فهرست مطالب

گردشگری و توسعه - سال نهم شماره 2 (پیاپی 23، تابستان 1399)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 23، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امیر غفوریان شاگردی*، مرتضی غیور، تکتم چمنی هروی صفحات 1-14
  امروزه سرمایه گذاری در روابط مصرف کننده با برند به موضوع اساسی برای بسیاری از شرکت هایی که به دنبال بقا و کسب سود مستمر از طریق مشتری هستند، تبدیل شده است. هدف‎ ‎تحقیق‎ ‎حاضر، بررسی رابطه بین اصالت برند و عشق به برند با ملاحظه نقش نیاز به منحصر بفرد بودن در هتل های پنج ستاره شهر مشهد ‏می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری ‏داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. ابزار‎ ‎اندازه‎ ‎گیری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مطالعه،‎ ‎پرسشنامه‎ ‎با‎ ‎طیف‎ ‎لیکرت‎ ‎پنج‎ ‎گزینه ای و شامل 23 گویه‎ ‎است. ‎همچنین جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ‏استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تایید می باشد. نمونه آماری ‏این تحقیق ‏223 نفر از میهمانان هتل های پنج ستاره شهر مشهد ‏می باشند. داده های‎ ‎آماری‎ ‎گردآوری‎ ‎شده طی 6 ماهه اول سال 1397میباشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با‎ ‎استفاده‎ ‎از ‎مدل یابی معادلات ساختاری (‏SEM‏)‏ و با کمک نرم افزار Smart PLS مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است. یافته های‎ ‎تحقیق‎ ‎نشان‎ ‎می دهدکه‎ بین اصالت برند و عشق به برند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما نیاز به منحصر بفرد بودن، رابطه اصالت برند بر عشق به برند را در بین مهمانان هتل های پنج ستاره شهر مشهد تعدیل نمی کند.
  کلیدواژگان: اصالت برند، عشق برند، نیاز به منحصر بفرد بودن، هتل های پنج ستاره شهر مشهد
 • امیرمحمد فکور ثقیه*، نرگس حاجمندی صفحات 15-32

  پژوهش حاضر بر آن است مهم ترین عوامل در توسعه گردشگری الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران را شناسایی نماید. بعد از جمع آوری و بررسی کلیه مطالعات پیشین مرتبط به موضوع، عوامل موثر برتوسعه گردشگری الکترونیک استخراج وسپس به وسیله تیم تصمیم خبرگان ارزیابی وتعدیل گردیدند. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، مدل مفهومی پژوهش و همچنین روابط بین آن ها شناسایی گردید. در نهایت از بین 24 عامل شناسایی شده 10 عامل به عنوان مهم ترین عوامل شناسایی شدند که با محاسبه مقادیر، مهمترین معیارها بدین گونه است: بنرهای تبلیغاتی گردشگری، تورهای مجازی گردشگری، رزرو و فروش الکترونیکی، وب سایت های گردشگری، امکان اطلاع رسانی مناسب تر، بانک‎های اطلاعاتی گردشگری. همچنین بر اساس شاخص عوامل: بنرهای تبلیغاتی گردشگری، رزرو و فروش الکترونیکی، امکان اطلاع رسانی مناسب، بانک های اطلاعاتی گردشگری، اعتمادالکترونیکی و تحریم و فشارهای اقتصادی به دلیل اینکه در نیمه مثبت نمودار عوامل علی قرار گرفته اند، جزء عواملی هستند که تاثیر بالایی بر سایر عوامل توسعه گردشگری دارند. معیارهای دیگر یعنی تورهای مجازی گردشگری، وب سایت های گردشگری، آمادگی الکترونیکی ایرانی‎ها در ارتباط با گسترش گردشگری مجازی و مجلات اینترنتی گردشگری در نیمه منفی نمودار واقع شده اند نشان از تاثیرپذیری بالای این عوامل دارد.

  کلیدواژگان: مدل مفهومی، گردشگری الکترونیک، روش دیمتل، منطق فازی
 • آرمان احمدی زاد*، پرویز کفچه، فرزانه پاریاد صفحات 33-50

  بازاریابان نوآور گردشگری در یک بازار به طور فزاینده رقابتی، به منظور تاکید بر منحصر بفرد بودن مقاصد گردشگری، به سرعت در حال اتخاذ استراتژی های برندینگ مشابه آنچه که بازاریابان محصول به کار می برند، هستند. شخصیت برند، رضایت مشتری و شناسایی مشتری با برند، در چندین زمینه محرک های مهم رفتار مصرف کننده هستند؛ با این حال مطالعاتی در مورد نقش سازنده ی آنها در رفتار گردشگر وجود ندارد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن تاثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج مقاصد گردشگری استان کردستان است بنابراین، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی بازدید کننده از استان کردستان به ویژه سه شهر پر بازدید سنندج، مریوان و بانه است؛ با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد اعضای نمونه مطابق فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پنج ویژگی شخصیتی استان کردستان به ترتیب، عبارتند از: اصیل، صمیمی و مهربان، گرم و صمیمی، خوش رو، متواضع. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت مقصد بر رضایت از مقصد، تعیین هویت گردشگر با مقصد، ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد، تاثیر مثبت دارد؛ رضایت گردشگر بر شناسایی گردشگر با مقصد، ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد تاثیر مثبت دارد و شناسایی بر ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: شخصیت مقصد، رضایت، شناسایی، بازدید مجدد، تبلیغات شفاهی
 • بهرام ستاری، بابک ضیاء*، کمال سخدری، سید رسول حسینی صفحات 51-66

  امروزه برندسازی مقصد به یکی از جذاب ترین مباحث در حوزه صنعت گردشگری تبدیل شده است. در این میان صنعت گردشگری سلامت نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا نموده و یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود. این پژوهش از منظر هدف، از نوع «کاربردی تحلیلی» می باشد و بر حسب گردآوری داده ها، کیفی است. جامعه ی آماری تحقیق، خبرگان گردشگری سلامت شامل: اعضای هییت علمی و پزشکان، مدیران مراکز درمانی و آموزشی، مدیران و صاحبنظران حوزه بازاریابی و برند و گردشگری سلامت می باشند. به منظور استخراج مولفه های موثر در طراحی الگوی برندسازی کارآفرینانه بین المللی صنعت گردشگری سلامت با 25 نفر خبره مصاحبه ی عمیق انجام گرفت. روش گردآوری داده ها به روش متاسنتز است. بدین ترتیب که مقالات با کلید واژه های کارآفرینی، برندسازی کارآفرینانه، کارآفرینی بین المللی، گردشگری سلامت گردآوری شد. پس از استخراج 100 مقاله، زمینه های اصلی را از طریق کدگذاری باز و محوری استخراج کردیم. در پایان، با نظر خبرگان این ویژگی ها در سیزده مقوله و چهار زمینه اصلی، انتخاب کشور مقصد، انتخاب شهر مقصد، تصویر برند و وب سایت با کدگذاری محوری طبقه بندی شدند که به ترتیب زمینه انتخاب کشور مقصد شامل مقوله های حاکمیتی، تعهد مدیران، زیرساخت ها، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی؛ زمینه انتخاب شهر شامل مقوله های دسترسی آسان، جذابیت های گردشگری در شهر مورد نظر و آشنایی، زمینه برند مرکز درمانی شامل مقوله های ترفیعات، کیفیت مرکز درمانی و کیفیت منابع انسانی می باشد.

  کلیدواژگان: برند سازی، کارآفرینی بین المللی، گردشگری سلامت
 • حسین خنیفر، بنفشه خلیلی پور*، محمد غفاری، حمیدرضا یزدانی صفحات 67-78

   امروزه بسیاری از سازمان ها برای انجام فعالیت های تجاری خود دارای وب-سایت هستند. مهم ترین هدف هر وب سایت ارایه اطلاعاتی است که پاسخگوی انتظارات کاربران باشد، اطلاع از عوامل موفقیت وب سایت راه گشایی برای پاسخگویی به انتظارات کاربران است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت وب سایت جاباما صورت گرفته است. بر مبنای ادبیات تحقیق، 10 عامل موثر بر موفقیت وب سایت ها شناسایی شد که به منظور بررسی کلیدی بودن این عوامل در موفقیت وب سایت ها و رتبه بندی آن عوامل، 384 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس بین کاربران تقسیم گردید که 275 پرسشنامه مورد قبول بودند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، افراد داخلی که از وب سایت جاباما استفاده می کنند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و AMOS18 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر موفقیت وب سایت تاثیر معناداری دارند، همچنین براساس تحلیل شکاف ماتریس اهمیت-عملکرد، مهم ترین عامل موفقیت وب سایت جاباما امنیت و بعد از آن ناوبری می باشد و تعامل از اهمیت کمتری برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: عوامل موفقیت، پایگاه اینترنتی، شناسایی و اولویت بندی، جاباما
 • جعفر بهاری، مهدی کروبی*، منوچهر جهانیان صفحات 79-96

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تاثیر کیفیت ادراک شده برند مقصد بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ورزشی در منطقه شمالی استان البرز انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس نوع روش تحقیق توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. همچنین از نرم افزار SPSS 16 جهت آمار توصیفی و Lisrel 8.5 جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران ورزشی داخلی و خارجی بودند که حجم نمونه آنها 384 نفر محاسبه گردید و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت ادراک شده برند مقصد بر رضایت گردشگر و ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ورزشی تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تاثیر رضایت گردشگر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ورزشی مستقیم و معناداراست. و ازسوی دیگر متغیر کیفیت ادراک شده برند مقصد از طریق نقش میانجی رضایت گردشگر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ورزشی تاثیر غیر مستقیم و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: رضایت گردشگر، ارزش ویژه برند مقصدگردشگری، گردشگری ورزشی، کیفیت ادراک شده برند مقصد، استان البرز
 • میرمحمد اسعدی، حامد فلاح تفتی*، مهدیه زحمتکش سردوراهی صفحات 97-112

  تاکنون در حدود 330 نوع گردشگری شناسایی شده است که هرکدام خواسته های گروه متفاوتی از افراد را موردتوجه قرار می دهد. کودکان به عنوان اعضای حمایت پذیر جامعه دارای نیازها و انتظارات منحصر به فردی هستند و توجه به شکوفاسازی استعدادها و آموزش صحیح آن ها از الزامات توسعه است. گردشگری کودک به در نظر گرفتن خواسته های این گروه از جامعه و ایجاد تجربه مطلوب برای آن ها در سفر می پردازد. بنابراین لازم است تا با شناخت صحیح ویژگی ها و تنوع نیازهای آن ها برنامه ریزی مناسب و متناسبی در توسعه توانمندی های مقصد صورت پذیرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت مولفه های توسعه گردشگری کودک از منظر فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد انجام شده است. به این منظور پس از شناخت شاخص های اثرگذار بر گردشگری کودک و نیازهای آن ها از ادبیات پژوهش، پیمایشی میان نمونه منتخب از گردشگران شهر یزد انجام شده است. تحلیل داده های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی 5 مولفه اصلی در توسعه گردشگری کودک شد. سپس با اجرای مدل ساختاری از مولفه های با روش تحلیل عاملی تاییدی اعتبار متغیرهای استخراج شده مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد ویژگی های بصری و ظاهری مقصد با 583/14 درصد واریانس تبیین شده مهم ترین عامل در توسعه گردشگری کودک بوده و به ترتیب ویژگی های اجتماعی-فرهنگی، امکانات و فناوری، رویدادهای اجتماعی، و زیرساخت ها و امکانات فیزیکی، به دنبال آن قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: گردشگری کودک، ویژگی های فرهنگی مقصد، ویژگی های زیرساختی مقصد، ویژگی های ظاهری مقصد، شهر یزد
 • عمران حیدری، داود ثمری*، مرتضی موسی خانی، بهار بیشمی صفحات 113-130
  در سال های اخیر، گردشگری به صنعتی قدرتمند و تجارتی پرسود تبدیل شده است. این تجارت نوظهور، باعث افزایش رقابت در بنگاه های اقتصادی برای تنوع بخشی به خدمات و محصولات در جهت جذب بیشتر گردشگران شده است. در بین انواع گردشگری، امروزه، گردشگری کشاورزی در بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این نوع از گردشگری، علاوه بر این که می تواند محلی برای تفریح و آموزش گردشگران باشد، موجب ایجاد اشتغال، کسب درآمدهای مضاعف، سرمایه گذاری پایدار، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت و درنهایت سبب توسعه پایدار کشاورزی خواهد شد. با وجود ظرفیت های بالقوه روستاهای کشور، گردشگری کشاورزی، نتوانسته جایگاه مناسبی را به دست آورد و به گردشگر جهانی معرفی شود. بنابر این پژوهش حاضر، با هدف بررسی و شناسایی چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی، تعداد 23 نفر از خبرگان عرصه گردشگری کشاورزی کشور بود و فرآیند گردآوری داده ها با نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. کدگذاری داده ها، انتخاب مقوله ها و استخراج نتایج، توسط نسخه 2/2018 نرم افزار MAXQDA انجام شده و برای نیل به اعتبار پژوهش، داده های مستخرج، در گروه کانونی مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دو دسته چالش به صورت"مستقیم" و "غیر مستقیم" در بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی وجود داشت که شامل؛ عدم شناخت، فقدان آموزش، قوانین و مقررات، چالش های اختصاصی، راهبردی، ضعف در بازاریابی، شرایط فرهنگی سیاسی و مشکلات تورها بود. بررسی این چالش ها، از ناشناخته بودن گردشگری کشاورزی در کشور و عدم توفیق در بین المللی سازی این نوع از کسب و کارها حکایت دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری کشاورزی، بین المللی سازی، چالش های گردشگری، ایران
 • سید سعید میرواحدی*، نفیسه قائدیها هونجانی صفحات 131-144

  این پژوهش کیفی، کارآفرینی فرهنگی مبتنی بر چهار میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده آیین پهلوانی و زورخانه ای، موسیقی سنتی، نقالی و تعزیه را مورد تحقیق قرار داده است. داده های تحقیق از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و بر اساس نظریه داده بنیاد تحلیل شده است. قضایای بدست آمده نشان می دهد که میراث فرهنگی ناملموس پتانسیل کارآفرینی و ایجاد کسب و کار به ویژه کسب و کار گردشگری میراث ناملموس را دارد اما کارآفرینی در این زمینه مستلزم نگاه غیرمادی است. بدین معنی که کارآفرینی در زمینه ی میراث فرهنگی ناملموس نباید آمیخته به نگاه سودآوری و درآمدزایی گردد و باید با هدف حفاظت از این میراث انجام پذیرد. از طرفی بر اساس نتایج به دست آمده، کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس مستلزم حمایت و دخالت مستقیم دولت است. بنابراین می توان گقت آنچه در کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس مطرح می شود، با ادبیات رایج کارآفرینی در این دو مولفه متفاوت است. بدین منظور، نیاز است کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس با نگاهی جدید و با تبیین اصولی مجزا در حوزه ی کارآفرینی فرهنگی مورد بحث قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی گردشگری، میراث فرهنگی ناملموس
 • عرفان مرادی*، علیرضا الهی، مرجان صفاری صفحات 145-166

  هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و رضایت و همچنین اثر تعدیلگری همراهان سفر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه مکفی مبتنی بر نرم افزار PASS تعداد 382 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای انتخاب و با نرم افزار Smart PLS 3 نیز مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی پرسشنامه ها توسط خبرگان و آزمون های آماری مربوطه تایید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که درگیری ذهنی گردشگران رویداد ورزشی به صورت مستقیم بر قصد رفتاری آنان اثرگذار نبود اما به صورت غیر مستقیم با لحاظ نمودن تصویر مقصد و رضایت مندی گردشگران این اثر به عنوان میانجی کامل معنادار گزارش شد. علاوه بر این همراهان سفر به عنوان تعدیلگر شدت رابطه بین تصویر مقصد و رضایت گردشگران رویداد ورزشی را به صورت معناداری تحت تاثیر قرار داد. بنابراین، می توان به مسوولین برگزاری رویداد ورزشی این نکته مهم را یادآور شد که به منظور تاثیرگذاری و جهت دهی بر قصد رفتاری گردشگران ورزشی در راستای تقویت استراتژی جذب و حفظ آنان بیش از پیش بر ویژگی های مقصد (تسهیلات بهداشتی - رفاهی، جذابیت ها و ویژگی های زیباشناختی پیرامون رویداد، فراهم کردن محیطی امن برای حضور) و جنبه های روانشناختی گردشگران رویداد ورزشی توجه نمایند.

  کلیدواژگان: درگیری ذهنی، قصد رفتاری، گردشگران رویداد ورزشی
 • میترا شعبانی نشتایی، فریبا اسماعیل پور* صفحات 167-182
  محتوای انتشاریافته در رسانه های مختلف می تواند به گردشگران در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند. هرچقدر که استفاده از محتواهای مختلف برای برنامه ریزی سفر آسان تر و بدون زحمت باشد، احساس فرد از کنترل روی برنامه ریزی فرایند سفر بهتر خواهد بود و احساس توانمندی بیشتری خواهد کرد. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی محتوا در توانمندسازی گردشگران برای انتخاب شهر رشت به عنوان مقصد سفر می باشد. با توجه به موقعیت شهر رشت به عنوان شهر خلاق گسترونومی، ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون فانتزی، ابعاد غذایی نمادین انتشاریافته از شهر رشت در رسانه های شخصی، اکتسابی و اشتراک گذاری استخراج شد. در این مرحله، چهار مضمون فانتزی به عنوان واقعیت های نمادین شهر رشت درنتیجه بررسی همگرایی محتوای متن های منتشرشده در رسانه ها شناسایی شدند. سپس در یک مطالعه تجربی تاثیر این ابعاد در توانمندسازی گردشگران بالقوه جهت انتخاب رشت به عنوان مقصد سفر موردبررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد مشارکت کنندگانی که با تم ها مواجه شدند، احساس توانمندی بیشتری در تصمیم گیری و برنامه ریزی سفر می کردند. به طوری که نسبت به گروه دیگر، احساس هدفمندی، کفایت، استقلال و اثرگذاری بیشتری در برنامه ریزی سفرشان داشتند.
  کلیدواژگان: بازاریابی محتوا، توانمندسازی گردشگر، رشت، شهر خلاق گسترنومی
 • محمد حکاک*، مریم احمدی فرد، آرش حبیبی صفحات 183-196
  مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که با هدف ارایه مدل شاخص های توسعه گردشگری در استان لرستان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر نوع داده، یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی زنجیره ای انتخاب شده اند. برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا، مجموعه ای از شاخص های توسعه گردشگری با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه گردشگری استان لرستان که به روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شدند، شناسایی شدند. این عوامل با استفاده از تکنیک مدل سازی تفسیری-ساختاری، تجزیه و تحلیل و درنهایت ارتباط وتوالی شاخص ها به دست آمده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ترمیم و بهینه سازی شبکه های ارتباطی، فرهنگ سازی برای افزایش آگاهی ساکنان استان از مزایای صنعت گردشگری و پاسخگویی و خدمات دهی سریع به درخواست های گردشگران، پایه ای ترین متغیرها جهت توسعه گردشگری می باشند. بینشی که این مدل به مدیران صنعت گردشگری استان لرستان ارایه می کند، می تواند به عنوان راهنما و مکملی در برنامه ریزی راهبردی برای توسعه این صنعت در استان باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه گردشگری، منطق فازی، توریسم، مدل ساختاری تفسیری
 • محمدرضا رضوانی، مریم صداقت*، طاهره آشتیانی، آرام آردیان صفحات 197-210

  مقاله حاضر به بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری می پردازد. در این پژوهش برای توانمندسازهای مدیریت دانش از مدل غفور (2008)، برای سرمایه فکری از مدل بنتیس (1997) و برای هوش سازمانی از مدل آلبرشت (2003) استفاده شده است. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد بوده اند که از بین آنها 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده‏اند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رابطه سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری با نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی در سرمایه فکری، فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی در توانمندسازهای مدیریت دانش و بینش راهبردی در هوش سازمانی بیشترین بار عاملی را دارا می باشد و در مجموع از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری بر توانمندسازهای مدیریت دانش در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد تاثیر دارد و هر دوی آنها بر روی هوش سازمانی تاثیر مستقیم و معنادار دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، توانمندسازهای مدیریت دانش، هوش سازمانی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد
 • محمدحسین ایمانی خوشخو، مهدیه شهرابی فراهانی* صفحات 211-228

  انسان محور گردشگری، متشکل از ابعاد مادی و غیر مادی است که بر روی کره هستی در مسیر شناخت و آگاهی گام بر می دارد. در این میان سفر و به ویژه فرهنگ مردمان یک منطقه، منبع ارزشمند کسب آگاهی به شمار می رود که از آن بهره می جوید. ادراک انسان به عنوان گردشگر فرهنگی، علاوه بر دریافت های ظاهری مبتنی بر حواس، محیط و روابط اجتماعی، به مضامین معنوی مرتبط می گردد که بستر اصلی تمامی دریافت های انسانی را شامل می شود. ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر، از جمله اصطلاحات جدیدی است که اولین بار در این تحقیق به عنوان یکی از مفاهیم جدید مطالعات گردشگری ارایه می شود. از این رو الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر ضمن مطالعه موردی بر روی گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان پرداخته شده است. این تحقیق به شیوه کیفی، مبتنی بر اکتشاف، از مصاحبه عمیق با خبرگان، مشاهده و مصاحبه با گردشگران خارجی شهر اصفهان در بازه زمانی زمستان 1396 - تابستان 1397 انجام شده است. داده های بدست آمده با روش تحلیل محتوا، ارزیابی و الگوی بدست آمده نیز از نقطه نظر خبرگان راست آزمایی گردید. در پایان این نتیجه حاصل شد که الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی، از مولفه های پیش فرض گردشگر، حقیقت باطنی، حقیقت ظاهری و کنش گردشگر تشکیل شده است که در حین سفر و دریافت های حسی، محیطی و اجتماعی صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: ادراک، معنویت، سفر، گردشگر فرهنگی
|
 • Amir Ghafourian Shagerdi *, Morteza Ghayour, Tocktam Chamani Heravi Pages 1-14
  Today, investment in brand-related consumer relations has become a major issue for many companies seeking to survive and profit from customer continuity. the aim of the present study is investigating the relationship between of Brand originality and Love the brand with considering the role of need for uniquenessin five star hotels in Mashhad. The goal of this research in terms of functional and data gathering practices, is based on description of the survey. The Measuring instrument in this study is questionnaire that included ‎‏23 ‎‎questions with Likert five option.Cronbach's alpha coefficient and Composite reliability that is used to determine the validity of the questionnaire and assess the reliabili is approved. The samples of this research are 223 persons of five star customer hotels of Mashhad. Data collected In the first six months of 2018 and For descriptive analysis of data using SPSS software and To test the assumptions using structural equation modeling (SEM) through the smart PLS Software. Research findings shows that there is a significant and positive relationship between the Brand originality and Love the brand, but need for uniqueness on the relationship between Brand originality and Love the brand had not significant effect.
  Keywords: Brand originality, Love the brand, need for uniqueness, Five star hotels in Mashhad
 • AmirMohammad Fakoor Saghih *, Narges Hajmandi Pages 15-32

  The present research seeks to identify the most important factors in the development of e-tourism in Iran’s tourism industry. In the present study, after collecting and reviewing all previous studies related to the subject, the factors influencing the development of electronic tourism were extracted and then assessed by the team of decision makers. Then, using the conceptual structural modeling technique of the fuzzy Dematel, the conceptual model of the research as well as the relationships between them were identified. Finally, out of the 24 identified factors 10 factors were identified as the most important factors. By calculating the values and the most important criteria are: Tourism banners, virtual tours of tourism, electronic booking and sales, tourism websites, more informative information, tourism databases; also based on factor indicators: tourism banners, electronic booking and sales, proper information, Tourism databases, electronic trust, sanctions and economic pressures are among the factors that have a great influence on other factors of tourism development due to the fact that they are in the semi-positive of the causal factors chart. Other criteria, such as virtual tours, tourism websites, e-readiness of Iranians in connection with the development of virtual tourism and Internet magazines in the semi-negative chart show the high impact of these factors.

  Keywords: perceived forgiveness climate, learning behavior, Job Satisfaction, intention to quit
 • Arman Ahmadizad *, Parviz Kafcheh, Farzaneh Paryad Pages 33-50

  tourism marketers in an increasingly competitive market are quickly adopting branding strategies similar to what product marketers uses in order to emphasize the uniqueness of tourism destinations they represent. Brand personality, satisfaction, and customer identification with the brand are important drivers of consumer behavior in several contexts. However, the literature lacks studies on these constructive role in tourist behavior. The purpose of this research is to determine the effect of the destination personality on the revisit and promotion of tourism destinations in Kurdistan province. Therefore, the present study in terms of purpose is functional, in terms of nature, descriptive and in terms of research methodology, is a survey. Statistical community of this study, includes domestic tourists from Kurdistan province, especially the three most popular cities of Sanandaj, Marivan and Baneh. With regard to the unlimited statistical community, the number of sample members according to the Cochran formula was 384. A questionnaire was used to collect data and data was analyzed by structural equation modeling using PLS software. The results of this study show that five personality traits in Kurdistan province are respectively: Original, Friendly, Warm, Charming, Down-to-earth .Also, the results of the research hypotheses showed that the destination personality has a positive effect on the tourist satisfaction, tourist–identification with destination, promotion of destination and revisit intention; The tourist satisfaction has a positive effect on the tourist– destination identification, promotion of the destination and revisit intention , Identification on the promotion of the destination and revisit intention has a positive effect.

  Keywords: Destination Personality, Satisfaction, Identification, Revisit Intention, Word-of-Mouth
 • Bahram Sattari, Babak Ziya *, Kamal Sakhdari, Seyyed Rasoul Hosseini Pages 51-66

   Destination branding has become one of the most interesting issues in the tourism industry today. In this regard, the health tourism industry plays an important role in sustainable development and it is one of the most dynamic economic activities of the present era. This is an "analytical-applied" research and it is also qualitative in terms of data collection. The statistical population of the research includes faculty members and doctors, managers of health centers and educational centers, managers and experts in the field of marketing, brand and health tourism. In order to extract the effective factors in designing the entrepreneurial branding model of the international health tourism industry with 25 experts in depth interview. Data collection method is metastatic method. So the articles were collected with the keywords of entrepreneurship, entrepreneurial branding, international entrepreneurship, health tourism. After extracting 100 papers, we extracted the main fields through open and axial coding. In the end, according to the experts, these features were categorized in thirteen categories and four main areas: the selection of the destination country, the selection of the destination city, the image of the brand and the website with axial coding. According to the choice of the destination country, they included governance categories, managerial commitment, infrastructure, Cultural, economic and political; The city's choice factor includes easy accessibility categories, tourist attractions in the city and familiarity with the brand's brand of health center including promotions, the quality of the health center and the quality of human resources.

  Keywords: branding, International entrepreneurship, Health tourism
 • Hossein Khanifar, Banafsheh Khalilipour *, Mohammad Ghaffari, HamidReza Yazdani Pages 67-78

  Today most of organizations have a website for their business activities. The most important aim of each website presents a information that responsible for user's expectations. Awareness of successful factors of website responsible for user's expectations. due to importance of target, this research key successful factors of jabamas website done. based on research s literature, 10 factors on sucess of websites were identity that inorder to examine the key factors of these on sucess of websites and ranking those factors, 384 questionnaire available sample were devided between users that 275 questionnaire were accepted. this research interms of purpose, and interms of information gathering method is descriptive survey It is based on structural equation modeling. statistical society of research is domestic Persons that use jabama website.the data by using spss20 and amoss18 software were analyzed. research s result indicate that quality of information, system and services have a significant effect on website sucess. also, based on the matrix gap analysis, the importance of security factor in the sucess of the jabama website, and then it is Navigation. Interaction is less important

  Keywords: Success Factors, website, Identification, Prioritization, Jabama
 • Jafar Bahari, Manouchehr Jahanian, Mehdi karoubi* Pages 79-96

  Present research aimed to examine the mediating role of tourist satisfaction in the impact of perceived quality of the destination brand on sports tourism destination brand equity in the north area of alborz province have been done. Regarding the purpose of the study, it’s an applied research and based on the type of research method is descriptive and in terms of data collection method is survey . As well as, from the Spss 16 Software was used for descriptive statistics and Lisrel 8.5 for testing research hypotheses. The statistical population of the survey consisted of all domestic and foreign sport tourists. The required sample size was 384 by the Cochran formula. To sampling was used available sampling method. The data gathering tool for research variables is standard questionnaire. In order to reliability was measured using Cronbach's alpha. The results indicate that perceived quality of the destination brand has a direct and significant effect on tourist satisfaction and sports tourism destination brand equity; and also the effect of tourist satisfaction on sports tourism destination brand equity is direct and significant. and on the other hand, perceived quality of the destination brand through mediator role of tourist satisfaction has indirect and significant effect on sports tourism destination brand equity.

  Keywords: Tourist Satisfaction, Tourism destination brand Equity, Sport tourism, Perceived Quality of the Destination Brand, Alborz province
 • MirMohammad Asadi, Hamed Fallah Tafti *, Mahdieh Zahmatkesh Saredorahi Pages 97-112

  About 330 types of tourism have been identified so far, each taking into account the wishes of a different group of people. Children as supportive members of society have unique needs, and expectations and attention to developing their talents and training them properly is a developmental requirement. Child tourism is about taking into account the demands of this group of society and creating a pleasant travel experience for them. Therefore, it is necessary to plan appropriately and appropriately for the development of destination capabilities by correctly identifying the features and the variety of their needs. The purpose of this study was to determine the components of child tourism development from the cultural, infrastructural and physical aspects of destination. For this purpose, after identifying the factors affecting child tourism and their needs from the research literature, a survey was conducted among selected tourists from Yazd city. The analysis of the data collected by exploratory factor analysis resulted in the identification of 5 critical components in child tourism development. Then, the validity of the extracted variables was evaluated by applying the structural model of the elements with confirmatory factor analysis. The results show that the visual and visual characteristics of the destination with 14.558% of the variance explained are the most critical factors in the development of child tourism followed by socio-cultural features, facilities and technologies, social events, and physical infrastructure and facilities.

  Keywords: Child Tourism, Destination Cultural Characteristics, Destination Infrastructure Characteristics, Destination Outdoor Characteristics, Yazd city
 • Omran Heidari, Davood Samari *, Morteza Mosakhani, Bahar Beishami Pages 113-130
  In recent years, tourism has become a powerful and profitable business. This emerging trade has increased the competitiveness of businesses to diversify services and products to attract more tourists. Among the types of tourism, agritourism has been paid attention in many countries. This type of tourism can be a place for tourists education and recreation, and it can generate employment, more income, sustainable investment, production boom, prevent migration and so on. Finally, it will contribute to sustainable agricultural development. Despite the potential of the villages in Iran, this type of tourism has not been able to gain its status and not introduced to world tourists. Therefore, the present study aims at examining and identifying the challenges of internationalizing agritourism businesses in the Iran. The statistical population of this qualitative study is 23 agritourism experts in the country and the process of data collection was done through semi-structured interviews with snowball sampling. Coding of data, selection of categories and extraction of results were performed by MAXQDA software. For the validity of the research, the extracted data are investigated in the focus group are investigated. The findings show that there are two categories of "direct" and "indirect" challenges in the internationalization of agritourism businesses including lack of recognition, lack of education, rules and regulations, special challenges, Strategies, weaknesses in marketing, cultural and political conditions, and tours problems. Investigating these challenges shows that agritourism is not recognized in the country and the internationalization of these types of businesses has not been successful.
  Keywords: Agritourism, Internationalization, Tourism Challenges, Iran
 • Saeed Mirvahedi *, Nafiseh Ghaediha Pages 131-144

  In this research, cultural entrepreneurship based on intangible cultural heritage, is the core of investigation. Among the number of registered national intangible cultural heritage four of them including “Pahlevani and Zoorkhanei rituals”, “Radif of Iranian Music”, “Iranian Dramatic Story- Naqqali Telling” and “Ritual Dramatic Art of Tazie” have been studied. The purpose of this research is to find out the possibility of setting up entrepreneurial businesses based on intangible cultural heritage in Isfahan. The present research is qualitative through deep and semi-structured interviews, with three groups of artists, cultural entrepreneurs and cultural business owners and experts in art and cultural fields. The findings based on grounded theory, suggest that setting up a business in the field of intangible heritages is possible especially tourism business, but entrepreneurs would have a view point to protect those heritages and the purpose of this businesses would not be profitability only. Participants have emphasized that direct governmental support is needed to have a stable business in this field. Findings are paradoxical with entrepreneurship literature where entrepreneurs are looking for profit and governments should not directly play role in economy. Therefore, it is essential to propose a new view point of cultural entrepreneurship with consideration of all role players.

  Keywords: Cultural Entrepreneurship, Tourism Entrepreneurship, Intangible Cultural Heritage
 • Erfan Moradi *, AliReza Elahi, Marjan Saffari Pages 145-166

  The purpose of this study was to determine the causal relationships between Involvement and behavioral intentions of sport event tourists considering the role of mediator of destination image and satisfaction as well as the moderating effect of travel companions. The present study is applied regarding purpose and descriptive-survey, based on the method of collecting the data. The statistical population was included non-Tehranian tourists present in the derby between Esteghlal and Persepolis. The sampling method was selected based on PASS software (382) using stratified random sampling, and they were also analyzed using Smart PLS 3 software. The questionnaire’s validity and reliability were confirmed by experts and Related statistical tests. The results of data analysis showed that involvement of sports event tourists did not directly affect on their behavioral intention, but indirectly, considering the destination image and satisfaction of tourists, this effect was reported as a significant full mediator. Additionally, travel companions as a moderator of the severity of the relationship between the destination image and the sports tourists' satisfaction significantly affected. Therefore, to the authorities of the sports event organizer could point out that in order to influence and direction the behavioral intention of sports tourists in order to strengthen the strategy of absorbing and retaining them, more than just the past to consider on the destination features (Sanitary - welfare facilities, attractions and aesthetic features around the event, provide a safe environment for attendance) and psychological aspects of sports event tourists.

  Keywords: Involvement, behavioral intentions, Sports event tourists
 • Mitra Shabani Nashtaee, Fariba Esmaeilpour * Pages 167-182
  The content on different media including internet can help tourists make good decisions. The extent to which using contents for travel planning is perceived as free of effort may enhance one’s sense of control over the travel planning process and increase empowerment. This study aims to examine the effect of content marketing on tourists’ empowerment in order to choose Rasht as travel destination. In the first step, due to advantage of Rasht as a Creative City of Gastronomy, symbolic food dimension of Rasht on private, earned and shared media was extracted using the fantasy theme analysis method. After considering convergence of published content in media, four fantasy themes were identified as symbolic reality of Rasht. Then in an experimental study, the effect of these dimensions on potential tourists’ empowerment was examined. Results showed that participants who were exposed to themes felt more power in decision making and planning to travel. As they felt more meaningfulness, competency, self-determination and impact in setting their travel plan.
  Keywords: Content Marketing, Tourist’s empowerment, Rasht, Creative city of gastronomy
 • Mohammad Hakkak *, Maryam Ahmadi Fard, Arash Habibi Pages 183-196
  The present study is an applied research aimed at providing a model of tourism development indicators in Lorestan province. In order to achieve the research goals, a series of tourism development indicators was identified based on previous studies and interviews with 10 experts from the tourism sector of Lorestan province selected by chi-square sampling method. These factors are analyzed using the interpretive-structural modeling technique and, finally, the relationship and sequence of indices are obtained. Research findings indicate that restoration and optimization of communication networks, culture and culture to increase the awareness of residents of the province from the benefits of the tourism industry and the responsiveness and rapid service to the requests of tourists are the most basic variables for the development of tourism. The insight that this model offers to the tourism industry managers of Lorestan province can be a guide to and complementary to strategic planning for the development of this industry in the province.
  Keywords: words: Tourism, Tourism Development, Fuzzy logic, Tourism, Structural-Interpretative Model
 • MohammadReza Rezvani, Maryam Sedaghat *, Tahereh Ashtiani, Aram Ardiyan Pages 197-210

  This paper aims to investigate and determine the mediating role of knowledge management enablers on the relationship between intellectual capital and organizational intelligence. In this research Gaffoor model (2008) is used for key factors of knowledge management, Bontis model (1997) for intellectual capital and Albrecht model (2003) for organizational intelligence. The study uses Descriptive-Survey research method focusing on the employees of Yazd Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization, among which 140 people were selected as samples. Descriptive and inferential statistics are used for Data analysis and Pierson Correlation, and Structural Equation Modeling (SEM) are used to analyze the data and the relationship between intellectual capital and organizational intelligence with mediating role of knowledge management enablers. Research findings show that human resource in intellectual capital, organizational culture and workforce in knowledge management enablers and strategic scope in organizational intelligence have the highest factor loads. In sum, it is concluded from data analysis that intellectual capital influences the knowledge management enablers in Yazd Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization and, both of them have a direct and meaningful effect on organizational intelligence.

  Keywords: intellectual capital, knowledge management enablers, Organizational Intelligence, Yazd Cultural Heritage, Tourism, Handicrafts Organization
 • mahdieh shahrabi Farahani* Pages 211-228

  Human-centered tourism consists of material and immaterial dimensions that are on the planet in the path of knowledge and awareness. Meanwhile, travel, and in particular the culture of peoples in an area, is a valuable resource for gaining awareness of it. Human perception as a cultural tourist, in addition to sensory, sensory, and social-perceived appearances, is linked to spiritual themes that embrace the core of all human receipts. The spiritual perception of the cultural tourist of travel, including the new terms, is first introduced in this research as one of the new concepts of tourism studies. Hence, the cultural perceptual model of traveler's cultural journey has been studied along with a case study on foreign cultural tourists in Isfahan. This research was conducted in a qualitative way based on the discovery, conducted in-depth interviews with experts, observation and interviews with foreign tourists of Isfahan during the winter period of 1396 to summer 1397. Data obtained by content analysis, evaluation and obtained pattern were also verified from the point of view of experts. In the end, the result was that the cultural tourism model of spiritual perception of travel influenced by internal and external factors consists of the default components of the tourist, the esoteric truth, the apparent truth and the tourist's action that during the journey and sensory, environmental and Social affairs.

  Keywords: Perception, Spirituality, Travel, cultural tourist