فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 28، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدجواد اسکندرلو، سید حسین علوی* صفحات 9-28

  تبیین و تحلیل مبانی و پیش فرض های قرآن پژوهان غیرمسلمان، به ویژه قرآن پژوهان آمریکایی، از مهم ترین و ضروری ترین مباحث در حوزه مطالعات قرآنی است. کاوش پیرامون این مسئله که مبانی اصلی و ناگفته این مستشرقان در ورای آرای آنها نسبت به قرآن کدام اند و نیز تحلیل آن مبانی، هرچند به صورت مختصر، موضوع تحقیق حاضر است که البته با تمرکز بر مستشرقان ایالات متحده آمریکا انجام یافته است. این تحقیق، با گذر از عناوینی مثل اقتباس قرآن از دیگر ادیان و فرهنگ ها، یا تاثیر از فرهنگ زمانه و مانند آن که عمدتا به مثابه مصادر جایگزین از سوی مستشرقان ترویج شده اند، به بررسی مبانی اصلی و پنهان در ورای ذهن مستشرقان پرداخته است. در واقع، مهم ترین و اساسی ترین مبانی مستشرقان در اسلام شناسی به طور عام و مطالعات قرآنی، به طور خاص، موارد ذیل است: وحیانی نبودن قرآن یا همان بشری بودن آن، عدم نبوت و رسالت پیامبر اکرمk، اسلام دین قومی خاص، عدم اعتبار روایت اسلامی درباره تاریخ اسلام و قرآن.

  کلیدواژگان: قرآن، مبانی قرآن پژوهی، قرآن پژوهان آمریکایی، مبانی قرآن پژوهی مستشرقان آمریکا
 • حامد معرفت* صفحات 29-46
  جریان خاورشناسی به طور رسمی در ضمن جنگ های صلیبی و با اهدافی مشابه، شروع به کارکرد و نتایج بسیار چشم گیری برای جهان غرب به ارمغان آورد. به گونه ای که سرمنشا برای بسیاری از استعمارگری و تسلط مادی و معنوی بر سرزمین های اسلامی قرار گرفت. جریان شرق شناسی را می توان به چهار دوره تقسیم نمود: دوره آغاز (قرن 12) در درون کلیسا، دوره رنسانس (قرن 16) که خاورشناسی را به خارج از دیوار کلیسا کشاند، دوره رنسانس خاورشناسی (قرن 19) که رویکردی انتقادی نسبت به گذشته خویش داشته و تلاش می کند، هرچه بیشتر خود را آکادمیک نماید و درنهایت دوره مدرن (قرن 20) که خاورشناسی به طور کامل پرستیژ آکادمیک و بی طرفانه به خود گرفته است. این چهار دوره از طریق تحلیل تاریخی آثار خاورشناسان پیرامون قرآن به دست آمده و در یک نگاه کلی، نتیجه گرفته است که رویکرد خاورشناسی از رویکردی کاملا ستیزه جویانه و غیر منصف، به رویکردی علمی و بی طرف و نسبتا منصف در حال تبدیل بوده است؛ اما بااین حال تحلیل آثار قرآنی خاورشناسان در همه دوره ها نشان می دهد که این جریان هرگز از قیدوبند ستیزه جویی با قرآن خارج نشده و باوجود برخی آثار درخشان در دوره های اخیر، همچنان بسیاری از پژوهش های خاورشناسان، رنگ و بوی انتقادی و تردید افکنانه خود را حفظ کرده است.
  کلیدواژگان: خاورشناسی، استشراق، شرق شناسی، قرآن پژوهی، آسیب شناسی خاورشناسی، دوره های خاورشناسی
 • حسین علوی مهر، سید محمد حسینی پور* صفحات 47-66

  یکی از مستشرقانی که در حوزه علوم قرآنی و تفسیر دارای مقالات متعدد است، آندرو ریپین، محقق مسیحی انگلیسی است که در یکی از مقالات خود با عنوان «شتر یا ریسمان» به بررسی معنای واژه «الجمل» در آیه 40 سوره اعراف پرداخته است. وی ضمن نقل اقوال مختلف، درنهایت وجود دو قرایت مختلف «جمل: شتر نر» و «جمل: ریسمان ضخیم» از این واژه را مطرح نموده و قرایت دوم را ساخته وپرداخته مفسرانی می‏داند که از قرن سوم به بعد، با هدف غلبه بر بحث‏های کلامی و نیز نمایش برتری قرآن بر سایر کتاب های الهی، آن را ساخته و به ابن‏عباس نسبت داده‏اند. ریپین ضمن این ادعا، چندین پایه مهم اعتقادی مسلمانان نسبت به قرآن را نشانه گرفته است؛ این امر در آثار سایر مستشرقان نیز یافت می‏شود. چنین آثاری اگر به ورطه نقد درنیایند، بی‏تردید آثار مخربی خواهند داشت که سست ‏شدن پایه‏های اعتقادی مسلمان، یکی از آن‏هاست. در این مقاله سعی شد تا ضمن بررسی واژه «جمل» و پیشینه قرایت‏های مختلف آن، نیز بررسی آثار مفسران و لغویان متقدم، ادعای ریپین با روش تحلیلی و اوصافی و نیز با برون‏کرد انتقادی بررسی شود. درنتیجه، ریشه قرایات مختلف به عصر صحابه و تابعین بازگشته و آن ادعا مبنی بر ساختگی بودن قرایت ابن‏عباس و نیز سایر تبعات آن با ارایه ادله مربوطه، باطل و رسمیت قرایت مشهور جمل، انطباق آن با قرایت پیامبرk و وجود وجه شبه اقوی برای آن ثابت شد.

  کلیدواژگان: قرآن، آندرو ریپین، جمل، ریسمان، سم الخیاط، شتر، تشبیه، قرائت، مبالغه
 • محمدعلی رضایی اصفهانی، باقر ریاحی مهر* صفحات 67-86
  تحدی قرآن کریم به این که نگارش کتابی همانند آن از عهده بشر خارج است، همواره روشن ترین گواه بر الهی بودن آن به شمار آمده است. دشمنان اسلام نیز از دیرباز تلاش هایی برای پاسخ به این تحدی قرآن داشته اند که همواره ناکام بوده است. مهم ترین کتابی که در سال های اخیر در مقام معارضه با قرآن نگارش یافته، کتاب «حسن الإیجاز» است که انتشار آن در بین جوامع عربی و اسلامی سبب واکنش های مختلف دانشمندان و ملل مسلمان شد. این مقاله که تازه ترین پژوهش در این زمینه به شمار می رود، با بهره جستن از روش تحلیلی انتقادی به بررسی و نقد این کتاب در سه محور قالب، محتوا و شواهد پرداخته است. بنا بر دستاوردهای این پژوهش، با توجه به آیات تحدی قرآن کریم معلوم می شود که این اثر اساسا شرایط معارضه با قرآن را ندارد تا نوبت به بررسی مماثل بودن آن با قرآن برسد. بنابراین، ظافر نیز همانند دیگر مدعیان هماوردی در این میدان ناکام مانده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، حسن الإیجاز، معارضه، آیات تحدی، نصیرالدین حسن الظافر
 • دل آرا نعمتی*، صدیقه پروان صفحات 87-102
  نقد و بررسی و پاسخگویی به آراء خاورشناسان در خصوص قرآن کریم، همواره یکی از دغدغه های قرآن پژوهان مسلمان بوده است. در اعتقاد مسلمانان، قرآن کلام الهی است و کلام و متن آن از حجیت کامل برخوردار است؛ اما مستشرقان ضمن عدم پذیرش این مطلب، شبهاتی را درباره متن قرآن کریم مطرح می کنند. ازجمله شبهات مستشرقان این است که تکرار آیات قرآن را دلیلی بر غیر وحیانی بودن قرآن دانسته اند؛ زیرا به باور آنان، تکرار در قرآن موجب آشفتگی، عدم انسجام و ابهام در متن قرآن شده است. چنین استنتاجی مسبوق به عوامل متعددی است از جمله: پیش فرض غیروحیانی بودن قرآن، مراجعه ناقص به قرآن، برداشت سلیقه ای از متن قرآن و بی توجهی به شیوه های بیانی و اهداف تربیتی قرآن کریم از تکرار آیات؛ زیرا اهداف تربیتی، تعیین کننده شیوه های بیانی قرآن، آن هم مطابق با مقتضای حال مخاطبان و موقعیت های بیانی کلام است. ازآنجاکه هدایت و تربیت از اهداف مهم قرآن کریم است، تکرار به عنوان یکی از شیوه های کارآمد تربیت در قرآن مورد اهتمام قرارگرفته و اهدافی همچون تحریک و تحریض، تنبیه و تذکر، تثبیت، تلقین، تهدید، هشدار و الگوسازی را مورد توجه قرارداده است. آنچه می توان گفت این است که تکرار یک موضوع، در هر موضع، رسالتی ویژه برعهده داشته و هدفی خاص را پی می گیرد که تنها با شناخت زبان قرآن ولطایف و اشارات آن و نیز درک اهداف و شیوه های بیانی قرآن می توان بدان راه یافت.در این پژوهش، گردآوری اطلاعات به روش اسنادی کتابخانه ای همراه با تحلیل محتوا است.
  کلیدواژگان: زبان قرآن، تکرار، خاورشناسان، راهنمای قرآن، Blackwell
 • حسن رضا رضایی زرندینی* صفحات 103-126

  یکی از معجزات علمی قرآن، جنین شناسی و مراحل خلقت است. این مسئله هرچند در قالب مبدا و معاد شناسی مطرح شده؛ اما در حوزه اعجاز پزشکی قابل کنکاش است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این شبهه است که آیا جنین شناسی قرآن اقتباس شده از جنین شناسی دانشمندان یونان است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد تطبیق بین علوم و قرآن، با استفاده از آیات الهی و دیدگاه مفسران و دانشمندان و احادیث ایمهb و نظرات دانشمندان یونان سامان یافته و روش گردآوری مطالب آن کتابخانه ای است. نتیجه بحث این است که دانشمندان یونان درباره مراحل خلقت انسان دیدگاه های مطرح نمودند که با آیات الهی سازگاری ندارد. برای نمونه ارسطو اشاره به ترکیب نطفه و خون حیض دارد و قرآن نیز با اقتباس از آن به خون بسته اشاره کرده است، درحالی که در بین ارباب لغت برای علقه چهار معنا (آویزان، شباهت به زالو، سرخ گون، خون بسته) ذکر شده و همه آنها مطابق با علم جنین شناسی است. یا اینکه می گویند: نطفه زن در جنین دخالتی ندارد، درحالی که در قرآن به «نطفه امشاج؛ نطفه ترکیب شده» اشاره شده است. با توجه به دیدگاه مفسران شیعه و اهل لغت و علوم پزشکی، می توان گفت: نظریات ارسطو و جالینوس گالن تا قرن 18 میلادی بر اروپا سایه افکنده بود؛ اما نظریات قرآن در قرن هفتم میلادی مخالف نظریات آنها بود و به اعتراف دانشمندان، مطالب اعجاز آمیزی در بعد جنین شناسی مطرح ساخت و نمی توان ادعای اقتباس از متون پیشین را مطرح کرد.

  کلیدواژگان: آیات علمی، ارسطو، جالینوس گالن، جنین شناسی، اقتباس
 • فتحیه فتاحی زاده، ساجده نبئی* صفحات 127-142
  بحث وقوع یا عدم وقوع تحریف در قرآن کریم، یکی از مباحث چالشی و مورد اختلاف مسلمانان بوده است و مستشرقان نیز طبعا به بحث دراین باره پرداخته اند. «برونر» مستشرق فرانسوی، مقاله خود را با عنوان «اختلاف اهل سنت و شیعه در موضوع تحریف قرآن در قرن بیستم» به این موضوع اختصاص داده است. واکاوی اندیشه های وی و چگونگی گزارش دهی او نسبت به آراء علمای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر ضمن ترجمه مقاله برونر، به تبیین زوایای فکری نویسنده می پردازد و به این سوال پاسخ می دهد که برونر در گزارش خود تا چه حد رعایت انصاف کرده و مطابق با واقع عمل کرده است؟ برونر سیر تاریخی اعتقاد به تحریف را در بین شیعه و اهل سنت بررسی کرده و تصریح می کند که این باور به دلیل پایه های ضعیف اش در بین مسلمانان عمومیت نیافته است و مبنای تحریف ناپذیری قرآن را از منظر مسلمانان، نصوص قرآنی از جمله آیه 9 سوره حجر می داند.
  گرچه برونر سعی در امانت داری و گزارش منصفانه نسبت به آرای علمای اسلامی در موضوع وقوع یا عدم وقوع قرآن داشته است؛ اما در مواردی هرچند اندک، دچار برداشت های ناصواب شده است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: راینر برونر، تحریف قرآن، اختلاف اهل سنت و شیعه، محدث نوری، آیه 9 سوره حجر
 • مهدی حبیب اللهی، اصغر طهماسبی بلداجی، مریم زمانی پزوه*، شوکت ابراهیم پور صفحات 143-164

  آخرین حج پیامبر اکرمk که در آخرین سال عمر شریف حضرت واقع شد، حجهالبلاغ نام دارد. یکی از مباحثی که در این حج بدان پرداخته شد، مسئله ولایت است که در آیه 3 سوره مایده به آن اشاره می کند Pالیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلامO به عقیده امامیه و برخی اهل سنت، روز غدیر خم و خلافت علیj است. با تبیین موضوع ولایت، دین به اکمال می رسد. مسئله ولایت در منابع معتبر به تواتر بیان گردیده است؛ اما در مواردی از دید مستشرقان مغفول مانده و بنا به هر دلیلی بیان نشده است. جستار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش انتقادی به بررسی و نقد دیدگاه یکی از مستشرقان به نام «دوین استوارت» پرداخته است. وی استادیار زبان عربی و مطالعات اسلامی، در دانشگاه استوری است. او مقاله ای تحت عنوان «حجهالوداع» در دایرهالمعارف لایدن نوشته است که اخبار عزیمت پیامبرk به مکه را با جزییات بیان کرده است؛ اما اخبار مراجعت ایشان به مدینه و مهم ترین قسمت حجه البلاغ که معرفی امیرمومنان علیj به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان هست، ذکر نکرده است. در جستار فرارو، به نقد منابع مورد استفاده توسط مولف پرداخته شده و اینکه حتی از همین منابع نیز به خوبی استفاده نکرده و اطلاع کافی از منابع مورد استفاده نداشته است. بنابراین مدخل «حجهالوداع» دوین استوارت، بر اساس ادله قرآنی و روایی غیرقابل پذیرش است.

  کلیدواژگان: حجه البلاغ، دایرهالمعارف قرآن لایدن، دوین استوارت، غدیر خم
 • عباس الهی*، مهدی سازندگی صفحات 165-186
  شناخت دقیق آراء خاورشناسان درباره معارف اسلامی و نقد علمی دیدگاه های آنان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا مقاله فایرستون درباره حضرت ابراهیمj به شیوه تحلیلی توصیفی با رویکرد انتقادی معرفی و واکاوی شود. فایرستون گرچه تسلط نسبتا خوبی به منابع معتبر اسلامی مربوط به حضرت ابراهیمj دارد؛ اما به دلیل عدم دسترسی و یا اشراف نداشتن به منابع شیعی و مراجعه یک سویه به منابع اهل سنت، اشتباهات غیرقابل اغماضی دارد. وی در این رابطه شبهاتی را مطرح کرده است؛ ازجمله آنها، نسبت دادن شرک و بت پرستی به پدر ابراهیم j و نیاکان محمدk است. درحالی که عصمت ابراهیمj را روایات فراوان و شواهد تاریخی زیادی اثبات می کند. شبهه دیگر آن است که در قرآن، ابراهیمj و موسیj، تنها پیامبرانی هستند که به صراحت، صاحب کتاب ذکر شده اند، درصورتی که در برخی از آیات و روایات، علاوه بر حضرت ابراهیم و حضرت موسیj، پیامبران دیگری هم به صراحت، صاحب کتاب معرفی شده اند ؛ ازجمله آنان، حضرت داوود، حضرت عیسی و پیامبر خاتم و...؛ و همچنین شبهات دیگری وجود دارد که نوشتار پیش رو پاسخ های درخوری به آنها داده است.
  کلیدواژگان: ریووین فایرستون، ابراهیم، ذبیح، انبیای صاحب کتاب، اقتباس قرآن از عهدین
 • سید محمد سلطانی، زینب احمدیان* صفحات 187-208
  یکی از موضوعاتی که در حیطه علوم قرآنی، توجه مستشرقان و قرآن پژوهان غیرمسلمان را بسیار به خود معطوف کرده، تاریخ گذاری آیات و سوره های نازل شده است؛ به گونه ای که این مبحث چالشی و بحث برانگیز، در آثار خاورشناسان انعکاس ویژه ای داشته است. «ریچارد بل» جزو صاحب نظران این عرصه شناخته می شود. مباحث مرتبط با تاریخ گذاری آیات و سوره ها را در فصل هفتم از کتاب وی، «درآمدی بر تاریخ قرآن» می توان یافت. با بررسی محتوای فصل مزبور، این نتیجه به دست می آید که وی در بررسی و نقد آرای اندیشمندان مسلمان و نیز طرح نظرات خود دچار اشتباهات و لغزش هایی شده است که عمدتا از عدم اشراف او به فرهنگ، زبان و اعتقادات دین اسلام ناشی می شود. هم چنین این نکته مشخص می شود که نوع نگاه او به قرآن صرفا تاریخی است و از جنبه های وحیانی و مافوق بشری آن چشم پوشی کرده است. به همین علت برخی دیدگاه های او همچون گسستگی آیات یا عدول از ملاک هجرت در تعیین آیات مکی و مدنی یا پذیرش تاثیرپذیری قرآن از گذشت زمان و وقوع نسخ (به معنای لغوی آن) مردود و غیرقابل پذیرش است. در این نوشتار بر آنیم تا با روش توصیفی تحلیلی، نظرات مطرح شده در فصل هفتم از کتاب مذکور را بررسی کرده و سپس اشکالات آن را بیان کنیم.
  کلیدواژگان: کرونولوژی، تاریخ گذاری قرآن، مستشرقان، ریچارد بل
 • احترام رستمی* صفحات 209-234
  مارکو شولر از اساتیدی است که درباره رویکرد تعاملی پیامبرk با قبایل اهل کتاب و مخصوصا یهود، مطالعاتی داشته است. آیات متقن قرآن در گزارش نحوه برخورد پیامبرk با گروه های ناهمگون جامعه و تعامل با اقشار و اقلیت ها، می تواند الگوی الهی برای کارگزاران حکومت اسلامی و راهگشای تصمیم گیری در عرصه سیاست داخلی و خارجی باشد. سره سازی تفاسیر قرآنی از روایات ناروا و پیرایه زدایی از این حقیقت تاریخی، چهره ی قرآنی سیره پیامبرk را به دوراز خشونت نشان می دهد. پژوهش حاضر درصدد است با روش اسنادی و ابزار کتابخانه و مطالعه متون، به پاسخ سوال اصلی نایل شود. نتیجه تحلیل های تفسیری آن است که در مقابل نظر شولر، اسلام نیاوردن موجب اخراج یهود نبود، بلکه پیمان شکنی و حوادث بازار بنی قینقاع می تواند از موجبات اخراج آنها باشد. همچنین مراجعه گزینشی به منابع و عدم تحلیل، از آسیب های مطالعه این مستشرق در مورد بنی قریظه و بنی نضیر است. بر اساس آیات کریمه قرآن و تاریخ اسلام، دو شیوه در تعامل پیامبرk با یهود مدینه وجود دارد. گفتگو، صلح، معاهده و به ناچار برخورد قهرآمیز که با خروج طرف مقابل از چارچوب روابط متمدنانه و پیمان های اجتماعی است؛ اما طبق سیره قطعی و قرآنی پیامبرk، رفتار او از دایره عدالت و انصاف خارج نبوده است.
  کلیدواژگان: یهود مدینه، پیامبر اکرم، مارکو شولر، رویکرد تعاملی
 • مصطفی زرنگار* صفحات 235-254
  «تلاوت» یکی از مفصل ترین مدخل های دایرهالمعارف لایدن بوده و مشتمل بر مباحث ذیل است: معنا و تعریف تلاوت، یکسان انگاری تلاوت و قرایت، ارکان تلاوت، احادیثی درباره ی تلاوت، زیباشناسی و مهارت صوتی در تلاوت. روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و تحلیلی است، بر این مبنا ابتدا گزارش جامع از مقولات مذکور در این مدخل ارایه شده، سپس این مطالب با معیار قرآن کریم و منابع علوم قرآنی مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد؛ تا نظریه صحیح در هر موضوع معرفی و تبیین گردد. به طورکلی تلاوت، صرف قرایت آیات نبوده، بلکه علاوه بر آن، دلالت بر امتثال و اتباع از مضامین قرآنی نیز دارد؛ از سویی یکی از جنبه های اعجاز بیانی قرآن، نظم آهنگ و موسیقی خاص موجود در کلمات قرآنی است که توجه به این موسیقی، به همراه رعایت قواعد تلاوت از سوی قاری، اثرگذاری آیات بر خواننده و مستمع مضاعف می شود. به عبارت دیگر، درصورتی که قرایت با عنصر ترتیل به معنای تبیین و انسجام کلمات و عبرت گیری از آیات همراه شود، تلاوت محقق می گردد و در این حالت است که تالی قرآن به تعبیر روایات اسلامی حامل قرآن و الگویی بر اساس معیار فرهنگ اسلامی قرآنی برای مردم آن جامعه خواهد بود.
  کلیدواژگان: تلاوت، دایرهالمعارف قرآن لایدن، ارکان قرائت، احادیث تلاوت، منابع علوم قرآنی
|
 • Muhammad Javad Eskandarloo, Hosain Alawi * Pages 9-28

  Explaining and analyzing the foundations and presuppositions of the non-Muslim Qur'anic researchers, especially the American Qur’anic researchers, is one of the most important and necessary topics in the field of Qur'anic studies. Exploring the main and unspoken foundations of these Orientalists beyond their views on the Qur'an, as well as analyzing those foundations, albeit briefly, is the subject of the present study, which, of course, focuses on the Orientalists of the United States. This research examines the main and hidden principles behind the minds of Orientalists, by passing themes such as the quotation [iqtibas] of the Qur'an from other religions and cultures, or the influence of the culture of that era, as well as those that have been promoted mainly as alternative sources by Orientalists. In fact, the most important and fundamental principles of Orientalists in Islamic studies in general and Qur'anic studies in particular are the following: non-revelation of the Qur'an or its being humanity, lack of prophethood and mission of the Holy Prophet (P), Islam as a particular ethnic religion, invalidity of Islamic tradition about the history of Islam and the Qur’an.

  Keywords: Qur’an, Foundations of Qur’anic Research, American Researchers of Qur’an, American Orientalists’ Foundations of Qur’anic Research
 • Hamed Marefat * Pages 29-46
  The Orientalism movement officially began to work during the Crusades and with similar goals, bringing remarkable results to the Western world. In such a way that it became the source for many colonies and material and spiritual domination over Islamic lands. The stream of Orientalism can be divided into four periods: the beginning period (12th century) inside the church, the Renaissance period (16th century) that pulled Orientalism out of the church wall, the Renaissance period (19th century), which has a critical approach to its past and endeavors to show him more and more academic, and finally the modern period (20th century) in which Orientalism has pretended to have full academic and impartial prestige. These four periods have been obtained through the historical analysis of the works of Orientalists around the Qur'an and in a general view, it has been concluded that the Orientalist approach has changed from a completely malicious and unfair approach to a scientific, neutral and relatively fair approach; However, the analysis of the Qur'anic works of Orientalists in all periods shows that this stream has never been free from the shackles of malice with the Qur'an, and despite some brilliant works in recent periods, many Orientalists studies have retained their critical and skeptical tone.
  Keywords: orientalism, Istishraq, Oriental Studies, Qur’anic Research, Pathology of Orientalism, Oriental Studies Periods
 • Hussain Alavi Mehr, Sayyed Muhammad Hosseinipour * Pages 47-66

  One of the Orientalists who has numerous articles in the field of Qur’anic sciences and exegesis is Andrew Repine, an English Christian scholar who, in one of his articles entitled "Camel or Rope", examines the meaning of the word " الجمل" in verse 40 of Surah A'raf. While quoting different sayings, he finally mentions the existence of two different readings of "Jamal: Male Camel" and "Jummal: Thick Rope" of this word and considers the second reading formed by commentators who, from the third century onwards, aimed at overcoming theological debates as well as showing the superiority of the Qur'an over other divine books, they have prepared it and attributed it to Ibn Abbas. Repine, in addition to this claim, has targeted several important foundations of Muslim belief in the Qur'an; This is also found in the works of other Orientalists. If such works are criticized, they will undoubtedly have destructive effects, one of which is the weakening of the foundations of Muslim belief. In this article, while examining the word "جمل" and the background of its various readings, we also tried to examine including the works of earlier commentators and lexicographers, Repine's claim by analytical and descriptive methods and also by critical output. As a result, the roots of different readings go back to the time of the Companions and Followers [Tabieen], and that claim that Ibn Abbas's recitation was fabricated and its other consequences by presenting the relevant evidences is regarded invalid and the famous recitation of جمل, its conformity with the recitation of the Prophet (P) and existence quite stronger proof are proved.

  Keywords: Andrew Repine, Jamal, Rope, Needle's Eye [Samm al-Khiyat], Camel, Simile or Analogy, reading, exaggeration
 • Mohammad Ali Rezaee Isfahani, Bagher Riahi Mehr * Pages 67-86
  Challenging the Holy Qur'an to the fact that it is beyond human comprehension to write a book like it has always been the clearest proof of its divinity. The enemies of Islam have tried for a long time to respond to this advance challenge of the Holy Quran, but they have always failed. In recent years, the most important book have written in opposition to the Holy Qur'an is HOSN AL-EIJAAZ that its publication among the Arab and Islamic communities has provoked various reactions from scholars and Muslim nations. This article, which is the most recent research on this subject, has used the analytical-critical method to review and critique this book in three axes: format, content and proofs. According to the findings of this study, due attention to the verses of the Holy Qur'an that are presented as an advance challenge, it is clear that this book is not even worthy of opposition to the Holy Qur'an let alone to similarity with the Qur'an. Therefore, ZAFER, like other claimants of rivalry, has failed in this field.
  Keywords: Holy Quran, Hosn Al-Eijaaz, Opposition, Verses of Challenge, Nasruddin Hassan Al-Zafar
 • Delara Nemati Pirali *, Sedigheh Parvan Pages 87-102
  Criticism and response to the views of Orientalists regarding the Holy Qur’an has always been one of the concerns of Muslim Qur’anic researchers. According to Muslims’ belief, the Qur'an is the word of God and its word and text have full authority; But Orientalists, while not denying this point, raise doubts about the text of the Holy Quran. One of the doubts of Orientalists is that they have considered the repetition of verses of the Qur'an as a reason for the non-revelation of the Qur'an; Because, according to them, repetition in the Qur'an has caused confusion, incoherence and ambiguity in the text of the Qur'an. Such an inference is preceded by several factors, including: the presumption that the Qur'an is non-revelatory, incomplete reference to the Qur'an, a inconsequent interpretation of the Qur'anic text, and disregard for the expressive methods and educational purposes of the Holy Qur'an from repeating verses; Because the educational goals determine the expressive methods of the Qur'an, in accordance with the needs of the audience and the expressive situations of the word. Since guidance and pedagogy is one of the important goals of the Holy Quran, repetition has been considered as one of the effective methods of pedagogy in the Quran and goals such as incitement and stimulation, remarking and reminding, consolidation, empathy, threat, warning and recommending role-model have been envisaged. What can be said is that the repetition of a subject, in each position, has a special mission and pursues a specific goal that can be achieved only by knowing the language of the Qur'an and its subtleties and remarks, as well as understanding the purposes and methods of expression of the Qur'an. In this research, data collection is done by documental method with analyzing the contents
  Keywords: Language o Qur’an, repetition, Orientalists, Handbook of the Qur'an, Blackwell
 • Hassan Reza Rezaei Zarandini * Pages 103-126

  One of the scientific miracles of the Qur'an is embryology and the stages of creation. This issue, however, has been raised in the form of origin and resurrection; But in the field of medical miracles can be explored. The current article seeks to answer the question of whether the embryology of the Qur'an is adapted from the embryology of Greek scientists? The present research is organized by analytical-descriptive method and with the approach of matching between sciences and Qur’an, using Qur’anic verses and the views of commentators, scholars, hadiths of Imams (A.S.) and opinions of Greek scientists, and the method of collecting its contents is documental. The result of the debate is that Greek scientists put forward views on the stages of human creation that are inconsistent with divine revelations. Aristotle, for example, refers to the combination of sperm and menstrual blood, and the Qur'an refers to it as blood clots, while the lexicographers mention four meanings for علقه(hanging, resembling a leech, red, blood clots) and all of them are in accordance with the science of embryology or they say: The female sperm does not have any role in the fetus, while in the Qur'an it is called " نطفه امشاج: mixed fluid". According to the views of Shiite commentators and lexicographers and medical scientists, it can be said that the theories of Aristotle and Galen overshadowed Europe until the 18th century; However, the theories of the Qur'an in the seventh century were contrary to their theories, and according to scientists, miraculous material in the field of embryology was put forward by Qur’an, and it cannot be claimed that Qur’an has adapted from earlier texts.

  Keywords: Scientific Verses, Embryology, Aristotle, Galen, adaptation
 • Fathiyah Fattahizadeh, Sajedeh Nabaei * Pages 127-142
  The issue of the occurrence or non-occurrence of distortion in the Holy Qur'an has been one of the most challenging and controversial issues among Muslims and Orientalists have naturally discussed it as well. The French Orientalist Brunner has devoted his article to this issue, entitled "The difference between Sunnis and Shiites on the subject of the distortion of the Qur'an in the twentieth century".
  The analysis of his thoughts and how he reports on the views of Islamic scholars has particular importance. The present paper, while translating Bruner's article, explains the author's intellectual dimension and answers the question to what extent has Brunner observed fairness in his report and how acted in accordance with reality? 
  Brunner examines the historical course of the belief in distortion among Shiites and Sunnis and states that this belief has not become popular among Muslims due to its weak foundations, and that verses from the Holy Qur'an, including verse 9 of Surah Al-Hijr, are the basis of this idea that the Holy Quran is not distorted.
  Although Brunner has tried to be honest with the opinions of Islamic scholars on the issue of the occurrence or non-occurrence of the distortion of the Holy Quran and to present a fair report; but in some cases, but in a few cases, he also had misconceptions. The method of this article is descriptive-analytical.
  Keywords: RAINER BRUNNER, Quran distortion, Sunni, Shiite differences, MUHADDITH NOURI, verse 9 of Surah Al-Hijr
 • Mehdi Habibollah, Asghar Tahmasebi, Maryam Zamani *, Shokat Ebrahimpoor Pages 143-164

  The last Hajj of the Holy Prophet (P) which took place in the last year of his honorable life is called Hajj al-Balagh. One of the topics discussed in this Hajj is the issue of Wilayah [guardianship], which is mentioned in verse 3 of Surah Ma'idah ﴿ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام ﴾ [Today I have perfected your religion for you, and I have completed My blessing upon you, and I have approved Islam as your religion.] [5:3], according to Imamia and few Sunni scholars, it is the day of Ghadir Khum and Imam Ali (A)’s caliphate. By explaining the issue of Wilayah, religion is completed. The issue of Wilayah has been frequently discussed in reliable sources; But in some cases, it has been overlooked by Orientalists and has not been mentioned for any reason. The current article examines and criticizes the view of an Orientalist named Devin Stewart with a descriptive-analytical approach and a critical method. He is an Assistant Professor of Arabic Language and Islamic Studies at Emory University. He has written an article entitled "Hajjah al-Wida’ [Farewell Hajj]" in Leiden Encyclopedia which describes the reports of the Prophet's (P) departure to Mecca in detail; However, he did not mention the news of his return to Medina and the most important part of Hajj al-Balagh, which is the introduction of Amir al-Mumineen Ali (A) as the Walli and guardian of the Muslims. In this article, the sources used by the author are criticized and that even these sources are not used well and he did not have enough information about the sources used. Therefore, the article of Devin Stewart's "Hajjah al-Wida’ [Farewell Hajj]" is unacceptable on the basis of Qur'anic and narrational arguments.

  Keywords: Hajjah al-Wida’ [Farewell Hajj], Leiden Encyclopedia of Qur’an, Devin StewartGhadir Khum
 • Abbas Elahi *, Mahdi Sazandegi Pages 165-186
  Accurate knowledge of Orientalists' views on Islamic teachings and scientific critique of their views is an undeniable necessity; Therefore, in the present research, an attempt has been accomplished to introduce and analyze Firestone's article about Prophet Ibrahim (A.S.) in an analytical-descriptive manner with a critical approach. Firestone, although has relatively acceptable potencies in the authoritative Islamic sources related to Abraham (A.S.); But due to lack of access to or comprehensive studies of Shiite sources and one-sided reference to Sunni sources, he makes unforgivable mistakes. He has put forward doubts in this regard; Among them is attributing polytheism and idolatry to the father of Ibrahim (A.S.) and the ancestors of Mohammad (A.S.), while the infallibility of Ibrahim (A.S.) had been proved by many narrations and many historical evidences. Another doubt is that in the Qur'an, Abraham (A.S.) and Moses (A.S.) are the only prophets who are explicitly mentioned as the holders of the book, while in some verses and hadiths, in addition to Abraham (A.S.) and Moses (A.S.), the other prophets are introduced explicitly as the holders of the book; Among them, Prophet David (A.S.), Jesus (A.S.) and the Last Prophet (P), etc. .; There are also other doubts to which this article has mentioned appropriate answers.
  Keywords: Reuven Firestone, Abraham, Sacrificed, Book Holders Prophets, Adaptation of the Qur'an from the Testaments
 • Sayyed Mohammad Soltani, Zeinab Ahmadian * Pages 187-208
  One of the topics of Quranic sciences that has attracted the attention of non-Muslim Orientalists and Quranic scholars is the Chronology of the Quran (dating of the revelation of Quranic verses and chapters) In such a way that this challenging and controversial subject had a special reflection in the works of orientalists. Richard Bell is known as one of the experts in this field. Topics related to the dating of verses and chapters can be found in the seventh chapter of his book, "An Introduction to the History of the Qur'an". With examining the content of this chapter, it is concluded that he has made mistakes and errors in studying and criticizing the views of Muslim scholars as well as in expressing himself opinions, which are mainly due to his lack of awareness about culture, language and beliefs of Islam. It also becomes clear that his view of the Qur'an is purely historical and that he has neglected its revelatory and superhuman aspects. For this reason, some of his views, such as the irrelevance of verses or deviation from the criterion of migration in determining the verses revealed in Mecca or verses revealed in Medina, or accepting that the Qur'an is affected by the passage of time or the occurrence of abrogation (literally), were rejected and It is unacceptable. In this article, we try to examine the opinions presented in the seventh chapter of the book by descriptive-analytical method and then express its mistakes.
  Keywords: chronology, Chronology of the Quran, Orientalists, Richard Bell
 • Ehteram Rostami * Pages 209-234
  Marco Shuler is one of the professors who have studied the Prophet's interactive approach with the tribes of the people of the Book, especially the Jews. Strong verses of the Holy Quran, in reporting on how the Prophet (PBUH) dealt with varied groups in society and interaction with different strata and minorities, can be a divine model for the officials of the Islamic government. Strong verses of the Holy Quran, a report on how the Prophet (PBUH) dealt with varied groups in society and interaction with different strata and minorities, can be a divine model for the officials of the Islamic government and a guide for decision-making in domestic and foreign policy. Purifying Qur'anic interpretations of false narrations and modifying this historical fact, shows the Qur'anic face of the Prophet's biography far from violent. The present study intends to answer the main question with the method of documentation, library tools, and the study of texts. The result of the interpretive analysis is that, contrary to Schuler's view, the non-acceptance of Islam did not lead to the expulsion of the Jews from Medina, but the breach of contract and the events of the BANI QINAGHAA market could lead to their expulsion. Also, selective reference to sources and lack of analysis, are from troubles of research of this Orientalist, about BANI QURAYZAH and BANI NADIR. By regarding to the verses of the Holy Quran and the history of Islam, there are two ways in which the Prophet (PBUH) interacted with the Jews of Medina, dialogue, peace, agreement or inevitably strong reaction which is the result of the other side's departure from the framework of civilized relations and social covenants. But according to the definite and Qur'anic tradition of the Prophet (PBUH), his behavior has not been outside the scope of justice and fairness.
  Keywords: Medina Jews, the Holy Prophet (PBUH), Marco Schuler, interactive approach
 • Mostafa Zarnegar * Pages 235-254
  "Recitation [Tilawat]" is one of the most detailed entries in Leiden's encyclopedia and includes the following topics: meaning and definition of recitation [Tilawat], similarity of Tilawat and Qira’t, elements of recitation [Tilawat], hadiths about recitation [Tilawat], aesthetics and sound skills in recitation [Tilawat]. The research method in this article is documental and analytical. Based on this fact, first a comprehensive report on the categories mentioned in this entry is presented, then these materials are evaluated and critiqued with the criteria of the Holy Qur’an and sources of Qur’anic sciences in order to introduce and explain the correct theory in each subject. In general, Tilawat is not just a Qira’t of verses, but in addition, it indicates obedience and following the Qur'anic themes; On the other hand, one of the aspects of the expressive miracle of the Qur'an is the order of the song and the specific music in the Qur'anic words that paying attention to this music along with applying the rules of recitation [Tilawat] by the reciter doubles the influence of verses on audience and listener. In other words, if the Qira’t is accompanied by the element of Tartil, which means explaining and coherence of words and learning from the verses, the recitation [Tilawat] is achieved, and it is in this case that the Tali of the Qur'an, according to Islamic narrations, carries the Qur'an and will be a role-model on the base Islamic - Qur’anic cultural criterion for the people of that society.
  Keywords: Recitation [Tilawat], Leiden Encyclopedia of Qur’an, Elements of Qira’t, Hadiths Concerning Recitation [Tilawat], Sources of Qur’anic Sciences