فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 29 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریبا فرازی*، علی عسگری صفحات 9-20
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل علی تحصیل گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه ای امید به تحصیل انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری همه دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی دوره متوسطه دوم شهر خوسف در سال تحصیلی 99-1398 (برابر با 674 نفر) بودند. 255 دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از مقیاس های معنای تحصیل، خودکارآمدی تحصیلی، امید به تحصیل و تحصیل گریزی برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و آزمون سوبل با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شده است. یافته ها نشان داد که الگوی نهایی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج نشان داد معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی از طریق امید به تحصیل، باعث کاهش تحصیل گریزی در دانش آموزان می شود. از این رو، معنای تحصیل، خودکارآمدی تحصیلی و امید به تحصیل نقش مهمی در پیش بینی تحصیل گریزی دارند. همچنین، امید به تحصیل نقش واسطه ای در ارتباط بین معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی با تحصیل گریزی دارد.
  کلیدواژگان: معنای تحصیل، خودکارآمدی تحصیلی، امید به تحصیل، تحصیل گریزی و دانش آموزان
 • امید شکری*، پانته آ مهدویان مشهدی، علی خدایی صفحات 21-34
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه سرمایه روان شناختی (PCQ، لوتانز، آولیو، آوی و نورمن، 2007) در بین گروهی از معلمان زن و مرد انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 381 معلم (158 مرد و 223 زن) به پرسش نامه سرمایه روان شناختی و سیاهه هیجان معلم (چن، 2016) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخه فارسی پرسش نامه سرمایه روان شناختی از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی و به منظور آزمون هم ارزی جنسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسش نامه سرمایه روان شناختی از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که در دو گروه جنسی، نسخه چهار عاملی پرسش نامه سرمایه روان شناختی شامل خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش بینی، پس از ایجاد کواریانس بین باقیمانده های خطا برای برخی زوج ماده ها، با داده ها برازش مطلوبی داشت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی نیز، تغییرناپذری بین گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، مقادیر خطا و واریانس ها و کواریانس های بین عاملی پرسش نامه سرمایه روان شناختی را در معلمان زن و مرد نشان داد. مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل های خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش بینی به ترتیب برابر با 87/0، 83/0، 86/0 و 70/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نسخه فارسی پرسش نامه سرمایه روان شناختی برای سنجش سازه سرمایه روان شناختی به مثابه یک سازه بسیط، ترکیبی، به هم وابسته و دارای کارکردی ضربه گیرانه در مواجهه با تنشگرهای پیرامونی، در بین معلمان زن و مرد، ابزاری روا و پایا است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی، پرسش نامه سرمایه روان شناختی، تغییرناپذیری ساختار عاملی، تفاوت های جنسی
 • زهره اطهری، کاظم برزگر بفرویی*، مریم زارع صفحات 35-44
  یکی از چالش هایی که بیشتر دانشجویان با آن روبه رو هستند، اهمال کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است.از آنجایی که اهمال کاری تحصیلی می تواند بر جنبه های مختلف زندگی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط، می توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش شفقت به خود در اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری اجتناب تجربه ای در دانشجویان دانشگاه یزد انجام شده است. طرح پژوهش در این مطالعه، توصیفی- همبستگی بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 375 نفر (208 دختر و 167 پسر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، پرسش نامهشفقت به خود نف (2003) و پرسش نامه پذیرش و عمل بوند و همکاران (2011) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش همبستگی مبتنی بر رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS ویرایش 24 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شفقت به خود به صورت مستقیم، منفی و معنادار اجتناب تجربه ای (69/0- = β) و اهمال کاری تحصیلی (33/0- = β) را پیش بینی می کند. اجتناب تجربه ای نیز به صورت مستقیم، مثبت و معنادار اهمال کاری تحصیلی (24/0= β) را پیش بینی می کند. در نهایت نتایج نشان داد اجتناب تجربه ای در رابطه بین شفقت به خود و اهمال کاری تحصیلی دارای نقش واسطه ای است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش شفقت به خود و انعطاف پذیری روان شناختی (کاهش اجتناب تجربه ای) می توان تا حدودی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، شفقت به خود، اجتناب تجربه ای، دانشجو
 • امیر تیموری، پروین کدیور*، حمیدرضا رضازاده بهادران صفحات 45-54
  این پژوهش با هدف بررسی شاخص های روان سنجی پرسش نامه حمایت از خودمختاری ادراک شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان متوسطه دوره اول هستند که در شهر تهران در سال تحصیلی 97-98 مشغول به تحصیل بوده اند. حجم نمونه ای به تعداد دویست نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به پرسش نامه حمایت از خودمختاری ادراک شده پاسخ دادند. داده ها با نرم افزار SPSS و Amos (نسخه 23) تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که پرسش نامه حمایت از خودمختاری ادراک شده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی، وجود یک عامل را نشان داد که 1/51 درصد واریانس کلی را تبیین می کند. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ساختار پرسش نامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند (X2/df=1/867، RMSEA=0/066 ، GFI=0/915، NFI=0/909، CFI=0/955). ضریب آلفای کرونباخ (925/0) نشان می دهد پرسش نامه از همسانی درونی خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی و پایایی به نتایج تحقیقات بین المللی پیشین هم راستا است؛ بنابراین پرسش نامه حمایت از خودمختاری ادراک شده برای استفاده در پژوهش های مرتبط در بین دانش آموزان، مقیاس قابل اتکایی است و می توان از این پرسش نامه به عنوان ابزار سنجش استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حمایت از خودمختاری، پرسش نامه حمایت از خودمختاری ادراک شده، نظریه خودتعیین گری
 • ناصر اژدری فام، مهران فرج اللهی*، محمدرضا سرمدی، طاهر محبوبی صفحات 55-68
  پژوهش با هدف سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تاکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انجام پذیرفته است. بر این اساس پژوهش، از نوع سنتزپژوهی بود. بدین منظور برای بررسی پیشینه پژوهش و جمع آوری داده های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان نامه ها، کتابخانه، طرح های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه های اطلاعات داخل کشور و خارج کشور استفاده شد. کلیدواژگان مورد استفاده برای جستجو شامل برنامه درسی، یادگیری همراه، برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه، آموزش از دور، آموزش مجازی، یادگیری مبتنی بر وب، آموزش برخط، الگوی اکر در آموزش عالی بود. در روند بررسی مقالات و اسناد به ترتیب، 48 مورد مطالعه مرتبط با کلیدواژه ها به دست آمد که پس از بررسی عناوین 9 مورد  مقاله نامرتبط حذف شد؛ بنابراین در این پژوهش 39 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری داده ها، یافته ها و نتایج پژوهش ها به تفکیک استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تاکید بر الگوی اکر دارای 10 مولفه و 82 شاخص است که به ترتیب برای مولفه منطق و چرایی 25 شاخص، اهداف 7 شاخص، فعالیت های یادگیری 9 شاخص، نقش معلم 3 شاخص، مواد و منابع 13 شاخص، گروه بندی 3 شاخص، مکان 3 شاخص، زمان 2 شاخص و سنجش و ارزشیابی 8 شاخص استخراج شده است. براساس نتایج مولفه منطق و چرایی بیشترین شاخص و مولفه زمان کمترین شاخص را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، یادگیری همراه، آموزش عالی، سنتزپژوهی و الگوی اکر
 • پروین میرزایی*، سوگل قمری صفحات 69-78
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی گروهی، قصه گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران انجام شد. نوع تحقیق، نیمه آزمایشی به واسطه طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود که ازنظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر، شامل همه دانش آموزان پسر دوره اول ابتدایی شهر تهران است که به صورت تصادفی خوشه ای، 45 دانش آموز با نشانگان اضطراب، انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه پانزده نفری گمارده شدند. یک گروه پانزده نفری هم به عنوان گروه گواه انتخاب شد. بازی گروهی در نه جلسه، قصه گویی، شامل پنج قصه و در هفت جلسه و نمایش خلاق در ده جلسه، هرکدام به مدت 30 تا 45 دقیقه در گروه های آزمایش اجرا شدند. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسش نامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان (SCARED) بود و داده ها در سه مرحله، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، جمع آوری شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بازی گروهی، قصه گویی و نمایش خلاق تاثیر معناداری بر کاهش اضطراب دارند و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز حفظ شده است. بر این اساس می توان استفاده از این مداخله ها را به متخصصان سلامت روانی که با کودکان کار می کنند، توصیه کرد.
  کلیدواژگان: بازی گروهی، قصه گویی، نمایش خلاق، اضطراب
 • پروین صادقی تبار، مهدی شریعتمداری* صفحات 79-97
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی در ایران به انجام رسیده و برای اجرای آن از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی- مدل توسعه ابزار استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با ده نفر از خبرگان آموزش مداوم پزشکی و یادگیری ترکیبی، پرسش نامه ای با 7 بعد اصلی، 28 مولفه و 100 گویه طراحی و سپس، در بخش کمی، این پرسش نامه در یک مطالعه مقدماتی روی ده نفر از خبرگان آموزش مداوم پزشکی و یادگیری ترکیب اجرا شد. با توجه به بازخوردهای دریافتی پرسش نامه اصلاح شد و نسخه نهایی آن با روش تصادفی طبقه ای در اختیار 383 نفر از مشمولان قانون آموزش مداوم پزشکی قرار داده شد. اعتبار پرسش نامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای به وسیله صاحبنظران تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ (903/0) محاسبه گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای آزمون الگوی مزبور، از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده و با تحلیل عاملی مرتبه اول، الگوی مزبور با 7 بعد، 28 مولفه و 100 گویه تایید شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که ابعاد و مولفه های شمرده شده، بار عاملی کافی را برای پیش بینی الگوی آموزش مداوم جامعه پزشکی بر مبنای یادگیری ترکیبی دارند. همچنین شاخص های Chi-square/df برابر با 38/2، RMSEA برابر با 072/0، GFI برابر با 98/0، AGFI برابر با 92/0، CFI برابر با 94/0، NFI بود. نتایج آزمون های آماری نشان داد که الگوی طراحی شده آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: طراحی الگو، آموزش مداوم جامعه پزشکی، یادگیری ترکیبی، مدل یابی معادلات ساختاری
|
 • Fariba Farazi *, Ali Asgari Pages 9-20
  The purpose of this study was to present a causal model of academic avoidance in relation to meaning of education and academic self-efficacy: the mediating role of hope in education.The research method is descriptive-correlational. The population of the study was all students of the second level high school of Khusuf city in the academic year of 2019-20 (equals to 674 students). 255 students were randomly selected as sample. Measures of educational meaning, academic self-efficacy, hope for education, and academic avoidance were used to measure research variables. Evaluation of the proposed model is done by structural equation modeling and Sobel test using SPSS and AMOS software. The results showed that the final model was well-fitted. The results showed that the meaning of education and academic self-efficacy through the hope of education decrease the students' avoidance. Hence, the meaning of education, academic self-efficacy, and hope for education play an important role in predicting academic avoidance. Also, the educational hope has an intermediate role in the relationship between the meaning of education and academic self-efficacy and avoidance of education.
  Keywords: Meaning of Education, Academic self-efficacy, educational hope, Academic Avoidance, Students
 • Omid Shokri *, Pantea Mahdavian, Ali Khodaei Pages 21-34
  The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Farsi version of the Psychological Capital Questionnaire (PCQ, Endler & Parker, 2007) among male and female teachers. In this correlational study, 381 teachers completed the (PCQ) and Teacher Emotion Inventory (TEI, Chen, 2016). The confirmatory factor analysis and multi-group methods were used to compute the PCQ's factorial validity and its gender invariance, respectively. The results of confirmatory factor analysis based on AMOS software showed that the four factor model of PCQ (self-efficacy, resiliency, optimism and hope) fit well to the data across two groups. The results of multi-group confirmatory factor analysis revealed the cross-group invariance of factorial structure, factor loadings, and factor variances and covariances of the PCQ across teachers. Internal consistency coefficients for the four subscales were 0/87, 0/83, 0/86 & 0/70 respectively. In sum, these findings approved the validity and reliability of the PCQ to measure the psychological capital as a broad, compound and higher-order construct and has a buffering function against stressors in male and female teachers.
  Keywords: Multi-Group Confirmatory Factor Analysis, Psycho-logical Capital Questionnair, factor structure invariance, Sex Differences
 • Zohre Athari, Kazem Barzegar Bafrooi *, Maryam Zare Pages 35-44
  One of challenges that students face with is academic procrastination. It means “delay in performing a task”. Since academic procrastination could affect various aspects of students' personal and social life, by identifying related factors, steps can be taken toward reducing or eliminating it. This study aimed at determination the role of self- compassion on academic procrastination by mediating role of experimental avoidance in students of Yazd University. The research design was descriptive-correlational. The participants of this study were 375 (208 girls and 167 boys) undergraduate students of Yazd University in the academic year 2018-19, that were selected on the basis of random cluster sampling. Data were collected by academic procrastination questionnaire (Solomon & Rothblum, 1984), self-compassion questionnaire (Neff, 2003) and acceptance and practice questionnaire (Bond and et al, 2011). Data analysis was performed by using correlation method based on structural equation modeling approach using AMOS software version 24. The results showed that compassion predicts directly, negatively and significantly, experiential avoidance (β = -0.69) and academic procrastination (β = -0.33). Experiential avoidance also directly, positively, and significantly predicts academic procrastination (β = 0.24). Finally, the results showed that experiential avoidance plays a mediating role in the relationship between self-compassion and academic procrastination. Therefore, it can be concluded that by increasing self-compassion and psychology flexibility (reducing experiential avoidance) students' academic procrastination can be to some extent reduced.
  Keywords: Academic Procrastination, self-compassion, Experiential Avoidance, student
 • Amir Teimouri, Parvin Kadivar *, Hamidreza Rezazadeh Bahadoran Pages 45-54
  The purpose of this study was to investigate the psychometric indicators of the Perceived Autonomy Support Questionnaire. The sample size of this study was 200 first level high school students who were selected by cluster sampling method from schools of Tehran. The data were analyzed by SPSS and Amos (ver. 23). Findings showed that perceived autonomy support questionnaire has acceptable validity and reliability. The results of exploratory factor analysis by the principal components method, confirmed 1 factor accounting for 51.1% of overall variance. Confirmatory factor analysis showed that goodness of fit indicators (x2/df=1.867, RMSEA=0.066, GFI= 0.915, NFI=0.909, CFI=0.955) confirmed the model. Cronbach's alpha coefficient (0.925) shows a good internal consistency. The results of factor analysis and reliability test are consistent with the existing international studies. Considering psychometric properties, the perceived autonomy support questionnaire is a valid and reliable scale and can be used as an assessment tool in research and school settings.
  Keywords: autonomy support, Perceived Autonomy Support Questionnaire, Self-determination Theory (SDT)
 • Naser Ajdarifam, Mehran Farajollahi *, Mohammadreza Sarmadi, Taher Mahboobi Pages 55-68
  The research has been done with the aim of synthesis of  Mobile-based learning curriculum  with an emphasis on the Acker pattern in higher education. Accordingly, the research was of the synthesis type. For this purpose, in order to study the research background and collect data appropriate to the research purpose, the resources available in dissertations, libraries, research projects and articles available in domestic and foreign databases were used. The keywords used for the search included curriculum, mobile learning, mobile-based curriculum, distance learning, virtual learning, web-based learning, online learning, and Acker pattern in higher education. The total studies related to keywords were 48 cases, that after reviewing the titles, 9 irrelavant cases were excluded; so in this study 39 cases were examined. After collecting the data, the findings and results of the research were extracted and analyzed separately. The results indicate that the learning-based curriculum with emphasis on the Acker model has 10 components and 82 indicators, that for the logic and cause component 25 indicators, Objectives 7 indicators, Learning activities 9 indicators, Teacher role 3 indicators, Materials and resources 13 indicators, Grouping 3 indicators, Location 3 indicators, Time 2 indicators and measurement and evaluation of 8 indicators have been respectively extracted. Based on the results, the logic and cause component has the highest index and the time component has the lowest index.
  Keywords: Curriculum, Mobile Learning, Higher Education, Synthesis Research, Acker Model
 • Parvin Mirzaei *, Sogol Ghamari Pages 69-78
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of group play therapy, storytelling and creative drama on anxiety reduction in elementary male students in Tehran. The design of the study was quasi-experimental, pre-test, and post-test with control group, which is considered as an applied research in terms of purpose. The statistical population included all male students of the first elementary school in Tehran. 45 students with anxiety syndrome were selected randomly in a cluster, and randomly assigned to three groups of fifteen. Also, a group of 15 students was selected as a control group. Group play therapy in 9 sessions, storytelling with 5 stories and 7 sessions, and creative drama in 10 sessions, each run for 30 to 45 minutes in experimental groups. The data collection tool was Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED), and the data were collected in three stages, pre-test, post-test and follow-up < span lang="AR-SA" dir="RTL">.The results of multivariate analysis of covariance showed that group play therapy, storytelling and creative drama had a significant effect on the reduction of anxiety and this effect has been preserved in the follow-up phase. The results of this study can be recommended to mental health professionals working with children.
  Keywords: group play therapy, storytelling, creative drama, Anxiety
 • Parvin Sadeghitabar, Mehdi Shariatmadari * Pages 79-97
  The purpose of the present study was to design and validate the continuing medical education model based on blended learning in Iran. This study was conducted by using a mixed exploratory design with Instrument Development Model. First, in qualitative part of this study, a questionnaire consisted of 7 major aspects, 28 components and 100 sub-components was developed by using grounded theory approach and interview with 10 experts. Then, in the quantitative part, the primary designed questionnaire was distributed among 10 Iranian experts of Continuing Medical Education programs and Blended Learning. Based on the received feedback, the questionnaire was revised. Then the final version was distributed countrywide among 383 persons subject to continuing medical education rule, selected by stratified random sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by experts using the three-stage Delphi method and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (α= 0.943). A Non-probability purposive sampling method was used in the qualitative part of the study whereas random sampling method was utilized in the quantitative part. Analysis of structural equation modeling was used for testing mentioned model. To verify the factor structure, the first confirmatory factor analysis was used and the model was confirmed with 7 major aspects, 28 components and 100 sub-components. Results of second-order confirmatory factor analysis showed that the extracted major aspects and components have sufficient factors for predicting the Continuing Medical Education model based on blended learning in Iran. In addition, goodness of the fit indices were as follows: (Chi-square/df= 2.38), (RMSEA= 0.072), (GFI=0.98), (AGFI = 0.92), (CFI = 0.94), (NFI = 0.98(. The results of statistical tests displayed that the designed model for continuing medical education model based on blended learning in Iran is well fitted.
  Keywords: Model designing, Continuing Medical Education, Blended learning, Structural Equation Modeling