فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 43، پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 43، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا وفایی شوشتری*، هنگامه هوشیار، الهام صنعتگر، شیلا گلدسته، عباس محمدی خرم آبادی، ریجو جاسیلا صفحات 33-60

  فون زیرخانواده های Ichneumoninae و Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران در شمال ایران، طی سال های 1395-1394 مطالعه شد. نمونه برداری با استفاده از هشت تله مالیز که در سه ارتفاع متفاوت نصب شدند، انجام شد. در مجموع از هر یک از زیرخانوده های Ichneumoninae و Cryptinae به ترتیب 64 و 126 نمونه جمع آوری شد که شامل 25 گونه متعلق به 20 جنس بود. از بین آنها چهار جنس و پنج گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود که به شرح زیر است: Acrolyta Förster, 1869، CeratophygadeuonViereck, 1924، Eudelus Förster, 1869، Mevesia Holmgren, 1890، Ceratophygadeuon varicornis (Thomson, 1884)، Chirotica maculipennis (Gravenhorst, 1829)، Eudelus gumperdensis (Schmiedeknecht, 1893)، Mevesia arguta (Wesmael, 1845) و Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1829). همچنین فهرستی از گونه های این دو زیرخانواده در ایران ارایه شده است. با گزارشات جدید حاصل از این پژوهش، تعداد گونه های زیرخانواده Cryptinae در ایران و جنگل های هیرکانی به ترتیب به 128 و 39 گونه و برای زیرخانواده Ichneumoninae به 191 و 115 گونه افزایش یافت.

  کلیدواژگان: گزارش جدید، جنگل های هیرکانی، Ichneumonidae
 • هادی استوان*، فاطمه همایون، شهرام حسامی، مجید فلاح زاده صفحات 179-195

  طی مطالعه ای سنک های جنس   Orius Wolff, 1811 (Hemiptera: Anthocoridae)در استان فارس طی سال های 97-95 مورد بررسی قرار گرفتند. این حشرات مفید هستند و به عنوان اعضای طبیعی فون شکارگران و به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در بسیاری از اگرواکوسیستم ها مورد اهمیت می باشند. نمونه های سنک های جنس Orius  از مناطق مختلف استان فارس (در جنوب ایران) جمع آوری شدند و در محلول الکل 75% و گلیسیرین 5% نگه داری شدند. سپس از پارامر حشرات نر و لوله جفت گیری حشرات ماده با استفاده از مایع هویر اسلاید تهیه شد و مشخصات نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق 8 گونه شناسایی شدند که گونه(Lindberg, 1936)  Orius piceicollis و زیر گونه Orius laevigatus maderensis (Reuter,1884)  نخستین بار از ایران گزارش شد. خصوصیات تشخیصی، زیستگاه و عکس DIC  ژنیتالیای حشرات نر و ماده گونه های جمع آوری شده تهیه شدند. اگر چه شناسایی این سنک ها تا کنون بر پایه ژنیتالیای حشرات نر استوار بوده است اما بر اساس نتایج این تحقیق، لوله جفت گیری حشرات ماده می تواند به عنوان یک مشخصه قابل اطمینان، به همراه خصوصیات پارامر حشره نر در شناسایی سنک های جنس Orius  مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لوله جفت گیری، پارامر Hemiptera، Anthocoridae، Orius
 • حسین رنجبر اقدم*، مریم جعفری، عباس علی زمانی، شیلا گلدسته، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحات 197-217

  کفشدوزک Stethorus gilvifrons یکی از مهمترین شکارگرهای کنه تارتن دولکه ای می باشد. در این پژوهش   ویژگی های زیستی و جمعیتی کفشدوزک در دو پرورش گروهی و انفرادی با تغذیه از مراحل مختلف سنی کنه تارتن دونقطه ای در دمای1±27درجه سلسیوس، رطوبت نسبی10±60 درصد و دوره نوری 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی بررسی شد. آزمایش با 120 عدد تخم همسن (0-24 ساعت) کفشدوزک شکارگر برای هر تیمار شروع شد. داده ها بر اساس تیوری جدول زندگی سن- مرحله، دوجنسی تجزیه و تحلیل شدند. براین اساس دوره جنینی، دوره لاروی، دوره شفیرگی و کل مراحل نابالغ به ترتیب برای پرورش انفرادی 08/0± 92/3، 14/0± 52/6، 07/0± 98/2، 14/0± 59/13روز و برای پرورش گروهی به ترتیب 06/0± 51/3، 21/0± 85/6، 11/0± 85/2، 21/0± 18/13 روز به طول انجامید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت(r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت(λ)، متوسط مدت زمان یک نسل(T)، نرخ خالص تولیدمثل (R0) و نرخ ناخالص تولیدمثل(GRR) به ترتیب برای پرورش انفرادی (1219/0 روز1-، 1297/1 روز1-، 23/30 روز، 92/39 نتاج ماده 38/265 نتاج ماده) و پرورش گروهی برابر با (1455/0 روز1-، 1567/1 روز1-، 88/19روز، 08/18 نتاج ماده ، 37/88 نتاج ماده) بدست آمد. طبق نتایج حاصله پرورش گروهی باعث کاهش پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک می شود. یافته های این تحقیق به منظور بهبود شرایط پرورش انبوه و کاربرد موثر کفشدوزک S. gilvifronsدر کنترل کنه های تارتن قابل استفاده خواهد بود.

  کلیدواژگان: Stethorus gilvifrons، پرورش انبوه، پارامتر جدول زندگی، کنه های تارتن
 • مریم راشکی*، مجتبی مرتضوی صفحات 219-230

  توالی نوکلیوتیدی و پروتئینی و روابط فیلوژنتیکی بین ژن های کد کننده هفت آنزیم سیتو کرمP450  متعلق به قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana  جدایه ATCC90517 موجود در بانک ژن مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج BLASTN، بیشترین میزان شباهت هفت توالی مورد بررسی با ژن های B. bassiana  جدایه ARSEF (84-100درصد) و سپس قارچ های Cordyceps militaris و Isaria fumosorosea (76-89 درصد) مشاهده شد که مطابق نتایج BLASTP بود. محاسبه میزان درصد شباهت توالی ها با یکدیگر با استفاده از برنامه SIAS نشان داد که تنها توالی اسید آمینه پروتئین های مربوط به دو ژن CYP52X1 وCYP52G11  بالای 47 درصد شباهت نشان دادند که در یک خانواده (CYP52) قرار گرفتند توالی های مرتبط با خانواده های مختلف شباهت کمتر از 44 درصد داشتند. درخت های فیلوژنتیکی رسم شده با استفاده از نرم افزار  IQ-tree v.1.6بر مبنای نوکلیوتید و اسید آمینه نشان دادند که CYP53A26 و CYP617N1 با بیشترین میزان شباهت به یکدیگر در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. سایر ژن های P450 نیز با هم در یک گروه بودند. تعیین ویژگی های پروتئینی و نواحی حفاظت شده در هفت آنزیم سیتوکرم P450 در قارچ B. bassiana  به دلیل نقش آن ها در اتصال به آهن بسیار مهم و ضروری است. حضور اسید آمینه های متنوع با خصوصیات مختلف در نواحی حفاظت شده توانسته دامنه میزبانی این قارچ را در کنترل حشرات آفت افزایش دهد.

  کلیدواژگان: روابط فیلوژنتیکی، ژن، سیتو کرمP450، ناحیه حفاظت شده
 • علی رشادصدقی* صفحات 231-244

  کاربرد بی رویه سموم شیمیایی برای کنترل آفات گیاهی باعث آلودگی خاک، هوا و آبهای سطحی و زیرزمینی می شود، درنتیجه به گونه های غیر هدف و انسان نیز آسیب می رساند. روش های کنترل غیر شیمیایی آفات شامل کنترل فیزیکی، بیولوژیکی، ژنتیکی و شیوه های مدیریت تلفیقی آفت همواره به عنوان روش هایی برای کاهش آلودگی ناشی از مصرف سموم شیمیایی موردحمایت عموم قرارگرفته است. ازجمله روش های کنترل فیزیکی، به کارگیری وسایل الکترونیکی آکوستیک (صوتی یا فرا صوتی) است که به عنوان دافع الکتریکی، عامل اختلال در جفت گیری و ترساننده یا آفت کش الکترونیکی عمل می کنند. دانشمندان با الگوبرداری از سیگنال های بیوآکوستیک که حشرات برای ایجاد ارتباط جنسی با یکدیگر تولید کرده و یا برای فرار از شکارچیان نسبت به آن واکنش نشان می دهند، گونه های مختلف حشرات را شناسایی و طبقه بندی نموده اند. همچنین با انتشار صدای مصنوعی حشرات، باعث ایجاد اختلال در عمل جفت گیری یا جذب جنس مخالف و گرفتار کردن آن ها شده و از این روش در جهت کاهش جمعیت آفات استفاده می کنند. تحقیقات نشان داده است که روش کنترل آکوستیک می تواند به عنوان یک مکمل موثر و کم هزینه برای کنترل شیمیایی آفات به کار گرفته شود. در این متن به چند مورد از مطالعات کنترل آکوستیک حشرات آفت اشاره شده است.

  کلیدواژگان: آفات گیاهی، بیوآکوستیک، صوت، فرا صوت، کنترل غیر شیمیایی آفت
 • فاطمه شفیعی*، زهرا زمانی صفحات 245-257

  در این تحقیق ازمطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت (QSAR) جهت پیشگویی فعالیت های آفت کش های آلی کلردار استفاده شد. ابتدا به کمک نرم افزارگوس ویو 05 ساختار شیمیایی تمام مولکول های مورد مطالعه رسم گردید و سپس بهینه سازی با نرم افزار گوسین 09 و روش هارتری-فاک و سری پایه G* 31-6 انجام پذیرفت. خواص فیزیکی- شیمیایی نظیر سمیت(logLD50)  وضریب توزیع اکتانول-آب (logP) از منابع معتبر علمی به دست آورده شده است. برای تمامی سموم مورد مطالعه توصیف گرهای مناسب با استفاده از نرم افزار دراگون و روش های الگوریتم ژنتیک و برگشتی تعیین شدند. سپس ارتباط بین توصیف گرهای مولکولی و فعالیت ها با استفاده از روش چند متغیره خطی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ساخت و آزمون مدل هایQSAR  داده ها به طور تصادفی به دو دسته :آموزشی (80 درصد) و آزمون (20 درصد) تقسیم گردیدند. مدل ها با استفاده از ضرایب آماری نظیر ضریب همبستگی(R)، مجذور آن (R2) و ریشه میانگین مربع خطاRMSE)) انتخاب شدند. برای بررسی توانایی پیش بینی و اعتبار مدل ها از اعتبار سنجی تقاطعی "یکی بیرون" و اعتبار سنجی خارجی استفاده شد. اعتبار سنجی خارجی با استفاده از ضرایب رگرسیونی مجموعه آزمون انجام گردید. نتایج اعتبار سنجی و کیفیت بالای ضرایب مدل ها نشان می دهد که مدل های GA-MLR به دست آمده مدل های قابل قبول QSAR  می باشند .این مدل ها می توانند جهت شناسایی توصیف گر های مناسب و پیشگویی فعالیت های آن ها به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: سمیت، ارتباط کمی ساختار- فعالیت، روش رگرسیون خطی چند متغیره، الگوریتم ژنتیک، آفت کش های آلی کلردار، ضریب توزیع اکتانول-آب
 • آذرنوش عموزاده، علیرضا نظری، مجید میراب بالو* صفحات 259-268

  در این مطالعه، فون و تنوع زیستی بال ریشکداران مزارع گندم و جو در دو اقلیم معتدل سردسیر (شهرستان ایوان) و معتدل گرمسیر (شهرستان دره شهر) واقع در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه برداری ها به طور هفتگی از مزارع گندم و جو انجام شد. در مجموع هشت گونه تریپس متعلق به شش جنس و چهار خانواده جمع آوری و شناسایی گردید. بیش ترین درصد فراوانی در مزارع گندم شهرستان های ایوان و دره شهر به ترتیب با فراوانی 72/46 و 68/84 درصد مربوط به گونه Haplothrips tritici (Kurdjumov, 1912)، و بیش ترین درصد فراوانی در مزارع جو شهرستان های ایوان و دره شهر به ترتیب با فراوانی 42/52 و 10/57 درصد مربوط به گونه Thrips tabaciLindeman, 1889بود. با استفاده از شاخص های شانون، سیمپسون و مارگالف تنوع زیستی تریپس ها در دو شهر ایوان و دره شهر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که هر سه شاخص در مزارع گندم و جو شهرستان ایوان به طور معنی داری بیش تر از مزارع شهرستان دره شهر بود اما اختلاف شاخص یکنواختی شانون - وینر بین مزارع گندم و جو دو منطقه معنی دار نبود. به طور کلی تنوع زیستی بال ریشکداران در شهرستان ایوان با شرایط آب و هوایی معتدل سردسیری بیش تر از شهرستان دره شهر با شرایط آب و هوایی معتدل گرمسیری بود.

  کلیدواژگان: تریپس، تنوع زیستی، ایلام، اقلیم سردسیری و گرمسیری
|
 • Reza Vafaei Shoushtari *, H. Hooshyar, Elham Sanatgar, Sh. Goldasteh, A. Mohammadi-Khoramabadi, R. Jussila Pages 33-60

  The fauna the subfamilies Ichneumoninae and Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) was studied in Mazandaran province, north of Iran during 2016. Sampling was done using 8 Malaise traps which were installed in three altitude layers. Totally, 126 and 64 specimens were collected from the subfamilies Cryptinae and Ichneumoninae, respectively representing 25 species into 20 genera. Of them four genera and five species are recorded for the first time from Iran as following: Acrolyta Förster, 1869, Ceratophygadeuon Viereck, 1924, Eudelus Förster, 1869 and Mevesia Holmgren, 1890, Ceratophygadeuon varicornis (Thomson, 1884), Chirotica maculipennis (Gravenhorst, 1829), Eudelus gumperdensis (Schmiedeknecht, 1893), Mevesia arguta (Wesmael, 1845) and Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1829). Also a checklist of subfamilies Ichneumoninae and Cryptinae in Iran is provided. With new data of current research, the number of identified species of the subfamily Cryptinae of Iran and of the Hyrcanian forests biome increased to 128 and 39 species and for Ichneumoninae increased to 191 and 115, respectively.

  Keywords: Ichneumonidae, new records, Hyrcanian forests
 • H. Ostovan *, F. Homayoon, Sh. Hesami, M. Fallahzadeh Pages 179-195

  The flower bugs genus Orius Wolff, 1811 (Hemiptera: Anthocoridae) in Fars province is reviewd. These insects are useful and important as natural members of the predatory fauna and as biological control agents in many agroecosystems. The Orius specimens were collected from different regions of Fars province (southern Iran) during 2016-2019, and put in alcohol 75% mix of Glycerin 5%.  Then males' genitalia and females' copulatory tubes were mounted on slides by Hoyer’s medium to examine and illustrate the detailed characters. In this research Eight species are recognised, one of them Orius piceicollis (Linberg,1936)and subspecies Orius laevigatus maderensis (Reuter,1884)are new records for Iran. Diagnoses, habitus and DIC images of species including both male and female genitalia are provided. However identifying these insects has been based on identifying the male’s genitalia, but    upon the results of this investigation, female copulatory tubes, along with a male paramer characters can be used as a reliable character for identification of genus Orius species.

  Keywords: Hemiptera, Anthocoridae, Orius, paramer, copulatory tube, fauna
 • H. Ranjbar Aghdam *, M. Jafari, A. A. Zamani, Sh. Goldasteh, E. Soleyman-Nejadian Pages 197-217

  Stethorus gilvifrons is one of the most important monophagus predators of Tetranychus urticae. In this study, demographic parameters of S. gilvifrons were compared between solitary and group (5 pairs of the predator) rearing systems feeding on different developmental stage of T. uricae at 27±1°C temperature, 60±10% RH and a photoperiod of 16:8 h. L:D. In order to start experiments, 120 eggs (< 24 h. old) were selected randomly from the laboratory culture of S. gilvifrons for each treatment. The data were analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory. Developmental times of the incubation period, larval, pupal, and total immature stages of S. gilvifrons were 3.92±0.08, 6.52±0.14, 2.98±0.06, 13.59±0.14 days, respectively, in solitary rearing system. In the case of group rearing, developmental time of S. gilvifrons for the mentioned developmental stages were 3.51±0.06, 6.85±0.21, 2.85±0.11, and 13.18±0.21 days, respectively. Moreover, estimated values of intrinsic rate of increase (r), finite rate of increase (λ), mean generation times (T), net reproductive rate (R0) and Gross reproduction rate (GRR) were (0.1219; 0.1455 day-1), (1.1297; 1.1567 day-1), (30.23; 19.88 day-1), (39.92; 18.08 offspring/individual), (265.38; 88.37 females/female/generation), respectively in solitary and group rearing systems. According to the obtained results, demographic parameters of the S. gilvifrons were affected by the number of the individuals in the arena, and population growth was less in the group rearing system, in comparison with solitary rearing condition. These findings can be useful for improving mass rearing of S. gilvifrons and biological control programs of Tetranychids.

  Keywords: Stethorus gilvifrons, Life table, Tetranychidae, rearing
 • Maryam Rashki *, M Mortezavi Pages 219-230

  The nucleotide and protein sequences and phylogenetic relationships between the genes encoding seven cytochrome P450 enzymes for the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana strain ATCC90517 existed in the gene bank were assessed. Based on BLASTN results, the highest identity of the seven sequences was observed with the genes of B. bassiana strain ARSEF (84-100%) and then the fungi Cordyceps militaris and Isaria fumosorosea (76-89%), which was according to the BLASTP results. Calculating the percentage of sequence identity with each other using the SIAS program showed that only the amino acid sequences related to CYP52X1 and CYP52G11 genes had more than 47% identity and put in the same family (CYP52). Sequences associated with different families had identity less than 44%. The phylogenetic trees plotted using software IQ-tree v.1.6 based on the nucleotide and amino acid showed that CYP53A26 and CYP617N1 were most closely matched to each otherand put in a separate group. Other P450 genes were also in the same group. Determination of the protein characteristics and motifs of seven enzymes of cytochrome P450 in the fungus B. bassiana is very important and necessary due to their role in iron binding. The presence of various amino acids with different properties in the motifs has been able to increase the host range of this fungus in controlling pest insects.

  Keywords: Phylogenetic relationships, gene, Cytochrome P450, Motif
 • Ali Reshadsedghi * Pages 231-244

  The application of chemical pesticides to control plant pests causes contamination of soil, air and surface and underground water, resulting in damage to non-target species and humans. Non-chemical pest control methods included physical, biological and genetic control and the broad based integrated pest management have been advocated as the ways to reduce pesticide contamination in environment. One of the physical pest control methods is the use of acoustic (sound or ultrasound) electronic devices that act as pest repellers, pest chasers, pest deterrents, disruptors of pest mating and pesticides. Scientists have identified and classified different species of insects by patterning of the bio acoustic signals that insects produce for sexual communication or react to them for escaping from the predators. Also, by emission of synthetic sound of insects, they cause disruption in the mating of insects or attract the opposite sex and capture them to reduce the population of pests. Research has shown that acoustic control can be used as an effective and low cost supplement to chemical control of pests. Some studies of acoustic control of insect pests are mentioned in this review.

  Keywords: Bio acoustics, Non-chemical pest control, Plant pests, Sound, ultrasound
 • F. Shafiei *, Z. Zamani Pages 245-257

  In this research, Quantitative Structure–Activity Relationship (QSAR) studies have been used to predict activities of organochlorine pesticides. Firstly, the chemical structure of molecules was drawn with the Gauss view 05 program and optimized at Hartree–Fock level of theory and 6-31G* basis sets using Gaussian 09 software. The physiochemical properties namely octanol-water partition coefficient (logP) and toxicity (log LD50) are taken from the scientific web book. The dragon software has been used for the calculation of molecular descriptors. The suitable descriptors were selected with the aid of the genetic algorithm (GA) and backward techniques. At the next step, the relationship between molecular descriptors and the activities was investigated by multiple linear regression (MLR) method. In order to build and test QSAR models, a data set of organochlorine pesticides was randomly separated into 2 groups: training (80%) and test (20%) sets. The models were evaluated with regression parameters: correlation coefficient (R), squared regression coefficient (R2), adjusted correlation coefficient (R2 adj) and root mean squared error (RMSE). For the predictive ability and verification of the models are discussed by using Leave-One-Out (LOO) cross-validation and external test set. The external prediction accuracy of the obtained models was examined using the above regression parameters. Results of validations and high statistical quality of models indicate that generated GA-MLR models are reasonable QSAR models. These models help to delineate the important descriptors responsible for predicting their activities.

  Keywords: toxicity, QSAR, Multiple linear regression, genetic algorithm (GA), organochlorine pesticides, octanol - water distribution coefficient
 • A. Amoozadeh, A. R. Nazari, M. Mirab-balou * Pages 259-268

  In this study, the fauna and biodiversity of thrips of wheat and barley fields was investigated in different environmental conditions, moderate cold climate (Eyvan city) and moderate tropical climate (Darreh Shahr city) in Ilam province, Iran. sampling was carried outweeklyand barley fields. Totally, eightthrips species belonging to six genera and four families were identified. Amongst them, Haplothrips tritici (Kurdjumov, 1912) was the dominant species the abundance of 46.47% and 84.68% in wheat fields, and Thrips tabaciLindeman, 1889was the dominant species the abundance of52.22% and 10.3% in barley fields in Eyvan and Darreh-Shahr cities, respectively. The results showed that Shannon-Wiener, Simpson and Margalef's indices of thrips species in field crops of Eyvan city (moderate cold climate) were significantly higher than those of Darreh-Shahr city (moderate tropical climate), but Evenness was not different significantly between wheat and barley fields in Eyvan and Darreh-Shahr. In general, biodiversity of thrips species in moderate cold climate (Eyvan city) was higher than that of moderate tropical climate (Darreh-Shahr city).

  Keywords: Thrips, Biodiversity, Ilam, tropical, cold climate