فهرست مطالب

Management Studies - Volume:13 Issue: 4, 2020
 • Volume:13 Issue: 4, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/06/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خالق الرحمان*، اقرا حافظ، فرحان اسلام، قمرالدین مایتلو، علی رضا سید صفحات 565-586

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر روش های مدیریت راهبردی منابع انسانی بر رفتار تسهیم دانش در میان اعضای هییت علمی دانشگاه ها بود. به عبارت دقیق تر، این پژوهش به مطالعه نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین روش های مدیریت راهبردی منابع انسانی و رفتار تسهیم دانش پرداخته است. با پیروی از پارادایم اثبات گرایی، این مطالعه راهبرد پژوهشی کمی را اتخاذ نموده و داده های مربوطه به 700 عضو هییت علمی دانشگاه های پیشرو (در رتبه بندی اعلام شده توسط کمیسیون آموزش عالی) پاکستان را از طریق یک پرسشنامه (که توسط محققان توزیع و جمع آوری شد) گردآوری کرد. برای آزمودن فرضیه ها و رسیدن به اهداف تحقیق،از تحلیل های کمی تک-متغیره و چند-متغیره استفاده شد.روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS برای آزمودن تمام فرضیه های کلیدی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های مدیریت راهبردی منابع انسانی نقش حیاتی در ایجاد رفتارهای مربوط به تسهیم دانش در میان اعضای هییت علمی دارند، تعهد سازمانی نقش میانجی نسبی در رابطه بین عوامل پیش گفته دارد، و اعتماد نقش میانجی کامل در رابطه بین روش های مدیریت انسانی و مدیریت دانشگاه های دولتی ایفا می کند. این مسیله در نحوه متعهد سازی بیشتر اعضای هییت علمی نسبت به موسسه مربوطه شان و ایجاد فرهنگ تسهیم دانش از طریق به کار گرفتن روش های مدیریت راهبردی منابع انسانی متجلی می شود. این متغیر همچنین به کارکنان کمک می کند تا روابط اجتماعی-احساسی با هم داشته باشند تا از این طریق حس اعتماد بین آنها افزایش یابد.

  کلیدواژگان: رفتار تسهیم دانش، روشهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، اعتماد، تعهد سازمانی، آموزش عالی
 • ایمان رئیسی وانانی، بابک سهرابی* صفحات 587-621

  پیاده سازی راهکارهای مدرن برنامه ریزی منابع سازمان فرصت ها و چالش های فوق العاده ای را در دنیای کسب و کارهای به شدت رقابتی فراهم آورده است. گام پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، فرآیندی هزینه بر و زمان بر است. شکست در پیاده سازی می تواند منجر به شکست تمام کسب و کار یا عدم رقابت پذیری آن شود. این حقیقت و پیچیدگی جریان های داده محققین را بر آن داشت تا یک راهکار چندگانه سلسله مراتبی به منظور پیش بینی خودکار موفقیت پیاده سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمان طراحی کنند. عوامل اساسی موثر بر پیاده سازی عبارتند از همراستاسازی تغییر، هدایت پیاده سازی و تامین نیازمندی ها. در همین راستا، سه مدل اولیه فازی عصبی طراحی، آموزش و اعتبارسنجی شدند. مدل ها به واسطه داده های گردآوری شده از 414 سازمان ایرانی در طی یک دوره سه ساله توسعه داده شدند. بعد از این گام، مدل نهایی توسعه یافت که موفقیت نهایی پیاده سازی را پیش بینی می نماید. این مدل تجارب حاصل از پروژه های پیشین را در یک سیستم آینده نگر یکپارچه می کند و قادر است تا بار سنگین شکست پیاده سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمان را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: انفیس، برنامه ریزی منابع سازمان، موفقیت، پیاده سازی پایدار، پیش بینی
 • حمید خانی پور*، الهام فتحی صفحات 623-644

  هدف این مطالعه بررسی مدل روانی اجتماعی برای پیش‌بینی ادارک از جایگاه اجتماعی در بین اعضای هیات علمی بود. از 135 نفر از اعضای هیات یکی از دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به شیوه دردسترس نمونه‌گیری انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس حمایت سازمانی ادارک‌شده، مقیاس ادارک از سیاست‌های سازمانی، مقیاس مشارکت در تصمیم‌گیری سازمانی و مقیاس برتری-منزلت استفاده شد. در کل 40 درصد از شرکت‌کنندگان این نگرش را داشتند که جایگاه اجتماعی برای کاردانشگاهی در ایران از زمانی که عضو هیات علمی شده‌اند، کاهش یافته است. حمایت سازمانی ادارک‌شده، ادارک از سیاست‌های سازمانی و مشارکت‌داده‌شدن در تصمیم‌گیری‌های سازمانی هم به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق سبک‌های جایگاه‌طلبی اجتماعی با جایگاه اجتماعی ادارک‌شده رابطه داشتند. رابطه بین سیاست‌های سازمانی ادارک شده و جایگاه اجتماعی ادارک‌شده منفی بود؛ اما سایر ابعاد مدل رابطه مثبتی با جایگاه اجتماعی ادارک‌شده داشتند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ادارک از جایگاه اجتماعی متاثر از کیفیت حمایت اجتماعی سازمانی، جو سیاسی در سازمان، مشارکت در تصمیم‌گیری سازمانی و سبک جایگاه‌طلبی مبتنی بر منزلت دارد. اعضای هیات علمی که از سبک جایگاه‌طلبی مبتنی بر منزلت استفاده می‌کنند، احساس بهتری نسبت به کار دانشگاهی به عنوان کاری با جایگاه اجتماعی بالا دارند و این امر ممکن است در تسهیل خودشکوفایی‌شان موثراست.

  کلیدواژگان: جایگاه اجتماعی، حمایت سازمانی ادارک شده، سیاست های سازمانی ادارک شده، مدیریت
 • احمت چالیک * صفحات 645-672

  در فضای کنونی بازار جهانی، اتخاذ یک راهبرد صحیح در قبال رسانه های اجتماعی توسط آژانس های مسافرتی برای دستیابی به مشتریان ضروری است. صنعت گردشگری یک صنعت خدمت محور است، و آژانس های مسافرتی به راحتی می توانند از طریق تغییر راهبردهای بازاریابی شان بدون هیچ هزینه اضافی به مشتریان شان در رسانه های اجتماعی دست یابند. گزینه های بسیاری برای یک آژانس مسافرتی وجود دارد که با استفاده از آنها می تواند در شبکه های اجتماعی بیشتر دیده شود. با این حال، انتخاب بهترین گزینه بسیار دشوار است. از این رو، مقاله حاضر یک چارچوب تحلیلی شامل روش های بهترین-بدترین و ویکور فازی ارایه می کند تا در یافتن بهترین پلتفرم های رسانه های اجتماعی کمک کنند. ابتدا وزن نه معیار که از طریق بررسی پیشینه و مصاحبه با خبرگان به دست آمده بودند با استفاده از روش بهترین-بدترین محاسبه شد. سپس، این وزندهی ها با ویکور فازی ترکیب شد تا پلتفرم های رسانه های اجتماعی رتبه بندی شوند. در طول مرحله اجرا، مدیران یک آژانس مسافرتی در ترکیه از پشتیبانی این چارچوب پیشنهادی برای سازمان شان بهره گرفتند. نتایج نشان داد که "هزینه" مهمترین معیار بود (0.189)، و پس از آن معیار "مخاطبین" (0.158) قرار داشت. یافته های مربوط به این چارچوب نشان می دهد که این روش پیشنهادی معتبر بوده و می تواند در بهبود فرایند تصمیم گیری شرکت ها و سازمان نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: روش بهترین-بدترین، ویکور فازی، بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی، صنعت گردشگری
 • عمران خان *، تقدس بشیر صفحات 673-703

  یکی از حوزه های پژوهشی نوظهور در جهت گیری راهبردی، بررسی نحوه انتقال جهت گیری های مختلف از بخش تجاری به بخش غیرانتفاعی است. به همین دلیل، هدف مطالعه حاضر تعیین اثر میانجی جهت گیری یادگیری بر جهت گیری بازار، جهت گیری کارآفرینی اجتماعی، و عملکرد سازمانی در بخش غیرانتفاعی است. داده ها از بیش از 300 کارمند سازمان های غیرانتفاعی از طریق نمونه گیری گلوله برفی از نقاط مختلف پاکستان گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحت مدلسازی معادلات ساختاری قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که کسب منابع راهبردی در بخش غیرانتفاعی هم مطرح است، اما اگر این منابع به راحتی قابل اقتباس باشند، چندان برای سازمان سودمند نیستند. بنابراین، یک سازمان باید توانایی های اینچنینی را برای ایجاد منابعی توسعه دهد که به راحتی قابل اقتباس نباشند. این پژوهش همچنین نشان می دهد که جهت گیری بازار و جهت گیری کارآفرینی اجتماعی منابع راهبردی کلیدی هستند، اما در حضور جهت گیری یادگیری، سازمان می تواند از این منابع به شکل موثرتری بهره ببرد. این مطالعه در نهایت کاربردهای عملی، محدودیت های پژوهش، و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارایه می کند.

  کلیدواژگان: سازمان غیرانتفاعی، جهت گیری بازار، جهت گیری کارآفرینی اجتماعی، جهت گیری یادگیری، پاکستان
 • میلاد ابوالقاسمیان، آرمین قانع کنفی*، مریم دانشمندمهر صفحات 705-732

  سیستم حمل‌و‌نقل در معدن یک فعالیت مهم است. کامیون و شاول‌ها از پرکاربردترین تجهیزات در معادن هستند. در این مقاله، یک بهینه‌سازی دوفازی مبتنی بر شبیه‌سازی برای بیشینه نمودن بهره‌برداری از سیستم حمل‌و‌نقل در بزرگترین معدن روباز مس ایران ارایه شده است. در فاز نخست، از OptQuest بسته نرم افزاری Arena به منظور حل مساله بهینه‌سازی جهت دستیابی به یک تولید بهینه استفاده شده است. در فاز دوم، مساله سیستم حمل‌ونقل معدن روباز فرموله شده به وسیله مساله بهینه‌سازی دوهدفه با استفاده از روش متامدل حل شده است. روش متامدل، قادر به تخمین مقادیر کل تولید می‌باشد و با بهره‌گیری از طرح آزمایش، مقادیر بهینه شاول‌ها را به دست می آورد. روش ε-محدودیت به منظور یافتن جواب‌های کارای مساله بهینه‌سازی دوهدفه مورد استفاده قرار می گیرد. سپس نتیجه روش پیشنهادی با وضعیت فعلی سیستم مقایسه می‌گردد. کل تولید به کمک روش پیشنهادی به اندازه 21% و معادل با 10 کیلوتن افزایش می‌یابد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که چگونه چارچوب پیشنهاد شده موجب بهبود تولید و بهره وری سیستم حمل و نقل می شود.

  کلیدواژگان: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، متا-مدل، طرح آزمایش، بهینه سازی چندهدفه
 • محی الدین*، کلثوم بنت علی، محمد اخترالزمان خان صفحات 733-761

  این مطالعه، که بر مبنای نظریه حفظ منابع استوار است، به بررسی نقش منابع حمایت اجتماعی درک شده و اثر تعدیلگر سیاست های زندگی-کار بر تعادل زندگی-کار میان کارکنان زن در زمینه صنعت بانکداری بنگلادش می پردازد. داده های پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه پیمایشی از 559 نفر از کارکنان زن شاغل در 39 بانک تجاری در داکا و چاتوگرام به دست آمد که از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده چند مرحله ای انتخاب شده بودند. در مرحله بعد، داده ها با استفاه از همبستگی چندگانه و همبستگی سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش اهمیت حمایت ادراک شده محل کار ، حمایت ادراک شده عاطفی مدیریت ، حمایت ادراک شده ابزاری مدیریت ، حمایت ادراک شده عاطفی همکاران ، و حمایت ادراک شده خانوادگی بر تعادل کار-زندگی کارمندان زن حوزه بانکداری بنگلادش را نشان داد. به علاوه، سیاست های کار-زندگی رابطه بین حمایت ادراک شده خانوداگی و تعادل کار-زندگی را تعدیل می کند. این یافته ها می تواند به فعالان حوزه مدیریت، قانون گذاران، متخصصان بانکداری، و پژوهشگران کمک کند تا درک عمیق تری از منابع حمایت اجتماعی موثر بر تعادل کار-زندگی داشته باشند و آنها را نسبت به اثر غیرمستقیم سیاست های تعادل کار-زندگی بر رابطه بین حمایت ادارک شده اجتماعی و تعادل کار-زندگی آگاه سازد. این پژوهش پیشینه موجود درباره تعادل کار-زندگی را از طریق بررسی اثر غیرمستقیم سیاست های تعادل کار-زندگی بر روابط بین منابع حمایت ادراک شده اجتماعی و تعادل کار-زندگی گسترش می دهد. این مهم با تعمیم تعدیل شده نظریه حفظ منابع (که از دیدگاه غربی نشات می گیرد) به کشورهای در حال توسعه جنوب آسیا انجام می گیرد.

  کلیدواژگان: حمایت ادارک شده اجتماعی، تعادل کار-زندگی، سیاست های کار-زندگی، کارکنان زن حوزه بانکداری، بنگلادش
 • هومن خواجه پور، سید مهدی سادات رسول *، رضا یوسفی صفحات 763-790

  ما در این پژوهش به دنبال کشف الگوهای موفق جذب سرمایه در گروه بندی های مختلف شرکت های برتر فناوری مالی هستیم. برای انجام این هدف ابتدا داده ها را بر اساس مولفه های ویژگی موثر بر موفقیت و مشخصات شرکت ها خوشه بندی کردیم. به استناد به پژوهش های قبلی طبقه بندی از عوامل موثر بر مدل های کسب و کارشرکت های فناوری مالی کشف شد که در واقع می توانند نقش بسزایی در موفقیت این شرکت ها داشته باشند ، این عوامل مانند اجزای اصلی فناوری، ارزش پیشنهادی ، کانال های انتقالی، مشتریان، جریان درآمدی محصولات و خدمات ، هدف تامین کنندگی و نوآوری به عنوان بخشی از مولفه های موثر موفقیت شرکت ها در نظر گرفته شدند.برای انجام خوشه بندی از 3 روش استفاده کردیم و برای انتخاب بهترین خوشه ها،‌به روش ترکیبی از شاخص های میانگین سیلهوت و روش آرنج استفاده کردیم تا در نهایت با بررسی های مختلف و اندازه گیری شاخص ها، به روش کامیانگین و با ورود و پردازش داده های رتبه بندی شده، خوشه بندی با 7 گروه مختلف انتخاب شد. در قدم بعدی برای تکمیل هدف با استفاده از خوشه بندی انجام شده و گروه های به دست آمده اقدام به کشف الگوهای متوالی جذب سرمایه این شرکت ها بر اساس هر گروه کردیم. نتایج ارایه شده برای هر مرحله از جذب سرمایه می تواند به عنوان مبنایی برای بررسی جذب سرمایه به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: جذب سرمایه، فناوری مالی، سرمایه گذاری جسورانه، خوشه بندی، کشف الگوهای پیوسته
|
 • Khaliq Ur Rehman *, Iqra Hafeez, Farhan Aslam, Qamaruddin Maitlo, Aly Raza Syed Pages 565-586

  The main purpose of this research project was to investigate the impact of Strategic Human Resource Management practices on knowledge sharing behavior among university faculty members. This research also studied the mediating role of trust and organizational commitment in the relationship between SHRM practices and knowledge sharing behavior. Following the positivist paradigm, this research adopted the quantitative research strategy and collected the data from 700 faculty members of leading universities (top ranked by Higher Education Commission) of Pakistan through a self-administered questionnaire. Bi-variate and multi-variate quantitative analyses were used to test the hypothesis and achieve the research objectives. Structural Equation Modeling through Smart Partial Least Square was used to test the entire key hypothesis. The findings revealed that SHRM practices are vital in creating knowledge sharing behavior among faculty members, organizational commitment partially mediates the relationship among the aforementioned variables, while trust completely mediates the relationship between HR practices and knowledge sharing behavior. Thus, this study provides sufficient guidelines for HR policymakers and administration of public universities on how to make faculty members more committed to their institution and to develop the culture of knowledge sharing by adopting SHRM practices, while helping employees to have socio-emotional relationships so that trust can be developed among them.

  Keywords: Knowledge Sharing Behavior, Strategic Human Resource Management (SHRM Practices), trust, Organizational Commitment, Higher Education
 • Iman Raeesi Vanani, Babak Sohrabi * Pages 587-621

  The implementation of modern ERP solutions has introduced tremendous opportunities as well as challenges into the realm of intensely competent businesses. The ERP implementation phase is a very costly and time-consuming process. The failure of the implementation may result in the entire business to fail or to become incompetent. This fact along with the complexity of data streams has led the researchers to develop a hierarchical multi-level predictive solution to automatically predict the implementation success of ERP solution. This study exploits the strength and precision of the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for predicting the implementation success of ERP solutions before the initiation of the implementation phase. This capability is obtained by training the ANFIS system with a data set containing a large number of ERP implementation efforts that have led to success, failure, or a mid-range implementation. In the initial section of the paper, a brief review of the recent ERP solutions as well as ANFIS architecture and validation procedure is provided. After that, the major factors of ERP implementation success are deeply studied and extracted from the previous literature. The major influential implementation factors in the businesses are titled as Change Orchestration (CO), Implementation Guide (IG), and Requirements Coverage (RC). The factors represent the major elements that guide the implementation project to a final success or to a possible failure if mismanaged. Accordingly, three initial ANFIS models are designed, trained, and validated for the factors. The models are developed by gathering data from 414 SMEs located in the Islamic Republic of Iran during a three-year period. Each model is capable of identifying the weaknesses and predicting the successful implementation of major factors. After this step, a final ANFIS model is developed that integrates the outputs of three initial ANFIS models into a final fuzzy inference system, which predicts the overall success of the ERP implementation project before the initiation phase. This model provides the opportunity of embedding the previous precious experiences into a unified system that can reduce the heavy burden of implementation failure.

  Keywords: ANFIS, ERP, Success, Sustainable Implementation, Prediction
 • Hamid Khanipour *, Elham Fathi Pages 623-644

  The aim of this study was to examine a psychosocial model of predicting perceived social status among faculty members. To this end, 135 faculty members in one of the state universities in Tehran, Iran, were recruited through convenient sampling. We used Perceived Organizational Support Scale (POSS), Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS), Participation in Organizational Decisions Making Scale (PODMS), and Dominance and Prestige Scale (DPS) to collect data. Findings showed that 40% of participants believed that social status of academic careers has decreased in Iran since they have entered into their jobs. Perceived organizational support, perceived organizational politics, and participation in decision-making were associated with perceived social status directly and indirectly by the mediating role of prestige-based status-seeking style. The link between perceived organizational politics and perceived social status were negative, but there were positive associations between other factors in model and perceived social status. Then, we might conclude that perceived social status is determined by the quality of organizational support, political atmosphere in organization, participation in organizational decision-making, and prestige-based status-seeking styles. Faculty members with prestige-based status-seeking style had better feelings toward their job as a high social status job, which may facilitate their self- actualization

  Keywords: social status, Perceived organizational support, Perceived organizational politics, management
 • Ahmet Çalık * Pages 645-672

  A correct social media strategy is essential for travel agencies working in today's global market to reach customers. The travel industry is a service-oriented industry, and travel agencies can easily reach their customers on social media by transforming their marketing strategies at no extra costs. There are so many options that a travel agency can use to make itself more visible on social media. However, it is very difficult to choose the most suitable option. From this viewpoint, an analytical framework including BWM and fuzzy VIKOR is presented to find the best social media platforms in this study. First, the weights of nine criteria that were identified by the literature survey and expert interviews were obtained using BWM. Then, these weights were incorporated with fuzzy VIKOR for the ranking of social media platforms. During the implementation phase, the managers of a travel agency in Turkey were supported by the proposed framework for the organization. Results indicated that the cost criterion was the most important criterion (0.189), followed by the audience as the second rank (0.158). The results of the framework show that the proposed methodology is valid and can contribute to improving the decision-making process of enterprises and organizations.

  Keywords: BWM, Fuzzy Vikor, Social Media Marketing, tourism industry
 • Imran Khan *, Taqadus Bashir Pages 673-703

  One of the emerging research areas in the strategic orientation is how to transfer different orientations from the commercial sector to the non-profit sector. Therefore, the objective of this study is to determine the mediating effect of Learning Orientation on the Market Orientation, Social Entrepreneurial Orientation, and Organizational Performance in the non-profit sector. The data from more than 300 employees of the non-profit organizations was collected through snowball sampling method from different parts of Pakistan and was analyzed using Smart PLS software to perform Structural Equation Modeling. The findings indicate that acquiring strategic resources is also relevant for non-profit sector, but these resources are useless if they can be easily imitated. Therefore, an organization should develop such capabilities to make resources imperfectly imitable. Research also shows that Market Orientation and Social Entrepreneurial Orientation are key strategic resources, but in the presence of Learning Orientation, an organization can exploit these resources more effectively. The study also discusses practical implications, limitations, and future directions.

  Keywords: Non-Profit Organization, market orientation, Social Entrepreneurial Orientation, Learning orientation, Pakistan
 • Milad Abolghasemian, Armin Ghane Kanafi *, Maryam Daneshmandmehr Pages 705-732

  One of the key issues in mining is the hauling system. Truck and shovels are the most widely used transportation equipment in mines. In this paper, a two-phase simulation-based optimization is presented to maximize utilization of hauling system in the largest Iranian open-pit copper mine. In the first phase, The OptQuest for Arena software package was used to solve the optimization problem to provide an optimal production quantity. In the second phase, the haulage system problem in the open-pit was modeled by bi-objective optimization programing by means of meta-modeling approach. Meta-modeling approach could estimate the exact total production quantities, and solved the problem by determining the optimal value of shovels using the design of experiments. The efficient solution of the bi-objective problem was obtained using -constraint method. The results of the proposed approach were compared with the current situation, where the total production had increased by 21% (equivalent to 10K tons) through the proposed approach. Therefore, calculations in this mine show that how the proposed framework can improve the production and productivity of haulage system.

  Keywords: Simulation-based optimization, Meta-modeling, Design of experiment, Multi-objective optimization
 • Mahi Uddin *, Kalsom Binti Ali, Mohammad Aktaruzzaman Khan Pages 733-761

  This study, grounded on the Conservation of Resource (COR) theory, examines the role of perceived social support sources and the moderating impact of work-life policy on work-life balance (WLB) among female employees in the context of the Bangladeshi banking industry. Data were collected from 559 female employees from 39 commercial banks located in Dhaka and Chattogram through a questionnaire survey utilizing a multi-stage stratified sampling technique and analyzed applying multiple regression and hierarchical regression techniques. Findings highlight the importance of perceived workplace support, perceived supervisory emotional support, perceived supervisory instrumental support, perceived co-worker emotional support, and perceived family support on WLB of Bangladeshi female bankers. Further, work-life policy moderated the relationship between PFS and WLB. Findings may help the management practitioners, regulators, banking professionals, and researchers to develop a deeper insight of the sources of social support driving WLB and the indirect effect of WLB policies on the relationships between PSS sources and WLB. This research extends the existing literature of WLB by examining the indirect effect of WLB policies on the relationships between PSS sources and WLB applying the COR theory emerging from the W estern perspective, especially within the South-Asian developing country context.

  Keywords: Perceived Social Support, work-life balance, Work-life policy, Female bankers, Bangladesh
 • Houman Khajehpour, Seyed Mahdi Sadatrasoul *, Reza Yousefi Zenouz Pages 763-790

  Nowadays, fundraising is one of the most important issues for both Fintech investors and startups. The pattern of fundraising in terms of “number and type of rounds and stages needed” are important. The diverse features and factors that could stem from Fintech business models which can influence success are of the key issues in shaping these patterns. This study applied the top 100 KPMG Fintech startups’ data to extract clusters and fundraising pattern using sequential pattern discovery for each cluster. This led to the extraction of seven distinct clusters using 3 different clustering algorithms from 3 to 7 different rounds of investment for each cluster. The proposed frequent patterns can assist both investors and Fintech startups to show the future fundraising pattern based on their new or current startup cluster type and the ongoing stages of development.

  Keywords: Fundraising, Fintech, Venture capital, Clustering, sequential pattern recognition