فهرست مطالب

راهبردهای بازنشستگی - پیاپی 2 (تابستان 1398)

نشریه راهبردهای بازنشستگی
پیاپی 2 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا جامعی*، آمنه عباسخانی صفحات 3-10

  هدف از این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین معیارهای غیرمالی رضایت وفاداری مشتری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان شاخص های بهره وری با سود ناخالص بیمه ای است. جامعه آماری کارمندان و مشتریان بیمه خصوصی کارآفرین، معلم، رازی، سامان، پاسارگاد و نوین در استان های کرمانشاه و کردستان بوده است که از جامعه مشتریان 500 نفر و کارمندان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای - میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. یافته های این پژوهش وجود رابطه معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رضایت وفاداری مشتری را تایید می نماید. همچنین رابطه معنادار و منفی بین رضایت کارمندان با رضایت مشتریان مشاهده شد. به علاوه بین رضایت مشتری و رضایت شغلی کارمندان با سود ناخالص بیمه ای رابطه ای وجود ندارد و همچنین وجود رابطه بین وفاداری مشتریان و تعهد سازمانی با سود ناخالص بیمه ای تایید نشد.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، رضایت شغلی، وفاداری مشتری، تعهد سازمانی، سود ناخالص بیمه ای
 • محمدصالح ترکستانی*، الهام جمشیدی بروجردی صفحات 11-19

  درحالی که بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه عملکرد سازمان و قابلیت های سازمانی، تاثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری را (به طور جداگانه) بر روی عملکرد سازمان ارزیابی می کنند، در این تحقیق مدلی یکپارچه را برای ارزیابی تاثیر این قابلیت ها بر عملکرد شرکت های بیمه ای توسعه داده شده و علاوه بر این تاثیر مکمل این قابلیت ها نیز به صورت ترکیبی و مکمل نیز بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. در این تحقیق، با استفاده از دیدگاه منابع سازمانی، و با استفاده از روش سرشماری کل شرکت های بیمه ای در ایران، 23  شرکت بیمه ای خصوصی و دولتی در ایران ارزیابی شده اند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی  و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (این نرم افزار برای نمونه های بسیار کوچک نیز داده ها را پردازش می کند)، دال بر آن اند که قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری، همبستگی مثبت با عملکرد شرکت های بیمه ای دارند. به علاوه، این قابلیت ها در مورد موفقیت عملکرد شرکت های بیمه ای با یکدیگر هم افزایی داشته و مکمل هم اند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، نوآوری، یادگیری، مکمل، شرکت های بیمه ای
 • علی مبینی دهکردی، حسین علایی کرهرودی، علی زین ساز* صفحات 21-29

  کارآفرینی به خاطر وجود ریسک های متعدد عمدتا با مشکلات زیادی مواجه می باشد. ازاین رو برای توسعه آن لازم است که به کمک راهکارهای حمایتی همچون صنعت بیمه، تمهیداتی برای کاهش و یا جبران خسارت های احتمالی به وجود آید. هدف این تحقیق بررسی تاثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت های کارآفرینی می باشد. طی یک تحقیق همبستگی از میان جامعه آماری 110 نفری کارآفرینانی که نسبت به خرید و استفاده هرکدام از بیمه های عمر مانده بدهکار، عدم النفع و مرهونات بانکی از شرکت سهامی بیمه ملت اقدام کرده بودند، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 86 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون تی و همچنین از روش مدل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مولفه های بیمه های موردنظر در کاهش ریسک و تسهیل تامین مالی فعالیت کارآفرینی موثر است.

  کلیدواژگان: بیمه، تامین مالی، مدیریت ریسک، فعالیت کارآفرینی
 • محمدرضا زاهدی*، سیمین محبی اشتیانی صفحات 31-39

  این پژوهش باهدف بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه پروژه ها و موفقیت آن ها و ارایه راهکارهای بهینه صورت گرفت. روش پژوهش از نوع مروری بود و از متون کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی مختلف برای بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه پروژه ها و موفقیت آن ها استفاده شد. روش جمع آوری اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای از تمامی منابع معتبر (شامل کتاب، مقاله ها و مجله ها، سایت ها، دیسک های رایانه ای، اسناد، نشریه های رسمی دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه ها و اسناد صوتی و تصویری) بود و اطلاعات مفید با استفاده از ابزارهایی مانند فیش از همه آن ها استخراج شد. یافته ها نقش مدیریت دانش و ابعاد آن شامل کسب دانش، نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش را بر توسعه و اجرای موفقیت آمیز پروژه ها مورد تایید قرارداد. همچنین با توجه به اینکه سازمان ها در طی انجام پروژه ها خود به تجارب و دانشی دست پیدا می کنند که بسیار ارزشمند بوده و می تواند در آینده آن ها را جهت توسعه پروژه ها و موفقیت آن ها یاری نماید و این دانش که شامل تجربیات ناشی از انجام پروژه ها مختلف، موفق و ناموفق هردو، روبرو شدن با مشکلات و موقعیت های جدید حرفه ای و یا ابتکارات انجام شده در جهت تسریع یک روند کاری است. در این شرایط به نظر می رسد که مدیران وجود مشکل در برخی پروژه ها سازمانی را پذیرفته و می بایست کارکنان خود را به دانش چگونگی مواجه با این مشکلات مجهز نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تسهیم دانش، انتقال دانش، توسعه، موفقیت، پروژه
 • سمیه جهانشیری*، محسن رجبی، افشان محمدقشقایی صفحات 41-50

  سلامت روان می تواند در بهبود و ارتقاء سلامت سالمندان و دستیابی به سالمندی موفقیت آمیز، بسیار مفید واقع گردد. از این رو در این پژوهش برآن شدیم تا به بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن بپردازیم.این مطالعه از نظر نوع مطالعه، توصیفی - تحلیلی و از نظر زمانی، مقطعی می باشد. تعداد افراد مورد مطالعه 1147 نفر است که به صورت نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای، از میان افراد 60 سال به بالای در 63 محله شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به کمک سنجه کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت سالمندان و سنجه میزان رضایت از زندگی در سالمندان ، انجام گردید.توزیع پاسخگویان سالمندان از نظر شاخص روان سالم نشان می دهد که سلامت روانی نزدیک به نیمی از پاسخگویان در حد متوسط است. هر چه میزان رضایت از زندگی و میزان فعالیت در سالمندان بالاتر باشد، سطح سلامت روان بالا می باشد. مردان سالمند در مقایسه با زنان سالمند، دارای سطح روان سالم بالاتری هستند. سالمندان ساکن در خوشه شمال نسبت سایر خوشه ها از سلامت روان بالاتری برخوردار هستند. سلامت روان، در میان سالمندان تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی از سالمندان فاقد بیمه پایه و تکمیلی بالاتر است. متغیرهای وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، تعداد فرزند، همراهان زندگی، نحوه اقامت، وضعیت مسکن، سطح درآمد خانواده، وضعیت اشتغال نیز با متغیر سلامت روان در ارتباط هستند.با تقویت شبکه ارتباطات سالمندان از طریق مشارکت و فعالیت بیشتر آنها در کانون های گرم خانواده و محلات شهری و ایجاد امکانات رفاهی و بیمه ای برای آنها می توان سلامت روانی این قشر از جامعه را که رو به فزونی هستند، ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: سلامت روان، شهر تهران، رضایت از زندگی سالمندان، میزان فعالیت سالمندان
 • صدف طباطبایی* صفحات 51-67

  . هدف از پژوهش حاضر تحلیل فاصله شرایط عمومی نظام بازنشستگی ایران و ترکیه براساس شاخص های سنجش نظام بازنشستگی استخراج شده از برنامه های توسعه و سند چشم انداز ترکیه و اطلاعات در دسترس برای ایران می باشد. بدین منظور روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است و با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن، «توصیفی - تحلیلی» می باشد. داده های موردنیاز پژوهش با استفاده از ابزار اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی با جستجوی عمیق تهیه شده اند. در پژوهش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود نظام بازنشستگی در ایران و بررسی چالش های موجود در آن و سنجش شرایط مشابه در نظام بازنشستگی کشور ترکیه، به نظر خواهی از متخصصان در قالب پرسشنامه (پس از اطمینان از روایی و پایایی آن) پرداخته شد. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده ها از آزمون T زوجی در نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که شاخص های سازگاری منابع صندوق بازنشستگی با تورم و اقتصاد کلان کشور، رعایت عدالت برای مشترکین صندوق ها، سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط صندوق ها، سازوکار بهبود ساختار نظام بازنشستگی و میزان پوشش بیمه (در خدمات سلامتی) دارای بیشترین شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب می باشند. در مقابل شاحص های کارآمدی قوانین و نظام بازنشستگی، نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی، اشتغال بعد از بازنشستگی، پایین بودن سن بازنشستگی، نرخ جایگزینی بازنشستگی و شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق دارای کمترین شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شده اند.

  کلیدواژگان: برنامه های توسعه، نظام بازنشستگی، ایران، ترکیه، تحلیل فاصله
|
 • Reza jamei*, Ameneh Abaskhani Pages 3-10

  The main purpose of this paper is to investigate the relationship between Non-financial criteria, customer’s satisfaction and loyalty, job satisfaction and organizational commitment as indexes for productivity with insur-ance gross profit. The population includes employees and customers of private insurances such as Karafareen, Moalem, Razi, Pasargard, Saman and Novin in private insurance companies of Kurdistan and Kermanshah. 500 people from customers and 100 people from employees were selected as samples. The method of this research is survey and the data was collected via questionnaire. The data was analyzed with SPSS. The findings validate the existence of relationship between job satisfaction and organizational commitment, customer’s sat-isfaction and loyalty. There is significant relationship between employee satisfaction and customer satisfaction and no relationship between customer satisfaction and employee job satisfaction with the gross profits was observed and also the existence of relationship between customer’s loyalty and organizational commitment with insurance gross profits was not validated.

  Keywords: customer satisfaction, job satisfaction, customer loyalty, organizational commitment, insurance gross profits
 • MohammadSaleh Torkestani*, Elham Jamshidi Borujerdi Pages 11-19

  While most studies that has been done about organizational performance organizational capabilities investi-gate the effects of marketing, innovation and learning capabilities (often separately) on organizational perfor-mance, an integrated model has been developed in this study to assess the effects of these capabilities on performance of insurance companies. Moreover the complimentary effect of the organizational capabilities also has been investigated in this study. Using resource-based view and the method of capitation of all insur-ance companies in Iran, 23 private and governmental insurance companies in Iran have been investigated. The findings of the analyses data with the method of Partial Least Squares and using SmartPLS software (this software analyses the data even for very small samples), show that marketing, innovation and learning capa-bilities have positive correlation with the performance of insurance companies. In addition, the capabilities are complimentary with together and create a synergy in achieving the performance of insurance companies.

  Keywords: marketing, innovation, learning, complimentary, insurance companies
 • Ali Mobini Dehkordi, Hossein Alaei Karahroudi, Ali Zinsaz* Pages 21-29

  In spite of many advantages that entrepreneurship brings in society, subject to many risks we confront many problems. Hence, in order to develop entrepreneurship we must consider supportive solutions including insur-ance industry to reduce or compensate possible damages or losses. Goal of this paper is to examine the effect of insurance industry on developing entrepreneurship activities. We provide correlational research among sta-tistical population of 110 members of entrepreneurs who bought or used mortgage protection life insurance, business interruption insurance and bank mortgage loan insurance from Mellat Insurance Company. Sample size is determined to 86 individuals according to Morgan table and chosen considering simple random sampling methodology and they answered to the questionnaire provided for this purpose. As for analyzing data we used T-test and also structural equations modeling with SPSS and PLS softwares. Results of the research show that the abovementioned insurance components are effective on reducing risks and financial supply of entrepre-neurship activities.

  Keywords: insurance, financial supply, risk management, entrepreneurship
 • MohammadReza Zahedi *, Simin Mohebbi Ashtiani Pages 31-39

  The purpose of this study was to investigate the role of knowledge management in project development and their success and to provide optimal solutions. The research method was review and library texts and data-bases were used to investigate the role of knowledge management in project development and their success. The method of gathering information and resources was in a library-like manner from all reputable sources (including books, articles and magazines, sites, computer disks, documents, government official journals, per-sonal and private documents, press, statistics and audio and video documents) and useful information with The use of tools such as fish was extracted from all of them. The findings confirmed the role of knowledge management and its dimensions, including knowledge acquisition, knowledge retention, knowledge trans-fer and application of knowledge on the successful development and implementation of projects. Also, as organizations gain experience and knowledge in the course of their projects, they are very valuable and can help them develop and succeed in the future, and this knowledge, which includes experiences from various projects, Successful and unsuccessful are both facing new professional challenges and opportunities or taking initiatives to accelerate the process. In this situation, it seems that managers have a problem with some of the organizational projects and should equip their staff with the knowledge of how to deal with these problems.

  Keywords: Knowledge management, knowledge sharing, knowledge transfer. Development, success, project
 • Somayeh Jahanshiri *, Mohsen Rajabi, Afshan Mohammad Qashqai Pages 41-50

  Mental health can be very helpful in improving the health of the elderly and achieving successful aging. There-fore, in this study we aimed to investigate the mental health status of the elderly in Tehran and its related factors.This study is descriptive-analytical and cross-sectional in terms of study type. The study population was 1147 individuals who were selected through stratified and multistage cluster sampling from among individuals aged 60 and over in 63 urban neighborhoods in 22 districts of Tehran. The data were collected using the Elderly Health Quality of Life Index and Elderly Satisfaction Index.The distribution of Elderly respondents in terms of Healthy Mental Index shows that mental health is close to half of the respondents. The higher the life satisfaction and activity in the elderly, the higher the level of mental health. Older men have a higher level of mental health than older women. Elderly people living in the northern cluster have higher mental health than other clusters. Mental health is higher among seniors with basic and supplemental insurance than those without basic and supplemental insurance. Marital status, education, num-ber of children, living companion, residence, housing status, family income level, and employment status were also correlated with mental health variables.Strengthening the elderly’s communication network by increasing their participation and activity in the hot spots of family and urban neighborhoods and providing them with amenities and insurances can enhance the mental health of this growing community

  Keywords: Mental Health, Tehran City, Elderly Life Satisfaction, Elderly Activity Rate
 • Sadaf Tabatabai* Pages 51-67

  21st century society is facing a massive aging of population. This feature has led to new challenges in many countries’ social security systems, so that the public sector pension in some developing countries has faced a financial threat. In this situation, reforming the pension system has become an inevitable necessity. The pur-pose of the present study is to analyze the gap between the general conditions of the retirement system in Iran and Turkey based on the indicators of the pension system extracted from the development plans of Turkey and the information available in Iran. For this purpose, the method has been used in the present study is “applied” studies and due to the nature of the subject and its components, the approach is “descriptive - analytical”. The data required for the research were prepared using documentary, libraries and the Internet related tools.In this study, after reviewing the current situation of the retirement system in Iran and assessing similar condi-tions in the Turkish pension system, the questionnaires were filled out by the experts. It should be noted that SPSS software and paired T test were used to analyze the data. The results show that the indicators of Pension Fund resources’ compatibility with inflation and macroeconomics of the country, equity of the subscribers, the investments made by the funds, the mechanism of improving the structure of the pension system and the amount of insurance coverage (in health services) have the highest gap between the status quo and desired condition.

  Keywords: Development Plans, Pension System, Iran, Turkey, Gap Analysis, Paired T-Test