فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 63 (تابستان 1399)
 • پیاپی 63 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیلا ملک پور*، امیررضا کنجکاومنفرد، سعید سعیدا اردکانی صفحات 1-11

  با توجه به گسترش پهنای ارتباطی آنلاین و اهمیت استفاده از پورتال های سازمانی و توجه به مدیریت اطلاعات در سازمان های مبتنی بر تجارت آنلاین به منظور افزایش بهره وری و قدرت رقابتی، استفاده اثربخش و کارآ از پورتال های اطلاعاتی سازمانی ضروری است. به همین منظور، هدف از این پژوهش شناسایی و ایجاد رابطه با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری بین کارکردهای پورتال اطلاعاتی سازمان در جهت افزایش بهره وری در فضای کاری کسب وکارهای آنلاین است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. برای این منظور در گام اول ابعاد تشکیل دهنده مدل از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان که شامل اساتید و متخصصان این حوزه (مدیریت و IT) شناسایی شدند. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارایه مدل از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گرفته شد که در این روش بر اساس مد نظرات خبرگان و تجزیه وتحلیل های صورت گرفته، مدل پژوهش ارایه گردید. نتیجه تحقیق بیانگر فرآیند دستیابی به مدیریت‎ دانش از طریق دیگر کارکردهای شناسایی شده پورتال های اطلاعاتی‎ سازمانی در فضای کاری است که نشان می دهد ارتباط با متخصصان منجر به سه بعد دسترسی سریع تر و ساختاریافته تر به اطلاعات و همچنین همکاری می شود که این سه بعد خود باعث ایجاد اطلاعات یکپارچه خواهند شد و در نهایت مدیریت دانش از طریق اطلاعات یکپارچه حاصل شده، شکل می گیرد. به طور کلی پژوهش حاصل نشان داد می توان با استفاده از پورتال های اطلاعاتی سازمانی و بهینه سازی کاربردهای آن در سطح شرکت به یکی از مهم ترین مولفه های قابل توجه در مدیریت شرکت های تجاری آنلاین که مدیریت دانش است، دست یافت.

  کلیدواژگان: پورتال، پورتال اطلاعاتی سازمانی، فضای کاری، کاربردپورتال، مدل ساختاری تفسیری
 • بهاره جمشیدی *، حسین دهقانی سانیج صفحات 12-22

  اینترنت اشیاء یک فناوری نوظهور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب بعدی مرتبط با کاربرد اینترنت است که به جای تمرکز بر ارتباط بین افراد، بر ارتباط بین اشیاء مانند حسگرها، محرک ها، دستگاه ها و غیره با قابلیت جمع آوری داده، کنترل شدن و یا ارتباط از راه دور، تمرکز دارد. ظهور راه کارهای هوشمند و فناوری های جدید اینترنت اشیاء در کشاورزی با ایجاد تغییر بنیادی در همه وجوه شیوه های جاری، بسترساز توسعه الگوی جدیدی در کشاورزی به نام کشاورزی هوشمند شده است. کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء سبب بهبود بهره وری کشاورزی با تولید بیشینه غذا از طریق استفاده بهینه از منابع پایه، کمینه کردن اثرات محیطی، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد با ارتباط به بازار کسب و کار خواهد شد که دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی را تسهیل می کند. داده های مبتنی بر اینترنت اشیاء، مجموعه ای از داده های حجیم و بزرگ هستند که با ابزارهای مدیریتی و پایگاه های داده سنتی و معمولی قابل پردازش و مدیریت نیستند و کلان داده نامیده می شوند. فناوری های اینترنت اشیاء و کلان داده به هم مرتبط هستند و می توان پیش بینی کرد که آینده کشاورزی بهینه در جهان برای پاسخگویی به نیاز غذایی و پایداری در تولید بدون وجود این فناوری ها و هوشمندسازی کشاورزی امکان پذیر نباشد. این مقاله به معرفی فناوری های اینترنت اشیاء و کلان داده، همچنین ارتباط بین آنها از چشم انداز کشاورزی هوشمند می پردازد و هدف دارد با بررسی چرخه عمر و روند فناوری به تصمیم گیری استراتژی از مرحله پیش از تولید تا بازاریابی کسب وکارها در کشور کمک کند. این مقاله همچنین، برخی کاربردهای کلان داده های مبتنی بر اینترنت اشیاء در چرخه کشاورزی هوشمند را معرفی می کند.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، چرخه هایپ گارنتر، کشاورزی هوشمند، کلان داده، هوش مصنوعی
 • ناصر صفایی*، پریسا جمالی صفحات 23-31

  امروزه دانش جزیی اساسی از سرمایه هر سازمانی است.حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین استراتژی های کلان سازمان و استراتژی مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با سایر پرسنل است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 82.4 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسمیرنف برای تشخیص نرمال و غیرنرمال بودن داده ها استفاده شده که نتیجه آن غیرنرمال بودن داده ها شده است. جهت آزمودن فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن برای داده های غیر نرمال استفاده شده است. نتایج نشان دادکه ازدید کارکنان و مدیران بانک انگیزش برتسهیم دانش کارکنان موثراست. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش های مالی و غیر مالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تسهیم دانش، انگیزش کارکنان، فرهنگ سازمانی
 • الهه بذرافشان، مهدی گودرزی * صفحات 32-41

  امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرآیندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری های فناورانه بین المللی و همچنین پروژه های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و دولتی به خصوص در زمینه ثبت اختراع اهمیت دوچندانی یافته است. به طوری که مالکیت فکری نقش اساسی در ترویج این نوع از همکاری ها بین دانشگاه، صنعت و دولت داشته و نقش مکمل در توسعه فناوری را بازی`می کنند. اما نگاهی به سیاست های مالکیت فکری ایران در پروژه های تحقیقاتی مشترک و کنسرسیوم ها در گذشته نشان می دهد که چارچوب منسجم و کاملی در رابطه با دارایی های فکری منتج شده از این همکاری ها وجود ندارد، بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در پروژه های تحقیقاتی مشترک و کنسرسیوم ها و ارایه توصیه های سیاستی در این راستا به دست اندرکاران امر است. این پژوهش یک پژوهش مروری می باشد و از روش کتابخانه ای و مطالعه عمیق در ادبیات موجود و مقالات و کتاب های داخلی و خارجی در حوزه مالکیت فکری و پروژه های تحقیقاتی مشترک پرداخته و به طور خاص بر روی موافقت نامه های مدل در کنسرسیوم اورپا و انگلستان پرداخته شده و در نهایت یک توافقنامه مدل به مدیران و سیاست گذاران فعال در عرصه توسعه علم و فناوری ایران، با توجه به اینکه چنین توافقنامه هایی کمتر به چشم می خورد، پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، مدیریت مالکیت فکری، پروژه های تحقیقاتی مشترک، کنسرسیوم تحقیقاتی، توافقنامه کنسرسیوم، توافقنامه کنسرسیوم کمیسیون اروپا
 • مجید نمکیان *، امیدعلی کهریزی صفحات 42-49

  امروزه شرکت های پیشرو سعی می نمایند از طریق توجه به عوامل با اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی ترین پایه موفقیت آن ها و بر پایه بازاریابی است. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی قابلیت های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فن آوری می پردازد. پژوهش حاضر از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها جز پژوهشی های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری 750 نفر و نمونه مورد بررسی 254 نفر از کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری استان کرمانشاه است. پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته است. که روایی آن توسط اساتید و صاحب نظران دانشگاه و کارشناسان پارک علم و فناوری مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ عملکرد شرکت های دانش بنیان 906/0 و قابلیت های ضروری بازاریابی همگی بالای 70/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت های دانش بنیان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و متغیرهای پژوهش با سطح اطمینان 99% دارای رابطه معنی دار هستند و تمامی رابطه ها در سطح خطای 1/0 تایید شدند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد "بازاریابی خدمات"، "بازاریابی اینترنتی" و "بازاریابی محصولات جدید" بر عملکرد شرکت های دانش بنیان تاثیر دارند. در نهایت بر اساس نتایج آزمون فریدمن بعد بازاریابی بین الملل و صادرات با ضریت 61/7 دارای بیشترین تاثیر و بازاریابی خدمات و اینترنتی در رده های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، قابلیت های ضروری بازاریابی، شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری، دانش بنیان
 • سیمین محبی آشتیانی *، مرتضی عباسی، محمدحسین کریمی گوارشکی، فاطمه صابریان صفحات 50-58

  امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تامین کننده خود دارند. اخیرا محققان، مدل هایی را برای انتخاب تامین کننده بررسی کرده اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده است. با وجود تحقیقات زیادی که درخصوص انواع مدل های همکاری، ویژگی ها، الزامات و دستاوردهای آنها صورت گرفته، ولی ارایه یک الگو مناسب و جامع برای انتخاب مناسب ترین نوع رابطه میان دو سازمان همکار مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به طور کلی الگوهای همکاری بین تامین کننده- خریدار شامل برون سپاری، اتحاد راهبردی، سرمایه گذاری مشترک و تملک می باشد. هدف از این تحقیق طراحی مدلی است که با توجه به ویژگی های محصول، شرایط کسب و کار و اهداف سازمان الگوی همکاری مناسب تعیین می شود. در این مدل از ساختار سود، فرصت، هزینه و ریسک که یک الگو جامع و پرکاربرد برای در تصمیمات راهبردی می باشد، استفاده شده است. در این تحقیق، انتخاب الگوی همکاری میان دو سازمان همکار، در جهت طراحی اجزا رادار بررسی شده است. با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان سازمان صنعت دفاعی ایران، عوامل موثر بر انتخاب الگوی همکاری مناسب برای رابطه میان دو سازمان همکار، شناسایی و اولویت بندی گردید. یک مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی معیارها و زیر معیارهای مربوطه طراحی شده است. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت پذیرفته و نتایج به کمک نرم افزار سوپر دسیژن تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، الگوهای همکاری، مدل BOCR، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 • رسول عباسی*، محمدعلی سنگبر، کریم گل محمدی، فاطمه جاویدی صفحات 59-66

  امروزه با توجه به تشدید رقابت و پویایی حاکم بر اقتصاد و فعالیت بنگاه ها، اتخاذ رویکرد راهبردی در مدیریت زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تامین کنندگان یکی از اساسی ترین قسمت های زنجیره تامین هستند و مسایل مربوط به گزینش تامین کننده، مسایلی پیچیده هستند که ممکن است دغدغه های کمی و کیفی بسیاری را به همراه داشته باشند. چارچوب های ارایه شده در تحقیقات گذشته برآورنده نیاز راهبردی بنگاه ها در انتخاب تامین کننده نبوده است، بر همین اساس در این تحقیق از طریق تلفیق رویکردهای راهبردی توسعه همکاری بین شرکتی و معیارهای انتخاب تامین کننده چارچوب مناسب جهت انتخاب تامین کننده راهبردی ارایه شده است. بدین منظور براساس روش گسترش کارکرد کیفیت ارتباط بین مولفه های راهبرد همکاری و معیارهای انتخاب تامین کننده مشخص شده و با استفاده از روش تودیم فازی وزن راهبردی هر مولفه محاسبه شد. با توجه به اینکه زنجیره تامین نقشی حیانی در زنجیره تامین دارد، جامعه آماری تحقیق متشکل از متخصصان و مدیران زنجیره تامین شرکت فولاد آلیاژی یزد انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش نمونه گیری نظری بهره گرفته شده و نمونه ای غیر آماری متشکل از ده نفر خبره انتخاب شده است. در نتیجه تحلیل داده ها چارچوب انتخاب تامین کننده راهبردی، و وزن راهبردی هر مولفه مشخص شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که از میان 20 معیار تصمیم پنج معیار «کیفیت محصول»، «برنامه ریزی راهبردی»، «سابقه ی تامین کننده»، «میزان ریسک پیش بینی شده» و «مدیریت واحد تحقیق و توسعه» به ترتیب از نظر اهمیت در اولویت های اول تا پنجم قرار گرفتند. در انتهای پژوهش راهکارهایی برای انتخاب زنجیره تامین شرکت فولاد آلیاژی یزد ارایه شد.

  کلیدواژگان: چارچوب راهبردی، انتخاب تامین کننده، تامین کننده راهبردی، همکاری راهبردی، تودیم فازی
|
 • Leila Malekpour*, AmirReza Konjkav Monfared, Saeed Saeida Ardekani Pages 1-11

  Given the expanding online communication bandwidth and the importance of using enterprise portals and the attention to information management in online business based organizations in order to increase productivity and competitive power, effective and efficient use of organizational information portals is essential. To this end, the purpose of this research is to identify and establish a relationship by using structural-interpretive modeling between the functions of an organization's information portal to increase productivity in the online business space. This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. For this purpose, in the first step, the dimensions of the model constituting the theoretical literature and interviewing experts including professors and specialists in the field (management and IT) were identified. In the next step, in order to establish the relationship between the dimensions and the model presentation, structural-interpretive modeling method was used. In this method, the research model was presented based on expert opinions and analysis. The research results illustrate the process of acquiring knowledge management through other identified functions of organizational information portals in the workspace, showing that communication with professionals leads to three dimensions of faster and more structured access to information as well as collaboration that will create integrated information. Finally, his knowledge management is formed through integrated information. Overall, the research showed that using enterprise information portals and optimizing its applications at the company level can be achieved one of the most important components in the management of online business companies that is knowledge management.

  Keywords: Portal, Organizational Information Portal, work space, Portal Usage, Interpretive structural model
 • Bahareh Jamshidi*, Hossein Dehghanisani Pages 12-22

  Internet of Things (IoT) as an emerging technology in the field of Information and Communication Technology is the next revolution related to the Internet application. IoT focuses on the communication of things such as sensors, drivers, devices, etc., with the potential to collect data and control or communicate remotely rather than focusing on the communication of people. Applying intelligence solutions and new technologies of IoT in agriculture can pave the way to a new paradigm of farming called “Smart Agriculture” by making fundamental change in all aspects of current practices. IoT-based Smart Agriculture can improve agricultural productivity with more food production through the optimal utilization of the resources, minimizing environmental impacts, reducing the costs, and increasing the incomes with linking to the business market that facilitates sustainable agricultural development. IoT-based data is a collection of large data called “Big Data” that cannot be processed and managed by traditional databases and conventional management tools. IoT and Big Data technologies are interconnected and it can be predicted that the future of optimal agriculture in the world would not be possible to meet the food demand and sustainability of production without these technologies and Smart Agriculture. This article introduces IoT and Big Data technologies, as well as their relationship from the vision of Smart Agriculture. Moreover, the article aims to assist in the decision-making of the strategy from the pre-production stage to the business marketing in the country by assessing Hype Cycle and trends of the technologies. Some of the big IoT data applications in the Smart Agriculture cycle are also introduced.

  Keywords: Artificial Intelligence, Big Data, Gartner’s Hype Cycle, Internet of Things, Smart Agriculture
 • naser safaei*, parisa jamali Pages 23-31

  Today, Knowledge is considered as an essential part of any organization's capital. Even competition in the market depends on the development of individual and organizational knowledge, Hence Knowledge Management plans to organize the link between macro strategies and knowledge management strategy in order to give the right knowledge to the right person at the right time and also to maintain a competitive advantage. The study of factors affecting processes such as motivation will be very important. This study seeks ways to motivate employees to knowledge sharing and to share their knowledge with their colleagues. In this study, the descriptive survey method based on a statistical population of Bank headquarters staff, 191 people which is calculated 128 samples, has been used. A Simple random sampling method has been used to collect data from a five-option Likert questionnaire. The Validity of the questionnaire was confirmed by visiting masters and experts. Cronbach's alpha reliability of 82.4% was calculated by the formula. The Kolmogorov-Smirnov test was used to detect normal or abnormal data, which resulted in abnormal data. Spearman correlation test for abnormal data was used to test the research hypotheses. The results show that in the opinion of the Post Bank staff and managers, motivational factors affect more than the average level of motivation in knowledge sharing. Indeed the relationship between motivational factors in motivating staff in Bank was not the greatest role is related to financial and non-financial rewards and the lowest one was related to organizational structure.

  Keywords: Knowledge Management, Knowledge Sharing, Employee Motivation, Organizational Culture
 • elahe bazrafshan, mehdi goodarzi* Pages 32-41

  Today, the use of joint research and development has facilitated technological progress, which has led to the production of new products, processes and services for the market. In order to safeguard these achievements, intellectual property rights in international technology cooperation as well as collaborative research projects between the private and public sectors, especially in the field of patents, have become twofold. Intellectual property plays an essential role in promoting this type of collaboration between the university, industry and government and plays a complementary role in technology development. But a look at Iran's intellectual property policies in joint research projects and consortia in the past suggests that there is no coherent and complete framework for intellectual property arising from these collaborations, so the main purpose of this study is to examine the role of intellectual property rights in joint research projects And consortia and policy advisers in this regard. This research is a review of the literature and uses a library methodology and in-depth study of available literature and articles and internal and external books on intellectual property and joint research projects, and specifically on model agreements in the Consortium of Europe and the United Kingdom And finally a model agreement has been proposed to managers and policy makers active in the field of science and technology development in Iran, given that such agreements are less visible.

  Keywords: Intellectual Property Rights, Intellectual Property management, Joint Research Projects, Research Consortium, Consortium Agreement, European Commission Consortium Agreement
 • majid namakian*, omidali kahrizi Pages 42-49

  Today, leading companies are trying to maximize their profitability by paying attention to important factors for their customers. This is the key to their success on the basis of marketing. Therefore, the present research seeks to identify and prioritize the essential marketing capabilities on the performance of science companies in science and technology park. The current research is about descriptive-survey research and data collection method. The statistical population of this study is 750 people and the sample is 254 employees and managers of Kermanshah University of Science and Technology Park students. A researcher-made questionnaire was developed. Whose validity was confirmed by the professors and experts of the university and experts in the Science and Technology Park. The Cronbach Alpha value of the knowledge-based knowledge base of 906/0 and the essential marketing capabilities were all above 0.70, which indicates acceptable reliability. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant correlation between marketing capabilities and performance of student companies, and research variables with a 99% confidence level have a meaningful relationship and all relationships at error level 1 / 0 verified. Also, the results of regression showed that "service marketing", "Internet marketing" and "marketing of new products" affect the performance of knowledge-based companies. Finally, based on the results of Friedman test, the international marketing and export dimensions with the score of 7.61 have the highest impact and marketing services and Internet are in the next category.

  Keywords: marketing, marketing capabilities, marketing, knowledge enterprises
 • morteza abasi, simin mohebbi ashtiani*, mohammadhossein karimi, fatemeh saberian Pages 50-58

  Today, as global competition in the business world grows, companies need to have a close relationship with their suppliers in order to survive and achieve reasonable profits. Researchers have recently examined models for supplier selection, with less attention being given to the pattern of collaboration with selected partners. Despite much research on the types of collaboration models, their features, requirements and achievements, providing a comprehensive and comprehensive model for selecting the most appropriate type of relationship between the two partner organizations has not been sufficiently considered. Generally, supplier-buyer collaboration patterns include outsourcing, strategic alliance, joint venture and ownership. The purpose of this research is to design a model that determines the appropriate collaboration model according to the product characteristics, business conditions and goals of the organization. The model uses profit, opportunity, cost and risk structure, which is a comprehensive and widely used model for strategic decisions. In this research, the choice of collaboration model between two partner organizations is investigated in order to design radar components. By studying the library and interviewing the experts of the Iranian Defense Industry Organization, the factors influencing the selection of the appropriate cooperation model for the relationship between the two partner organizations were identified and prioritized. A Hierarchical Analysis Process Model (AHP) is designed to prioritize the relevant criteria and sub-criteria. Pairwise comparisons were made according to the experts' opinion and the results were analyzed using SuperDisign software.

  Keywords: Collaboration Patterns, BOCR Model, Analysis Hierarchical Process (AHP)
 • Rasoul Abbasi*, Karim Golmohammadi, Fatemeh Javidi, MohammadAli Sangbor Pages 59-66

  Today, due to increasing competition and dynamism of economy and business activities, adopting a strategic approach to supply chain management and supplier selection is undeniable necessity. Suppliers are one of the most vital parts of supply chain and supplier selection issues are complex issues that may have many qualitative and quantitative concerns. The presented frameworks in the previous research are unable to response dynamism strategic and provide an appropriate framework, in this study, strategic cooperation approaches and supplier selection criteria have combined. For this purpose, components of cooperation strategies and supplier selection criteria have been counted and based on quality function deployment approach, the relationship between them has been specified. Finally, using fuzzy TODIM method, strategic weight of criteria has been obtained. in this study, because of expert oriented data, the non-sampling method is used for gathering data. The statistical population consist of supply chain experts and managers of Yazd Alloy Steel corporation. For analyzing data, a the oretical sampling was used and a non-statistical sample including ten experts was selected. As a result, a strategic supplier selection framework and strategic weight of every component, were determined. The results of data analysis show that among the 20 criteria, five criteria including "product quality", "strategic planning", "History of suppliers", "risk prediction" and "R & D Management" are in the first to fifth priorities in terms of importance respectively.

  Keywords: Strategic Framework, Supplier Selection, Strategic Supplier, Strategic Cooperation, Fuzzy TODIM