فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهرا قلندرزاده، سید سعید پورنقاش تهرانی* صفحات 1-21
  پژوهش حاضر، با هدف ارایه مدلی برای رابطه خشونت خانگی و عملکردهای شناختی، با بررسی نقش واسطه ای پریشانی روان شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان قربانی خشونت، و با روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جامعه آماری شامل زنان قربانی خشونت  مراجعه کننده به واحدهای مختلف پزشکی قانونی شهر تهران در سال 97 است. نمونه پژوهش، 200 نفر از زنان مراجعه کننده به این مراکز بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، باتوجه به معیارهای ورود و خروج و پس از اخذ رضایت از آن ها انتخاب شدند . باتوجه به بررسی روابط متغیرهای پژوهش در یک نمونه از زنان قربانی خشونت خانگی، روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است.. ابزار مورد استفاده در پژوهش، شامل  پرسش نامه راهبردهای تنظیم هیجان ERQ (گراس و جان، 2003)، پرسش نامه خشونت خانوادگی پورنقاش تهرانی (1383)، مقیاس ارزیابی شناختی مونترال (2005)(MoCA) ، و  پرسش نامه فرم  کوتاه افسردگی، اضطراب و استرس داس (DASS-21) (1995) بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی اصلاح شده دارای شاخص های برازش مطلوب  است و خشونت خانگی اثر مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شناختی دارد. علاوه براین، پریشانی  روان شناختی، راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان در رابطه خشونت خانگی و عملکرد شناختی نقش واسطه ای دارند.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، تنظیم هیجان، پریشانی روان شناختی، عملکرد شناختی
 • نرگس زینعلی، غلامعلی افروز*، مسعود لواسانی، سوگند قاسم زاده صفحات 23-41

  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی برنامه مداخله روان شناختی خانواده محور، در رضامندی زوجیت والدین شاغلی است که فرزند نوجوان دارند.  روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گرد آوری اطلاعات، شبه آزمایشی طرح دوگروهی ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون،  با گروه گواه است. برای جامعه آماری، 30 نفر از والدین شاغل در یک سازمان دولتی که حداقل دارای یک فرزند 11-16 ساله بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی آزمایشی و گواه، تقسیم شدند. گروه آزمایش طی برنامه مداخله روان شناختی 12 جلسه آموزش گروهی، هفته ای یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه قرار گرفت. گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای این پژوهش، پرسش نامه  محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه  محقق ساخته نیازسنجی و مقیاس رضامندی زوجیت افروز (1390) (AMSS) است . تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره از نوع اندازه گیری های مکرر، انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه های آزمایش و گواه در میزان رضامندی زوجیت، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0> P). همچنین برنامه مداخله تدوین شده باعث ارتقای رضامندی زوجیت در تمام خرده مقیاس ها شده و این نتایج در پیگیری سه ماهه نیز پایدار بود.

  کلیدواژگان: خانواده محور، رضامندی زوجیت، والدین شاغل
 • علی اکبری، محسن نوکاریزی*، علی مقیمی صفحات 43-60
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی میزان استرس درمان گران در هنگام تشخیص و درمان اختلال های روانی، بر پایه مدل جست جوی اطلاعات کولثاو، است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش شبه آزمایشی، در جهت گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل روان شناسان و روان پزشکان با بیش از دو سال سابقه درمان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در جریان یک مسابقه باعنوان «درمانگر برتر»، از طریق فراخوان عمومی انتخاب شدند. این مسابقه در کلینیک آتیه در سال 1397 برگزار شد. نمونه انتخابی شامل 30 نفر از درمان گران (19 زن و 11 مرد) بود و برای گردآوری داده ها از ابزارهای مختلفی همچون پرسش نامه محقق ساخته، ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ استرس (SRE) و نرم افزار مورایه (Morae) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان گران برخلاف نظر کولثاو، میزان مشخصی از استرس را در تمام مراحل کولثاو متحمل می شوند. این میزان استرس که اختلاف معناداری با استرس خط پایه درمان گران دارد، در بیشتر مراحل کولثاو تغییر چندانی نمی کند. این استرس که مفید و کارا ارزیابی شد، برگرفته از تمرکز و هیجان درمان گران در فرایند تشخیص و درمان است. همچنین تمام متغیرهای جمعیت شناختی به جز جنسیت، اثر معناداری بر استرس درمان گران دارند.
  کلیدواژگان: تغییرپذیری ضربان قلب، درمان گران، استرس، رفتار اطلاع یابی، مدل فرایند جست وجوی اطلاعات کولثاو
 • الهه حجازی، زهرا نقش* صفحات 61-82
  هدف این پژوهش، مقایسه کشورهای ایران و کره در پیش بینی عملکرد ریاضی مبتی بر عوامل در دو سطح دانش آموز (جنسیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، خودپنداره، نگرش، اهمیت، مقدار تکلیف و مدت زمان انجام تکلیف) و معلم (سابقه، تحصیلات، مقدار گمارش تکلیف، مدت زمانی که برای انجام تکلیف داده می شود و تدریس معلم) است. پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزانی تشکیل می دهند که در پایه هشتم (سوم راهنمایی) سال تحصیلی 90-1389 (2011-2010)، ثبت نام کرده اند و در مطالعه تیمز (2011) شرکت داشته اند. (ایران 1153363 دانش آموز و کره 672415 دانش آموز). از این تعداد، از کشور ایران 6029 دانش آموز از 238 مدرسه، و از کشور کره 5166 دانش آموز از 150 مدرسه، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، از روش تحلیل چندسطحی (دو سطحی) با استفاده از نرم افزار مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HML) با مدل های تحلیل واریانس یک راهه با تاثیرات تصادفی، تحلیل کواریانس یک راهه، مدل میانگین به عنوان پیامد، مدل عرض از مبدا تصادفی و شیب های تصادفی استفاده شده است. یافته های پژوهش،تفاوت عوامل موثر بر عملکرد ریاضی دانش آموزان ایران و کره را نشان می دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد که در ایران مقدار واریانس سطح دانش آموز و معلم تفاوت زیادی نداردا، ولی در کره بیشترین واریانس عملکرد ریاضی توسط عوامل سطح دانش آموز تبیین می شود. توجه به این تفاوت ها بسیار ضروری است و هر کشور باید با توجه به مدلی که برایش مناسب تر است، به برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بهبود عملکرد آموزش در جامعه خود بپردازد.
  کلیدواژگان: متغیرهای سطح 1 یا دانش آموز، متغیرهای سطح 2 یا معلم، تحلیل چند سطحی، تیمز 2011، کشور ایران و کره
 • سید نظام الدین رستمکلایی، عباس رحیمی نژاد*، رضا رستمی، حجت الله فراهانی صفحات 83-99

  هدف از پژوهش حاضر، هدف این پژوهش،  بررسی نقش زیست نشانگر های  خطای حذف، خطای ارتکاب، زمان واکنش و  تغییرپذیری زمان واکنش،  برگرفته از آزمون ECPT، در تشخیص بیماران افسرده از افراد نرمال و  نیز بررسی نقش جنسیت در این بیماری بود.  این پژوهش با روش  غیرآزمایشی علی- مقایسه ای انجام گرفته است. . جامعه آماری مطالعه حاضر تمام مراجعین به کلینیک آتیه بود. نمونه ها  بر اساس ملاک های بالینی راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی (DSM-5) ، در کلینیک آتیه در سال 97-1396 به صورت در دسترس انتخاب شدند (29 زن و 21 مرد افسرده، 19 زن و 31 مرد غیر افسرده). ابزار استفاده شده در این پژوهش تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی (ECPT) بود. آزمون فرضیه ی پژوهش از طریق تحلیل تغییرپذیری عاملی (جنس*گروه) انجام شد. نتایج نشان داد، میانگین خطای حذف و خطای ارتکاب در مردان افسرده بیشتر از مردان نرمال است. همچنین میانگین تغییرپذیری زمان واکنش در زنان بالاتر است.  باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد افسردگی در مردان، سیستم شناختی را بیشتر از زنان درگیر می کند. به علاوه، می توان نتیجه گرفت استفاده از این زیست نشانگر ها در تشخیص  افسردگی نتایج ضعیفی دارند.

  کلیدواژگان: زیست نشانگر ها، افسردگی، تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی
 • الهه سرآبادانی، ذکرالله مروتی*، مجید یوسفی افراشته صفحات 101-120

  هدف از پژوهش مقایسه تاثیر ذهن آگاهی و مدیریت خشم بر خشم، اضطراب و افسردگی دانش آموزان آزاررسان پسر دوره متوسطه اول است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسط اول شهر کرج، در سال تحصیلی 98-97 است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، جزء دسته پژوهش های کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، نیمه آزمایشی دارای طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام  دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر کرج است که در سال تحصیلی 1398- 1397 مشغول به تحصیل بودند. برای اجرای پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابتدا 400 دانش آموز به پرسش نامه آزاررسانی-آزارپذیری اولویس (OBVQ) پاسخ دادند. سپس 60 دانش آموز براساس نقطه برش بالینی به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه (15نفر) تقسیم شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های استاندارد آزاررسانی-آزارپذیری اولویس، خرده مقیاس خشم از پرسش نامه باس و پری (BPAQ)، سیاهه اضطراب بک (BAI) و سیاهه افسردگی کواکس (CDI) استفاده شد. مداخله شامل آموزش برنامه های ذهن آگاهی (8 جلسه 60 دقیقه ای) و مدیریت خشم (6 جلسه 60 دقیقه ای) بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که روش مداخله آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب، و آموزش مدیریت خشم در کاهش خشم و افسردگی تاثیرگذار است. این پژوهش همچنین نشان داد که بین اثربخشی ذهن آگاهی و مدیریت خشم تفاوت معناداری وجود دارد و هر دو می توانند به عنوان برنامه تکمیلی در بهبود آزاررسانی تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مدیریت خشم، خشم، اضطراب، افسردگی، آزاررسانی
 • فهیمه باهنر، حسین کشاورز افشار*، کیوان صالحی صفحات 121-141

  برنامه های توانمندسازی ازدواج، نتایج مثبت بسیاری جهت رشد و ارتقاء اعضای خانواده به همراه دارد. هدف از این پژوهش، تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج بود. روش پژوهش این مطالعه رویکرد آمیخته- اکتشافی از نوع متوالی می باشد. درمرحله اول، به منظور شناسایی ملاک ها، فرایندهای اجرایی و محتوایی برنامه پایش ازدواج، با روش مرور نظام مند مبتنی بر فهرست وارسی (CASP)، 45 پژوهش داخلی و خارجی مربوط به کلیدواژه های پژوهش انتخاب شدند. پس از گردآوردی پروتکل برنامه پایش ازدواج، در مرحله دوم بعد از فن ترجمه بازترجمه، پانزده تن از متخصصان خانواده درمانی، زوج درمانی و  هیات علمی دانشگاه ها، نسبت به روایی محتوایی (CVR)، روایی صوری و پایایی اقدام کردند. ابزارهای اندازه گیری، پرسش نامه های نقاط قوت ارتباطی زوجین (RMCQ-S) با 32 پرسش ، پرسش نامه نقاط نگران کننده روابط زوج (RMCQ-C) با 43 پرسش و  پرسش نامه حوزه های ارتباطی پایش ازدواج (MCQ-R) با 64 پرسش بود. نتایج حاکی از میزان قابل قبول روایی محتوایی پرسش نامه نقاط قوت ارتباطی (76/0= CVR)،  پرسش نامه نقاط نگران کننده (71/0=CVR) و پرسش نامه حوزه های ارتباطی (66/0=CVR) بود. درنتیجه، روایی محتوایی پروتکل برنامه پایش ازدواج تایید شد. ضریب توافق کاپا در این پژوهش، 71/0 درصد توافق بین ارزیابان بود که حاکی از قابلیت اعتماد بالاست. همچنین میزان پایایی  پرسش نامه های مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ در  پرسش نامه نقاط قوت 85/.، نقاط نگران کننده 89/0 و حوزه های ارتباطی 81/0صدم با معیار متس آمورنن، نشان می دهد که میزان همسانی درونی بین  مولفه های برنامه از وضعیت مناسبی برخوردار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، برنامه پایش ازدواج با بررسی ابعاد گوناگون روابط زناشویی به عنوان برنامه ای پیشگیرانه و مداخله ای-انگیزشی عمل می کند.

  کلیدواژگان: رواسازی، برنامه پایش ازدواج، مرورنظام مند، نسبت روایی محتوایی، روایی صوری، پایایی
 • روح الله فتح آبادی، فاطمه نصرتی*، احمد احمدی، بهاره رستمی صفحات 143-163
  عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس گرد آوری اطلاعات، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل 38 کودک اوتیستیک، در دامنه سنی 8 تا12 سال، مراکز درمانی استان مرکزی است. 20 کودک پسر اوتیستیک با عملکرد بالا، از مرکز درمانی انجمن خیریه اتیسم رضوان استان مرکزی در سال 1397 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و براساس  پرسش نامه سنجش دامنه اختلال طیف اوتیسم (ASSQ)،  به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش (10نفر) و کنترل (10نفر)، به شیوه تصادفی گمارش شدند. ابتدا هردو گروه توسط آزمون قلب ها و گل ها (THF)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه ای در طول 6 هفته، تمرین های حرکتی ریتمیک را توسط دو مربی دریافت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان داد که تمرینات حرکتی ریتمیک، موجب بهبود کارکردهای اجرایی در مولفه های بازداری رفتاری و حافطه فعال کودکان اوتیستیک با عملکرد بالا می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود از این تمرینات برای بهبود کارکردهای اجرایی کودکان اوتیستیک با عملکرد بالا، در مولفه های بازداری رفتاری و حافظه فعال استفاده شود.
  کلیدواژگان: بازداری رفتاری، تمرینات حرکتی ریتمیک، حافظه فعال
 • مصطفی حمیدی، سمیه شاهمرادی*، عباس جواهری محمدی، حسن رهبان فرد صفحات 165-180
  نشخوار فکری می تواند یکی از مهم ترین مشکلات ورزشکاران آسیب دیده باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکریدر دختران نوجوان ورزشکار آسیب دیده است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه دختران ورزشکار نوجوان دارای آسیب دیدگی ورزشی در تیم های ملی، لیگ و باشگاهی و مسابقات کشوری در سال 1398 در سطح شهر تهران تشکیل دادند که از میان آن ها،30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در پیش آزمون، همه آزمودنی ها پرسش نامه پاسخ های نشخواری (RRS) (نولن-هوکسما، 2003) را تکمیل  کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) مداخله دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه های مکرر و نرم افزار 22Spss- (در سطح 05/0= α) تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس آزمون و آزمون پیگیری (یک ماه بعد) از هر دوگروه نشان داد، نمرات نشخوارگری گروه آزمایش در پس آزمون و آزمون پیگیری نسبت به پیش آزمون به طور معناداری پایین تر بود، ولی گروه کنترل در هرسه آزمون یکسان عمل کرد. همچنین، در پس آزمون و آزمون پیگیری، گروه تجربی نمرات کمتری از گروه کنترل داشتند. بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر کاهش نشخوار فکریدر دختران نوجوان ورزشکار آسیب دیده موثر بوده است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نشخوار فکری، ورزشکار حرفه ای، آسیب ورزشی
 • رضا سپهوند*، محسن عارف نژاد، فریبرز فتحی چگنی، مهدیه سپهوند صفحات 181-208

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های موثر بر گرایش  دانش آموزان به وندالیسم، با روش دیمتل فازی انجام شد. به علت ساختار پیچیده و مبهم عوامل موثر بر وندالیسم دانش آموزان، از روش دیمتل فازی برای شناسایی عوامل و تحلیل داده ها استفاده شد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گرد آوری اطلاعات، از نوع آمیخته - اکتشافی است. مباحث نظری و عوامل احتمالی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم، از طریق مصاحبه با خبرگان استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونان  پرورشی دبیرستان های مقطع دوم شهر خرم آباد که دارای حداقل 15 سال سابقه کاری مرتبط بودند. شرکت کنندگان در این تحقیق 34 نفر از مدیران و معاونان پرورشی دبیرستان های مقطع دوم شهر خرم آباد هستند که به روش هدفمند انتخاب  شدند (مرد= 18 نفر، زن= 16 نفر). همه این افراد دارای پست مدیریت یا معاونت پرورشی دبیرستان بوده و حداقل 15سال سابقه کاری مرتبط  داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه دیمتل فازی طراحی شده توسط محققین، بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: خودنمایی، تربیت خانوادگی، هیجانات روحی و روانی، بافت محل سکونت و گروه هم سالان از موثرترین عوامل گرایش دانش آموزان به وندالیسم است.

  کلیدواژگان: وندالیسم، انحراف اجتماعی، دانش آموزان، دیمتل فازی
 • جمیل منصوری*، احمد شاهواروقی، مصطفی رستمی، محسن افتاده حال صفحات 209-224
  خلاقیت به عنوان توانایی تولید ایده ای که هم اصیل و هم ارزشمند است، تعریف می شود. مطالعات شناختی و عصب شناختی به بررسی خلاقیت غیرکلامی و زیربناهای عصبی آن پرداخته اند. مطالعه حاضر، باهدف تعیین نقش ناحیه آهیانه خلفی در تفکر خلاق غیرکلامی از طریق تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) انجام شده است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی وبر حسب روش گردآوری اطلاعات، آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر را تمام دانشجویان در حال تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می دهند. 40 نفر از دانشجویان (20 مرد و 20 زن) از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از کسب ملاک های پژوهش، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ارزیابی اثرات مداخله از طریق پیش/پس آزمون پنج نقطه ای (FPT) سنجیده شد. با هدف تحلیل داده های پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، همبستگی پیرسون و شاخص آمار استنباطی تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریک چپ-کاتد/راست-آند ناحیه آهیانه خلفی (نواحی P3-P4 براساس نظام  بین المللی 10-20)، با بهبود عملکرد در نتایج درون گروهی و بین گروهی FPT گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل همراه بود. یافته های پژوهش نشان می دهند که ناحیه مغزی آهیانه خلفی در تفکر خلاق غیرکلامی و ارتقای عملکرد آن در شرکت کنندگان نقش دارد.
  کلیدواژگان: فکر واگرا، تحریک مغزی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای
 • نفیسه دم ریحانی، علی پولادی ریشهری*، عزت دیره، محمدرضا بردبار صفحات 225-240

  پژوهش حاضر، با هدف بهبود حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان و نوجوانان بقایافته از سرطان لوسمی لنفوبلاستی حاد که شیمی درمانی دریافت کرده اند، با بهره گیری از توانبخشی شناختی انجام شده است.  این مطالعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، نیمه آزمایشی است، جامعه مورد مطالعه شامل 60 کودک و نوجوان  (32 دختر و 28 پسر) بقایافته از لوسمی لنفوبلاستیک حاد با سابقه شیمی درمانی است که در طول یک سال اخیر به مرکز درمانی امام رضا (ع) شهر شیراز مراجعه  کرده اند. شرکت کنندگان به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف و گمارش تصادفی در دو گروه مداخله (آزمایشی) و انتظار (کنترل) قرار داده شدند که هر گروه شامل 30 نفر بوده است (16 دختر و 14 پسر). گروه مداخله طی 12 جلسه 45 دقیقه ای با استفاده از نرم افزار «آموزش بهسازی توجه و حافظه فعال» (WMT)، تحت توانبخشی شناختی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار (WISC-4)،  در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (2 ماه پس از پس آزمون) جمع آوری شد. تحلیل آماری در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کواریانس) به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. یافته ها نشان داد که تغییرات مثبت و معناداری در حافظه کاری و سرعت پردازش گروه آزمایش به این شرح حاصل شده است:01/0p <، میانگین پیش آزمون حافظه فعال در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 40/12 و60/11، میانگین پس آزمون به ترتیب 25/17 و50/11،   میانگین پیش آزمون متغییر سرعت پردازش در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب: 45/51 و 70/51 و میانگین پس آزمون به ترتیب 95/59 و 70/51. بنابراین، به نظر می رسد توانبخشی شناختی بتواند برای کودکان و نوجوانان بقایافته از سرطان لوسمی حاد لنفوبلاستی مفید باشد.

  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستی حاد، توانبخشی شناختی، حافظه فعال، سرعت پردازش، کودکان بقایافته
 • زیبا کوکلانی*، محی الدین بهاری، افسانه صنعتکاران صفحات 241-253
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک برعلایم خودآزاری دختران نوجوان  است. روش تحقیق حاضر با ماهیت کاربردی است و از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل می باشد که داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان نوجوان دختر پایه نهم شهر کرج در نیمه اول سال 1397 است.  از میان آن ها 30 دانش آموز دارای علایم خودآزاری بالا و سابقه خودآزاری (با همکاری محقق، مشاوران و معلمان مدارس) از 3 مدرسه منتخب یکی از شهرهای استان، به صورت نمونه در دسترس و هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. در این مطالعه از برگه اطلاعات شخصی و سیاهه 22 گویه ای آسیب به خود "شی" (SHI) به عنوان ابزار استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه یک ساعت، مطابق پروتکل تمرین های هوازی، تحت تمرین قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل واریانس 2عاملی نشان داد، هشت هفته ورزش ایروبیک بر میزان خودآزاری دختران نوجوان تاثیر معنا داری ندارد (153/0=p)، اما به کاهش  معنا دار دفعات خودآزاری دختران نوجوان منجر شد (010/0=p). بنابراین نتیجه می گیریم، برای پیشگیری و کاهش دفعات خودآزاری دانش آموزان دختر نوجوان می توان از تمرین های هوازی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ایروبیک، فعالیت بدنی، خودآزاری، مازوخیسم، نوجوان
 • مریم شمسی فر، حسنعلی ویسکرمی*، مسعود صادقی، فیروزه غضنفری صفحات 255-272
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری روابط سبک های رهبری ادراک شده، خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روان شناختی دبیران بود. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود که از طریق الگوی معادلات ساختاری، تحلیل شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد بود. تعداد 400 دبیر به روش خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و 385 دبیر (202 زن و 183 مرد) به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزارهای سنجش شامل: پرسشنامه های توانمندسازی روان شناختی (PEQ)، سبک های رهبری ادراک شده (LSQ)، توانمندسازی ساختاری (SWQ) و خودکارآمدی معلم (TSES) بود. یافته ها نشان داد که از بین سبک های رهبری ادراک شده، ارتباط سبک های توجیهی و تفویضی با خودکارآمدی معنادار بود، اما ارتباط سبک های مشارکتی و دستوری معنادار نبود. نتایج حاکی از این بود که سبک رهبری توجیهی و مشارکتی بر توانمندسازی روان شناختی تاثیرات مستقیم، مثبت و معنادار دارند. همچنین، ضرایب اثرات غیرمستقیم سبک های رهبری توجیهی و تفویضی بر توانمندسازی روان شناختی از طریق خودکارآمدی معنادار بود، اما ارتباط مستقیم و معنادار بین توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی روان شناختی دیده نشد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روان شناختی، توانمندسازی ساختاری، خودکارآمدی، سبک رهبری ادراک شده
 • فاطمه کربلایی*، جعفر حسنی، ربابه نوری قاسم آبادی صفحات 273-291

  هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی مشکلات بین فردی در رابطه ی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و افسردگی، در دختران دارای روابط عاطفی است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادی و برحسب فرضیه های پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان دختر مجرد شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 است که حداقل دوماه رابطه ی رمانتیک داشتند. از میان این عده، نمونه ی آماری به صورت در دسترس (317 نفر) انتخاب شدند و به پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P-Short)، مقیاس افسردگی بک (BDI-S) و سیاهه ی مشکلات بین فردی IIP-32 که در اختیار آن ها گذاشته شد، پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای 22-SPSS و 85/8-Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه با واسطه گری مشکلات بین فردی، روی اختلال افسردگی به ترتیب با ضریب استاندارد 04/0- و 10/0 در سطح 05/0 p <، اثر معناداری دارند. بر این اساس، تنظیم هیجان سازگارانه پایین و تنظیم هیجان سازگارانه بالا به واسطه ی مشکلات بین فردی منجر به افزایش نشانه های اختلال افسردگی می شود.

  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، مشکلات بین فردی، افسردگی، رابطه ی عاطفی
|
 • Zahra Ghalandarzadeh, Seyed Saeid Pournaghash Tehrani * Pages 1-21
  The purpose of this study was to provide a model for the relationship between domestic violence and cognitive functions by examining the mediating role of psychological distress and emotion-regulation strategies in female victims of violence through a path analysis. The statistical population of this study consisted of female victims of violence who visited different branches of Tehran Forensic Medicine Center in 2018. Considering the relationship between research variables in such sample, the research method was descriptive-correlative type. The relationship between the variables was analyzed according to the research goals. After obtaining subjects’ informed consent, 200 abused women were selected by a purposive sampling method, based on entry-exit criteria. Then they were asked to fill out questionnairs including Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross and John 2003), Domestic Violence Questionnaire (Pournaghash Tehrani, 2005), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (2005) and the short-form version of the Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) (1995). Results showed that the proposed modified empirical model has good fit indices. According to this model, domestic violence has direct and indirect effects on cognitive functions. In addition, psychological distress, reappraisal emotion-regulation strategy and suppression emotion-regulation strategy had a mediating role in the relationship between domestic violence and cognitive functions.
  Keywords: Domestic Violence, Emotion Regulation, Psychological Distress, cognitive function
 • Narges Zainali, GholamAli Afrooz *, Masoud Lavasani, Sogand Ghasemzadeh Pages 23-41

  The purpose of this study was to evaluate the impact of the family-based psychological intervention program on the marital satisfaction of employed parents with adolescent children. The research method build on quasi-experimental, (experimental and control groups with with pre-test and post-test). A total of 30 employed parents working in a governmental organization, with having at least one child between 11-16 years, were selected and randomly assigned into two equal experimental and control groups. The experimental group was trained with the psychological intervention program, consisting of 12 sessions of group training (90 minutes once a week).The control group did not receive any interventions during this period. The research tools were Demographic characteristics questionnaire, Needs Assessment and Afrooz Marital Satisfaction Scale (2010) (AMSS). Data analysis was done by repeated measures MANCOVA. The results of the study showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the level of satisfaction of paired (P <0.05) and the intervention program The compilation improved the parity satisfaction of all sub-scales, and these results were sustained in three-month follow-ups.

  Keywords: family-based, Marital Satisfaction, Employed Parents
 • Ali Akbari, Mohsen Nowkarizi *, Ali Moghimi Pages 43-60
  The aim of this study was investigating the stress levels of mental health professionals in the process of diagnosis and treatment of mental disorders based on the Kuhlthau's Information Search Process (ISP). The present study was an applied research project and used a quasi-experimental method. The population consists of psychologists and psychiatrists with more than two years of treatment experience. The sample includes 30 therapists who are chosen in a public call during a competition called Top Therapists. The competition was held at Atieh Clinic in 2018. To gather data, some tools such as Questionnaire, Stress Response Evaluation, and Morae software were used. The findings show that the therapists, contrary to the Kuhlthau's view, experience a certain amount of stress at all stages of Kuhlthau's ISP. This level of stress, which is significantly different from the baseline stress of therapists, does not change considerably in most stages of Kuhlthau's ISP. This stress is seen as a useful and effective one, based on the focus and excitement of the therapists in the diagnosis and treatment process. In addition, all demographic variables except gender may have a significant effect on stress. Finally, it can be concluded that by relying on modern neuroscience and information technology tools, one can provide a better understanding of the moment-by-moment process of therapists' information seeking behavior.
  Keywords: Heart rate variability, Mental health professionals, Stress, Information seeking behavior, Kuhlthau's model of the Information Search Process (ISP)
 • Elaheh Hejazi, Zahra Naghsh * Pages 61-82
  The purpose of this reaserch is to compare Iran and Korea in  matemathics achievement based on contributing factors at two levels: students (Gender, Social-Economic Statue, Self-efficacy, Attitude, Utility, Time and opportunity) and teachers (Experiance, Education, Time and opportunity and teaching). The research is fundamental in terms of its purpose and based on correlation analysis. The statistical population of the present study consists of students who are enrolled in the eighth grade in the academic year of 2010-2011 and have participated in the TIMSS 2011 (1153363 Iranian students and 672415 Korean students). Of these, 6029 students from 238 schools in Iran and 5166 students from 150 schools in Korea were surveyed as part of the sample. In this research, we used a multilevel method approach (two level) with HLM software to run models of one way Anova with random effects model, one way Ancova with random effects, means as outcomes regression model, random coefficient regression model. The results provided empirical evidence that factors related to mathematics achievement  are different in  Iran and Korea. In Iran, the variance of student level and teacher level was not significantly different, but in Korea the highest variance of mathematical performance was explained by student level factors. Attending to these differences is crucial, and each country should plan and make policies to improve its performance with the model that best suits its situation.
  Keywords: Level1 or Students Variables, Level 2 or Teachers Variables, Hierarchical Linear modeling, TIMSS 2011, Iran, Korea
 • Seid Nezamoddin Rostamkalaee, Abbas Rahiminezhad *, Reza Rostami, Hojjatollah Farahani Pages 83-99

  The purpose of this study was to investigate the role of biomarkers (omission error, commission error, reaction time, reaction time variability) derived from ECPT in diagnosing depression in patients, as well as examining the possible role of gender in this disorder. This research was conducted using non-experimental causal-comparative method. The statistical population of the present study was all patients referred to Atieh Clinic located in Tehran, Iran. The sampling method was convenience sampling, and the participants were selected based on the clinical criteria of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) at the clinic 2017-18: (depressed: 29 females and 21 males, normal:19 females and 31 males). The instrument used in this study was the Emotional Continuous Performance Assignment (ECPT). The research hypothesis was tested by factor analysis of variance (gender * group). The results showed that the mean omission error and commission error in depressed men were higher than that of normal men. Also, the mean reaction time variability was higher in women. According to the results, depression in men seems to affect the cognitive system more severely than it does in women. In addition, it can be concluded that these biomarkers do not seem to be effective enough in diagnosing depression.

  Keywords: Biomarkers, Depression, Emotional Continuous performance Task, Diagnose
 • Elaheh Sarabadani, Zekrollah Morovati *, Majied Yousefi Afrashteh Pages 101-120

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness and anger management training on anger, anxiety and depression in first grade high school male bullies. The statistical population includes all high school male students in Karaj, in the academic year of 97-98. The research method was quasi-experimental using a pre-test and post-test design with a control group. First, 400 high school students responded to the Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ). Then, 60 participants were selected using random sampling method and based on the clinical cutoff score. Then they were divided into two groups of experiment (n =15) and control (n = 15). The experimental group was trained according to the protocol of mindfulness and anger management and the control group did not receive any training. The instruments used in this study were Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), Beck Anxiety Inventory (BAI), Children’s Depression Inventory (CDI), Mindfulness Training Protocol (8 session, 60 minute), and Anger Management Training Protocol (6 session,60 minute). The results of the analysis of covariance (ANCOVA) showed that the mindfulness training was effective in reducing anxiety; and also, the anger management training was effective in reducing anger and depression. This research also showed that there was a significant difference between the effectiveness of mindfulness and anger management trainings and both could be effective as a complementary program in reducing bullying.

  Keywords: Mindfulness, anger management, anger, anxiety, Depression, bullying
 • Fahimeh Bahonar, Hossein Keshavarzafshar *, Keyvan Salehi Pages 121-141

  Marriage empowerment programs seem to have significant effects on the functionality of families.The purpose of this study was to develop and validate a marriage monitoring program. The research method of this study is sequential exploratory mixed-method. In the first step, 45 internal and external studies related to this research were selected to identify the criteria, executive processes, and the content of the marriage monitoring program through checklist-based systematic review (CAPS). Following the collection of the program protocol and applying the translate-retranslate technique, fifteen specialists including family therapists, couple therapists, and university professors evaluated the content validity (CVR), face validity, and reliability of the program. The measurement tools used in this process were Relationship Check-up questionnaire: areas of strength (RMCQ-S) including 32 items, Relationship Check-up questionnaire: areas of concerns (RMCQ-C) including 43 questions, and Marriage Checkup Questionnaire: Relationship domains Assessment (MCQ-R) including 64 questions. The results indicated the content validity of the Relationship Strengths questionnaire (CVR= 0.76), the Relationship Concerns questionnaire (CVR=0.71) and the Relationship domains questionnaire (CVR=0.66). The value of Kappa coefficientin in this study, was 0.71 percentage of agreement among the evaluators indicating high reliability. Also, the Cronbach's alpha for the scales used in the study was obtained in the relationship monitoring questionnaire: Areas of strength: 0.85,Areas of concern 0.89, and marriage checkup questionnaire: relationship domains assessment 0/81. The results indicated that the marriage monitoring program functions as a preventive and motivational intervention by examining different aspects of marital relationships.

  Keywords: Marriage monitoring, Systematic review, Face Validity, Content Validity, reliability
 • Roohallah Fathabadi, Fatimah Nosrati *, Ahmad Ahmadi, Bahare Roatami Pages 143-163
  The aim of this study was to determine the impact of rhythmic motor exercises on executive functions in the components of behavioral inhibition and working memory of high-functioning autistic children. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design and a control group. The participants of the study were 38 autistic children with the age range of 8 to 12 years in the medical centers of the Markazi province. 20 high-functioning autistic boys (from Rezvan Autism Charity Medical Center in the Markazi Province in 2018) were selected by using available sampling method based on the Autism Spectrum Disorder Scale Questionnaire (ASSQ) (1999). Participants were randomly assigned to the experimental (10 subjects) and control (10 subjects) groups. Both groups were first evaluated using the Heart and Flowers Test (THF) (2006). The experimental group received rhythmic motor exercises in 10 sessions (each 45 minutes) over 6 weeks by two instructors. Data were analyzed using analysis of covariance. Findings showed that rhythmic motor exercises improved executive functions in terms of of behavioral inhibition and working memory of high-functioning autistic children. Therefore, it is suggested that these exercises to be used to improve the executive functions of high-functioning autistic children in behavioral inhibition and working memory components.
  Keywords: behavioral inhibition, Rhythmic Motor Exercises, working memory
 • Mostafa Hamidi, Somayeh Shahmoradi *, Abbas Javaheri Mohammadi, Hasan Rohbanfard Pages 165-180
  Rumination can be considered as one of the most important problems for injured athletes. The purpose of the present study was to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on the reduction of rumination in adolescent female athletes with athletic injury. The method of the study is a quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with a control group. The population of the present study was comprised of adolescent female athletes with sports injuries in national teams, leagues and national competitions in 1398 in Tehran, from which 30 participants were selected using  convenience sampling, and they were randomly assigned to two groups of 15 (experimental and control group. Then, in pre-test all participants completed the Nolen-Hoeksema’s (2003) Ruminative Responses Scale (RRS) questionnaire. In the next phase, the experimental group received an eight-session intervention (90 min each, twice a week), while the control group did not receive any intervention. The results of repeated measures ANOVA and following pairwise comparison revealed significantly less ruminative scores for experimental group in the post-test and the follow-up test; however,  the control group did not perform significantly different in all three tests. Moreover, in the post-test and the follow-up test, the experimental group had lower scores than that of control group. The results indicated that the acceptance and commitment therapy reduced the rumination in professional adolescent female athletes with athletic injury.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy (ACT), Rumination, Professional Athletes, Athletic Injury
 • Reza Sepahvand *, Mohsen Arefnezhad, Fariborz Fathi Chgni, Mahdie Sepahvand Pages 181-208

  Student excitement has made vandalism a dominant phenomenon in schools across the country. Increase in this behavioral anomaly has raises edcuation costs. The purpose of this study was to identify and explain the most important factors impacting students' tendency to engaging in vandalism by Fuzzy Dematel method. Due to the complex and ambiguous structure of factors affecting students' vandalism, fuzzy DEMATEL method was used to analyze the data and identify the underlying factors.. In this study, the theoretical issues and possible factors influencing students' tendency to engage in vandalism are extracted through expert interviews. Participants in this study were 34 principals and assistant principals of high schools in Khorramabad who were selected by purposive sampling (Male = 18 people, female = 16 people). All the participants were in managerial ranks and had at least 15 years of relevant work experience. The data collection tool in this study relied on semi-structured interviews (the qualitative component) and a fuzzy Dimtel questionnaire designed by the researchers (the quantitative component). The results showed that panache, family education, mental emotions, location texture, peer group are the most effective factors shaping students' tendency to engage in vandalism.

  Keywords: Vandalism, Social Deviation, students, Fuzzy DEMATEL
 • Jamil Mansouri *, Ahmad Shahvaroughi, Mostafa Rostami, Mohsem Oftadeh-Hal Pages 209-224
  Creativity is defined as producing original and valuable ideas. Cognitive and neuroscience studies have investigated nonverbal and neural underpinnings of creativity through transcranial direct current stimulation (tDCS). In the current experiment the study included 40 students of faculty of psychology from the University of Tehran. Participants were randomly assigned to either experimental or sham groups by accessible sampling. Descriptive statistical analysis like frequency, frequency percentage, average, standard deviation, variance, Pierson correlation and inferential statistic like variance analysis of multiple variables were conducted. The results show that left cathode-right anodal tDCS stimulation of posterior parietal cortex (PPC; P3-P4 based on 10-20 international system) had a significant effect on within and between subject scores of FPT in the experimental group in comparison with the sham group. Findings of current study imply that PPC has a role in neural underpinnings and enhancement of creativity.
  Keywords: Creativity, Divergent Thinking, Brain Stimulation, transcranial direct current stimulation (tDCS)
 • Nafiseh Damreihani, Ali Pooladi Rishehri *, Ezat Deyreh, MohammadReza Bordbar Pages 225-240

  The purpose of this study was to promote working memory and processing speed in children and adolescents surviving from acute lymphoblastic leukemia with a history of chemotherapy, utilizing a cognitive rehabilitation training. The population of this research, which is an applied and quasi-experimental study, included 60 adolescents survived from acute lymphoblastic leukemia (32 female and 28 male) with a history of chemotherapy who attended Imam Reza Outpatient Oncology Clinic (Shiraz, Iran) during last year[AJ1] (1397- 1398). The participants were assigned using target-based sampling and random assignment methods to two groups of intervention and waiting list (control group) (n=30 per group, 16 female & 14 male). The subjects in the experimental group were provided with 12 forty-five -minute sessions of cognitive rehabilitation training, using the software “CogMed”. The data was obtained using the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-4) in three stages of pretest, post-test, and follow-up (2 months after post-test). Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics (analysis of covariance). Results showed significant improvements in the scores of working memory and processing speed in the intervention group (p < 0.01, working memory mean in pretest in experimental and control group respectively: 12.4 and 11.60 & in post-test: 17.25 and 11.50; and processing speed mean in pretest in experimental and control group respectively: 51.45 & 51.70 and in post-test: 59.95 & 51.70). Thus, cognitive rehabilitation appears to be useful for adolescents with acute lymphoblastic leukemia.

  Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, cognitive rehabilitation, working memory, Processing Speed, Cancer Survivors
 • Ziba Kookalani *, Mohialdin Bahari, Afsaneh Sanatkaran Pages 241-253
  The purpose of this study was to examine the effect of eight weeks of aerobic exercise on self-harm symptoms in adolescent girls. The method of the present study is applied in nature and is quasi-experimental with pretest-posttest and a control group. The data were collected in the field, and the statistical population of the study includes all ninth grade female students in the first half of 2018 in city of Karaj. These included thirty female adolescent students who had high symptoms of self-harm and a history of self-harm. With the cooperation of researchers, counselors and school teachersthe subjects were selected from 3 selected schools in one of the cities of the province as a convenience and purposive sample and the subjects were randomly divided into two experimental (15 people) and control groups (15 people). The instrument was included a demographic questionnaire, a 22-item self-harm inventory (Shi) (Sansone, Wiederman 1998). The experimental group participated in the aerobic exercise protocol for 8 weeks (three one-hour sessions per week). The results of two-way analysis of variance showed that eight weeks of aerobic exercise had no significant effect on self-harm in adolescent girls (P=0.153). However, it led to a significant reduction in the number of adolescent girls’ self-harm (P=0.010). Therefore, we conclude that aerobic exercise can reduce the frequency of self-harm in adolescent girls.
  Keywords: Aerobic, Physical Activity, Self-harm, Masochism, Adolescents
 • Maryam Shamsifar, Hasanali Veiskarami *, Masoud Sadeghi, Firoozeh Ghazanfari Pages 255-272
  This study aims at designing and examining the relationship amongst perceived leadership styles, self-efficacy, structural empowerment and psychological empowerment. Structural equation modeling was used conducting this study. The population of this study is comprised of 385 10th grade teachers in Khoramabad city selected using the multi-stage cluster sampling method. Spreitzer and Mishra’s Psychological Empowerment Scale (1995), Hersey and Blanchard Perceived Leadership Style Scale (2012), Kordnaij, Bakhshizadeh & Fatholahi Structural Empowerment (2014), and Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, and Hoy Teacher Self-efficacy Scale (2001) were used in this study. The findings indicated that among perceived leadership styles, the relationship between the delegating (Laissez-Faire) and selling leadership styles, and self-efficacy was significant; however,  the relationship between self-efficacy and participating and telling leadership styles was not significant. The results also suggested that selling and participating leadership styles had direct, positive, and significant effects on psychological empowerment. Moreover, indirect effects of selling and delegating leadership styles on psychological empowerment with the mediation of self-efficacy were significant. However, the results were not indicative of a direct and significant relationship between structural empowerment and psychological empowerment.
  Keywords: Psychological Empowerment, structural empowerment, Self- Efficacy, Perceived Leadership Styles
 • Fateme Karbalayi *, Jafar Hasani, Robabeh Noori Ghasemabadi Pages 273-291

  The purpose of this study was to determine the mediating role of interpersonal problems in the relationship between emotion regulation strategies and depression in female students who were in romantic relationships. The research method was descriptive-correlational based on the research hypotheses. The sample of 317 participants were selected from all single female university students in Tehran province in the academic year of 1397-98 who had been in a romantic relationship for at least two months. The measurement tools used in the research were cognitive emotion regulation strategies questionnaire, depression scale, and interpersonal problems scale. The results were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM).The results showed that emotion regulation strategies (adaptive/ maladaptive) with standardized coefficient of -0.04 and 0.10 respectively, had significant effect on depression by the mediation of interpersonal problems (p < 0.05). Based on the results, low adaptive emotion regulation strategies and high maladaptive emotion regulation strategies by the mediation of interpersonal problems could contribute to an increase in the symptoms of depression.

  Keywords: Cognitive Emotion Regulation Strategies, interpersonal problems, Depression, Romantic Relationships