه 24 مورد تحلیل قرارگرفتند.

  یافته ها

  از 103 گویه مستخرج از مطالعه کیفی که در اختیار 15 نفر متخصص قرار گرفته بودند در بررسی روایی محتوایی 64 گویه در پرسشنامه باقی ماندند(میانگین نسبت 0/66 و میانگین شاخص روایی 0/61). برای ارزیابی روایی سازه اکتشافی پرسشنامه در تحلیل عاملی اکتشافی وارد شد. با حذف 14 گویه، و با توجه به حصول شاخص کفایت نمونه گیری در حد مطلوب و پوشش 53/45 درصدی واریانس توسط گویه های باقی مانده (50 گویه) در هشت حیطه، روایی ساختاری پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در مرحله سنجش پایایی مقدار محاسبه شده ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/96 و برای حیطه های 8 گانه پرسشنامه طیفی از مقادیر 0/88 تا 0/89 حاصل شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، پرسشنامه محقق ساخته ابزاری پایا و معتبر است که می تواند به عنوان ابزار سنجش شایستگی فرهنگی دانش آموختگان علوم پزشکی کشور استفاده شود.

  کلیدواژگان: روایی و پایایی، ابزار، شایستگی فرهنگی
 • غلامرضا رجبی*، عنایت مکی، خالد اصلانی صفحات 435-444
  مقدمه

  تعارض کار- خانواده، نوعی تعارض بین نقشی است که در آن فرد بین خواست های نقش کاری خود   و تقاضاهای نقش خانوادگی اش ناهمخوانی احساس می کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی روایی و پایایی نسخه ی فارسی مقیاس تعارض کار-خانواده روی کارمندان دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر روان سنجی از نوع روش شناختی بود. 146 کارمند از دانشگاه شهید چمران اهواز و 132 کارمند از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (جمعا 278 نفر) به روش نمونه گیری داوطلبانه و مبتنی بر هدف و بر اساس تعداد ماده های مقیاس انتخاب شدند و مقیاس تعارض کار- خانواده کارلسون که بر اساس نسخه ی فارسی از ترجمه- باز ترجمه وارون تهیه شده بود، تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار 21-SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی (چرخش واریماکس) سه عامل تعارض کار-خانواده و خانواده-کار مبتنی بر زمان، تعارض کار- خانواده و خانواده-کار مبتنی بر فشار و تعارض کار- خانواده و خانواده-کار مبتنی بر رفتار را شناسایی کرد. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0/86 و در عامل های اول تا سوم به ترتیب 0/85، 0/84 و 0/88 دست آمد. ضرایب هم بستگی بین هر یک از ماده های مقیاس و نمره ی کل مقیاس بین 0/40 تا 0/65 و ضرایب روایی واگرا این مقیاس با مقیاس های حمایت اجتماعی درک شده چند بعدی 0/72 - و رضایت زناشویی 0/62 -  معنادار بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از این ابزار پژوهش گران می توانند از آن در محیط های پژوهشی، خانوادگی، صنعتی و پرسنلی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، پایایی، روایی، کارمندان
 • رویا درگاهی، مجیده هروی کریموی*، ناهید رژه، حمید شریف نیا، علی منتظری صفحات 445-453
  مقدمه

  ارزیابی اختلال ناتوانی سالمندان نیازمند ابزاری مختص این گروه است. پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن از ابزارهای مورد استفاده برای سنجش میزان توانمندی در سالمندان است. پژوهش حاضر با هدف ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه GFI انجام گرفته است.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناختی بود که روی 139 سالمند انجام گرفت. پس از ترجمه و اخذ نظرات کارشناسان ادبیات فارسی و سالمندان، روایی صوری و سپس بر اساس نظر متخصصان روایی محتوای پرسشنامه به صورت کیفی انجام گرفت. سپس روایی سازه شامل مقایسه گروه های شناخته شده، روایی همگرا از طریق سنجش همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه (GFI) و پرسشنامه اضطرابGAI و پایایی ابزار با تحلیل همسانی درونی و آزمون بازآزمون بررسی شد .

  یافته ها

  نتایج تحلیل مقایسه گروه های شناخته شده نشان داد که میانگین ناتوانی در سالمندان مرد کمتر از زنان سالمند بود. همچنین سالمندان با تحصیلات پایین تر اختلال ناتوانی بیشتری داشتند. روایی همگرا بیانگر همبستگی معنادار بین نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی و اضطراب GAI بود. میزان کل همسانی درونی با استفاده از ضریب کودر- ریچاردسون برای زیر مقیاس ها 762/0 بود. ضریب پایایی آزمون باز آزمون - شاخص همبستگی درون خوشه ایی- به فاصله زمانی دو هفته 0/61 بود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش، نشان دهنده روایی صوری، سازه، و همسانی درونی و ثبات قابل قبول ابزار بود، لذا این ابزار می تواند جهت اندازه گیری میزان توانمندی در بخش های پژوهشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می گردد در مطالعات آینده روایی سازه پرسشنامه GFI با استفاده از تحلیل عاملی در نمونه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن، سالمندان، ایران
 • ملاحت امانی*، سمیه خزاعی مسک صفحات 455-464
  مقدمه

  فعالیت های هنری به شیوه های مختلف ممکن است آسیب های هیجانی را التیام بخشد و با افزایش فهم از خود و دیگران و نیز ظرفیت برای خودتنظیمی، کیفیت زندگی را ارتقاء دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی ذهن آگاهی در رابطه بین میزان انجام فعالیت های هنری و کیفیت زندگی زنان بود. 

  مواد و روش کار

  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، جامعه آماری کلیه ی زنان هنرمند (قالی باف و گلیم باف) شهر بجنورد بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه های محقق ساخته درخصوص بررسی میزان انجام فعالیت های هنری، ذهن آگاهی و کیفیت زندگی را تکمیل کردند. داده های 192 نفر از شرکت کنندگان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی (تعدیل گر) تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین میزان انجام فعالیت هنری ذهن آگاهی و کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون تعدیل کننده نشان داد که ذهن آگاهی رابطه بین میزان انجام فعالیت هنری و کیفیت زندگی را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری

  انجام فعالیت های هنری در اوقات فراغت با افزایش ذهن آگاهی می تواند کیفیت زندگی زنان را ارتقاء دهد.

  کلیدواژگان: فعالیت های هنری، ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، زنان
 • عماد بهبودی، وحیده حمیدی صوفیانی* صفحات 467-468

  با ظهور پاندمی ویروس SARS-COV-2 در سراسر جهان و رخداد علایم بالینی متفاوت در افراد مبتلا به این ویروس، محققان در تلاشند تا با انجام تحقیقات مختلف در راستای شناخت بهتر ویروس بتوانند روش های مختلف به کار رفته توسط ویروس را در بدن شناخته و با آن مقابله کنند. آنچه که در حال حاضر حایز اهمیت است، شناخت گیرنده های این ویروس می باشد. اینکه چطور و از طریق چه گیرنده هایی ویروس وارد بدن می شود و پروسه عفونت زایی در میزبان خود را شروع می نماید. طبق مطالعات قبلی تصور بر این بود که گیرنده اصلی این ویروس آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 (ACE2) می باشد. این عامل علاوه بر ورود در تکثیر ویروس و بسته بندی ویروس نیز نقش دارد. این گیرنده در اندامی همچون ریه، قلب، کلیه، روده کوچک، ایلیوم و کولون یافت می شود ]1[. اما عامل دیگری که علاوه بر  ACE2 به عنوان کمک گیرنده حایز اهمیت است یک سرین پروتیاز داخل غشایی تحت عنوان Tmpress2 می باشد که گرایش بالایی نسبت به گلیکوپروتیین اسپایک (S-protein) ویروس دارد و در ورود و گسترش ویروس حایز اهمیت است ]2[.Tmpress2  تحت عنوان press10 نیز شناخته می شود و این پروتیاز در بافتهای پانکراس، روده و پروستات دیده می شود. این پروتیاز با عمل برش اسپایک گلیکوپروتیین ویروس باعث تسهیل ادغام ویروس با غشاهای سلولی می شود ]3[...

 • محمد خمرنیا، مصطفی پیوند*، فاطمه ستوده زاده صفحات 469-471

  در اواخر دسامبر 2019، نوع جدیدی از کرونا ویروس (coronavirus) به نام کووید 19 (COVID-19) از ووهان چین گزارش شد. با گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و پس از آن در سایر نقاط جهان، نگرانی و وحشت زیادی در بین مردم جهان به وجود آمد. سرعت بالای انتشار ویروس، عدم وجود واکسن و درمان اختصاصی قطعی موجب گردید تا کشورها با حجم وسیعی از افراد مبتلا و افزایش مرگ و میر مواجه شوند و چالش هایی در حوزه های مختلف بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره ایجاد شود. به همین دلیل سازمان سلامت جهان طی اطلاعیه ای در سراسر جهان وضعیت اضطراری اعلام کرد]1[. در ایران شیوع این ویروس، در تاریخ 29 بهمن 1398 به طور رسمی اعلام شد. ناشناخته بودن بیماری، نبود داروی موثر، عدم استفاده کارآمد از ظرفیت فناوری اطلاعات در مدیریت افکار عمومی و فقدان نگاه فرابخشی به مساله سلامت موجب ایجاد ترس و بروز واکنش های هیجانی در جامعه گردید. از سوی دیگر با ظهور جهانی بحران کرونا بزرگترین دغدغه همه کشورها مهار این ویروس بوده است، اما مردم ایران علاوه بر ویروس کرونا باید با ویروس تحریم نیز مبارزه کنند ]2[...

|
 • Jafar Yahyavidizaj, Mohamad Arab, Sara Emamgholipour*, Faroogh Na'emani Pages 373-381
  Objective (s)

  Oral health is one of the most important factors affecting peoplechr('39')s well-being. However, there are major obstacle to accessing dental services including high medical costs, lack of financial resources and human resources. Therefore, the present study was designed and conducted to investigate the distribution of dentists in public sector and household payments for dental services in Iran.

  Methods

  The present cross-sectional study was designed and implemented using the National Household Expenditure Survey data from 2011 to 2017. Gini coefficient was used to measure the distribution of manpower and household payment. All analyzes were performed using MS Excel 2013 software.

  Results

  Across the country, there were 5.56 dentists per thousand. Qazvin, Hamedan, Yazd, Mazandaran and Ilam provinces had the highest average and Alborz, Lorestan, Qom, Khuzestan and Khorasan Razavi provinces had the lowest average number of dentists. The Gini coefficient of dentistschr('39') distribution in 2012 was 0.41 and with slight decrease it was 0.40 in 2017. Also, the Gini coefficient of payment for household dental costs in rural areas was 0.68 and 0.66 in urban areas in 2012 and it was 0.70 and 0.65 in rural and urban areas in 2017, respectively.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, inequality in distribution of dentists in public sector and household use of dental services during the study period has not changed significantly. Given the high Gini coefficient of households for dental services in rural areas compared to urban areas, it seems that covering dental services can be an effective measure to reduce this inequality. In addition, implementing appropriate programs to facilitate access to dental services for disadvantaged households can be an effective measure to reduce this inequality.

  Keywords: Inequality, Distribution of dentists, Dental costs, Iran
 • Nasrin Khajeali, Maryam Aslami, Marzieh Araban* Pages 383-389
  Objective (s)

   Multiple choice questions are the central core of the evaluation of medical students. The purpose of this study was to analyze medical and dentistry basic sciences examinations in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2015.

  Methods

  A valid checklist for totally 450 multiple choice questions (225 questions for each field), were analyzed in terms of structure, difficulty index, discrimination index and diversion options. Structure of the questions was analyzed by a checklist consisting of 16 items with yes or no formats. Difficulty and discrimination indexes for each question also were examined. To analyze the data, descriptive statistics were used.

  Results

  There were structural problems with 6 and 5 percent of medical and dentistry questions respectively. In For medical examination on average 50.1% required difficulty indexes, 25.8% required discrimination indexes and 73.5% diversion options were achieved. For dentistry examination on average 50.07% required difficulty indexes, 23.07% required discrimination indexes and 53.46% diversion options were achieved.

  Conclusion

  The findings indicated that frequency of the questions with required difficulty index, were rather good but frequency of the questions with required discrimination index, were relatively very low. Diversion options in medical questions were designed better than dentistry questions. Indeed, it seems that examinations of medical and density students need some revisions and corrections.

  Keywords: Multiple Choice Questions, difficulty index, discrimination index, diversion options
 • MohammadSadegh Sargolzaei, Daniyal Kohestani* Pages 391-404
  Objective (s)

  Diabetes is the most common metabolic syndrome that can cause debilitating complications due to its high prevalence. The aim of this study was to review the sleep quality of people with diabetes in Iran.

  Methods

  This was a narrative review. Persian and English articles until May 2020 were reviewed using the ‘glycemic, diabetes, quality of sleep, metabolic syndrome, Iran’, keywords  in databases such as: ProQuest, science direct, scopus, google scholar, Pubmed, Magiran, SID, and IranMedex.

  Results

  In total 27 articles were reviewed. The articles were classified into three categories: the sleep quality (11 articles), interventions to improve the sleep quality (10 articles) and the effect of sleep quality on metabolic indicators (6 articles). The results showed that 15% of the articles reported that the sleep quality of diabetic patients was favorable, 35% of the articles reported the quality of sleep as unfavorable and 50% of the quality of sleep as moderate.

  Conclusion

  Due to the low level of sleep quality of diabetic patients, the breadth of sleep and its quality among diabetes patients seems an important issue that needs appropriate interventions.

  Keywords: Quality of Sleep, Diabetes, Iran, Review
 • Ameneh Amraei, Monireh Anoosheh*, Anoushirvan Kazemnejad Pages 405-414
  Objective (s)

   Caring a patient with hemiplegia could affects different aspects of family caregivers’ health. This study aimed to determine the effect of a patient care education on stressors, anxiety and depression in family caregivers of patients with hemiplegia stroke.

  Methods

  This was a quasi-experimental study carried out in 2019. The samples were women caring for their patients with hemiplegia discharged from a teaching hospital in Koohdasht, Iran. The experimental group received 4 sessions of group discussion and 3 home visits in the designed educational program. Stress, anxiety and depression of caring women in both groups were measured using the DASS21 before and after the intervention. Data were analyzed using Fisherchr('39')s exact test, Chi-square, Wilcoxon, Mann-Whitney U test.

  Results

  The results showed that stress, anxiety and depression of caregivers were significantly decreased in the experimental group one month after intervention as compared to the control group (P <0.05).

  Conclusion

  The findings showed that the training program for caregivers of hemiplegic stroke patients could reduce the stress, anxiety and depression.

  Keywords: family caregivers, hemiplegia, anxiety, depression, stress
 • Vahid Mashayekhi Mazar, Ali Dehghani, Shohre Alian Samakkhah, Kiavash Hushmand, Salman Daneshi*, Masoud Mirzaei, Reza Faryabi, Mohsen Askarishahi, Mehdi Raei Pages 415-422
  Objective (s)

  Measles is a severe acute respiratory viral infection. The single-stranded RNA morbillivirus from the Paramixoviridea family is easily transmitted among humans through coughing or sneezing droplets.

  Methods

  This was a case-control study that was carried out among people living in cities under coverage of Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran in 2014-2015. Seventy-five patients with confirmed measles (case group) and 150 healthy individuals (control group) were selected for the study. The case group included entered into the study through census method. The control group was randomly selected by simple random sampling from the people who had the inclusion criteria. To control the confounding factors, each case was matched with two persons from the control group for age and gender. Conditional logistic regression was used to analyze the data.

  Results

  After adjusting for confounding variables, a significant relationship between measles and, not receiving the vaccine (OR=14.35, CI 95%=7.03-29.27), the history of contact with the definite cases of measles (OR=1.9, CI 95%=1.09-3.43), non-native residents (OR=5.46, CI 95%=1.88-15.78), motherchr('39')s age of older than 30 years at birth (OR=2.8, CI 95%=1.23-6.38) were identified.

  Conclusion

  Based on the findings independent risk factors for developing measles disease were not having measles vaccine, non-native people, history of contact with definite cases of measles and, motherchr('39')s age at birth.

  Keywords: Epidemiology, Measles, Risk factors, Vaccination
 • Zahra Naghizadeh Moghary*, Abbas Abbas Pour, Saeed Ghiasi Nodooshan, Mahdi Feiz, Jalil Kuhpayehzadeh Pages 423-433
  Objective (s)

  Since cultural competency is an important issue for health care professionals. The aim of this study was to develop and validate a questionnaire to assess the cultural competency for medical graduates.

  Methods

  first an item pool was s generated. Then the content and face validity was assessed by a panel of 15 experts familiar with clinical education and cultural competence. The structural validity of the questionnaire was assessed using the information obtained from 542 medical students working in medical centers in Tehran by exploratory factor analysis. The reliability of the questionnaire was assessed by examining internal consistency. Data were analyzed using SPSS software version 24.

  Results

  Out of 103 items generated after content validity 64 items remained. The structural validity of the questionnaire as assessed by the exploratory factor analysis led to removing 14 items. The final version of the questionnaire contained 50 items tapping into 8 factors that jointly explained 53.45% of variance observed. The Cronbachchr('39')s alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.96 and for the 8 factors ranged from 0.88 to 0.89.

  Conclusion

  The findings suggest that the Medical Science Graduateschr('39') Cultural Competency Questionnaire is a valid and reliable measure that can be used as an instrument to assess the cultural competency of medical students.

  Keywords: Validity, Reliability, Tool, Cultural Competency
 • Gholamreza Rajabi*, Enayat Makki, Khald Aslani Pages 435-444
  Objective (s)

  The work-family conflict is a form of conflict that a person feels inconsistency between the demands of his or her role and the demands of the family role. The aim of the current research was to translate and assess reliability and validity of the Persian version of Work-Family Conflict Scale.

  Methods

  Forward-backward procedure was applied to translate the Carlsonchr('39')s Work-Family Conflict Scale from eglish into Persian. 146 participants from Shahid Chamran University and 132 participants from Jondi Shapour Medical Sciences University of Ahvaz (278 in total) were selected and completed the questionnaire. The data were analyzed using the exploratory factor analysis.

  Results

  The results obtained from exploratory factor analysis using principal components (varimax rotation) identified three factors: work-family and family-work conflict based on time, work-family and family-work conflict based on strain, and work-family and family-work conflict based on behavior. The Cronbachchr('39')s α coefficients for the entire scale and the factors obtained 0.86, 0.85, 0.84, and 0.88, respectively. The correlation coefficients between each item and the entire scale ranged from 0.40 to 0.65 (p < 0.001) and the divergent validity coefficients of the scale with the Multidimensional Perceived Social Support and the Marital Satisfaction Scales were negatively significant - 0.72 and - 0.62, respectively.

  Conclusion

  The findings suggest that the Persian Work-Family Conflict Scale is valid and can be used in future studies.

  Keywords: Family-Work Conflict, Work-Family Conflict, Reliability, Validity, Staff
 • Roya Dargahi, Majideh Heravi Karimooi*, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri Pages 445-453
  Objective (s)

  Assessing the disability of the elderly requires a specific instrument. The Groningen Frailty Inventory is one of the known instruments that used to measure the ability of the elderly. The present study aimed to translate and initially validate the Persian version of the GFI questionnaire.

  Methods

  The present study was a methodological study which was performed on 139 elderly people. The questionnaire was translated from English into Persian and face and content validity were determined qualitatively. The quantitative validation was performed using construct validity (known groups comparison and concurrent validity). The General Anxiety Inventory was used for concurrent validity. Reliability was assessed by estimating internal consistency and test-retest analyses.

  Results

  The results of the known groups analysis showed that the questionnaire well differentiated disability score in older men versus women as hypothesized. Older people with lower education also had lower score as compared to well-educated older participants. Concurrent validity indicated a significant correlation between the Persian version of the Groningen Frailty and the General Anxiety Inventory. The internal consistency (Kuder- Richardson) was 0.762. Test-retest reliability (ICC) of the questionnaire with a two-weeks interval was 0.61.

  Conclusion

  The findings indicated that the Persian version of Groningen Frailty Indicator is a valid instrument and now could be used for measuring in research and clinical practice. It is suggested that the future studies assess the structural validity of the GFI using factor analysis with a bigger sample size.

  Keywords: Validation, Groningen Frailty questionnaire, Elderly, IRAN
 • Somaye Khazaei Mask*, Malahat Amani Pages 455-464
  Objective (s)

  Artistic activities in a variety of forms can improve emotional health and quality of life by increasing understanding of self and others and the capacity for self-regulation. The purpose of this study was to investigate the moderating role of mindfulness in relationship between artistic activities and womenchr('39')s quality of life.

  Methods

  This was a cross sectional study of a sample of women who were involved in carpet weaving inBojnord, Iran. Participants completed a self-designed questionnaire including items on artistic activities, mindfulness and quality of life. The data of 192 participants were explored using Pearsonchr('39')s correlation coefficient and hierarchical regression (moderator) analyses.

  Results

  There was a meaningful relationship between artistic activities (r = 0.40), mindfulness (r = 0.20) and quality of life (P<0.001). Also, the results of regression analysis showed that mindfulness moderate the relationship between artistic activity and quality of life.

  Conclusion

  The findings suggest that artistic activities in leisure time can increase the quality of life of women by increasing mindfulness.

  Keywords: artistic activities, mindfulness, quality of life, women
 • Emad Behboudi, Vahideh Hamidi Sofiani* Pages 467-468
 • Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand*, Fatemeh Setoodehzadeh Pages 469-471