فهرست مطالب

مجله جغرافیا و روابط انسانی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 24
|
 • راحله صحرانورد*، مریم نعمتی واحدی صفحات 1-19

  فناوری اطلاعات به صورت فراگیر در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست،این تحقیق به بررسی(نقش ICT در جلب مشارکت جوامع محلی) در روستای لیوان شرقی،شهرستان بندر گز،استان گلستانکی پردازد که در چارچوب روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است که در این پژوهش ایتدا از روش مصاحبه و سپس از روش مردم نگاری مجازی ،به صورت حضور آنلاین در شبکه ارتباط جمعی حامیان جنگل روستای لیوان و رصد فعالیت های گروه استفاده شد که نتایج آن عمده مسایلی که در این شبکه مطرح می شود پیرامون چه مباحثی بوده و تا چه اندازه این فضا در آگاهی و اطلاع رسانی اعضا نقش موثری داشته استارزیابی ها نشان میدهد که نمونه مورد مطالعه افزایش مهارتهای ارتباطی،مشارکت و آگاهی خود را در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط میدانند. این اطلاعات میتواند در حوزه محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و دیگرمسایل بروز نماید . توسعه فناوریاطلاعات از این جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است که میتواند ضمن افزایش مهارتها و توانمندی ها ، سطح بهرهوری و رفاه را بالا ببرد و همچنین با افزایش آگاهی و دسترسی، به اطلاعات ؛دانش محیطی را ارتقا دهد. همچنین شبکه اجتماعی که به واسطه وجود ictمی باشد

  کلیدواژگان: نقش ICT، تکنولوژی، مشارکت جوامع محلی، گلستان
 • عباس شکریانی صفحات 20-41

  بررسی تاثیر رضایت مندی کارکنان بر روی رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع (مورد مطالعه: شهرداری کوهدشت) چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایتمندی کارکنان با رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع شهرداری کوهدشت صورت گرفته است .روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که رضایتمندی کار کنان بصورت مستقیم و غیر مستقیم باعث رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع شهرداری کوهدشت می شود. همچنین رضایتمندی ارباب رجوع نیز منجر به جلب وفاداری ارباب رجوع خواهد شد. بنابراین مدیران شهرداری کوهدشت می توانند با راهبرد تمرکز بر سرمایه انسانی سازمان خود، با ارتقا توانمندی و رضایتمندی کارکنان شهرداری موجبات رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع را فراهم کنند. واژگان کلیدی: رضایتمندی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع ، وفاداری ارباب رجوع ، توسعه شهری، شهرداری کوهدشت

  کلیدواژگان: رضایتمندی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع، وفاداری ارباب رجوع، شهرداری کوهدشت
 • نامدار آزادی زاده* صفحات 42-75
  انبار محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودیهای درون آن برای رفع نیازها و تقاضاهای آتی مصرف میگردند . بنابراین انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تامین اجناس و اقلام مورد نیاز قسمتهای مختلف در واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت و به همین دلیل باید روش مند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحد ها باشد .امروزه مدیران و صاحبان آگاه صنایع در اکثر موسسات به این مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه اصولی انبارداری باعث میگردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودیها در انبار و همچنین هزینه های انبارداری انواع کالاها در مقادیر و اندازه های مختلف در زمانهای متفاوت به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتا تاثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی سازمان خواهد داشت. به همین دلیل سازمانها ، برنامه ریزی تولید خود را بر مبنای موجودی انبار و ظرفیت موجودی آن طراحی و پیاده سازی می کنند ,نیز عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید و مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد ، کالاها و خدمات نیز محسوب میشود . در سازمانها ، برنامه ریزی توزیع ، فروش و خرید به مقادیر موجودی انبارها ، فضا و امکانات انبارها متکی است و عدم دسترسی به موقع به هر یک از اقلام منجر به از دست دادن بازار ، مشتریان و کاهش درآمد و افزایش هزینه ها میگردد . ضمن اینکه اداره انبارها باعث میگردد سایر واحد های یک سازمان نیز بتوانند از نظر ماهیت و اهمیت موضوع سرویس دهی و خدمات رسانی ، تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است
  کلیدواژگان: مدیریت انبار داری ها، جایگاه انبارها امانتداری، ادارات
 • علی شماعی، جمیله اسمعیلی*، امید لطیفی صفحات 76-95
  آسیب پذیری را می توان نقص ذاتی در ابعاد ویژه محیط شهر دانست که طبق ویژگی های بیولوژیکی و مشخصه های طراحی آن مستعد آسیب است. بررسی ساختار های شهر و ریز پهنه بندی آسیب پذیری آن از منظر پدافندغیرعامل، گامی به سوی چشم انداز آینده شهر ایمن است. مسئله پژوهش حاضر آسیب پذیری در ساختارهای شهری از منظر پدافند غیرعامل ،و رویکرد مورد انتظار، مدل سازی جهت شناسایی این زیرساخت ها است. قلمرو مطالعه حاضر، شهر ایلام در مرکز استان ایلام و به عنوان مرکز پشتیبان جنگ و شهر درگیر جنگ است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانی- مدلی است .در این مطالعه شاخص ها در قالب 10 دسته شناسایی شد و با استفاده از تحلیل ترکیبی AHPFUZZY-GIS وزن دهی و نقشه های فواصل برای آن ها طراحی و با استفاده از ابزار Inverse Distance Weighting استاندارد سازی شد. برای توزیع فضایی و بررسی آسیب پذیری پدافندی از ابزار FUZZY OVERLAY در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد درمیان شاخص های مورد مطالعه، مراکز انتظامی و انبار با وزن 0.116 و 0.113 به عنوان مهم ترین شاخص در زمینه پدافند غیرعامل شناسایی شدند. دربخش پهنه بندی ساختاری این شهر بیشترین بخش هایی که مورد خطر تهاجم در حمله هوایی قرار داشته و در وضعیت کاملا آسیب پذیر قرار داشتند عبارت اند از : مراکز انبار28/41 ، مراکز مسکونی 29/84 ، مراکز تجاری38/62 ، مراکز اداری32/35 ، پایانه 100 ، مراکز بهداشتی و در مانی 100 ، مذهبی27/18 ،انتظامی 100، آموزشی 28/39 و راه های شریانی شهر38/33. با توجه به نتایج باید گفت که وضعیت شهر ایلام از منظر پدافند غیرعامل بخصوص برای حمله هوایی بسیار نامناسب است و در صورت هرگونه حمله این شهر با مشکل جدی رو به رو خواهد بود.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، ساختار، پدافندغیرعامل، حمله هوایی، ایلام
 • محمد مرادی* صفحات 96-113
  در این پژوهش داده های بارش زمستانه ایستگاه های همدیدی زابل، زاهدان، ایرانشهر و چابهار در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران برای آشکار سازی زمستان های خشک و تر این استان بررسی شد. برازش تابع توزیع گاما بر این داده ها، ده درصد بالا و پایین منحنی برازش شده برای هر ایستگاه مشخص و بر اساس آن زمستان های خیلی خشک و خیلی تر تعریف شد. با انتخاب دو زمستان خیلی خشک و دو زمستان خیلی تر برای نیمه جنوبی و شمالی استان، ناهنجاری فشار سطح متوسط دریا و ارتفاع تراز میانی جو بررسی شد. نتایج بررسی داده های بارش نشان داد که در ایستگاه های مختلف استان، بارش زمستانه بین 50 تا 59 درصد سهم بارش را به خود اختصاص داده است. از بررسی تغییرات بارش زمستانه ایستگاه های معرف تعدادی زمستان خیلی خشک آشکار شد که خشکی زمستان 2001 در ایستگاه های زاهدان و زابل و خشکی زمستان 2000 در ایستگاه های ایرانشهر و چابهار شدیدتر بود. تعدادی زمستان خیلی تر نیز در این استان مشخص شد که زمستان 1996 (1990) در نیمه شمالی(جنوبی) استان از شدت بیشتری برخوردار بود. در زمستان های خیلی خشک به سبب توسعه غرب سوی پرفشار سرد و شرق سوی پرفشار آزروس، فراوانی ایجاد و توسعه کم فشارهای بارشی کاهش یافته و مسیر عبور آنها تغییر کرده است. در زمستان های خیلی تر، ناوه ارتفاعی تقویت و فراوانی کم فشارهای عبوری از ایران افزایش یافته است. در این زمستانها فعالیت ناوه فشاری وارون دریای سرخ افزایش یافته است که سبب ریزش بارش شدید در مناطق جنوبی کشور و ایستگاه های استان سیستان و بلوچستان شده است.
  کلیدواژگان: ترسالی، خشکسالی، تابع توزیع گاما، سیستان و بلوچستان
 • فرزاد پیش یار، فرشته قایمی، احمد کیخا* صفحات 113-131
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین ویژگی های شغل با انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در سال 1397-98 صورت پذیرفته است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان مرد و زنی می باشد که در سال 1397-98 در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به کار بودند. تعداد کل جامعه آماری 133 نفر است که 59 نفر از آنان مرد و 74 نفر زن می باشند که برای انتخاب تعداد نمونه آماری به دلیل حجم کم جامعه از روش تمام شماری استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ویژگی های شغلی هکمن و الدهام (1980) و پرسشنامه انگیزش شغلی سهرابی (1392) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد از میان پنج بعد مدل ویژگی های شغلی، سه بعد تنوع مهارت (000/0p= و 46/0r=)، اهمیت شغل (003/0p= و 25/0 =r) و بازخورد (003/0p= و 25/0- =r) رابطه معناداری با انگیزش شغلی دارند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود در تدوین استراتژی های منابع انسانی سازمان ها فضا و بستری برای استقلال کارکنان جهت ایفای مسئولیت هایشان ایجاد کنند که به واسطه این استقلال و آزادی عمل کارکنان توسعه، نوآوری، تعهد، یادگیری سازمانی و رضایت شغلی شان افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شغل، انگیزش شغلی، دانشگاه، آموزش عالی
 • گونا مهردانش*، نامدار آزادی زاده صفحات 132-161
  تاب آوری کرونا این روزها به دغدغه مهمی برای شهرها و جهانی شدن آن تبدیل شده است؛ به طوری که در شهرهای بلاخیز حایز اهمیت است. با وجود اهمیت این موضوع؛ اما مدیریت شهری در پرداختن به آن و بعضا در هنگام وقوع حوادث شهرها .کل جهان خسارات بیشتری را متحمل می کنند. در دورانی از شهرسازی به سر می بریم که اکولوژی کره زمین به طور فزاینده ای تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته است. با توسعه شهرنشینی، شهرها به مراکز توجه تبدیل شده اند و تقاضا برای منابع طبیعی و توجه به تاثیرات محیطی جهانی آن ها افزایش یافته است. فعالیت های شهرسازی و برنامه ریزی شهری موجب افزایش فشار بر طبیعت و تضعیف تاب آوری آن شده است که اغلب پیامدهای مخربی برای شهرها و ساکنان آن در پی داشته است. با توجه به مواردی مثل طوفان ها و سیل های اخیر در نقاط مختلف جهان، گرم تر شدن، آلودگی هوا و انتشارو ویروس اپیدیمی کرونا (19)همچنین افزایش هزینه های انرژی، کاهش ذخیره آب و مواد غذایی نیاز فوری به فعالیت و اقدام تاثیرگذار ضرورت یافته است. در بسیاری از شهرها اقداماتی در زمینه احیای طبیعت انجام داده اند و از فعالیت های پایدار حمایت کرده اند. در این میان، تاب آوری و پایداری اهداف اصلی شهرهای آینده خواهند بود. عواقب جبران ناپذیر حوادث طبیعی و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای موجب شده تا مفاهیم پایداری و تاب آوری تا حد زیادی به هم مرتبط شوند. و تعطیلی ورزش واماکن مذهبی و فضای سبز شهری و ..شده است .روش مقاله حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی مبتنی بر یافته های سایر محققین می باشد؛ و هدف این پژوهش تبیین مفهوم تاب آوری کرونا و تاثیر فاصله اجتماعی و مشارکت اجتماعی در برنامه ریزی شهری می باشد.
  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، کرونا 19
 • جعفر بهاری*، مهدی کروبی، سمیرا محمدی، شهلا بهاری، مریم محمدی، حامد بهاری صفحات 162-187

  تحقیق حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ایل گلی و شهریار در تابستان 1398صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 5 ستاره شهر تبریز در نظر گرفته شده است. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 164 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر مدیریت روابط دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر است.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تعهد سازمانی، اسمارت پی ال اس، صنعت هتلداری، تبریز
 • مانیا فرخانی*، علیرضا شیخ الاسلامی، میلاد نوروزی صفحات 188-206

  به طور مشخص، امنیت در فضاهای عمومی یک شهر سرزندگی و پویایی فضا را به دنبال خواهد داشت که نمود آن را می توان در حضور فعال مردم، تعاون و تعامل، کاهش استرس و نگرانی، حضور گروه های مختلف سنی و جنسی و همچنین حیات شبانه مشاهده نمود. اهمیت و ضرورت تحقیق بر این پایه بهبود ویژگی های کالبدی فضاهای عمومی استوار است که می تواند منزلت اجتماعی را به واسطه ی افزایش احساس امنیت ارتقا دهد. هدف اصلی پژوهش سنجش رابطه بین مولفه های کالبدی و احساس امنیت در فضاهای عمومی می باشد. بر همین اساس در این پژوهش، احساس امنیت در بافت های تاریخی و قدیمی شهر خرم آباد به عنوان یک فضای عمومی شهر مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق تحلیلی - تفسیری بوده و از طریق مشاهده میدانی صورت گرفته است. در گام اول پژوهش بعد از شناسایی معیارهای پژوهش، گروهی متشکل از خبرگان مرتبط با پژوهش تشکیل شده است. بر این اساس ابتدا شاخص های بازطراحی فضاهای شهری با تاکید بررویکرد ارتقای احساس امنیت براساس مدل SWOT استخراج و در اختیار 16 نفر از پاسخ دهندگان قرار داده شد در تمامی مراحل میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت و شامل گزینه های (تاثیر بسیار کم: 1)، (تاثیر کم: 2)، (تاثیر متوسط: 3)، (تاثیر زیاد: 4) و (تاثیر بسیار زیاد: 5) صورت گرفت. طبق اطلاعات به دست آمده مهم ترین مولفه های کالبدی موثر بر ایجاد و ارتقا امنیت در فضاهای شهری براساس پژوهش های صورت گرفته در این زمینه و همچنین آرا و تجربیات نظارت، کاربری، مبلمان شهری، بافت شهری، شبکه معابر، نور و روشنایی، آسایش، خوانایی و کیفیت بصری و ایمنی بیشترین تاثیر را در ایجاد حس امنیت دارند.

  کلیدواژگان: امنیت، فضای شهری، کیفیت محیطی، تعاملات اجتماعی، حس تعلق
 • حمیدرضا نادری راد صفحات 207-219

  امروزه گردشگری با شاخه های متنوع خود به عنوان یکی از پرطرفدار ترین صنایع در سراسر دنیا شناخته شده است، در میان شاخه های متنوع گردشگری، گردشگری جنگ طرفداران بسیاری را پیدا کرده است.صاحب نظران، گردشگری جنگ را سفر به مناطق جنگی، یادمان ها و آثار جنگی می دانند که به منظور کسب تجارب جدید، برآوردن نیازهای اجتماعی-فرهنگی-معنوی صورت می گیرد. گردشگری جنگ علاوه بر آن که در تبادلات میان فرهنگی حایز نقشی اساسی است می تواند پیوند دهنده فرهنگ ها و زمان حال با گذشته باشد.علاوه بر این باید توجه داشت استان قم با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، از پتانسیل بالایی جهت جذب این دسته از گردشگران برخوردار است و رضایت سنجی از آنان می تواند به شناخت هر چه بهتر انتظارات و ادراکات گردشگران، برنامه ریزی بهتر به منظور جلب رضایت گردشگران و عوامل حایز اهمیت در جلب رضایت منجر شود.در پژوهش حاضر به بررسی رضایت گردشگران تور های روایتگری انقلاب و جنگ بر اساس چهار مولفه زمان بندی اجرای برنامه ، جاذبه های مقصد، آگاهی بخشی تور و میزان تاثیر گذاری روایتگری در دانش و بینش گردشگران پرداخته شده است.تحلیل یافته های پژوهش توسط نرم افزار های spss و excel صورت گرفته است و نتایج حاکی ازآن است که سناریو win در چهار مولفه مورد مطالعه با سطوح متفاوت رضایتمندی، صدق می کند.در این راستا به ترتیب رضایتمندی از تاثیرگذاری روایتگری،زمانبندی، جذابیت ها مقصد و آگاهی بخشی بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری جنگ، رضایت سنجی، روایتگری جنگ
 • ادریس قادری*، هدیه دشتستانی صفحات 219-227
  خرید یا اجاره مسکن یکی از بزرگترین تصمیماتی است که هر فرد می تواند در زندگی تجربه کند، این میزان حساسیت برای خرید مسکن بسیار بیشتر از اجاره مسکن است. در خصوص تصمیم گیری فضایی برای خرید/اجاره مسکن امروزه می توان از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره بسیاری که توسعه داده شده است به همراه سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره گرفت. در این تحقیق برای یافتن محله مناسب جهت خرید/اجاره مسکن از روش تحلیل سلسله مراتبی و قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی اسفاده شد. معیارهای مورد استفاده شامل فاصله از ادارات، کیفیت مسکن، قیمت مسکن، فاصله از مدرسه، تراکم جمعیت، تراکم بزهکاری، سرانه فضای سبز و فاصله تا مرکز خدمات بود. پس از این که مراحل روش AHP انجام شد، مشخص گردید که کیفیت مسکن با 17.55% مهمترین معیار است، سپس لایه های مورد استفاده در GIS تهیه و ترکیب گردید، نتایج نشان دهند این بود محلات الهی پرست، میرداماد 2 و ساری زمین 2 براساس معیارهای مورد استفاده مناسبترین محلات برای خرید و اجاره مسکن هستند.
  کلیدواژگان: مستاجران، مسکن، تبریز، محله الهی پرست، GIS
 • سعید نجفی*، محسن احدنژاد صفحات 228-251

  در قرن 21 پیشرفت های علمی- تکنولوژیکی جوامع، نه تنها موجب کاهش خطرات موجود نشده بلکه باعث گسترش و تولید خطرات محلی و در سطح جهانی است که هرگز در دوران قبل شناخته شده نیستند. در نتیجه، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی در یک جامعه پرمخاطره در معرض خطر است. هدف اصلی این پژوهش ارتباط متقابل کیفیت زندگی و آسیب پذیری در محلات کم و خیلی مسئله دار شهر زنجان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. برای بدست آوردن آزمون های توصیفی نظیر میانگین شاخص ها از نرم افزار SPss و تهیه نقشه های موضوعی از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین شاخص های کیفیت زندگی در محله کارمندان نسبت به محله اسلام آباد در وضعیت مطلوبی بوده است. همچنین شاخص های آسیب پذیری کالبدی در هر دو محله براساس سناریوهای مرکالی زلزله 5 و 8 ریشتری متفاوت بوده است. شدت تخریب براساس سناریو مرکالی 5 ریشتری در محلات مورد مطالعه کمتر بوده در حالی که این میزان براساس سناریو مرکالی 8 افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین افزایش شدت تخریب ها حاکی از این است که محلات مورد مطالعه، آسیب پذیر بوده و کیفیت زندگی ساکنان آنها تحت تاثیر آسیب ها قرار خواهند گرفت.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، آسیب پذیری، سکونتگاه های شهری، زلزله، شهر زنجان
 • علی دسترنج*، محمد رستمی صفحات 252-268
  این تحقیق به منظور پیش بینی مقادیر بارش و دما و تعیین اقلیم آینده با کاربرد مدل های گردش عمومی جو و شبیه سازی اقلیمی در دوره های 2099-2070 و 2049-2020 در ایستگاه های سینوپتیکی بابلسر، گرگان، رامسر، رشت، قزوین، تهران و زنجان انجام گردید. به منظور تهیه سناریو های اقلیمی در آینده از خروجی های مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سناریوی انتشار A2 و B2 و روش ریزمقیاس نمایی آماری و به کارگیری مدل SDSM استفاده گردید و در ادامه با استفاده از روش دومارتن اقلیم آینده تعیین گردید. نتایج حاصل از پیش بینی پارامترهای اقلیمی نشان داد شبیه سازی پارامترهای اقلیمی توسط مدل با دقت بالایی انجام گرفته است. در همه ایستگاه های مورد مطالعه بارش در دوره 2049-2020 در مقایسه با دوره مشاهداتی 2008-1979 دارای یک روند افزایشی می باشد و در دوره 2099-2070 نسبت به دوره مشاهداتی(2008-1979) بارش افزایش یافته است ولی نسبت به دوره 2049-2020 دارای یک روند کاهشی می باشد. درجه حرارت حداکثر، حداقل و میانگین در دوره های 2099-2070 و 2049-2020 نسبت به دوره مشاهداتی 2008-1979 افزایش خواهد یافت. نتایج حاصل از تعیین اقلیم به روش دومارتن نشان داد که اقلیم در ایستگاه-های بابلسر، قزوین، رامسر و رشت نسبت به اقلیم مشاهداتی 2008-1979 در دوره های آتی تغییری نخواهد کرد. ولی در ایستگاه گرگان در دوره 2099-2070 تحت سناریو A2 اقلیم از مدیترانه ای به نیمه خشک تغییر خواهد کرد. در ایستگاه تهران در دوره 2049-2020 تحت سناریوA2 اقلیم از نیمه خشک به خشک تغییر خواهد کرد. در ایستگاه زنجان در دوره 2049-2020 تحت سناریو A2 اقلیم از نیمه خشک به مدیترانه ای و در دوره 2099-2070 از اقلیم مدیترانه ای دوباره به اقلیم نیمه خشک تغییر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: دومارتن، تغییر اقلیم، پیش بینی، مدل های گردش عمومی جو، SDSM
 • سعید بساک*، ساجده دین پرست صفحات 269-286

  صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها نقش مهمی را ایفا می کند. در این میان مناطق روستایی با مشکلاتی مانند مهاجرت-های روستاییان، پایین بودن سطح درآمد، فقر فزآینده و... مواجه اند. گردشگری روستایی و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی می باشد و در همین ارتباط گردشگری روستایی نیز با برنامه ریزی مناسب و شناخت فرصت ها و محدودیت ها می تواند، نقش مهمی در توسعه روستایی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای هدف گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای دهستان مدرس، شهرستان شوشتر) است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل روستاییان ساکن در مناطق روستایی دهستان مدرس شهرستان شوشتر است بر اساس سرشماری سال 1395 ، دارای 1259 نفر جمعیت و 361 خانوار است. در جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 294/434 و برای دقت بیشتر حجم نمونه 295 انتخاب شد. برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا برای قسمت های مختلف پرسش نامه 0/72 تا 0/80 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین گردشگری روستایی و مولفه های اقتصادی پژوهش وجود دارد. بیشترین بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی به این ترتیب است مولفه درآمد با میانگین (1/54-) بیشترین تاثیر و مولفه اشتغال زایی با میانگین (1/10-) کمترین تاثیر را از گردشگری روستایی داشته است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان گر مطلوب بودن و تاثیرگذاری منفی و معنی داری گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه اقتصادی، گردشگری، دهستان مدرس
 • صادق صالحی، جعفر بهاری*، سمیرا محمدی، شهلا بهاری صفحات 287-298

  مقوله برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. تحقیق حاضر با هدف تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری درهتل های پنج ستاره شهر تهران در تابستان1397صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیر وفاداری به برند بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند داشته و سپس به ترتیب متغیر های تداعی برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند، صنعت هتلداری، تهران
 • سعید کامیابی*، علی مسلمی صفحات 299-312
  مدیریت مواد زاید جامد شامل روش های مختلفی به منظور کاهش حجم پسماند می باشد که از آن جمله می توان به استفاده مجدد و بازیافت مواد، کاهش از مبداء تولید و همچنین کمپوست سازی اشاره کرد این پژوهش به ارزیابی مدیریت پسماند در مدارس شهر شاهرود پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و روش های آماری آزمون T وAHP انجام گرفته است. جامعه اماری 46051 نفر از دانش آموزان پسر شهر شاهرود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 381 نفر می باشند.یافته های نشان می دهد فرضیه با میانگین (23/4)، مورد تایید قرار گرفت. نتایج مدل AHP نشان می دهد عامل «توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان» با میانگین وزن 0/162 به عنوان اولین و مهمترین عامل موثر بر مدیریت پسماندهای مدارس بود. نتیجه کلی اینکه دانش آموزان و معلمان از آگاهی، نگرش و رفتارهای نسبتا سالمی برخوردار بودند. با این وجود باید گفت که مدیریت مواد زاید نه تنها در مدارس بلکه در کلیه ادارات نیاز به توجه بیشتری دارد و باید نگرش افراد حاضر در این اماکن به خصوص مدیران و بخش خدماتی تغییر یابد تا مواد زاید به خصوص کاغذ را به عنوان یک ماده با ارزش تلقی نمایند.متولیان مدیریت مواد زاید کشور باید نسبت به تدوین دستورالعمل جمع آوری و بازیافت مواد زاید ویژه مدارس اقدام نمایند تا تمام مدارس مطابق آن عمل نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، آلودگی زیست محیطی، مدارس، شاهرود
 • نرگس محمودی، ابراهیم الیاسی* صفحات 313-330
  چکیده عرصه های عمومی،مهم ترین بخش شهرها و محیط های شهری به شمار می آیند. در چنین عرصه هایی بیشترین تماس و تعامل بین انسان ها رخ می دهد.این عرصه تمامی بافت شهری را که مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند، شامل می شود.یکی از مهم ترین این عرصه ها، پارک ها و فضاهای سبز شهری هستند که نقش فعالی در سلامتی شهر و شهروندان ایفا می کنند. در این مقاله سعی شده با مطالعه دانش روانشناسی محیطی، به ارزیابی نقش پارک های بانوان پرداخته شد. روش تحقیق این مقوله توصیفی-تحلیلی و فراتحلیل است که با شرح رابطه انسان و محیط پیرامون خود، به بررسی آسایش بانوان بپردازد و با ایجاد پارک بانوان ، با هدف الگویی در جهت بالابردن کیفیت زندگی بانوان به ارتقای سلامت افراد و راهگشایی برای معضلات شهری قرار گیرد.ودر پایان معیارهایی بیان شده وچگونگی تحقق پذیری آنها در شرایط فعلی مورد اشاره قرارگرفته است.واژگان کلیدی:فضای شهری، پارک بانوان، فضای سبز، روانشناسی محیطی.
  کلیدواژگان: فضای شهری، پارک بانوان، فضای سبز، روانشناسی محیطی
 • گونا مهردانش*، حرمت صداقت، نبی موسی زاده، محمود رستمی تبار صفحات 331-355
  درخت بنه یکی از درختان ارزشمند سلسله کوه های زاگرس است که در استانهای کرمانشاه ، ایلام، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، و فارس وجود دارد. هر چند میوه ی آن در اواخر تابستان می رسد، ولی در مراحل مختلف رشد قابل مصرف است. در برخی از مناطق ایران با محصولات طبیعی همچون گیاهان طبیعی بهاری, میوه ها، دانه ها و شیره خام غذاهای متنوعی تهیه می شود، که میوه این درخت هم در تهیه غذا کاربرد فراوانی دارد. همچنین شیره درخت بنه در صنایع غذایی، داروسازی، دسر ها و شربت سازی، و... بکار می رود. در مناطق مختلف کشور بسیاری از این غذاها را طبخ می نمایند که می توان با ترویج آموزش و تشویق یادگیری این غذاهای محلی حس طراوت، شادابی و سلامتی را به خود و خانواده تقدیم نمود. عرضه این نوع غذاهای بومی در کنار نوشیدنی های تهیه شده از بنه برای گردشگران، حتی در رستورانها و اقامتگاه ها بوم گردی قابل توجه و لذت بخش است. تهیه غذا با میوه بنه(پسته وحشی) نیز یکی از این غذاهای خوشمزه و دارای ارزش غذایی خوبی است که بطور مفصل در این مقاله به آن پرداخته ایم. تولید محصولات و تهیه صنایع دستی با میوه بنه (قسقوان)، می تواند برای تامین بخشی از امرار معاش افراد مفید باشد. ایجاد واحدهای کارگاهی برای به نمایش گذاشتن هنر زنان و مردان این سرزمین در ایجاد اشتغال مفید خواهد بود، که باید مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و شهری و روستایی در زمینه اشتغال پایدار قرار گیرد. خام فروشی حاصل رنج مردم ما در حوزه و خام فروشی صدها تن سقز بدون فرآوری به کشورهای اروپایی و غیره مشکلی است که نیاز به توجه جدی دارد. رویکرد این مقاله رویکردی توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای و اسنادی است
  کلیدواژگان: سقز، صنایع دستی، غذایی، توسعه پایدار، اورامان
 • نرگس محمودی، ابراهیم الیاسی* صفحات 356-372

  در پژوهش حاضر به بررسی رضایتمندی زنان از فضای پارک ازادگان شهر دورود با توجه به 6 شاخص (ایمنی وامنیت، محرمیت، نفوذ پذیری وسهولت دسترسی، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، تنوع وگوناگونی عملکردی وفضایی، غنای حسی وجذابیت بصری) پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات نیز به دو روش اسنادی و میدانی است. تعداد پرسشنامه از طریق جدول مورگان 59 عدد به دست آمد که شامل 20 سوال می باشد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار spss واز آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید. براساس نتایج حاصل فقط سه شاخص ایمنی وامنیت، نفوذ پذیری وسهولت دسترسی، غنای حسی وجذابیت بصری از میزان(Test Value) یعنی عدد3(عدد متوسط) بالاترهستندو اما سه شاخص محرمیت، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، تنوع وگوناگونی عملکردی وفضایی، از میزان(Test Value) یعنی عدد3(عدد متوسط)پایین تر هستندکه رضایتمندی کمتری می رساند. همچنین ضریب معناداری همه شاخص های مورد نظر چون کمتر از 009/0است، بدین معنا که این عوامل بیشترین تاثیر بر رضایتمندی از پارک آزادگان می گذارد وتا سطح 99 درصد معنادار می باشد.نتایج نشان می دهد که نارضایتی در بخش های عملکردی و محرمیت وبرقراری تعاملات اجتماعی دارد،که با تاکید بر راهبردهای ارایه شده در بخش ها بست و نارضایتی در این بخش ها را به حداقل رساند ودر مورد سه شاخص دیگر هم باید راهبردهای رضایت بخش را تقویت کرد.

  کلیدواژگان: فضای سبز، پارک شهری، رضایت مندی زنان، پارک آزادگان
 • علی اصغر محمدی*، محمد مرادی، اصغر اکبری صفحات 373-388
  امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امورشهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در راس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در حال حاضر، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، روش های سنتی شهرداری و شیوه های قدیمی آن، در بسیاری از موارد به ویژه در کلان شهرها، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. بنابراین، لزوم استفاده از روش های نوین مانند شهرداری الکترونیک که مواهبی چون کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگی های اجتماعی شهرداری را در پی دارد، می تواند انقلابی در زمینه مدیریت شهری به وجود آورد. دراین میان برنامه ریزی شهری و شهرداری الکترونیک از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، زیرا تنها با برنامه ریزی دقیق و مدیریتی قوی می‏توان‏ به اهداف مربوطه در این شهرها دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از یافته های این پژوهش می‏توان‏‏ به مزایا و تاثیرات مثبت شهرهای الکترونیکی در زمینه خدمات فرهنگی، عمومی اجتماعی، صرفه های اقتصادی و مسایل زیست‏محیطی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: شهرالکترونیک، شهروند الکترونیک، شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات
 • زینب کرکه آبادی، علی مسلمی* صفحات 389-415
 • سعید بساک* صفحات 416-421

  سوانح طبیعی مثل زلزله به عنوان پدیده های اجتناب ناپذیری به حساب می آیند که مدیریت آن بسیار با اهمیت است یکی از این راهکارها برای مدیریت تاب آوری می باشد. بنابراین هدف این تحقیق، سنجش تاب آوری اجتماعی و اقتصادی دهستان انجیرلو در برابر زلزله است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان روستاهای انجیرلو، اکبرداود قشلاقی و قیزقالاسی)1642(N= با توجه به مشخص بودن جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران برای استخراج حجم نمونه آماری) 311= (nکه مقدار درصد خطا 5% درصد است. برای دقت بیشتر حجم نمونه 312 انتخاب و برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای ذکر شده در پرسشنامه 74/0 تا 81/0 محاسبه شد. برای به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری Tتک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در تاب آوری اجتماعی روستاهای مورد مطالعه مولفه میزان حس تعلق با 13/1- درصد بیشترین میانگین و سلامت و رفاه با 09/1- درصد کمترین میانگین و نیز برای تاب آوری اقتصادی مولفه بهره مندی از تسهیلات بانکی با 14/1- بیشترین و میانگین و مولفه های خسارت و مولفه درآمد با 12/1- درصد از طرف روستاییان پاسخ داده شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، زلزله، دهستان انجیرلو
 • لقمان فرشاد، عادل ساریخانی، بهناز بهادری* صفحات 422-441

  روستاها و شهرها به شکل فزاینده ای تمایل دارند تا از طریق توسعه رویدادها، فرهنگ و طبیعت خود را با گردشگران به اشتراک بگذارند. جشنواره ها و رویدادها یکی از اشکال مهم گردشگری هستندکه در توسعه پایدارگردشگری جوامع محلی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی تاثیر جشنواره انار در توسعه گردشگری پایدار جوامع محلی می پردازد. روش این پژوهش توصیفی _ پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه، بین نمونه آماری که 384نفر که شامل روستاهای شرکت کننده در جشنواره و تورگردانان و مسافرین انتخاب شده است . با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس متناسب با حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان، و 5 نفر صاحب نظر با روش نمونه گیری هدفمند بودند،صورت گرفت. که روایی آنها با استفاده از نظرات متخصصین در زمینه گردشگری تایید و پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. و برای پردازش داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS20 وSmartPLS3 استفاده شد . نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه نشان نشان داد که جشنواره انار می تواند ابزاری برای توسعه گردشگری جوامع محلی در نواحی در منطقه اورامانات باشد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد، شاخص اجتماعی - فرهنگی با بیشترین اثرگذاری با ضریب (704/0) در توسعه پایدارگردشگری جوامع محلی ، شاخص اقتصادی در جایگاه دوم با ضریب (283/0) شاخص زیست محیطی در جایگاه سوم با ضریب اثر گذاری (017/0) موثر باشد.

  کلیدواژگان: جشنواره انار، گردشگری فرهنگی، منطقه اورامانات، شهرستان پاوه، توسعه گردشگری
 • علی اصغر ملک افضلی، تقی قاسم شریفی* صفحات 443-450

  دراین مقدمه برای بخش ویژه اختصاص یافته به " با هم بودگی وجغرافیا" ، درمورد مسیرها وکاربردهای مختلفی که از طریق آنها " با هم بودگی" برای کاردرتحقیقات جغرافیای معاصر استفاده می شود، تامل می کنیم. هدف از این جمع بندی، تعیین قانونی خاص برای با هم بودگی نیست ، یا اولویت بندی سنتی از تفکر در موردبا هم بودگی نسبت به دیگران، بلکه تامل درمورد روش های چندگانه مد نظر است که درآنها با هم بودگی درمواجهه قرارمی گیرد و به عنوان توصیف کننده اخلاق و مفاهیم مورد استفاده قرار می گیرد. ما مجموعه ای ازنگرانی ها وتفاوت ها را درنحوه استفاده از این اصطلاح درتفاسیر به طورکلی ترمشخص می کنیم. اینها حول تفاوت درتفکردر مورد با هم بودگی باعث می شوند که اندیشه ای مرتبط با زمینه ی جهت گیری مشترک درترکیب تشکل های اجتماعی و مکانی شکل بگیرد. واژگان کلیدی: با هم بودگی ، روابط ، ناهمگونی ، تفاوت

  کلیدواژگان: با هم بودگی، روابط، ناهمگونی، تفاوت
|
 • Rahela Rahela Sahranovard *, Maryam Nemati Vahedi Pages 1-19

  Information technology is creating a new revolution that is no less important than the industrial revolution. This study examines (the role of ICT in attracting the participation of local communities) in the village of Liwan Sharghi, Bandar Gaz, Golestan Province, which is a descriptive method. - A survey was conducted in which the method of interviewing and then the method of virtual ethnography was used in the form of online presence in the collective communication network of forest supporters of Liwan village and monitoring of group activities, the results of which are the main issues raised in this network. It is possible to talk about what topics and to what extent this space has played an effective role in informing and informing members. Structures show that the study sample considers increasing communication skills, participation and awareness in the use of information and communication technology. This information can be used in environmental, social, cultural, economic and other issues. The development of information technology is of particular importance because it can increase productivity and well-being while increasing skills and capabilities, as well as enhancing environmental knowledge by increasing awareness and access to information. Also the social network that is due to the existence of ict

  Keywords: The role of ICT, technology, participation of local communities, Golestan
 • Abbas Shokriyani Pages 20-41

  Investigating the effect of employee satisfaction on customer satisfaction and loyalty (Case study: Koohdasht Municipality) Abstract The aim of this study was to investigate the relationship between employee satisfaction and customer satisfaction and loyalty of Koohdasht Municipality. The method used in this study was analytical descriptive and survey approach and using questionnaire tools. Spss and lisrel software have been used to analyze the data. The results of this study showed that the satisfaction of the workers directly and indirectly causes the satisfaction and loyalty of the client of Koohdasht municipality. Customer satisfaction will also lead to customer loyalty. Therefore, the managers of Koohdasht Municipality can provide satisfaction and loyalty to the client by improving the ability and satisfaction of the employees of the municipality by focusing on the human capital of their organization. Keywords: Employee Satisfaction, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, urban development. Kuhdasht Municipality Keywords: Employee Satisfaction, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, urban development. Kuhdasht Municipality

  Keywords: Employee Satisfaction, Customer Satisfaction, customer loyalty, Kuhdasht Municipality
 • Namdar Azadi Zadeh * Pages 42-75
  The warehouse is a place for storing and storing items in which inventories are used to meet future needs and requirements. Therefore, warehousing and warehousing, due to the importance of feeding and supplying the required goods and items in different parts of production, commercial and service units, will be in dire need of proper organization and experienced and compassionate staff, and therefore must be methodical and logical. Be based on reciprocal behavior and high accuracy with other units. Today, managers and knowledgeable industry owners in most institutions have realized that the rational use of volume and storage space with the principled method of warehousing causes the cost of maintaining a variety of inventories in the warehouse. Also, the storage costs of different types of goods in different amounts and sizes will be significantly reduced at different times, which will ultimately have a great impact on reducing the cost of goods produced by the organization. For this reason, organizations design and implement their production planning based on warehouse inventory and inventory capacity, as well as a link between production and consumption and distribution, as well as a link between the supply chain of goods, goods and services. It is also considered. In organizations, distribution, sales, and purchasing planning depends on inventory amounts, warehouse space, and warehouse facilities, and failure to access each item in a timely manner leads to loss of market share, customers, and reduced revenue and costs. At the same time, warehouse management makes it possible for other units of an organization to have a special position in terms of the nature and importance of service and service, capital accumulation and internal and external communication.
  Keywords: Warehouse management, trust warehouse location, office
 • Ali Shamaei, Jamileh Esmaeili *, Omid Latifi Pages 76-95
  Vulnerability can be considered an inherent defect in the special dimensions of the city environment, which is prone to damage according to biological characteristics and design characteristics. Examining the structures of the city and detailing its vulnerability from the perspective of passive defense is a step towards secure future for the city. The problem of the present study is vulnerability in urban structures from the perspective of passive defense, and the expected approach is modeling to identify these infrastructures. The territory of the present study is Ilam in the center of Ilam province and as a support center for war and the city involved in the war. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical methodology and is based on the approach of spatial-model studies. In this study, the indicators were identified in the form of 10 categories and using AHPFUZZY-GIS weighting and distance maps. They were designed and standardized using the Inverse Distance Weighting tool. FUZZY OVERLAY tools have been used in ArcGIS software for spatial distribution and defensive vulnerability testing. The results show that among the studied indicators, law enforcement centers and warehouses with weights of 0.116 and 0.113 were identified as the most important indicators in the field of passive defense. In the structural zoning section of the city, the most vulnerable areas to air strikes and were in a highly vulnerable position are: 41/28 warehouse centers, 84/29 residential centers, 62/38 commercial centers, and 35/32 administrative centers. , Terminal 100, health centers in Mani 100, religious 18/27, disciplinary 100, educational 28/39 and arterial roads of the city 38/38. According to the results, the situation of Ilam city is very unsuitable from the point of view of passive defense, especially for air strikes and in case of any attack, this city will face serious problem.
  Keywords: vulnerability, structure, passive defense, Air Attack, Ilam
 • Mohammad Moradi * Pages 96-113
  In this study, the data of winter precipitation in four synoptic meteorological stations Zabol, Zahedan, Iranshahr and Chabahar in south east of Iran were investigated to detect wet and dry winters of this region. The gamma distribution function is fitted on the winter precipitation data and then based on the applied relation on the curve, the precipitation upper 90% and lower 10% are estimated in each station. By choosing two very wet winters and two very dry winters for the southern and northern half of the province, anomalies of the mean sea level pressure and height of 500 hPa were investigated. The investigation of winter precipitation data showed that, winter precipitation varies between 50 to 59 percent of total precipitation in different stations of the province. The results were detected a few very dry winters and a few very wet winters in four stations of Sistan and Balochestan. In the two very dry winters, due to the development of the westward the cold high pressure and development of the eastward the Azores high pressure, the frequency of the creation and development of low pressure has decreased and their route has changed from Iran. In very wet winters, the upper trough has deep and the frequency of low pressure and their route from Iran has increased. During these winters, the activity of the Red Sea trough inverse has increased, which has led to heavy precipitation in the southern regions of the Iran and stations in Sistan and Balochistan.
  Keywords: Wet year, Drought, Gama distribution function, Sistan, Baluchistan
 • Farzad Pishyar, Fereshteh Ghayemi, Ahmad Keykha * Pages 113-131
  The aim of this study was to explain the relationship between job characteristics and job motivation of Tarbiat Modares University staff in 1397-98. The statistical population includes all male and female employees who were working in Tarbiat Modares University in 1397-98. The total number of statistical population is 133 people, 59 of whom are males and 74 are females. In order to collect data, Hackman and Al-Dhamam Job Characteristics Questionnaire (1980) and Sohrabi Job Motivation Questionnaire (2013) have been used. The research findings showed that among the five dimensions of the job characteristics model, three dimensions of skill diversity (p = 0.000 and = 0.46), job importance (p = 0.003 and r = 0.253) and feedback (003) /0p = and -0.25 = r) have a significant relationship with job motivation. Based on the research findings, it is suggested that in developing human resource strategies, organizations create a space and platform for employee independence to fulfill their responsibilities, which increases employee development, innovation, commitment, organizational learning and job satisfaction.
  Keywords: Job Features, job motivation, university, Higher education
 • Gona Mehrdanesh *, Namdar Azadi Zadeh Pages 132-161
  Corona's resilience has become a major concern for cities and their globalization these days; So it is important in disaster-stricken cities. Despite the importance of this issue; But the city administration is paying more, and sometimes the cities around the world are paying more. We are living in an age of urbanization in which the ecology of the planet is increasingly affected by human activities. With the development of urbanization, cities have become centers of attention, and the demand for natural resources and attention to their global environmental impacts has increased. Urban planning and urban planning activities have increased the pressure on nature and weakened its resilience, often with devastating consequences for cities and its inhabitants. Due to recent storms and floods in different parts of the world, global warming, air pollution and the spread of the corona epidemic virus (19), as well as rising energy costs, declining water and food supplies, the urgent need for action and effective action are necessary. Found. Many cities have taken steps to revitalize nature and support sustainable activities. In the meantime, resilience and sustainability will be the main goals of future cities. The irreparable consequences of natural disasters and the social, economic, and environmental damage of cities have greatly linked the concepts of sustainability and resilience. And the closure of sports and religious places and urban green space, etc., has been described in a descriptive-analytical manner based on the findings of other researchers; And the aim of this study is to explain the concept of corona resilience and the effect of social distance and social participation in urban planning.
  Keywords: Urban Resilience, Urban planning, urban management, Corona 19
 • Jafar Bahari *, Mehdi Karoubi, Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Maryam Mohammadi, Hamed Bahari Pages 162-187

  Present research aimed to Impact of Emotional Intelligence (EI) on Organizational Commitment of Employees in the hotel industry in five star hotels of east azerbaijan including: El-goli pars and Shahriar hotels has been done in the summer of 2019. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through five stars hotels employees of Tabriz City. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart pls software to analyze data. The research method is descriptive and correlational and Statistical population of this research has considered all employees of the five stars hotels Tabriz City. The sample size, Style determining volume sample formula 164 people and Were determined With Simple random sampling method. Provided results showing that Emotional Intelligence (EI) and every one of its dimensions on Organizational Commitment of Employees have a positive and significant impact.and also it was shown that variable Relationship Management has the largest is path coefficient and its impact on Organizational Commitment of Employees is higher than other variables.

  Keywords: Emotional intelligence, organizational commitment, Smart PLS, Hotel Industry, Tabriz
 • Mania Farkhani *, Alireza Shekh Ahe Eslami, Milad Noruzi Pages 188-206

  Specifically, security in public spaces will lead to a vibrant and dynamic city, which can be seen in the active presence of the people, the creation of a culture of participation, cooperation and interaction, the reduction of stress and anxiety, the presence of various groups. Age and sex as well as nightlife observed. The importance and necessity of research is based on improving the physical characteristics of public spaces, which can enhance social status by mediating increased feelings of security. The main purpose of the study is to measure the relationship between physical components and the feeling of security in public spaces. Accordingly, in this study, the feeling of security in the historical and old contexts of Khorramabad city was evaluated as a public space of the city. The research method is analytical-interpretive and has been done through field observation. In the first step of the research, after identifying the research criteria, a group consisting of experts related to the research is formed. Based on this, first, the redesign indicators of urban spaces were extracted with emphasis on improving the sense of security based on the SWOT model and provided to 16 respondents.coordination coefficient was used to determine the consensus scale among panel members. The Kendall Coordination Rate is a scale for determining the degree of coordination and agreement between several rank categories related to an N object or individual. According to the information obtained, the most important physical components affecting the creation and improvement of security in urban spaces based on research conducted in this field, as well as the views and experiences of supervision, use, urban furniture, urban texture, network of passages, light and brightness, comfort, Readability, visual quality and safety have the greatest impact on creating a sense of security.

  Keywords: Security, urban space, Environmental Quality, Social Interactions, Sense of belonging
 • Hamidreza Naderirad Pages 207-219

  Today, tourism by its diverse branches is known as one of the most popular industries in the world. Among the various branches, war tourism has found many fans and many people are receive it. Owners, war tourism travel to war zones, monuments And they know the effects of war, that in order to gain new experiences, the social-cultural-spiritual needs are met. War tourism, in addition to playing a key role in intercultural exchanges, can link cultures and the present with the past.In addition, we should notice that Qom province, due to its historical and cultural background, has a high potential to attract this group of tourists and their satisfaction can be better known to the expectations and perceptions of tourists, better planning to In order to attract the satisfaction of tourists and important factors in attracting satisfaction, this study examines the satisfaction of tourists with the revolutionary and war narrative tours based on the four components of program implementation schedule, destination attractions, tour awareness and the effectiveness of narrative knowledge. And tourists' insights are paid. The analysis of the research findings has been done by SPSS and excel software and the results indicate that the win scenario is valid in the four components studied with different levels of satisfaction. It has been a destination and an awareness.

  Keywords: War Tourism, Satisfaction Assessment, war narrative
 • Edris Qaderi *, Hedieh Dashtstani Pages 219-227
  Buying or renting a home is one of the biggest decisions anyone can make in life. Regarding spatial decision-making for buying / renting housing, Many multi-criteria decision-making models that have been developed along with Geographic Information System (GIS) can be used today. In this study, in order to find a suitable neighborhood for buying / renting a house, the method of analytic hierarchy analysis and the capabilities of the geographic information system were used. The criteria used were distance from offices, housing quality, housing price, distance from school, population density, crime density, hospital density, per capita green space and distance to the service center. After performing the steps of AHP method, it was found that the quality of housing with 17.55% is the most important criterion, then the layers used in GIS were prepared and combined The results showed that The Elahparast, Mirdamad 2 and Sari Zamin 2 neighborhoods are the most suitable neighborhoods for buying and renting housing based on the criteria used.
  Keywords: Tenants, Housing, Tabriz, Elahiparast Neighborhood, GIS
 • Saeed Najafi *, Mohsen Ahadnejad Pages 228-251

  In the 21st century, not only has scientific and technological advances of societies not reduce existing risks; but have created and extended local and global dangers that never existed before. As a result, social welfare and quality of life in a precarious society are in danger. The main objective of this research is the interrelationship that there is between quality of life and vulnerability in the low and very problematic neighborhoods of Zanjan. The research method is descriptive-analytical and research survey. To obtain descriptive tests such as average indices, SPss software and thematic maps of Geographical Information systems (GIS) have been used. The results show that the average quality of life indices in the Karmandan neighborhood was better compared to the Islamabad neighborhood. In addition, the vulnerability indices in both neighborhoods were different based on the Mercalli intensity scenarios of 5 and 8. The severity of damage based on the Mercalli intensity scenario of 5 in the studied neighborhoods is lower, while this rate was significantly increased based on the Mercalli intensity scenario of 8. It can be said that the increase in the severity of damage indicates that the studied neighborhoods are not venerable and that the quality of life of their residents will be affected by the damage.

  Keywords: Quality of Life, vulnerability, urban settlements, earthquake, Zanjan city
 • Ali Dastranj *, Mohammad Rostami Pages 252-268
  This study predicted amount of precipitation and temperature by using atmospheric General Circulation Models, simulation of climate in the periods 2070-2099 and 2020-2049 in Babolsar, Gorgan, Ramsar, Qazvin, Rasht, Zanjan and Tehran synoptic stations. In order to prepare climate scenario for the future was used of outputs from general circulation model HADCM3, A2 and B2 scenario. General circulation models have a low precision; further the small-scale model of the SDSM was alternated. And then the method of Domarten for the determination of future climatic were used. The results of the prediction of climate parameters indicated that the model well simulated climate parameters. Results of precipitations at all stations in the study period 2020- 2049 compared with the period 1979-2008 and showing an increasing trend in all stations; the period 2070-2099 compared to observation periods and results show the increasing in precipitation; but with decreasing trend with the periods was 2020-2049. In the 2070-2099 and 2020 – 2049 periods, maximum, minimum and maximum temperature relative to the observation period 1979-2008 has increased. The results of the climate determination by Domarten method has showed climate in the Babolsar, Qazvin, Ramsar and Rasht station compared to climate observed to 1979-2008 in future periods will not change. In the Gorgan station at periods 2070-2099 under the A2 scenario climate from Semi-arid will change to arid climate. In the Zanjan station at periods 2020-2049 under the A2 scenario climate from Semi-arid to Mediterranean climate and at periods 2070-2099 climate from Mediterranean will change to Semi-arid climate.
  Keywords: Domarten, climate change, Predict, GCM, SDSM
 • Saeid Bosak *, Sajedeh Dinparast Pages 269-286

  The tourism industry plays an important role in the economies of countries. Meanwhile, rural areas are facing problems such as rural migration, low income levels, growing poverty, and so on. Rural tourism and tourism economy is becoming one of the main pillars of economic development and in this regard, rural tourism with proper planning and recognition of opportunities and constraints can play an important role in rural development and diversification of the national economy. Have. The purpose of this study is to investigate the role of rural tourism in the economic development of tourist target villages (Case study: villages of Modares district, Shushtar city). This research is of descriptive-analytical type which has been used by survey method and library. The statistical population in this study includes villagers living in rural areas of Modares district of Shushtar city. According to the 1395 census, it has a population of 1259 people and 361 households. In the studied statistical population, Cochran's formula was used and the sample size was equal to 294.43 and for more accuracy, the sample size was 295. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the quantitative reliability of the questionnaire. The alpha value for different parts of the questionnaire was calculated from 0.72 to 0.80. In order to obtain residents' views on the mentioned components, statistical tests of mean responses and variance and one-sample t-test were used. The results showed that there is a significant relationship between rural tourism and the economic components of the study. The most important role of rural tourism in the economic development of rural areas is as follows: income component with an average (-1.54) has the most impact and employment component with an average (-1/10) has the least impact of rural tourism.

  Keywords: Rural tourism, Economic Development, Tourism, Modares district
 • Sadegh Salehi, Jafar Bahari *, Samira Mohammadi, Shahla Bahari Pages 287-298

  Nowadays, branding and brand management are of much interest in the world of marketing. The main purpose of many organizations is building a powerful brand in the market. present research aimed to the Effect of dimensions of brand equity from consumer perspective in the hotel industry in Five star hotels of Tehran City has been done in the summer of 2019. The data required for this research has gathered by questionnaire with available non-random sampling method through Five stars hotels guests of Tehran City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze data. Provided results showing that brand loyalty variable has the most effect on brand equity and then the conception of the brand association, Perceived quality and brand awareness variables would be effected on brand equity.

  Keywords: brand equity, Perceived Quality, Brand Loyalty, Hotel Industry, Tehran
 • Saeid Kamyabi *, Ali Moslemi Pages 299-312
  Solid waste management includes various methods to reduce the volume of waste, including reuse and recycling of materials, reduction of production source and also composting. This study evaluates waste management in schools in Shahroud. . Data analysis was performed using SPSS software and statistical methods of T and AHP tests. The statistical population is 46051 male students in Shahroud and the sample size according to Cochran's formula is 381. The findings show that the hypothesis was confirmed with an average of 4.23. The results of AHP model show that the factor of "attention to staff training and updating" with an average weight of 0.162 was the first and most important factor affecting school waste management. The overall result was that students and teachers had relatively healthy knowledge, attitudes, and behaviors. However, it should be said that waste management not only in schools but in all departments needs more attention and the attitude of people present in these places, especially principals and the service sector should be changed to waste, especially paper as a matter of Consider the value of waste management in the country should develop instructions for the collection and recycling of waste for schools to act in accordance with all schools.
  Keywords: Waste Management, Environmental pollution, schools, Shahroud
 • Narges Mahmoudi, Ebrahim Elyasi * Pages 313-330
  Abstract Public arenas are the most important part of cities and urban environments. In such areas, most contact and interaction between humans occurs. This area includes the entire urban fabric to which people have physical and visual access. One of the most important of these areas are urban parks and green spaces that play an active role in the health of the city and its citizens. In this article, the role of women's parks was evaluated by studying the knowledge of environmental psychology. The research method of this category is descriptive-analytical and meta-analytic, which describes the relationship between human beings and the environment around them, examines women's comfort, and by creating a women's park, aims to improve women's quality of life to improve people's health and solve urban problems. To take. At the end, some criteria are stated and how they can be realized in the current situation. Keywords: urban space, women's park, green space, environmental psychology
  Keywords: urban space, women's park, green space, Environmental Psychology
 • Gona Mehrdanesh *, Hormat Sedaghat, Nabii Mosazadeh, Mahmood Rostami Tabar Pages 331-355
  The (Pistacia terebinthus) tree is one of the valuable trees of the Zagros mountain range that exists in the provinces of Kermanshah, Ilam, Kurdistan, Lorestan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, and Fars. Although the fruit ripens in late summer, it can be consumed at different stages of growth. In some parts of Iran, various foods are prepared with natural products such as natural spring plants, fruits, seeds and raw sap, and the fruit of this tree is also widely used in food preparation. Cranberry juice is also used in the food, pharmaceutical, desserts and syrup industries, etc. Many of these foods are cooked in different parts of the country, which can promote a sense of freshness, freshness and health to yourself and your family by promoting education and encouraging the learning of these local foods. Offering this type of local food along with drinks prepared from coriander for tourists, even in restaurants and eco-lodges is remarkable and enjoyable. Preparing food with coriander fruit (wild pistachio) is also one of these delicious foods with good nutritional value that we have discussed in detail in this article. Production of products and preparation of handicrafts with coriander fruit (Qaqqavan) can be useful to provide a part of people's livelihood. The establishment of workshop units to display the art of men and women in this land will be useful in creating employment, which should be considered by regional, urban and rural planners in the field of sustainable employment. The sale of raw materials as a result of the suffering of our people in the field and the sale of hundreds of tons of unprocessed turpentine to European countries, etc., is a problem that needs serious attention. The approach of this article is descriptive, analytical, library and documentary approach
  Keywords: vans, Handicrafts, food, sustainable development, Oraman
 • Narges Mahmoudi, Ebrahim Elyasi * Pages 356-372

  In the present study, women's satisfaction with the space of Azadegan Park in Dorud according to 6 indicators (safety and security, privacy, permeability and ease of access, the possibility of social interaction, functional and spatial diversity, sensory richness and visual attractiveness) has been studied. This research is an applied descriptive-analytical method and the data collection method is documentary and field methods. The number of questionnaires was 59 through Morgan table which includes 20 questions. In order to analyze the data, SPSS software and one-sample t-test were used. According to the results, only three indicators of safety and security, permeability and ease of access, sensory richness and visual attractiveness are higher than the value (Test Value), ie number 3 (average number), but three indicators of privacy, possibility of social interaction, functional and spatial diversity () Test Value) means the number 3 (average number) is lower, which gives less satisfaction. Also, the significance coefficient of all the desired indicators is less than 0.009, which means that these factors have the greatest impact on the satisfaction of Azadegan Park and the level of 99% is significant. The results show that there is dissatisfaction in the functional sectors and privacy and social interactions, which by emphasizing the strategies presented in the sectors, close and minimize dissatisfaction in these sectors, and in the case of the other three indicators, satisfactory strategies should be strengthened.

  Keywords: green space, City Park, women's satisfaction, Azadegan park
 • Ali Asghar Mohammadi *, Mohammad Moradi, Asghar Akbari Pages 373-388
  Today, the need to use information technology and infrastructure for electronic management of the cities of our country and the use of this knowledge for the organization of the Amorshahri, due to the high volume of urban management and at the head of that municipality, is not anybody. The significance of this issue becomes more apparent when it comes to the fact that, from the point of view of many experts, the traditional methods of the municipality and its old methods, in many cases, especially in metropolitan cities, are not responsive to the huge population of its population.Therefore, the necessity of using modern methods such as e-municipality, such as reducing the time spent by citizens in traffic, providing better services, distributing more equitable facilities, reducing environmental pollution, increasing employment and improving sustainable urban management of municipal social features in It could revolutionize urban management.In this context, urban planning and e-municipality have a special place, because they can only be achieved with precise planning and strong management in these cities. The purpose of this research is to analyze the advantages of electronic city. The method of this research is descriptive-analytic. The findings of this research can be used to highlight the positive and beneficial effects of electronic cities on cultural, social, economic, and environmental issues.
 • Zainab Karkehabadi, Ali Moslemi * Pages 389-415
  Cities, like living things, are experiencing growth and decline. The unnecessary spatial expansion of cities over the past few decades has shaped the formation of new urban contexts and shifts of residents and urban land uses. New areas have become. Today, worn-out urban textures are considered as a major issue by most urban planners in most cities of the country. One of the practical ways to optimize the spatial organization of these tissues is to identify their potentials and their potential for optimal utilization and recognition of existing defects. Considering the existential nature of the worn-out tissues, this study focused on descriptive-analytical methods using Autocad software and S.W.O.T technique to identify the positive and negative factors in the old texture of Shahroud and Bidabad neighborhoods. The results showed that the context of this neighborhood is lacking in physical infrastructure, utilities, utilities and infrastructure, which has led to the migration of indigenous people to other areas and a negative population growth rate in recent years. On the other hand, it seems that the socio-economic status of the inhabitants of this neighborhood has led to the process of refurbishment and renovation within the Bidabad texture, which has caused the area to become more worn out and damaged.
  Keywords: ORGANIZATION. WASTE TEXTURE, Strategic Planning, BIDABAD SHAHRUD
 • Saeid Bosak * Pages 416-421

  Natural disasters such as earthquakes are considered as inevitable phenomena, the management of which is very important. One of these strategies is to manage resilience. Therefore, the purpose of this study is to measure the social and economic resilience of Anjirloo village against earthquakes. In this research, descriptive-analytical method and survey and library information have been used. The statistical population of the study, including the villagers of Angirloo, Akbardav Gheshlaghi and Gizgalasi villages (N= 1642 ) due to the specificity of the study population from Cochran's formula to extract the statistical sample size(n= 311 ) which the error percentage is 5%. For accuracy Most of the sample size was 312 and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the quantitative reliability of the questionnaire. The alpha value mentioned in the questionnaire was calculated from 0.74 to 0.81. One-sample t-test was used to obtain residents' views on the mentioned components. The results show that in the social resilience of the studied villages, the component of sense of belonging component with -1.13% has the highest average and health and well-being with -1.09% lowest average and also for economic resilience component of benefiting from banking facilities with -1/14 The most and the average and the components of damage and the component of income with -1.12% have been answered by the villagers.

  Keywords: Resilience, Social Resilience, Economic resilience, earthquake, Anjirloo village
 • Loqman Farshad, Adel Sarikhani, Behnaz Bahadori * Pages 422-441

  Villages and towns are increasingly willing to share their culture and nature with tourists through the development of events. Festivals and events are one of the most important forms of tourism that play a very important role in the sustainable development of tourism in local communities. The present article examines the impact of the Pomegranate Festival on the development of sustainable tourism in local communities. The method of this research is descriptive-survey. To collect data and information, both library and field methods and through the distribution of questionnaires, between a statistical sample of 384 people, including villages participating in the festival and tour operators and travelers. It was done by random sampling method available in proportion to the size of the population and based on Morgan's table, and 5 experts were targeted by the sampling method. Their validity was confirmed by the opinions of tourism experts and the reliability of the instruments was confirmed by Cronbach's alpha test. SPSS20 and SmartPLS3 statistical software were also used to process the data. The results of the T-sample test showed that the Pomegranate Festival could be a tool for the development of tourism in local communities in the Oramanat region. Also, the results of structural equations show that the socio-cultural index with the highest impact with coefficient (0.704) in sustainable tourism development of local communities, economic index in the second place with coefficient (0.283) environmental index in the third place with coefficient Effectiveness (0.017) is effective.

  Keywords: Pomegranate Festival, Cultural Tourism, Oramanat Region, Paveh Country, Tourism Development
 • Ali Asghar Malek Afzali, Taghi Ghasemsharifi * Pages 443-450

  Ben Anderson and Colin McFarlane Department of Geography, Durham University, Durham DH1 3LE Email: [email protected] Revised manuscript received 17 February 2011 In this introduction to the special section on ‘Assemblage and geography’, we reflect on the different routes and uses through which ‘assemblage’ is being put to work in contemporary geographical scholarship. The purpose of the collection is not to legislate a particular definition of assemblage, or to prioritise one tradition of assemblage thinking over others, but to reflect on the multiple ways in which assemblage is being encountered and used as a descriptor, an ethos and a concept. We identify a set of tensions and differences in how the term is used in the commentaries and more generally. These revolve around the difference assemblage thinking makes to relational thought in the context of a shared orientation to the composition of social-spatial formations. Key words: assemblage, relations, heterogeneity, differen. 1

  Keywords: assemblage, Relations, heterogeneity, differen