فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیرحسین بنائی*، یحیی بوذری نژاد، محسن صبوریان صفحات 5-26

  انسان  موجودی اجتماعی آفریده شده و از همین‎رو یکی از اصلی‎ترین نیازهای بشر، نیاز او به رهایی از زندان تنهایی است. نهاد «دوستی» به مثابه پیوند معنوی افراد و زمینه‎ساز ارتباطات مادی آنان یکی از بهترین راه‎های ارضای این نیاز و در نتیجه مطلوب ذاتی انسان است. از سوی دیگر، ایده محوری نظریه سرمایه اجتماعی، «روابط اجتماعی» است. بنابراین می‎توان چنین نتیجه‎گیری کرد که رابطه «دوستی» به عنوان نوع خاصی از «روابط اجتماعی» بین انسان ها از عوامل اصلی ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه است. تحقیق حاضر نخست با تکیه بر منابع شیعی و به روش کیفی «نظریه‎پردازی داده‎بنیاد» در صدد ارایه یک نظریه اسلامی در خصوص دوست‎یابی و دوستی برآمده و سپس با تحلیل عقلانی−منطقی، دلالت‎های آن نظریه −که آن را «دوستی تعالی‎بخش» نامیده− را در افزایش سرمایه اجتماعی مثبت (سازنده) جامعه بررسی کرده است.

  کلیدواژگان: روابط اجتماعی، رابطه دوستی، دوستی تعالی‎ بخش، سرمایه اجتماعی مثبت، نظریه داده‎بنیاد
 • جعفر ترک زاده*، غلامرضا غلامی، سمیه مزگی نژاد صفحات 27-49
  هدف پژوهش، امکان‎سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان‎های دولتی استان فارس می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 240 نفر از مدیران و روسای سازمان‎های دولتی و وابسته به دولت و همچنین معاونان  آنان بود. با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای، تعداد 171 نفر مدیر و معاون سازمان‎های مختلف به‎عنوان نمونه انتخابشدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس مدیریت اسلامی ترک‎زاده (1388) مبتنی بر 34 سوال در 3 بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی بود. داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار آماریSPSS24  و آزمون‎های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس درون‎گروهی، تعقیب بنفرونی و شفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زمینه‎های مفهومی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان‎های دولتی از سطح کفایت مطلوب بالاتر و دو زمینه ساختاری و عملکردی استقرار مدیریت اسلامی در سطح حداقل کفایت قابل پذیرش بود. تفاوت معناداری بین زمینه‎های سه‎گانه مدیریت اسلامی (زمینه مفهومی، ساختاری و عملکردی) وجود دارد. تفاوت معناداری بین ارزیابی امکان استقرار مدیریت اسلامی در زمینه مفهومی از دیدگاه مدیران دارای تحصیلات مختلف در سطح (002/0) وجود دارد؛ اما تفاوت معناداری بین امکان استقرار مدیریت اسلامی در زمینه‎های ساختاری و عملکردی از دیدگاه آنان وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین ارزیابی امکان استقرار مدیریت اسلامی در زمینه‎های سه‎گانه از دیدگاه مدیران با سوابق مختلف وجود ندارد. با توجه به نتایج بسترسازی برای تغییر تدریجی به سمت الگوی مدیریت اسلامی در عرصه‎های سازمانی و مدیریتی کشور و مفهوم‎سازی مشترک درباره مدیریت اسلامی و فرهنگ سازمانی آن پیشنهاد می‎گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، امکان‎سنجی، سازمان‎های دولتی
 • علیرضا میرآخوری، کیومرث احمدی*، میرعلی سید نقوی، عادل صلواتی صفحات 51-69

  حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران که نظامی الهی و ارزش محور است؛ همانند هر نظام دیگری متکی بر حفظ و استمرار ارزش هایی است که براساس آن شکل گرفته است و این مدیران و کارگزاران آن در سازمان های دولتی هستند که از طریق کارکردها و عملکردهایشان، وظیفه اصلی در حفظ ارزش ها و تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. این در حالی است که تغییر ارزش ها در کشور به ویژه در بین کارگزاران آن می تواند زنگ خطری برای انقلاب باشد. بر همین اساس، درک مناسب راهبردهای ارزشی (غایی) که از پیاده سازی مدیریت ارزش بنیان مطلوب نظر می باشد، می تواند در تبیین مناسب ارزش ها و پیاده سازی آنها راهگشا باشد. بدین منظور با انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان امر و بهره گیری از روش شناسی نظریه داده بنیاد از طریق گردآوری و تحلیل داده ها، و رفت و برگشت های مستمر در طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشانه ها، مفاهیم و مقولات راهبردهای غایی مدیریت ارزش بنیان به تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته های پژوهش در سه سطح راهبردهای پابرجایی، تکاملی و آرمانی دسته بندی شدند.

  کلیدواژگان: ارزش، مدیریت ارزش بنیان، مدیریت از راه ارزش ها، الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت، راهبرد
 • سید مهدی شریفی، آرش قربانی*، حجت سلیم صفحات 71-91

  انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده زنده و در حال رشد، همان گونه که با حضور و نقش آفرینی مردم به وجود آمده، با حضور موثر مردم است که استوار می ماند و تکامل می یابد. بسیج دانشجویی از جمله تشکل های مردمی است که همواره پیشگام در نقش آفرینی مردمی مهمی در راستای حضور نیروهای مردمی در عرصه های اجتماعی داشته است، از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی مدیریتی این تشکل بوده است تا هم بتواند باعث بهره وری هرچه بیشتر آن شود و هم زمینه تکمیل، تصحیح و پیشرفت دانش مدیریت و نظریه های سازمان را فراهم سازد. این پژوهش از طریق انجام مصاحبه عمیق با 18 نفر از مسیولان  بسیج دانشجویی و انجام تحلیل محتوای کیفی بر داده های حاصل از این مصاحبه ها به 23 مفهوم اصلی در این زمینه دست یافته است که در گام بعدی این مفاهیم در ذیل 4 مقوله اصلی «اصول مدیریت»، «مقدمات مدیریت»، «مقوم های مدیریت» و «ابزارهای مدیریت» دسته بندی و تبیین شده است. در تشکل بسیج دانشجویی، هر فرد براساس انگیزه های درونی خود و برای انجام وظیفه ای که از درون خود را متعهد بدان می داند در تشکل حضور می یابد از این رو خبری از تعارض اهداف میا ن فردی و اهداف فردی و سازمانی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: تشکل های مردمی، بسیج دانشجویی، سازمان های مردمی، مدیریت مردمی
 • غلامرضا زمانی، سیمین طهماسبی* صفحات 93-105

  کارکنان درمانی در صورتی که در سایه اخلاق کاری اسلامی احساس کنند عدالت در سازمان رعایت می شود، رفتار شهروندی از خود بروز می دهند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی با عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در کارکنان درمانی بیمارستان تامین اجتماعی شهرکرد می باشد. این مطالعه به روش توصیفی−تحلیلی از نوع همبستگی انجام شد. 230 نفر از کارکنان درمانی بیمارستان تامین اجتماعی شهرکرد به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه اخلاق کاری اسلامی علی الکاظمی (1390)، پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996)، جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی، محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چند متغیره مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین میانگین نمره اخلاق کاری اسلامی با عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه وجود دارد بین میانگین نمره اخلاق کاری اسلامی با عدالت سازمانی رابطه وجود دارد (p<0/05). بین میانگین نمره اخلاق کاری اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد (p<0/05). بین میانگین نمره عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمان رابطه وجود دارد (p<0/05). بین میانگین نمره اخلاق کاری اسلامی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با برخی متغیرهای دموگرافیک (سن، جنس، نوع قرارداد، تحصیلات) رابطه معنی دار وجود نداشت. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای افزایش در میزان رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش اخلاق کاری اسلامی و عدالت سازمانی می توان اقدام کرد.

  کلیدواژگان: اخلاق کاری اسلامی، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی
 • سعید محمدی*، اردشیر شیری، محمد تابان صفحات 107-132

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی ‎تحلیل محتوا و با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی انجام شده است و از جهت شیوه گردآوری داده ها از روش متن کاوی استفاده شده است. عمده ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیش برداری است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل متون مرتبط با مدیریت استعداد در کل متن نهج البلاغه می باشد. پس از مطالعه نهجالبلاغه، مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کدام یک کد اختصاص داده شد. سپس مفاهیم مشابه، شناسایی و با ترکیب آنها تم های فرعی تدوین شد. سپس براساس تمامی تم های فرعی شناسایی شده، دسته بندی کلی تری انجام گرفت و تم های اصلی شناسایی شدند. جهت سنجش میزان اعتبار مولفه های مدیریت استعداد، پایایی تم ها از طریق شاخص تکرارپذیری (توافق بین دو کدگذار) استفاده شد که پایایی محاسبه شده برابر 82/0 و همچنین یافته های پژوهش توسط 3 نفر از خبرگان حوزه مدیریت بررسی شد و اصلاحات لازم در فرایند تم سازی و مفاهیم شناسایی شده، اعمال شد. جهت سنجش اعتبار الگوی ارایه شده، در اختیار 5 تن از خبرگان متخصص در پژوهش کیفی قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آنها روایی الگو از نظر خبرگان تایید شد. یافته های حاصل در 25 تم فرعی و 7 تم اصلی با نام های انتخاب و انتصاب، بالندگی، ماندگاری، زمینه تاثیرپذیری استعدادها، رسالت و ارزش ها، جامعه پذیری، جابه جایی و عزل، دسته بندی گردید.

  کلیدواژگان: استعداد، مدیریت استعداد، الگوی مدیریت استعداد، نهج البلاغه
|
 • Jafar Torkzadeh *, Gholamreza Gholami, Somayeh Mezginezhad Pages 27-49
  The main purpose of this research was to study the feasibility of Islamic management establishment in public organizations of Fars Province.Statistical population of this study included240 managers and leaders of public organizations or affiliated with the state, as well as their deputies.171managers and deputies of different organizations were selected by stratified random sampling method.The research instrument included Torkzadeh Islamic Management Scale 2009 basedon 34 questions in 3 dimensions: conceptual, structural and functional.Data were analyzed using SPSS24 statistical software and t-single-variable t-test, intragroup variance analysis, Benfroni tracking and healing.The results showed that:conceptual aspects of Islamic management establishment in public organizations of Fars Province are desirable but structural and functional aspects are at medium level.Therefore, there is significant difference among the three areas of Islamic management (Conceptual, Structural and functional areas)There is significant difference for (0.002) level, about the evaluation the feasibility of Islamic management establishment in conceptual area from the view point of the managers with different educational degree,but there is no significant difference between feasibility of Islamic management establishment in structural and functional areas from their view points.Also, there is no significant difference about the evaluation of the feasibility of Islamic management establishment in the three areas from the view point of the managers with different record of service.Considering the results of laying the groundwork for a gradual change towards the model of Islamic management in the organizational and managerial fields of the country and a common conceptualization about Islamic management and its organizational culture,it is suggested.
  Keywords: Islamic Management, Feasibility, Public Organizations
 • Alireza Mirakhori, Kiumars Ahmadi *, Mir Ali Seyyed Naghavi, Adel Salavati Pages 51-69

  The preservation and survival of the Islamic Revolution of Iran, which is a divine and value-driven system, rely on the protection and continuity of its fundamental values like any other system. The managers and agents in government agencies play an influential role in preserving values and realizing the goals and ideals of the Islamic Revolution through their functions. However, changing values in the country, especially among its agents, can be a danger to the revolution. Accordingly, proper understanding of the value (ultimate) strategies, which is the purpose of implementing value-based management, can be useful in the proper explanation of values and their implementation. Thus, the signs, concepts, and categories of ultimate strategies of value-based management emerged gradually by conducting semi-structured interviews with experts and using the methodology of grounded theory through collecting and analyzing data, as well as continuous reciprocations during the open, axial and selective coding process. In this regard, the findings of the research were categorized into three levels of robust, evolutionary, and ideal strategies.

  Keywords: Value, Value-based Management, managing by value, Islamic-Iranian Model of Progress, strategy
 • Seyed Mahdi Sharifee, Arash Ghorbani *, Hojat Salim Pages 71-91

  The Islamic Revolution as a living and growing phenomenon, as it has arisen with the presence and role-playing of the people, is with the effective presence of the people that persists and evolves. Student Basij is one of the popular organizations that has always been a pioneer in popular role-playing in the presence of popular forces in the social arena Therefore, the purpose of the present study was to identify the managerial model of this organization in order to increase its productivity and to complement, refine and improve management knowledge and organizational theories. The study has identified 23 key concepts through in-depth interviews with 18 student Basij officials. In the next step, these concepts are categorized and explained in four main categories: "Management Principles", "Management basics", "Management Complementaries" and "Management Tools". In the student Basij, each individual is present in the organization based on his internal motivations, and therefore there is no conflict between interpersonal goals and individual and organizational goals.

  Keywords: Popular Organizations, Student Basij, Popular Management
 • Gholamreza Zamani, Simin Tahmasbi * Pages 93-105

  Employees in a hospital are treated as citizenship if they feel organization justice under Islamic work ethics. The purpose of this study was to investigate the relationship between Islamic work ethics, organizational justice and citizenship behavior in Shahrekord Social Security hospital staff. This study has been done regarding descriptive analytical method correlative study., 230 health workers from Shahrekord's Social Security Hospital were studied by total number. The data were collected using three questionnaires of Islamic work ethics Ali al-Kazemi (2011), Organizational Justice Standard Nieuwf and Murman (1993); and Oregon and Kanovsky Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (1996). Data was analyzed by Using descriptive and statically tests such as Pearson and regression tests. The results of the research indicated a significant relationship between the mean score of Islamic work ethics and organizational justice and citizenship behavior (p< 0/05). There was relationship between the mean score of Islamic work ethics and organizational justice(p< 0/05) as well. There was relationship between the mean score of Islamic work ethics and organizational citizenship behavior (p< 0/05). Also there was relationship between the mean of organizational justice scores and organizational citizenship behavior. There was no relationship between the mean score of Islamic work ethics, organizational justice and citizenship behavior with some demographic variables (age, gender, type of contract, education).Based on the findings of the research, it can be concluded that an increase in the level of organizational citizenship behavior can be achieved by increasing Islamic work ethics and organizational justice

  Keywords: : Islamic work ethics, Perception of Organizational Justice, citizenship behavior
 • Saeed Mohammadi *, Ardeshir Shiri, Mohammad Taban Pages 107-132

   The current study has been carried out based on a qualitative approach content analysis and it has an exploratory nature with Summative Content Analysis. In order to gather the required data, library study methodology has been utilized. the statistical population of the study includes all the texts related to talent management in the entire text of Nahj al-Balagha. after reviewing of Nahj al-Balagha, the relevant concepts are extracted and each of them gets a unique code. Then, similar concepts are identified, and by combining these concepts, secondary themes are obtained. Then, based on all the identified secondary themes, a more general categorization is applied in order to identify the main themes. In order to measure the validity of the components of talent management, the reliability of the themes was evaluated using the measure of repeatability (the consistency between two coders), leading to the reliability coefficient of 0.82. Moreover, the findings of the study were evaluated by three experts in the field of management, and then the necessary corrections in the process of theme creation as well as the identified concepts were applied. In order to evaluate the validity of the proposed pattern, was presented to five experts in expertise in qualitative research, and after applying their recommendations, the reliability of the pattern was confirmed by these experts. The obtained findings were categorized into 25 secondary themes and seven main themes, i.e. selection and appointment, growth, durability, the ways talents are affected, mission and values, sociability, and replacement and dismissal.

  Keywords: talent, talent management, talent management pattern, Nahj al-Balaghah