فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 40 (تابستان 1399)
 • پیاپی 40 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهتا اسکندرنژاد*، فهیمه رضائی صفحات 17-36
  فعالیت های بدنی و شناختی اثرهای مثبتی بر عملکردهای شناختی دارند، اما به ندرت در ترکیب با یکدیگر استفاده شده اند؛ ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت انجام شد. در این پژوهش نیمه تجربی، 30 دانشجوی دختر کم تحرک با متوسط سنی 92/1 ± 63/22 سال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و براساس جایگزینی تصادفی در سه گروه 10 نفره (فعالیت بدنی بدون بار شناختی، فعالیت بدنی با بار شناختی و کنترل) قرار گرفتند. نمونه های دو گروه تجربی به مدت 16 جلسه در برنامه تمرینی مخصوص به گروه خود قرار گرفتند، اما گروه کنترل به فعالیت روزانه خود پرداختند. قبل و بعد از برنامه تمرینی، امواج مغزی با استفاده از دستگاه EEG در حالت استراحت و با چشمان باز ثبت شد و داده های نواحی Fz، Cz و Pz در امواج مغزی دلتا، تتا، آلفا و بتا با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد.نتایج نشان داد که موج مغزی دلتا در ناحیه Fz کاهش یافت و موج مغزی آلفا در ناحیه Pz از نظر آماری افزایش معناداری در شرکت کنندگان هر دو گروه آزمایش داشت، اما تفاوت معناداری بین اثرگذاری فعالیت بدنی با و بدون بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت مشاهده نشد. براساس یافته های این مطالعه، بهره گیری از هر نوع فعالیت بدنی (با و بدون بار شناختی)، احتمالا بتواند شرایط تحریک نورون ها را در سطح قشر سینگولیت مغز فراهم آورد و باعث ایجاد سازگاری هایی در دستگاه عصبی شود.
  کلیدواژگان: ایروبیک، قشر مغز، الکتروانسفالوگرافی
 • ولی الله کاشانی*، مروارید مومن زاده، ژاله باقرلی صفحات 37-50

  استفاده از تلاش ذهنی در تمرین متغیر و تمرین کم خطا از یکدیگر متفاوت است؛ به صورتی که دلیل افزایش یادگیری مهارت را افزایش خطا در تمرین متغیر می‎دانند؛ درحالی که نتیجه بهینه عملکرد در تمرین کم خطا به‎خاطر کاهش تلاش ذهنی در آن است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تناقض اثر تلاش شناختی در تغییرپذیری تمرین و یادگیری پنهان با به کارگیری هر دو روش یادگیری بر یک تکلیف پیچیده یکسان و در شرایط یکسان تکلیف ثانویه شناختی بود. بدین منظور، 72 دانشجو به شش گروه 12 نفری کم خطا-متغیر، پرخطا-متغیر، کم خطا-ثابت، پرخطا-ثابت، کنترل-ثابت و کنترل-متغیر تقسیم شدند. تمامی گروه ها در پیش آزمون، سه روز تمرینی، آزمون های اکتساب، یادداری و انتقال ثانویه شرکت کردند. شرکت کنندگان گروه پرخطا-متغیر به ترتیب از فواصل 5/3، 25/3 ،3، 75/2 و 5/2 متری و گروه کم خطا-متغیر به طور برعکس در همین فواصل تمرین کردند؛ درحالی که گروه کم خطا-ثابت فقط از فاصله 5/2متری، گروه پرخطا-ثابت فقط از فاصله 5/3 متری، گروه کنترل ثابت از فاصله سه متری و گروه کنترل-متغیر تمامی فواصل را به طور تصادفی تمرین کردند. برای تحلیل دقت پرتاب در مراحل اکتساب از تحلیل واریانس مختلط (3 * 3) (گروه * روز)، در مراحل آزمون از تحلیل واریانس مختلط (3 * 4) (گروه * آزمون) با سطح معناداری 05/0درنظر گرفته شد. در آزمون یادداری بین گروه کم خطا-متغیر با گروه های پرخطا-متغیر (0.001 = P)، پرخطا-ثابت (0.002 = P) و کنترل-ثابت (0.006 = P) تفاوت معنادار وجود داشت. در آزمون انتقال، بین گروه کم خطا-متغیر با گروه های پرخطا-متغیر (0.001 =P)، پرخطا-ثابت (0.001= P) و کنترل-ثابت (0.002 = P) تفاوت معنادار مشاهده شد. براساس نتایح، پیشنهاد می شود که مربیان، کاردرمانان و درمانگران می توانند در آموزش مهارت‎های حرکتی روش های تمرینی کم خطا و کنترل-متغیر را به کار گیرند.

  کلیدواژگان: تغییرپذیری تمرین، یادگیری پنهان کم خطا، تلاش شناختی، مهارت پرتابی
 • سمیرا معینی راد، بهروز عبدلی*، علیرضا فارسی، نصور احمدی صفحات 51-66

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد بازیکنان ماهر و نیمه ماهر بسکتبال در کوشش های موفق و ناموفق در شرایطی که افراد از زوایای متفاوتی از زمین شوت را اجرا می کردند، انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش بازیکنان ماهر و نیمه ماهر بسکتبال با دامنه سنی 29-20 سال بودند. برای ثبت و تحلیل داده های پژوهش از دستگاه ردیاب چشمیSMI ، نرم افزار هایI view ETG 2.7  و Be gaze 3.7، سیستم تحلیل حرکت با شش دوربین مادون قرمز و نرم افزار Cortex استفاده شد. همچنین، دقت عملکرد گروه ها از طریق چک لیستی هشت ارزشی ارزیابی شد. از آزمون های تیمستقل و تحلیل واریانس مرکب دوراهه برای تحلیل آماری داده ها استفاده شد و سطح معناداری 05/0 درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افراد ماهر مدت زمان چشم آرام طولانی تری نسبت به افراد نیمه ماهر داشتند و همچنین، مدت زمان چشم آرام در کوشش های موفق نسبت به ناموفق طولانی تر بود؛ بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که اثر مدت زمان چشم آرام و تاثیر آن بر عملکرد به تکلیف و موقعیت محدود نمی شود.

  کلیدواژگان: مدت زمان چشم آرام، ماهرانه، شوت جفت بسکتبال
 • زهره فاضلی نیا، امیر دانا* صفحات 67-86
  برنامه های حرکتی طراحی شده برای کودکان دچار بیش فعالی، به بهبود قابل مشاهده در مشکلات رفتاری آن ها منجر می شود؛ بنابراین، این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص توجه-بیش فعالی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی با گروه کنترل استفاده شد. 36 کودک پسر پنج تا 12 ساله (18 کودک پیش دبستانی و 18 کودک دبستانی) با اختلال نقص توجه-بیش فعالی که به کلینیک توان بخشی ذهن آرا در شهر تهران مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی (تمرینات ادراکی-حرکتی) و (تمرینات مقاومتی-تعادلی) و گروه کنترل جایگزین شدند. برای غربالگری و جمع آوری داده ها از پرسش نامه کانرز والدین (1998) و سیاهه رفتاری کودکان (CBCL) (2001) استفاده شد و نتایج با روش تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد که تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و مقاومتی-تعادلی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص توجه-بیش فعالی معنادار بود (0.001> P)، اما براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی، بین دو گروه آزمایشی در کاهش اختلالات رفتاری تفاوت معنادار وجود نداشت (0.005<P). براساس نتایج پژوهش می توان گفت که فعالیت های حرکتی با تاکید بر تمرینات ادراکی-حرکتی و مقاومتی-تعادلی می توانند باعث کاهش اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص توجه- بیش فعالی شوند و استفاده از این برنامه ها در درمان این کودکان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ادراکی-حرکتی، مقاومتی-تعادلی، اختلال رفتاری، بیش فعالی
 • سید فردین قیصری، مهدی شهبازی*، شهزاد طهماسبی بروجنی، علی شریف نژاد صفحات 87-102
  در مطالعات متفاوتی برتری کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی با استفاده از معیارهای نسبتا ساده توصیف شده است.این پژوهش با هدف آزمون فرضیه عمل محدود شده کانون توجه از طریق بررسی مکانیسم های زیربنایی نوروفیزیولوژیک عضلات اندام تحتانی در پرش عمودی تحت تاثیر کانون توجه انجام شد. بدین منظور، 12 والیبالیست ماهر مرد (میانگین سنی92/1  ±24 سال، میانگین وزنی 8/7  ±5/73 کیلوگرم)که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کرده بودند، حرکت پرش عمودی را روی صفحه نیروسنج در دو وضعیت کانون توجه بیرونی و درونی اجرا کردند. در طول پرش، سیگنال های الکترومایوگرافی سطحی عضلات اندام تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی که با دستگاه صفحه نیروسنج از نظر زمانی همسان شده بود، ثبت شد. نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که ارتفاع پرش در وضعیت کانون توجه بیرونی از وضعیت کانون توجه درونی بیشتر بود. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد که تفاوت معناداری در زمان شروع و پایان فعالیت عضلانی در دو وضعیت کانون توجه بیرونی و درونی وجود نداشت (زمان شروع: (0.85 = P)، زمان پایان: (0.08 =P). بین فعالیت الکتریکی عضلات در فاز درونگرای پرش عمودی در دو وضعیت کانون توجه بیرونی و درونی تفاوت معنادار وجود داشت (0.005 = P)، اما در فاز برونگرا تفاوت معنا دار مشاهده نشد (0.069 =P). این نتایج حاکی از این است که هماهنگی برون عضلانی تحت تاثیر نوع کانون توجه قرار نمی گیرد، اما هماهنگی درون عضلانی تحت تاثیر کانون توجه بیرونی افزایش می یابد و کانون توجه بیرونی موجب توسعه خودکاری بیشتر در کنترل حرکات می شود که این موضوع با فرضیه عمل محدودشده هم راستاست.
  کلیدواژگان: پرش عمودی، زمان بندی عضلات، فعالیت الکتریکی عضلات، کانون توجه
 • زهرا فتحی رضایی*، کوثر عباس پور، سید حجت زمانی ثانی صفحات 103-120
  رشد همه ابعاد وجودی کودک از حرکت سرچشمه می گیرد. فراهم سازهای محیطی به عنوان یک عامل تحریک کننده برای استفاده بیشتر از فرصت ها مطرح هستند و باعث گسترش تغییرات رشدی می شوند.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی در دو فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش دبستانی انجام شد. در این مطالعه از روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. نمونه آماری پژوهش 30 نفر از کودکان پیش دبستانی 5/4 تا 5/6 ساله بودند که 15 نفر از آن ها در مدرسه طبیعت (فضای باز طبیعی) و 15 نفر دیگر در مهدکودک (فضای سرپوشیده) ثبت نام کرده بودند. برای سنجش رشد اجتماعی از مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند(1953) و برای ارزیابی رشد ادراکی از آزمون یکپارچگی بینایی-حرکتی بیری-بوکتنیکا(1961) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که فعالیت در فضای باز و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان تاثیر مثبت و معنا داری داشت، اما بازی در طبیعت اثر بیشتری بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان نسبت به فضای سرپوشیده داشت؛به طوری که 84 درصد از تغییرات در بهره اجتماعی کودکان و 88 درصد از تغییرات در یکپارچگی بینایی-حرکتی آن ها ناشی از فعالیت در فضای باز و طبیعت بود؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت محیط طبیعی نسبت به محیط سرپوشیده بهبود بیشتری در رشد اجتماعی و ادراکی کودکان دارد؛ براین اساس، پیشنهاد می شود در دوران حساس کودکی، کودکان در فضاهای طبیعی فعالیت بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: بازی آزادانه، طبیعت، رشد اجتماعی، رشد ادراکی، کودکان پیش دبستانی
 • سهیلا شهبازی، فرهاد نظری، جلال دهقانی زاده* صفحات 121-144
  پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه «تمرین ذهنی در ورزش» انجام شد. روش پژوهش، کاربردی و مبتنی بر توسعه ابزار بود که به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی بود. 242 ورزشکار رشته های ورزشی متفاوت پرسش نامه بنکی و همکاران (2017) را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری برای تعیین روایی سازه استفاده شد و همسانی درونی و پایایی زمانی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار سه عاملی مهارت های ذهنی (مهارت های بنیادی، عملکردی و بین فردی) و ساختار دوعاملی تکنیک های ذهنی (تصویرسازی ذهنی و خودگفتاری) از برازش خوبی برخوردار بودند.ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه و مولفه های پنج گانه بیشتر از 7/0 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی پرسش نامه است؛ بنابراین، می توان از پرسش نامه «تمرین ذهنی در ورزش» برای اندازه گیری تمرین ذهنی در ورزشکاران ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: روایی سازه، پایایی، تمرین ذهنی، پرسش نامه، ورزش
 • محمدمهدی امینی*، الهه عرب عامری، محمدحسین علیزاده، فرهاد طباطبایی قمشه صفحات 145-164

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی الگوی حرکتی اندام تحتانی در ضربه شوت کاشته فوتبال بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 24 بازیکن نخبه فوتبال بودند که همگی آن ها برتری پای راست داشتند و در شش ماه گذشته هیچ گونه آسیب و جراحت جدی نداشتند. 12 نفر از آن ها سالم بودند (سن: 2/1 ± 87/25 سال وقد: 6/4 ± 7/180 سانتی متر) و 12 نفر دیگر (سن: 39/1 ± 25/25 سال و قد: 0/5 ± 37/181 سانتی متر)بازیکنانی بودند که حداقل دو سال از عمل جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی (ACL) آن ها می گذشت. پس از 10 دقیقه گرم کردن و اجرای پنج ضربه شوت کاشته، 15 نشانگر منعکس کننده نور کروی شکل به قطر 14 میلی متر روی نقاط مشخص شده آناتومیکی در اندام تحتانی نصب شدند. آزمودنی ها ضربه کاشته شوت فوتبال را سه دفعه انجام دادند. برای اجرای هر ضربه آزمودنی سه قدم از توپ فاصله می گرفت و آن گاه با زاویه 30 درجه به توپ نزدیک می شد و به منطقه مشخص شده به ابعاد 5/1 × 5/1 متر که به فاصله پنج متری از توپ و فاصله نیم متری از سطح زمین قرار داشت، ضربه خود را روانه می کرد. ضربه ها با استفاده از سیستم آنالیز حرکتیبا پنج دوربین دیجیتال (viconvcam460) با فرکانس 200 هرتز ثبت شدند. و زوایا و دامنه حرکتی مفاصل ران، زانو و مچ پا و همچنین سرعت زاویه ای ساق پا و ران با استفاده از نرم افزارهای تحلیل حرکت وایکون و اکسل 2007 و با استفاده از روش دینامیک معکوس در محیط نرم افزار متلب محاسبه شدند. تحلیل داده ها در نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 18 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و بین گروهی (مانوا) در سطح معناداری 05/0 انجام شد. نتایج پژوهش تفاوت معناداری را در زاویه هایپراکستنشن ران و نیز زوایای زانو و مچ پا نشان داد (P < 0.05)، اما در دامنه حرکتی ران و زاویه ران هنگام تماس پای ضربه زننده با توپ تفاوت معناداری مشاهده نشد (P > 0.05). همچنین، تفاوت معناداری در سرعت زاویه ای ران بین دو گروه مشاهده نشد (P = 0.63)؛ این درحالی است که برای سرعت زاویه ای ساق پا در دو گروه تفاوت معناداری به دست آمد (P = 0.000). با توجه به تغییر پارامترهای حرکتی که موجب تغییر معنادار اندازه زوایای دو گروه شده است، می توان نتیجه گرفت بازسازی آسیب  ACLمکانیسم کنترلی و برنامه حرکتی ضربه شوت کاشته را تغییر می دهد و بیشترین تاثیر را بر حرکت مچ و زانو و کمترین تاثیر را بر حرکت ران دارد؛ بنابراین، توصیه می شود مربیان و دست اندرکاران تیم های ورزشی به این موارد توجه کنند.

  کلیدواژگان: ضربه کاشته شوت فوتبال، آنالیز حرکت، الگوی حرکتی، جراحی بازسازی، ACL
|
 • Mahta Eskandarnejad *, Fahimeh Rezaei Pages 17-36
  Physical and cognitive activities have positive effects on cognitive functions, but have been rarely applied in combination with each other. Therefore, the aim of present study was to investigate the effect of physical activity with different levels of cognitive load on the cingulate cortex's brain waves. The present study is semi-experimental. 30 sedentary female students with an average age 22.63 ± 1.92 years were selected by convenience sampling and equally divided into three groups (physical activity without cognitive load, physical activity with cognitive load and control). The experimental groups practiced specific training program for 16 sessions, but the control group performed their daily activities. Brain waves, before and after the training program, was recorded using EEG device in resting position and with open eyes. Fz, Cz and Pz data in the Delta, Theta, Alpha and Beta brain waves were analyzed using MANCOVA and Bonferroni post-hoc test in the significant level of 0.05. The results showed a significant decrease for Delta brain wave in Fz and a significant increase for Alpha brain wave in Pz among participants into both experimental groups. On the other hand, there was no significant difference between the effects of physical activity with and without cognitive load on the cingulate cortex's brain waves. According to the findings of the present study, physical activity with and without cognitive load could possibly provide the conditions for stimulation of neurons in the cingulate cortex, which may lead to adaptation in the nervous system.
  Keywords: : Aerobic, Cerebral cortex, Electroencephalography
 • Valiollah Kashani *, Morvarid Momenzadeh, Zhaleh Bagherli Pages 37-50

  The use of mental effort in variable practice and errorless training is different, as the reason for the increase in learning skills increase the error in the variable practice, while the optimal result of the practice in the errorless practice is due to the reduction of mental effort in it. The aim of this study was investigating the effect of cognitive effort in variability of practice and implicit learning using both of these learning methods on a complex task and under equal conditions of a cognitive secondary task. For this reason, 72 students were divided to six groups with 12 persons per each group of errorless-variable, errorful-variable, errorless-constant, errorful-constant, control-constant, control-variable. All groups in pre-test, three practice days, acquisition, retention and secondary transfer tests. Participants of errorful-variable group practiced in distances of 3.5, 3.25, 3, 2.75, 2.5 meters respectively, errorless-variable group practiced in the same and conversely distances, while errorless-constant, errorful-constant and control-constant only practiced in 2.5, 3.5 and 3 meters, respectively and control-variable practiced randomly all the distances. For analyzing of throwing accuracy, mixed Variance analysis (3*3) (group*day) in acquisition stage and (3*4) (group*test) in test stage were used with significant level of 0.05. In retention test, there were significant differences between errorless-variable and errorful-variable (P=0.001), errorful-constant (P=0.002) and control-constant (P=0.006). In transfer test, there were significant differences between errorless-variable and errorful-variable (P=0.001), errorful-constant (P=0.0001) and control-constant (P=0.002). Finally, it was concluded that errorless and control-variable practice methods can be suggested to trainers, Therapist for teaching of motor skills.

  Keywords: Practice Variability, Errorless implicit learning, Cognitive effort, Throwing skill
 • Samira Moeinirad, Behrouz Abdoli *, AliReza Farsi, Nassour Ahmadi Pages 51-66

  The purpose of this study was to investigate quiet eye duration and accuracy of performance of skilled and less skilled basketball players in successful and unsuccessful jump shots in the star-drill. Participants were skilled and less-skilled basketball players aged 20-29 years old. In order to record and analyze the data was used from the SMI Eye Tracker, I view ETG 2.7 and be gaze 3.7 software, the motion analysis system with six infrared cameras and Cortex software, as well as the accuracy of the performance of the groups was evaluated through 8 value check list. T-test and mixed ANOVA (two way) was used to statistical analysis and. The level of significant was set at 0.05. The result show that skilled players had better accuracy in jump shots than less skilled players. They had longer quite eye duration than less skilled players and also players showed that longer quiet eye duration in hit than miss. Therefore, it can be concluded that the effect of quite eye duration and its effect on the performance is not limited to task and situation.

  Keywords: Quiet eye duration, Skilled, Basketball Jump Shot
 • Zohreh Fazelinia, Amir Dana * Pages 67-86
  Designed motoring programs for hyperactivity-induced children can lead to visible improvement in their behavioral problems. Therefore, this study aimed to compare the effect of perceptual-motor exercises and resistance-balance exercises on behavioral disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder. In the current research, a semi-experimental design with two groups design with control group was used. A total of 36 boy children aged 12 to 5 years (18 preschoolers and 18 primary school children) with attention deficit hyperactivity disorder who visited the Zehnara rehabilitation clinic in Tehran, randomly assigned to two experimental groups (perceptual-motor exercises) and (resistance-balance exercises) and control group. For data screening and collection, Conners Parents Rating Questionnaire and Child Behavior Checklist (CBCL) were used and the results were analyzed using covariance analysis and Ben-fronni post hoc test. The results showed that the effect of perceptual-motor and resistance-balance exercises on reducing behavioral disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder was significant (P <0.001).However, the results of Ben-fronni post hoc test showed that there was no significant difference between two experimental groups in reducing behavioral disorders (P <0.005). According to research results it can be said that motor activity with emphasis on perceptual-motor and resistance-balance exercises can reduce the behavioral disorders of children with attention deficit hyperactivity disorder and use of these programs in the treatment of these children is suggested.
  Keywords: Perceptual-Motor, Resistance-Balancing, Behavioral Disorder, Hyperactivity
 • Fardin Qeysari, Mehdi Shahbazi *, Shahzad Tahmasebi Boroujeni, Ali Sharifnejad Pages 87-102
  Different studies have shown the advantage of the external focus of attention using relatively simple variables. The aim of this study was to investigate the constrained action hypothesis by underlying neurophysiological mechanisms tests of the lower extremity muscle in vertical jump under the impression of Focus of Attention Types. For this purpose, 12 male professional volleyball players (mean age: 24±1.92, mean weight: 73.5±8.7) performed a vertical jump on the force plate under two conditions in a counterbalanced order: external focus and internal focus. EMG activity of the lower extremity muscle was measured during jumps by using EMG device that coupled with force plate. Paired t-test results showed height of jump under the external focus was greater than that of the internal focus, while there were no significant differences in onset and offset times of the muscles activity between attentional focus conditions (onset times:(P=0.085), offset times:(P=0.08)). Also, the results show significant increases in EMG of the lower extremity with internal focus during concentric phase (P=0.005). However, there was no significant difference in EMG of these muscles between the internal and external focus in the eccentric phase (P=0.069). These results suggest that the intermuscular of coordination are not affected by the focus conditions but the intermuscular coordination is enhanced by the external focus of attention and the external focus of attention increase develop more automation of motor control.
  Keywords: Vertical Jump, Timing muscles, EMG activity, Focus Of Attention
 • Zahra Fathi Rezaie *, Kosar Abbaspour, Seyed Hojjat Zamani Sani Pages 103-120
  The growth of all aspects of the child's existential origins arises. Environmental affordances are considered as a provocative factor to exploit opportunities and promote developmental change. The purpose of this study was to investigate the effect of play in two space, natural outdoor and indoor space on the social and perceptual development of preschool children. For this purpose, semi-experimental research design with pretest–posttest design and two homogeneous groups was used by convenient method. Statistical sample of research were 30 pre-school children aged 4/5-6/5 that 15 of them at the Natural School (natural outdoor space) and 15 in kindergarten (indoor space) registered. To measure social development, the Vineland Social Maturity Scale and to assess perceptual development, the Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration was used. Results of mixed ANOVA showed that activity in outdoor and indoor, had a positive and significant effect on the social and perceptual development of children, but playing in nature had a greater effect on the social and perceptual development of children than indoor space. So that 84% of changes in social age and 88% of changes in their visual-motor Integration were due to outdoor activities. Therefore, the natural environment has a greater improvement in the social and perceptual development of children.
  Keywords: Freely play, nature, Social development, perceptual development, preschool children
 • Sohila Shahbazi, Farhad Nazari, Jalal Dehghanizade * Pages 121-144
  The present study aimed to investigate the validity and reliability of the Persian version of the mental training questionnaire in sport. The research method is applied and development tools which the method of data collection was field research. For this purpose, 242 athletes of various sports have completed the questionnaire of Behnke et al (2017). Confirmatory factor analysis based on structural equation modeling was used to determine the structural validity, and the internal consistency and concurrent reliability of the questionnaire were assessed using Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the three-factor structure of mental skills (fundamental, performance and interpersonal skills) and the two-factor structure of mental techniques (mental imagery and self-talk) have a good fit. Cronbach's alpha coefficient was more than 0.7 for the whole questionnaire and five components, which shows the internal consistency of the questionnaire. Thus, can be used from mental training questionnaire in sport for evaluating mental training in Iranian athletes.
  Keywords: Structural Validity, Reliability, Mental training, Questionnaire, Sport
 • MohammadMahdi Amini *, Elahe Arabameri, MohammadHosein Alizadeh, Farhad Tabatabaee Ghamsheh Pages 145-164

  The aim of this study was to investigate Motor coordination of lower extremity in instep soccer kick. The participant of this study were 24 elite soccer players of professional Iran league which weren't have any injury in last 6 months. Twelve healthy subject (age 25.87±1.2years, height180.7± 4.6cm, and weight 77.25 ± 5.1 kg) and twelve ones (age25.25± 1.39 years, height181.37 ±5.0cm, weight 76.12±8.02kg) were the players who at least 2 years passed of their ACL reconstruction surgery. After 10 minutes of warm-up and performing five instep kicks, fifteen 14 mm spherical reflective marker were installed on specific anatomical points in the lower extremities; Then subjects performed instep kicks for three times. For performing each kicks subject keep out 3 steps from ball, then approach to the ball with 30° angle and kicks the specific goal are with dimension of 1.5mₓ1.5m, 5m distance to the ball and 0.5-meter distance from the ground. The kicks were records by motion analysis system with five digital cameras (Viconvcam 460) with a frequency of 200 Hz. Angels and ranges of motion of the hip, knee, ankle, foot& also thigh and shank angular velocity were calculated by using of Vicon work Station and Excel-2007 in the setting of MATLAB software. Data analysis were done in SPSS-18 software and by using of MANOVA test at significance level of 0.05.Significant difference results indicated in hyper extension angle of the hip, knee and ankle angle (P<0.05)but there was no significant difference in range of motion of the hip and thigh angle before ball impact (P>0.05). and also, there was no significant difference between the angular velocity of the hip of two groups (P=0.63). However, significant difference were found in the angular velocity of the shank in both groups (P=0.00). According to these results it can be concluded that reconstructed ACL surgary would change the mechanism of control& motor program of instep soccer kick and would have the most effective in the ankle & knee angle and have the lowest impact on the movement of the hip. Therefore, it is recommended that coaches& those who involved in sports teams should pay attention to these results.

  Keywords: Instep soccer kick, Motion analysis, Motor Coordination, ACL reconstruction