فهرست مطالب

زبان و ادب فارسی - پیاپی 241 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 241 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • رضا آقایاری زاهد*، ناصر نیکوبخت، حسینعلی قبادی، سعید بزرگ بیگدلی صفحات 1-16

  بعد از پدید آمدن مثنوی مولوی، در هر قرنی بر این اثر بی نظیر عرفانی فارسی شرح ها نوشته شده است. هم اکنون ما با دیدگاه شارحان مختلف روبه روییم که از مقایسه آن ها مشخص می شود تا به امروز اندیشه ها در رویکردهای تاویلی به ابیات مثنوی بسیار متنوع بوده است. با بررسی واژه «رستم» در مقام یکی از نمادها  و عناصر اسطوره ای در هفت شرح برجسته فروزانفر، شهیدی، جعفری، استعلامی، زمانی، گولپینارلی و عبقری کوشش شده به این سوال اصلی پاسخ داده شود که دیدگاه شارحان مثنوی در مواجهه با نمادهای اساطیری آن چگونه بوده است. با این که در مثنوی غالبا رستم به عنوان قهرمان ملی، نماد انسان کامل است و مولوی وی را در کنار امام علی (ع) و حضرت حمزه آورده، اما نتیجه بررسی نشان می دهد شارحان مثنوی به مباحت اسطوره شناختی در برخورد با نمادهای اسطوره ای این اثر کمتر توجه داشته اند و هنگام مواجهه با شخصیت رستم، به پیشینه اساطیری آن اشاره ای نکرده ، بیت های موردنظر را تحت ا للفظی معنی کرده و وجوه اساطیری و عرفانی رستم را تبیین نکرده اند و در کل از نماد رستم به عنوان قهرمانی حماسی که نماد انسان کامل در اندیشه مولوی شده است، غفلت ورزیده اند.

  کلیدواژگان: نقد، مثنوی پژوهی، رویکردهای تاویلی، عناصر اسطوره ای
 • زهرا حاتم پور، عطامحمد رادمنش*، محبوبه خراسانی صفحات 17-46

  هر متن به وسیله پیرامتن ها با ذهن مخاطب و جهان بیرون ارتباط برقرار می کند. نفحات الانس ازجمله آثار منثور جامی است که قابلیت بررسی پیرامتنی را داراست. در پژوهش حاضر پیرامتن های نفحات الانس شناسایی و مطابق با نظریه ژنت به دو دسته تقسیم و بررسی گردید. عناصر درونی و بیرونی پیرامتن در نفحات الانس به شکلی متناسب و سازوار با متن اصلی شکل گرفته اند. هریک از این پیرامتن ها با ارایه اطلاعاتی درباره متن اصلی، از طرفی فهم و دریافت مخاطب را عمق می بخشند و از سوی دیگر مخاطب را در چگونگی استفاده از این اثر راهنمایی می کنند. این عناصر از جانب اشخاص گوناگون اعم از مولف، کاتب، ناشر، مصحح و دیگر منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان خلق شده اند که از میان این همه، مولف و مصحح نقشی بسزا در خوانش متن این کتاب داشته اند. دیگر پیرامتن ها نیز که به وسیله منتقدان، محققان و نویسندگان در قوالب گوناگون عرضه شده است امکان ارتباط بیشتر با متن و نقد و تبلیغ آن را فراهم نموده است. بیشترین و مهم ترین پیرامتن های بیرونی نفحات الانس به زمان نزدیک به تالیف این کتاب بازمی گردد.

  کلیدواژگان: نفحات الانس، جامی، پیرامتن درونی، پیرامتن بیرونی
 • سعید حاتمی*، رضا بردستانی، حمید جعفری قریه علی صفحات 47-71
  سه‎گانه (Trilogy) یکی از ژانرهای قدیمی در ادبیات نمایشی و داستانی غرب است. نویسندگان مشهوری از زمان یونان باستان تاکنون، آثاری آفریده‎اند که جامعه نقد ادبی با در نظر گرفتن معیارهایی مشخص و پیکره بندی ای مستحکم ازنظر تعاریف و مصادیق، آن‎ها را به نام تریلوژی شناخته ‎است. در سال های اخیر این ژانر وارد ادبیات داستانی فارسی شده و در قالب‎های فیلم نامه، مجموعه‎های داستان کوتاه و رمان، آثاری چند که بررسی مهم ترین آثار داستانی آن ها، موضوع این مقاله ‎است، در این راستا پدید ‎آمده ‎است. ازآنجاکه سه‎گانه‎نویسی در ایران تازگی دارد و محققان ایرانی به تبیین ماهیت و معیارهای آن نپرداخته‎اند، این پژوهش، تلاش ‎می‎کند، میزان انطباق این آثار را با مختصات سه‎گانه‎نویسی که در تعاریف معتبر این ژانر؛ نیز در سه‎گانه‎های شاخص و مشهور چون «اورستیا» اثر آشیل و «سه‎رنگ» اثر کیشلوفسکی بازتاب‎ یافته ‎است، واکاوی ‎کند. بر اساس یافته‎های این پژوهش، نویسندگان ایرانی این آثار، در ذهن خود تصور جامع و منسجمی از مفهوم سه‎گانه و مختصات و معیارهای آن نداشته‎اند؛ لذا آثار آن ها را می‎توان کم وبیش، با تساهل و تسامح، سه‎گانه تلقی کرد و اساسا هیچ یک از آن ها واجد شرایط تام، در این ‎زمینه نیستند.
  کلیدواژگان: تریلوژی، سه‎گانه‎نویسی، مختصات، سه‎گانه‎های داستانی فارسی
 • ملیحه حدیدی، شهربانو صحابی*، جلیل امیرپور داریانی صفحات 73-96
  نقد اسطوره ای-کهن الگویی از رویکردهای نقادانه مدرنی است که در قرن بیستم با نظریات یونگ تحول یافت. یکی از روش هایی که منتقدان یونگی در تحلیل متون ادبی روایی به کار می برند بررسی این موضوع است که پیرنگ داستان ها شامل چه رخدادهای کهن الگویی هستند. در این پژوهش ضمن تحلیل شخصیت منحصربه فرد برزویه طبیب، سعی شده است تحول روحی او به عنوان قهرمان روایت، با رویکرد نقد کهن الگویی و با روشی نو، طی دو پیرنگ مورد بررسی قرارگیرد. بدین شرح که زندگی برزویه (قهرمان)، طبق پیرنگ «پاگشایی»، در مرحله اول و دوم زندگی، با ماجراها و چالش های روحی (بحران میان سالی) همراه است. او در مرحله کشمکش روانی، در انتخاب راه درست زندگی، به تحقیق در ارباب دین پرداخته و با کناره گیری از علم طب (نقاب) و خودداری از رذایل اخلاقی (سایه)، اعمال صالح و رعایت تقوی را سرلوحه خود قرارمی دهد و طبق پیرنگ «سیروسلوک»، با دعوت انوشیروان (پیک) به سفر مخاطره آمیز هند (ناخودآگاه) می رود و طی آن بر دشواری ها فایق می آید. او در سرزمین خاص، به جستجوی کتب (رشد و تمامیت) می پردازد و با کمک (یاور)، و راهنمایی دوستی معتمد (پیر فرزانه)، به گنجینه کتب هندی دست می یابد. با ترس و دلهره ای کشنده (مرگ و تولدی دوباره) از آن ها نسخه برداری نموده و برای مردمان سرزمین خویش به ارمغان می آورد. در بازگشت به ایران، چرخه سفر از «من» به «خویشتن» را تکمیل نموده، تحول و مناعت طبع خود را با امتناع از قبول پاداش از خزانه پادشاه؛ اثبات می کند و نشان می دهد که رشد روانی او تکمیل شده و به درجه بلند کمال و تعالی رسیده است.
  کلیدواژگان: نقد کهن الگویی، «باب برزویه طبیب، فرایند فردیت، یونگ
 • بهزاد خواجات* صفحات 97-120
  سامدرنیسم یکی از مکتب های ادبی متاخر و به نوعی آخرین تحول سبکی است که در ادبیات امروز اتفاق افتاده است. این مکتب مقارن برخی تحولات سیاسی و اجتماعی در دهه هفتاد خورشیدی و بیشتر از طریق ترجمه متون نظری به فضای ادبی ایران راه جست و مورد توجه عده ای از شاعران و اهل نظر قرار گرفت، اما این جریان به قدر تازگی خود در میان برخی منتقدان و مخاطبان غریب و نامانوس نشان می دهد به خصوص این که نمی توان با معیارهای معهود ادبی به آثاری ازاین دست راه یافت. در این مقاله تلاش شده است که دری برای ورود به این بحث گشوده شود و برای درک آنچه در شعر امروز به نام پسامدرنیسم اتفاق افتاده، به دلایل این پیچیدگی ها و غریب نمایی در چهار شاخص زبانی، معنایی، زیباشناختی و فرم پرداخته شود و سپس برای روشن تر شدن بحث و تفهیم بیشتر نمونه هایی از شاعران وابسته به این جریان (بنابرآنچه در مجلات و کتاب های تبار شناسی آمده) درج شود. این پژوهش نشان داده است که برای فهم نمونه های اصیل جریان پسامدرن بعضا نیاز به تعریف جدیدی در حیطه عناصر شعری خواهد بود چراکه برخی از عناوین مطرح شده سابقه ای در شعر فارسی ندارند.
  کلیدواژگان: پسامدرنیسم، غریب نمایی، عناصر شعری
 • مسعود دهقانی* صفحات 121-140

  ایرج میرزا و احمد شوقی تشابهات زیادی از نظر شخصیت هنری با هم دارند. یکی از این موارد، تاثیرپذیری از حکایت های اخلاقی لافونتن است. هم ایرج میرزا و هم شوقی اشعار متعددی را به پیروی از حکایت های اخلاقی لافونتن پدید آورده اند که در این میان تشابهات و تفاوت های خاصی وجود دارد. ایرج میرزا یکی از شاعران بزرگی است که در عصر مشروطه ترجمه های منظوم موفقی از حکایت های اخلاقی لافونتن ارایه نمود. او در شعر «کلاغ و روباه» با استفاده از توان هنری خود توانسته با ایجاد تغییرات متعددی، عناصر بومی و فارسی را به ترجمه منظوم خود بیفزاید و شعر مستقلی را پدید آورد. ترجمه منظوم ایرج میرزا از حکایت های اخلاقی لافونتن یکی از جلوه های اصلی تجدد در مضامین شعر فارسی به حساب می آید که ویژگی های متنوعی در حوزه بومی سازی واژگان، مضامین و تخیل دارد که بررسی هریک از این موارد در تحلیل سیر ادبیات تطبیقی در ایران بسیار موثر خواهد بود. از سوی دیگر، شوقی با تعمق در آثار شاعران نامدار عرب و تاثیر گرفتن از ادبیات برجسته اروپا به ویژه فرانسه، دریچه های جدیدی را به روی شعر عربی گشود. بخشی از اشعار شوقی که از زبان حیوانات نقل شده اند، از آثار موفق او به شما می آیند. شوقی با تاثیرپذیری از لافونتن در این فن مهارت فراوان یافت.

  کلیدواژگان: یرج میرزا، احمد شوقی، لافونتن، فابل، ادبیات تطبیقی، تجدد
 • علی شهلازاده، میرجلیل اکرمی* صفحات 141-161

  گستردگی و عمق مفاهیم ادبیات غنایی در کنار تنوع مصادیق این نوع ادبی، از درخشان ترین ویژگی های ادبیات فارسی به شمار می رود. درحالی که آفرینش سایر انواع ادبی در دوره هایی از تاریخ، ضعف هایی از خود نشان می دهد، ادب غنایی، با اقبالی رو به رشد و تکاملی روزافزون مواجه بوده است. لیکن آنچه در شناخت جوانب گوناگون این نوع ادبی به صورت یک نقطه ابهام، قابلیت طرح و پیگیری دارد این است که تحت تاثیر چه موانعی، آثار منثور مستقل و غنایی محض نسبت به اشکال و انواع منظوم آن، از کم شماری چشمگیری برخوردارند. فقدان نظریه ای مشخص و مطرح در باب اسلوب نثر فارسی، یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دشوار می کند؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شد در درجه نخست با مراجعه به دیباچه آثار منثور و کتب ترسلی، برخی از تعاریف و ملاک های نثر فارسی احصا شود تا از رهگذر برابر نهادن بایسته های ارایه کلام غنایی با چهارچوب های انشای نثر فارسی، موانع نظری رشد و گسترش آثار غنایی منثور، وضوح بیشتری پیدا کند. ازآن رو که پژوهش حاضر بر مولفه های نظری متمرکز است، از نقد و تحلیل ادبی متون و قطعات نثر غنایی صرف نظر و چهار عامل نظری به عنوان مقدمه ای در شناخت عوامل احتمالی موثر در کم شماری نثر غنایی در ادبیات فارسی معرفی شد.

  کلیدواژگان: نثر، ادبیات غنایی، آثار منثور، محتوای غنایی، تاریخ ادبیات فارسی
 • زهرا کوشکی، محمد خسروی شکیب*، محمدرضا روزبه، صفیه مرادخانی صفحات 163-187

  «پوچ گرایی» تفکری است که ریشه در عوامل مختلفی مانند فقر آرمان، ماده گرایی، نداشتن هدف، مرگ اندیشی، شکست ها و... دارد که در ادوار مختلف به بحران های عمیقی در زندگی بشر منجر شده است. برخی «پوچ گرایی» و «نیهیلیسم» را دو مقوله نزدیک به هم و حتی یکسان می دانند؛ ولی واقعیت این است که این دو ازلحاظ معنایی، تفاوت هایی با هم دارند؛ در نظر یک انسان پوچ گرا، ارزش ها و هدف ها سقوط می کنند؛ اما در نیهیلیسم اساسا ارزش یا هدفی وجود ندارد. در میان نویسندگان معاصر افرادی همچون صادق هدایت نویسنده روشنفکر ایرانی و سامویل بکت نویسنده و نمایش نامه نویس ایرلندی که به حق او را «پدرخوانده پوچی» نامیده اند، پیام آوران فلسفه پوچی هستند. هدف نویسندگان در این مقاله، بررسی تطبیقی «پوچ گرایی» در آثار مشهور این دو نویسنده بزرگ با تاکید بر دو اثر معروف آن ها به نام های «مالون می میرد» و «بوف کور» است. نوع پژوهش حاضر، توصیفی_تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و فیش برداری از کتاب های دو نویسنده و بررسی محتوای آثارشان است. مطالب جمع آوری شده موردتحلیل نشان می دهد که این دو نویسنده ازلحاظ فکری علاوه بر شباهت های زیاد فکری، تفاوت هایی نیز با هم دارند؛ هر دو به تاثیر از مکتب سوریالیستی، محاکات را از عالم بیرون به عالم درون برده و با استفاده از افکار و خیالات خود، جهان را پوچ و یاس آلود نشان می دهند، با این تفاوت که عقاید و نظریات بکت در این داستان بیشتر به «پوچ گرایی فلسفی» و عقاید هدایت به آراء و نظریات «نیهیلیست ها» نزدیک است.

  کلیدواژگان: بکت، هدایت، پوچ گرایی، مالون می میرد، بوف کور
 • مرضیه گل فشانی*، قدرت الله طاهری صفحات 189-211
  مفهوم بازنمایی و توانایی متون ادبی در بازنمایی رخدادهای تاریخی از دیرباز در مطالعات ادبی مورد توجه قرار داشته است. روند داستانی شدن رخدادهای تاریخی نکته ای است که باید در بررسی حکایات تاریخی مورد توجه قرار گیرد. حکایاتی با محوریت رویدادها یا شخصیت های تاریخی که تاریخ را به شکل دیگری عرضه کرده اند و از عناصر جادویی، معجزه وار و اسطوره ای در بازنمایی رخدادهای تاریخی بهره برده اند. ازاین رو ارایه چشم اندازی تازه به حکایت های متون عرفانی به منظور روشن کردن فرایند داستانی شدن این رویدادها و ادبی شدن این شخصیت ها، اهمیت ویژه ای دارد. ذکر حلاج را می توان به عنوان نمونه موفق بازنمایی ادیبانه یک رویداد تاریخی و بازاحیاء یک شخصیت تاریخی در یک متن عرفانی در نظر گرفت که بازنمایی عطار از سرگذشت او به یک اثر هنری مستقل از جنبه تاریخی آن تبدیل شده است. در این نوشتار پس از اشاره به جایگاه مفهوم بازنمایی در مطالعات ادبی و بررسی بازنمایی هنری رویدادهای تاریخی، با ارایه تعریفی از حکایت تاریخی، به طبقه بندی و تحلیل این حکایات در تذکره الاولیاء عطار پرداخته شده است. نتیجه حاصل از این نوشتار گویای آن است که عطار با بهره گیری از رویدادهای تاریخی و تبدیل کردن آن ها به سلسله ای از حکایات و روایت های ادبی عرفانی به تبیین گفتمان های عرفانی موردنظر خود پرداخته است.
  کلیدواژگان: بازنمایی، رویداد تاریخی، حکایت تاریخی، تذکره الاولیاء
 • فرزاد محمدی، محمدحکیم آذر*، اصغر رضاپوریان صفحات 213-235

  حلیمی شیروانی از شعرای ناشناخته اوایل قرن دهم هجری است. درباره احوال حلیمی جز اطلاعاتی پراکنده که از تذکره های مختلف و به ویژه شعر او به دست می آید، آگاهی چندانی در دست نیست. همین اطلاعات پراکنده و اندک موجب شده است صاحبان تراجم در شرح حال او و حلیمی فرهنگ نویس، صاحب بحرالغرایب، دچار اشتباه شوند. حلیمی شیروانی در اوایل سده دهم در شیروان آذربایجان متولد شد، به گیلان و قزوین مسافرت رفت، سپس در میانه عمر به شام مهاجرت کرد. کلیات حلیمی مشتمل بر بیش از شش هزار و پانصد و پنجاه بیت است که تاکنون تصحیح و تحقیقی بر آن صورت نگرفته است. تنها نسخه کلیات حلیمی در کتابخانه لالااسماعیل ترکیه نگهداری می شود. این کلیات مشتمل بر قصیده، غزل، رباعی، قطعه و همچنین حاوی شش رساله و سه منظومه است. حلیمی در سرودن شعر مصنوع، قصاید بی نقطه، معماگویی و ماده تاریخ مهارت بسیار داشته است. وی شاعری سنت شکن و هنجارگریز است؛ چنان که در چندین جای، خود را مخترع نوعی از قصیده و طرزی خاص از شعر می داند.مقاله حاضر ضمن معرفی این شاعر ناشناخته، اما پرکار، پژوهشی در ویژگی های سبک شناختی و مضامین شعری اوست.

  کلیدواژگان: حلیمی شیروانی، سبک شناسی، سبک دوره تیموری، سبک هندی، ویژگی های شعری
 • حسن ذوالفقاری، مریم مقدمی* صفحات 237-261
  یکی از بحران های اجتماعی که به شکل پنهانی پایه های خانواده معاصر را تهدید می کند، طلاق عاطفی است. فقر عاطفی در روابط زناشویی کارکردهای خانواده را در تامین سلامت روانی اعضا مختل ساخته و در نتیجه سلامت جامعه را نیز با خطر مواجه می سازد. شماری از آثار داستانی در کنار بازتاب وقایع اجتماعی به پدیده طلاق عاطفی نیز توجه کرده اند. مقاله حاضر با رویکرد تفسیری و ادغام مقوله های مستخرج از آثار، دو داستان خانواده محور را براساس طلاق عاطفی و با توجه به ویژگی های ادبی، زبانی و جامعه شناختی بررسی کرده است. داستان های منتخب عبارت است از پرنده من و رویای تبت (از فریبا وفی). خانواده محور بودن داستان ها، استقبال از آثار و کسب جوایز متعدد از دلایل انتخاب این آثار است. طلاق عاطفی در سطح ادبی با توجه به عناصر داستانی (موضوع، درون مایه، شخصیت، گفتگو، فضا و کشمکش) بررسی و تحلیل شده است. در سطح زبانی بار معنایی جمله ها و در سطح جامعه شناختی علل و نتایج طلاق عاطفی شناسایی و بررسی شده  است. بررسی ها نشان می دهد که سطح پایین ارتباطات کلامی و عاطفی، نبود همدلی، احساس تنهایی و کوتاهی شوهر در تعهدات خانوادگی عوامل اصلی در بروز طلاق عاطفی است و پنهان سازی، سازگاری، ترک خانه و تمایل به جنس مخالف راهکارهای شخصیت های زن در مقابله با این پدیده است.
  کلیدواژگان: بررسی ادبی و جامعه شناخی، داستان فارسی، فریبا وفی، طلاق عاطفی
 • زینب نظری*، محمدعلی محمودی، محمدامیر مشهدی صفحات 263-286

  داستان های اقلیمی غالبا بازتاب دهنده ویژگی ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها و آداب ورسوم یک منطقه جغرافیایی هستند. یکی از حوز ه های پنج گانه داستان نویسی اقلیمی ایران، حوزه داستان نویسی اقلیمی غرب یا کرمانشاه است که هویت مستقلی دارد و پیشینه آن تقریبا به قدمت داستان نویسی مدرن ایران است. اقلیم کرمانشاه در پدیدآمدن ادبیات کارگری و بازتاب اندیشه برابری حقوق انسانی پیشتاز است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ویژگی های اقلیمی و عناصر مادی و معنوی فرهنگی، همچون زبان، باورها، آداب ورسوم، معماری، خوراک و پوشاک و... در آثار ابراهیم یونسی، مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. یونسی همچون اغلب نویسندگان حوزه کرمانشاه رویکرد ریالیستی را برای روایت رمان های خود برگزیده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که عمده ترین ویژگی های اقلیمی غرب با نمودی برجسته و با دقت و ریزبینی بسیار در تمام داستان های یونسی به چشم می خورد که باعث شده رمان های او در زمره آثار ممتاز ادبیات اقلیمی غرب قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ادبیات، عناصر اقلیمی، کرمانشاه، یونسی
 • علی هاشم زاده، حمیدرضا فرضی*، علی دهقان صفحات 287-321
  یکی از شیوه های ادامه حیات اسطوره ها، تغییر یافتن آن ها به صورت قصه و داستان، به ویژه قصه های عامیانه است؛ یکی ازاین گونه داستان ها که می توان بازتاب اساطیر و افسانه های کهن را در آن مشاهده کرد گل و نوروز خواجوی کرمانی است. در این مقاله، ژرف ساخت اساطیری این داستان با تکیه بر آیین ها و نمادهای آشناسازی (پاگشایی) بررسی شده است. فرض نگارندگان بر این بوده است که در ژرف ساخت این داستان می توان رد پای مراسم و مناسک آشناسازی را مشاهده کرد. بر اساس این پیش فرض و با تحلیل محتوای داستان، قابل تطبیق بودن این داستان با مراسم آشناسازی اثبات شده است. بسیاری از عناصر و مراحل مراسم آشناسازی از قبیل انزوا، جداسازی، مرگ و تولد مجدد، اشراق در پای درخت، آزمون های سخت (شکنجه)، پیر دانا (راهنما) و... را می توان در داستان مذکور مشاهده کرد. علاوه بر این، عناصر نمادین و کهن الگویی دیگری نیز در متن وجود دارد که در ارتباط با مضمون اصلی (آشناسازی) هستند و بر این اساس تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: اسطوره، اسطوره، آشناسازی، انزوا، مرگ و تولد دوباره، پیر دانا، گل و نوروز
|
 • Naser Nikoubakht, Hosseinali Ghabadi, Saeid Bozorg Bigdeli, Reza Aghayarizahed* Pages 1-16
  Introduction

  Masnavi-ye Molavi is an allegorical and symbolic mystical poem and this has made it explained after composition. Today we encounter the ideas and viewpoints of different authors that have interpreted it and in this way, it can be argued that there have been many thoughts utilized in the interpretation of the verses in Masnavi. In the present research, we have dealt with the viewpoints of explainers who have explained the mythological symbols in Masnavi. In this study, we have selected the personality of Rostam. The major research question was as follows: Have the interpreters noticed the outlook and mythological knowledge of Molavi? What were their explanations in interpreting the symbol of “Rostam”? On the whole, there has been a slight relationship recognized between mythology and Masnavi in the resources. Such a difficulty could be recognized in scientific studies and this fact can be identified in Masnavi that the mythological study of the interpretations are missed. To conduct the present study, we have selected Forouzanfar, Shahidi, Jaafari, Gulipnarly, Nickelson, Estelami, Zamani, and Abghari.

  Research method

  The present investigation has been a library study and has been carried out using a descriptive-analytic method and a content analysis. In order to do the research, we have selected the outstanding interpretations carried out after 1920s. At first, the symbols of “Rostam” have been extracted from the Masnavi text and then the views of interpreters about “Rostam” have been investigated. Then, the interpreters’ differences and similarities in their viewpoints have been summarized in a table.   

  Discussion

  The effect and fame of Ferdowsi’s masterpiece in Persian literature helped it to be represented as involving the elements of mythology and bravery in poems of well-known poets. These elements reached a conceptual metastasis as mystic poetry evolved and it changed into symbols instead of using similes and other literary verbal tools. Furthermore, these hermeneutic changes of the mythology and epopee were interpreted as mystic symbols in a way that the names of characters in the masterpiece were interpreted as an isolated mystic conception. The most outstanding character in the masterpiece who reached mysticism is “Rostam”. In mysticism, “Rostam” is represented as the origin and the potential power source to fight against selfishness missioned by God. Such an ability changes into the sure heart after following the right way and bearing the difficulties and pains during the route and fights against the evils during the seven stages of faithfulness in mysticism procedure and it is considered as the counter force against selfishness. Also the symbol “Rostam” has been utilized in Masnavi. On the whole, the investigations on symbols showed that Molana knew about the ideas and thoughts of Iranians before Islam and has used them to express his mystic viewpoints within the stories. But the art of Molavi was to mix the personality of “Rostam” with religious symbols. Regarding the mythology, he had a Quranic (mythological) view, but “Rostam” has been represented as a complete Iranian human being along with religious characters. Molavi mentioned the name “Rostam” in 17 lines of Masnavi and in these 17 lines of the poem, the presence of Rostam is seen in two forms: (1) surface meaning and vocabulary meaning, (2) the symbolic meaning.The interpreters have interpreted the word meaning of “Rostam”, to represent a man with a strong and tall body and have had a consensus that he has been different from anybody else and in one case, Farvanfar has considered Rostam as the man of God. But in some lines through which Rostam has been clearly represented with epopee and revolved mysticism, he has been considered as a symbol. The main interpretation of Molavi is that Rostam has been a complete human being and this has been repeatedly used in sonnets of Shams. In these poems, the interpreters such as Estelami and Zamani and Abghari have mostly considered the mystic conception of Rostam.

  Conclusion

  Molavi has introduced the personality of Rostam in surface structure as a very strong and brave man and in symbolic concepts, he has been introduced as a complete human being. The viewpoints of the interpreters in interpreting the poems related to Rostam could be divided into three categories as follows:1- The intended line of the poetry has not been explained or the description of the name of Rostam has been missing.2-These lines of poetry have been translated verbally and there has not been any remarks on the mystic representations of Rostam.3-  In some cases it has been explained and a mystic conception has been mentioned.

 • Zahra Hatampour, Atamohammad Radmanesh *, Mahboubeh Khorasani Pages 17-46

  Any text linkes to the mind of the audience and the world by paratextualites. Nafahat ol-ons is including Jami's prose works which has the ability to be survey paratextuality. In this research, Nafahat ol-ons's paratextualites were identified and divided into two categories according to the genette's theory and investigated. The outer and inner elements of paratextualite in Nafahat ol-ons have been formed proportionally and fit with main text. On one side, each of these paratextualites deep down the audience's understanding and realizing and on the other side guide the audience how to use this work. Different people have created this elements, including author, scribe, publisher, editor and andandother critics, researchers and writers that of all these, author and editor have a great role in thetext readings. Also critics, researchers and writers have presented other paratextualites in various formats, have provided the possible of more communication with the text and its advertising and criticism. The maximum number and most important outer paratextualites of Nafahat ol-ons related to the time that this book was written.

  Keywords: Nafahat ol-ons, Jami, inner Paratextuality, Outer Paratextuality
 • Saeed Hatami *, Reza Bardestani, Hamid Jafari Qarye Ali Pages 47-71
  AbstractTrilogy is one of the oldest genres in dramatic literature and Western fiction. Famous writers from ancient Greece to the present have created phenomena; that literary criticism community, considering specific criteria and strong configuration, in terms of definitions and examples, has known them as trilogy. In recent years, this genre has entered the Persian fiction literature, and in the form of screenplays, short story collections, and novels, a few phenomena whose most important phenomena of fiction are the subject of this article, it has emerged in this direction. Since trilogy is new in Iran, and Iranian scholars have not explained its nature and criteria, this research tries, the degree of conformity of these phenomena with the trilogy writing coordinates found in the valid definitions of this genre; also reflect on the famous and index trilogy such as "Oresteia" by Achilles and "Three Colors" by Kieslowski. Based on the findings of this study, the Iranian authors of these phenomena did not have a comprehensive and coherent idea in your mind of the trilogy concept and its coordinates and criteria; therefore, their phenomena can be considered more or less trilogy with tolerance, and basically none of them are fully qualified in this area.
  Keywords: trilogy, trilogy writing, coordinates, Persian fiction trilogy
 • Malihe Hadidi, Shahrbanoo Sahabi *, Jalil Amirpour Daryani Pages 73-96
  Mystical – Old pattern criticism is one of modern critical surveys , which it was changed during 20th century by presenting Young’s theories. One of methods for Young’s criticism proponents in analysis narrative literature texts is investigating Pirang’s stories and examples with Old pattern events. In current study , we have been investigated Physician Borzooyeh unique character , his mental evolution as a narrative hero , reality follower human with Old pattern criticism and new method with 2 consequences of Pirang’s. Borzooyeh ( Hero) life according to pagoda consequence during first and second life stages was accompanied with mental challenges and adventure. (Midlife crisis) He researched about religion follower and life correct path selection in mental struggle stage and also he avoided medical science ( mask) and prevented moral rogues ( shadow) and he chose good actions and virtue regarding and he went to India dangerous trip( unconscious) by inviting Anooshiravan ( ambassador) and Pirang’s conduct. He searched books ( growth and totality ) in special territory and by helping assistant and guidance of trustworthy friend ( Old wise) achieved Indian books treasure and he gifted their for territory people. In returning to Iran ; trip cycle was completed from own to himself and he proved mental evolution by refusing of award acceptance and he showed himself individuality and mental growth complete process and he reached to supreme and amplitude degree.
  Keywords: Old-pattern criticism, Physician Borzooyeh, Individuality process, Young
 • Behzad Khajat * Pages 97-120
  Postmodernism is one of the latest literary schoolsand it is to some extent the latest stylistic evolutionwhich has happened in today’s literature. This school coincides with some political and social changes in the Seventieth solar decades in Iran, and mostly entered into the literary works, through the translation of theoretical texts and it attracted the attention of a number of poets and commentators. Although this movement is completely new and fresh,it is strange and intangible among some critics and audiences, especially because those kinds of literary works could not be definedby standard works of their kind. This article attempts to discussand understand what has happened in modern poetry, called Postmodernism. So to clarify the complexities and strangeness of the movement in Iran, Linguistic, Semantic, Aesthetic, and Form,in some literary works were taken into deep consideration.And then for further explanation, examples of poets attributed to this movement (mentionedby magazines and genealogy books and critics) were mentioned. This research has shown that, to understand the original examples of post-modern movement, there is a need for a new definition in the field of poetic elements, because some of the topics mentioned do not have a precedent in Persian poetry.
  Keywords: Postmodernism, Strangeness, Poetic Elements
 • Ali Shahlazadeh, MirJalil Akrami * Pages 141-161

  The extent and depth of the lyric literature concepts along with the examples variety of this literary genre in the area of Persian literature are considered as the most outstanding features of Persian language and literature.While the creation of other literary genres (epic and didactic) has shown weaknesses in some periods of history, lyric literature has been encountered with growing attention and increasing evolution.But what it takes to understand the various aspects of this literary genre as a point of ambiguity has the sufficiency to express and research about is that under what constraints lyric prose works are impressively low in number comparing to forms and types of its poetry.The lack of a determined and proposed theory in the case of Persian prose method makes it difficult to find an answer to this question.Therefore, it was attempted foremost by referring to prose works and books related to writing principles and rules to elicit some of the definitions and criteria of Persian prose, so by the way of setting the necessity of providing the lyric words and the frameworks of Persian prose essays against each others, the theoretical impediments to the growth and development of prose lyric works become more clear.Since the present study focuses on theoretical components, the literary criticism and analysis of lyric prose texts and fragments are neglected and four theoretical factors were introduced as possible contributing factors to lyric prose deficit in Persian literature.

  Keywords: prose, lyric literature, prose works, lyric content, history of Persian literature
 • Zahra Koushki, Mohammad Khosravishakib *, MohammadReza Roozbeh, Safiyeh Moradkhani Pages 163-187

  Abstract"Absolutism" is a thought that is rooted in various factors such as ideal poverty, materialism, lack of purpose, death of thought, failures, etc. Some " empty formalism" and " nihilism " even the same idea, but the reality is that the mean difference of the overlapping, consider a man absurd oriented, value for the purpose of fall Not , but the nihilism essentially no value or purpose .In the contemporary writers, Sadegh Hedayat people like the writer of Iranian intellectuals and Samuel Beckett writer which entitles him " father Khvandە Po Chi " is called , the message afferent philosophy of emptiness are . The aim of the authors in this paper , the investigated adaptive" empty formalism "in the works of the famous writer These two emphasis on two well-known work of the name of" Malone Dies" and "Owl blind " is .Type of study ,descriptive - analytic and method of data collection ,library and taking advantage of books by two authors and the content . The contents of the collection of the analysis indicate that the authors of the intellectually addition to the similarity of a lot of thought ,differences that have ,both to the impact of the Surrealist school, imitation and the thoughts and fancies himself the world of the absurd and despair Misty shows up ,with the difference that the ideas Beckett in this story more " absurd philosophical " ideas and guiding opinions " nihilists are " close

  Keywords: Beckett, Hedayat, absurd realism, Malone Dies, The Owl blind
 • Marziyeh Golfeshani *, Ghodratallah Taheri Pages 189-211
  The concept of representation and the ability of literary texts in representing historical events have been long focused in literary studies. The process of shaping narration in historical events should be considered in studying the historical anecdotes, the ones with the focus on historical characters or events that have presented the history in a different style by applying magical, miraculous or symbolic elements in representing historical happenings. Therefore presenting a new perspective to anecdotes of gnostic texts in order to clarify the process of inverting these events into story and making these characters literal will find special importance. The narration of Hussein Ebne Mansour Hallaj can be considered as a successful model of literary representation of one historical event and revival of one historical character in a gnostic text in which representing Attar’s destiny has been converted in to a single artistic effect apart from its historical aspect. In this text, following a reference to the place of representation concept in literary studies and analyzing the artistic representation of historical events, sorting and analysis of these anecdotes in Attar’s Tazkirat al- Awliya has been done through using a definition for historical narration. The result of this text reveals that Attar has tried to make clarifications about his targeted gnostic discourse by using historical events and converting them into series of literary anecdotes and narrations.
  Keywords: representation, Historical Event, Historical Anecdotes, Tazkirat al- Awliya
 • Farzad Mohammadi, Mohammad Hakimazar *, Asghar Rezaporian Pages 213-235

  Halimi Shirvani is an anonymous poet in the early tenth century. There is no exact information about his life except a little information obtained from various biographies especially his poetry. Due to the various and little information, biographers have made some mistakes about Halimi who has written about culture and the owner of Bahr al-gharayeb. It is clear that he was one of the Indian-style poets who was born in Shirvan in the early tenth century, traveled to Gilan and Qazvin, and then migrated to Levant in the middle of his life. Halimi's poetical works include more than 6550 verses, which have not yet been reviewed and corrected, and its only copy is kept in the Lala Ismail Library in Turkey. These poetical works include qasida, ode (ghazal), quatrain (ruba’i), fragment (qit’a) as well as six epistles and three poems. His poetical works show that Halimi had been able to compose artifact poem, odes without dot, mystery and chronogram. He is an iconoclastic and a norm deviation poet; as he has repeatedly called himself "the inventor" of a kind of ode or a special manner. The present article introduces this anonymous and prolific poet as well as reviews his cognitive style features and poetic themes.

  Keywords: Halimi shirvani, Stylistics, Timurid style, Indian style, Poetic features
 • Hasan Zolfagari, Maryam Moghaddami * Pages 237-261
  Emotional divorce is among the social crises that insidiously threaten the modern family stability. Emotional poverty in marital relationship interferes with the role of the family in providing the family health, and consequently the social health. A few fictional works observe, alongside representing the social events, the emotional divorce. The present paper studies the two family-oriented base on emotional divorce and Literary, Linguistic and Sociological characteristics following an interpretative research method and combining the issues extracted from them. These fictional works including My Bird and The Dream of Tibet (by Fariba Vafi), which have been selected due to their family-oriented nature, their popularity, and the numerous awards they have won. Emotional divorce has been analyzed at the literary level according to the story elements (Subject, Tem, Character, Dialogue, Atmosphere, Conflict). At the linguistic level has been studied and at Sociological level has been identified and studied causes and consequences of emotional divorce. The studies show that the low level of verbal and emotional relationship, Lack of empathy, feeling lonely, Husband's Failure in Family Commitments are the main factor in causing emotional divorce and the concealment, adaptation, leaving home, Inclination to the opposite sex are the female characters' primary strategies for dealing with emotional divorce.
  Keywords: : Literary, sociological study, Persian fictional works, Fariba Vafi, Emotional divorce
 • Zeinab Nazari *, Mohammadali Mahmoodi, MohammadAmir Mashhadi Pages 263-286

  Climate stories often reflect commonalities and elements such as culture, beliefs and customs of a geographical area.One of the five areas of Iranian climatic writing is the West Climatic or Kermanshah climatic field, which has an independent identity and its history is almost as old as modern Iranian fiction.Kermanshah climate is pioneering in creating labor literature and reflecting human rights equality ideas And it has played a major role in the novel.In this descriptive-analytical study, material and spiritual elements of culture such as language, words and idioms, poems and proverbs, food and clothing, etc.Like most writers in Kermanshah, Yunsi chose the style of realism for his novels. Qualitatively analyzed in the works of Ibrahim Younesi, one of the prominent figures of Iranian climatic literature. And the analysis is over.The studies revealed that the main features of the West's climatic features in the Younesian novels were that his novels were considered among the finest works of Western climate literature.

  Keywords: Literature, Climatic Elements, Kermanshah, Yunsi
 • Ali Hashemzadeh, Hamidreza Farzi *, Ali Dehghan Pages 287-321
  One of the ways of life continuation of the myths is their modification into tale or story, especially vulgar tales. One of such stories is “Gol & NoWrouz” of “Khajooy-e-Kermani” in which one can notice the ancient myths and legends. In this paper, the mythical deep structure of this story has been scrutinized based on familiarization (social acquaintance) rituals and symbols. The authors of this paper assume that one can notice the traces of familiarization ceremonies and rituals in the deep structure of these stories. According to this pre-assumption and by analyzing the contents of these types of stories, adjustability of these stories with familiarization ceremonies has been proved. One can notice most of the elements and ceremony phases of familiarization such as isolation, separation, death, rebirth, enlightenment on the tree foot and hard tests (torture) of the knowledgeable old person (guide) in these stories In addition to these, there are other symbolic elements and ancient patterns which are connected with the main theme (familiarization) and they have been analyzed accordingly
  Keywords: Mythic, Familiarization, Isolation, The Knowledgable old person, Gol & NoWrouz