فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 74 (تابستان 1399)
 • پیاپی 74 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • الهه هوشمند، علیرضا رمزی، جمشید جمالی، علی وفایی نجار*، لیلا قلندرابادی، بهاره بشروئی شرق صفحات 1-9
  مقدمه

  بررسی ادبیات پژوهش در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانیو رضایت شغلی بیانگر آن است که هر دو متغیر نقش مهمی در موفقیت و تحقق اهداف یک سازمان دارند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف سنجش رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری داده ها تحلیلی- همبستگی می باشد. این پژوهش در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ستادی شاغل در بیمه سلامت استان خراسان رضوی در شهر مشهد بودند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه عوامل دموگرافیک، رفتار شهروندی سازمانی پژوهشگرساخته و رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی شامل: ضریب همبستگی Pearsonو رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شد. تمامی تجزیه و تحلیل های مذکور با استفاده از نرم افزار 16SPSS صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و همچنین میانگین رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی بیمه سلامت استان خراسان رضوی در شهر مشهد در حد متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی Pearson نشان دادند که رابطه ضعیفی بین رضایتمندی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (016/0=P=، 285r).

  نتیجه گیری

  توانایی ایجاد شیوه ها و روش های متنوع برای نوآوری در امر رضایت شغلی کارکنان و ایجاد یک فرایند مطلوب (عالی) در این زمینه در سازمان در دنیای کنونی به لحاظ نقش برجسته و بارز نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت لازم است رهبران از طریق نوع رهبری و طرح شیوه های مناسب، رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند و به شکل دخالت مستقیم، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، بیمه سلامت، خراسان رضوی
 • زینب آزادیان، یدالله عدالت پناه*، سوسن رستم پور صفحات 10-18
  مقدمه

  با توجه به آمار فزاینده متولدان نارس طی سال های اخیر و زیادبودن میزان مرگ ومیر نوزادان به دلیل نارس بودن و اینکه این کودکان در آینده در معرض خطر معلولیت هستند، لازم است در زمینه زایمان زودرس و راه های تشخیص نوزاد نارس اطلاعاتی در دسترس باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص های منتخب خونی در زایمان ترم و پره ترم در خانم های مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی بود که در سال 1398 روی 110 زن مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، زنان باردار در دو گروه ترم و پره ترم قرار گرفتند. 80 نفر از نمونه آماری زایمان ترم و 30 نفر زایمان پره ترم داشتند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت و بعد از گرفتن رضایت از شرکت کنندگان شاخص های آهن خون، پلاکت خون، شاخص توده بدنی، گلبول های سفید، گلبول های قرمز، فریتین و TIBCبررسی شد. تجزیه وتحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین آهن خون، پلاکت خون، شاخص توده بدنی، گلبول های سفید، فریتین و TIBCدر زنان ترم نسبت به زنان پره ترم بیشتر بوده است (05/0 <P). میانگین گلبول های قرمز خون در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است (05/0 >p).

  نتیجه گیری

  با توجه به ضرورت و اهمیت ارتقای سطح باروری سالم، اهمیت شاخص سلامت مادر و نوزاد به عنوان شاخص های ملی سلامت، شیوع کمبود برخی از فاکتورهای خونی و عوارض ناشی از آن و همچنین اهمیت شاخص توده بدنینرمال در سیر بارداری و زایمان کم خطر، توجه به این فاکتورها می تواند در کاهش زایمان زودرس موثر باشد.

  کلیدواژگان: زایمان زودرس، زایمان طبیعی، زنان باردار، فاکتورهای خونی
 • عباس حیدری، فاطمه حاجی آبادی*، زهرا سادات منظری صفحات 19-31
  مقدمه

  بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی به خاطر داشتن لوله داخل تراشه و نیز به علل دیگر قادر به برقراری ارتباط نیستند و مشکلات زیادی را در این رابطه تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف کشف تجربیات بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از ناتوانی در صحبت کردن و نیز کشف اشارات غیرکلامی استفاده شده توسط آن ها برای ابزار نیاز انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه تحلیل محتوای کیفی حاضر روی 15 بیمار تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه در سال 1395 در ایران انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشاهده استفاده شد. نمونه گیری به روش هدفمند با انتخاب افراد دارای تجربیات غنی انجام شد. از روش تحلیل محتوای کیفی نوع مرسوم برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  چهار مضمون اصلی «ناتوانی در حرف زدن ریشه مشکلات، بلوک عجزآور کانال های ارتباط، اشارات درک نشده و تلاش برای برقراری ارتباط» از توصیف های عمیق مشارکت کنندگان حاصل شد.

  نتیجه گیری

  بیماران هوشیار بخش مراقبت های ویژه مشکلات ارتباطی بسیاری را در حین بودن تحت تهویه مکانیکی متحمل می شوند، به طوری که قادر به ابراز نیازهای خود نیستند و این موضوع می تواند ترس، ناامیدی و آشفتگی را برای بیمار به همراه داشته است. این بیماران از روش های مختلف اعم از ایماواشاره، ضربه زدن به تخت و لب خوانی برای ابراز نیاز های خود استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: ارتباط، بخش مراقبت های ویژه، بیمار هوشیار، تحلیل محتوا، تهویه مکانیکی
 • احسان کشاورزی، سعید شاکریان*، محسن قنبرزاده صفحات 32-43
  مقدمه

  کبد چرب از رایج ترین بیماری های کبدی قرن است که در آن تعادل لیپیدی خون به هم می خورد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتیین های پلاسما و آنزیم های کبد مردان دارای کبد چرب است که در زمستان 1398 در شهر دهدشت انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. به همین منظور آزمودنی های این تحقیق شامل 40 مرد با کبد چرب بود که به چهار گروه تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن، تمرین هوازی و دارونما، مکمل آویشن و کنترل تقسیم شدند. گروه مکمل آویشن و گروه تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن روزانه در دو وعده (ناهار و شام)، هر وعده یک کپسول 2 گرمی و گروه دارونما در هر وعده (ناهار و شام) یک کپسول 1 گرمی نشاسته مصرف کردند. برای برنامه ی تمرین هوازی آزمون شاتل ران را در شش جلسه اجرا کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه وتحلیل شد. از آزمون تی زوجی برای مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون و از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه ی بین گروهی استفاده شد. همچنین سطح معنی داری برای تمام روش های آماری در سطح احتمال 05/0≥P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد غلظت پلاسمایی آنزیم آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کلسترول تام، تری گلیسرید و لیپیوپروتیین با چگالی پایین در پیش آزمون با انجام دو هفته فعالیت ورزشی هوازی همراه با مکمل آویشن نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری را نشان داد (05/0≤p). همچنین یافته ها نشان داد لیپوپروتیین با چگالی بالا در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری داشت (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن روی آنزیم های کبد و لیپیدهای پلاسما تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی هوازی، آنزیم های کبدی، آویشن و لیپوپروتئین های پلاسما
 • یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور*، ایمان پولادی، سجاد رجایی نژاد صفحات 44-52
  مقدمه

  گیاهان دارویی به دلیل داشتن ترکیبات متنوع ضدقارچی می توانند در درمان بیماری ها موثر باشند. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر و بارهنگ علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون تنی صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع تجربی بوده است. گیاهان جاشیر و بارهنگ در فصل بهار از فروشگاه های یاسوج تهیه شدند و شرکت دارویی زردبند یاسوج آن ها را ازنظر علمی تایید کرد و پس از ارسال به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، عصاره استخراج شد. به منظور تهیه ی عصاره ی آبی گیاهان، به 30 میلی لیتر آب مقطر، 3 گرم پودر گیاه اضافه شد و به مدت 24 ساعت روی شیکر (بهداد، تهران، ایران) قرار گرفت. سویه ی استفاده شده در مطالعه ی حاضر کاندیدا آلبیکانس ATCC 10231 است که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد. در مطالعه ی حاضر از غلظت های 5/7، 15 و 30 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ی الکلی شده ی جاشیر و بارهنگ و برای اندازه گیری قطر هاله ی عدم رشد برحسب میلی متر از روش انتشار دیسک کاغذی استاندارد استفاده شد. برای اندازه گیری حداقل غلظت مهاری از MIC50 و  MIC90 استفاده شد. در پایان تعداد سلول های زنده شمارش و داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون آنووا تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در غلظت 30 میلی گرم بر میلی لیتر حداکثر قطر عدم تشکیل هاله مشاهده شد که برای جاشیر 3/15 میلی متر و بارهنگ 4/12 میلی متر بوده است. درخصوص حداقل غلظت مهارکننده نتایج نشان داد MIC50 و MIC90 به ترتیب برای جاشیر 19 و 38 میکروگرم بر میلی لیتر و برای بارهنگ 14 و 29 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد (05/0<p). درخصوص شمارش زنده نتایج نشان داد در رقت 10 کمترین تعداد سلول زنده تشکیل شد که برای جاشیر میانگین CFU/ml 3/7 و برای بارهنگ CFU/ml2/4 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  جاشیر و بارهنگ به دلیل داشتن ترکیبات دارویی موثر، مانع فعالیت کاندیدا آلبیکانس می شوند.

  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکانس، بارهنگ، جاشیر، فلوکونازول
 • معین کرمانی، پریسا پورفرخ، جمشید جمالی* صفحات 53-64
  مقدمه

  پاندمی جدید ناشی از کرونا ویروس 2019، اثرات مخرب فراوان روانی و جسمانی داشته است. دانشجویان علوم پزشکی می توانند در کاهش اثرات مخرب این بیماری نقش بسزایی داشته باشند؛ اما لازمه آن داشتن آگاهی در زمینه این بیماری است. در این مطالعه بر آن بودیم تا سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به منظور شناسایی هرگونه شکاف در دانش آن ها و کمک به بهبود آن ارزیابی کنیم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت، 463 دانشجو بررسی شدند. دانشجویان با استفاده از نمونه‎گیری مبتنی بر وب، پرسش نامه محقق ساخته آنلاین طراحی شده در گوگل داک را تکمیل کردند. داده‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و در سطح 5 درصد تفسیر شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره آگاهی دانشجویان در حیطه اپیدمیولوژی بیماری 31/15±56/87، حیطه سوالات بالینی 12/20±06/53، حیطه سوالات پیشگیری و انتقال 20/22±91/58 و حیطه ویروس شناسی و اطلاعات پایه 74/24±40/55 و در مجموع 09/12±44/63 از 100 بود. میزان آگاهی زنان در زمینه پیشگیری و انتقال از بیماری کووید 19 به طور معناداری بیشتر از مردان بود (017/0=P).

  نتیجه گیری

  به طورکلی، سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سطح متوسط ارزیابی می شود. با توجه به نقش مهم دانشجویان در کنترل و شیوع عفونت، پیشنهاد می شود آموزش های بیشتری به منظور افزایش آگاهی نسبت به این ویروس نوظهور انجام گیرد تا از توانایی کافی آنان برای مقابله با این همه گیری اطمینان حاصل شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، ایران، پاندمی کووید 19، دانشجویان
 • پروانه لایق، فائزه فیاض، امیرعلی مودی قالیباف، زهرا شهریاری، سمیه معین درباری*، آرزو نادری مقدم صفحات 65-71
  مقدمه

  امروزه پاندمی ناشی از بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID 19) به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. علایم و نشانه های بالینی بیماری  COVID-19 مشابه با برخی از عفونت های تنفسی باکتریایی و ویروسی دیگر از جمله سل ریوی می باشد؛ بنابراین تشخیص دقیق بیماری بسیار اهمیت دارد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر خانم باردار جوانی معرفی می شود که مبتلا بهسل پلور می باشد.

  معرفی بیمار

  بیمار خانمی 24 ساله بود که حاملگی اول خود را تجربه می کرد و در هفته 34 حاملگی با علایم تب، افزایش ضربان قلب، تنگی نفس و کاهش صدای قفسه سینه به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد واقع در خراسان رضوی مراجعه کرده بود. با توجه به یکسانی علایم بالینی بیمار با علایم همه گیری بیماری COVID-19 از جمله بروز تب و علایم تنفسی، بیمار در بخش مراقبت های ویژه COVID-19 بستری شد. در نهایت با توجه به نتیجه منفی آزمون RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) برای COVID-19 و با توجه به گزارش CT (Computed Tomography) که نشان دهنده برخی از نماهای غیر شایع درگیری ریه در بیماران مبتلا به COVID-19 بود و همچنین شباهت علایم بالینی بیمار با علایم سل، سل پلور برای این بیمار تشخیص داده شد و سرانجام با شروع درمان ضد سل، بهبود در علایم وی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  توجه به تمام نماهای موجود در CT بیمار و در نظر گرفتن تمام تشخیص های افتراقی، از بستری شدن بی دلیل بیماران در بخش COVID-19 جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: حاملگی، سل ریوی، COVID-19
 • شبنم محمدی*، حسین حقیر صفحات 72-82
  مقدمه

  امروزه جوایز علمی و ادبی بی شماری یافت می شود که جایگاه خاصی دارند؛ اما هیچ یک از حیث اعتبار به جایزه نوبل نمی رسند. با توجه به اینکه داستان تلاش های قهرمانانه برندگان جایزه نوبل برای محققان به ویژه پژوهشگران جوان پیام ارزشمندی دارد و ممکن است بتواند (هر چند اندک) بر نحوه تنظیم برنامه های آینده آن ها تاثیر بگذارد، در پژوهش حاضر سعی شده است به مروری بر دریافت کنندگان جایزه نوبل در زمینه علوم اعصاب پرداخته شود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه کتابخانه ای حاضر از کتب و مقالات مختلفی استفاده شد. سپس مطالب طبقه بندی و ارایه گردید.

  یافته ها

  Golgi و Cajal تحقیقاتی را درباره ساختار بنیادین دستگاه عصبی انجام دادند. بارانی به دلیل پژوهش در مورد سیستم وستیبولار گوش، Schally و Gillman به دلیل تحقیق در زمینه هیپوفیز و Spray به دلیل ابداع روش Split-Brain جایزه نوبل را دریافت کردند. همچنین Shrington و Adrianبه دلیل انجاممطالعاتی در ارتباط با انسفالوگرافی و ارسال پیام عصبی، Loewi و Hallett به دلیل کشف تبادلات شیمیایی پیام رسان های عصبی سیستم اتونوم، Axelord به دلیل کشف مکانیسم انتقال سیستم عصبی سمپاتیک (به صورت مشترک با Euler و Katz)، Gasser و Erlanger به دلیل شناخت الکتروفیزیولوژی اعصاب، Ecelss به همراه Hodgkin و Huxley به دلیل شناخت مکانیسم های درگیر در تحریک و مهار اعصاب، Hubel و Wiesel به دلیل پژوهش درباره سیستم بینایی، کندل به دلیل مطالعه در زمینه فیزیولوژی حافظه (به همراه Carlsson و Greengard) و May-Britt به همراه همسرش و O'Keefe به دلیل کشف سلول های سامانه موقعیت یابی در مغز انسان به طور مشترک برنده جایزه نوبل شدند.

  نتیجه گیری

  نکته ای که در زندگی این دانشمندان به چشم می خورد این است که آن ها تک بعدی نبودند و در زمینه های مختلف خوش درخشیدند. آن ها سختی های فراوانی را پشت سر گذاشتند و با وجود مشکلات فراوان با علاقه و پشتکار زیاد کار کردند.

  کلیدواژگان: اعصاب، برندگان، جایزه، نوبل
 • مهدی ماه پروی، محمد قاسمی نامقی* صفحات 83-92
  مقدمه

  رویکرد بازاریابی اجتماعی نوعی استراتژی متداول در بهداشت جهانی است و هدف کلی آن اطمینان از ارتقای دانش و اصلاح نگرش در مخاطب است تا پایه گذار تغییر رفتار برای حفظ سلامت در فرد و جامعه شود. هدف از مطالعه حاضر مروری بر مطالعات انجام شده با استفاده از تیوری بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت در ایران است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری مقالات فارسی و انگلیسی مناسب و مرتبط با جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar, Scopus, ProQuest, Web of Science, PubMed و پایگاه های فارسی SID و Magiran با استفاده از کلیدواژه های فارسی شامل آموزش، آموزش بهداشت، تیوری بازاریابی اجتماعی، سلامت، رفتار سلامت، تغییر رفتار و معادل انگلیسی آن ها از سال 1390 تا 1398 گردآوری شدند. در فرایند جست وجو، 412 مقاله به دست آمد که پس از حذف موارد تکراری و غربالگری عنوان، چکیده و متن اصلی، 395 مقاله خارج و 17 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  مطالعات یافت شده ازنظر طراحی شامل نیمه تجربی، مورد-شاهدی، مقطعی و کیفی و در گروه های مختلف هدف همچون رانندگان، دانش آموزان، زنان باردار و افراد میان سال بود. در تمام مطالعات تیوری، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبتی در تغییر رفتار هدف و پیشگویی رفتار داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر چارچوب بازاریابی اجتماعی بر عوامل بررسی شده تاثیر مثبت داشته است و مطالعات کیفی نیز قادر به شناسایی نیازها و انگیزه های مخاطبان در اتخاذ رفتار هدف بوده است، به نظر می رسد این چارچوب مفهومی با توجه به مشتری محور بودن آن می تواند در اولویت طراحی مداخلات تغییر رفتار در حوزه سلامت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تغییر رفتار، تئوری بازاریابی اجتماعی، سلامت
|
 • Elaheh Hooshmand, Alireza Ramzi, Jamshid Jamali, Ali Vafaee Najar *, Leila Ghalandarabadi, Bahare Boshrouei Shargh Pages 1-9
  Introduction

  A review of the research literature on organizational citizenship behavior(OCB) and job satisfaction indicates that both of these variables play a peculiar role in the success of an organization in achieving its objectives. With this background in mind, the current study was investigated to assess the relationship between job satisfaction and OCB of employees working in the Health Insurance Department of Khorasan Razavi.

  Materials and Methods

  This analytical-correlational research was conducted on all the staff employed in the Health Insurance Department of Khorasan Razavi Khorasan Razavi in 2019 using a practical design. The data collection tools included demographic form, a researcher-made organizational citizenship behavior questionnaire, and  Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ). The obtained data were analyzed in SPSS software (version 16) using descriptive and inferential statistics, including Pearson correlation and linear regression.

  Results

  As evidenced by the obtained results, mean OCB and its dimensions, as job satisfaction among employees working in the Health Insurance Department of Khorasan Razavi Khorasan Razavi. Pearson correlation coefficient showed a weak relationship between job satisfaction and OCB (r = 0.285; P= 0.016).

  Conclusion

  In today's world, the ability to develop various methods to bring innovation to employee job satisfaction and create an excellent process in organizations is of utmost importance due to the major role of human resources. To promote OCB among employees working in Health Insurance Department, the leaders should increase employee job satisfaction, which in turn, results in improved OCB through direct involvement.

  Keywords: Organizational citizenship behavior, Job satisfaction, Khorasan Razavi- health insurance department
 • Zeinab Azadian, Yadolah Edalatpanah *, Susan Rostampur Pages 10-18
  Introduction

  Due to the increasing number of premature births in recent years, high mortality rate of premature infants, and high risk of future disability of these children, it is necessary to obtain information on preterm labors and ways to diagnose premature neonates. This study aimed to compare the selected blood characteristics of women with term and preterm labors referring to the maternity ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional was conducted on 110 women referred to the maternity ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran, during 2019. The participants were divided into two groups of the term (n=80) and preterm (n=30) labors. Simple random sampling was performed, and after obtaining the informed consent, blood iron, blood platelet, body mass index (BMI), white and red blood cell count, ferritin, and total iron-binding capacity (TIBC) were examined in this study. The data were analyzed in SPSS software through an independent t-test.

  Results

  The results showed that the mean blood iron, blood platelet, BMI, white blood cells, ferritin, and TIBC were higher in women with term labor, compared to those with preterm delivery (p < 0.05). Moreover, there were no significant differences between the two groups regarding the mean red blood cell count (P> 0.05).

  Conclusion

  Considering the necessity and importance of improving the level of healthy fertility, significance of maternal and infant health index as national health indicators, prevalence of some blood factor deficiency and its complications, and importance of normal BMI in the course of pregnancy and low-risk delivery, it is critical to pay attention to these factors to reduce preterm labors.

  Keywords: blood factors, Natural Childbirth, Pregnant Women, Preterm Labor
 • Abbas Heidary, Fatemeh Hajiabadi *, Zahra Sadat Manzari Pages 19-31
  Introduction

  Conscious mechanically ventilated patients are not able to communicate due to the internal tubes and many other reasons which cause them to experience many difficulties. In this regard, the present study aimed to explore the experiences of conscious mechanically ventilated patients, such as speech impairment and discovery of nonverbal communication used by them for the expression of their needs.

  Materials and Methods

  This qualitative content analysis was conducted on 15 conscious mechanically ventilated patients admitted to the intensive care unit in Iran during 2016. The required data were collected through semi-structured interviews and observations and the subjects were selected using the purposive sampling method from patients with enough experience in this regard. Moreover, the collected data were analyzed using conventional qualitative content analysis methods.

  Results

  Based on the results of data analysis, four main themes were found in the deep descriptions of the participants. These themes were the inability to speak as the root of problems, inconvenient blockage of communication channels, unsuccessful nonverbal communication, and attempt for communication.

  Conclusion

  Conscious patients in the intensive care unit have many communication problems while undergoing mechanical ventilation. Therefore, they are not able to express their own needs and this leads to fear and disappointment in them. These patients use different methods, such as communicating via signs, tapping on the bed, lip reading, and writing to express their needs.

  Keywords: Communication, Conscious patients, Content Analysis, Intensive Care Unit, Mechanical Ventilation
 • Ehsan Keshavarzi, Saeid Shakerian *, Mohsen Ghanbarzadeh Pages 32-43
  Introduction

  Fatty liver is one of the most common liver diseases of the century, which is caused by the disruption of the lipid balance of the blood. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of aerobic exercise with thymes supplementation on lipid plasma proteins and liver enzymes of men with fatty liver. This study was performed in the winter of 2020 in Dehdasht, Iran.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was performed on 40 men with fatty liver who were divided into four groups, namely 1) aerobic exercise+thymes supplement, 2) aerobic exercise+placebo, 3) thymes supplement, and 4) control groups. The thymes supplement group and aerobic exercise group+thymes supplement took one 2-gram capsule with their meals (lunch and dinner) twice a day. Similarly, the placebo group consumed 1 gr of a starch capsule with the meals (lunch and dinner) twice a day. They performed the aerial training protocol of the shuttle run test in six sessions. The data analysis was performed in SPSS software (version 23) using the paired t-test to compare the pre- and post-test results while the ANCOVA test was used to compare the intergroup results. Moreover, a p-value of less than 0.05 was considered statistically significant for all the statistical analyses.

  Results

  According to the results, the plasma concentrations of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, total cholesterol, and low-density triglyceride decreased by two weeks of aerobic exercise+thymes supplementation, compared to the pre-test stage (P≤0/05). The results also indicated that high-density lipoprotein underwent a significant increase in comparison to the pre-test stage (P≤0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be concluded that aerobic training accompanied with thymes supplementation affects liver enzymes and plasma lipids.

  Keywords: aerobic exercise, Liver enzymes, Plasma lipoproteins, Thymes
 • Yadolah Edalatpanah, Susan Rostampur *, Iman Pouladi, Sajjad Rajaeenejad Pages 44-52
  Introduction

  Medicinal plants can be effective in treating diseases due to having various antifungal compounds. The aim of this study was to evaluate the antifungal effects of Prangos ferulace and Plantago majorL against fluconazole-resistant Candida albicans in extracorporeal conditions.

  Materials and Methods

  This study was experimental. Prangos ferulace and Plantago majorL plants were prepared from stores in Yasuj, Iran, in the spring and then scientifically approved by the Zardband Pharmaceutical Company in Yasuj. The extract was extracted after sending the plants to the Research Center for Medicinal Plants of Yasuj University of Medical Sciences. In order to prepare the aqueous extract of the plants, 3 g of plant powder was added to 30 ml of distilled water and placed on a shaker (Behdad, Tehran, Iran) for 24 h. The strain used in the present study was Candida albicans ATCC 10231, which was prepared by Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. In the present study, the alcoholic extracts of Prangos ferulace and Plantago major L were used at the concentrations of 7.5, 15, and 30 mg/ml. The non-growth halo diameter (in millimeters) was measured using the standard paper disc diffusion method. The minimum inhibitory concentrations (MICs) required to inhibit the growth of 90% and 50% of organisms were also evaluated. Finally, the number of living cells was counted, and the data were analyzed using ANOVA test in SPSS software (version 23).

  Results

  The results showed that at a concentration of 30 mg/ml, the maximum diameters of the non-growth halo were 15.3 mm for Prangos ferulace and 12.4 mm for Plantago major L. Regarding the MIC value, the MIC50 and MIC90 were respectively obtained as 19 and 38 μg/ml for Prangos ferulace and 14 and 29 μg/ml for Plantago major L (p < 0.05). Considering the live cell count, the lowest number of live cells was formed at a dilution of 10. The mean value of this variable was obtained as 7.3 and 4.2 CFU/ml for Prangos ferulace and Plantago major, respectively.

  Conclusion

  Prangos ferulace and Plantago major L. prevented the activity of Candida albicans due to their effective medicinal compounds.

  Keywords: Candida albicans, Fluconazole, Plantago major L, Prangos ferulace
 • Moein Kermani, Parisa Pourfarrokh, Jamshid Jamali * Pages 53-64
  Introduction

  The new pandemic caused by Coronavirus in 2019 (COVID-19) has had many destructive psychological and physical effects. Medical students can play a major role in the reduction of the destructive effects of this disease; however, first, they need to have the necessary knowledge about it. In this regard, the present study aimed to assess the level of awareness of students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID19 to identify any gaps in their knowledge and help improve it.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 463 medical students of Mashhad University of Medical Sciences in the second semester of the academic year 2019-20. The required data were collected through an online researcher-made questionnaire that was created in Google Docs and completed by students. It should be noted that all the analyses were performed in SPSS software (version 26) and a p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Based on the findings, the mean score of the awareness of students regarding the disease epidemiology, clinical questions, prevention and transmission, virology and basic information, and total score were 87.56±15.31, 53.06±20.12, 58.22±91.20, 55.40±24.74, and 63.44±12.09 out of 100, respectively. Moreover, it was found that female students were significantly more aware of the prevention and transmission of COVID-19, compared to males (P=0.017).

  Conclusion

  It can be concluded that the level of awareness of medical students at Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 is moderate. Due to the major role of students in the control or spread of the infection, it is recommended that more educational interventions be conducted to increase their awareness regarding this emerging virus and ensure their adequate ability to cope with this epidemic.

  Keywords: Awareness, COVID-19, Iran, Pandemic, Students
 • Parvaneh Layegh, Faezeh Fayyaz, Amirali Moodi, Zahra Shahriari, Somaye Moeindarbari *, Arezo Naderimoghadam Pages 65-71
  Introduction

  Recently, the pandemic caused by coronavirus disease 2019 (COVID-19) has become a global concern. In addition, the signs and symptoms of COVID-19 are similar to some other bacterial and viral respiratory infections, such as pleural tuberculosis; therefore, it is very important to make an accurate diagnosis of the disease. In this regard, the present study introduced a young pregnant woman with pleural tuberculosis.

  Case Report

  A 24-year-old primigravida at 34 weeks of gestation referred to Imam Reza hospital in Mashhad, Khorasan-e-Razavi, Iran, with fever, tachycardia, dyspnea, and decrease in respiratory sounds. Considering the clinical signs and symptoms of the patient, such as fever and respiratory symptoms, the case was admitted to the COVID-19 intensive care unit. According to the negative result of reverse transcription-polymerase chain reaction for COVID-19, unusual features of COVID-19 lung involvement in the patient’s computed tomography (CT) report, and similarity of the clinical symptoms with those of tuberculosis, pleural tuberculosis was diagnosed for this patient. Finally, the improvement of her symptoms was observed with the initiation of tuberculosis treatment for the case.

  Conclusion

  Paying attention to all differential diagnoses and chest CT scan views is important to avoid the unnecessary hospitalization of patients in the centers and wards for COVID-19.

  Keywords: COVID-19, Pleural tuberculosis, pregnancy
 • Shabnam Mohammadi *, Hossein Haghir Pages 72-82
  Introduction

  There are nowadays numerous outstanding scientific and literary prizes; however, none of which has the credibility of the Nobel Prize. The story of heroic endeavors of Nobel winners has valuable implications for researchers, especially young researchers, which may exert a significant impact on their future planning. Therefore, the present study aimed to take a closer look at Nobel Prize winners in the field of neuroscience.

  Materials and Methods

  This study was library research using different books and articles. Thereafter, the content was categorized and presented.

  Results

  Golgi and Cajal conducted a study on the basic structure of the nervous system. Barani received a Nobel Prize for the performance of research on the vestibular system of the ear, Schally and Gillman for a study on the pituitary gland and spray due to the development of Split-Brain technique. Moreover, Shrington and Adrian performed a study on encephalography and neurotransmitter, Loewi and Hallett won the Nobel Prize for discovering the chemical exchanges of the autonomic nervous system messengers, and Axelord won this prize owing to the discovery of the mechanism of sympathetic nervous system transmission( with Euler and Katz). Gasser and Erlanger won the Noble Prize for their investigation of the electrophysiology of neurons, Ecelss, Hodgki, and Huxley for their study on the mechanisms involved in the stimulation and inhibition of nerves, and Hubel and Wiesel for research on the visual system, Kandel for an investigation on the physiology of memory(with Greengard and Carlsson), and  May-Britt, his wife, and O'Keefe won the Nobel prize for discovering the cells of the positioning system in the human brain.

  Conclusion

  The notable point in the lives of these scientists is that they were not involved just in one field, rather they were successful in a variety of domains. They went through a lot of hardships and worked hard with perseverance and love despite enormous problems they faced in the course of their lives.

  Keywords: Neuroscience, Nobel, Prize, Winner
 • Mehdi Mahparvi, Mohammad Ghasemi Namaghi * Pages 83-92
  Introduction

  The social marketing approach is a common strategy in global health adopted to ensure the enhancement of knowledge and attitude in the audience to change behaviors in an attempt to maintain individual and social health. With this background in mind, the current study aimed to review the conduct studies using social marketing theory in the field of health in Iran.

  Materials and Methods

  In this review study, the related and appropriate article in Persian and English were retrieved from databases of Web of Science, PubMed, ProQuest, Scopus, Google Scholar, Magiran and SID using such keywords as education, health education, social marketing theory, health, health behavior, and behavior change within 2011-2019. Out of 412 retrieved articles, 39 studies were excluded yielding 17 final articles.

  Results

  The retrieved articles had been conducted based on semi-experimental, case-control, cross-sectional, and qualitative designs. Moreover, they had included different target groups, such as drivers, students, pregnant women, and middle-aged people. As evidenced by the obtained results, in all articles, social marketing theory exerted a positive effect on the alteration and prediction of behavior.

  Conclusion

  Health enhancement interventions based on social marketing were shown to have apositive impact on the factors under the study. In addition, qualitative studies have been able to identify the needs and motivations of the audience in the adaptation of target behavior. Therefore, the social marketing framework can take priority in designing behavior change interventions in the healthcare field due to its customer-centricity.

  Keywords: Change of behavior, health, Social marketing theory