فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد شریعتی نیاسر*، مجید معارف صفحات 5-19
  ابوبکر احمد بن حسین خسروجردی بیهقی از محدثان و عالمان معروف اهل سنت در قرنهای چهارم و پنجم قمری و دوران طلایی حدیث اهل سنت است. وی از مروجان و احیاگران مکتب شافعی است و کتابهای «السنن الکبری»، «معرفه السنن و الآثار» و «السنن الصغیر» وی اعتبار والایی نزد اهل سنت دارند. اثر دیگر وی «شعب الإیمان» است که با توجه به حدیث مهمی از پیامبر(ص)، در بیان تعداد شعبه های ایمان نوشته شده است. این کتاب جامعی از روایات اعتقادی و اخلاقی است که وی آن را با الهام از کتاب المنهاج حلیمی در 77 باب تنظیم کرده است. از ویژگیهای برجسته آن، ذکر اسناد و طرق احادیث به همراه اشاره به طریق تحمل، نقد سندی و محتوایی احادیث، شناسایی احادیث جعلی و پرهیز از نقل آنها، تبویب و دسته بندی احادیث و تبیین و توضیح آنها، بیان نکته های غریب الحدیثی، و ذکر پاره ای از گزارشهای تاریخی است که این اثر را از دیگر آثار مشابه خود متمایز ساخته است.
  کلیدواژگان: بیهقی، شعب الإیمان، جامع حدیثی، جوامع روایی اهل سنت، کتاب المنهاج حلیمی
 • مهدی رهبر* صفحات 20-27
  از جمله شرایط صحت نماز جماعت، اتصال بین صفوف نماز است. از نظر فقه امامیه، صفوف نماز نباید بیش از یک قدم متعارف یا مقداری که عرفا نزدیک محسوب می شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و ماموم در یک مکان مانند مسجد باشند، یا مکان متعدد باشد. روایات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از جمله ادله دیدگاه امامیه می باشد. فقهای اهل سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت اتحاد مکان نماز، امکان آگاهی ماموم از نماز امام جهت تبعیت از او کفایت می کند و اگر نماز در مسجد اقامه شود، با فاصله زیاد بین صفوف نیز نماز جماعت صحیح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی رعایت فاصله کمتر از 300 ذراع و برخی نزدیکی عرفی را لازم می دانند و گروهی نزدیکی صفوف را لازم نمی دانند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با هدف دستیابی به حکم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبیین مقدار فاصله بین صفوف، به بررسی و تحلیل دیدگاه های مختلف در این زمینه پرداخته می شود. طبق یافته های تحقیق و دیدگاه نگارنده، لزوم رعایت فاصله یک قدم متعارف بین صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتیاط در شبهه وجوبی که دایر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مکان نماز در این حکم مدخلیتی ندارد.
  کلیدواژگان: نماز جماعت، اتصال صفوف، امام و ماموم، اتصال عرفی، اتحاد مکان
 • محمدرضا کیخا*، عبدالله فتوحی صفحات 28-34

  خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تاثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتما متصل به عقد باشد، یا اینکه می تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته اند؛ جمهور فقهای اهل سنت، منفصل بودن آن را صحیح نمی دانند، اما فقهای امامیه و ابویوسف حنفی شرط منفصل را صحیح می دانند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه امامیه و ابویوسف به دلیل وجود مصلحت عقلایی و اطلاق دلایل مشروعیت خیار شرط و عموم روایت «المومنون عند شروطهم» و عدم تخصیص یا تقیید آنها و نیز شمول فلسفه مشروعیت خیار شرط، از قوت بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قرارداد شرط منفصل صحیح خواهد بود.

  کلیدواژگان: خیار، شرط، متصل، منفصل، مذاهب اسلامی
 • احمد خسروی*، ایوب شافعی پور، مهران آبشیرینی صفحات 35-48

  یکی از مسایل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قایل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را بر عهده ولی فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفا در بعد فقهی و آن هم منصب ولایت فقیه برمی شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: رهبری، ولایت، بانوان، فقه مقارن، حقوق موضوعه
 • امان اله ناصری کریموند*، علی مطوری صفحات 49-63

  علامه طباطبایی در خلال بحثهای تفسیری خود، آرای مفسران فریقین را به طور گسترده مورد استناد، بررسی و قضاوت قرار داده است. یکی از این تفاسیر که از نظر ایشان دارای ارزش ویژه ای می باشد، تفسیر الکشاف زمخشری است. علامه در مواردی به این تفسیر استناد و از آن بهره گیری نموده و در موارد متعددی نظرات تفسیری وی را تایید نموده است. همچنین در موارد مختلفی به بررسی و مقایسه دیدگاه زمخشری با آرای خود یا دیگر مفسران پرداخته و گاهی نیز لغزشهای تفسیری زمخشری را ذکر و با دلایل و مستندات قرآنی به نقد و رد آن نظرات پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی مواجهه علامه با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان به نگارش درآمده است. بدین ترتیب نگارنده پس از کشف گونه های مختلف بررسیهای علامه در المیزان، نمونه هایی از آیاتی را که در آن به بررسی تفسیر الکشاف پرداخته شده، به عنوان شاهد مثال ذکر می کند. البته در بحثهای اختلافی پس از ذکر دیدگاه زمخشری و بیان قضاوت علامه نسبت به آن، نظرات این دو مفسر بر چند تفسیر مرجع از مفسران شیعه و اهل سنت (به عنوان تفاسیر معیار) عرضه شده که غالبا دیدگاه علامه، به دلیل مستند بودن به قرآن، صحیح تر بوده و گاهی نیز نظر زمخشری بر نظر علامه ترجیح داده می شود. در نتیجه گرچه دو مفسر در مواردی اختلاف نظر دارند، اما در موارد قابل توجهی فهم نسبتا مشترکی از قرآن داشته اند، به طوری که علامه در مواردی نظرات زمخشری را تایید نموده و به آرای ایشان استناد می نماید و در مباحثی نیز به تنقیح، تصحیح و نقد اقوال وی می پردازد.

  کلیدواژگان: تفسیر المیزان، محمدحسین طباطبایی، الکشاف، جارالله زمخشری، نظرات زمخشری
 • سید احمد موسوی باردئی*، خدیجه حسین زاده صفحات 64-77

  نفخ صور یکی از «اشراط الساعه» است که مفسران در زمینه چیستی و تعداد آن اختلاف نظر دارند. از این رو، نوشتار حاضر در صدد است با ادله نقلی به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه برگزیده را مشخص نماید. نتیجه آنکه استشهاد به ادله قرآنی و «اصاله الحقیقه»، ما را به این امر رهنمون می کند که الفاظ برای ارواح و اهداف معانی وضع شده اند و نفخ صور فعل وجودی احیا و اماته است. تعداد نفخات صور طبق نص آیات، روایات و دلیل عقلی، سه نفخه است. فاعل مستقیم آن خداوند متعال است و گاهی غیرمستقیم به اسرافیل یا ماموران اسرافیل، اسناد داده شده است.

  کلیدواژگان: ماهیت نفخ صور، نفخه اماته، نفخه احیا، آیه 68 زمر
 • عاطفه زرسازان*، آمنه زنجانپور صفحات 78-94

  در تمدن نوین اسلامی، توجه به رشد و توسعه، جایگاه محوری دارد؛ زیرا نقش توسعه در تحول انسان و جامعه در ادوار گوناگون تاریخی مورد تایید قرآن واقع شده و کارکردهای آن در ابعاد مختلف، سبب تحول ملتها گردیده است. از این رو، مبانی و شاخصه های توسعه، دو مفهوم قابل مطالعه در قرآن کریم می باشند که بررسی آنها در این عصر به دلیل توسعه های روزافزون جوامع و کشف مرزبندیهای مکتب اسلام با آنها ضروری می نماید. به همین منظور پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، بر مبانی خدا محوری، نفی ستمگری و ظلم پذیری، داشتن هدف و آینده نگری، آگاهی و دانش، و سعی و تلاش تاکید داشته و شاخصه هایی چون ایجاد قدرت و عزتمندی، گسترش عدالت، فقرزدایی، ایجاد عمران و آبادانی، و اشتغال زایی را تبیین کرده است.

  کلیدواژگان: توسعه، عدالت، فقرزدایی، قرآن کریم و توسعه
|
 • Hamed Shariati Niyasar *, Majid Maaref Pages 5-19
  Abu Bakr Ahmad ibn Hussein Khosrowjerdi al-Bayhaqi is one of the famous Sunni scholars in the fourth and fifth centuries AH and the golden age of Sunni hadith. He is one of the promoters and revampers of Shafi‘i school and the books “Al-Sunan Al-Kubra”, “Ma‘rifah Al-Sunan wa Al-Athar”, and “Ma‘rifah Al-Sughra” are highly credited to Sunnis. His other work is “Shu‘ab Al-Iman” which is written according to an important hadith of the Prophet expressing the number of branches of faith. This is a comprehensive book of religious and moral traditions, which was greatly influenced by the book “Al-Minhaj” by Halimi and has 77 sections. Its salient features include mentioning the documents and ways of the hadiths with reference to tolerance, criticism of documenting and content of the hadiths, identifying the forged traditions and avoiding quoting them, categorization, interpretation and explanation of the hadiths, giving odd points and quoting historical reports which distinguish this work from other similar works.
  Keywords: Al-Bayhaghi, Shu‘ab Al-Iman, Collection of Hadiths, Collections of Sunni Hadiths, Al-Minhaj by Halimi
 • Mahdi Rahbar * Pages 20-27
  One of the conditions of the congregational prayer is the connection between the ranks of the prayer. According to the jurisprudence of the Imamiyyah, the ranks of the prayer should not be more than one step or a distance that is considered to be customarily close, whether the Imam and the follower are in the same place like a mosque or different places. Traditions, consensus and requirements of the custom of the believers, are among the evidences of Imamiyyah’s view. Sunni scholars, referring to the consensus, believe that in the case of unity of place in congregational prayer, it is sufficient for followers to be aware of the Imam’s prayers to follow him, and if the prayer is performed in the mosque, the congregational prayer is correct even if the ranks are distant, and if the prayer is performed outside the mosque, some consider the distance less than 300 meters necessary and some believe that a customary closeness is sufficient but some others believe that closeness of the ranks is not necessary. In this paper, using descriptive-analytical method and library resources, we study and analyze different perspectives in this field in order to achieve the Shariah order of joining the ranks of congregational prayer and explaining the amount of distance between ranks. According to the research findings and the author’s point of view, the necessity to observe a standard step distance between ranks whether in the mosque or outside is proportionate and the unity of prayer is not included in this order.
  Keywords: Congregational prayer, Connection of Ranks, Imam, the Follower, Customary Connection, Unity of Place
 • Mohammad Reza Kaykha *, Abdullah Fotouhi Pages 28-34

  Option of Condition is one of the most widely used legal entities in Islamic jurisprudence and Islamic law and has an impact on the relations between the parties of contracts, which have been explained by the jurisprudents of Islamic denominations. One of the most controversial issues surrounding this option is whether the period of the option should be attached to the contract or can it be disconnected? All Islamic religions have accepted the option of condition itself, but the Sunni jurists do not consider it to be detached. However, the jurists of Imamiyyah and Abu Yusuf Hanafi consider the Option of Detached Condition to be correct. The findings of this descriptive-analytical study show that Imamiyyah and Abuyusef’s theory is stronger due to the existence of rational expediency and to the reasons for the legitimacy of the option of condition and the generality of the tradition “المومنون عند شروطهم” which means “The believers are upon their conditions.” and the believers are not bound about this and also the philosophy of legitimacy of the option of condition. As a result, the contract of detached condition will be correct.

  Keywords: Option, Condition, Attached, Detached, Islamic Denominations
 • Ahmad Khosravi *, Ayoub Shafeipoor, Mehran Abshirini Pages 35-48

  One of the issues discussed in Islamic jurisprudence, is permission or the lack of permission for women to hold positions like the leadership of the government. This descriptive-analytical study paid to comparative study of this issue in Jurisprudence of Islamic Denominations and Iranian Law. In Jurisprudence of Islamic Denominations, except one sect (Shabibiyyah), all consider that women are not authorized to hold this position. In the legal system of Iran, it is best to reconcile the rule of Islamic law (the will of God) and the rule of law (the will of the people) and the management of the society that based on the rules of the Islamic jurisprudence has been placed on Wali al-Faqih and management of society that based on the rule of law has been placed on the elected leader of the people. The prohibition of leadership of women has just been put in the jurisprudential aspect, and it is the position of Wilayah al-Faqih. There are no prohibitions on the subject in this regard.

  Keywords: leadership, Wilayah, Women, Comparative Jurisprudence, Statutory Law
 • Amanalah Naseri Karimvand *, Ali Matouri Pages 49-63

  Al-Mizan’s author has widely cited, analyzed and judged the views of commentators from different Islamic Denominations during his interpretative discussions. One of these interpretations which had a special value for Allameh Tabatabi is Zamakhshari’s interpretation of the Holy Quran called “Al-Kashshaf”. Allameh has cited and used this interpretation in many cases and in several other cases he has also confirmed his interpretive views. Besides, he has reviewed and compared Zamakhshari’s perspective with his own and other interpreters’ opinions in many different cases. He has mentioned Zamakhshari’s interpretation slips and discussed or rejected these views with Quranic documentation and reasons. This study is a descriptive-analytical one with the aim of finding the attitude of Allameh towards the viewpoints of Zamakhshari in the interpretation of al-Mizan. Therefore, the author cites examples of verses in which he explores the interpretation of Kashshaf, as an example, after discovering the different types of Allameh studies in al-Mizan that of course, in the controversial discussions that have followed Zamakhshari’s view and the statement of Allameh’s judgment, these two commentators have commented on several reference interpretations of Shiite and Sunni commentators {As standard interpretations}, often because of Allameh’s view {The reason for the Quran being documented} is more correct and sometimes Zamakhshari’s view is preferred to Allameh’s. As a result, although the two commentators disagree on a number of occasions, they substantially share a common understanding of the Quran, in which Allameh occasionally endorses the views of Zamakhshari’s, citing his views, and also expurgates, corrects, and criticizes his views.

  Keywords: Tafsir al-Mizan, Mohammad Hosein Tabatabai, Al-Kashshaf, Jarallah Zamakhshari, Zamakhshari’s Views
 • Seyed Ahmad Mousavi Bardei *, Khadijeh Hosein Zadeh Pages 64-77

  “Blowing the Trumpet” is one of The Signs of Time that interpreters have different views about its nature and its number. So, this paper is trying to show the chosen view by traditional reasons in a descriptive-analytical way. As a result of trusting on Quranic reasons and “principle of precise and literal meaning of a word”, words are coined for the kernel of meaning and blowing in trumpet is existential work of giving life and making death. According to Quranic verses, narrations and intellectual reason, numbers of trumpet blowing are three. Its direct doer is Almighty Allah and sometimes it ascribes indirectly to the Angel Israfil and his agents.

  Keywords: The Nature of Blowing the Trumpet, Blowing for Revival, Blowing for Death, Quran (Zumar: 68)
 • Atefeh Zarsazan *, Ameneh Zanjanpoor Pages 78-94

  In modern Islamic civilization, attention to growth and development is central because development in the evolution of man and society is in various historical periods approved by the Quran and its functions in various dimensions have led to the transformation of nations. Thus, the foundations and attributes of two concepts that can be studied in the Quran Whose review in this age is necessary due to the growing development of communities and the discovery of the boundaries of the school of Islam for this purpose, the present research is descriptive-analytic on the basis of God’s principle, the negation of oppression and oppression, having purpose and prospect, knowledge and knowledge, effort and effort to avoid lavish emphasis and features such as creating power and excellence, expanding justice, poverty alleviation, building construction and development, and job creation.

  Keywords: Development, Justice, Poverty alleviation, Holy Quran