فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه حاجی پور، الهه برزگر* صفحات 1-20
  مقدمه

  آینده حرفه حسابداری به رهبران و رهبری اخلاقی حسابداران حرفه ای بستگی دارد. از این رو، لازم است رهبران با تبیین اهمیت معیارهای اخلاقی، حسابداران را به سوی رفتار شرافت مندانه سوق دهند. بدیهی است که با انجام این کار، حرفه حسابداری در آینده می تواند به نقش تاریخی خود در رشد عادلانه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملت ها ادامه دهد. این موضوع زمانی تحقق خواهد یافت که حسابداران متعهد به رعایت اصول اخلاقی باشند. بنابراین، این پژوهش به بررسی الگوی رهبری اخلاقی و تاثیر آن بر اثربخشی رهبر در حرفه حسابداری می پردازد.

  روش پژوهش

  این پژوهش، از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری آن شامل کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی شیراز، بیمارستان های دولتی شیراز و شهرداری شیراز است. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از معادلات ساختاری آزمون شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که درک کارکنان از رفتارهای اخلاقی رهبر رابطه مثبت و معنی داری با اثربخشی رهبری دارد. هم چنین، انتظارات و ترجیحات کارکنان در برابر رهبری اخلاقی و درک آنان از فرهنگ اخلاقی سازمان رابطه بین درک رفتارهای اخلاقی رهبر و اثربخشی رهبر را تعدیل نمی کند.

  نتیجه گیری

   اگر رهبران رفتارهای اخلاقی داشته باشند، هم مافوق ها و هم زیردستان، آنان را رهبران موثرتری ارزیابی می کنند. رهبری اخلاقی سهم درخور توجهی در پیش بینی و تبیین اثربخشی رهبر دارد. ایجاد رابطه بین رفتارهای رهبری اخلاقی و اثربخشی رهبر، ممکن است این انگیزه را برای شرکت ها و کارکنان حرفه حسابداری ایجاد کند که رفتارهای رهبری اخلاقی را بیشتر مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: اثربخشی رهبر، اخلاق، حسابداران بخش عمومی، رهبری اخلاقی
 • رضا زمانی*، غلامحسین مهدوی صفحات 21-40
  مقدمه

  تعهد حرفه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتارهای کاری حسابرس در نظر گرفته می شود که وابستگی وی به حرفه خودش را نشان می دهد و اهمیت آن به اندازه ای است که عملکرد حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان است. 

  روش پژوهش

  داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش نامه تکمیل شده به وسیله کلیه کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرسان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  به مدیران عامل موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را به طور ترکیبی در موسسه خود اجراء و بر کار کارکنان رده های پایین تر نظارت بیشتری اعمال کنند.

  کلیدواژگان: تعهد حرفه ای، رده سازمانی، سبک رهبری ساختار، سبک رهبری ملاحظات
 • محمدرضا صالحی دشتی، رحمان ساعدی* صفحات 41-60
  مقدمه

  هر فردی ممکن است در هنگام انجام شغل معینی درگیر فشار روانی شود که از کنش های متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی به وجود می آید. به گونه ای که خواسته های محیط کار و فشارهای مرتبط با آن، بیش از آن حدی باشد که فرد بتواند از عهده آن برآید و در نتیجه باعث کاهش عملکرد شغلی و کیفیت کار وی شود.

  روش پژوهش

   این پژوهش از نوع همبستگی و به لحاظ شیوه انجام کار پژوهشی توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی در سال 1396 است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که فشار روانی شغلی، فشار اجتماعی و فشار زمانی بر حسابرس، عملکرد شغلی حسابرسان را کاهش می دهد. در این پژوهش بین متغیرهای کار بیش از حد و تعارض بین کار و خانواده با متغیر عملکرد شغلی حسابرس رابطه معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   افزایش فشار روانی شغلی، فشار اجتماعی و فشار زمانی بر حسابرس می تواند منجر به بروز پاسخ های رفتاری و در نتیجه کاهش کیفیت کار و افزایش هزینه های موسسه حسابرسی شود. زیرا، این عوامل برای حسابرسان فشار روانی ایجاد می کند که در صورت شناسایی نشدن به موقع، کنترل نکردن و برخورد نامناسب با آن می تواند منجر به بی علاقگی نسبت به انجام وظایف، کاهش کارایی، مشکلات تصمیم گیری و ایجاد اختلال در روابط سازمانی شده و عملکرد شغلی حسابرس را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تعارض بین کار و خانواده، فشار اجتماعی، فشار روانی شغلی، فشار زمانی بر حسابرس، کار بیش از حد
 • مهدی صفری گرایلی*، یاسر رضائی پیته نوئی صفحات 61-77
  مقدمه

  سرمایه اجتماعی مفهومی است که در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی به آن توجه می شود. انتظار می رود سرمایه اجتماعی از طریق بهبود اعتماد متقابل موجب افزایش مشارکت سرمایه گذاران در بازار سرمایه و کاهش هزینه های تامین مالی شود.

  روش پژوهش

   این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده، توصیفی- همبستگی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای سنجش هزینه سرمایه از سه روش شامل الگوی اوهانلون و استیل، الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت سود به قیمت سهام تعدیل شده صنعت و برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی از پرسش نامه ناهاپیت و قوشال استفاده شده است.

  یافته ها

   پس از اطمینان یافتن از برازش پذیرفتنی الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی موجب کاهش هزینه سرمایه می شود.

   نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود سرمایه اجتماعی به عنوان محور اصلی مدیریت در شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، برای ارتقا سرمایه اجتماعی توصیه می شود برنامه های متنوعی، نظیر تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی، در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: الگوی اوهانلون و استیل، الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سرمایه اجتماعی، نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت، هزینه سرمایه
 • امین عالی وندی دارانی، مهدی عرب صالحی*، هادی امیری، فرساد زمانی بروجنی صفحات 78-100
  مقدمه

  با توجه به تمایل روزافزون سرمایه گذاران، سهامداران و به طورکلی ذی نفعان به شناخت ابعاد مسیولیت اجتماعی، افشاء مطلوب مسیولیت اجتماعی شرکت ها بسیار حایز اهمیت است و این امر بدون در اختیار داشتن ابزار دارای روایی و پایایی مناسب امکان پذیر نخواهد بود.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه در رشته های حسابداری و مدیریت مالی و افراد حرفه ای و متخصص در زمینه مالی، حسابداری و بازار سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی متون و استخراج ابعاد افشاء مسیولیت اجتماعی، با کمک روش دلفی، در سه مرحله شاخص های هر یک از ابعاد افشاء مسیولیت اجتماعی بررسی شد.

  یافته ها

   از 84 شاخص پرسش نامه اولیه، 39 شاخص در فرآیند سنجش روایی و پایایی حذف و سرانجام بازبینه ای (چک لیستی) با 45 شاخص دارای روایی و پایایی مناسب، تهیه شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دید خبرگان، بعد محصولات و خدمات از بیشترین اهمیت برای افشاء مسیولیت اجتماعی برخوردار است و کم ترین میزان اهمیت افشاء مسیولیت اجتماعی مربوط به بعد حقوق بشر است.

  نتیجه گیری

   با توجه به اهمیت مسیولیت اجتماعی شرکت ها، استفاده از معیاری معتبر و قابل اعتماد در تعیین و ارزیابی سطح افشاء مسیولیت اجتماعی شرکت ها، کیفیت تصمیم گیری ذی نفعان را افزایش می دهد. بنابراین، ابزار ارزیابی سطح افشاء مسیولیت اجتماعی که در این پژوهش ارایه شده و از روایی مناسب و پایایی قابل قبول برخوردار است می تواند در بهبود سطح افشاء مسیولیت اجتماعی و ارزیابی آن مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، روش دلفی، سطح افشاء، مسئولیت اجتماعی
 • مهدی مران جوری، رضیه علی خانی*، مهشاد جهاندار لاشکی صفحات 101-119
  مقدمه

  مدیران نه تنها باید درباره مسایل مالی و اقتصادی شرکت های تحت نظارت خود پاسخ گو باشند بلکه باید به جنبه های بهداشتی، ایمنی و سلامت کارکنان و افشای این گونه اطلاعات نیز توجه داشته باشند. از این رو، هدف این پژوهش سنجش حسابداری سلامت و بررسی رابطه آن با ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی است.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1389 است. در این پژوهش برای سنجش حسابداری سلامت از فن تحلیل محتوا و واحد اندازه گیری جمله استفاده شده است.

  یافته ها

   سنجش حسابداری سلامت نشان داد که از نظر موضوع، شرکت ها در بخش آموزش بیشترین و در بخش پیشگیری، کم ترین مقدار افشا را داشته اند. از نظر نحوه افشای حسابداری سلامت، بیشتر افشاها به صورت کیفی بوده و افشای پولی کم ترین مقدار را به خود اختصاص داده است. افشای حسابداری سلامت با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد و حاکمیت شرکتی موجب شدت رابطه بین افشای حسابداری سلامت و ارزش شرکت می شود.

  نتیجه گیری

   شرکت هایی که التزام بیشتری به اجرای قوانین و ضوابط حاکمیت شرکتی دارند تمایل بیشتری به اجرای دستورعمل ها و موازین بهداشتی، ایمنی و سلامت کارکنان دارند. چرا که به منافع گروه های مختلف ذی نفع، از جمله کارکنان، توجه می کنند. هم چنین، در زمینه حسابداری سلامت موارد مناسبی را افشا می کنند که از طریق افزایش اعتبار و مشروعیت وجهه شرکت موجب افزایش ارزش شرکت نیز می شود.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی، حسابداری سلامت
 • محمد نمازی*، غلامرضا رضایی صفحات 120-139
  مقدمه

  هدف این مطالعه بررسی دیدگاه مدیران سطوح مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی در مورد نقش کیفی و تاثیر اطلاعات حسابداری مدیریت بر نظام بودجه ریزی است.

  روش پژوهش

   روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مدیرانی است که در سال 1395 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی کشور، به هر نحوی در بودجه ریزی شرکت داشته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های «تی یک نمونه ای» و «آزمون تحلیل واریانس یک طرفه» استفاده شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقش ویژگی های کیفی اطلاعات نظام حسابداری مدیریت و هم چنین اهمیت آن در بودجه ریزی از نظر مدیران ارشد، به ترتیب، اندکی بیشتر از مدیران میانی و عملیاتی است و برای همه سطوح مدیریتی معنی دار است اما اهمیت اطلاعات حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجه ای برای مدیران میانی، به ترتیب، بیشتر از مدیران ارشد و عملیاتی است و تنها برای مدیران میانی معنی دار است. بررسی جنبه های ارزیابی متوازن عملکرد بودجه ای نشان می دهد که جنبه مالی و جنبه فرآیندهای سازمانی برای همه سطوح مدیران معنی دار و جنبه های مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد (کارکنان) برای هیچ یک از سطوح معنی دار نیست.

  نتیجه گیری

   لازم است در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت حسابداری مدیریت در نظام بودجه ریزی، به ویژه در بخش ارزیابی عملکرد جنبه های مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد (کارکنان)، ارتقاء یابد. هم چنین، پیشنهاد می شود که مدیران در سطح ارشد از اطلاعات حسابداری مدیریت در تصمیم های خود استفاده بیشتری کنند؛ در این مورد حسابداران مدیریت می توانند زمینه لازم برای استفاده مدیران ارشد از اطلاعات حسابداری مدیریت را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، ارزیابی متوازن، بودجه ریزی در نظام سلامت، نظام حسابداری مدیریت، نقش کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت
 • محمد یزدان شناس، حمیدرضا ایمانی* صفحات 140-159
  مقدمه

  با توجه به نقش و جایگاه ویژه حسابرسی عملکرد در ایفای مسیولیت پاسخ گویی، در این پژوهش، دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور، به عنوان متولیان نظارت بر فعالیت های بخش عمومی، درباره حسابرسی عملکرد بررسی شده است.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش شامل 267 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در این پژوهش داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد، جمع آوری و با استفاده از آزمون دو جمله ای تجزیه و تحلیل شده است.  

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی اثربخشی، جزیی از فرایند حسابرسی عملکرد است. حسابرسان برای اجرای بهتر حسابرسی عملکرد نیازمند ورود به حوزه های تصمیم گیری و سیاست گذاری هستند. هم چنین، حسابرسان بخش عمومی افراد مناسبی برای انجام حسابرسی عملکرد هستند. البته، باید از سایر تخصص ها نیز در گروه حسابرسی عملکرد استفاده شود. حسابرسی های عملکرد دیوان محاسبات کشور در شرایط کنونی، بر بهبود مدیریت بخش عمومی موثر اما در ایفای بهتر مسیولیت پاسخ گویی بی تاثیر است.

  نتیجه گیری

   دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی عملکرد به شیوه موثر باید دامنه رسیدگی خود را به حوزه های تصمیم گیری و سیاست گذاری گسترش داده و در برنامه ریزی های سالیانه به گونه ای عمل کند که زمینه ورود به این حوزه ها از بعد ارزیابی آثار ناشی از تصمیم های اتخاذ شده فراهم شود. هم چنین، استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان سایر رشته ها در حسابرسی ها باید مد نظر دیوان محاسبات کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، بهبود مدیریت، پاسخ گویی، تصمیم گیری و سیاست گذاری، حسابرسی عملکرد
|
 • F. Hajipoor, E. Barzegar * Pages 1-20
  Introduction

  Even accountants had involved to recently widespread corruption and financial scandals occurred for instance in Iran. This issue made a doubt on codes of ethic in accounting profession and therefore it stained accounting firm reputation accordingly. This paper examined an ethic leadership model and its effect on leadership effectiveness in accounting.

  Method

  This study is a descriptive survey. The statistical community sample included the staff of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Public Hospitals, Shiraz Medical Science Faculty and Shiraz Municipality. Data was gathered by means of questionnaires and analyzed by structured equation modeling method.

  Results

  The results indicated that the staff’s perception of the leader’s ethics had positive and significant effect on leadership effectiveness. Also, staff expectance and preference for ethical leadership did not moderate the relationship between perceiving leader’s ethical behavior and leader effectiveness. Furthermore, perceived organizational ethical leadership by staff did not moderate the relationship between perceived ethical leader manners and leader effectiveness, as well.

  Conclusion

  If leaders have ethical behavior, they will be considered as more efficient leaders in the eyes of their superiors and subordinates. Ethical leadership plays an important role in predicting and explaining the effectiveness of the leader. Establishing a relationship between ethical leadership behaviors and leader effectiveness may motivate companies and accounting professionals to pay more attention to ethical leadership behaviors.

  Keywords: ethics, Ethical Leadership, Leader Effectiveness, Public Sector Accountants
 • R. Zamani *, Gh. Mahdavi Pages 21-40
  Introduction

  Professional commitment is considered as one of the most important determinants of the auditor’s work behaviors, which shows his dependence on his profession and its importance is to the extent that affects the performance of the auditor. The purpose of this study is investigating the effect of leadership styles considerations and structure and organizational position on the professional commitment of auditors.

  Method

  The required data for this study was collected and analyzed through a questionnaire completed by all employees of auditing firms who were members of Iranian accountants’ community including assistant auditor, auditor, senior auditor, supervisor, senior supervisor, manager and partner.

  Results

  The results of the research show that there is a positive and significant relationship between leadership style of considerations, structure leadership style and organizational position with the professional commitment of auditors.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested to the directors of the audit firms to collectively implement the leadership style of considerations and structure in their institution and oversee the work of lower-level staff.

  Keywords: Leadership Style Considerations, Organizational Position, Professional Commitment, Structure Leadership Style
 • M. Salehi Dashti, R. Saedi * Pages 41-60
  Introduction

  Job stress is a stress that a particular person is under when performing a certain occupation, and which is created through interactions between work conditions and the characteristics of the worker. Stress is created when the demands of the work environment (and the pressures related to it) is more than a person can handle, which will reduce job performance and the quality of work.

  Method

  This correlational study is an applied research type regarding the purpose and uses a descriptive method. The statistical society consists of all working auditors in the field of audit in 2017. A standard questionnaire was used to collect information.

  Results

  Findings showed that stress, social pressure and time pressure reduce the performance of the auditors. Also, overworking variables and work-family conflicts had no significant relationship with the auditor’s job performance.

  Conclusion

  Increasing work stress and social and time budget pressure can lead to behavioral responses and, consequently, a reduction in the quality of work and an increase in the audit firm’s costs. Because these factors create stress for auditors and if they are not identified in a timely manner, not controlling and inappropriate treatment of these occupational stresses can lead to disinterest in performing tasks, loss of efficiency, decision-making problems, disturbance in organizational communications and, as a result, reduces the auditor’s job performance.

  Keywords: Auditor’s Time Pressure, Mental Pressure, Overwork, Social Pressure, Work-Family Conflict
 • M. Safari Gerayli (Ph. D.) *, Y. Rezaei Pitenoei (Ph. D.) Pages 61-77
  Introduction

  Social capital, along with human and economic capital, has drawn considerable attention. It enhances the market participation and mitigates financing costs via promoting mutual trust

  Method

  This research is applied in terms of purpose and is descriptive-correlation regarding the data collection. This research has aimed to evaluate the relation between social capital and capital cost using the structural equations method. In this study, three methods of O’hanlon and Steele, Capital Asset Pricing Model and adjusted price-to-earnings ratio in an industry were employed to measure capital cost. Nahapiet and Ghoshal’s questionnaire was also adopted to compute social capital.

  Results

  Having ensured the good-fitness of the appraisal and structural models, the research hypotheses were tested and the results reveal that social capital mitigates the capital cost.

  Conclusion

  Policy makers should focus on social capital as the main component of management in organizations, and it is necessary to consider a variety of programs, such as encouraging the creation and strengthening of social institutions.

  Keywords: Adjusted Price-to-Earnings Ratio in an Industry, Capital Asset Pricing Model, Capital Cost, O’hanlon, Steele Model, Social capital
 • A. Alivandi Darani, M. Arabsalehi *, H. Amiri, F. Zamani Boroojeni Pages 78-100
  Introduction

  Considering the increasing interest of investors, shareholders and general stakeholders in recognizing the dimensions of corporate social responsibility of companies, it is important to disclose the social responsibility of the company and to this end, recognizing the existing situation is essential. This matter is not possible without possessing the valid and reliable tools.

  Method

  This research is applied in terms of purpose and regarding data collection method, it is a field research. The statistical society for this study consists of university professors in the fields of accounting and financial management, and also, experts in finance, accounting and capital markets. In this study, after examining the texts and extracting different aspects of social responsibility disclosure, indicators of these aspects were examined in 3 stages using the Delphi method.

  Results

  The results show that out of the 85 indexes of the initial questionnaire, 39 were excluded and a checklist of 45 reliable and valid indicators was created. In the experts’ point of view regarding the importance of the disclosure of aspects, services and products were the most and social responsibility was the least important.

  Conclusion

  Finally, considering the importance of corporate social responsibility, using a valid and reliable criterion in evaluating the level of corporate social responsibility increases the quality of stockholder decision-making. Therefore, benefiting from experts’ view in formulating a proper tool for evaluating the level of social responsibility can improve the level of social responsibility and it assessment.

  Keywords: Delphi Method, Disclosure Level, Social Responsibility, Validation
 • M. Maranjory, R. Alikhani *, M. Jahandar Lashaki Pages 101-119
  Introduction

  Managers are required not only to be accountable for financial and economic issues of the firms under their supervision, but also to consider hygienic, safety and health related issues of their staff and disclosing such information. The goal of this research is to examine health accounting and its relation with firm value through moderating role of corporate governance.

  Method

  The present research is practical in terms of purpose and descriptive in terms of application and of correlational type. The statistic population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2009-2015. In this study, content analysis method and the sentence for measurement unit have been used for evaluating health accounting.

  Results

  Health accounting measurement showed that regarding the subject, firms had the highest and the lowest disclosures in education and prevention sectors, respectively. Regarding the disclosure method of health accounting, the highest disclosure was of qualitative type and monetary disclosure had the lowest amount. Health accounting disclosure has positive and significant relation with firm value. Corporate governance intensifies the relation between health accounting disclosure and firm value.

  Conclusion

  Firms with higher obligations to enforce regulations and corporate governance rules are more inclined to execute hygienic, health and safety guidelines for the staff and also, have proper disclosures in health accounting. This last aspect will positively affect firm value via credit and legitimacy of firm reputation.

  Keywords: Corporate Governance, Firm Value, Health Accounting
 • M. Namazi *, Gh. Rezaei Pages 120-139
  Introduction

  The purpose of this study is evaluating of managers’ view in different levels of management on the qualitative role and the effects of management accounting information in budgeting of The Ministry of Health and Medical Education, universities of medical sciences, hospitals, and healthcare service units.

  Method

  The research method used is exploratory and a survey type. The population of the study consists of all managers in The Ministry of Health and Medical Education, healthcare universities, and governmental hospitals who in the year 2016, participated in budgeting in any way.  In order to test the research hypotheses, one-sample T-test and one-way ANOVA were used by SPSS statistical software.

  Results

  Research results showed that the role of qualitative information of management accounting system and its significance in budgeting is a little more important in the view of top management than the middle managers and executive managers’ view, and it is noteworthy in all levels of management. However, the importance of management accounting information in budget performance evaluation for the middle managers is more than top level managers and executive managers and is significant only for middle managers. Reviewing the aspects of balanced budget scorecards shows that financial and organizational processes are significant for all levels of management but the customer and personnel facets are not significant. 

  Conclusion

  In the Ministry of Health and Medical Education, the situation of management accounting system in budgeting should be developed, especially in the performance evaluation of customers and personnel. In addition, managers in the top level should use more of management accounting information in decision making. In this regard, management accountants can provide the grounds for top level managers to make use of management accounting information.

  Keywords: Balanced Scorecard, Budgeting in the Health Care System, Performance Evaluation, Qualitative Role of Management Accounting Information, Management Accounting System
 • M. Yazdanshenas, H. Imani * Pages 140-159
  Introduction

  Regarding the role of performance auditing in accountability, this study aims to evaluate the Supreme Audit Court auditors' perception of performance auditing.

  Method

  This applied study has a descriptive survey research design. The sample consists of 267 auditors, top auditors, chief auditors and top chief auditors of the Supreme Audit Court of Iran. We collected the data by distributing standard questionnaires and analyzed them using the binominal-test.

  Results

  The results indicate that the effectiveness assessment is part of the performance audit process. Auditors need to enter into decision-making and policy-making fields in order to have better performance audits. Public sector auditors have the necessary qualifications for performance auditing, but they need to use other specialists in the performance audit team. The Supreme Audit Court's performance audits are currently effective in improving the public sector management, but ineffective in terms of accountability.

  Conclusion

  The Supreme Audit Court for the Implementation of performance auditing, should audit the decisions and policies, and should use experts in other fields as well. Additionally, the impact of performance auditing on accountability requires strengthening the infrastructure for accountability and policy making.

  Keywords: accountability, Decision Making, Policy Making, effectiveness, Management Improvement, Performance Audit