فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 37 (بهار 1399)
 • پیاپی 37 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نسیم سیاوشی فر، پریسا تجلی*، محمد مهدی شریعت باقری صفحات 1-19

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی برنامه داوسون-گوییر و آموزش راهبردهای فراشناختی بر کارکردهای اجرایی (توجه، حافظه فعال و بازداری رفتاری) دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با مشخصه خواندن بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص خواندن مقطع ابتدایی شهر اردبیل در نیمه اول سال تحصیلی 1397-1398 بودند که تعداد 45 نفر از جامعه آماری بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در 3 گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. یک گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته آموزش داوسون-گوییر و یک گروه 10 جلسه 60 تا 75 دقیقه ای برنامه آموزش راهبردهای شناختی دریافت کردند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (BRIEF) استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) و آزمون تعقیبی بنفرونی با نرم افزارآماری SPSS20 صورت گرفت. یافته ها نشان داد هر دو برنامه مداخله ای تاثیر معناداری بر بهبود توجه، حافظه فعال و بازداری رفتاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با مشخصه خواندن دارد (p <0.01). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشلان داد که تفاوت بین گروه مداخله در هر سه متغیر توجه، حافظه فعال و بازداری رفتاری، معنادار نمی باشد (P>0.05). نتایج حاصله تلویحات مهمی در زمینه آموزش و خدمات مشاوره ای به عنوان بخشی از درمان برای دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص خواندن ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: برنامه داوسون-گویئر، آموزش راهبردهای فراشناختی، کارکردهای اجرایی، اختلال یادگیری، اختلال خواندن
 • سعیده برزگر، شهربانو عالی*، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف صفحات 21-38

   مادران کودکان مبتلا به سندرم داون، تجارب فرزندپروری دشواری دارند و در معرض سطوح بالای استرس و پیامدهای روانی و جسمانی آن قرار می گیرند. برنامه های آموزشی ویژه این مادران می تواند به آنها در مواجهه بهتر با دشواریها کمک نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون انجام شد. این پژوهش با رویکرد کمی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری شامل تمام مادران دانش آموزان با سندرم داون مدارس استثنایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند.30 نفر از مادران این کودکان که دارای نمره بالاتر از 22 در پرسشنامه سلامت عمومی بودند، انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آموزش ذهن آگاهی و گروه گواه جایگزین شدند. مادران در گروه آزمایش، 8 جلسه دوساعته برنامه آموزش ذهن آگاهی را دریافت نموده و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش مقیاسهای رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی، افسردگی - شادکامی و علایم جسمانی بودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس موجب افزایش معنادار بهزیستی جسمانی و روانشناختی مادران دارای کودک مبتلا به سندرم داون می شود (p <0/05). بنابراین این برنامه برای مادران کودکان سندرم داون برنامه مداخله ای مناسبی بوده و می تواند در مراکز درمانی و مدارس ویژه این کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سندرم داون، استرس، ذهن آگاهی
 • محمد اورکی*، مژگان بیتانه صفحات 39-58
  اختلال اضطراب فراگیر، می تواند آسیب های روان شناختی و هیجانی فراوانی برای دانش آموزان در پی داشته باشد که ضروری است با بکارگیری درمان های روان شناختی مناسب نسبت به درمان این اختلال اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقتی بر کمال گرایی و سبک های دلبستگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اختلال اضطراب فراگیر منطقه 14 تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه دارای اختلال اضطراب فراگیر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (15هر گروه 15 دانش آموز). گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی بر خودشفقتی (گیلبرت، 2009) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006)، کمال گرایی (هیل و همکاران، 2004) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر خودشفقتی بر کمال گرایی و سبک های دلبستگی اضطرابی، ایمن و اجتنابی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اختلال اضطراب فراگیر تاثیر معنادار داشته است (p <0/01).
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب، درمان مبتنی بر خودشفقتی، کمال گرایی، سبک های دلبستگی
 • مهسا تقی قره باغ*، حسن محمدزاده صفحات 59-74

  هدف تحقیق تاثیر برنامه های منتخب تمرینی بر سرعت عکس العمل ساده و انتخابی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی را بررسی می کند. تحقیق حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است؛ جامعه آماری آن تمام دانش آموزان دختر 10 تا 14 ساله شهر ارومیه با تشخیص اختلال DCD در مدرسه استثنایی بودند. از بین آنها 30 دانش آموز به صورت تصادفی ساده (باملاحظه کردن معیارهای ورود به تحقیق) انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل اندازه گیری سرعت عکس العمل از طریق دستگاه سنجش سرعت عکس العمل ساخت شرکت ساتراپ بود؛ در این تحقیق سرعت عکس العمل ساده دیداری، انتخابی و ساده شنیداری در دو مرحله از آزمودنی ها گرفته شد. روش انجام پژوهش بدین صورت بود که بعد از گردآوری داده های مربوط به پیش آزمون، گروه تجربی، با توجه به پروتکل تمرینی منتخب، در 12 جلسه تمرین یک ساعته شرکت کردند. بعد از انجام تمرین، مجددا آزمون های مورد نظر از هر دو گروه تکرار گردید. برای تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) و استنباطی (شاپیرو-ویلکز و تحلیل کوواریانس) استفاده گردید. یافته ها نشان داد تمرین های منتخب به مدت 12 جلسه باعث بهبود معنادار در سرعت عکس العمل ساده ٴ دیداری (811/3=F، 035/0=P)؛ انتخابی دیداری (126/4=F، 027/0=P)؛ و ساده ی شنیداری (380/4=F، 023/0=P) شدند. نتیجه ای که از تحقیق حاضر گرفته می شود این است که برنامه های تمرینی منخب بر سرعت عکس العمل ساده وانتخابی دیداری و ساده شنیداری در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، سرعت عکس العمل ساده، سرعت عکس العمل انتخابی
 • زهرا زاهدی، آرمان عزیزی*، پیمان خورشیدی، سیده سمیره حسینی صفحات 75-90
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر توانمندی خانواده های دارای عضو مبتلا به بیماری مالتیپل اسکرولوزیس (MS) بود.

  روش

  در این پژوهش روش مداخله ای نیمه آزمایشی با استفاده از گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 40 نفر از والدین دارای فرزند مبتلا به بیماری مراجعه کننده به مراکز مشاوره و بیمارستان های تخصصی شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گروه آزمایش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا گردید وگروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. برای ارزیابی توانمندی خانواده ها از پرسشنامه توانمندسازی خانواده (FES) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر توانمندسازی خانواده های دارای عضو مبتلا به بیماری MS به طور معناداری اثربخش بوده است (sig <0/05).

  نتیجه گیری

  بنابراین با به کارگیری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش می توان توانمندی خانواده های دارای فرزندان مبتلا به بیماری های خاص را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، توانمند سازی، مالتیپل اسکرولوزیس
 • نگار فلامرزی*، دیبا سیف صفحات 91-112

  پژوهش حاضر باهدف پیش بینی اضطراب اجتماعی بر مبنای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان معلول جسمی- حرکتی شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر معلول جسمی-حرکتی در سال تحصیلی 95-94 در مقطع متوسطه ی اول و دوم شهرستان شیراز بودندنتایج نشان داد از بین مولفه های خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (41/0 =r) و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی (26/0-= r) با ترس از ارزیابی منفی رابطه معنی داری دارد. علاوه بر این، از بین مولفه های حمایت اجتماعی،حمایت هیجانی/اطلاع رسانی 24/0-r= و حمایت مهربانی 24/0- =r با اجتناب و اندوه عمومی رابطه معنی داری دارد. از بین مولفه های خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (32/0 =r) و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی 36/0-= r با اجتناب و اندوه عمومی رابطه معنی داری دارد. همچنین مولفه های حمایت اجتماعی با اجتناب و اندوه در موقعیت های جدید رابطه معنی داری ندارد. همچنین، از بین مولفه های خودکارآمدی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (26/0 =r) با اجتناب و اندوه در موقعیت های جدید رابطه معنی داری دارد. نتایج رگرسیون نشان داد از میان مولفه های خودکارآمدی اجتماعی، تنها خودکارآمدی برای کنترل شناختی به طور معنی داری ترس از ارزیابی منفی (01/0p < - 4/0β=) اجتناب و اندوه عمومی (001/0= - 27/0β=) و اضطراب و اندوه در موقعیت های جدید (01/0p < - 27/0β=) را پیش بینی می کند. با توجه به رابطه منفی مولفه های حمایت اجتماعی، با اضطراب اجتماعی، پیشنهاد می شود که درمانگران و متخصصان حوزه بهداشت روان، به نقش این متغیر در مداخلات درمانی توجه بیشتری نشان دهند.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی، نوجوانان معلول جسمی-حرکتی
 • علی اکبر طاهری*، مهران سلیمانی صفحات 113-133
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطاف پذیری در پیش بینی علایم اختلال های رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی با میانجی گری سبک های فرزند پروری بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.که در این پژوهش 158 دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی به روش نمونه گیری هدفمند از دو مدرسه استثنایی گلستان و پرورش تبریز انتخاب شدند. سپس، پرسشنامه های سیاهه رفتاری کودک (آخنباخ،1991) و سبک های فرزند پروری (بامریند،1973) توسط والدین تکمیل گردید و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (برگ و گرانت، 1948) به صورت رایانه ای توسط آزمودنی ها انجام شد. همچنین پس از حذف 8 پرسشنامه مخدوش، داده های گردآوری شده 150 نفر با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین انعطاف پذیری با علایم اختلال های رفتاری (001/0=P) و همچنین بین سبک فرزند پروری مقتدرانه با علایم اختلال های رفتاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد) 006/0=P). همچنین نتایج نشان داد که اکثر والدین دارای سبک فرزند پروری مقتدرانه (79%) بودند. علاوه بر این نتایج معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی نشان داد که انعطاف پذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه توانایی پیش بینی علایم اختلال های رفتاری را دارند (184/0=R^2،001/0=P). نتایج این مطالعه از نقش انعطاف پذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه در علایم اختلال های رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر حکایت دارد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود مداخلات درمانی نوین درترمیم انعطاف پذیری در کودکان کم توان ذهنی طراحی شود و همچنین جلساتی برای آموزش والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر درباره شیوه های فرزند پروری برگزار شود.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، اختلال های رفتاری، کم توان ذهنی، فرزند پروری
 • یوسف دهقانی*، صادق حکمتیان فرد صفحات 135-159
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی خود ناتوان سازی بر اساس خوش بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانش-آموزان دارای اختلال یادگیری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 540 دانش آموز دچار انواع اختلال یادگیری پایه سوم تا پنجم ابتدایی ارجاع داده شده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش بوشهر در سال تحصیلی 1398-1397 بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده 225 نفر که ویژگی های لازم را داشتند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه تنطیم شناختی-هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001)، پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز و کاترایت (2004)، پرسشنامه خوش-بینی تحصیلی شیرر و کارور (1985) و مقیاس خودناتوان سازی تحصیلی میدگلی (2000) بود. داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خوش بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان توان پیش بینی خود ناتوان سازی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دارند(156/0=R2؛001/0˂ P). این نتایج نشان می دهد که وجود خوش بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و همچنین تنظیم شناختی پایین در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با ایجاد تعلل در تکالیف تحصیلی و عدم ایجاد انگیزه مثبت، نقش موثری در خود ناتوان سازی، افت تحصیلی و بالطبع تداوم این اختلال در این دانش آموزان می شود. لذا می توان از طریق آموزش و اعمال روش های مناسب تربیتی، موجبات عملکرد تحصیلی بهتر و سلامت روانی این دانش آموزان را فراهم آورد و همچنین زمینه پیشرفت همه جانبه ای را برای دانش آموزانی که از لحاظ خود ناتوان سازی پایین هستند را مهیا کرد.
  کلیدواژگان: خودناتوان سازی، خوش بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان، اختلال یادگیری ویژه
 • مریم صف آرا*، مینا خانبابایی، مینو خانبابایی صفحات 161-180
  توجه به شرایط کودکان کم توان ذهنی و تاثیرات نامطلوب این بحران بر مادران با ایجاد تنشهای جسمی، روانی و اجتماعی که منجر به انزوا وکاهش شدید در کیفیت زندگی و امید به زندگی آنها می شود، لازم است ضرورت آموزش مهارت معنوی مورد مداقه قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های معنوی بر ارتقاء کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران با کودک کم توان ذهنی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.20 مادر با کودک کم توان ذهنی در مدرسه استثنایی شهید ساریخانی شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1396 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اطلاعات کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه امید جمع آوری شد. سپس آموزش مهارتهای معنوی در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارایه نشد. آزمودنیها پس از اتمام جلسات مجددا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره امید به زندگی در گروه آزمایش از 21/3 ±11/20 قبل از مداخله به 24/3 ±00/26 بعد از مداخله و میانگین نمره کیفیت زندگی گروه آزمایش83 /11±00/67 قبل از مداخله به 10/10±22/72 افزایش معناداری یافت (01/0>p). براساس یافته های این پژوهش، آموزش مهارتهای معنوی تاثیر مثبتی در ارتقای کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی داشته است
  کلیدواژگان: معنویت، کیفیت زندگی، امید، کم توان ذهنی
|
 • Nasim Sivoshifar, Parisa Tajalli *, Mohammadmahdi Sharyat Bagheri Pages 1-19

  This study aims to compare the effect of Dovson-Guare program and Metacognitive processes education on executive functioning (attention, working memory, and behavioral inhibition) of students with dyslexia. Pre-test, Post-test, and control group were used for research method. A total of 45 primary students with reading learning disorder participated in this program at first half of school year (2018-2019), which they were from Ardabil city. They were divided into two experimental (each of them have 15 participants) and one control (15 participants) groups. One of the experimental group received Dovson-Guare program at 1 hour education about 8 sessions and the other one received Metacognitive processes education at 60-70 seconds about 10 sessions. Behavior Rating Inventory of Executive Functioning questionnaire (BRIEF) was used for data collection. (Multivariate analysis of Covariance) (MANCOVA) and Benofreni test with SPSS20 were used for data analysis. The findings showed that both programs have significant differences on improvements of attention, working memory, and behavioral inhibition of students with reading learning disorder (p˃0.01). Moreover the results of Benofreni test showed that there is no significant effect between groups on each of the variables (attention, working memory, and behavioral inhibition) (p˃ 0.05). Therefore the results provided important allusions about educational and consulting services as some cures for students with dyslexia.

  Keywords: Dovson-Goyther program, Metacognitive processes education, Executive functioning, and dyslexia
 • Saide Barzegar, Shahrbanoo Aali *, Hamidreza Aghamohammadian Sherbaf Pages 21-38

  Mothers of children with Down syndrome have difficult parenting experiences and are exposed to high levels of stress and psychological and physical consequences. These mothers' special education programs can help them to cope better with difficulties. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on the psychological and physical well-being of mothers of children with Down syndrome. This study was conducted with a quantitative approach and a pretest-posttest design with a control group. The statistical population consisted of all mothers of students with Down Syndrome in Mashhad exceptional schools in the academic year of 2018-2019 who were selected by single stage cluster sampling. Thirty mothers of these children who scored higher than 22 on the General Health Questionnaire were selected and randomly assigned into two groups of mindfulness training and control group. Mothers in the experimental group received 8 two-hour sessions of mindfulness training program and the control group did not receive any training. The research instruments were life satisfaction scales, positive and negative affect, depression-happiness and physical symptoms. The results of covariance analysis showed that mindfulness-based stress reduction therapy significantly increased physical and psychological well-being of mothers of children with Down syndrome (p < 0/05). Therefore, this program is a good intervention program for mothers of Down syndrome children and can be used in medical centers and special schools for these children

  Keywords: Down syndrome, stress, Mindfulness
 • MOHAMMAD ORAKI *, Mozhgan Bitaneh Pages 39-58
  Generalized anxiety disorder can be followed by numerous psychological and emotional damages for the students that appropriate psychological therapies should be applied to treat this disorder. therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of self-compassion-based therapy on the idealism and attachment styles in secondary high school female students with generalized anxiety disorder? it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with control group. The statistical population of the current study was secondary high school female students with generalized anxiety disorder in zone 14 Tehran in academic year 2018-19. 30 high school female students with generalized anxiety disorder were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received self-compassion-based therapy intervention (Gilbert, 2009) during two-and-a-half months in ten seventy-five-minute sessions. The applied questionnaires in this study included generalized anxiety disorder questionnaire (Spitzer, et.al, 2006) and idealism (Hill et.al, 2004) and attachment styles questionnaire (Collins and Reed, 1990). The data from the study were analyzed through MANCOVA method. the results showed that self-compassion-based therapy has had significant effect on the idealism and anxiety, safe and avoidant attachment styles in secondary high school female students with generalized anxiety disorder (p < 0.001)
  Keywords: anxiety disorder, self-compassion-based therapy, Idealism, attachment style
 • Mahsa Taghi Garehbagh *, Hassan Mohamadzadeh Pages 59-74

  The purpose of this study was to investigate the effect of selected programs (including agility, speed, visual and auditory stimulation, mirror training, etc.) on the simple and choice response reaction time of children with developmental coordination disorder. Materials and Methods In this research, a semi-experimental design with pre-test and post-test design was used for two groups of experimental and control children (DCD). A sample of 30 children (DCD) was selected using random sampling method. A pre-test was performed for both groups, and the speed of visual response, visual choice and auditory simplicity of the groups was measured by a four-way reaction speed measuring instrument. The experimental group was then tested for 12 session by selected exercises. The posttest was performed for both groups of children. The statistical methods included Kolmogorov-Smirnov test, and Covariance test. The results showed that the exercises for 8 weeks significantly improved the visual response rate (P = 0/001, t = -4/30), visual selectivity (p = 0/006, t =- 3/34), simple listening (P =0/.001, t =-5 /19) in the training group compared to the pretest. The results show that there is a significant correlation between the speeds of the children's response to the children (DCD), which is practiced.

  Keywords: developmental coordination disorder, Simple Reaction Time, Choice Reaction Time
 • Zahra Zahedi, Arman Azizi *, Peyman Khorshidi, Seide Samire Hoseini Pages 75-90
  Aim

  This study examined the effectiveness of therapy based on commitment and acceptance on the empowerment of families with member suffering from Multiple Sclerosis.

  Methods

  In this quasi-experimental study, one experimental and one control groups were used. Sample selected by convenience sampling method included 40 parents that referred to counseling centers and specialty hospitals in Tehran. Experimental group received treatment based on acceptance and commitment therapy and the control group didn’t received any treatment. Family Empowerment Scale (FES) was used to assess the ability of families.

  Results

  Results showed that treatment based on acceptance and commitment (ACT) has been significantly effective (sig <0/05) to empowering families with member suffering from Multiple Sclerosis.

  Conclusion

  this conclusion can be obtained that with using a treatment based on acceptance and commitment we can improve the empowerment of families with children suffering from specific diseases. Keywords: Acceptance and commitment therapy, empowerment, Multiple Sclerosis

  Keywords: Acceptance, Commitment therapy, Empowerment, multiple sclerosis
 • Negar Falamarzi *, Diba Seif Pages 91-112

  he purpose of this study was to predict social anxiety based on social support and social self-efficacy in physically-motorized disabled teens in Shiraz. Results showed that among the components of self-efficacy, self-efficacy for cognitive control (r = 0.41) and self-efficacy for control Emotional (r = -0.26) with a significant negative relationship with fear of negative evaluation. In addition, there was a significant relationship between social support components, emotional support / information (r = -0.24), and the support of kindness (r = -0.24) with general avoidance and distress. Among the components of social self-efficacy, self-efficacy for cognitive control (r = 0.32) and self-efficacy for emotional control (r = -0.36) is significantly correlated with avoidance and general grief. Also, there are no significant relationships between social support components with avoidance and distress in new situations. Also, among the components of self-efficacy, self-efficacy for cognitive control (r = 0.26) is significantly related to avoidance and grief in new situations. Regression results showed that among the components of social self-efficacy, only self-efficacy for cognitive control was significantly lowered by fear of negative evaluation (p <-0.401) and avoidance and general grief (p = 0.27) and anxiety and Predicts grief in new situations (p <0.01). Regarding the negative relationship between social support components and social anxiety, it is suggested that therapists and mental health professionals should pay more attention to the role of this variable in treatment interventions.

  Keywords: Social anxiety, social support, Social Self-efficacy, physical activity teens
 • Aliakbar Taheri *, Mehran Soleymani Pages 113-133
  The aim of the present study was to investigate the role of flexibility in prediction of symptoms of behavioral disorders in educable mentally retarded children in primary school mediated with parenting styles. This study is descriptive correlational research. In this research, 158 mentally retarded students in primary school were selected from two Special Schools in Tabriz using purposeful sampling method. Then, Child Behavior Checklist (Achenbach) and Parenting Styles(Baumrind,) were completed by parents, and the Wisconsin Card Sorting Test (Berg and Grant ) was done by the subjects using a computer. After discarding 8 illegible questionnaires, the collected data of 150 subjects has been analyzed through Structural Equation Modeling with Partial Least Squares approach. Results of the study showed that there is a negative and significant relationship between flexibility with symptoms of behavioral disorders (P=0.001) and also between the authoritative parenting style and the symptoms of behavioral disorders (P=0.006). Moreover, most parents had an authoritative parenting style (79%). In addition, the results of Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (PLS) approach revealed that flexibility and authoritative parenting style were able to predict the symptoms of behavioral disorders (P=0/001). The results of this study indicate the role of flexibility and authoritative parenting style in the symptoms of behavioral disorders of educable mentally retarded children . Therefore, it is suggested that new therapeutic interventions be designed to rehabilitate flexibility of educable mentally retarded children, and also educational sessions be held for training the parents of educable mentally retarded children about parenting styles
  Keywords: flexibility, Behavioral disorders, mentally retarded, Parenting
 • Yousef Dehghani *, Sadegh Hekmatiyan Fard Pages 135-159
  The purpose of this study was to predict of self-handicapping based on educational optimism, metacognitive beliefs and cognitive emotion regulation in students with learning disabilities. The research method was descriptive correlational. The statistical population consisted of 540 third- to fifth-grade male primary students with all kinds of learning disabilities who had been referred by the schools to the Center for Learning Disabilities of Bushehr province’s Department of Education in 2018-2019 school year. Of these, using simple sampling and considering the requirements of the research project, 225 students were selected. The research instrument consisted of cognitive-emotional adjustment of Garnowsky et al questionnaire (2001), meta-cognitive beliefs of Wales and Carthage questionnaire (2004), academic happiness of Shirer and Carver questionnaire (1985) and Midgley self-advancement Scale (2000). The data from the implementation of the questionnaires were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression methods. Findings showed that Educational optimism, metacognitive beliefs and cognitive emotional regulation can predict self-handicapping of students with learning disabilities negatively (p < 0.001, R2=0/156). These results indicate that there is existence of low educational optimism, metacognitive beliefs and cognitive emotion regulation in students with learning disabilities with procrastination in academic tasks and lack of positive motivation have effective role in self-handicapping, academic failure and consequently the continuation of this disorder in these students. Therefore, it is possible to improve the educational performance and mental health of these students through training and applying appropriate educational methods. It also provides the way for all-round advancement for students with low self-handicapping.
  Keywords: Self-handicapping, educational optimism, Metacognitive beliefs, cognitive emotion regulation, Special learning disorder
 • Maryam Safara *, Mina Khanbabaee, Minoo Khanbabaee Pages 161-180
  According to the situation of children with intellectual disability and the adverse effects of this crisis on mothers, by creating physical, psychological and social stresses that lead to isolation, a sharp decline in quality of life and life hope. Then it is necessary to be attentioned to the importance of spiritual skills. This is a pretest- posttest control group semi-experimental research. 20 having Child with intellectual disability at the Shahid Sarikhani Exceptional School in Tehran in 2017-2018 academic year, were assigned to two groups of 10 subjects. Data of mothers' quality of life and life hope was gathered by quality of life questionnaire (26-136 score ) and Snyder’s hope scale(12-48 score). The Spiritual skills training were performed for the experimental group in 8 sessions for 90 minutes, while control group did not receive any training. Subjects were compared and evaluated after the sessions.The results showed that the mean life hop score of mothers in the intervention group increased significantly from 20.11±3.21 before the intervention to 26.00±3.24 after the intervention and the mean quality of life score increased significantly form 67.00±11.83 to 72.22±10.10 (p < 0.01). Based on the results of this research, Spiritual skill training has positive effect on promoting quality of life and life hope of mothers having Child with intellectual disability.
  Keywords: Spirituality, Quality of life, Hope, Intellectual disability