فهرست مطالب

مطالعات مدیریت راهبردی - پیاپی 41 (بهار 1399)

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
پیاپی 41 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرور سفیدگر، علی رضا علی احمدی*، حسین علی احمدی جشفقانی صفحات 1-14
  امروزه برنامه های یادگیری با هدف تدارک فرصت های تربیتی برای کارآموزان جهت کسب شایستگی های درک و اصلاح موقعیت حرفه ای ، مورد توجه جدی است. این پژوهش با هدف بهبود ساختار و فرایندهای مدیریت و برنامه ریزی راهبردی مهارت ها و شایستگی ها برای آینده صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است و جامعه آن: ذی نفعان آموزش فنی و حرفه ای، مربیان، هنرآموزان، مدیران و صاحبان صنایع است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با استفاده از نرم افزار اطلس، مصاحبه ها و  منابع بخش آموزش فنی و حرفه ای کدگذاری شده، گزاره ها و مقولات اصلی مشخص شدند. روایی ابزار و پایایی مصاحبه ها از روش توافق درون موضوعی است. لذا در گزاره «مهارت» سه راهبرد: کیفیت مهارت آموخته، بهره وری و انعطاف پذیری؛ در گزاره «دانش» دو راهبرد: ایجاد چارچوب و متولی ملی صلاحیت حرفه ای  منطبق با استانداردهای جهانی؛ در گزاره «ارزش ها» سه راهبرد  ایجاد سازوکارهای اصلاح فرهنگ، ایجاد سازوکار های اشتغال و استقلال سازمان نظام آموزش فنی و حرفه ای در کنار آموزش عمومی، متوسطه و عالی؛ پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: مهارت ها، شایستگی، نظام آموزشی آینده، راهبردها، طراحی آموزشی
 • حمیدرضا یزدانی*، نسترن علئی، علی مقدم زاده، حسن زارعی متین صفحات 15-38
  بر اساس بررسی های انجام شده، کنترل استراتژیک منابع انسانی در هلدینگ ها دارای سه جز اصلی است: 1- طراحی شاخص های کنترل استراتژیک منابع انسانی، 2- اجرای کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت های مادر و 3- الزاماتی که شرکت های مادر به تدوین و اجرای این شاخص ها در عمل، تحمیل می کند. ابزارهای طراحی شاخص های کنترلی و استراتژیک، فراوان هستند (کارت امتیازی،  منشور عملکرد، چرخ عملکرد) اما چارچوب هایی که به پیاده سازی و اجرای این شاخص ها در عمل بپردازند بسیار اندک هستند، بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عناصر مهم و کلیدی برای اجرای کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت های مادر است. روش مطالعه موردی اکتشافی در یک هلدینگ معدنی پژوهش انجام شده است. داده ها در دو مرحله جمع آوری و تحلیل شدند: مطالعه مستندات شرکت های مادر و انجام 12 مصاحبه با مدیران عامل، مدیران طرح و برنامه و مدیران منابع انسانی هم در شرکت مادر و هم در توابع. نتایج پژوهش، 10 مقوله اصلی برای پیاده سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت های مادر شناسایی کرد: کیفیت، ساختار اجرایی، رسمیت بخشیدن، مکانیزم های انتقال، حمایت از توابع، تشکیل کمیته متولی، نظارت بر اجرا، اقدام مبتنی بر نتایج، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و تسهیل گران- موانع اجرایی که در انتهای پژوهش این مقولات با الهام از مدل مفهومی ساندرز (2008) در قالب چارچوب پیاده سازی کاماه معرفی شدند و در انتها نیز متناسب با هر مقوله پیشنهادکاربردی برای شرکت های مادر ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کنترل استراتژیک، منابع انسانی، شرکت های مادر، پیاده سازی استراتژی
 • علی پرچمی افرا، جواد بهنامیان* صفحات 39-56
  به کارگیری استراتژی عملیات در صنایع مختلف به واسطه ارایه چارچوبی برای تصمیم‏گیری مناسب بسیار حایز اهمیت است. در این میان، صنایع غذایی از مهم ترین زمینه‏هایی است که شرکت‏های فعال در این صنعت ملزم به اتخاذ یک استراتژی عملیات مشخص، به خصوص در شرایط بحران اقتصادی مثل رکود تورمی هستند. در این مقاله با به کارگیری مدل ماتریس استراتژی عملیات، چارچوبی برای تدوین استراتژی عملیات ارایه می‏شود. در این ماتریس، منظر بازار در قالب اهداف عملکردی (شامل کیفیت، سرعت، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت انعطاف‏پذیری و هزنیه) و منظر قابلیت‏های عملیات در چهار ناحیه تصمیم (شامل ظرفیت، شبکه تامین، تکنولوژی فرآیند و توسعه و سازمان دهی) با هم در نظر گرفته می‏شود. در این پژوهش، بر پایه رویکرد توصیفی- تحلیلی، به مطالعه و تجزیه و تحلیل پژوهش های پیشین و ارزیابی شرایط مشابه در کشورهای دیگر پرداخته می‏شود. براساس تحلیل‏های صورت گرفته، راه کارهایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک که می‏تواند یک برنامه راهبردی را در اختیار مدیران ارشد در شرایط رکود تورمی قرار دهد، ارایه می‏شود. بر این اساس مناسب‏ترین راه کار، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توسعه و سازمان دهی است که در این راستا، کاهش هزینه‏ها و افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته می‏تواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.
  کلیدواژگان: استراتژی عملیات، صنایع غذایی، رکود تورمی، اهداف عملکرد، ناحیه تصمیم
 • علی اندایش*، بیژن عبدالهی، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور صفحات 57-73

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اعتبارستجی الگوی برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی مبتنی بر ریسک انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار، مطلوبیت و تمایل به کارگیری «مدل فرآیندی طراحی راهبردهای منابع انسانی ریسک محور» در شرکت های برتر تولیدی ایران چگونه است؟ جامعه آماری مشتمل بر 45 نفر از متخصصین و مدیران اجرایی منابع انسانی 21 شرکت تولیدی برتر ایران، بر اساس نتایج IMI100 و با رعایت شاخص هایی به روش غیراحتمالی هدفمند سهمیه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه (19پرسش و 5 بعد) پژوهشگر ساخته در طیف لیکرت، صورت گرفت که روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با توصیف آماری و آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد فرض میانگین بیشتراز3 در تمام پرسش ها و تمامی ابعاد ارزیابی شده، مورد تایید و موافقت پاسخ دهندگان قرار گرفت و بنابراین از نظر جامعه آماری صحت ودرستی، کاربردی بودن (سودمندی و قابلیت کاربرد در عمل)، منطقی بودن، جامعیت و مانعیت، سهولت و نوآورانه بودن مدل تا حد قابل قبولی تصدیق گردید. پاسخ های مربوط به پرسش های باز نیز باعث شد مدل با حفظ ساختار و اسکلت بندی، به گونه ای بازترسیم شود که ابزارهای کاربردی را دربرگرفته و فهم آن جهت اجرا ساده تر شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، مدیریت ریسک منابع انسانی، برنامه ریزی ریسک محور
 • سید مهدی الحسینی المدرسی، نجمه مقدم زاده، هوشمند باقری قره بلاغ* صفحات 75-91
  امروزه، بیمه یک ابزار اقتصادی، تبدیل به یک صنعت عمده در کشور شده است که در طبقه های مختلفی از جامعه خدمات ارایه می دهد. علاوه بر این، بیمه نقش مهمی را در تقویت قدرت اقتصادی جامعه، فراهم نمودن امنیت و اعتماد به نفس در سطح جامعه و همچنین گسترش فعالیت های تولید و خدمات ایفا می کند. در این پژوهش فرض بر این است تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه ای بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و حق شناسی آنان در شرکت های بیمه خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 389 نفر از مشتریان شرکت های بیمه خصوصی تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، بین متغیرهای روابط مالی، ساختاری و اجتماعی با درک مشتریان نسبت به کیفیت خدمات و قدردانی آن ها رابطه مثبت وجود دارد. همچنین، استراتژی های بازاریابی رابطه ای بر حق شناسی مشتری و ادراک مشتری از کیفیت خدمات در شرکت های خصوصی بیمه؛ تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی های بازاریابی رابطه ای، حق شناسی مشتری، کیفیت خدمات
 • آرمان بهاری*، احسان علیدوست صفحات 93-110
  پیاده سازی تولید ناب در واحدهای صنعتی تاثیر مستقیمی در ارتقای جایگاه رقابتی آن واحدها و سودآوری آن ها دارد. کاهش زمان تولید، که از طریق کاهش تلفات پنهان و آشکار و هموار کردن جریان کار اتفاق می افتد، منابع زمانی و تولیدی زیادی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار می دهد و به طور غیرمستقیم موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات می گردد. تکنیک نقشه جریان ارزش، از مهم ترین ابزارهای پیاده سازی تولید ناب و از تکنیک های برنامه ریزی پشتیبانی و کاربردی برای تحلیل و طراحی پیکربندی زنجیره فرآیند در بسیاری از صنایع است. هدف این پژوهش، ترسیم نقشه جریان ارزش برای شرکت سازه های فلزی طاق بیست بیرجند و تحلیل عملیات و فرآیندهای تولید آن و ارایه پیشنهادات عملی برای بهبود زنجیره ارزش به منظور کاهش تلفات زمان و هزینه های تولید، است. نتایج پیاده سازی تولید ناب در فرآیند تولید نشان می دهد که، زمان کل اجرای فرآیندهای تولید از 3835 ثانیه به 3480 ثانیه کاهش پیدا کرده است. همچنین، تعداد ایستگاه های خط مونتاژ از 8 به 4 تقلیل یافته است. در نتیجه، کاهش زمان تولید و تعداد ایستگاه ها، موجب تبدیل سیستم تولیدی از فشاری به کششی، کاهش هزینه ها و تعداد اپراتورهای خط تولید شده است.
  کلیدواژگان: جریان ارزش، تلفات زمان، تولید ناب، محیط های صنعتی
 • هوشنگ عاشقی اسکوئی* صفحات 111-137

  این پژوهش با هدف طراحی مدلی برای ایجاد مزیت رقابتی با حفظ محیط، انجام گرفت. متغیرهای سیستم مدیریت محیط زیست، مزیت رقابتی پایدار سبز، مدیریت دانش و ریسک مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق چهار سوال پژوهشی و سه فرضیه، جهت و مسیر گردآوری داده ها را مشخص کردند. جامعه آماری پژوهش کسب و کارهای تولید سیمان فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و صورت های مالی شرکت ها گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار smart pls نگارش 3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سیستم مدیریت محیط زیست و مزیت رقابتی پایدار سبز رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. مدیریت دانش نیز با سیستم مدیریت محیط زیست رابطه مستقیم معنادار دارد و از طریق آن بر مزیت رقابتی پایدار سبز اثر غیرمستقیم می گذارد. ریسک با مزیت رقابتی پایدار سبز رابطه مستقیم دارد ولی اثر تعدیل گر آن بر رابطه بین سیستم مدیریت محیط زیست و مزیت رقابتی پایدار سبز تایید نشد. براساس نتایج پژوهش، به شرکت های تولیدکننده سیمان که همگی دارای استاندارد ایزو 14001 هستند پیشنهاد می شود ساختار نظام مند مدیریت دانش را ایجاد و استفاده کنند تا بتوانند در عین کسب مزیت رقابتی پایدار و تداوم بقا، به حفظ محیط زیست و پاسخگویی به خواسته های ذی نفعان نیز دست یابند.

  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، پایداری، سیستم مدیریت محیط زیست، مدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار سبز
 • خدیجه مفاخری، حمیدرضا سعیدنیا*، علی بدیع زاده صفحات 139-159

  امروزه شرکت های تولیدی، تلاش می کنند با استفاده از راه حل های یکپارچه خدمات-محصول ترکیبی، موقعیت راهبردی خود را نزد مشتریان، بازتعریف نمایند تا از مزایای ارایه خدمات دوره عمر محصول، بهره مند شوند. هدف پژوهش، معرفی پدیده خدمات محوری و ارایه روشی جهت شناسایی و دسته بندی چالش های اتخاذ استراتژی خدمات محوری در صنعت تولید تجهیزات سنگین است. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 13 نفر از خبرگان صنعت و جهت تحلیل داده ها و استخراج نتایج، از روش تحلیل مضمون، استفاده شده است. با توجه به ناشناخته بودن فرآیند خدمات محوری در شرکت های داخلی و ضرورت ایجاد یک منبع دانشی غنی، یک مطالعه ساختارمند از مبانی نظری پژوهش انجام و با استفاده از روش تحلیل تم، یک ساختار اولیه از چالش ها مشتمل بر373 نکته کلیدی، 41 تم فرعی و 9 تم اصلی ایجاد شد، که در مصاحبه و تحلیل نتایج، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مصاحبه ها، بیانگر الگویی با 262 نکته کلیدی، 44 تم فرعی و 10 تم اصلی از چالش های توسعه خدمات محوری در صنعت تولید است. چالش های اصلی شامل: فرهنگ خدمات، مدیریت مشتری، انواع محصول-خدمت قابل ارایه، ارزش، قراردادها، سیستم تحویل خدمات، شبکه تامین، مدیریت ریسک و تغییرات محیط اقتصادی است.

  کلیدواژگان: خدماتی شدن تولیدکنندگان، سیستم های محصول-خدمت، خدمات محوری، چالش ها
 • تورج حسن زاده ثمرین*، روزبه حبیبی، سوگند صابری صفحات 161-174
  سازمان های بالغ در مقایسه با سازمان های نوظهور از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند و بر نوع خاصی از استراتژی ها تمرکز داشته و عملکرد بهتری دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تاثیر بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی اداره امور مالیاتی استان البرز انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، بر اساس زمان گردآوری داده ها، مقطعی و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی استان البرز در سال 1398 به تعداد 250 نفر بود که 150 نفر نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه مذکور انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ برای بلوغ سازمان (763/0)، تمرکز استراتژی (903/0) و عملکرد سازمانی (915/0) محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی ظاهری و تحلیل عاملی تاییدی در حد مناسبی گزارش شد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار SPSS19 و Lisrel انجام شد. بر اساس یافته ها، تاثیر بلوغ سازمان بر تمرکز بر استراتژی (داخلی و خارجی) و عملکرد سازمان تایید شد. همچنین تاثیر استراتژی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمان نیز به دست آمد. در نهایت نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تاثیر بلوغ سازمان بر عملکرد سازمان نیز تایید شد.
  کلیدواژگان: رشد سازمان، استراتژی داخلی و خارجی، کسب و کارهای کوچک، سازمان های دولتی
 • مهدی باستان*، لیلا عزیزی، علی محمد احمدوند صفحات 175-198
  توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در هر سازمان به منظور ایجاد محیط کار بدون ترس از حادثه و نیز اجتناب از بیماری های شغلی ضروری است. حفاظت از کارگران در مقابل عوارض سوء ناشی از مواجهه با عوامل مخاطره زا، نیازمند مداخلات اثربخش پیشگیری در محیط کار و توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. حوادث شغلی، حاصل وجود مجموعه ای از موارد ناایمن شامل اعمال و شرایط ناایمن هستند که به همراه عوامل کمک کننده دیگر منجر به بروز سوانح و آسیب های شغلی می شوند. ازاین رو درک و فهم ساختار مولد حوادث شغلی با تاکید بر شناسایی روابط فی مابین اجزا به نگاهی همه جانبه نگرانه به منظور ایجاد مداخلات لازم ضروری است. همچنین وجود یک سیستم پشتیبان تصمیم به منظور ارزیابی مبتنی بر مدل اثربخشی سیاست های بهبود سیستم، امکان توسعه اثربخش آن را فراهم می نماید. با هدف پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با به کارگیری روش شناسی پویایی شناسی سیستم، برای مدل شبیه سازی حوادث شغلی و بازنمایی روابط اجزا ارایه می نماید. همچنین نتایج اجرای سه راه کار ایجاد مهندسی عوامل انسانی، ایجاد فرهنگ ایمنی و استانداردسازی محیط روی مدل شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد سیاست های ایجاد فرهنگ ایمنی و مهندسی عوامل انسانی هر دو قدرت بالایی در کاهش حوادث در کوتاه مدت دارند اما در بازه زمانی طولانی مدت، ایجاد فرهنگ ایمنی، اثربخش ترین سیاست توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با ایجاد روند نزولی در رخداد حوادث شغلی است.
  کلیدواژگان: اعمال ناایمن، شرایط ناایمن، فرهنگ ایمنی، مهندسی عوامل انسانی
 • صمد عالی، عبدالحمید ابراهیمی*، وحیدرضا میرابی، شهرام زارع صفحات 199-216

  روندهای موجود در دنیای کسب وکار از جمله گذر به اقتصاد مبتنی بر خدمات و توسعه فناوری های ارتباطات و اطلاعات باعث شده تا اهمیت وفاداری مبتنی بر رابطه به صورت چشمگیری برای شرکت ها افزایش یابد. هم راستا با این تحولات، در صنعت بانکداری نیز برقراری رابطه بلندمدت با مشتری به استراتژی حیاتی تبدیل شده است. هدف مقاله حاضر، ارایه مدلی جهت ارزیابی اثربخشی راهبردهای سرمایه گذاری صنعت بانکداری ایران با تاکید بر رابطه گرایی مشتری است.لذا به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که میزان رابطه گرایی مشتری تا چه حد در واکنش آن به راهبردهای سرمایه گذاری در روابط مشتری تاثیر دارد. در این راستا جامعه آماری، مشتریان بانک کشاورزی در شهر تبریز  است که در حجم نمونه 417 مشتری پرسشنامه تکمیل شد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارAMOS  مورد آزمون قرار گرفتند. مطابق یافته های پژوهش راهبردهای مالی، اجتماعی و ساختاری سرمایه گذاری در روابط مشتری بر کیفیت رابطه تاثیر مثبت دارد، کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری، تبلیغات دهان به دهان و سهم مشتری تاثیر مثبت دارد و تاثیر راهبردهای مالی و اجتماعی بر کیفیت رابطه در مشتریان رابطه گرا و غیررابطه گرا متفاوت است ولی تاثیر راهبرد ساختاری بر کیفیت رابطه در مشتریان رابطه گرا و غیررابطه گرا یکسان است.

  کلیدواژگان: راهبردهای سرمایه گذاری، واکنش های مشتریان، رابطه گرایی، کیفیت رابطه
 • فاطمه اردو*، الهه عرب زاده صفحات 217-228
  افزایش خلاقیت سازمانی زمینه ساز ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره وری، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان است، از این رو، مطالعه پیش رو با هدف تعیین و شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه دانشگاهیان دانشگاه تهران با آزمون سه فرضیه صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی (ماتریس کواریانس- واریانس در معادلات ساختاری) بوده که داده ها با ابزار کمی پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مدیریت و روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به تعداد 898 نفر است. نمونه آماری بر اساس تعداد سوالات پرسشنامه (30 سوال) 300 نفر تخمین زده شد که در نهایت یافته ها بر اساس 287 نفر محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 8/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی سوالات پرسشنامه نیز توسط 5 نفر از خبرگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. همچنین برازش مدل به کمک نرم افزار Smart PLS از طریق آزمون معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی است که مدل مفهومی دربردارنده چهار بعد اصلی خلاقیت سازمانی، عوامل فردی، گروهی و سازمانی است. لذا عوامل فردی، سازمانی و گروهی به طور مستقیم بر خلاقیت سازمانی تاثیر می گذارند که در نهایت مدل پژوهش مورد تایید واقع شده است.
  کلیدواژگان: خلاقیت سازمانی، نوآوری سازمانی، منابع انسانی
|
 • Sorur Sefidgar, Alireza Aliahmadi *, Hosein Aliahmadi Jeshfaghani Pages 1-14
  Today, learning programs with the aim of providing educational opportunities for trainees to acquire the competencies to understand and improve their professional status are seriously considered.This research aimed at improving the structure and processes of management and strategic planning of skills and competencies. The research method based on the grounded theory of data processing and its society: stakeholders of technical and vocational education, educators, students, managers and industry owners. Based on the theoretical foundations and literature review of the research and using the Atlas software, the interviews and resources of the coded technical and vocational education subsystem, the main statements and categories identified. The validity of the tools and the reliability of the interviews are inherent in the method of agreement. Finally, the following strategies suggested: three for "skill" as quality of learned skills, productivity and flexibility; two for Knowledge strategies: to create a national framework and trustee of professional competence in accordance with international standards; three "Values" strategies for creating cultural reform mechanisms, creating employment and independence mechanisms for the organization of the system of technical and vocational education along with general, secondary and higher education.
  Keywords: Skills, Competence, Future Education System, Strategies, Educational Design
 • Hamidreza Yazdani *, Nastaran Aliy, Ali Moghadamzadeh, Hasan Zarei Matin Pages 15-38
  The framework for Strategic Control of Human Resources in Holdings has three main components: 1. The Framework for Designing Strategic Human Resources Control Indicators, 2. The Framework for Implementing Strategic Human Resources Control in Holdings, and 3. The Requirements for Holding Companies to develop and Implement these Indicators in practice. Since the tools for designing strategic control indicators are plentiful (BSC, Performance Prism, Performance Wheel,...) but there are very few frameworks for implementing these indicators in practice, the purpose of this article is to identify key elements for strategic HRM implementation in holdings. The research method was an exploratory case study conducted in a mineral holding. The data were collected and analyzed in two phases: the Documents Study and 12 interviews with CEOs, and HR Managers both in the parent company and in the subsidiaries. The results of the study identified 10 main concepts for implementing strategic control of HRM in holding: quality, executive structure, recognition, transfer mechanisms, support functions, monitoring implementation, results-based action, collect and Analysis Information and Facilitators / Barriers to Implementation. Finally these concepts were integrated in a framework a with regard to Sanders' conceptual model (2008) and at the end, practical suggestions presented for holding companies.
  Keywords: HR in Holdings, Strategic Control, Holding Copmany, implementing Strategy
 • Ali Parchami Afra, Javad Behnamian * Pages 39-56
  Due to the necessity to provide a proper decision framework, applying the operations strategy in different industries is very important. In this regard, food industries are one of the most important platforms where the corresponding companies should adopt a specific operations strategy, especially in the context of the economic crisis such as stagflation. In this paper, a framework for formulating an operational strategy using the operational strategy matrix model is presented. In this matrix, the market perspective in terms of performance objectives (including quality, speed, dependability, flexibility, and cost) and operations capabilities in four decision areas (including capacity, supply network, process technology, and development and organization) are considered together. In this research, based on a descriptive-analytical approach, the literature and similar conditions in other countries are discussed. Based on the carried out analyses, the type and nature of strategies are identified that provide a strategic plan for senior executives in the stagflation economic conditions. Accordingly, adopting the decisions corresponding to the development and organization are considered as the most appropriate solutions. In this regard, cost reduction and quality improvement can result in a substantial competitive position through a continuous cycle.
  Keywords: Operations strategy, Food Industry, Performance Criteria, Stagflation, Decision area
 • Ali Andayesh *, Bijan Abdollahi, Saeed Jafari Nia, Akbar Hassanpour Pages 57-73

  The aim of this study was to evaluate and validate the risk-oriented human resources strategic planning model. The main question of the research is what is the validity, desirability and tendency of applying the above model in top Iranian manufacturing companies? The statistical population was selected by non-probability quota targeted method with respect to indicators. Data collected by using of a researcher-made questionnaire (19 questions and 5 dimensions) in the Likert scale. Content validity and reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.89. Data analyzed by using of descriptive and inferential statistics. The results showed that the assumption of an average of more than 3 in all questions and in all dimensions evaluated was confirmed and agreed by the respondents. Therefore, the validity, accuracy, applicability, rationality, comprehensiveness, precision and simplicity of the model confirmed by the statistical population. Answers to open questions have made the model redesigned so that it incorporates practical tools and makes it easier to understand by maintaining structure.

  Keywords: Strategic Human Resource Planning, Human Resource Risk Management, Risk- oriented planning model
 • Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi, Najmeh Moghaddamzadeh, Hooshmand Bagheri Garbollagh * Pages 75-91
  Todey, insurance, as an economic tool, has become a major industry in the country that provides services to various classes of society. Insurance has a key role in strengthening the economic power of the community, providing security and confidence at the community level, as well as expanding the production and service activities. In this research, we have tried to investigate the effect of Relationship marketing Strategies on customer perceptions about the quality of services and his gratitude in private insurance companies. This is an applied and descriptive study and has been performed by survey method. The research population is 389 the customers of private insurance companies of Tehran selected by random sampling method. The questionnaire based on Likert spectrum was used in order to collect information. Structural equations’ modeling was used to analyze research data with Lisrel software. Based on the findings of the research, it was concluded that there is a significant and positive relationship between the variables of financial, structural and social ties with the perceptions of customers about service quality and their gratitude. Also, Relationship marketing strategies has a positive and significant effect on customer gratitude and customer perception of service quality in private insurance companies.
  Keywords: Relationship Marketing Strategies, Customer Gratitude, Perceptions of Customers about Services Quality
 • Arman Bahari *, Ehsan Alidoost Pages 93-110
  The implementation of lean manufacturing in industrial units has a direct impact on enhancing the competitive position of those units and their profitability. In other words, reducing the production time, which occurs by reducing hidden and obvious losses and smoothing the workflow, provides much time and production resources to the industrial unit and indirectly reduces the cost of finished products. Value stream mapping is one of the supports and application planning techniques for analyzing and designing process chain configuration and is one of the most important lean manufacturing implementation tools for many industries. The purpose of this research is mapping the value stream for the TaghBist metal structures company, analyze its operations and manufacturing processes, and provide practical suggestions for improving the value chain to reduce production time and costs losses. The results of the lean production implementation in the production process show that the total lead-time of the manufacturing processes reduced from 3835 seconds to 3480 seconds. In addition, the number of assembly line stations reduced from eight to four. As a result, the reduction in the production time and the number of stations have led to the conversion of the manufacturing system from compression to stretching, reducing production costs, as well as reducing the number of operators in the production line.
  Keywords: Value flow, time losses, Lean production, industrial environments
 • Hooshang Asheghi Oskooee * Pages 111-137

  The aim of this study was to design a model to create a competitive advantage while maintaining the environment. The variables of environmental management system, sustainable green competitive advantage, knowledge management and risk were examined. In this study, four research questions and three hypotheses identified the direction and direction of data collection.The statistical population of the study was cement manufacturing businesses listed on the Tehran Stock Exchange. Research data were collected through questionnaires and financial statements of companies. SmartPLS 3 software was used for data analyzing. The results showed that there is a significant direct relationship between the environmental management system and green sustainable competitive advantage. Knowledge management also has a significant direct relationship with the environmental management system, and through which it has an indirect effect on green sustainable competitive advantage. Risk is directly related to green sustainable competitive advantage, but its moderating effect on the relationship between the environmental management system and green sustainable competitive advantage was not confirmed. Based on the results of the study, it is suggested that cement producing companies (all of which meet ISO 14001) develop and use a systematic knowledge management structure. In this way, they can achieve environmental protection and meet the demands of their stakeholders, as well as achieve sustainable competitive advantage and long-term survival.

  Keywords: Competitive advantage, Sustainability, Environmental Management System (EMS), Knowledge Management, Green Sustainable Competitive Advantage (GSCA)
 • Khadijeh Mafakheri, Hamidreza Saeedniya *, Ali Badizadeh Pages 139-159

  Today, manufacturing companies are trying to redefine their strategic position with customers by using integrated service-product-combination solutions to enjoy the benefits of providing product lifetime services. The purpose of this study is to introduce the phenomenon of service-oriented and provide a way to identify and categorize the challenges of adopting a service-oriented strategy in the heavy equipment industry. Semi-structured interviews with 13 industry experts were used to collect data and content analysis method was used to analyze the data and extract the results. Given the ignorance of the service-oriented process in domestic companies and the need to create a rich source of knowledge, a structured study of the theoretical foundations of the research was conducted and using the theme analysis method, a basic structure of challenges consisting of 373 key points, 41 Sub-themes and 9 main themes were created, which were used in the interview and analysis of the results. The results of the interviews represent a pattern with 262 key points, 44 sub-themes and 10 main themes of service-oriented development challenges in the manufacturing industry. The main challenges include: service culture, customer management, types of products-services available, value, contracts, service delivery system, supply network, risk management and changes in the economic environment.

  Keywords: Investment strategies in customer relationships, Customer responses, relationship orientation, Relationship Quality
 • Roozbeh Habibi, Sogand Saberi Pages 161-174
  Mature organizations use different strategies compared to emerging organizations and focus on a specific type of strategy and perform better. The aim of this study was to investigate the mediating role of focus on strategy in the effect of organizational maturity on organizational performance of Alborz Tax Administration. This research is of applied type, based on the time of data collection, cross-sectional and in terms of data collection method is survey and descriptive-correlational. The statistical population consisted of 250 employees and managers of Alborz Tax Affairs Organization in 1398, of which 150 statistical samples were selected using Cochran's formula and simple random sampling method from the mentioned population. The reliability of the questionnaires was calculated with Cronbach's alpha for organizational maturity (0.763), strategy focus (0.903) and organizational performance (0.915). The validity of the questionnaires was reported to be appropriate using apparent validity and confirmatory factor analysis. Data analysis was performed at both descriptive and inferential levels using SPSS19 and Lisrel software. Based on the findings, the effect of organizational maturity on focus on strategy (internal and external) and organizational performance was confirmed. The effect of internal and external strategy on the performance of the organization was also obtained. Finally, the mediating role of focus on strategy in the effect of organizational maturity on organizational performance was also confirmed.
  Keywords: Organizational Growth, Internal, External Strategy, Small Businesses, Government Organizations
 • Mahdi Bastan *, Leila Azizi Baraftabi, Alimohammad Ahmadvand Pages 175-198
  The development of occupational safety and health management system is essential for all organization, to create a work environment without fear of incident and to avoid occupational diseases. Protecting workers against adverse effects from exposure to risk factors requires effective workplace prevention interventions and the development of occupational safety and health management systems. Occupational accidents are the result of a range of unsafe situations involving unsafe acts and unsafe conditions that, together with other contributing factors, can lead to injuries. Therefore, understanding and understanding of the work-creating disaster structure, with an emphasis on identifying the relationships between components, is necessary for a comprehensive look at the necessary interventions. Also, there is a decision support system to evaluate the effectiveness model of the system improvement policy, which allows for its effective development. With the aim of responding to this need, the present study presents the dynamic modeling methodology for simulation model of occupational accidents and representation of component relationships. Also, the results of implementing three strategies for creating human factors engineering, creating a safety culture and standardizing based on the environment on the simulation model. The results show that policies for creating a safety culture and human resource engineering have both a high power in reducing disasters, but in the long run, creating a safety culture is the most effective policy for developing a health and safety management system.
  Keywords: Unsafe act, unsafe condition, Safety Culture, Human Factors Engineering, system dynamics
 • Samad Aali, Abdulhamid Ibrahimi *, VahidReza Mirabi, Shahram Zare Pages 199-216

  The current trends in the business world, from the transition to a service-based economy and the development of ICT technologies, have significantly increased the importance of relationship-based loyalty for companies. In line with these developments, establishing a long-term relationship with the customer has become a vital strategy in the banking industry. The purpose of this article is to provide a model for evaluating the effectiveness of investment strategies in the Iranian banking industry with an emphasis on customer relationalism. Investment has an impact on customer relationships. In this regard, the statistical population is the customers of Keshavarzi Bank in Tabriz, which in the sample size of 417 customers, a questionnaire was completed. Simple random sampling method was used to select the samples and the research hypotheses were tested using structural equation modeling and AMOS software. According to the research findings, financial, social and structural strategies of investing in customer relationships have a positive effect on relationship quality, relationship quality has a positive effect on customer loyalty, word of mouth and customer share, and the effect of financial and social strategies on relationship quality in Relationship and non-relationship customers are different, but the effect of structural strategy on relationship quality is the same in relationship and non-relationship customers.

  Keywords: Investment strategies in customer relationships, Customer responses, relationship orientation, Relationship Quality
 • Fatemeh Ordoo *, Elaheh Arabzadeh Pages 217-228
  Purpose
  Since increasing organizational creativity leads to improving the quantity and quality of services, reducing costs, preventing waste of resources, reducing bureaucracy, increasing competition, increasing efficiency and productivity, providing motivation and job satisfaction among employees, this study aimed to determine and Identifying the factors affecting organizational creativity has been done from the viewpoint of University od Tehran academics.
  Method
  This is a descriptive correlational study (covariance-variance matrix in structural equations). The population of the study consisted of 898 faculty members and postgraduate students of the two faculties of management as well as Psychology and Educational Sciences of University of Tehran. The sample size was estimated to be 300 based on the number of questionnaire questions (30 questions) and finally the findings were calculated based on 287 individuals. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire which was used to determine the reliability of Cronbach's alpha coefficient of 0.8 and the content validity of the questionnaire was approved by 5 experts and faculty members of Tehran University. Model fit was analyzed using Smart PLS software by structural equation test.
  Findings
  The findings indicated that the conceptual model included four main dimensions of organizational creativity, individual, group and organizational factors.
  results
  The results showed that individual, organizational and group factors directly affect organizational creativity, which finally confirmed the research model.
  Keywords: Individual factors, Organizational Factors, Group Factors, organizational creativity