فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، تابستان 1399)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد فروهر واجارگاه، مسعود ستاری*، جاوید ایمانپور نمین، مهدی بی باک صفحات 11-20
  رابطه طول- وزن و برخی از پارامترهای رشد در ماهی سفید (Rutilus kutum) مطالعه شد. تعداد 112 قطعه ماهی در سواحل جنوبی دریای کاسپین از مهرماه 1396 تا اردیبهشت‌ماه 1397 به‌طور تصادفی از پره‌های ساحلی و دام گوشگیر صید شد. میانگین (±SD) طول کل، طول چنگالی و وزن بدن در جمعیت به‌ترتیب 14/8±58/38، 65/7±57/35 سانتی‌متر و 06/334±48/659 گرم بود. حداقل و حداکثر طول و وزن ماهی در فصول مختلف به‌ترتیب 51 و 50/16 سانتی‌متر و  1525 و 45 گرم به‌دست آمد. میانگین (±SD) شاخص گنادوسوماتیک و شاخص کبدی در کل جمعیت به‌ترتیب 28/5±67/4 و 83/5±86/7 بود. آنالیزهای طول و وزن نشان داد که همبستگی بالایی بین طول و وزن در این گونه وجود دارد (90/0=R2). رابطه طول _ وزن در جنس نر، ماده و کل جمعیت به‌ترتیب 4278/2L0821/0W=، 0025/3L01/0W= و 6224/2L041/0W= به‌دست آمد. آزمون t-test نشان داد که الگوی رشد در کل جمعیت و نرها آلومتریک منفی و در ماده‌ها ایزومتریک بود. ضریب چاقی در نر، ماده و کل جمعیت به‌ترتیب 41/0±10/1، 11/0±01/1 و 35/0±07/1 به‌دست آمد. میانگین ضریب چاقی ماهیان نر بیش از ماهیان ماده بود، اما تفاوت معنی‌داری بین دو جنس مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: شاخص کبدی، ضریب چاقی، گنادوسوماتیک، ماهی سفید کاسپین، ‏Rutilus kutum
 • مختار فتحی*، شهریار سعیدیان، کبری ورمقانی صفحات 21-27

  آزمایشی به منظور بررسی سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم بر وضعیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فراسنجه های لیپیدی با 1050 نیمچه تخمگذار در قالب 7 تیماربه مدت6 هفته انجام شد.تیمارها شامل؛ شاهد، سه سطح (ppm) 15/0، 3/0 و 6/0 سلنیت سدیم و نانو سلنیوم بود. شاخص های آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده در بافت قلب، کبد و پلاسما شامل؛ فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، سطح مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAS) بودند. فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) نیز اندازه گیری شدند. شاخص های لیپیدی شامل کل تری گلیسیرید، کل کلسترول و LDL پلاسما نیز تعیین شدند. نتایج نشان داد، سلنیت سدیم و نانوسلنیوم به طور معنی داری سبب افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش سطح مالون دی آلدهید در پلاسما، قلب و کبد شدند. بیشترین تاثیر آنتی اکسیدانی مربوط به تیمار ppm6/0 سلنیت سدیم و  ppm3/0 نانوسلنیوم بود (05/0<P). هیچ کدام از تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما، قلب و کبد و همچنین فعالیت آنزیم های غیرعملکردی پلاسما نداشتند. (05/0<P). سطح ppm 3/0 سلنیت سدیم و ppm 6/0 نانوسلنیوم سبب کاهش معنی دار تری گلیسیرید، کلسترول و LDL پلاسمای پرندگان شدند (05/0<P). نتیجه گیری اینکه به طور موفقیت آمیزی می توان از سطح ppm 6/0 سلنیت سدیم و ppm3/0 نانوسیلنیوم جهت بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و کاهش  لیپیدهای مضر پلاسما استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آنتی‌اکسیدان، نانوذرات سلنیوم، سلنیت سدیم، فعالیت آنزیمی، ‏لیپیدهای مضر‏
 • عباس عاشوری*، مسعود یوسفی، فرهاد حسینی طایفه صفحات 29-40
  پرندگان آبزی و کنارآبزی از جمله آسیب پذیرترین گونه های پرندگان به‌‌شمار می آیند و تغییرات غنای گونه‌ای و جمعیت آنها شاخص مهمی جهت نشان دادن کیفیت و اهمیت بوم سازگان‌های آبی هستند. جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی به شدت در حال کاهش است و در سال‌های اخیر تعداد بیشتری از آنها وارد فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) شده‌اند. بنابراین ضروری است تا نحوه تغییرات جمعیت این پرندگان پایش و حفاظت شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر زمستان‌گذران در چهار محدوده تالابی حفاظت شده در مجموعه تالاب بین‌المللی انزلی به نام‌های سلکه، سرخانکل، چوکام و سیاه‌کشیم است. برای رسیدن به این هدف، از داده‌های حاصل از سرشماری نیمه زمستانه یک دوره 10 ساله (1382-1385 و 1387-1392) استفاده شد. همچنین در مطالعه حاضر تشابه جامعه پرندگان چهار منطقه فوق مورد سنجش قرار گرفت. برای این منظور از شاخص تشابه موریستا و آزمون PCA استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد، در مجموع 65 گونه پرنده آبزی و کنارآبزی در این چهار منطقه شناسایی شده است. بیشترین تعداد گونه در تالاب سلکه (57 گونه) و بیشترین میانگین فراوانی جمعیت نیز در تالاب سیاه‌کشیم (31504 فرد) ثبت گردید. بیشترین و کمترین تعداد پرنده آبزی و کنارآبزی در مجموع این چهار منطقه به ترتیب در سال 1392 (103332 فرد) و در سال 1384 (42842 فرد) شمارش شد. مرغابی‌ها با 18 گونه بیشترین تعداد گونه و اکراس‌یان و پرستوی‌دریایی‌یان ‌با یک گونه کمترین تعداد را در بین تیره‌ها در این مناطق در سرشماری‌های نیمه زمستانه دارا بودند. نتایج همچنین نشان داد، پناهگاه حیات وحش سرخانکل کمترین شباهت گونه را با سایر مناطق دارد. با توجه به غنای گونه‌ای بالا این منطقه و نقش بیشتر آن در حفاظت از پرندگان آبزی غواص نسبت به سه منطقه‌ی دیگر (سلکه، چوکام و سیاه‌کشیم)، شایسته است این بخش از تالاب انزلی نسبت به گذشته مورد حفاظت بیشتر قرار گیرد. اجرای برنامه های مدیریت جامع تالاب و استقرار نظام مدیریت یک پارچه بوم سازگانی از جمله مهمترین راهبردها برای حفظ کیفیت و کمیت این چهار منطقه برای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان‌گذران است.
  کلیدواژگان: تنوع، فراوانی، پرندگان آبزی و کنارآبزی، زمستان‌گذران، ‏سرشماری، تالاب انزلی، گیلان‏
 • امیر انصاری* صفحات 41-52
  این مطالعه به منظور بررسی مقدماتی برخی ویژگی های بوم شناختی در زیستگاه آشیانه سازی چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی (Remiz pendulinus) در منطقه شراء خنداب واقع در استان مرکزی از فروردین ماه تا اواسط تیرماه سال 1397 با استفاده از روش ترانسکت خطی و نقطه ای با درنظرگرفتن هشت متغیر از جمله درصد تاج پوشش درختی، قطر برابر سینه درختان و عمق آب رودخانه در زیر آشیانه چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی انجام شد. نتایج نشان می دهد که تعداد 17 آشیانه چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی به منظور بررسی اثرگذاری متغیرهای محیطی پایش شد. تعداد هشت آشیانه فعال و تعداد نه آشیانه غیرفعال بود. محل آشیانه سازی چرخ‌ریسک‌ها و فعال‌بودن آنها با متغیرهای زیستگاهی شامل درصد تاج پوشش درختی، قطر برابر سینه، عمق آب رودخانه و فاصله از روستا همبستگی معنی داری دارند. به‌نظر می‌رسد کاهش آبدهی سالانه رودخانه شراء و توسعه زمین های کشاورزی به طور جدی زیستگاه آشیانه سازی چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی را در معرض تهدید قرار داده‌اند.
  کلیدواژگان: آشیانه‌گذاری، بوم‌شناسی، چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی، دره شراء
 • کیانوش زرین‌کاویانی*، حشمت الله خسروی نیا، غلامرضا شهسواری صفحات 53-63

  در این پژوهش اثرات تزریق زیر جلدی دو سطح دیازپام (100 و 200 میکروگرم) بر ویژگی های رفتاری و سطح گلوکز خون، کاهش نسبی وزن زنده، وزن عضله سینه و کیسه زرده 940 جوجه گوشتی نر یکروزه، طی حمل و نقل جاده ای به مسافت 1200 کیلومتر بررسی شد. بدین منظور 9 پارامتر رفتاری پرندگان در 4 بخش سفر اندازه گیری شد. با کشتار و خونگیری 8 پرنده از هر تیمار در پایان هر بخش از سفر پارامترهای فیزیولوژیکی سنجش شد. افزایش طول سفر موجب کاهش وزن زنده و کاهش وزن عضله سینه و همچنین افزایش جذب کیسه زرده در جوجه های تازه تفریخ شده گردید (05/0<P). دیازپام در هر دوز باعث آرام سازی سریع پرندگان در چند ثانیه پس از تزریق شد. دیازپام با آرامش عضلات باعث کاهش رفتارهایی شد که فعالیت عضلانی بیشتری نیاز داشتند. نتایج نشان داد که دیازپام می توانند بر رفتار پیش بینی نشده جوجه های گوشتی در طول سفر اثرگذار باشند. علاوه بر این دیازپام فراوانی رفتارهایی که نیاز به انرژی بالایی داشتند را کاهش و فراوانی رفتارهایی که نیازمند سطح متوسط و پایین انرژی بودند را افزایش داد (05/0<P).

  کلیدواژگان: استرس، رفتار، دیازپام، گلوکز، جوجه‌های گوشتی، حمل و نقل‏
 • فرزانه کرمانی، محمدرضا احمدی دستجردی، باقر نظامی*، منصوره محمدی میاب صفحات 65-80

  گوسفند وحشی یکی از طعمه های یوزپلنگ است که در مناطق کوهستانی و تپه ماهوری زیست می کند. این گونه بدلیل کاهش شدید جمعیت آهو و جبیر در نیم قرن گذشته، به طعمه شماره یک یوزپلنگ در ایران تبدیل شده است. از این رو در این مطالعه به شناسایی زیستگاه های اولویت دار قوچ و میش در فلات مرکزی ایران که مناطق منتخب برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی می باشند، پرداخته شد. در مطالعه حاضر مدل سازی زیستگاه گوسفند وحشی در فلات مرکزی ایران با استفاده از مدل های توزیع صورت گرفته است. مدل سازی زیستگاه گونه با استفاده از نه مدل در بسته نرم افزاری Biomod2 انجام شد. نتایج نشان داد در تمامی مدل ها، فاصله از منابع آبی، فاصله از روستا، معادن، مزارع و شیب از مهمترین متغیرها و دو متغیر ارتفاع و فاصله از جاده به عنوان کم اهمیت ترین متغیرها شناخته شدند. بر اساس نتایج، نیمی از مساحت مطلوب این گونه در خارج از مرز های مناطق حفاظت شده قرار دارد. همچنین با توجه به اینکه نقاط حضور قوچ و میش در فلات مرکزی ایران همپوشانی بالایی با یوزپلنگ آسیایی دارد، لذا مدیریت زیستگاه آن به طور مستقیم در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: فلات مرکزی ایران، قوچ و میش، مدلسازی توزیع گونه‌ای، ‏یوزپلنگ آسیایی، ‏Biomod2‎
 • بهجت مجیدی*، محسن فتحی نجفی، شهریار سعیدیان، رضا حاچی حسینی صفحات 81-87
  لومازین سنتاز بروسلایی، آنزیم دخیل در بیوسنتز ریبوفلاوین، مرکب از 10 زیرواحد مشابه می‌باشد که به‌صورت کپسیدی تجمع می یابند. با توجه به کاربردهای وسیع لومازین سنتازها در زمینه‌های بیولوژی، تولید لومازین سنتاز در مقیاس بالا و خالص‌سازی کارامد آن ضروری می‌نماید. در مطالعه حاضر، ساختار اولیه لومازین سنتاز بروسلا ملی تنسیس از پایگاه داده NCBI دریافت گردید. توالی لومازین سنتاز ابتدا با استفاده از واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز تکثیر گردید و سپس کلون و بیان گردید. بیان سازه با استفاده از پلازمید بیانی pET28a و در باکتری BL21 DE3 انجام گردید. برای حذف بقایای دیواره باکتری و خالص‌سازی پروتیین، از روش‌های رسوب‌دهی با آمونیوم سولفات و تکنیک‌های کروماتوگرافی تعویض یونی استفاده گردیداز آزمون‌های الیزا و وسترن بلات جهت تایید بیان و مانیتورینگ مراحل استفاده گردید. خالص‌سازی لومازین سنتاز با استفاده از روش کروماتوگرافی با استفاده از سفادکس دی اتیل آمینو اتیل DEAE منجر به حصول باند یگانه در الکتروفورز با ژل پلی اکریلامید (SDS-PAGE) گردید. نتایج این بررسی نشان داد که روش‌های بهینه‌سازی بیان و خالص‌سازی مورد استفاده در این تحقیق، می‌تواند در تولید لومازین سنتاز نوترکیب بروسلایی خالص و در مقیاس بالا به‌عنوان یک محصول نوترکیب ارزشمند در تحقیقات واکسن استفاده گردد.
  کلیدواژگان: بروسلا، بیان، خالص‌سازی، لومازین سنتاز، نوترکیب
 • سمیرا جعفریان، محمدرضا بیواره*، حجت الله جعفریان صفحات 89-101

  هرگونه تغییر در پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم می تواند ناشی از تغییرات نامطلوب شرایط و یا فاکتورهای استرس زا در محیط زیست ماهی باشد. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت های مختلف شوری بر پارامترهای خون شناسی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب های با شوری 5/0 قسمت در هزار (آب شیرین)، 02/3 قسمت در هزار (آب لب شور) و 20/18 قسمت در هزار (آب شور) در سه ایستگاه مختلف در استان گلستان بررسی شد. بچه ماهیان با میانگین وزنی 80 گرم به مدت 5 ماه با استفاده از جیره های تجاری مخصوص ماهی قزل آلا تغذیه شدند. در پایان دوره، نمونه برداری از خون 60 عدد ماهی به ظاهر سالم با میانگین وزنی 250 گرم از هر ایستگاه انجام شد. نمونه های سرم با کمک دستگاه سانتریفیوژ از سلول های خون جداسازی شد. پارامترهای مورد نظر با استفاده از روش های متداول آزمایشگاهی و اندیس های گلبولی با استفاده از فرمول های مربوطه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری در تعداد گلبول های سفید خون و ایمنوگلوبولین M بین هر سه گروه آزمایشی نشان داد (05/0<P). بیشترین تعداد گلبول های سفید (310±14300 عدد در میلی متر مکعب) در خون ماهیان پرورشی با آب لب شور و بالاترین میزان ایمنوگلوبولین M (007/0±428/0 گرم در لیتر) در خون ماهیان پرورشی با آب شور ثبت شد (05/0<P). تعداد گلبول های قرمز، درصد هماتوکریت، غلظت هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی، متوسط هموگلوبین گلبولی و مسیر فرعی کمپلمان (C3 و C4) نیز در خون ماهیان پرورشی با آب لب شور در مقایسه با همنوعان پرورشی آن ها در آب های شیرین و شور از کاهشی معنی دار برخوردار بود (05/0<P)؛ اما اختلاف معنی داری در سطح این شاخص ها بین ماهیان پرورشی با آب های شیرین و شور مشاهده نشد (05/0>P). غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی نیز بین تیمارهای مختلف آزمایشی فاقد اختلاف معنی داری بود (05/0>P). درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرورش ماهی قزل آلا به عنوان یک گونه یوری هالین در آب های با شوری  18~ قسمت در هزار به دلیل تمایل به بازگشت این شاخص ها به سطوح اندازه گیری شده آن ها در آب شیرین از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و این گونه در شوری مذکور کمتر تحت تاثیر عامل استرس قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: ایمنی، پارامترهای خون‌شناسی، شوری، قزل‌آلای رنگین‌کمان
 • شمایل تاجمیرعالی، محبوبه سترکی*، زهرا هوشمندی صفحات 103-110
  کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال‌های اخیر به‌دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثر این گیاهان افزایش یافته است. در مطالعه حاضر، اثر ضد دردی اسانس مرزه بختیاری به روش تست فرمالین در موش سوری مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اسانس مرزه به‌وسیله دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب تهیه شد. موش‌های سوری نر بالغ (35-25 گرم) انتخاب شدند. القای درد حاد و مزمن به‌وسیله تزریق 20 میکرولیتر محلول فرمالین 4 درصد، به‌منظور بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه بختیاری استفاده شد. گروه‌های مورد مطالعه شامل گروه کنترل دریافت‌کننده نرمال سالین، گروه‌های دریافت‌کننده 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم و گروه کنترل مثبت مورفین 10 میلی گرم بر کیلوگرم بودند. تزریقات تک‌دوز 30 دقیقه قبل از شروع آزمایش انجام شد. درد حاد (5 دقیقه اول پس از تزریق) و در مزمن (20 دقیقه پس از تزریق) توسط کرنومتر اندازه‌گیری شد و نتایج به‌وسیله نرم افزار آماری SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. اسانس مرزه با دوزهای 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن اثرات درد القاشده به‌وسیله فرمالین را تعدیل کرد، به‌طوری‌که باعث کاهش لیسیدن پای ناشی از تزریق فرمالین در هر دو فاز حاد و مزمن شد. داده‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که اسانس مرزه بختیاری بر موش‌های کوچک آزمایشگاهی، اثرات ضد دردی دارد و در خدمات درمانی آینده این گیاه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسانس، تست فرمالین، ضد درد، مرزه بختیاری، موش سوری‏
 • نصیر نیامیمندی*، جواد شعبانی، عبدالرسول اسماعیلی، علی مبرزی، غلام مرادی صفحات 111-121
  پارامترهای رشد ماهی مرکب (Sepia pharaonis) در منطقه شمالی خلیج فارس ( 06  ´50 27 و 07 ´06 30  شمالی تا 56 ´02 52 و 14 ´05 50 شرقی) از مهرماه 1396 تا اردیبهشت‌ماه 1397 محاسبه گردید. در هر بار نمونه‌برداری تعداد 100 تا 150 نمونه ماهی مرکب بزرگ به شکل تصادفی از مجموعه صید گرگور جدا شده و پس از تفکیک نمونه‌ها براساس جنسیت، پارامترهای طول مانتل و وزن کل اندازه‌گیری شد. براساس معادله رشد ون- برتالانفی در جنس نر میزان ضریب رشد سالیانه (K) برابر با 3/0 در سال و طول مجانب (L∞) 37 سانتی‌متر تخمین زده شد. در جنس ماده ضریب رشد و طول مجانب به‌ترتیب برابر با 5/0 در سال و 30 سانتی‌متر بود. بیشترین میزان تلاش صیادی در مهر ماه برابر با 71/0±08/1 کیلوگرم بر گرگور و کمترین آن برابر با 02/0±06/0 کیلوگرم بر گرگور در اردیبهشت ماه بود. بیشترین میزان صید بر گرگور در اعماق 30-21 متر و برابر با 56/0±65/0 کیلوگرم بر گرگور و کمترین میزان در اعماق 50-41 متر و برابر با 05/0±10/0 کیلوگرم بود. ضریب رشد پایین محاسبه شده در دو جنس نر و ماده نشان می‌دهد که این آبزی در زمان حضور در منطقه در بالاترین میزان رشد قرار دارد. همچنین تجمع آن در اعماق 30-21 متر نشان‌دهنده تجمع نمونه‌های بالغ در حال تخم‌ریزی در این منطقه است که نیاز به حفاظت ویژه دارد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، ماهی مرکب، مدیریت صید، ‏Sepia pharaonis
 • فاطمه نبی پور*، محمد فضیلتی، بهروز دوستی، رضا میردریکوند صفحات 123-133

  اخیرا به علت افزایش عفونت های کاندیدیایی و عود مکرر آن ها و با توجه به مقاومت گونه های کاندیدا به اکثر داروهای ضدقارچی، برای اولین بار خواص ضدقارچی عصاره های مختلف از بخش های هوایی و ریشه گیاه گل گاوزبان ایتالیایی در مقایسه با آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه عصاره های متانولی، ان-هگزانی و آبی از قسمت های مختلف گیاه در غلظت های مختلف به روش خیساندن تهیه گردید و روی دو گونه قارچ کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس به روش انتشار دیسک و MIC (حداقل غلظت مهار کنندگی)، MFC (حداقل غلظت قارچ کشی) به روش میکرودایلوشن بررسی شد. آنتی بیوتیک نیستاتین و فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت، دی متیل سولفوکساید به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. داده ها توسط واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون t تست آنالیز شدند. نتایج نشان داد که عصاره های مختلف ریشه فعالیت ضدقارچی بیشتری بر علیه هر دو گونه کاندیدا نسبت به بخش هوایی گیاه نشان داد (05/0˂P). عصاره متانولی ریشه بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد و کمترین MIC (μg/μl62/15) و MFC ( μg/μl25/31) علیه کاندیدا گلابراتا نشان داد، به طوری که میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره متانولی ریشه در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر (5/0±5/18) بیشتر از میانگین قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک نیستاتین برای کاندیداگلابراتا می باشد. نتایج نشان داد که عصاره های این گیاه دارای اثرات ضدقارچی روی هر دو گونه کاندیدا می باشد و بعد از آزمایش های تکمیلی و بالینی می تواند به عنوان یک داروی ضدقارچی مناسب علیه عفونت های ناشی از کاندیدا گلابراتا و تروپیکالیس استفاده شود.

  کلیدواژگان: عصاره، کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدا گلابراتا، گل‌گاوزبان ایتالیایی
|
 • Mohammad Forouhar Vajargah, Masoud Sattari *, Javid Imanpur, Mehdi Bibak Pages 11-20
  Length-weight relationship and some growth parameters of Rutilus kutum were studied. In total, 112 specimens of kutum were collected randomly from beach seines at the southern shores of the Caspian Seafrom October 2016 to May 2017. The mean (±SD) total length, fork length, and weight for the whole population were 38.58±8.14, 35.57±7.65 cm and 659.48±334.06 g, respectively. The minimum and maximum length and weight of fish in different seasons were 16.5 and 51cm as well as 45 and 1525g, respectively. The mean (±SD) gonadosomatic and hepatosomatic indices for the whole population were 4.67±5.28 and 7.86±5.83, respectively. Analyses of length-weight relationships showed a strong correlation between these two parameters (R2=0.90). The length-weight ratio in males, females and total population were W= 0.821 L2.4278, W=0.01 L3.0025, W=0.041 L2.6224,respectively. The t-test analysis showed a negative allometric growth pattern for males and the whole population, whereas females followed isometric growth pattern. The mean (±SD) condition factor (CF) were 1.10±0.41 in males, 1.01±0.11 in females and 1.07±0.35 in the whole population. The mean CF was higher in males in comparison with females, although the differences were not statistically significant.
  Keywords: Caspian kutum, Caspian Sea, condition factor, ‎gonadosomatic index, Hepatosomatic Index, ‎Rutilus kutum
 • Mokhtar Fathi *, Shahriar Saeidian, Kobra Varmaghani Pages 21-27

  A study was conducted to evaluate the antioxidant effects of selenium nanoparticles and sodium selenite on the antioxidant status, enzymatic activity and plasma lipid parameters of Pullet Chickswith 1050 birds in 7 treatments for 6 weeks. The treatments included three levels of 0.15, 0.3 and 0.6 (ppm) sodium selenite and nano selenium. The antioxidant indices measured in the heart, liver and plasma include glutathione peroxidase (GPx), malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAS). Activity of alanine aminotransferase (ALT) enzymes, aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) were measured and lipid parameters including total triglyceride, total cholesterol and plasma LDL were determined. The results showed that sodium selenite and selenium nanoparticles significantly increased the activity of glutathione peroxidase and reduced levels of malondialdehyde in the plasma, heart and liver. The highest antioxidant effect was related to 0.6 ppm sodium selenium and 0.3 ppm selenium nanoparticles. There was no significant effect on total antioxidant capacity of plasma, heart and liver in experimental group (P<0.05) .There was no significant effect of experimental treatments on plasma enzyme activity (P<0.05). Sodium selenite and selenium nanoparticles at levels of 0.3 and 0.6 ppm significantly decreased triglyceride, cholesterol and LDL in the plasma of birds (P<0.05). Conclusion 0.3 ppm of selenium nanoparticles and 0.6 ppm of Sodium selenitecan be successfully used to improve the antioxidant status and reduce plasma bad fats.

  Keywords: antioxidant, Lipids, Plasma Enzymes, Selenium ‎Nanoparticles, Sodium Selenite
 • Abbas Ashoori *, Masoud Yousefi, Farhad Hosseini Tayefeh Pages 29-40
  Waterbirds are among the most vulnerable species of birds, and their species richness and population size are important indicators of the quality and conservation value of aquatic ecosystems. The populations of waterbirds are severely in decline, and in recent years more species have been added to the IUCN Red List. It is therefore imperative that the populations of these birds be monitored and protected. The purpose of the present study was to investigate the trends in the diversity and density of wintering migratory waterbirds in four protected areas in the Anzali International Wetland Complex, namely Selkeh, Sorkhankol, Choukam and Siahkieshim. To this end, data from the mid-winter census during a 10-year period (2003-2005 and 2008-2013) were used. We also compared the similarity of waterbird communities among the four protected areas using the Morista Index and PCA test. In total, 65 species of waterbirds were identified in all of these four areas of the wetland. Selkeh had the highest species richness (57 species) and Siahkeshim had the highest mean abundance (31,504 individuals). Also the highest abundance of these four areas combined was in 2013 (103,332 individuals) and the lowest was in 2005 (42,842 individuals). Anatidae were represented by the highest number of species (18 species) and Threskiornithidae and Sternidae families were lowest with one species each. The results of Morista Index and PCA test also revealed that, Sorkhankol wildlife refuge had the least similarity with the other protected areas based on species richness. The results suggest the importance of the Sorkhankol area for providing habitats and supporting diving waterbird species, in particular its value for diving ducks. So, this part of Anzali Wetland may need to be protected more than before. Implementation of comprehensive wetland management plans and establishment of integrated ecosystem management systems are among the most important strategies for preserving these four areas for aquatic birds and overwintering.
  Keywords: diversity, density, Waterbirds, Wintering, ‎Migratory, Census, Anzali Wetland, Guilan‎
 • Amir Ansari * Pages 41-52
  This study in order to introductory study of ecological charactristics some in nesting habitat of  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus in Khondab Shara area of Markazi province was conducted from April to July 2018, Using of linear and point transects and statistical methods, with eight variables such as: Percentage of tree crown cover, diameter at breast height, depth of river under the nest dangling, distance from the road, distance from agricultural land, distance from the village, nest height from the surface of water and land and nest size. Results showed as if Penduline Tit’s nests 17 was observed in the area. Nests were active eight and inactive nine. The variables of tree crown percentages, diameter at breast height, river water depth and distance from the village have a significant correlation with the nesting habitat of the Pendulines and their activeness. Reduced annual drainage of the river and agricultural land development threatened the nesting habitat of the Pendulines and decline the population size of this bird.
  Keywords: Ecological evaluation, Eurasian Penduline Tit ‎Remiz pendulinus, Nesting habitat, ‎‏ ‏Shara Valley‎
 • Kianoosh Zarrinkavyani *, Heshmatola Khosravinia, Gholamreza Shahsavari Pages 53-63

  Four hundred forty 1-d- old male neonate broiler chicks were transported over 1200 km on road to investigate the effects of subcutaneous injection of diazepam on blood glucose level, proportional decrease in live weight, yolk sac weight, breast weight and certain behavioral attributes. For this purpose, 9 behavioral parameters of birds were measured in 4 sections of the trip. By killing and capturing 8 birds from each treatment at the end of each section of the journey, the physiological parameters were measured. Increased journey duration resulted in linear or nonlinear enhanced live weight and breast loss as well as yolk sac resorption in neonate chicks (P<0.05). Diazepam at both doses induced prompt sedation within few seconds post injection. Chicks received diazepam injection demonstrated muscle relaxation leading to reduced behaviors involving greater muscular activity. Frequency of moderate- and high-energy demanding behaviors were low to moderate in melatonin-injected chicks. No indication showed greater glucose levels in serum may lead to increased frequency of moderate- or high demanding behavioral attributes. In conclusion, diazepam exerted a range of effects in unpremeditated behavior in broiler chicks during transportation over 1200 km on road. Diazepam was able to reduce high-energy demanding or increase low- or moderate-energy demanding behavioral attributes.

  Keywords: Behavior, Broiler chicks, diazepam, Glucose, ‎Stress, Transport‎
 • Farzaneh Kermani, MohammadReza Ahmadi Dastjerdi, Bagher Nezami *, Mansoure Mohammadi Mayab Pages 65-80

  Wild Sheep is one of the ungulate, which lives in mountainous and hilly areas. This species is one of the main preys of cheetah in the Central Plateau of Iran, after a sharp decline in Gazelle and Jebeer population in Iran. Hence, in this study, the identification of the suitable habitats for Wild sheep in the central Iranian plateau was studied as the selected areas for the conservation of Asiatic cheetah. The species desirability habitat modeling was performed by using nine models in the Biomod2 package. The results showed that in all models, distance from water resources, distance from village, mines, fields, and slopes were the most important variables and country that elevation and road as the least important variables. Half of the species desirable area located outside of the protected areas boundaries. Due to high overlap of Wild Sheep presence and Asiatic Cheetah presence in the central of the country, its habitat management has a direct positive effect on the cheetah conservation.

  Keywords: Asiatic Cheetah, Biomod2, Iranian Plateau, ‎Species Distribution Modeling, Wild Sheep‎
 • Behjat Majidi *, Mohsen Fathi Najafi, Shahriar Saeedian, Reza Haji Hosseini Pages 81-87
  Brucella sp. Lumazine synthase, the enzyme involved in riboflavin biosynthesis composed of 10 identical subunits.  According to extended applications of LS, it is necessary to set up a high yield expression and purification method for this enzyme.in current study, Lumazine synthase primary structure was achieved from NCBI database and it was expressed by pET28a in BL21 E. coli. The optimum concentrations of IPTG and Kanamycin was evaluated and applied for high yield expression of rBLS. For LPS removal and purification of protein, ammonium precipitation and ion exchange chromatography were performed and no background in ELISA (against Brucella) was observed. ELISA and Western Blotting techniques were applied for expression and purification confirming. For monitoring of purification, SDS-PAGE was applied. Purification of protein with DEAE sephadex (Diethylaminoethyl) resulted in a single band purified rBLS.  The approach applied in this study can be used in generation a relatively pure rBLS as a valuable recombinant product in vaccine industries.
  Keywords: Brucella, recombinant, Lumazine synthase, ‎purification
 • Samira Jafaryan, Mohammadreza Bivareh *, Hojatollah Jafaryan Pages 89-101

  Any change in hematological and biochemical parameters of plasma could be a predictor of unfavorable environment or effect of different stress factors in fish. The present study was designed to assess different salinity concentration induced changes hematological parameters and immunity indices in rainbow trout fishes reared in fresh (0.5ppt), brackish (3.02ppt) and salt water (18.20ppt) at three different station in Golestan Province. The experiment was beginning with the rainbow trout juvenile with initial average 50g then run for 5 months using the commercial trout feed. At the end of rearing periods, blood samples were taken from 20 individuals was apparentlyhealthy with the mean weight of 250g from each station and serum was separated. Serum was separated with centrifuge machine and blood parameters were analyzed by the routine method used in fish hematology. The results showed a significant difference between WBC and IgM value in tree experimental group (p<0.05). The highest WBC (14300±310 103/mm) was found in the blood of fish fry reared in brackish water and the highest IgM  value (0.428±0.007 g/l) was recorded in fish fry reared in saline water (p<0.05). RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, C3 and C4 significantly decreased in the blood of fish reared in brackish water (p<0.05). But, these indices not showed any significant difference among the fish reared in the fresh and saline water (p>0.05). But there was no significant difference in the level of these indices between cultivated fish fry with fresh and brackish waters (p> 0.05). Also, was observed no significant differences among the MCHC value in experimental group (p>0.05). In conclusion, the results of this study indicated that rearing of O. mykiss as a euryhaline species in saline water of ~18 ppt is more desirable due to the tendency to return these indices to measured level in fresh water and are less affected by stress.

  Keywords: Hematological Parameters, Immunity, Rainbow ‎trout, Salinities
 • Shamayel Tajmirali, Mahbubeh Setorki *, Zahra Hoooshmandi Pages 103-110
  The application of herbal plants instead of synthetic drugs is increasing in recent years because of their lower side-effects and high varieties of efficient components. The aim of this study was to investigate the analgesic effect of Satureja bachtiarica Bunge essential oil by formalin test in mice model in this study, S. bachtiarica Bunge essential oil was prepared using clevenger apparatus by distilled water method. Mature male rats (25-35 gr) were selected. Acute and chronic pain induction was performed by injection of 20μl of 4% formalin solution to evaluate the analgesic effects of S. bachtiarica essential oil. The study groups consisted of the control group receiving normal saline, the groups receiving 25, 50 and 100 mg/ kg of S. bachtiarica essential oil, and the positive control group received morphine 10 mg/ kg. Single dose injections were performed 30 minutes before the start of the test. Acute pain (5 minutes after injection) and chronic pain (20 minutes after inoculation) were measured by stopwatch and the results were analyzed by SPSS16 software.S. bachtiarica Bunge essential oil at doses of 25, 50 and 100 mg/kg significantly moderated formalin-induced pain as it could reduce foot licking caused by formalin injection in both acute and chronic phases. The present data indicate that essential oil of S. bachtiarica Bunge has analgesic effect on mice, and this plant could be considered in future health care.
  Keywords: Analgesic effect, essential oil, Formalin test, ‎Mice, Satureja bachtiarica Bunge‎
 • Nassir Niamaimandi *, Javad Shabani, Abdolrasol Esmaily, Ali Mobarrezi, Gholam Moradi Pages 111-121
  Growth parameters of cuttlefish (Sepia pharaonis) was estimated from northern Persian Gulf, (27˚ 50´ 06˝ and 30˚ 06´ 07˝N to 52˚ 02´ 56˝and 50˚ 05´ 14˝E) from October 2017 to May 2018. 100 to 150 specimens were randomly separated each time from total catch and mantel length and body weight were measured by sexes. Based on the Von-Bertalanffy growth formula in males, growth parameters were estimated with K=0.3 year-1 and L∞=37 cm. In females, growth coefficient, K and asymptotic length, L∞ were estimated 0.5 year−1 and 30 cm respectively. Maximum of fishing effort was observed in November 1.08±0.71 kg per trap and minimum was 0.06±0.02 kg per trap in May. Maximum catch per trap was 0.65±0.56 kg in 21-30 m depths and minimum was 0.10±0.05 kg in 41-50 m depths. Low growth coefficients in males and females show that this species reached to maximum growth during presence in the study area. Also, its aggregation in the depths of 30-21 m indicates the accumulation of mature spawning specimens in the area, which needs serious protection.
  Keywords: Cuttlefish, fisheries management, Persian Gulf, ‎Sepia pharaonis
 • Fatemeh Nabipour *, Mohammad Fazilati, Behroze Dousti, Reza MirDerikvand Pages 123-133

  Recently, due to increased Candida infection and frequent recurrence and due to the resistance of Candida species to most antifungal drugs, for the first time, antifungal properties of methanolic, n-hexane and aqueous extracts from different parts of Echium italicum were compared with antibiotics. In this study, methanol, n-hexane and aqueous extracts from different parts of the plant were prepared in different concentrations by soaking method And on two species of Candida glabrata and Candida tropicalis by disk diffusion method and MIC (minimum inhibitory concentration), MFC (minimum fungicidal concentration of growth) by micro dilution method. Antibiotics Nystatin and Fluconazole were used as a positive control and DMSO was used as a negative control. Data were analyzed by one-way ANOVA and t-test. The results showed that different extracts from the root of the plant showed more antifungal activity than the aerial part of the plant against both species of Candida (P<0/05). The methanolic extract of the root showed the highest mean diameter of growth and the lowest MIC (15.62 μg/μl) and MFC (31.25 μg/μl) against Candida glabrata as inhibitory diameter of growth the methanolic extract in concentration of 5mg/ml (18.5±0.5) was higher than Nystatin antibiotic inhibitory diameter of growth for Candida glabrata. The results showed that the extracts of this plant have antifungal effects on both Candida species and after supplementary and clinical trials as an appropriate antifungal agent against Candida glabrata infection and Tropicalis infection.

  Keywords: Candida glabrata, Candida tropicalis, Echium ‎italicum, Extract‎